Bitirme Tezi Örneği

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİL
İMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ*
Amaç ve Kapsam
Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez ve raporların yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir.
Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu yönergede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:
a) Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
b) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosu.
c) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitü’de eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı.
d) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ya da sanatta yeterlik tezi.
e) Rapor: Sanat eseri raporu ya da sanatta yeterlik eseri çalışması raporu.
Kağıt Özellikleri
Kağıt Ölçüsü ve Gramajı: A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde en az 80 g/m2 kağı
t kullanılmalıdır.
Sayfa Düzeni
Sayfaların Kullanılması: Kağıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.
Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın üst kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır. İç kapak, kabul ve onay sayfası ile bildirim sayfasına numara yazılmaz.
Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii …) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 …) şeklinde numaralandırılmalıdır.
Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman ya da Arial tipinde 11-12 pt boyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda ve çizim ve tablolarda 9-11 pt boyutlarında yazı karakteri kullanılabilir.
Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt), dipnotlarda ya da bloklanmış alıntılarda 1 satır (12 pt) boşluk bırakılmalıdır.
Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı da soldan hizalanmalı, girinti yapılmamalıdır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır.
* 01 Aralık 2004 günü yapılan Senato oturumunda kabul edilmiştir.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Bölüm Başlıkları
Birinci düzey başlıklar, yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün
sözcükler büyük harfle, koyu ve 13-14 pt boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin
ortalanır.
İkinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan
hizalanır.
Üçüncü düzey başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve
koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.
Dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklarda ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük,
diğerleri küçük yazılır, sol kenardan hizalanır.
Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 pt), sonra 1,5 satır
(18 pt) boşluk bırakılır.
Tezin/Raporun Düzenlenmesi
Tezin/Raporun bölüm ve sayfalarının sıralanması şu şekilde olmalıdır:
• Ön Kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat
Dalı bloğu, Tezin/Raporun Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin/Raporun Türü,
Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 1).
Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk
bırakılır. En az 160 g/m2 ağırlıklı bristol kartona basılır. Logonun yüksekliği
10 mm olmalıdır.
Bütün yazılar ortalanır. Başlık 14-18 pt, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer
yazılar ise 12 pt ve normal olmalıdır. Tezin türü olarak Yüksek Lisans Tezi,
Doktora Tezi ya da Sanatta Yeterlik Tezi, raporun türü olarak ise Sanat Eseri
Raporu ya da Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu yazılır.
• Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla tezin/raporun basıldığı
kağıttan boş bir sayfa eklenir.
• İç Kapak: İç kapak sırasıyla Tezin/Raporun Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı,
Tezin/Raporun Türü, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat Dalı bloğu ile
Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2) ve tezin metin kısmında
kullanılan yazı büyüklüğü ile yazılır ve 1 satır ara bırakılır. Tezin/raporun adı
tümü büyük harflerle, sayfada yer alan diğer yazılar ise ilk harfleri büyük,
diğerleri küçük olarak yazılır.
• Kabul ve Onay Sayfası: Kabul ve Onay Sayfası Ek 3’de gösterildiği gibi
hazırlanır.
• Bildirim Sayfası: Yapılan tezin orijinalliğini ifade eden ve kamuya açılma
şekillerini düzenleyen Bildirim Sayfası Ek 4’de gösterildiği gibi hazırlanır.
• Adama Sayfası: Aday isterse tezini/raporunu istediği kişiye ya da kişilere
adayabilir.
• Teşekkür Sayfası: İstenirse teşekkür sayfası eklenebilir.
• Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET
başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin/raporun künyesi belirtildikten sonra (Ek 5),
tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve
öz olarak yazılmalıdır. Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına
“Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak en çok 10 anahtar sözcük belirtilir.
• İngilizce Özet Sayfası: Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak
İngilizcede ABSTRACT sözcüğü kullanılır. “Anahtar Sözcükler” yerine ise “Key
Words” ifadesi kullanılır.

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
2
• İçindekiler Dizini: Tez/Rapor metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir.
• Simgeler ve Kısaltmalar Dizini
• Çizelgeler Dizini
• Şekiller Dizini
• Önsöz: Önsöz konulması isteğe bağlıdır. Ancak tez/rapor çalışması bir proje kapsamında hazırlanmışsa projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilmelidir.
• Tezin/Raporun Metin Bölümü
• Kaynakça: Yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm girintili olarak yazılır.
• Ekler: Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek 1, Ek 2 … gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış olarak yazılır.
• Özgeçmiş Sayfası: Öğrenciyle ilgili bilgiler Ek 6’da gösterildiği gibi hazırlanır.
• Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla tezin/raporun basıldığı kağıttan boş bir sayfa konulur.
• Arka Kapak: Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı bulunmamalıdır.
Tezin/Raporun Ciltlenmesi
Sırt yazısı: Tezin/Raporun sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, tezin/raporun adı, yazar adı, tezin/raporun kabul edildiği yıl yazılır (Ek 7). Cilt sırtına sığmaması halinde tezin/raporun adı uygun şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı dış kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük olamaz. Tezin/raporun adı üst kenardan 2 cm boşluk bırakılarak sola hizalı olarak yazılır. Tarih ile alt kenar arasında da 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Diğer boşluklar eşit olarak düzenlenir.
Yabancı Dilde Hazırlanan Tezler
Başlıkların yazımında o dile ait yazım kurallarına uyulur. İstenirse, İngilizce Özet sayfasından sonra tezin yazıldığı dilde özet sayfası eklenebilir. Ön kapağın hazırlanmasında kullanılacak sözcüklerin İngilizce, Almanca ve Fransızca karşılıkları Ek 8’de gösterilmektedir.
Alıntı Sistemi
Metin içinde kaynak gösterme ve kaynakların Kaynakçada düzenleniş biçimleri, APA ve MLA gibi uluslararası geçerliliğe sahip tutarlı bir sistem olması koşuluyla Anabilim/Anasanat Dalı tarafından belirlenir.
Diğer Konular
Bu yönergede belirtilmeyen konularda Enstitü Yönetim Kurulunun kararlarına uyulur.
Yürürlük
Bu yönerge 2004-2005 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu yönerge Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.
3
Ek 1: Ön Kapak
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
[Anabilim / Anasanat Dalı] [Programı]
[TEZİN / RAPORUN ADI]
[Öğrencinin Adı Soyadı]
[Tezin / Raporun Türü]
Ankara, [Yılı]
4

bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Ek 2: İç Kapak
[TEZİN / RAPORUN ADI]
[Öğrencinin Adı Soyadı]
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
[Anabilim / Anasanat Dalı] [Programı]
[Tezin / Raporun Türü]
Ankara, [Yılı] 5
Ek 3: Kabul ve Onay Sayfası
KABUL VE ONAY
[Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan “[Tezin/Raporun Adı]” başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından [Tezin/Raporun Türü] olarak kabul edilmiştir.
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı] (Başkan)
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı] (Danışman)
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı] [(İkinci Danışman)]
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı]
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı]
Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.
[ İ m z a ]
[Unvanı, Adı ve Soyadı]
Enstitü Müdürü 6
Ek 4: Bildirim Sayfası
BİLDİRİM
Hazırladığım tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder, tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım:

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930