Bitirme Projesi

BİM 111 Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar ve bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve pratik bilgiler. Konuların içeriği yazılım (software) ve donanım (hardware) elemanlarını da kapsamaktadır. Bilgisayarın yapısı: CPU, bellek ve çevresel birimler (peripheral). Bilgisayar yazılımı ile çalışma: işletim sistemleri, klasörler, dosyalar, dosya türleri, komutları, yazım dosyaları, kullanıcı programları ve paket yazılımlar. Makine birliği, ve üst düzey diller. İç veri temsili, tam sayılar, gerçek sayılar, simgeler. Problem çözümü ve algoritma tasarımı. Program yapıları. Ardışıklık, seçme ve yineleme (iterasyon). Sahte-kod, akış şemaları ve diğer teknikler. Bilgisayar-destekli tasarım üzerinde pratik çalışma, çizim araçları, bilimsel ve mühendislik yazılımlar, ve işletim sistemi kullanımı, editörler, kelime işlemcileri, spreadsheets ve veritabanları da dahil olmak üzere diğer ortak paketler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Dersle ilgili uyulması gereken hususlar, Tarih, Tarih Bilim, Islahat, Tekamül, İhtilal, İnkılap, Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Emperyalizm, Atatürk’ün İnkılap anlayışı, Türk İnkılabı Hakkında Genel Bilgiler, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılış Dönemi, II. Meşrutiyet ve Osmanlı’da Fikir Akımları, Meşrutiyet Dönemi Savaşları, Trablusgarp, 1. ve 2. Balkan Savaşları ve Çıkarılacak Sonuçlar, 1. Dünya Savaşı Nedenleri, Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girişi, Cephe Savaşları, Kafkas, Irak, Kanal Cepheler, Çanakkale Cephesi, Kara Savaşları, Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması, ve sonuçları, Mondros Sonrası Genel Durum ve Cemiyetler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Kongreler, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Başlıca Ayaklanmalar, İstanbul’un İşgali, Misak-ı Milli Kararları, T.B.M.M. nin Açılması ve Sevr Antlaşması ve Sonuçları

MAT 113 Lineer Cebir
Doğrusal denklem sistemler, determinantlar ve özellikleri. Matrisler. Matris özellikleri ve cebirsel işlemleri, ters matrisler. Euclidian uzayı, doğrusal dönüşümler. Karakteristik denklem, özdeğerler ve vektörler. Cayley-Hamilton teoremi. Matris fonksiyonları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ING 101 İngilizce I
Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu “iyi” İngilizce düzeyinin geliştirilerek, girdikleri uluslar arası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir

MAT 115 Matematik I
Fonksiyon, limit, süreklilik. Türev ve uygulamaları. Ortalama değer teoremi ve uygulamaları. Belirli integral. Belirsiz integral. Logaritmik, üstsel fonksiyonları, Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L’Hopital Kuralı.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

FİZ 101 Fizik I
Vektörleri, katı cismin dengesi, doğrusal hareket, Newton komutları, iş ve enerji impuls ve momentum açısal hareket, Harmonik hareketler, titreşen cisimler, Cisimlerin mekanik özellikleri.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk önderliğinde Türk Ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle Çağdaş Uygarlığa geçişi, Atatürk dönemi Türkiye’nin iç ve dış politikası ile hedeflerini kavratmak, Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak, Türk inkılabının ve onun mimarı Atatürk’ün önemini değerlendirmek ve benimsemesini sağlamak.

ING 102 İngilizce II
Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu “iyi” İngilizce düzeyinin geliştirilerek, girdikleri uluslar arası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

MAT 116 Matematik II
Diziler, sonsuz seriler, İntegrasyon teknikleri, İntegral uygulamaları. Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar. Alan ve eğrilik. Güç serileri, Taylor serisi, Vektörler, uzayda doğru, düzlem ve eğriler. Lagrange çarpımları. Vektör değerli fonksiyonlar, süreklilik ve türevleri. İki ve üç katlı integraller. Green Teoremi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

FİZ 102 Fizik II
Atomun yapısı, Electrostatik, elektrik alanı, elektrik potansiyeli, elektrik akımı Ohm Kanunu ve elektrik devreleri, Magnetik alanı, Faraday kanunu, elektromagnetik dalgalar, yansıma ve kırılma.Madde, Katı oranlar, belirli ağırlık oranları. Eşdeğer gram. Atomun yapısı ve dizgeler Kimyasal bağlar, maddenin hal fonksiyonları, katılar, gazlar, sıvılar.

BİM 112 Bilgisayar Programlama II
Bilgisayar kullanımı ile problem çözümünde verilerin yapılandırılması ve algoritma konusunda temel bilgiler.C+ dili ile programlama teknikleri. Algoritma tasarımı ve temsili. Blok yapılı ve en üstten-en alta tasarım. Temel C+ veri türleri, assignment statements (atama ifadeleri), aritmetik ifadeler ve tür eşleştirme. Yöntemler ve fonksiyonlar. Esas kontrol yapıları; seçme ve geri-döngüleme (looping), temel veri yapıları: diziler, listeler, karakter dizileri ve indeksleme. Setler, işaretleyiciler (pointers), kayıtlar ve dosyalar. Öğrencinin bir dizi program tasarımı ve ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir. (Önkoşul BİM 111)

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EEM 102 Devre Teorisi I
Mühendislik mesleğini genel olarak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini ise özel olarak tanıtmayı amaçlayan bir yönlendirme dersidir. Yığın(Lumped) Devreler , Devre elemanları, Ohm kanunu, Kirchoff yasaları, Devre analiz teknikleri, Düğüm ve Çevre metodları,Devre Teoremleri, Thévenin ve Superposizyon Teoremi

TDB 101 Türk Dili I
Türkçenin temel kurallarını pekiştirerek bu kurallar ışığında Türkçeyi doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırmak dersin temel amacıdır.

MAT 215 Differansiyel Denklemler
Birinci derece diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Yüksek mertebeli sabit katsayılar. Doğrusal diferansiyel denklemler, çözümleri ve uygulamaları. Laplace dönüşümü. Başlangıç değerli problemlerin çözümü. Konvolusyon İntegrali. Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü. Güç serisi çözümü.

KİM 115 Kimya
Kimyanın kanun ve prensiblerini öğreterek, madde ve atoma ait tüm özellikleri hesaplayabilme bilgi ve becerisi kazandırılması. Bu kazanılan bilgiler ile doğal olayların nedenlerini açıklayabilecek neden-sonuç ilişkisini kurabilme yeteneğinin oluşturulması,

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 213 Elektronik
Mesleki dersleri ile elktronik arasında ilişki kurabilme ve tanımlayabilme becerisi. Temel elektronik bilgilerini sosyal hayata uygulama becerisi. Elektronik biliminin evrensel boyutlardaki etkileri hakkında bilgi edinebilme ve çevre bilincine sahip olma ve bu mesleki bilgisini insanlığın yararına kullanabilme bilinci. Elektronik bilgilerini analiz, sentez ve sistem tasarlamada etkin ve doğru kullanma becerisi. Öğrendiği elektronik bilgisi ile mesleki alanındaki teknolojik gelişmeleri izleyebilme becerisi. Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilme becerisi ve disiplinler arası işbirliğine açık olma. Atom, elektron, proton, yarı iletkenler, p-tip yarı iletken, n-tipi yarı iletken, diyot, doğrultucular, tranzistörler, BJT, FET, yükselteçler,

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EEM 201 Devre Teorisi II
Birinci derece RL ve RC devreleri , Tabii ve birim basamak tepkileri,İkinci derece RLC devresi, ve birim basamak ve tabii tepkisi. Durum değişkenleri ve denklemleri. İşlemsel yükseltici devreleri.

EHM 215 Elektrik Devreleri Tem. ve Ölçme Lab.
Ampermetre ve voltmetrenin doğru ve alternatif akım devrelerinde kullanılmasını, elektriksel büyüklükleri ölçme yöntemlerini, elektrik devre elemanlarının tanıtımını ve kullanılmasını, pasif elektrik devrelerinin deneysel olarak kurulması, Wheatstone Köprüsü, Direnç Elemanları, Doğru Akım Devrelerinde Kondansatör ve Endüktans, Alternatif Akımda Seri RL Devreleri, Alternatif Akımda Seri RC Devreleri, Alternatif Akımda RLC devreleri, Seri ve Paralel Kompanzasyon, Rezonans Devreleri, Diyotlar, Transformatörün Boşta Çalışma Kısadevre ve Yük Karekteristiği

İNG 211 İngilizce dilinde Okuma ve Konuşma
İngilizce yazma biçimleri geliştirmek. Essay tipleri descriptıve, fıctıonal gibi

TDB 102 Türk Dili II
Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma;edebi yazı türlerinin özellikleriyle tanıtmak ve sevdirmek;yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek için gerekli bigilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması dersin temel amacıdır.Edebi yazı türleri:öykü,roman,deneme,makale,köşe yazısı, mektup,eleştiri. Güncel yazışmalar:Rapor,tutanak,dileçe,özgeçmiş

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 212 İşaretler ve Sistemler
İkinci sınıf öğrencilerine sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sistemlerin analizini ve sentezini öğretmek. evrişim, periyodik işaret, aperiyodik işaret, sistem, Fourier Serisi, Fourier dönüşümü, Bode diyagramları, süzgeç

İST 212 Olasılık ve İstatistik
Örnek uzay, olay ve sayma kuralları, permütasyon ve kombinasyon, olasılık aksiyonlar, geometrik ve koşullu olasılık Bayes teorisi, rasgele değişkenler, beklenen değer, varyans, momentler, kesikli olasılık dağılımları ve sürekli olasılık dağılımları.

MAT 226 Mühendislik Matematiği
Kompleks Sayılar, Analitik Fonksiyon elemanter fonksiyonlar ve özellikleri, Cauchy İntegral formülü, kuvvet serileri, rezidüler ve kutup noktaları.Fourier ve Laplace dönüşümleri ve uygulamaları

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 216 Temel Elektronik Devre Lab.
Bu derste, PN jonksiyonlar, iki kutuplu jonksiyon transistörler, alan etkili transistörler ve bunların basit devrelerde kullanımlarının kavranması ve öğrenciye gerekli altyapının sağlanması amaçlanmaktadır, Diyot ve LED Karakteristikleri, Zener Diyot Karakteristikleri ve Zener Diyot İle Gerilim Ayarı, Tranzistor Giriş ve Çıkış Karakteristiği, Ortak Emetörlü tranzistorler, Kuvvetlendiricilerde Geri Besleme, Ortak Kolektörlü ve Ortak Bazlı Tranzistorler, Tranzistorün Anahtar Olarak Davranması, FET Karakteristikleri, Farksal Kuvvetlendiriciler.

EHM 214 Elektromanyetik Alan Teorisi
Vektör hesabının gözden geçirilmesi. Boşlukta elektrostatik. Coulomb ve Gauss yasaları. Elektrostatik potansiyel. Poisson ve Laplace denklikleri. Elektrostatik alanların varlığında iletkenler. İmge yöntemi. Dielektrikler; polarizasyon. Dielektrik sınır koşulları. Kapasitans. Elektrostatik enerji. Gerçek iş esaslı elektrostatik kuvvetler. Kararlı akımlar. Ohm ve Joule yasaları. Direnç hesaplamaları. Boşlukta manyetotostatik. Amper’in kuvvet yasası. Biot-Savart yasası. Manyetik vektör potansiyeli. Amper’in devresel yasası. Manyetik sınır koşulları. Manyetik dipol. Manyetikleştirme. Hysteresis eğrisi. Bağımsız ve ortak (karşılıklı) indüktans. Manyetik depolanmış enerji. Gerçek iş esaslı manyetik kuvvetler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ING 321 Mesleki İngilizce I
Dersin temel amacı, öğrencinin mesleği ile ilgili teknik makaleleri, ders kitaplarını ve sanal ortamda ulaşabileceği ingilizce yayınları okuyup anlayabilecek seviyede çeviri yapabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda seçilmiş olan textler ilgili yarıyıl boyunca derste işlenmektedir. Elektronik, Ölçme, Elektronik Devreler, Devre Elemanları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 311 Elektronik Devreler I
Bipolar Jonksiyonlu Transistör ve Alan Etkili Transistör kullanarak, temel elektronik devrelerin, kuvvetlendirici devrelerin analiz ve tasarımını öğretmek.

EHM 319 Elektronik Devreler Lab. I
İşlemsel Kuvvetlendiriciler ve Uygulamaları, Temel İşlemsel Kuvvetlendirici Uygulamaları, Yüksek Frekans Teknolojisi, İşlemsel Kuvvetlendirici Devreleri, Güç Kuvvetlendirici Devreleri, Mosfetli Kuvvetlendirici Devreleri ve Frekans Cevabı, Osilatör Devreleri, Aktif Filtreler

EHM 331 Analog Haberleşme Tekniği
Haberleşme teknikleri ile tanışma ve temel analog modülasyon bilgilerini edindirme amaçlı temel meslek dersidir.Analog modülasyon, Genlik modülasyonu, Açı modülasyonu, Faz modülasyonu, Frekans modülasyonu, Demodülasyon

EHM 313 Kontrol Sistemleri
Laplace-dönüşümü, z-dönüşümü, işaret akış diyagramları, modelleme, durum denklemleri, durum geçiş matrisi, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, Routh-Hurwitz kriteri, Nyquist kriteri, kutup yerleştirme, PI, PD, PID

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 315 Mantık Tasarımı,Devreler ve Lab.
Kombinezonsal ve ardışıl mantık devrelerinin analiz ve sentezini yapmak, Boole cebrini kullanarak temel yöntemleri ve kavramları anlatmak, kapıları ve devreleri incelemek ve tasarlamak, Temel Lojik Kapı Elemanları, Kombinasyonel Lojik Devreler, Aritmetik İşlem Elemanları, Tutucular Ve Flip-Floplar, Sayıcılar, Kodlayıcı ve Kodçözücü Devreler, Kaydediciler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 317 Elektromanyetik Dalgalar
Elektromanyetik İndüksiyon; Faraday ve Lenz kanunları, transformatör ve elektromotif kuvvet, İndüksiyonlu ısıtma, Maxwell denklemleri, dalga denklemleri, Boşlukta, iletken ve dielektrik ortamda düzlem dalgalar; polarizasyon, Poynting teoremi, Snell kanunu ve Fresnel formülleri, iletişim hat teorisi, TEM dalgalar, kayıplı ve kayıpsız iletişim hatları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ING 322 Mesleki İngilizce II
Dersin temel amacı, öğrencinin mesleği ile ilgili teknik makaleleri, ders kitaplarını ve sanal ortamda ulaşabileceği ingilizce yayınları okuyup anlayabilecek seviyede çeviri yapabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda seçilmiş olan textler ilgili yarıyıl boyunca derste işlenmektedir. Telekomünikasyon, Haberleşme, Radyo, Televizyon, Telefon, Telgraf, İnternet.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 312 Elektronik Devreler II
Fark kuvvetlendiricilerinin, güç kuvvetlendiricilerinin, işlemsel yükselteçli devrelerin, geri beslemeli devrelerin ve lojik kapıların analiz ve tasarımını öğretmek . Fark kuvvetlendiricisi İşlemsel yükselteç Güç kuvvetlendiricileri Geri beslemeli devreler DTL, RTL, TTL ve MOS Lojik

EHM 338 Elektronik Haberleşme Lab.
Genlik modülasyonunda alıcı ve verici sistemler, Frekans modülasyonu ve demodülasyonu, Darbe genlik modülasyonu(PAM), Zaman bölmeli çoğullama(TDM), Darbe kod modülasyonu(PCM), İletim hatları, Delta modülasyonu, Genlik kaydırmalı anahtarlama(ASK), Frekans kaydırmalı anahtarlama(FSK), Faz kaydırmalı anahtarlama(PSK), Karesel faz kaydırmalı anahtarlama(QPSK), Fiber optik uygulamaları

EEM 318 Mikroişlemciler
Sayıların temsil edilmesi. İki’nin tamamlayıcısı. İşaret-büyüklük bilgisi. Sabit-uzunlukta ikili aritmetik. Kayan-noktalar aritmetiği. Mikroişlemci mimarisine giriş. Talimatlar ve mikroişlemler. Makine çevrimleri. Veri-kapma. Adresleme modları. Doğal, hazır (elde mevcut), doğrudan, ilgili ve indeksleme yolu ile adresleme. Mikroişlemci arayüzeyi. Veri, adres ve kontrol birimleri. Bellek arayüzeyi. Basic I/O arayüzeyi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

EHM 332 Sayısal Haberleşme Tekniği
Örnekleme kuramı, kuantalama, zaman ve frekans bölmeli çoğullama, ADC ve DAC yapıları, sayısal modülasyon.

EHM 334 Endüstriyel Haberleşme Elektroniği
Devre elemanlarının yüksek frekans davranışı, Rezonans Devreleri, Empedans dönüştürme, Gürültü tanımı, Gürültü faktörü, Eşdeğer gürültü sıcaklığı ve faktörü, Akordlu kuvvetlendiriciler, Darband ve Geniş bandlı ve kademeli, akordlu kuvvetlendiriciler, Osilatörler, Faz kilitlemeli döngüler, Frekans sentezleyiciler, Karıştırıcılar, Alıcı işlevleri, Alıcı duyarlılığının hesaplanması ve ölçüm teknikleri.

İŞL 203 İşletme Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon ile temel kavramlar. Yöneticilik ve karar alma, planlama. Klasik ve modern Organizasyon teorileri. Organizasyon ve Teknoloji, Çevre. Proje yönetimi, popülasyon ekolojisi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın