Bitirme Tezi Örneği

Fen Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Birimi
Ders İçerikleri
 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme tezi
HUM 201 (İNB 201) Sosyal Antropoloji 3(3+0+0) ECTS 5,00Derste insanlık durumu, zaman ve mekân eksenlerinde ele alınarak, gözlemlenen benzerlik ve farklılıklar antropoloji kuramları çerçevesinde irdelenecektir. Bütünsel bir yaklaşımın benimseneceği derste, dil, töreler, sembolik sistemler ve anlamlar, efsaneler ve masallar, dinler, doğaüstü güçlere inanışlar, bilim, sanat, sosyalleşme süreçleri, aile, evlilik ve akrabalık kurum ve kavramları, cinsiyet, yaş ve sosyal grupların kültürel boyutları, politik organizasyonlar, üretim, bölüşüm ve tüketimi içeren ekonomik faaliyetler ile tümünün birbirleriyle olan etkileşimi çok kültürlülük bakış açısıyla değerlendirilecektir.Servis
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırServis
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir. ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme teziServis
HUM 322 (İNB 322) Ulusal Kimliğe Tarihsel Yaklaşımlar 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk çağdaşlaşma tarihi hiçbir şekilde sadece Cumhuriyet tarihi ile sınırlandırılamaz, bu nedenle kültürden siyasete farklı temaları içerir. Bu bağlamda, ulus inşa sürecinin dinamikleri, yönetici elitlerin bu süreçteki rolü, popüler kültür ile ulusal kimlik arasındaki ilişki ve modernitenin yerel özellikleri gibi temel temalar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Türk ulusal kimliğinin oluşumunun temellerini anlayabilmek için ilk iki derste ulusal kimlik teorileri ve Osmanlı modernleşme süreci incelenecektir. Daha sonra, geniş ve karşılaştırmalı bir bakışla içsel ve küresel dinamikler çerçevesinde Türk ulusal kimliği tartışılacaktır.Servis
HUM 331 (İNB 331) Türk Edebiyatı ve Modernleşme 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, 19. yüzyılda “Batılılaşma” adıyla bu coğrafyaya giren modernleşmenin, çeşitli yazarlar tarafından nasıl alımlandığı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi edebiyatını kapsayan bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Türk edebiyatının ve toplumsal tarihinin önemli dönemeçlerinin odağa alınacağı derste, ağırlıklı olarak öykü ve şiir örnekleri temel alınacak, bazı romanlar da inceleme konusu yapılacaktır. Dersin ana ekseni şöyle olacaktır: Batı dünyası ile ilk ve yoğun karşılaşmalar (19. yüzyıl edebiyatında değerler buhranı), Cumhuriyet’in ilk 10 yılları (millî edebiyat, Batılılaşma’nın sancılarını işleyen yapıtlar), Cumhuriyet’in sonraki dönemleri (köy-kent gerilimi, Anadolu’yu yüceltme eğilimi, bireyin iç dünyasına çekilme eğilimi ve modernist edebiyat). Derste, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Ömer Seyfettin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu ve Oğuz Atay gibi yazarların yapıtları ile modernleşme olgusuna farklı cephelerden yaklaşmış Orhan Veli, Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin şiirleri inceleneceğinden, öğrencilerin öncelikle bu birincil kaynakları okuyarak derse gelmeleri gerekmektedir. Ayrıca, önerilecek ikincil kaynakları ve ders notlarını da okumaları ve derste etkin katılım göstermeleri beklenmektedir.Servis ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme tezi
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.Servis
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır. ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme teziServis
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.Servis
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Servis ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme tezi
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.Servis
HUM 401 (İNB 401) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular I 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.Servis
HUM 402 (İNB 402) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.Servis
HUM 411 (İNB 411) Popüler Kültür ve Felsefe 3(3+0+0) ECTS 5,00Son yıllarda dünyada çok sayıda “ve Felsefe” kitabı yayınlanmakta ve bunların birçoğu da Türkçeye çevrilmektedir. “Seinfeld ve Felsefe”, “Matrix ve Felsefe”, “Lost ve Felsefe”, vb. Bu kitaplar, temel felsefi soruları popüler kültür aracılığıyla tartışmakta ve böylece sıradan insanı bu sorulardan ve tartışmalardan haberdar etmektedir. Bu durum felsefe dünyasında iki karşıt görüş yaratmıştır: Bazı felsefecilere göre, bu kitaplar, felsefi konuları basitleştirerek, felsefeyi boş ve önemsiz bir şeymiş gibi yanlış tanıtırken; diğerlerine göre, bu kitaplar, yıllardır felsefenin sıkıcı ve işe yaramaz bir iş olduğunu düşünen insanların önyargısını kırmakta ve onları felsefeyle tanıştırmaktadır. Bu ders, televizyon programları, filmler ve bu kültür ürünleriyle ilgili “ve Felsefe” kitapları aracılığıyla, temel felsefi soruları (gerçeklik, insan doğası, Tanrı, özgür irade, ahlak, mutluluk, kimlik) ve filozofların temel metinlerini (Plato, Aquinas, Descartes, Kant, Spinoza ve Nietzsche) incelemektedir. “ve Felsefe” kitaplarının “felsefe”yi temsiliyle ilgili bahsedilen karşıt görüşler ders boyunca dikkate alınmakta ve tartışılmaktadır.Servis
PHIL 302 (FEL 302) Felsefeye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Derste Batı felsefe geleneğinin temel konuları, felsefenin tarihsel evrimi, belli başlı felsefe kuramları ve sorunları çerçevesinde ele alınarak irdelenir.Servis
PHIL 311 (FEL 311) Etik 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, “insan etosu (yaşam alanı) nedir?” sorusu bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere göstermeyi amaçlar.Servis
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.Servis
SOC 311 (SOS 311) Kapitalizmin Osmanlı’ya Girişi 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders, Batı kapitalizminin Osmanlı’ya girişi ile birlikte klâsik Osmanlı toplumsal sisteminin dönüşümü, yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkışı ve yöneten/yönetilen ilişkisindeki değişimleri ele alacaktır. Kapitalizme eklemlenmenin idari ve kültürel boyutları “modernleşme” kapsamında analiz edilecek ve bu geniş çaplı toplumsal dönüşümün farklı toplum katmanlarında yol açtığı muhtelif tepkilerin ve toplumsal hareketlerin tartışılmasıyla ders son bulacaktır.Servis

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme tezi
SOC 312 (SOS 312) Cumhuriyet Türkiyesi’nde Eğlencenin Toplumsal Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste, Türkiye’de “Batılı” anlamda bir gece hayatının milâdı olarak Cumhuriyet Baloları başlangıç alınarak, zaman içersinde değişen kolektif eğlence kültürü irdelenecektir. Gece hayatının giderek daha geniş bir tabana yayılması gibi uzun dönemli değişimler, Türkiye’nin farklı dönemlerdeki siyasi konjonktürü ışığında tartışılacaktır.

 ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,bitirme ödevi konuları ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle,özel ders,bitirme tezi
Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın