Diş Hekimliği Bitirme Tezi

İstanbul Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

ege diş hekimliği tez yazım kuralları, istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kılavuzu, ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları,     diş hekimliği tez,     diş hekimi tezcan demiröz,     diş hekimliği bitirme tezi,     diş hekimliği doktora tezleri,     ege diş hekimliği tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları, diş hekimliği tez, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, diş hekimliği bitirme tezi, diş hekimliği tez konuları, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, özel ders, bitirme tezi,

 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

 

1. Bitirme Tezinin Bölümleri:

 

1.1. Literatür Derlemesi Şeklindeki Bitirme Tezinin Bölümleri:

Kapak Sayfası

Teşekkür Sayfası*

İçindekiler

Kısaltmaların Listesi*

Şekil ve Tabloların Listesi*

Özet

İngilizce Özet

Giriş

Konu ile İlgili Çalışmalar

Sonuçlar

Kaynaklar

Ekler*

Özgeçmiş

ege diş hekimliği tez yazım kuralları, istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kılavuzu, ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları,     diş hekimliği tez,     diş hekimi tezcan demiröz,     diş hekimliği bitirme tezi,     diş hekimliği doktora tezleri,     ege diş hekimliği tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları, diş hekimliği tez, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, diş hekimliği bitirme tezi, diş hekimliği tez konuları, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, özel ders, bitirme tezi,

 

1.2. Araştırma Şeklindeki Bitirme Tezinin Bölümleri:

Kapak Sayfası

Teşekkür Sayfası*

İçindekiler

Kısaltmaların Listesi*

Şekil ve Tabloların Listesi*

Özet

İngilizce Özet

Giriş

Gereç ve Yöntem

Bulgular

Tartışma

Sonuçlar

Kaynaklar

Ekler*

Özgeçmiş

 

2. Kapak Sayfası

            Yazım şekli Ek1’de gösterilmiştir.

3. Teşekkür Sayfası

Çalışmaya katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara katkılarının niteliği de açıklanarak teşekkür edilen bolümdür.

ege diş hekimliği tez yazım kuralları, istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kılavuzu, ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları,     diş hekimliği tez,     diş hekimi tezcan demiröz,     diş hekimliği bitirme tezi,     diş hekimliği doktora tezleri,     ege diş hekimliği tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları, diş hekimliği tez, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, diş hekimliği bitirme tezi, diş hekimliği tez konuları, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, özel ders, bitirme tezi,

_______________________________

* Bu bölümler gerektiğinde kullanılır.

4. İçindekiler

Bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları ve bunların tezdeki başlangıç sayfa numaralarını içeren bölümdür.

 

5. Kısaltmalar

Metin içinde sıkça kullanılacak olan kavramlar gerek duyulduğunda kısaltılarak ifade edilebilir. Bu kavramlar, metinde ilk geçtiği yerde açık olarak yazılır, ardına parantez içinde büyük harflerle kısaltması eklenir. Daha sonra, metin içinde hep bu kısaltmalar kullanılır.

 

6. Şekil ve Tabloların Listesi

Metinde kullanılmış olan tablo ve şekillerin  sıra numaraları, başlıkları ve sayfa numaraları liste halinde verilir.

 

7. Özet

Araştırmanın amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçlarının özetidir. Bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanır.

 

8. İngilizce Özet

            “SUMMARY” başlığını taşır.

Tezin başlığı İngilizce olarak yazılır. Özet bölümünün İngilizceye çevrilmiş şeklidir.

9. Giriş

Çalışmanın okuyucu tarafından kolay anlaşılmasını sağlamak için konuyla ilgili temel bilgiler verilir. Aynı zamanda çalışmanın amacı da bu bölümde açıklanır.

 

10. Konu ile İlgili Çalışmalar

Konuyla ilgili tüm literatür uygun ara başlıklar altında değerlendirilir.

ege diş hekimliği tez yazım kuralları, istanbul üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kılavuzu, ege üniversitesi diş hekimliği fakültesi tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları,     diş hekimliği tez,     diş hekimi tezcan demiröz,     diş hekimliği bitirme tezi,     diş hekimliği doktora tezleri,     ege diş hekimliği tez yazım kuralları,     diş hekimliği tez konuları, diş hekimliği tez, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, diş hekimliği bitirme tezi, diş hekimliği tez konuları, ege diş hekimliği tez yazım kuralları, özel ders, bitirme tezi,

 

11. Gereç ve Yöntem

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm gereç ve yöntemler ayrıntılı bir biçimde açıklanır.

 

12. Bulgular

Araştırmada toplanan ham verilerin işlenmesi, sınıflandırılması ve analizi yapılır. Bulguların verilmesinde tablo, grafik ve şekillerden yararlanılır.

 

13. Tartışma

Kullanılan gereç ve yöntemler ve elde edilen bulgular metin içindeki sırayla irdelenir. Sonuçlar, varsa  benzeri diğer çalışmalarla karşılaştırılır, farkların nedenleri incelenir.

 

14. Sonuçlar

Çalışmanın sonunda, elde edilmiş olan bilgiler maddeler halinde ifade edilir.

 

15. Kaynakların Metin İçinde Verilmesi

Kaynak numaraları cümlenin hemen sonuna nokta işaretinden önce yerleştirilir.

Bir cümlede birden fazla ifade varsa ve ayrı kaynaklar kullanılmışsa her ifade bölümünün sonunda kaynak numarası verilir.

Bir paragraf tümüyle bir kaynağa veya birbiriyle aynı nitelikteki birden fazla kaynağa dayanıyorsa kaynak numaraları paragraf sonunda verilir. Aynı kaynağa dayalı birbirini takip eden paragraflarda her paragrafın sonunda aynı kaynak numarası verilir.

Kaynakların metin içinde verilmesinde “Alfabetik Numaralama Sistemi” kullanılmalıdır.

 

15.1. Alfabetik Numaralama Sistemi

Bu sistem kullanıldığında çalışmada yararlanılan yayınlar “Kaynaklar” bölümünde alfabetik sırayla dizilir ve sırayla numaralandırılır. Kaynaklar metin içinde “Kaynaklar” bölümündeki bu numaralamaya bağlı kalınarak parantez içinde verilir.

 

15.2. Metin İçinde Araştırmacı Adlarının Yazım Şekli

Bazı durumlarda, metin içinde araştırmacı adlarını da kullanma ihtiyacı duyulabilir. Böyle durumlarda, araştırmacılar bir, iki veya üç kişi ise soyadları tek tek yazılır (Örn: Löe ve Brown). Araştırmacı grubu üç kişiden fazla ise yalnızca birincisinin soyadı yazılır ve ardına “ve ark.” ifadesi eklenir (Örn: Hassel ve ark.). Araştırmacı adlarını içeren ifadelerden sonra da yukarıda açıklanan şekilde kaynak numarası vermek gerekir.

 

15.3. Kaynakların Yazım Şekli

Bu bölümde tezde kullanılmış olan kaynaklar tek satır aralığı ile yazılır. İki kaynak arasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılır.

Kaynakların yazımında Alfabetik Numaralama Sistemi kullanılır.

Araştırmada kullanılan kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sırayla yazılır ve numaralandırılır. Metin içinde bu numaralar kullanılır.

Kaynak olarak kullanılan dergilerin isimleri yazılırken U. S. National Library of Medicine’nin “Index Medicus” ve “Index to Dental Literature”de kullandığı kısaltmalar kullanılır veya dergi adları tümüyle açık olarak yazılır.

 

15.4. Kaynak Yazımına Örnekler:

 

a. Dergiler

Komori S, Washizu M. Metastatic calcinosis circumscripta treated with oral charcoal apsorbent in a dog. J Vet Med Sci 2001; 63: 913-916.

 

b. Dergi Ek Sayıları

American Academy of Periodontology: Glossary of Periodontics Terms.

J Periodontol 1986; 56(suppl.): 3.

 

c. Bir ve/veya Daha Çok Yazarlı Kitaplar

Dural EAÖ. Farmakoloji. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 1995; 303-318.

Nolte WA. Oral Microbiology. 3rd edn. St. Louis: CV Mosby Co. 1977; 76-80.

 

d. Değişik Bölümleri Değişik Yazarlar Tarafından Yazılan Kitaplar

Sanz M, Newman M G, Nisengard R. Periodontal Microbiology. In: Carranza F A. Glickman’s Clinical Periodontology. 7th edn. Philadelphia: WB Saunders Co. 1990; 342-346.

 

e. World Wide Web

National Institues of Health Consensus Development Conference Statement, 1983. Dental Sealants in the Prevention of Tooth Decay. NIH Consensus Statement Online 1983 Dec 5-7;4(11):1-18. Avilable at: http://text.nlm.nih.gov/nih/cdc/www/40txt.html. Giriş tarihi 1 Nisan 2000.

 

16. Özgeçmiş

Bu bölümde öğrencinin, doğum yeri ve tarihi, öğrenim gördüğü okullar, başlangıç ve mezuniyet tarihleri, mesleki başarıları, üye olduğu kuruluşlar, katıldığı mesleki faaliyetler ve medeni durumu yer alır.

 

17. Tezin Hazırlanmasında  Biçim Açısından Uyulması Gereken Genel Kurallar

Bitirme tezi yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu veya Sözlüğünde belirtilen kurallara uyulması gerekir. Mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Tezin yazılmasında kullanılan kağıdın büyüklüğü, uluslararası standartlardaki A4 kağıt büyüklüğüdür. Sayfanın üst ve alt kısımlarından 3’er cm., sağ yanından 2,5 cm. ve sol yanından, 4 cm. boş alan bırakılır. Sayfaların sadece ön yüzü yazı için kullanılır.

Metinde kullanılan Yazı Tipi “Times New Roman”; Yazı BiçemiNormal”; Boyut “12”  olmalıdır.

Tez yazılırken “1,5 satır aralığı” kullanılır. Paragraflar arasında “2  satır aralığı” boşluk bırakılır. Bölüm başlıkları koyu (bold), büyük harflerle yazılır. Bölüm başlıkları ile takip eden metin arasında “2 satır aralığı” boşluk bırakılır.

Tezi yazımında “zincirleme numaralama” yöntemi kullanılır.

Giriş bölümünün önünde yer alan sayfalar, küçük Romen rakamları ile (ı, ıı, ııı, ıv, …) sayfanın alt ortasında yer alacak şekilde numaralandırılır. Daha sonra, giriş bölümünün ilk sayfasından başlayarak,  Arap rakamları (1,2,3,4,…) ile numara verilir. Bu sayfalara ise numaralar, sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilir.

Bitirme Tezi spiral ciltli olarak 4 adet basılı ve bir adet diskette hazırlanarak danışman öğretim üyesine teslim edilir..

 

 

Ek 1. Kapak Sayfası örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İstanbul Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Bitirme Tezi

(Harf Büyüklüğü 12, Satır aralığı 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZ ADI (BÜYÜK HARFLER, HARF BÜYÜKLÜĞÜ 18, SATIR ARALIĞI 1.5, KOYU)

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı (Harf büyüklüğü 16, Koyu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez Danışmanı: Ünvanı, adı soyadı (Harf büyüklüğü 14)

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul-Yıl (Harf büyüklüğü 12)

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930