Sosyal Problem Çözme Tezi

 Algılanan Stres, Sosyal Problem Çözme, Psikolojik İyi Olma

Bu çalışmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyleri
ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasındaki ilişkide sosyal problem çözme becerilerinin
aracı veya düzenleyici rolünün incelenmesidir. Bu amaçla Algılanan Stres Ölçeği,
Sosyal Problem Çözme Envanteri ve Psikolojik İyi Olma Ölçekleri 350’si kadın 164’ü
erkek toplam 514 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda algılanan stres
puanları ile sosyal problem çözme becerilerine ilişkin puanlar arasında negatif yönde
anlamlı, algılanan stres ile psikolojik iyi olma puanları arasında yine negatif yönde
anlamlı, sosyal problem çözme becerileri ve psikolojik iyi olma puanları arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Sosyal problem çözmenin,
algılanan stres ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişki aracı bir etkiye sahip olup
olmadığını sınamak için gerçekleştirilen Sobel Test sonucunda sosyal problem
çözmenin, algılanan stres ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişkide kısmi aracı değişken
olduğu belirlenmiştir. Sosyal problem çözmenin, algılanan stres ve psikolojik iyi olma
arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip olup olmadığını sınamak için
gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizleri sonucunda sosyal problem çözmenin,
algılanan stres ve psikolojik iyi olma arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip
olmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar sosyal problem çözmenin, algılanan stres ve psikolojik
iyi olma arasındaki ilişkide aracılık modelini savunan modeli desteklemiştir.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , ,