Akademik Tez

 

Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
ENGG 100 Mühendisliğe Giriş (Engineering Orientation) (1+0+0) 1
Mühendislik mesleğinin genel tanıtımı. Mühendislerin sosyal, profesyonel ve etik sorumlulukları. Işık Üniversitesinde sunulan tüm mühendislik programların tanıtımı. Her bir programın uzmanlık alanları ve iş bulma olanakları. Mühendislerin sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin tanıtımı. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
MATH 101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I (Calculus I) (3+0+2) 4
Fonksiyonlar, grafikler, limit ve süreklilik. Türev, türev kuralları, zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları. Belirsiz integraller, integrallerde değişken dönüşümü, belirli integraller. İntegrallerin uygulamaları. Aşkın fonksiyonlar.
PHYS 101 Genel Fizik I (General Physics I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Standartlar ve birimler; vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik, dinamik; iş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu; çarpışmalar; dönme kinematiği ve dinamiği; dengedeki katı cisimler; salınımlar.
PHYS 103 Fizik Laboratuvarı I (Physics Laboratory I) (0+0+2) 1
İİş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu, çarpışma; dönme kinematiği ve dinamiği; dengedeki katı cisimler; salınımlar üzerine deneyler. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
ME 120 Mühendislikte Çizim (Engineering Graphics) (1+0+4) 3
İMühendislikte çizimin ilkeleri, teknik yazı, boyutlandırma ve toleranslandırma, izdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Bilgisayar destekli çizime giriş. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
IT 101 Bilgi İşleme Giriş (Introduction to Computing) (2+0+2) 3
İBilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam; bilgisayar güvenliği. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
ENG 101 DAkademik İngilizce Becerisi I (Academic English Skills I ) (3+0+0) 3
İTemel akademik İngilizce becerilerini ileri-orta düzeyde akademik yazma teknikleri, akademik araştırmaya giriş, bilgiye dayalı fikir üretme ve açıklama, sözlü sunum, dinleme ve akademik okuma modülleri aracılığı ile geliştirmek.
CHEM 101 Genel Kimya (General Chemistry) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
İKimyanın temel kavramları; atomsal yapı, periyodik eğilimler, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler.
MATH 102 Diferansiyel ve İntegral Hesap II (Calculus II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
İntegrasyon teknikleri; genelleştirilmiş integraller. Sonsuz seriler, pozitif ve almaşık seriler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Kutupsal koordinatlar. Vektörler ve uzayda hareket, vektör değerli fonksiyonlar. Önkoşul: MATH 101 veya muafiyet
PHYS 102 General Physics II (Genel Fizik II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Yük ve madde; elektrik alan ve Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığalar; doğru akım devreleri; manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri; Maxwell denklemleri.
PHYS 104 Fizik Laboratuvarı II (Physics Laboratory II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (0+0+2) 1
İSığalar; doğru akım devreleri; magnetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri üzerine deneyler.
CSE 101 Programlamaya Giriş (Introduction to Programming) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+2) 4
İProgramlamaya giriş ve algoritma kavramı. Temel programlama dil yapıları. Yordamsal programlama ve yordamsal dil yapıları. Nesne yönelimli programlamaya giriş.
ENG 102 Akademik İngilizce Becerisi II (Academic English Skills II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
İAkademik İngilizce becerilerini ileri-orta düzeyde akademik yazma teknikleri ve retorik iletişim becerileri, akademik araştırma metodolojisi, araştırmanın raporlanması, tartışma becerileri, ileri düzey dinleme ve eleştirel okuma modülleri aracılığı ile ilerletmek.
HSS 100 Profesyonel Etik (Professional Ethics) (1+0+0) 1
Etik düşüncenin kökeni; etik ilkeler ve temel kuramlar; mühendislikte kişisel, akademik ve profesyonel etik; çevre etiği; teknolojinin etik içermeleri ve bilgisayar etiği; araştırma ve deneylerde etik istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
MATH 203 Çok Değişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler (Multivariable Calculus and Differential Equations) (3+2+0) 4
Temel tanımlar, birinci mertebe diferansiyel denklemler, ikinci mertebe sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı birinci mertebe doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri ve doğrusal diferansiyel sistemlere uygulamaları. Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler, ikinci mertebe doğrusal diferansiyel denklemlerin seri çözümleri.:
AUE 241 241 Mühendislik Mekaniği I (Engineering Mechanics I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Mekanik temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet çiftleri, serbest cisim çizenekleri, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment çizenekleri. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, dairesel çubuklarda bükülme, çubuklarda germe ve eğilme. Birleşik zorlama: Eğme, burulma, kesme ve eksenel yükün yarattığı birleşik gerilme. Mohr dairesi. Kiriş ve millerin mukavemete göre tasarımı. Statik belirsiz problemler. Enerji yöntemlerine giriş. Kolonların burkulması.
TUR 101 Türkçe I (Turkish I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (2+0+0) 2
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi; sözlü ve yazılı iletişim; örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri; anlatım türleri ve anlatım bozuklukları.
ME 211 Malzeme Bilimi (Materials Science) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Malzemeler ve özelikleri. Atomsal bağlar ve düzenler. Yapısal kusurlar. Atom hareketleri. Malzemenin elastik ve visko-elastik şekil değiştirmesi. Denge çizenekleri. Metaller ve özelikleri. Malzeme özeliklerinin yapıdaki değişikliklerle farklılaştırılması. Organik malzemeler ve özelikleri.
ME 201 Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler (Computational Methods in Engineering) (2+0+2) 3
Tasarıma ve benzetime yönelik yöntemler. Temel bilgisayar benzetim yazılım paketleri. MATLAB Sinyal işleme ve kontrol için MATLAB, SIMULINK ve benzer benzetim paketleri. Sayısal yöntemler.
ECO 101 İktisada Giriş I (Introduction to Economics I) (3+0+0) 3
İMikroiktisat ve makroiktisat tanımları. Mikroiktisadın temel ilkeleri. Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep ve esneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı. Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel, oligopoli ve tekelci rekabet. Dışsallıklar ve içsellikler. Faktör piyasaları ekonomisi.
MATH 200 Doğrusal Cebir (Linear Algebra) (3+0+0) 3
İMatris cebiri, determinantlar, Cramer kuralı, doğrusal denklem sistemleri. Vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, doğrusal bağımlılık ve bazlar, nokta ve vektörel çarpımlar. Doğrusal dönüşümler, özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme.
MATH 230 Olasılık (Probability) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+1+0) 3
Olasılık kuramında temel konular; örnek uzayı, kombinatorik, Bayes teoremi ve koşullu olasılık. Rasgele değişkenler, marjinal, ortak ve koşullu dağılımlar; beklenti ve koşullu beklenti; hipergeometrik, ikiterimli, geometrik dağılımlar; Poisson, üstel, gama dağılımları ve Poisson varış modeli; moment üreten fonksiyonlar, merkezi limit teoremi ve normal dağılım; değişinti, ortak değişinti ve ilinti.
AUE 242 Mühendislik Mekaniği II (Engineering Mechanics II) (3+0+0) 3
Parçacık dinamiği: doğrusal ve eğrisel hareket: Newton yasaları, momentum ve açısal momentum yöntemleri. İş ve enerji. Katı cisim dinamiği: kinematik, Euler yasaları, açısal momentum. Katı cisimler için iş enerji yöntemleri. Titreşim.
ME 266 Termodinamik ve Isı İletimi (Thermodynamics and Heat Transfer) (3+0+0) 3
Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları. Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı geçiıinin temelleri. İletim, taışınım ve ışınım. Termodinamik ve ısı geçişi bilgilerinin mühendislik süreç ve sistemlerinin tasarım ve analizinde uygulanmasına örnekler.Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları. Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı geçiıinin temelleri. İletim, taışınım ve ışınım. Termodinamik ve ısı geçişi bilgilerinin mühendislik süreç ve sistemlerinin tasarım ve analizinde uygulanmasına örnekler.
TUR 102 Türkçe II (Turkish II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (2+0+0) 2
Dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metin örnekleri ile anlatımın özellikleri ve türleri; yazı ve iletişim türleri.
ME 301 Ölçme ve Enstrümantasyon (Measurement and Instrumentation) (1+0+2) 2
İÖlçme, ölçme düzenekleri ve deney yapma yöntemleri ve ilkeleri. Temel algılayıcılar ve belli başlı mühendislik ölçümleri. Deney tasarımı, veri analizi, rapor yazma. Çeşitli önemli deneysel yöntemleri göstermeye yönelik deneyleri gerçekleştirmek ve raporunu yazmak, bu şekilde temel ölçme düzeneklerini tanımak.
AUE 324 Makina Elemanları (Machine Elements) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+1+0) 3
Makina mühendisliğinde tasarım ilkelerinin gözden geçirilmesi: Yük analizi, malzemeler; eğilme ve kararlılık; gerilme analizi; gerilme yığılması; sünek ve gevrek malzemelere ilişkin hasar kuramları; yorulma, darbe. Kamlar ve dört çubuk mekanizması gibi mekanizmaların temel kinematik analizi. Değişik makine elemanlarının analizi, tasarımı ve seçimi: şaftlar, kamalar, kaplinler, yataklar, dişliler, cıvatalar, yaylar, kaynak bağlantıları, debriyaj ve frenler.
AUE 353 Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları (Mechanics and Applications) (3+0+0) 3
Hidrostatik. Akışkan Kinematiği. Kontrol Hacim Analizi. Differensiyel Analiz. Sürtünmesiz akış ve Bernoulli denklemi. Benzerlik ve boyut analizi. Viskoz akış. Hidrolik ve pnömatik sistemler
EE 339 Diferansiyel ve İntegral Hesap II (Calculus II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
İntegrasyon teknikleri; genelleştirilmiş integraller. Sonsuz seriler, pozitif ve almaşık seriler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Kutupsal koordinatlar. Vektörler ve uzayda hareket, vektör değerli fonksiyonlar. Önkoşul: MATH 101 veya muafiyet
MATH 102 Otomotiv Mühendisleri için Elektrik – Elektronik (Electric and Electronics for Automotive Engineering) (3+0+0) 3
Akümülatörler ve yapıları. Marş motoru veçalışma prensiperi. Doğrudan akım üretimi. Voltaj ve akım regülatörleri. Bobin ve manyetolu ateşleme sistemleri. Avans mekanizmaları, Bujilerin yapısı ve türi. Elektronik ateşleme sistemi. Far ve diğer aydınlatmalar. Elektrikli yakıt pompası. Hız, yakıt, sıcaklık vb göstergeler. Korna, silecek sistemi vd. Modern otomotivde eğilimler. Motor ve aracı elektronik yönetimi için bileşenler. Yakıt enjeksiyon sistemleri, enjeksiyon sistemi kontrolleri, elektronik ateşleme sistemleri.
AUE 325 İmal Usulleri ve Otomotiv Üretimi (Manufacturing Processes and & Automotive Production) (3+0+0) 3
Temel imal usulleri: Döküm, kaynak, plastik şekil verme, saç işleme töntemleri, talaşlı imalat, toz metallurjisi v.d. Otomotiv endüstrisinde kullanılan üretim teknikleri, otomotiv parçalarına özgü uygulamalar. Örnek imalat hatları, otomotiv parçalarının üretim, montaj ve bakım göz önünde bulundurularak tasarımı. Kalite yönetimi ve kalite güvence.
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (History of Turkish Republic I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (2+0+0) 2
Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk inkilaplarının özellikleri.
ME 336 Sistemlerin Modellenmesi ve Denetimi (Modeling and Control of Dynamic Systems) (3+1+0) 3
Otomatik kontrol konusuna giriş. Dinamik sistemlerin modellenmesi. Laplace dönüşüm yöntemi ile cevap analizi. Transfer fonksiyonları ve blok çizenekleri. Geribeslemeli kontrol sistemleri. Tipik eyleyiciler ve algılayıcılar. Denetim kuralları. PID denetim sistemlerinin ayar yöntemleri. Köklerin yer eğrisi analizi. Frekans cevabı analizi. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
AUE302 Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı (Automotive Engineering Laboratory) (1+0+2) 2
Motor testleri ve performans analizi. Bilgisayar destekli motor yönetim sistemi kullanarak otomotiv motor ayarları. Benzin ve dizel motor emisyon ölçüm ve kontrol. Bilgisayar destekli araç arıza tanısı. Emisyon ve yakıt tüketimi testleri. Araçlar üzerindeki mekanik tasarımlar üzerinde pratik incelemeler.
AUE 326 Motorlar ve Yanma (Engines and Combustion) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Motor türleri ve çalışma prensipleri. Benzin ve Diesel motorları. 4-zamanlı ve 2-zamanlı motorlar. İdeal motor çevrimleri ve ısıl verim..Yakıtlar, benzin ve dizel motorlarda yanma. Gerçek çevrim zamanları (Emme, Sıkıştırma, Yanma ve Genişleme, Egzoz zamanları). Benzin ve Diesel motorlarında yakıt sistemleri ve karışım oluşturulması. Atık oluşumu ve kontrolü. Motorlarda sürtünme ve yağlama. Yeni teknolojiler, alternatif yakıtlar.
AUE 328 Güç Aktarma Organları (Power Transmission Elements) (3+0+0) 3
Karayolu taşıtlarında aktarma organlarının işlevleri, konstrüktif yapıları ve boyutlandırılmaları. Kavrama türleri ve çalışma prensipleri. Hız değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri. Moment değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri. Vites kutuları, hidrodinamik değiştiriciler. Otomatik moment değiştiricilerin konstrüksiyonu ve tipleri. Akslar ve mafsallar. Alternatif Tahrik sistemleri.
ME346 Makine Teorisi (Machine Theory) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Mekanizmalar. Eleman çiftleri. Kinematik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Makinaların dinamiği. Makinalarda kuvvet analizi. Makinalarda kütle dengelemesi. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim kontrol ve yalıtımı.
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (History of Turkish Republic II) (3+0+0) 3
Modern Türkiye’nin entelektüel temellerinin incelenmesi. Cumhuriyet döneminde başlıca siyasi, ekonomik ve kültürel akımların analizi. Önemli bir güç olarak Türkiye’de ulus devlet ve milliyetçilik. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
AUE 421 CAD ve Taşıt Tasarımı (CAD and Vehicle Design) (3+0+0) 3
CAD, CAM, CIM tanıtımı . CAD-CAM-CNC Entegrasyonu. Tasarımda Tasarım uygulamaları. Şasi ve güç iletim sistemi parçalarının tasarımı. Fren donanımları: havalı ve hidrolik frenler, disk ve kampanalı frenler. Pnömatik lastikler, jantlar, tekerlek göbekleri, sönümleyiciler, yaylar, tekerlek askı düzenleri. Direksiyon sistemleri. nin konstrüktif yapıları, direksiyon tekerleği, mekanizma, direksiyon kutusu. Taşıt titreşimleri ve akustiği. Taşıtların titreşim ve gürültü kontrol açısından tasarlanmaları.istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
AUE423 Taşıt Dinamiği (Vehicle Dynamics) (3+0+0) 3
Araç Dinamiği Modelleri: Tek İzli ve Çift İzli Araç Modelleri. Teker Dinamiği: Boylamsal ve Yanal Teker Kuvvetleri, Teker Yanal Kayma Açısı, Teker Boyuna Kayma Oranı. Teker Modelleri: Doğrusal Teker Modeli, Dugoff, Burckhardt, LuGre ve Pacejka Teker Modelleri. Aerodinamik. Yuvarlanma Direnci. Süspansiyonlar. Yalpa Dinamiği. Aktarma Organları Dinamiği: Tork Dönüştürücü, Transmisyon Dinamiği, Motor Dinamiği. Hızlanma Performansı. Frenleme Performansı. Taşıt Titreşimleri. Direksiyon Sistemi.
AUE 425 Otomotiv Mühendisleri İçin Mekatronik (Mechatronics for Automotive Engineering) (3+0+0) 3
Otonom Araçlar. Drive-By-Wire, Steer-By-Wire ve Brake-By-Wire Teknolojileri. Araçlar Arası Haberleşme ile Akıllı Ulaşım Sistemleri. Elektrikli Araçlar. Hibrit Elektrikli Araçlar. Yakıt Hücreli Araçlar. Şerit Takip Sistemleri. Uyarlamalı Hız Kontrolu. Çarpışma Engelleyici Sistemler. ABS Fren Sistemleri. Elektronik Kararlılık Kontrolu. Devrilme Engelleyici Sistemler. Benzin ve Dizel Motorların Modellenmesi ve Kontrolu. Pasif, Aktif ve Yarı-Aktif Süspansiyon Tasarımı ve Analizi. Araç Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU). CANBus. Sürücü Dikkatsizlik/Yorgunluk Gözlemi. Sürücü Uyarı ve Sürücü Destek Sistemleri. Taşıt Simülatörleri.
AUE 490 Proje (Project) (0+0+8) 4
Akademik danişmanın yönetiminde bir otomotiv mühendisliği sorununa ilişkin bir projenin tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu ve sözlü sunum olarak sunulması.
Seçmeli Dersler
CSE 342 Mikroişlemciler (Microprocessors) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Mikrodenetleyicilerin yapısı, HCS12 donanımı, derleyici, HCS12 ISA, asssembly dilinde programlama, I/O, kesici ve zamanlayıcı.
EE 444 Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Denetimi (Microcontroller Based System Design and Control ) (3+0+0) 3
Mikrodenetleyici tabanlı sistemlerin tanıtımı. Isıl, elektrik, mekanik, biyomedikal ve kimyasal sistemlerin ölçümü ve kontrolü. Programlanabilir logic denetleyicilere giriş ve uygulamaları
EE 302 Enerji Dönüşümü (Electromechanical Energy Conversion) (3+0+0) 3
Enerji türleri, enerji dönüşüm ilkeleri, elektromekanik enerji dönüşümü. DA makinaları: eşdeğer devreler, işleme karakteristikleri, gerilim denetimi, yol verme ve hız denetimi. Transformatörler: eşdeğer devreler, işleme ilkeleri, transformatör testleri. Endüksyon motorları ve jeneratörler, adımlama motorları, doğrusal motorlar, AA komütatör motorları. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
MCE 452 Sayısal Denetim (Digital Control) (3+0+0) 3
Analog sistemlerin sayısal denetimi konusuna giriş. Örnekleme, nicemleme ve kodlama. Z-dönüşümü ve özellikleri; ters z-dönüşümü. Saysallaştırma teknikleri ve sürekli zaman sistemlerin ayrık zaman eşdeğerleri. Ayrık zaman sistemlerin geçici ve kalıcı durum analizi; kararlılık analizi. Kök yer eğrisi ve frekans cevabı yöntemlerine dayalı sayısal denetim öğelerinin tasarımı. Kutup yerleştirme yolu ile tasarım.
MCE 454 Endüstriyel Otomasyon (Industrial Automation ) (3+0+0) 3
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin tanıtımı: sistem gereklerinin tanımlanması, ekipmanların entegrasyonu, motorlar, denetleyiciler ve sensörler. Otomasyon sistemlerinin kurulumu, bakımı ve test edilmesi. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
ME 423 Makina Elemanları II (Machine Design II) (3+0+0) 3
Makina Elemanları I dersinin devamı. Düz, helisel, konik dişliler ve sonsuz vida gibi makina elemanlarının analizi ve tasarımı; miller ve onlara ilişkin kama, pim, kamalı mil, kaplin, debriyaj, fren ve volan; kayış, zincir ve tork dönüştürücüleri. Ayrıntı çizimleri, montaj çizimleri ve maliyet analizi ile tamamlanmış bir mekanik eleman ya da aygıt ile ilgili tasarım projesi.
ME 425 Mekanik Titresimler (Mechanical Vibrations) (3+0+0) 3
Bir serbestlik dereceli doğrusal sistemlerin serbest ve zorlanmalı titreşimleri. Titreşim ölçümü. İki ve daha fazla serbestlik dereceli sistemler. Kritik hızlar. Kipsel analiz. Titreşim bastırma ve denetimi için tasarım. Titreşim ölçümü. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
ME 427 Robotiğe Giriş (Introduction to Robotics) (3+0+0) 3
Bu dersin amacı robot sistemleri ile ilgili modelleme, tasarım, hareket planlama ve kontrol konularındaki temel bilgileri vermektir.
ME 429 İmalat Mühendisliği (Manufacturing Engineering ) (3+0+0) 3
İmalat Yöntemlerinin Mekaniği: Gerilme-birim uzama, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, çubuk çekme, sac şekillendirme, talaşlı imalat. Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri: Kompozit imalatı, toz metalurjisi, temizleme, yüzey işlemleri, kaplama, talaşlı imalat, hızlı prototip imalatı, micro/nano imalat. İmalat Sistemleri: İmalat mühendisliği, grup teknolojisi, esnek imalat sistemleri, üretim hatları, üretim planlama ve kontrol, kalite.
ME 436 Modern Denetim Kuramı (Modern Control Theory) (3+0+0) 3
Çok girdili çok çıktılı sistemler konusuna giriş. Uzay-durum gösterim yöntemleri. Sürekli zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Modal analiz, özdeğerler, özvektörler. Uzay-durum modellerinin serbest ve zorlanmış çözümleri. Ayrık zaman sistemlerinin uzay-durum analizi. Denetlenebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Durum değişkeni geri beslemesi ile kutup yerleştirme yöntemleri, Gözlemleyici tasarımı. En iyi denetime giriş.
ME 455 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği (Applied Fluid Mechanics) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Turbomakinaların temelleri. Boyutsuz parametreler ve benzetim kuralları; turbomakinaların performans özellikleri. Aerodinamiğin esasları, kanat profil geometrisi, kanat profillerinin kaldırma ve direnç kuvveti özellikleri. Sıkıştırılabilir akışların temelleri, normal şok denklemleri, eğik şok ve genişleme dalgaları; süpersonik akış için sayısal yöntemler.
ME 460 Enerji Sistemleri (Energy Systems) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri (3+0+0) 3
Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamik. Enerji tesisleri, motorlar, yenilenebilir enerji kaynakları, mesken ısıtması, ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031