Tezsiz Yüksek Lisans

Psikolojik Belirti, Aile İşlevleri, Cinsiyet, Ergenlik

Bu araştırmanın amacı, 14–18 yaş arası ergenlerde görülen psikolojik belirti
düzeylerini cinsiyet ve aile işlevselliği açısından incelemektir.
Araştırma örneklemi, 14–18 yaşları arasında, 9-10 ve 11. sınıfa devam eden 429
kız ve 342 erkek olmak üzere, toplam 801 ergendir. Örneklem, Adana ili Seyhan,
Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçe sınırları içinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı Anadolu lisesi ve Genel-akademik ve özel lise türündeki okullar arasından “Oranlı
Küme Örnekleme” yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin aile
işlevlerine ilişkin veriler “Aile Değerlendirme Ölçeği”, psikolojik belirtilerine ilişkin
veriler “Kısa Semptom Envanteri” ve kişisel bilgilerine ilişkin veriler araştırmacı
tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde 2
(kız-erkek) X 2 (aile içi sağlıklı-sağlıksız işlev) faktörlü ilişkisiz ölçümler desenine
uygun İki Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Katılımcıların psikolojik belirtileri üzerinde cinsiyet ve aile içi problem çözme,
iletişim, rol, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü, genel
fonksiyonlar işlevleri ortak etkisine göre anlamlı bir fark bulunmazken; psikolojik
belirtiler üzerinde cinsiyet ve aile içi problem çözme, iletişim, rol, duygusal tepki
verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü, genel fonksiyonlar işlevleri ana
etkisine göre anlamlı bir fark bulunmuştur.
Anlamlı fark bulunan değişkenlere ilişkin sonuçlar incelendiğinde cinsiyet ana
etkisine göre kızların psikolojik belirti düzeyi puanları aritmetik ortalamalarının
erkeklerin psikolojik belirti düzeyi puanları aritmetik ortalamalarından daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Aile işlevi ana etkisine göre ise aile içi sağlıksız problem çözme,
iletişim, rol, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme ve genel fonksiyonlar
iv
işlevi olan ergenlerin psikolojik belirti düzeyi puanları aritmetik ortalamalarının aile içi
sağlıklı problem çözme, iletişim, rol, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme
ve genel fonksiyonlar işlevi olan ergenlerin psikolojik belirti düzeyi puanları aritmetik
ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Genel Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi, Üniversite ders ilanları ve projeler, Üniversite Dersleri, Üniversite Proje Dönem Ödevi Bitirme Tezi kategorisine gönderildi Etiketler: , , ,