Bitirme Tezinin Amacı

Üniversite kütüphaneleri, örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, iş tatmini

Yönetim ve örgüt alanında son yıllarda üzerinde birçok çalışma yapılan örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları hızlı bir değişim ve gelişim gösteren günümüz iş dünyasında, örgütlerin büyümesinde etkin bir rol üstlenmektedir. İşgörenlerinin tutum, davranış ve değer yargıları üzerinde etkili olan örgüt kültürü, üzerinde önemle durulması gereken örgüt konularından biridir. Bu çalışmada kütüphanelerde örgüt kültürünün, işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatminlerine etkisi varsayılmaktadır. Buna göre işgörenlerin örgüt kültürüne yönelik algılamaları ve kanaatler güçlendikçe, örgütsel bağlılıkları ve iş tatminine yönelik algılamaları ve kanaatleri de güçlenmektedir.
Bunun için Akdeniz Bölgesi’nde bulunan sekizi devlet ve birisi vakıf olan toplam dokuz üniversite kütüphanesi örneklem hedefi olarak belirlenmiş ve 130 işgörenden anket yoluyla elde edilmiş verilerden yararlanılmıştır. Öncelikle araştırma modelinde yer alan değişkenlerin hiyerarşik çoklu regresyon analizleri yapılmış, örgüt kültürüne yönelik olarak belirlenen altı faktörün, işgörenlerin eğitim, cinsiyet, yaş, çalışma süreleri gibi değişkenler aracılığıyla örgütsel bağlılık ve iş tatminlerine olan etkisi incelenmiştir. Örgüt kültürünün, işgörenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatminlerine yönelik anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,