Bitirme Tezi Konuları

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler. Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması. Milli Mücadele dönemi. Kongreler yoluyla teşkilatlanma. Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli. TBMM’nin açılması.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

HUK 101 Hukukun Temel Kavramları (2+0) 2
Hukukun tanımı ve nitelikleri. Hukukun normatifliği. Hukukun kaynakları. Örf, adet, içtihat ve hukukun genel ilkeleri. Hak kavramı ve hakkın niteliğini açıklayan teoriler. Tüzel kişilik. Hukuki olay ve hukuki fiil kavramları. Muhakeme ve hüküm. Anayasa hukuku. Ceza hukuku. İdari hukuk. Uluslararası hukuk.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İKT 101 Mikroiktisada Giriş (3+0) 3
Alternatif maliyet. Arz, talep. Esneklik. Üretim fonksiyonu. Azalan verimler. Toplam, sabit, değişken ve ortalama maliyet. Minimum maliyet. Toplam gelir. Maksimum kar. Firma dengesi. Tam rekabet. Tekel. Tekelci rekabet. Oligopol.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İNG 101 İngilizce I (3+0) 3
Öğrencilere İngilizce okuma, okuduğunu anlama ve konuşma becerileri kazandırmak, İngilizce gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgileri vermek.

MAT 100 Genel Matematik (3+0) 3
Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Fonksiyonlar. Matrisler. Determinant. Limit. Türev. Türevin uygulamaları. İntegral. İntegral uygulamaları.

SBU 101 Siyaset Bilimine Giriş (3+0) 3
Siyaset nedir? Hükümetler, sistemler ve rejimler. Siyasi ideolojiler. Demokrasi. Devlet. Milletler ve milliyetçilik. Ekonomi ve toplum. Siyasi kültür. Temsil, seçimler ve oy kullanma. Partiler ve parti sistemleri. Anayasa, hukuk ve yargı. Baskı grupları  ve sosyal hareketler. Güçler ayrılığı ilkesi. Bürokrasi.

SOS 101 Sosyoloji (3+0) 3
Toplumbilimin tarihsel gelişimi. Toplumbilim ile diğer sosyal bilimler arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar. Toplum-birey, yapı-özne, yapı-eylem, kişi-grup, anomi ve yabancılaşma kavramları. Aile, eğitim ve toplumsallaşma. Toplum ve kültür ilişkisi. Toplumsal Eşitsizlikler: tabakalaşma, toplumsal hareketlilik, sınıf, cinsiyet, ırk ve etnik köken. Toplumsal kurumlar ve din. Kent ve toplumsal Yaşam.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2
TBMM’nin açılması. Doğu, Güney ve Batı Cephesi Savaşları. Lozan Barış Antlaşması. Atatürk önderliğinde yeni Cumhuriyetin kurulması. Yasal, sosyal, siyasal ve kültürel reformlar.

HUK 203 Anayasa Hukuku (2+0) 2
Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı. Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi. Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi. Devlet türleri ve hükümet sistemleri. Yasama, yürütme ve yargının temel yapısı ve özellikleri. Anayasa mahkemesi. Temel hak ve hürriyetler. Tarihsel olarak Türk Anayasalarının karşılaştırılması.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İKT 102 Makroiktisada Giriş (3+0) 3
Gayri safi milli hasıla. Gayri safi yurtiçi hasıla. Enjeksiyon. Sızıntı. Tüketim fonksiyonu. Marjinal tüketim eğilimi. Otonom harcama. Çarpan. Kaydi para. Para çarpanı. Para arzı. Makroekonomik denge. Toplam arz- toplam talep modeli. Para ve maliyet politikaları.

İNG 102 İngilizce II (3+0) 3
Uluslararası ilişkiler literatürünün temel kavram ve terminolojisi.

SBU 102 Uluslararası İlişkilere Giriş (3+0) 3
Ulus-devlet sisteminin gelişimi. Güçler dengesi. Yıldırma, baskı ve çatışma politikaları. Diplomasi. Kriz yönetimi. Devletlerarası ilişkilerde uluslararası hukukun ve örgütlerin rolü. Küresel politika.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 104 Strateji Bilimine Giriş (3+0) 3
Strateji biliminin temel kuramları, kavramları, önde gelen kuramcılar ve bunların disiplinin gelişimine olan katkı ve etkileri, strateji kavramının dünü, bugünü ve yarını.

TAR 106 Uygarlık Tarihi (2+0) 2
Mezopotamya, Mısır, Yunan, Çin, Hindistan medeniyetleri. Roma İmparatorluğu. Ortaçağ. Aydınlanma, rönesans ve reform. Kuzey Amerika (Aztekler, Mayalar, İnkalar, koloniler ve Bağımsızlık Savaşı).

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İKT 313 Uluslararası İktisat (3+0) 3
Klasik Uluslararası ticaret teorisi. Modern neoklasik Uluslararası ticaret teorisi. Dış ticaret politikası: amaç ve araçları. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi. Bölgesel ekonomik birleşmeler. Dolaysız yatırımlar ve çokuluslu şirketler. Döviz kuru sistemleri. Dış ödemeler bilançosu analizleri. Uluslararası para sistemi. Avrupa parasal birleşmesi. Uluslararası sermaye hareketleri.

İNG 201 İngilizce III (3+0) 3
Diplomatik terimler ve diplomatik yazışma.

İST 200 İstatistik (3+0) 3
Frekanslar. Mean, median ve mode. Normal dağılım. Standart sapma hesaplamaları. Olasılık hesapları. Hipotez testleri: z ve t testleri.ANOVA. Regresyon ve korelasyon analizi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 201 Siyasi Tarih I (3+0) 3
Fransız Devrimi’nin kökenleri, gelişimi ve sonuçları. Napolyon Avrupası ve Viyana Kongresi. Restorasyon Avrupası ve 1848 Devrimleri. Almanya ve İtalya’nın birleşmesi. Emperyalizm ve Birinci Dünya Savaşı’nın nedenleri. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ve 1920’lerde kollektif güvenlik arayışları. İki savaş arası Avrupa: İtalyan Faşizmi ve Alman Naziziminin yükselmesi. İki savaş arası Sovyetler Birliği. Savaş diplomasisi ve İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 203 Siyasal Düşünce Tarihi I (3+0) 3
Antik Yunan siyasal düşüncesi: Sokrates, Plato ve Aristo. Roma siyasal düşüncesi: Cicero, Seneca. Ortaçağ siyasal düşüncesi: İbn-i Rüşd, Augustin, Aquina’lı Thomas ve Padovalı Marsilyus. Ockham.

TDB 101 Türk Dili I (2+0) 2
Dilin tanımı ve önemi. Dil ve kültür ilişkisi. Dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama ve paragraflar). genel konuşma yanlışları. Düşünceyi açıklama yeteneği. Yazım çeşitleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vs.) Resmi yazışmalar.

İNG 202 İngilizce IV (3+0) 3
İleri düzeyde uluslararası ilişkiler literatürünün takip edilmesine dönük çalışmalar.

SBU 202 Siyasi Tarih II (3+0) 3
Savaş sonrası Avrupa’nın paylaşımı ve Soğuk Savaş’ın kökenleri. Dekolonizasyon. De Gaulle’ün dış politikası ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşu. Soğuk Savaş, detant ve çoklu çatışmaların ortaya çıkışı. Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve Soğuk Savaş’ın sonu.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 204 Siyasal Düşünce Tarihi II (3+0) 3
Modern siyasal düşünce. Machiavelli, Thomas Hobbes. Jean Bodin. John Locke, Jean Jacques Rousseau. J.S. Mill ve Jeremy Bentham. Hegel, Marks. John Rawls.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 206 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2+0) 2
Hiptoez oluşturma. Kuram ve araştırma. Nicel araştırma tasarımı. Nitel ve nicel araştırmalarda örneklem seçimi. Veri toplama. Yoklamalar ve saha anketleri. İçerik Çözümlemesi. Rapor oluşturma.

SBU 208 Uluslararası İlişkiler Kuramları (3+0) 3
Thucydides. Hugo Grotius. Kant: Sürekli Barış. Clausewitz. Realizm ve neo-realizm. Çoğulculuk. Liberalizm ve neo-liberalizm. Marksizm. İngiliz Okulu. Pozitivizm. Yapısalcılık. İşlevselcilik. Eleştirel Teori.

TDB 102 Türk Dili II (2+0) 2
Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi. Telaffuz, hız, tonlama ve vurgu. Panel, sempozyum ve konferans teknikleri. Dinleme, okuma ve anlama yeteneğini geliştirme.

HUK 301 Uluslararası Hukuk I (3+0) 3
Devletler genel hukuku. Milletlerarası hukukun doğuşu. Milletlerarası teamül kurallarının iç hukuktaki yeri ve uygulanması. Tanıma ve tanınma. Sınır anlaşmazlıkları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 301 Modern Türkiye Siyasal Tarihi(3+0) 3
Tanzimat ve Islahat. I. ve II. Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Partisi ve ulus-devlet anlayışı. Cumhuriyetin kuruluşu. Tek parti dönemi ve erken demokrasi arayışları. Milli Şef dönemi. Çok partili siyasal hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi. 21 Mayıs 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası. 12 Mart 1971 Muhtırası. Koalisyonlar, ekonomik bunalım ve siyasal düzenin çöküşü. 12 Eylül 1980 Darbesi ve 1982 Anayasası.

SBU 303 Siyaset Sosyolojisi (3+0) 3
Devlet, iktidar ve otorite. Weberyan, neo-Weberyan, Marksist, neo-Marksist, çoğulcu, elitist temel yaklaşımlar. Modern devletin oluşumu ve gelişimi. Devrimlerin sosyo-politik çözümlemesi. Yeni sosyal hareketler: milliyetçilik ve etnisite. Globalleşme ve ulus-devlet.

SBU 305 Uluslararası Örgütler (3+0) 3
Uluslararası örgütlerin global politikadaki yeri ve önemi. Uluslararası aktörler. BM, OECD, AB, NATO, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Arap Birliği ve Uluslararası Af Örgütü .

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 307 Uluslararası Siyasal İktisat (3+0) 3
Uluslararası siyasal iktisada yaklaşımlar: Merkantilizm, Liberalizm, Marksizm, Bağımlılık Kuramı. Küresel ticaret rejiminin evrimi. Bölgeselcilik. Uluslararası para sisteminin evrimi. Dış ekonomi politikalarının ülke içi nedenleri. Küreselleşmenin ulus-devletler üzerindeki etkileri. Küreselleşme ve bölgesel uluslararası üretim. Uluslararası finansal krizlerin ekonomi politiği.

YDB 3X1 Seçmeli Yabancı Dil I (3+0) 3
Almanca, Fransızca, Rusça

HUK 302 Uluslararası Hukuk II (3+0) 3
Devletler özel hukuku. Deniz hukuku. Hava hukuku. Uluslararası antlaşmalar. Anlaşmazlıkların barışçı çözüm yolları. Devletin yargı bağışıklığı. Diplomatlar ve konsolosluklar. Diplomatik himaye hakkı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

İKT 302 Türkiye Ekonomisi (3+0) 3
Devletçilik. Tarım-temelli büyüme. Planlı kalkınma. İthal ikameci sanayileşme. Ödemeler dengesi krizi. İstikrar programı. İhracata dayalı büyüme. Finansal serbestleşme. Kamu kesimi borçlanma gereksinimi. Kısa vadeli sermaye hareketleri.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 302 Dünya Politikasında Güncel Sorunlar (3+0) 3
Kimlik ve din sorunu. Etnik çatışmalar. Eşitsizlik. Self-determinasyon hakkı. Bölgesel bütünleşme. İnsani müdahale hakkı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının sonuçları. Balkanlardaki krizler. İsrail-Filistin sorunu. Dağlık Karabağ sorunu. Kıbrıs sorunu. Körfez Savaşı. Irak Savaşı. Gazze. 11 Eylül. BM ve NATO’nun uluslararası güvenliğin sağlanmasındaki rolü.

SBU 304 Karşılaştırmalı Siyaset (3+0) 3
Parti sistemleri. Seçim sistemleri. Siyasi kurumlar. Anglo-sakson ve kıta Avrupası siyasal yapılarının karşılaştırılması. Devlet-toplum ilişkisi. Demokratikleşme. Politik kültür. Baskı grupları. Güçler ayrılığı.

SBU 306 Türk Siyaseti (3+0) 3
1982 Anayasası sonrası devletin yeniden yapılandırılması. 1980 sonrası merkez sağ ve merkez solda erime. 28 Şubat Darbesi. Sekülarizm, İslam, Milliyetçilik. Etnik ve dinsel kimlik siyasetinin yükselişi. Asker-sivil ilişkilerinin değişen boyutları.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

YDB 3X2 Seçmeli Yabancı Dil II (3+0) 3
Almanca, Fransızca, Rusça

SBU 401 Türk Dış Politikasının Temel Sorunları (3+0) 3
Türk dış politikasının oluşumuna etki eden ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan etkenler. Türk dış politikasının oluşumuna etki eden jeo-politik nedenler. Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasının geçirdiği tarihsel evreler.

YDB 4X3 Seçmeli Yabancı Dil III (3+0) 3
Almanca, Fransızca, Rusça

YDB 4X4 Seçmeli Yabancı Dil IV (3+0) 3
Almanca, Fransızca, Rusça

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

YDB 311 Almanca I (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Almanca gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesini kapsamaktadır.

YDB 321 Fransızca I (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Fransızca gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesini kapsamaktadır.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

YDB 331 Rusça I (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Rusça gramer kuralları ve cümle yapılarıyla ilgili temel bilgilerin verilmesini kapsamaktadır.

 

6. YARIYIL SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

YDB 312 Almanca II (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Almanca okuma, okuduğunu anlama ve konuşma becerileri kazandırmayı kapsamaktadır.

YDB 322 Fransızca II (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Fransızca okuma, okuduğunu anlama ve konuşma becerileri kazandırmayı kapsamaktadır.

YDB 332 Rusça II (3+0) 3
Bu ders, öğrencilere Rusça okuma, okuduğunu anlama ve konuşma becerileri kazandırmak, kazandırmayı kapsamaktadır.

7. YARIYIL SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

YDB 413 Almanca III (3+0) 3
Öğrencilerin kelime dağarcının arttırılması ve gramerlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

YDB 423 Fransızca III (3+0) 3
Öğrencilerin kelime dağarcının arttırılması ve gramerlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

YDB 433 Rusça III (3+0) 3
Öğrencilerin kelime dağarcının arttırılması ve gramerlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

SEÇMELİ I, II, III, IV DERSLER

İŞL 403 Uluslararası Pazarlama (3+0) 3
Ulusal ve uluslararası pazarlar. Pazarlama kararlarını etkileyen iç ve dış faktörler, fırsat ve tehditler.  Uluslararası pazarlama değişkenleri. Stratejik pazarlama planlaması. Satış şekilleri. Satınalma karar ve davranışları. İhracat ve ithalat rejimi. Örgütlenme. Kontrol. Pazar bölümlendirme ve hedef pazarın seçimi. Ürün, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım, tutundurma, reklam ve lojistik.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 451 Amerikan Dış Politikası (3+0) 3
ABD’nin siyasi tarihi. Federal sistem. Süpergüç ve dünya jandarması kavramları. İnsani müdahale. Amerika’nın Ortadoğu politikası. ABD ve Türkiye ilişkileri. Obama’nın başkanlığı. Amerikan dış siyasetinde medya ve propagandanın kullanımı.

SBU 453 Diplomatik Yazışma (3+0) 3
Diplomasinin geleneği. Yazışmalar ve uygulamalar. Diplomasi mesleğinin özellikleri.

SBU 455 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu (3+0) 3
Arap-İsrail sorunu. İran Devrimi. Su politikaları. Körfez güvenliği. Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Mısır’da yaşanan krizler ve bunların uluslararası siyaset üzerindeki etkileri.  Ortadoğu’da toplumsal cinsiyet sorunu.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 457 Uluslararası Güvenlik Konuları (3+0) 3
Güvenlik. Güvenlik işbirliği, güvenlik ikilemi, tehditler, hassasiyetler, anarşi ve insani müdahale gibi kavramlar. Avrupa savunma sistemleri, bölgesel güvenlik birlikleri. Risk toplumları. Terörizm.

SBU 459 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik (3+0) 3
Küreselleşme-kültür etkileşimi. Ulusal kültür, küresel kültür. Kimlik tartışmaları. Kozmopolitiklik. Modernite ve post-modernite. Kültürel emperyalizm: McDonaldslaştırma, sinema.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 461 Yüksek Strateji (3+0) 3
Strateji kuramında sert güç, yumuşak güç farklılıkları ve uygulamaları, 21. yüzyılda strateji tanım ve uygulamasının değişimi, etki odaklı harekat ve stratejik düşünme ve uygulamaları

8. YARIYIL SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

YDB 414 Almanca III (3+0) 3
Topluluk karşısında yapılacak konuşmalar, konuşarak kendi ifade etme, çeşitli konuşma şekilleri ve bunların yazılı olarak hazırlanması.

YDB 424 Fransızca III (3+0) 3
Topluluk karşısında yapılacak konuşmalar, konuşarak kendi ifade etme, çeşitli konuşma şekilleri ve bunların yazılı olarak hazırlanması.

YDB 434 Rusça III (3+0) 3
Topluluk karşısında yapılacak konuşmalar, konuşarak kendi ifade etme, çeşitli konuşma şekilleri ve bunların yazılı olarak hazırlanması.

 

SEÇMELİ I, II, III, IV DERSLER

SBU 452 Dış Politika Analizi (3+0) 3
İç ve dış güçler arasındaki etkileşim. Liderlik ve motivasyonun dış politika üzerindeki etkileri.  Kamuoyu ve demokrasinin dış politikaya etkileri. Güçlü ve zayıf devletlerin dış politikaları. Dış politikanın etik temelleri.Seçim, mantık, kimlik, tarih ve kültürün dış politikadaki önemi. Metodolojik konular.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

SBU 454 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (3+0) 3
Ulus-devletin küresel düzendeki varlığı. Ekonomik ve siyasal bağlılık ve bağımlılıklar. Uluslararası ekonomik sistem: uluslararası finans kuruluşları, piyasaların küreselleşmesi. Bölgesel bloklar.

SBU 456 Rus Dış Politikası (3+0) 3
Tarihsel gelişim süreci içinde imparatorluğa giden süreç. Rus dış politikasının değişmeyen özellikleri. RF döneminde Putin ile başlayan süreç. Rusya’nın dünyaya bakışı.

SBU 458 Terörizm ve Yeni Dünya Düzeni (3+0) 3
Terörizm ve terörist kavramları. Terörizmin sebepleri: reklam, propaganda ve korku oluşturm. Uluslararası terörizm. Nükleer silahlanma ve silahsızlandırma projeleri. İktisadi dengesizlikler. Yoksulluk. Göç. Etnik çatışmalar. Dincilik. 11 Eylül. NATO ve BM’nin geleceği. Kolektif hareket etme süreçleri. Askeri ve ekonomik yaptırımlar. Terörist örgütler ve terörist devletler.

SBU 460 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları (3+0) 3
Türk dış politikasının Soğuk Savaş sonrasındaki evrimi. Komşular, bölgesel bloklar ve küresel güç merkezleri ile ikili ve çok boyutlu ilişkiler. Arabuluculuk. Türkiye-AB ilişkileri. Kıbrıs Sorunu

SBU 462 Uluslararası Enerji ve Çevre Sorunları (3+0) 3
Küresel ısınma. Nükleer enerji kullanımı. Stockholm Konferansı. Rio Konferansı. Ozon tabakası, CFCs ve Montreal Protokolü. Kyoto Protokolü. Doğal kaynakların tüketilmesi. Yenilenebilir enerji kaynakları. Sürdürülebilir kalkınma. Su politikaları. Greenpeace ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı gibi uluslararası örgütler.

 

bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031