Bitirme Tezi Konuları

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Moleküler Genetik
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 501

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Moleküler genetik dersinin verilmesinin amacı, nüklear materyalin fonksiyon, genel moleküler yapısı ve moleküler genetik alanındaki son gelişmeleri öğretmek. Genetik materyalin moleküler yapısının anlaşılması.

Gen mutasyonlarının öneminin, rekombinasyon, prokaryotic ve ökaryotik gen organizasyonunun anlaşılabilmesi.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Klug W.S. and Cumings M.R.,(Ed. Öner C.)(2001) Genetik Kavramlar, Palme Yayıncılık, ISBN-0-13-081626-4

2

 

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

DNA nın tarihçesi  

2

DNA nın yapısı  

3

DNA replikasyonu  

4

RNA yapısı ve tipleri  

5

Transkripsiyon  

6

RNA işlenmesi  

7

Protein sentezi (Prokaryotik ve Ökaryotik)  

8

Gen ifadesinin kontrolu  

9

Gen transfer mekanizmaları: Transformasyon, Konjugasyon, Transdüksiyon.  

10

Rekombinasyon  

11

Hareketli genetik elementler  

12

Mutasyonlar ve tamir mekanizmaları  

13

Gene manuplasyonu  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bryophyta
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

Biy 503

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste ilkel bitki gruplarından olan biryofitlerin biyolojik, ekolojik ve evrimsel özellikleri göz önüne alınarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

 

2

RICHARDSON, DHS., 1981. The Biology of Mosses. Oxford, London, Edinburgh: Blackwell Sci. Publ.

3

SMITH, A.J.E., 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. (Second Edition) Cambridge Univ. Press.

4

SMITH, A.J.E., 1990. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bryolojiye giriş Bryofitlerin temel yapıları

2

Bryofitleri toplama ve koruma Herbaryum teknikleri

3

Bryofitlerde yaşam çevrimleri ve üreme Yaşam döngülerindeki farklı fazların incelenmesi

4

Biryofit morfolojisi ve anatomisi Kesit alma, temel anatomik ve morfolojik özellikleri

5

Biryofit çeşitliliği: boynuzluciğerotları Seçilmiş bryofit türlerinin incelenmesi

6

Biryofit çeşitliliği: ciğerotları Seçilmiş bryofit türlerinin incelenmesi

7

Biryofit çeşitliliği: karayosunları Seçilmiş bryofit türlerinin incelenmesi

8

Ara sınav  

9

Biryofit ekolojisi Yaşam stratejileri, öenmeleri ve rolleri

10

Yeryüzünde biryofitlerin dağılımı Temel dağılım özelliklerini gözlemek için yerel yayılma özelliklerinin incelenmesi

11

Kullanılan bryofitler Kullanımda olan önemli bazı türlerin incelenmesi

12

Diğer organizmalarla ilişkileri Bryofit toplulukları içindeki diğer organizmaların gözlenmesi

13

Bryofitlerin evrimi Hidroidler, leptoidler, gametofit ve sporofit, yumurta hücresinin korunmasının gözlenmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50 ve yarıyılsonu sınavının %50 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Türkiye Amfibileri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 505

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09010 Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı Türkiye Amfibileri’nin biyolojileri, sistematikleri, morfolojileri ve ekolojileri hakkında bilgi vermektir. Amfibilerin ordolara ayrılması, coğrafi dağılışları, Türkiye’de bulunan türlerin sistematik yeri, Kuyruklu kurbağa (Urodela) ve Kuyruksuz kurbağa (Anura) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri, türlerin dağılışı ve Türkiye’de bulunduğu yerler, türlerin araziden toplanması, tespit edilmesi ve müze materyali haline getirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), Baran, İ. ve M. K. Atatür, Çevre Bakanlığı yayını, Ankara, 975 – 7347 – 37 – X, 214 pp, 1998.

2

Türkiye Amfibileri, Başoğlu, M., Özeti, N. ve İ. Yılmaz, Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, İzmir, No: 151, 1996.

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Amfibilerin sistematikteki yeri ve başlıca özellikleri Amfibiler için tür tayin anahtarlarının tanıtılması

2

Amfibilerin ordolara ayrılması ve coğrafi dağılışları Ülkemizde yaşayan kuyruklu kurbağa türlerinin incelenmesi

3

Türkiye’de bulunan türlerin sistematik yeri Ülkemizde yaşayan kuyruklu kurbağa türlerinin incelenmesi

4

Kuyruklu kurbağa (Urodela) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri Ülkemizde yaşayan kuyruklu kurbağa türlerinin incelenmesi

5

Kuyruklu kurbağa (Urodela) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri Ülkemizde yaşayan kuyruksuz kurbağa türlerinin incelenmesi

6

Türkiye’de bulunan üç Triturus türünün yayılış, biyotop ve yıllık hayat devreleri bakımından karşılaştırılması Ülkemizde yaşayan kuyruksuz kurbağa türlerinin incelenmesi

7

Kuyruksuz kurbağa (Anura) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri Ülkemizde yaşayan kuyruksuz kurbağa türlerinin incelenmesi

8

Ara sınav

9

Kuyruksuz kurbağa (Anura) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri Amfibileri arama, toplama ve muhafaza etme yöntemleri

10

Kuyruksuz kurbağa (Anura) türlerinin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri Türlerin araziden toplanması

11

Türlerin dağılışı ve Türkiye’de bulunduğu yerler Örneklerin müze materyali haline getirilmesi

12

Koleksiyon yapma ve canlı muhafaza yöntemleri Türlerin araziden toplanması

13

Türkiye’de yaşayan amfibi türlerinin bugünkü durumu ve yapılan çalışmalar Örneklerin müze materyali haline getirilmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Taksonomik Zoolojinin Prensipleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 507

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09010Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı hayvanların sistematik prensipleri hakkında öğrencilere temel bilgiler vermek olup, taksonomik kategoriler, tür ve alt tür kavramı, taksonomik karakterler, varyasyonlar, hayvansal isimlendirme ilkeleri ve taksonomik zoolojide etik gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Taksonomi ilkeleri, I. Baskı, Önder, F., Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 530, İzmir, 1998.

2

Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları, I. Baskı, Yılmaz, İ., Oran Yayıncılık, İzmir, 1997.

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Taksonomide temel kavramlar, taksonominin tarihçesi ve diğer biyolojik bilimlerle ilişkisi  

2

Taksonomistin yaptığı işler ve karşılaştığı problemler  

3

Taksonomik kategoriler  

4

Tür ve alt tür kavramı  

5

Taksonomik karakterler  

6

Varyasyonlar ve önemi  

7

Taksonomide istatistik  

8

Ara sınav

9

Taksonomide kullanılan metot ve teknikler  

10

Taksonomik çalışma, yayınlar ve çeşitleri  

11

Uluslar arası zoolojik isimlendirme esasları  

12

Taksonomik zoolojide etik  

13

Bilimsel isimlerin okunuşu  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Protozooloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 509

GÜZ

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk HAZIR
Yazışma ve Eposta adresi ADÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

shazir@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Protozoa’lar hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Parasitic Protozoa

2

The Pathogenic enteric protozoa

3

Invertebrates

4

Biology of the Invertebrates

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Protozoa grubunun genel özellikleri

2

Protozoa grubunun sınıflandırılması

3

Zoomastigina

 

4

Rhizopoda

 

5

Apicomplexa

 

6

Microsporidia

 

7

Haplosporidia

 

8

Ara sınav

9

Ciliophora

10

Protozoa’larda üreme

11

Entomopatojen Protozoa’lar

12

Biyolojik Mücadele etmeni Protozoa’lar

13

İnsanda hastalık yapan protozoa’lar

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Karayosunları (Bryopsida) Taksonomisi I
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

Biy 511

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste akrokarp karayosunları taksonomileri, çeşitlilikleri, tayinleri ve sistematiği açısından öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

SMITH, A.J.E., 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. (Second Edition) Cambridge Univ. Press.

2

SMITH, A.J.E., 1990. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

3

PEDROTTI, C.C. 2001. Flora Dei Muschi D’Italia. Medicina-Scienze.

4

HEYN, C.C., HERRNSTADT, I., BISCHLER H. ve JOVET-AST, S. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Scıences and Humanıtıes. 

5

ZANDER R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Enviroments. Bullettin of the Buffalo Society of naturel Sciences Vol. 32

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Orthotropic karayosunlarına giriş Akrokarp karayosunlarının temel özellikleri

2

Sphagnopsida, Andreaeopsida Sphagnum ve Andreaea cinslerinin incelenmesi

3

Polytrichopsida: Polytrichales, Buxbaumiales Polytrichum ve Buxbaumia cinslerinin incelenmesi

4

Bryopsida: Diphysciales, Archidiales Diphyscium ve Archidium cinslerinin incelenmesi

5

Bryopsida: Dicranales Pleuridium, Ditrichum, Oncophorus, Dicranum, Fissidens cinslerinin incelenmesi

6

Bryopsida: Pottiales Eucladium, Weissia, Tortella, Barbula, Didymodon cinslerinin incelenmesi

7

Bryopsida: Pottiales Stegonia, Aloina Crossidium, Ptrygoneurum, Phascum, Acaulon cinslerinin incelenmesi

8

Ara Sınav  

9

Bryopsida: Pottiales Tortula, Syntrichia, Cinclidotus, Ephemerum cinslerinin incelenmesi

10

Bryopsida: Grimmiales Schistidium, Grimmia, Racomitrium cinslerinin incelenmesi

11

Bryopsida: Seligeriales, Timmiales, Encalyptales, Funariales Verilen ordolara ait önemli örneklerin incelenmesi

12

Bryopsida: Bryales Bryum, Pohlia, Mnium, Plagiomnium, Aulocomnium, Bartramia, Philonotis cinslerinin incelenmesi

13

Bryopsida: Orthotrichales, Hedwigiales Orthotrichum, Zygodon, Ulota, Hedwigia cinslerinin incelenmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Pestisitlerin canlı sistemdeki etkileri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 513

I- Güz

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serdar KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

skoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye, pestisitler ve pestisitlerin çevre canlılar üzerindeki etkileri hakında bilgi vermek, bazı pestisitleri soğan, çekirge ve Drosophila’ya çeşitli şekillerde vererek etkilerini gözlemek ve ışık mikroskobunda incelemek.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Vural, N., 1984. Toksikoloji. Ank. Üniv. Ecz. Fak.Yay. No:56

2

Öztürk , S., 1990. Tarım İlaçları. Hassas Yay. ve Rek.

3

Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yönt. ve İlaçları. ADU Yayınları No: 19

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Tarımsal zararlılar ve bunlara karşı savaş yöntemleri Pestisitlerle yapılacak laboratuvar çalışmalarında uyulması gereken  kurallar

2

Pestisitlerin tanımı ve sınıflandırılması Soğanların köklenmeleri için suya konulması ve kullanılacak olan pestisitin seçimi ve doz belirlenmesi

3

Pestisitlerin tanımı ve sınıflandırılması (devam) ve sık kullanılan formülasyonları ve özellikleri Soğan köklerine belirlenen doz ve sürelerde pestisit uygulanması ve köklerin tespit edilmesi

4

Pestisitlerde letal doz, pestisitlerde tolerans ve pestisitlerde zehirlilik sınıfları Tespit edilmiş köklerden bir grubunun alınarak boyanması ve ezme preparat yapılarak ışık mıkroskobunda incelenmesi

5

Pestisitlerde fitotoksisite, pestisitlerin hayvansal organizmaya giriş yolları Köklerin diğer doz ve sürelerinin mikroskopta incelenmesi ne devam

6

Pestisitlerin etki mekanizmaları, pestisitlerin çevreye ve insana etkileri Köklerin diğer doz ve sürelerinin mikroskopta incelenmesi ne devam

7

Pestisitlerin etki mekanizmaları, pestisitlerin çevreye ve insana etkileri (devam) Seçilen pestisitin belirlenen doz ve sürelerde çekirgelere uygulanması ve çekirge testislerini tespit edilmesi

8

Ara Sınav Çekirge testislerinin boyanması ve mikroskopta incelenmesi

9

Pestisitlerin canlılarda  mutajenik etkileri ve bunlara bağlı olarak gen ve kromozomlarda olşturduğu etkiler  Çekirge testislerinin boyanması ve mikroskopta incelenmesi (devam)

10

Pestisitlerin canlılarda  mutajenik etkileri ve bunlara bağlı olarak  kromozomlarda olşturduğu etkiler (devam) Çekirge testislerinin boyanması ve mikroskopta incelenmesi (devam)

11

Pestisitlerin canlılarda  mutajenik etkileri ve bunlara bağlı olarak  genlerde oluşturduğu etkiler Daha önceden bakire dişileri seçilmiş Drosophila’lara pestisit uygulanması

12

Pestisitlerin canlılarda  mutajenik etkileri ve bunlara bağlı olarak  kromozomlarda olşturduğu etkiler (devam) Pestisit uygulanmış Drosophila’ların gözlenmesi  ve sayılması

13

Genel değerlendirme Drosophila’ların sayılmasına devam ve  sonuçların değerlendirilmesi

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Zehirli Hayvanlar ve Zehirleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 515

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09010 Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere zehirli hayvanlar, özellikle yılanlar ve zehirleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Venomous Animals and Their Toxins, Habermehl, G. G., Springer-Verlag, Berlin, 1981

2

Venomous Snakes: ecology, evolution and snakebite, Thorpe, R. S., W. Wüster and A. Malhotra, ISBN: 0198549865, Oxford, The Zoological Society of London, 1997

3

Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), Baran, İ. Ve M. K. Atatür, Çevre Bakanlığı yayını, Ankara, 975 – 7347 – 37 – X, 214 pp, 1998

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuar/Tarla

1

Hayvanlar aleminde zehirli olan omurgasız hayvanların tanıtılması  

2

Hayvanlar aleminde zehirli olan omurgasız hayvanların tanıtılması  

3

Hayvanlar aleminde zehirli olan omurgalı hayvanların tanıtılması  

4

Hayvanlar aleminde zehirli olan omurgalı hayvanların tanıtılması  

5

Savunma mekanizmaları  

6

Zehirlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri  

7

Etkinlik dereceleri ve ilk yardım esasları  

8

Ara sınav

9

Yurdumuzda yaşayan zehirli hayvanların tanıtılması  

10

Yurdumuzda yaşayan zehirli yılanların tanıtılması  

11

Zehirlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve etkileri  

12

Yılan sokmasına karşı tedbirler ve zehirli yılan ısırmalarında ilk yardım  

13

İlaç olarak yılan zehri  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT  FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Mikrobiyolojide Sayım Teknikleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIO 517

Güz

Yüksek Lisans

Zorunlu

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aytepe AYDIN  hbiyik@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu ders mikrobiyolojideki temel sayım yöntemlerini öğrenmeye ihtiyaç duyan yüksek lisans öğrencileri için düzenlenmiştir. Bu dersin amacı öğrencilerimize mikrobiyolojik sayımın teorik ve pratik temellerini öğetmektir. Mikroorganizmaların önemini ve çeşitli ortamlardaki sayılarını öğrenme.Örnek alma, kültüre etme ve sayım konularında laboratuvar pratiği elde etme.Mikroorganizma grupları arasındaki ayırdedici özellikleri öğrenme.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri, Velittin GÜRGÜN, A.Kadir HALKMAN, Gıda Teknolojisi Derneği, yayın no:7, San Matbaası, Ankara, 1988

2

 

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Mikroorganizmalarla ilgili genel bilgi, kültürel sayım teknikleri,

2

Dilüsyonlar, koloni sayımı ve değerlendirilmesi, EMS yöntemi, mikroskobik sayım teknikleri,

3

Özel lamlarla sayım, ışık mikroskobu ile spor sayımı, elektron mikroskop yöntemleri,

4

Standarda dayalı sayım yöntemleri,

5

Bulanıklığa dayalı sayım yöntemleri,

6

McFarland skalası, Metabolizmaya dayalı sayım,

7

Metilen mavisi indirgenmesi testi,

8

Ara sınav

9

Redüktaz testi,

10

Analizler için örnek alma,

11

Mikrobiyolojik ortamlar ve sterilizasyon

12

İndikatör mikroorganizmalar.

 

13

İndikatör mikroorganizmalar.

 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bitki hücre ve doku kültürü
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 519

I ( Güz)

Yüksek lisans

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 KEPEZ – AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu ders kapsamında hücre ve doku kültürü teknikleri hakkında bilgiler verilecektir. Alternatif bir çoğaltım yöntemi olan doku kültürü tekniklerinin ayrıntılı olarak açıklanması, uygulanması ve uygulanması sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik bilgiler verilmesi dersin amaçları arasındadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Babaoğlu, M, Gürel, E., Özcan, S. ( 2001) Bitki biyoteknolojisi. I .Doku kültürü ve uygulamaları  ISBN: 975-6652-03-9

2

Gamborg, O.L. and G. C. Phillips. (1995). Plant cell, tissue and organ culture. Fundamental methods.

3

Stafford, A. and Warren G. Plant cell and tissue culture.

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Hücre ve doku kültürünün tarihsel gelişimi, temel kavramlar ve uygulama alanları Lab, alet ve ekipmanların tanıtımı

2

Temel teknikler I Sterilizasyon uygulamaları

3

Temel teknikler II Sterilizasyon uygulamaları

4

Organogenezis Stok çözeltilerin hazırlanması

5

Mikroçoğaltım Besi ortamı hazırlama prosedürleri I

6

Embryo kültürü Besi ortamı hazırlama prosedürleri II

7

Somatik embryogenezis Eksplant hazırlama

8

ARA SINAV  

9

Meristem kültürü Kallus indüksiyonu

10

Sekonder metabolit üretimi Organogenesis uygulamaları

11

Somaklonal varyasyon Somatik embryogenesis uygulamaları

12

Protoplast kültürü In vitro bitkiciklerin köklendirilme çalışmaları

13

Haploid bitki üretimi Aklimatizasyon

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Aspergillus ve Penicillium Genuslarının İzolasyonu ve Tanısı
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 521

I(Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2214 hbiyik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu ders özellikle funguslarla çalışan öğrenciler için düzenlenmiştir. Dersin amacı, Aspergillus ve Penicillium  genuslarının temel özelliklerinin öğretilmesidir.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Toprak Mikrofungusları, İ. Hasenekoğlu, Atatürk Üniversitesi. Yay. No: 689, (7 cilt). Erzurum, 1991.

2

Identification of Common Aspergillus Species, M.A.Klich, First Ed. 122 pp. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands. 2002.

3

A Laboratory Guide to Common Penicillium Species. J.I. Pitt, Third Ed. 634 pp. Food Science, Australia, 2000.

4

A Manual of The Penicillia, K.B Raper, C., Thom, D.I. Fennell, The Williams & Wilkins Com., Baltimore, USA., 1949

5

Integration Modern Taxonomic Methods for Penicillium and Aspergillus Classification, R.A.Samson, J.I. Pitt, Harwood Academic Publishers, 510 pp. Singapore. 2000

6

The Genus Aspergillus, K.B Raper, D.I. Fennell,.The Williams & Wilkins Com., Baltimore, USA.,1965

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Topraktan Mikrofungus İzolasyonu Tanı İçin Ortam ve Metotlar

2

Aspergillus ve Penicillium Sınıflandırması Kültürlerin Ayrımı

3

Kültürel karakteristikler Makroskopik Gözlemler

4

Penicillium Genusunun Ayrıntılı Yapısı Mikroskopik Gözlemler

5

Aspergillus Genusunun Özellikleri Morfolojik Yapısı Penicillium Sınıflandırması

6

Kültür Ortamları Alt Sınıflandırma veKonidial Yapı

7

Kültürlerin Saklanması, Mikroskopik Özellikler

8

İzole Edilen Kültürlerin İdentifikasyonu Koloni Karakterleri

9

Ara Sınav Ara Sınav

10

Pylum Ascomycota Aspergillus Sınıflandırması

11

Pylum Ascomycota Makroskopik Gözlemler

12

Aspergillus’lar İçin Tanı Anahtarlarının Kullanımı Mikroskopik Gözlemler

13

Penicillus’lar İçin Tanı Anahtarlarının Kullanımı Aspergillus Sınıflandırması

14

Yarıyıl Sonu Sınavı Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Enzim Biyokimyası
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 523

I (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kubilay METİN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- KEPEZ/AYDIN

Tel: 0256–2128498/1857 kmetin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı enzimlerin özelliklerini ve katalitik mekanizmaların dayandığı prensipleri açıklamaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Biyokimyanın Prensipleri (Lehninger), David L. Nelson & Michael M. Cox ; Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık,2005

2

Biyokimya I, II, Engin Gözükara, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1997.

3

Enzymes, A Practical Introduction to Structure, Mechanism and Data Analysis, Robert A. Copeland, A. John Wiley and Sons Inc. Publication, 2000.

4

Enzyme Chemistry Impact and applications, C. J. Suckling, C. L. Gibson, A. R. Pitt, Blackie Academic and Professional, 1998.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Enzimlerin genel özellikleri Enzim saflaştırılması

2

Enzimlerin sınıflandırılmaları Enzim saflaştırılması

3

Enzimatik kataliz mekanizmaları Enzim saflaştırılması

4

Enzim kinetikleri Enzim aktivite deneyleri

5

Enzim aktivitesini etkileyen faktörler Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

(pH and sıcaklık)

6

Enzimlerin inhibisyonu Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

(pH and sıcaklık stabilitesi)

7

Allosterik enzimler Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

(Substrat konsantrasyonu)

8

Ara Sınav

9

Enzimlerin spesifitesi Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

(Enzim konsantrasyonu)

10

Enzimatik kataliz mekanizmaları Enzim aktivitesini etkileyen faktörler

(Metal iyonları ve inhibitörler)

11

Enzim aktivitesinin düzenlenmesi Elektroforez

12

Enzim aktivitesinin tayin edilmesi, spektrofotometrik ölçümler Elektroforez

13

Koenzimlerin yapı ve fonksiyonları Elektroforez ve zimografi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Protein Biyokimyası
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 525

I (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kubilay METİN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- KEPEZ/AYDIN

Tel: 0256–2128498/1857 kmetin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Canlıların temel organik bileşenlerinden olan proteinlerin yapılarını, görevlerini, sentez ve yıkım olaylarını öğretmektir. Proteinlerin tayin saflaştırma yöntemleri öğretilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Biyokimyanın Prensipleri (Lehninger), David L. Nelson & Michael M. Cox ; Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık,2005

2

Protein Protocols, John M. Walker, Humana Pres, 2002

3

Analitical Biochemistry, David J. Holme and Hazel Peck, Prentice Hall, 1998.

4

Protein Purification, Robert K. Scopes, Springer-Verlag, 1994.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Amino asitler; amino asitlerin genel özellikleri, amino asitlerin sınıflandırılması Kalitatif amino asit tayini

2

Amino asitlerin asit-baz özellikleri, amino asitlerin titrasyon eğrisi Kantitatif amino asit tayin

3

Amino asitleri ayırma ve tanımlama metotları Amino asitlerin kağıt kromatoğrafisi ile ayırımı

4

Amino asitlerin kalitatif ve kantitatif analizi Amino asitlerin ince tabaka kromatoğrafisi ile ayırımı

5

Peptidler, peptidlerin iyonizasyon davranışı Proteinlerin kalitatif tayini

6

Polipeptidlerin biyolojik aktivitesi Proteinlerin kantitatif tayini

(Biüre ve Lowry metodu)

7

Protein yapı ve fonksiyonları, proteinleri özellikleri, proteinlerde yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki Proteinlerin kantitatif tayini

(Bradford metodu)

8

Ara Sınav

 

Proteinlerin kovalent yapısı, proteinlerin üç boyutlu yapısı, primer, sekonder yapı Protein saflaştırma yöntemleri

10

Tersiyer ve kuaterner yapı Homojenizasyon-Santrifüleme

11

Proteinlerin denatürasyonu Diyaliz

12

Proteinlerin sentezi Gel filtrasyonu

13

Nitrojen metabolizması SDS-PAGE elektroforez ile protein bantlarının görüntülenmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Nematoloji I
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 527

GÜZ

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk HAZIR
Yazışma ve Eposta adresi ADÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

shazir@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Nematodların morfolojik yapıları ve organ sistemlerinin fonksiyonları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

The world of nematodes

2

Nematodes

3

Nematology

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Nematodların genel yapısı.

 

2

Nematodların genel yapısı

3

Nematodların kökeni ve evrimi.

4

Sinir sistemi ,

5

Boşaltım sistemi

6

Sindirim sistemi

7

Enerji metabolizması

8

Ara sınav

9

Dişi üreme sistemi

10

Erkek üreme sistemi

11

Kas ve hareket sistemleri

12

Nematodlarda mevcut olmayan sitemler ve yerine kullanılan yapılar

13

Nematodların bulundukları habitatlar.

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Gen Klonlaması ve DNA Analizleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 529

I (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fevzi Bardakcı
Yazışma ve Eposta adresi fbardakcı@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Rekombinant DNA teknolojisi (Gen klonlaması ve Genetik Mühendislik) ve uygulamaları hakkındaki bilgi ve yöntemleri öğretmektir. DNA izolasyonundan başlayarak, rekombinant DNA molekülünün elde edilmesine kadarki süreç detaylı olarak işlenecektir. Ayrıca, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve önemli olan DNA teknikleri üzerinde de durulacaktır.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Brown T.A. Gene Cloning and DNA Analysis, Blackwell Publishing, 2005.

2

Bardakci F. Gen Klonlamasına Giriş. Ders Notları, Cumhuriyet Üniversitesi, 2000.

3

Old R.W. and Primrose S.B. Principles of Gene Manipulation: an introduction to genetic engineering. Blackwell Scientific Publications, 1992.

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Gen klonlaması ve önemi

2

Gen klonlama araçları; plazmitler ve bakteriyofajlar

3

Canlı hücrelerden DNA saflaştırılması yöntemleri

4

Saf DNA’nın işlemleri

5

Canlı hücrelere DNA’nın sokulması

6

E. coli ve ökaryotlar için klonlama vektörleri

7

Spesifik bir genin klonunun elde edilmesi

8

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

9

Ara Sınav

10

Bir genin yerinin ve yapısının saptanması

11

Gen ifadesi ve fonksiyonu

12

Klonlanan genlerden protein üretilmesi

13

Gen klonlamasının uygulamaları

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Temel Mutajenite Testleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 531

Bahar

Yüksek Lisans

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Tülay Aşkın Çelik
Yazışma ve e-posta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

09010 Merkez Kampus/ AYDIN

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı; sitogenetik ve genotoksikoloji çalışmalarında kullanılan temel mutajenite testlerinin amacı ve uygulanışı ile ilgili temel bilgileri vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

D, Adler., J.cole et.al, Guide to short term tests for detecting mutagenic and carcinogenic chemicals, The International Commission for protection aganist environmental mutagens and carcinogens ( ICPEMC) notları

2

S.Aulard et, al., (1994), Techniques in Animal Cytogenetics, Springer Press

3

W,Wang, J.W.Gorsuch, J.S. Hughes, (1997)Plants for environmental Studies, Lewis Publishers

4

 
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Mutasyon, mutagen, mutajenite hakkında temel bilgiler Denemelerde Kullanılacak Alet, Ekipman Tanıtımı

2

Temel Mutajenite testlerine giriş, testlerin sınıflandırılması Test Ortamlarının Hazırlanışı

3

Bakteriyel mutasyonların analizi (Ames Test) Ames Test Uygulaması

4

Genotoksikolojide Drosophila’nın kullanılışı Drosophila Test uygulaması

5

Somatik hücrelerde kromozom mutasyon testleri

 

Somatik Kromozom Elde Edilişi

6

Mikronukleus testleri Mikronukleus Test Uygulamaları

7

Bitkisel test sistemleri Bitkisel Test Sisteminde Kullanılan Bitkilerin Tanıtımı

8

I. Ara Sınav (Vize)  

9

Vicia faba mikronukleus testi, Allium test, Tradescantia stamen hair test Bitkisel Test Uygulamaları

10

Memeli hücre kültürlerinde in vitro sitogenetik analizler Memeli Hücrelerinde Analiz Yapma Tekniklerinin Öğretilmesi

11

Kardeş kromatid değişimi Kardeş Kromatid Değişimi Uygulamaları

12

Farelerde ve diğer memelilerde mutasyonların tesbit edilmesi Fare Lenfositlerinde Mutasyon Tesbit Denemeleri

13

 

Kromozom boyama ve bantlama teknikleri

Boyama ve kromozom bantlama teknikleri uygulamaları

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50 ve yarıyıl sonu sınavının %50 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Elektron mikroskop tekniği
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 533

I- Güz

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye, Transmisyon elektron mikroskobunun (TEM) prensibi ve tekniği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hücre detayının incelenmesine olanak sağlayan TEM’in preparasyon basamakları; canlıdan dokunun alınması, tespit edilmesi (Fiksasyon), dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme (Bloklama), trimleme, kesit alma ve mikroskopta değerlendirme hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Zhigang R., LiIndustrial Applications of Electron Microscopy, Marcel Dekker, Inc., New York,

ISBN 082470828-8;648 pages, 2003.

2

Elaine Evelyn Hunter, Practical Electron Microscopy, Malcolm Silver , ISBN-13: 9780521385398, September 1993

3

internet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Araştırmalarda mikroskobun önemi, mikroskop çeşitleri  

2

Elektron mikroskop çeşitleri, Elektron mikroskobu (TEM) işleyiş prensibi  

3

TEM preparasyon tekniği basamakları;

fiksasyonun amacı, fiksatif çeşitleri,fiksasyonda dikkat edilmesi gereken kurallar, dehidratasyon ve şeffaflaştırmanın amacı, kullanılan maddeler ve seçimi

 

4

TEM preparasyon tekniği basamakları;

fiksasyonun amacı, fiksatif çeşitleri,fiksasyonda dikkat edilmesi gereken kurallar, dehidratasyon ve şeffaflaştırmanın amacı, kullanılan maddeler ve seçimi (DEVAM)

 

5

TEM preparasyon tekniği basamakları;

gömme materyalleri ve bloklama, dokuyu kesite hazıtlama (trimleme), kesit alma, mikroskopta inceleme ve değerlendirme

 

6

TEM preparasyon tekniği basamakları; gömme materyalleri ve bloklama, dokuyu kesite hazıtlama (trimleme), kesit alma, mikroskopta inceleme ve değerlendirme-DEVAM-  

7

Ara Sınav  

8

  Canlıdan dokunun alınması ve tespit işlemi, Dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme (Bloklama)

9

  Dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme (Bloklama)- Devam-

10

  Trimleme, ultrmikrotomun çalışması, bıçak ve gridlerin hazırlığı, kesit alma

11

  Trimleme, ultrmikrotomun çalışması, bıçak ve gridlerin hazırlığı, kesit alma, boyama (DEVAM)

12

  Trimleme, ultrmikrotomun çalışması, bıçak ve gridlerin hazırlığı, kesit alma, boyama (DEVAM)

13

  Mikroskopta inceleme, fotograf çekimi ve değerlendirme

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Histolojik Preparasyon Teknikleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 535

I- Güz

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye, hayvan dokularının, ışık mikroskobu düzeyinde incelenmesi için, histolojik preparatlarının hazırlığı  hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Histolojik  preparasyon basamakları; canlıdan dokunun alınması, tespit edilmesi (Fiksasyon), dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme ortamına alma (Parafin bloklama), kesit alma(mikrotom), çeşitli boyama teknikleri ve kapatma ile mikroskopta değerlendirme hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Başımoğlu KOCA Y. Genel Histoloji Atlası, Marmara Yayıncılık, ISBN 975-92152-1-7, 2003

2

Bancroft J.D., Cook H.C., Stirling R.W., Turner D. R. Mannual of histological Tecniques and their diagnostic application. Churchill Livingstone, 1984, ISBN 0-443-04534-8 Banks, William J.

3

Banks, William J. Applied veterinary histology/ William J. Banks.  St Louis, Mosby, p 527,1992

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Histolojik preparat hazırlamanın amacı, önemi ve Işık mikroskobu çalışma prensibi  

2

Preparasyon basamakları; Canlıdan dokunun alınması, Fiksasyonun amacı,fiksatif seçimi, hazırlığı. Fiksasyonda dikkat edilmesi gereken kurallar, fiksasyonu olumsuz etkileyen etmenler, dehidratasyon ve şeffaflaştırmanın amacı, kullanılan maddeler ve seçimi  

3

Fiksasyonda dikkat edilmesi gereken kurallar, Fiksasyonu olumsuz etkileyen etmenler, dehidratasyon ve şeffaflaştırmanın amacı, kullanılan maddeler ve seçimi (DEVAM). Gömme materyalleri ve bloklama, gömme hataları, dokuyu kesite hazırlama, kesit alma  

4

Boyamanın önemi, farklı amaçlara yönelik boyaların seçimi, farklı boyama teknikleri, boyamada dikkat edilecek noktalar

 

5

Boyanmış kesitlerin kapatılması, uzun süre saklanması ve arşivlendirilmesi. Mikroskopta inceleme ve değerlendirme

 

6

Ara Sınav

 

7

 

 

Canlıdan dokunun alınması ve tespit işlemi, Dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme (Bloklama)

8

  Blokların kesite hazırlanması, mikrotomun çalışması, kesit alma

 

9

  Blokların kesite hazırlanması, mikrotomun çalışması, kesit alma

 

10

  Uygun boya ve boyama tekniklerinin seçimi, boyaların hazırlanması

 

11

  Alınan kesitlerin belirlenen boyama yöntemi ile boyanması, kapatılması

12

  Alınan kesitlerin belirlenen boyama yöntemi ile boyanması, kapatılması

13

  Mikroskopta inceleme, fotograf çekimi ve değerlendirme

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Populasyon Sitogenetiği
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 537

I-Güz

YL

seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

skoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Kromozomlardaki sayısal, yapısal değişiklikler ve bunların populasyonlar üzerindeki etkileri

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

John, B.,1976. Population Cytogenetics. ISBN  0 7131 25977

2

 

3

 

4

 

 DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bazı temel genetik prensipler ve kromozom özellikleri  

2

Kromozom sisteminde değişim ve kararlılık  

3

Kromozom mutasyonları, değişim kategorileri  

4

Sınırlayıcı faktörler, denge prensibi, yapısal sınırlamalar  

5

Mayotik sınırlamalar, tanımlanmamış faktörler  

6

Doğal populasyonlardaki kromozom varyasyonları, varyasyon sistemleri  

7

Sayısal varyasyon, poliploid kompleksleri  

8

Ara sınav  

9

Apomiktik ve partenogenetik poliploidler  

10

Anöploid sistemleri, supernumerary kromozom sistemleri  

11

Yapısal, sayısal varyasyon, fizyon-füzyon sistemleri  

12

Ekocoğrafik varyasyon  

13

Kromozom değişimi ve evrimsel değişim  

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı:

Kaplumbağaların Biyolojisi, Ekolojisi ve Taksonomisi

Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-539

I Güz

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 AYDIN

turkozan@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Ülkemizde yaşayan kaplumbağa türleri, bunların teşhisi ve şu andaki taksonomik durumları, kısaca genel biyolojileri ve ekolojileri, yayılış alanları ve türün neslini tehdit eden faktörlerin öğrencilere aktarılması

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Baran, İ. & Atatür, M. K. 1998. Türkiye Herpetofaunası

2

Alderton, D. 1997 Turtles and Tortoises of the world.

3

Başoğlu M. & Baran İ. 1977 Türkiye Sürüngenleri Kısım I Kaplumbağa ve kertenkeleler

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/

1

Deniz Kaplumbağalarının evrimine, yaşam hikayesine biyolojisine ve ekolojisine genel bir bakış Labratuvarda bulunan alkol numuneleri, kabuk ve kafatası örneklerinin incelenmesi

2

Deniz kaplumbağalarının taksonomisi ve türlerin teşhisi Tayin anahtarlarının gözden geçirilmesi

3

Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, Lepidochelys kempii türlerinin biyolojisi, ekolojisi ve dünyadaki dağılımı Dünyada bulunan  türlerin resim ve video filmleriyle tanıtılması

4

Chelonia agassizi, Natator depressus, Dermochelys coriacea türlerinin biyolojisi, ekolojisi ve dünyadaki dağılımı Dünyada bulunan  türlerin resim ve video filmleriyle tanıtılması

5

Ülkemizde yuva yapan Chelonia mydas ve Caretta caretta türlerinin biyolojisi, ekolojisi, yuvalama alanları ve ülkemizdeki durumu Ülkemizde bulunan türlerin laboratuarda bulunan örneklerinin incelenmesi

6

Tatlı su kaplumbağalarının evrimine, yaşam hikayesine, biyolojisine ve ekoljisine genel bir bakış İlgili konuda VCD film izlenmesi

7

Tatlı su kaplumbağalarının taksonomisi, yayılışı ve türlerin teşhisi Tayin anahtarlarının gözden geçirilmesi

8

Ara sınav

9

Trionyx triunguis, Rafetus euphraticus türlerinin biyolojisi, ekolojisi, yayılışı ve ülkemizdeki durumu Labratuvarda bulunan alkol numuneleri, kabuk ve kafatası örneklerinin incelenmesi

10

Emys orbicularis, Mauremys rivulata, Mauremys caspica türlerinin biyolojisi, ekolojisi, yayılışı ve ülkemizdeki durumu Labratuvarda bulunan alkol numuneleri, kabuk ve kafatası örneklerinin incelenmesi

11

Kara kaplumbağalarının evrimine, yaşam hikayesine, biyolojisine ve ekolojisine genel bir bakış İlgili konuda VCD film izlenmesi

12

Kara kaplumbağalarının taksonomisi, yayılışı ve türlerin teşhisi Tayin anahtarlarının gözden geçirilmesi

13

Testudo graeaca, Testudo antakyensis ve Testudo hermanni türlerinin biyolojisi, ekolojisi, yayılışı ve ülkemizdeki durumu Labratuvarda bulunan alkol numuneleri, kabuk ve kafatası örneklerinin incelenmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı:

Biyolojik araştırmalarda kullanılan veri analiz yöntemleri

Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-541

Güz

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 AYDIN

turkozan@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Biyolojide yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin bilgisayar ortamında istatistik programları kullanarak en azından temel analizlerin yapılmasını sağlamak

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Ambrose, H. W., Ambrose, K. P. Elmen, D. J. Bright, K.L. 2002. A handbook of Biological Investigation

2

Sokal R. R., Rohlf, J. F. 1995 Biometry. The Principles and Practice of Statistics in Biological Research

3

Ambrose, H. W., Ambrose, K. P. Elmen, D. J. Bright, K.L. 2002. A handbook of Biological Investigation

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/

1

Veri analizinde temel kavramlar Kullanılacak istatistik paketin tanıtımı

2

Biyolojide verilerin tanımlanması ve bu verilerin programa  girişi Bilgisayara veri girişi

3

Biyolojide verilerin tanımlanması ve bu verilerin programa  girişi Bilgisayara veri girişi

4

Tanımlayıcı istatistik Tanımlayıcı istatistiğin örnek veriler üzerinde bilgisayarda ilgili istatistik programı kullanarak yapılması

5

Olasılık dağılımları Bilgiyarda verinin nasıl dağılım gösterdiğinin test edilmesi

6

Tahmin ve Hipotez test etme Bilgisayar uygulaması

7

Önemlilik testleri: Varyans analizine giriş, t –testi, parametrik olmayan testler (Kruskal-Wallis, Man Whitney U) Örnek verilerle önemlilik testlerinin uygulanması

8

Ara sınav

9

Önemlilik testleri: Varyans analizine giriş, t –testi, parametrik olmayan testler (Kruskal-Wallis, Man Whitney U) Örnek verilerle önemlilik testlerinin uygulanması

10

Korelasyon Analizi Örnek verilerle korelasyon analizinin uygulanması

11

Basit regresyon analizi Örnek verilerle regresyon analizinin uygulanması

12

Bazı multivaryans analizleri (Temel Bileşenleri ayırma, Ayırım analizi) Örnek verilerle analizlerin uygulanması

13

Bazı multivaryans analizleri (Temel Bileşenleri ayırma, Ayırım analizi) Örnek verilerle analizlerin uygulanması

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Moleküler Biyolojide Teknikler I
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY543

I (GÜZ)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

3

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Moleküler biyoloji ve genetikte kullanılan bazı tekniklerin öğretilmesi. Farklı canlı gruplarında biyomoleküllerle (nükleik asit, protein, karbohidrat) çalışma yöntemleri. Bu moleküllerin moleküler biyolojide kullanımı hakkında bilgi ve uygulamalar.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Sambrook and Russell,(2001) Molecular Clonning, Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-0-87969-577-3

2

Temizkan G.,Arda N.(Ed.)(2004),Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler,Nobel Kitapevleri,ISBN975-420-347-4

3

Levin B., (2004)Genes VIII, Pearson Education Inc. ISBN-0-19-508956-1

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Biyomoleküllerin yapısı Laboratuvar da kullanılan techizat tanıtımı

2

Hayvansal dokulardan DNA izolasyonu Kandan DNA izolasyonu

3

Bitkisel dokulardan DNA izolasyonu Bitki yaprak dokusundan DNA izolasyonu

4

Bakterilerden DNA izolasyonu Plazmit izolasyonu

5

Proteinlerle çalışma yöntemleri Protein izolasyonu

6

Protein Tayin yöntemleri Protein Tayini

7

Karbohidrat Tayin Yöntemleri Karbohidrat Tayini

8

Nükleik asit konsantrasyon Tayini Nükleik asit konsantrasyon Tayini

9

Agaroz jel elektroforezi Agaroz Jel elektroforez

10

PAGE (Poliakrilamid Jel Elektroforezi) PAGE

11

PCR(Polimeraz zincir reaksiyonu) PCR

12

Restriksiyon endonükleazlar RFLP

13

RNA izolasyonu RNA izolasyonu

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Türkiye Denizlerindeki Ekzotik Türler
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS

kredisi

BİY-545

Güz (I)

Yüks.Lis.

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aydın

Tel: 0.256.2128498/2212, mbilecenoglu@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Türkiye deniz faunası ve florasına sonradan katılan egzotik (yerel olmayan) türlerin öğrencilere öğretilmesi. Egzotik türlerin kıyılarımıza ulaşırken takip ettikleri göç yollarının, katıldıkları lokal ekosistemdeki besin zincirine etkilerinin, ve sosyo-ekonomiye (örneğin bölgesel balıkçılık aktiviteleri, turizm vs.) olan etkilerinin anlatılması.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Por, F.D. 1978. Lessepsian Migration – the influx of Red Sea biota into the Mediterranean by way of the Suez Canal. Springer Verlag, 228 p.

2

Zaitsev, Y., Öztürk, B. (eds.) 2001. Exotic Species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian seas. Turkish Marine Research Foundation, Publication No.8, 265 p.

3

Öztürk, B., Başusta, N. (eds.) 2002. Workshop on Lessepsian Migration. Turkish Marine Research Foundation, Publication No.9, 115 p.

4

http://www.ciesm.org/online/atlas/index.htm

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Egzotik ve istilacı tür kavramları

2

Akdeniz ekosisteminin bölümleri ve denizel göç yolları

3

Egzotik türlerin yerleşmelerine etki eden faktörler

4

Türkiye kıyılarındaki egzotik bitkiler

5

Türkiye kıyılarındaki egzotik omurgasızlar (yumuşakçalar)

6

Türkiye kıyılarındaki egzotik omurgasızlar (krustaseler)

7

Türkiye kıyılarındaki egzotik omurgasızlar (poliketler)

8

Arasınav

9

Türkiye kıyılarındaki egzotik omurgasızlar (diğer taksonlar)

10

Türkiye kıyılarındaki egzotik pelajik balıklar

11

Türkiye kıyılarındaki egzotik demersal balıklar

12

Ekonomik değer arz eden egzotik türler

13

Egzotik türlerin genel karakterleri ve alınması gereken önlemler

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: İhtiyoloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY-547

Güz (I)

Yük. Lis.

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aydın

Tel: 0.256.2128498/2212, mbilecenoglu@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Balık bilimi (ihtiyoloji) hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Deniz ve tatlısu balıklarının sınıflandırılması, morfolojileri, iskelet, kas, sindirim, dolaşım, boşaltım, üreme, sinir ve endokrin sistemleri, hareketleri ve göçleri hakkında temel bilgilerin aktarılması.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Demir, N. 1992. İhtiyoloji. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı 3668, 391 p.

2

Lagler, K., Bardach, J.E., Miller, R.R., Passino, D.R.M. 1977. Ichthyology. John Wiley & Sons, 2nd ed., New York.

3

Moyle, P.B., Cech, J.J. 2003. Fishes: An Introduction to Ichthyology. Prentice Hall, 5th Ed., 672 p.

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Balıkların sınıflandırılması ve evrimi

2

Kaba dış morfoloji

3

Deri ve ilgili oluşumlar

4

İskelet sistemi

5

Kas sistemi

6

Hareket ve göçler

7

Sindirim sistemi

8

Arasınav

9

Dolaşım sistemi

10

Boşaltım ve osmoregülasyon

11

Üreme sistemi

12

Sinir sistemi ve duyu organları

13

Endokrin sistem

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Histolojide Özel Konular
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 549

I- Güz

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye Solunum, dolaşım, sindirim, ürogenital, sinir ve endokrin sistemlerini oluşturan organların doku seviyesinde histolojik yönden incelenmesi hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Junqueira, L.C., Carneiro, J., Basic Histology: Text&Atlas ,McGraw-Hill Medical, ISBN: 0071378294,2002.

2

Roos, M.H., Pawlina, W., Histology, Lippincott Williams & Wilkins ISBN: 0781750563, 2005.

3

internet St Louis, Mosby, 1992

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Sindirim sistemi ve ona bağlı bezlerin  histolojik yapısı ve fonksiyonları Sindirim sistemi ve ona bağlı bezlerin  histolojik yapısı

2

Sindirim sistemi ve ona bağlı bezlerin  histolojik yapısı ve fonksiyonları-DEVAM Sindirim sistemi ve ona bağlı bezlerin  histolojik yapısı-DEVAM

3

Solunum sisteminin histolojik yapısı ve fonksiyonları Solunum sisteminin histolojik yapısı

4

Dolaşım sisteminin histolojik yapısı ve fonksiyonları

Dolaşım sisteminin histolojik yapısı

5

Dolaşım sisteminin histolojik yapısı ve fonksiyonları-DEVAM

Dolaşım sisteminin histolojik yapısı- DEVAM

6

Boşaltım sisteminin histolojik yapısı ve fonksiyonları

Boşaltım sisteminin histolojik yapısı

7

 

Ara Sınav

Ara Sınav

8

Dişi ve erkek genital sistemin histolojik yapısı ve fonksiyonları Dişi ve erkek genital sistemin histolojik yapısı

9

Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı ve fonksiyonları Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı

10

Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı ve fonksiyonları-DEVAM Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı-DEVAM

11

Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı ve fonksiyonları-DEVAM, Duyu organları deri ve yan oluşumlarının histolojik yapısı ve fonksiyonları Sinir sisteminin  (merkezi ve periferik sinir sistemi) histolojik yapısı -DEVAM, Duyu organları deri ve yan oluşumlarının histolojik yapısı

12

Endokrin sistemin histolojik yapısı ve fonksiyonları Endokrin sistemin histolojik yapısı

13

Endokrin sistemin histolojik yapısı ve fonksiyonları-DEVAM Endokrin sistemin histolojik yapısı-DEVAM

14

Yarı yıl sonu sınavı

Yarı yıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bitki Sosyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 551

Güz

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ozkaneren@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bitki sosyolojisi, vejetasyon ünitelerinin tanımlanması ve sınıflandırılmasından sorumlu Ekolojinin bir dalıdır. Bu dersin amacı öğrencilere genel olarak, vejetasyon ünitelerinin tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli olan metotları kavratmaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

KILINÇ,  M. 2007. Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi). Palme yayınevi, Ankara.

2

MUCINA, L., SCHAMINEE, J.H.J. AND RODWELL, J.S. 2000. Common data standards for recording releves in field survey for vegetation classification. Journal of  Vegetation Science 11: 769-772.

3

MUELLER-DOMBOIS, D. and ELLENBERG, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. 297 pp., USA.

4

 

 

5

FREY, W. AND LÖSCH, R. 1998. Lehrbuch der Geobotanik. Pflanze und Vegetation in Raum und Zeit.Stuttgart, etc: Gustav Fischer Verlag.

BRAUN-BLANQUET, J. 1932. Plant Sociology. The study of plant communities. New York, London: McGraw Hill Book Company.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bitki sosyolojinin tanımı, kapsamı ve bitki sosyolojisiyle ilgili temel kavramlar  

2

Dünyada ve ülkemizde bitki sosyolojisi çalışmalarının tarihçesi  

3

Vejetasyon ünitelerinin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgili metotlar  

4

Vejetasyon ünitelerinin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgili metotlar  

5

Bitki sosyolojisinin sinhiyerarşik sistemi  

6

Braun-Blanquet Yöntemi  

7

Minimal alan kavramı ve minimal alan büyüklüğünün belirlenmesi  

8

Braun-Blanquet Yöntemi  yardımıyla  vejetasyon tabloların oluşturulması ve değerlendirilmesi, komunite ve/veya bitki birliklerinin analizi  

9

Braun-Blanquet Yöntemi  yardımıyla  vejetasyon tabloların oluşturulması ve değerlendirilmesi, komunite ve/veya bitki birliklerinin analizi  

10

Braun-Blanquet Yöntemi  yardımıyla  vejetasyon tabloların oluşturulması ve değerlendirilmesi, bitki birliklerinin analizi  

11

Bitki birliklerinin analizi, kurallara uygun isimlendirilmesi  

12

Sinoptik tablo hazırlanması ve düzenlenmesi  

13

Bitki birliklerine ait hayat formu ve korotip spektrumlarının hazırlanması  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Moleküler Genetik Belirteçler
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 553

1 (Güz)

Yüksek Lisans

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi  

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fevzi Bardakcı
Yazışma ve Eposta adresi fbardakci@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı yaşam bilimlerinde çok değişik nedenler için kullanılan moleküler genetik belirteçler ve uygulamalarını tanıtmaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Avice J. (1994) Molecular markers, natural history and evolution. Chapman & Hall, New York.

2

Basibuyk HH, Bardakci F., Belshaw R. & Quicke D. (2000) Phylogenetic systematics, a practical guide to theory and practice. Önder Matbaa, Sivas.

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş  

2

Genetik Balirteçler nedir?  

3

Protein belirteçleri- Allozim elektroforezi  

4

DNA Belirteçleri- Mitokondri DNA’sı ve Kloroplast DNA’sı  

5

DNA Belirteçleri-Nükleer DNA  

6

Restriksiyon Fragman Uzunluk Polimorfizmi (RFLP)  

7

Tek Nükleotit Polimorfizmleri (SNP)  

8

DNA-DNA hibritleşmesi  

9

Vize  

10

Minisatellitler  

11

Mikrosatellitler  

12

PCR’a dayalı genetik belirteçler (RAPD, AFLP, SSCP, ISSR vd)  

13

DNA dizi analizi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Bakteri Tanılama Yöntemleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 555

Güz

Yüksek Lisans

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi  

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Gamze BAŞBÜLBÜL
Yazışma ve Eposta adresi gbasbulbul@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Dersin amacı, bakteriyal izolatların tanıları yapılırken kullanılan yöntemlerin bavranmasına yöneliktir. Bakterilerin tanısında kullanılan farklı morfolojik, biyokimyasal, serolojik ve moleküler yöntemlerin teorik temelleri anlatılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Bergey manual of Systematic Bacteriology

2

The Prokaryotes

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bakteriyal Tür Kavramı ve Bergeys Manual of Systematic Bacteriology  

2

Bakteriyal Türlerin Çeşitliliği  

3

Bakteriyal Tanıda Kullanılan Morfolojik Yöntemler 1  

4

Bakteriyal Tanıda Kullanılan Morfolojik Yöntemler 2  

5

Bakteriyak Tanıda Kullanılan Kültürel Yöntemler  

6

Bakteriyal Tanıda Kullanılan Biyokimyasal Testler  

7

Bakteriyal Tanıda Kullanılan Serolojik Testler  

8

Vize  

9

Bakteriyal Tanıda Kullanılan Moleküler Yöntemler  

10

Yeni Türlerin Tanılanması  

11

Bakteriyal Sistematikteki Güncel Durum  

12

Hızlı Tanı Yöntemleri 1  

13

Hızlı Tanı Yöntemleri 2  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Kurakçıl Karayosunlarının adaptasyon mekanizmaları
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 557

Fall

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mesut KIRMACI
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

mkirmaci@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bilindiği üzere karayosunlarının büyük bir kısmı hidrolabil (poikikohidrik) taksonlardır. Gelişmiş organ sistemlerine sahip olmadıklarından, suyu direkt olarak etraflarından alırlar. Su seviyesindeki azalmaya paralel uyku durumuna geçerler. Özellikle kurakçıl karayosunları uzun süren bu susuz evreyi atlatmak için farklı mekanizmalar geliştirmişlerdir. Dersin amacı kurakçıl karayosunlarının adaptasyon mekanizmalarının öğrenilmesidir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

GLIME, J. M.  2007.Bryophyte Ecology. http://www.bryoecol.mtu.edu/

2

HALLINGBÄCK, T. and HODGETTS, N. 2000. Mosses, Liverworts, and Hornworts. IUCN/SSC Bryophyte Specialist Group

3

Goffinet, B. and SHAW, AJ. 2009. Bryophyte Biology. Cambridge University Press.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Hayat Döngüsü  

2

Hayat Stratejisi adaptasyonları  

3

Morfolojik Adaptasyonlar

 1. Tüyler
 2. 2.        Papilla
 

4

Morfolojik Adaptasyonlar

 1. Alar hücreler
 2. Kosta
 

5

Morfolojik Adaptasyonlar

 1. Kutikula
 2. Stereidler
 

6

Morfolojik Adaptasyonlar

 1. Lameller
 2. Kalınlaşmış yapraklar
 3. Stereidler
 

7

Morfolojik Adaptasyonlar

 1. Kenar hücreleri
 2. İçe ve dışa dönük yaprak kenarları
 3. Şeffaf hücreler
 

8

I Vize

9

Fizyolojik Adaptasyonlar  

10

Kuruma toleransı ve Sakınma

 1. 1.        Kurumadan Kaçınma
 

11

Kuruma toleransı ve Sakınma

 1. 2.        Kuruma Toleransı
 2. Kuruma-Uyarılmış değişiklikler
 

12

Kuruma toleransı ve Sakınma

 1. İtetim mekanizması
 2. Mevsimsel değişiklikler
 

13

Kuruma toleransı ve Sakınma

 1. Ozmotik potansiyel
 2. Plazmoliz
 3. Sezonluk değişimler
 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: TATLISU PLANKTONLARININ EKOLOJİSİ  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 559

Fall

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sabri Kılınç
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

sabrikilinc@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Tatlısu planktonlarının tanımlanması ve ekolojisinin kavranması. Plankton teriminin anlaşılması, planktonların çeşitleri ve yaşam şekilleri, besin tuzu ile olan ilişkileri, mevsimsel döngü ve üzerindeki etken faktörler, büyüme ve üreme özelliklerinin anlaşılması

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

C.S. Reynolds.The ecology of freshwater phytoplankton. 1984.  Cambridge university pres. pp. 1-384.

2

F.E. Round. The biology of the algae. 1973. Edward Arnold Ltd. ISBN: 0 7131 2420 2

3

D.M. John, B.A. Whitton & A.J. Brook. The freshwater algal flora of the british ısles. Cambridge press.2002. pp. 1-702

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Plankton nedir? Terminolojisi, planktonik organizmalar, planktonik algler, planktonik alglerin genel özellikleri  

2

Yüzmenin mekanizması, yüzmede problemler, suyun hareketinin doğası, karışım olan bölgelerde taneciklerin davranışı, planktonların çökelme hızları  

3

Planktonların zamansal ve mekansal dağılımları, dağılım örnekleri, dikey dağılım, yatay dağılım, bolluk ve kompozisyondaki değişimler  

4

Fitoplanktonlarda fotosentetik aktivite, planktonik fotosentezin genel özellikleri, doğal kommunitelerde fotosentetik davranış ve farklılıklar  

5

Besin tuzları, Fosfor, Azot, Silis, Diğer besin tuzları ve etkileşimleri  

6

Ötrofikasyon ve nedenleri  

7

Büyüme, en uygun büyüme oranları ve etkileyen faktörler  

8

Gelişme ve sayıca artış, doğal sulardaki artış ve etkileyen faktörler, mevsimsellik, gelişme ve yaşamda kalma yöntemleri  

9

Doğal sularda planktonlarda kayıp, kayıp nedir? Nasıl oluşur? Su ile yıkanma ve kayıplar, Çökelme, Ölme ve perçalanma  

10

Yıllık döngü ve fitoplankton kompozisyonundaki değişimler  

11

Zooplanktonlar tarafından yenme ve fitoplankton-zooplankton ilişkileri  

12

Derin ve sığ göllerde fitoplankton-zooplankton kompozisyonu  

13

Balıklar ve fitoplanktonlar arasındaki ilişki  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Hayvan Hücre Kültürü ve Analiz Yöntemleri  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 561

Güz

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tülay AŞKIN ÇELİK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Lisansüstü öğrencilerinin insan ve hayvan hücrelerinin kültür ortamında çoğaltılması ve üretilen hücrelerle ilgili sitotoksikoloji vb. test teknikleri konusunda lisansüstü düzeyde kuramsal bilgi sahibi olmaları ve pratik beceriler elde etmeleri

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Culture of animal cells:A manual of basic technique, R. Ian Freshney, Wiley, 2005

2

Hücre Kültürü Teknikleri I-Kuramsal, Ş. Topal, Cemturan Ofset Matbaası, 2004

3

Hücre Kültürü Teknikleri II-Kuramsal, Ş. Topal, Cemturan Ofset Matbaası, 2004

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Hücre kültürü konularına giriş, temel kavramlar  

2

Kültürü yapılan hücreler, özellikleri ve kullanım amaçları  

3

Primer kültür ve hücre tipleri  

4

Hücre kültürünün kullanım alanları, avantajları, dezavantajları  

5

Hücre kültürü laboratuarının özellikleri, kullanılan araç ve gereçler, sterilizasyon  

6

Hücre ekimi, hücre besleme, pasajlama  

7

Hücrelerin inverted mikroskopta incelenmesi  

8

Sterilizasyon, hücre ekimi, besleme, pasajlamayla ilgili pratik çalışmalar  

Vize  

10

Hücre sayımı  

11

Hücre sayımıyla ilgili pratik çalışmalar  

12

Hücrelerin dondurularak saklanması (kryosaklanması) ve hücre eritme  

13

Sitotoksisite testleri  

14

Sitotoksisite testi uygulamaları  

 

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Hücre Siklusu ve Regülasyonu

 

Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu Dönemi Düzeyi Türü Dili Kredi saat/hafta
Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi
BİY 563 GÜZ YL Seçmeli Türkçe 2 0 2 10
Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZMEN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

aozmen@adu.edu.tr
 

 

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Hücre Siklusu ve Regulasyonu dersinin amacı, hücre siklusu ile birlikte onu yöneten ve kontrol eden mekanizmaları tanıtmak, hücre siklusunun evrimsel süreçteki korunumunu açıklamak ve kanser ile bağlantısını ortaya koymak.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 The Cell Cycle: Principles of Control, David O. Morgan, 2007, Oxford University Pres.
2 Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Bruce Alberts ve Alexnader Johnson 2008, Ankara-TÜBA
3  
   

DERS İŞLEME PLANI

Hafta Teorik Uygulama/Laboratuvar/Tarla
1 Hücre döngüsü  
2 Hücre döngüsünün mayalarda genetik kontrolü  
3 Hücre döngüsündeki kontrol noktaları  
4 Kontrol noktaları, genler ve proteinleri  
5 Siklinler ve siklin bağımlı kinazlar  
6 G1, S, G2 ve M safha geçişlerinin düzenlenmesi  
7 Kromozom replikasyonu ve siklinler  
8 İğ ipliklerinin oluşumu ve kromozomların ayrılmasının kontrolü  
9 Siklin bağımlı kinaz inhibitörleri ve hücre döngüsünün kırılması  
10 Hücre iskeleti ve siklusla ilişkisi  
11 Hücre dışı moleküller ve reseptörler  
12 Hücre döngüsünün kontrolden çıkışı  
13 Kanserleşme ve hücre döngüsü  
14 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Mutasyonun Moleküler Temeli
Bölümü BİYOLOJİ
Anabilim Dalı ORTAK

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY502

 Güz

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Tülay Aşkın Çelik
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

09010 Merkez Kampus/ AYDIN

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere mutasyon kavramını öğretmek ve mutasyonların moleküler temeli  hakkında ayrıntılı bilgi  vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

J.W.Drake (1970). The molecular basis of mutation, Holden-day Inc.

2

E.C. Friedberg, G.C. Walker, W.Siede ( 1995). DNA repair and Mutagenesis, ASM Press

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Mutasyona giriş, mutant, mutagen kavramları  

2

Mutasyonun meydana geliş mekanizması, mutasyonları  kökeni, mutasyonların yönü, mutasyon oranları,  

3

Mutagenlerin sınıflandırılması (Kimyasal ve fiziksel mutagenler)  

4

Mutasyonların sınıflandırılması,  

5

Nokta mutasyonları  

6

Yapısal kromozom mutasyonları  

7

Sayısal kromozom mutasyonları  

8

VİZE  

9

Gen mutasyonları  

10

Prokaryotlarda mutagenezis  

11

DNA hasar tamiri ve eukaryotik hücrelerde mutagenezis  

12

Mutasyonları tanımlama ve analiz etmede kullanılan moleküler yöntemler  

13

Memeli hücrelerinde mutasyon analizleri  

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50 ve yarıyıl sonu sınavının %50 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Amfibi Ekolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 504

2 (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09010 Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere amfibilerin ekolojisi ve çeşitliliği hakkında bilgi vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Biology of Amphibians, Duellman, W. E. and L. Trueb, McGraw-Hill Book Company, USA, 1986.

2

Türkiye Amfibileri, Başoğlu, M., Özeti, N. ve İ. Yılmaz, Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi, İzmir, No: 151, 1996

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Amfibilerin çevreyle ilişkileri Amfibi arazisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması

2

Su ekonomisi Amfibi araştırmaları için kullanılacak uygun veri formu oluşturma

3

Sıcaklık ve gaz değişimi Amfibilerin ekolojik ve biyolojik özelliklerinin doğada gözlemlenmesi ve verilerin toplanması

4

Besin ve beslenmeleri Amfibilerin ekolojik ve biyolojik özelliklerinin doğada gözlemlenmesi ve verilerin toplanması

5

Avlanma mekanizması Gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve veri analizi

6

Düşmanları ve onlardan korunmaları Gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve veri analizi

7

Populasyon biyolojileri Araziden örnek toplama

8

Ara sınav

9

Populasyon biyolojileri Araziden örnek toplama

10

Amfibilerde yaş tayini yöntemleri Amfibilerde yaş tayini

11

Kommunite ekolojileri Amfibilerde yaş tayini

12

Kommunite ekolojileri Verilerin analizi

13

Türlerin çeşitliliği Verilerin analizi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Karayosunları (Bryopsida) Taksonomisi II
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS

kredisi

Biy 506

1I (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste akrokarp karayosunları taksonomileri, çeşitlilikleri, tayinleri ve sistematiği açısından öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

SMITH, A.J.E., 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. (Second Edition) Cambridge Univ. Press.

2

SMITH, A.J.E., 1990. The Liverworts of Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

3

PEDROTTI, C.C. 2001. Flora Dei Muschi D’Italia. Medicina-Scienze.

4

HEYN, C.C., HERRNSTADT, I., BISCHLER H. ve JOVET-AST, S. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Scıences and Humanıtıes. 

5

ZANDER R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Enviroments. Bullettin of the Buffalo Society of naturel Sciences Vol. 32

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Orthotropic karayosunlarına giriş Akrokarp karayosunlarının temel özellikleri

2

Sphagnopsida, Andreaeopsida Sphagnum ve Andreaea cinslerinin incelenmesi

3

Polytrichopsida: Polytrichales, Buxbaumiales Polytrichum ve Buxbaumia cinslerinin incelenmesi

4

Bryopsida: Diphysciales, Archidiales Diphyscium ve Archidium cinslerinin incelenmesi

5

Bryopsida: Dicranales Pleuridium, Ditrichum, Oncophorus, Dicranum, Fissidens cinslerinin incelenmesi

6

Bryopsida: Pottiales Eucladium, Weissia, Tortella, Barbula, Didymodon cinslerinin incelenmesi

7

Bryopsida: Pottiales Stegonia, Aloina Crossidium, Ptrygoneurum, Phascum, Acaulon cinslerinin incelenmesi

8

Ara Sınav  

9

Bryopsida: Pottiales Tortula, Syntrichia, Cinclidotus, Ephemerum cinslerinin incelenmesi

10

Bryopsida: Grimmiales Schistidium, Grimmia, Racomitrium cinslerinin incelenmesi

11

Bryopsida: Seligeriales, Timmiales, Encalyptales, Funariales Verilen ordolara ait önemli örneklerin incelenmesi

12

Bryopsida: Bryales Bryum, Pohlia, Mnium, Plagiomnium, Aulocomnium, Bartramia, Philonotis cinslerinin incelenmesi

13

Bryopsida: Orthotrichales, Hedwigiales Orthotrichum, Zygodon, Ulota, Hedwigia cinslerinin incelenmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Nematoloji II
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 508

Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk HAZIR
Yazışma ve Eposta adresi ADÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

shazir@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Hayvan ve bitki paraziti nematodlar, serbest yaşayan nematodlar, nematod kalıcı preparatlarının hazırlanması, nematodlarda morfometrik ölçüm yöntemleri, nematodların  teşhisinde kullanılan moleküler analiz yöntemleri, nematodlarda çiftleştirme testleri ve nematodların çizim yöntemleri

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Manual Techniques in Insect Pathology

2

Nematodes

3

Nematology

4

Nematode Behaviour

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Nematodlar hakkında genel bilgi

2

Bitki paraziti nematodlar

3

Hayvan paraziti nematodlar

4

Faydalı nematodlar

5

Nematod izolasyon yöntemleri

6

Nematodlarda preparasyon

7

Nematodlarda çizim yöntemleri

8

Ara sınav

9

Morfometrik ölçüm yöntemleri

10

Morfometrik ölçüm yöntemleri

11

Moleküler tür teşhis yöntemleri

12

Moleküler tür teşhis yöntemleri

13

Nematodlarda çiftleştirme testleri.

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Türkiye Sürüngenleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 510

2 (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09010 Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı Türkiye Sürüngenleri’nin biyolojileri, sistematikleri, morfolojileri ve ekolojileri hakkında bilgi vermektir. Türkiye’deki kaplumbağa, kertenkele ve yılan familyalarına ait türlerin tanıtılması, morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri, türlerin dağılışı ve Türkiye’de bulunduğu yerler, türlerin araziden toplanması, tespit edilmesi ve müze materyali haline getirilmesi konularını kapsamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), Baran, İ. ve M. K. Atatür, Çevre Bakanlığı yayını, Ankara, 975 – 7347 – 37 – X, 214 pp, 1998.

2

Türkiye Sürüngenleri Kısım I Kaplumbağa ve Kertenkeleler, , İlker Matbaası, İzmir, 1977.

3

Türkiye Sürüngenleri Kısım II Yılanlar, Başoğlu, M. ve İ. Baran, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1998.

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Sürüngenler hakkında genel bilgiler Kaplumbağalar için tayin anahtarlarının tanıtılması kullanılması

2

Sınıflandırma ve bazı taksonomik kavramlar Kertenkeleler için tayin anahtarlarının tanıtılması ve kullanılması

3

Kaplumbağaların başlıca özellikleri ve sınıflandırılmaları Yılanlar için tayin anahtarlarının tanıtılması ve kullanılması

4

Türkiye’de yaşayan Emydidae ve Testudinidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Ülkemizde yaşayan kaplumbağa türlerinin incelenmesi

5

Türkiye’de yaşayan Cheloniidae ve Trionychidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Ülkemizde yaşayan çeşitli kertenkele türlerinin incelenmesi

6

Kertenkelelerin başlıca özellikleri ve sınıflandırılmaları Ülkemizde yaşayan çeşitli kertenkele türlerinin incelenmesi

7

Türkiye’de yaşayan Gekkonidae, Agamidae, Chameolentidae ve Anguidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Ülkemizde yaşayan zehirsiz yılan türlerinin incelenmesi

8

Ara sınav

9

Türkiye’de yaşayan Varanidae, Lacertidae, Scincidae ve Amphisbaenidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Ülkemizde yaşayan zehirsiz ve yarı zehirli yılan türlerinin incelenmesi

10

Yılanların başlıca özellikleri ve sınıflandırılmaları,  zehirli ve zehirsiz yılanlar arasındaki farklar, zehirli yılanlar ve zehirleri Ülkemizde yaşayan zehirli yılan türlerinin incelenmesi

11

Türkiye’de yaşayan Typhlopidae, Leptotyphlopidae ve Boidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Türlerin araziden toplanması

12

Türkiye’de yaşayan Colubridae, ve Viperidae familyalarına ait türlerin morfolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ve coğrafi dağılışları Türlerin araziden toplanması

13

Koleksiyon yapma ve canlı muhafaza yöntemleri Örneklerin müze materyali haline getirilmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Tıbbi Genetik
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 512

II(Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09100 AYDIN

256 2128498/2226  culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı: insan hastalıklarını yöneten genler ve moleküler mekanizmalarıyla, insan genetiğinin geleneksel ilkelerine  açıklama getirmektir. Genel hastalık kalıtımının prensipleri, patojenler, tanı, hastalık yönetimi ve danışmanlık ile desteklenecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Nussbaum R.L., McInnes R.R. and Willard H.F., (2001), Thompson & Thompson Genetics in Meicine, W.B. saunders Company, ISBN 0-7216-6902-6

2

Levin B., (2004)Genes VIII, Pearson education Inc. ISBN-0-19-508956-1

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş  

2

Kalıtımın kromozomal temeli  

3

İnsan genomu:genlerin ve kromozomların yapı ve fonksiyonu  

4

İnsan genetiğinde araçlar  

5

Tek gen kalıtımı  

6

Genetik varyasyonlar; Mutasyonlar ve Polimorfizm, ve Populasyon  

7

Ara Sınav  

8

Klinik sitogenetiğin prensipleri, Moleküler hastalıkların temeli  

9

Genetik hastalık tedavisi  

10

Kompleks kalıtım  

11

Prenatal tanı  

12

Kanser  

13

Genetik consuling ve risk değerlendirmesi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Atıksu Mikrobiyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BIY 516

II (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2214 hbiyik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Atıksu arıtımının özellikle biyolojik arıtımın temel prensiplerini öğrenebilme becerisini kazandırma

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

WasteWater Microbiology. G. Bitton,Wıley-Less. 1994

2

Wastewater Engineering. G. Tchobanoglous, F. Burton,.Mcgraw-Hill, Inc, 1991

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Atıksular ve Arıtıma Giriş Biyolojik Oksijen İhtiyacının Belirlenmesi (BOD)

2

Mikrobiyal Metabolizma ve Gelişim ÇözünmüşOksijeninBelirlenmesi(ÇO)

3

İndikatör Mikroorganizmalar Kimyasal Oksijenin Belirlenmesi

4

Su ve Atıksuyun Dezenfeksiyonu Askıda Katı Madde Tespiti

5

Atıksu Arıtımında Mikrobiyoloji Koliform Grub Bakterilerin Membran Filtre Tekniği İle Belirlenmesi

6

Aktif Çamur Sistemi Koliform Grub Bakterilerin Membran Filtre Tekniği İle Belirlenmesi

7

Su ve Atıksulardaki Anaerobik Degredasyon Fecal Koliformların Tespiti

8

Total ve Fekal Koliform Grubu Bakteriler Fecal Streptococcların atık Sularda Tespiti

9

Ara Sınav Atık Sulardan Fungus İzolasyonu

10

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Atık Sulardan Bakteri İzolasyonu

11

Çözünmüş Oksijen ve Atık Suyun Yeniden Kullanımı Atık Suların Kimyasal Özellikleri

12

Aktif Çamur İşlemi Atık Suların Biyolojik Özellikleri

13

İndikatör Mikroorganizmalar Standart Metot Kullanımı

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Nadir ve tehdit altındaki bitkilerde doku kültürü çalışmaları
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BIY 518

II(Bahar)

Yüksek lisans

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 KEPEZ – AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Nadirlik, tehdit altında olma ve endemizm kavramları hakkında bilgi vermek, bu gruplarda bulunan bitkileri korumak ve alternatif üretim yöntemleri ile çoğaltmak bu dersin amaçları arasındadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara ISBN: 975-93611-0-8.

2

Öğretim üyesinin ders notları

3

Taji, A. and Williams R. ( 1996) .Tissue culture of Australian Plants. Australia. University of New England printery

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Biyoçeşitlilik hakkında bilgi Temel teknikler

2

Nadir, endemik ve tehdit altında olma kavramları Temel teknikler

3

Nadir, endemik ve tehdit altında olan bitkilerin tehlike kategorileri Temel teknikler

4

Nadir, endemik ve tehdit altında olan bitkilerin koruma stratejileri Temel teknikler

5

In vitro koruma stratejileri In vitro tohum çimlendirme denemeleri

6

Doku kültürü ( Temel teknikler) I In vitro asimbiyotik çimlenme denemeleri

7

Doku kültürü ( Temel teknikler) II In vitro çimlenen bitkiciklerin dış ortama aktarılması

8

ARA SINAV  

9

Başlangıç materyallerinin seçimi In vitro çimlenmiş bitkicikler için uygun in vitro yetiştirme ortamlarının seçimi

10

In vitro mikroçoğaltım In vitro elde edilmiş fidelerden kallusların indüksiyonu

11

Ex situ elde edilmiş bireylerin doğal populasyonlara kazandırılması In vitro organogenesis ve somatik embriyogenesis denemeleri

12

Bitki materyalinde büyümenin yavaşlatılması veya azaltılması Aktif koleksiyonların oluşturulması

13

Bitki materyalinin soğukta muhafaza edilmesi Temel koleksiyonların oluşturulması

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Endüstriyel Mikrobiyolojide Metotlar
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 520

II(Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2214 hbiyik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu ders, öğrencilere endüstriyel mikrobiyoloji ve fermantasyon prosesi, inokulum, stok kültür ortamı ve endütriyel fermentasyon hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Methods in Industrial Microbiology, B. Sıkyta, Ellis Horwood Limited, 1983

2

Brock Biology of Microorganisms. M. T. Madigan, J. M. Martınko, J. Parker , Prentice Hall

3

www.prenhall.com/brock, 2003

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Endüstriyel mikrobiyolojiye giriş Aspergillus niger’den Sitrik Asit Üretimi

2

Fermentörler Aspergillus niger’den Sitrik Asit Üretimi

3

Sürekli kültür Funguslardan Penicilin Üretimi

4

Hava ve Besiortamı Sterilizasyonu Funguslardan Penicilin Üretimi

5

Havalandırma ve Karıştırma Funguslardan Penicilin Üretimi

6

Mikrobiyolojik Sistemler İçin Substratlar Mikroorganizmalardan Rennin Üretimi

7

Karbon ve  Nitrojen Kaynakları Mikroorganizmalardan Rennin Üretimi

8

Standart Mikroorganizma Seçimi Mikroorganizmalardan Rennin Üretimi

9

Ara Sınav Ara Sınav

10

Mikrobiyolojik Sistemlerin Kontrolü ve Ölçümleri Alkol Fermantasyonu

11

Fiziksel ve Kimyasal Faktörler Tek Hücre Proteini Üretimi

12

Mikrobiyal Ürünlerin İzolasyonu Tek Hücre Proteini Üretimi

13

Ekstraksiyon, Filtrasyon ve Kurutma Tek Hücre Proteini Üretimi

14

Yarı Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Lipid Biyokimyası
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 522

II(Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kubilay METİN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- KEPEZ/AYDIN

Tel: 0256–2128498/1857 kmetin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı, lipitlerin yapısını ve özelliklerini detaylı olarak açıklamak ve lipitleri saflaştırılma metotlarını öğretmektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Biyokimyanın Prensipleri (Lehninger), David L. Nelson & Michael M. Cox ; Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık,2005

2

Biyokimya I, II, Engin Gözükara, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1997.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Lipitlerin genel özellikleri Farklı dokulardan total yağ eldesi

2

Lipidlerin sınıflandırılması Farklı dokulardan total yağ eldesi

3

Yağ asitleri, nötral yağlar Farklı dokulardan total yağ eldesi

4

Fosfolipitler, mumlar Total yağ asidi eldesi

5

Terpenler, terpanoidler Total yağ asidi eldesi

6

Steroidler, prostaglandinler Total yağ asidi eldesi

7

Feromonlar, Yağların sindirimi

8

Ara Sınav

9

Lipitlerin sindirimi Yağların sindirimi

10

Lipidlerin absorbsiyonu Yağların sindirimi

11

Lipidlerin depolanması Yağların sindirimi

12

Lipidlerin mobilizasyonu Sabunlaşma ve katı sabun eldesi

13

Lipidlerin oksidasyonu Sabunlaşma ve yumuşak sabun eldesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Oseanoloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-524

Bahar (II)

Yük. Lis.

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aydın

Tel: 0.256.2128498/2212, mbilecenoglu@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Okyanus ve deniz bilimi olan oseanolojinin ve kısımlarının öğrencilere öğretilmesi. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik oseanografinin temel konularının aktarılması, deniz kaynakların ve bunlardan yararlanma yollarının değerlendirilmesi ve oseanolojik araştırmaların yöntem ve gereçlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Kocataş, A. 1993. Oseanoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 114, 358 p.

2

Kocataş, A. 1988. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 31, 459 p.

3

Levinton, J.S. 2001. Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology. Oxford University Press, 560 p.

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Okyanus ve denizlerin genel özellikleri

2

Okyanus dibinin fizyografisi

3

Okyanuslarda oluşan sedimentasyon olayı

4

Deniz suyundaki inorganik maddeler

5

Deniz suyundaki organik maddeler

6

Sıcaklık, salinite ve yoğunluğun okyanuslardaki dağılışı

7

Deniz suyunun optik, akustik ve diğer fiziksel özellikleri

8

Arasınav

9

Akıntılar, dalgalar ve med-cezir hareketleri

10

Ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri

11

Pelajik ve bentik bölgenin canlı toplulukları

12

Denizel kaynaklar ve yararlanma

13

Oseanolojik araştırmalar, gerekli başlıca araç ve gereçler

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Karbohidrat Biyokimyası
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 526

II(Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kubilay METİN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- KEPEZ/AYDIN

Tel: 0256–2128498/1857 kmetin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı, karbohidratların yapısı, organizasyonu, fonksiyonu ve karbohidrat yapısı ile biyolojik fonksiyon arasındaki ilişkiyi açıklamaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Biyokimyanın Prensipleri (Lehninger), David L. Nelson & Michael M. Cox ; Nedret Kılıç, Palme Yayıncılık,2005

2

Biyokimya I, II, Engin Gözükara, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1997.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Karbohidratların genel özellikleri Qualitative carbohydrate analysis  methods (benedict, moor and picric acid)

2

Karbohidratların sınıflandırılması Qualitative carbohydrate analysis  methods (molisch, antron, fischer)

3

Karbohidratların moleküler yapıları Quantitative carbohydrate analysis  methods (benedict)

4

Karbohidratların sindirimi Quantitative carbohydrate analysis  methods (antron)

5

Karbohidrat katabolizması: Glikolisiz Quantitative glycogen analysis

6

Karbohidrat katabolizması: Sitrik asit döngüsü Quantitative glycogen analysis

7

Karbohidrat katabolizması: Oksidatif fosforilasyon-1 Quantitative starch analysis

8

Ara Sınav

9

Pentoz fosfat yolu Quantitative starch analysis

10

Karbohidrat Biyosentezi: Glukoneogenesiz Paper Chromatography of carbohydrate

11

Karbohidrat Biyosentezi: Glikojen metabolizması Paper Chromatography of carbohydrate

12

Karbohidrat Biyosentezi: Glikojen, nişasta ve sukroz metabolizması Thin Layer Chromatography of carbohydrate

13

Karbohidrat metabolizmasının düzenlenmesi Thin Layer Chromatography of carbohydrate

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı:

Hücre Patolojisi ve Tamir Sistemleri

Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 528

II- Bahar

YL

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye Fizyolojik ve patolojik uyaranlara hücrenin adaptasyonu ve yanıtı, nekroz, atrofi, hipertrofi, hiperplasi, metaplasinin oluşum mekanizması, inflamasyon, ödem ve neoplasi ile hücre tamir sistemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır..

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Cheville, N.F; Cell Pathology, 2 edition Blackwell Publ.ISBN: 0813803101,1983.

2

Geisinger, K.R, Modern Cytopathology, Churchill Livingstone, ISBN: 0443065985, October 2003.

3

Demay, R.M, Practical Principles of Cytopathology, Amer Society of Clinical, ISBN: 0891894373 ,May 1999.

4

internet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Hücrenin tanımı, yapısı ve işlevleri, hücre çeşitleri kısımları ve hücre organelleri  

2

Hücrenin tanımı, yapısı ve işlevleri, hücre çeşitleri kısımları ve hücre organelleri-DEVAM  

3

Hücre yapısının ışık ve elektron mikroskop düzeyinde incelenmesi  

4

Hücre düzeyinde meydana gelen metabolik olaylar  

5

Fizyolojik ve patolojik uyaranların hücreye etkileri  

6

Hücrenin fizyolojik ve patolojik uyaranlara adaptasyonu ve yanıtı  

7

Nekroz, atrofi, hipertrofi oluşum mekanizması

 

8

Nekroz, atrofi, hipertrofi oluşum mekanizması-DEVAM  

9

Ara Sınav  

10

Hiperplasi, metaplasinin oluşum mekanizması  

11

İnflamasyon, ödem ve neoplasi  

12

Hücre tamir sistemleri  

13

Hücre tamir sistemleri-DEVAM  

14

Hücre tamir sistemleri-DEVAM  

 

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Hayvan Ekolojisinde Araştırma Teknikleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 530

Bahar

Y.Lisans

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü

fsimsek@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Populasyonların izlenmesi, bolluk ilişkileri, bolluk fonksiyonları, Yoğunluğa bağlı populasyon değişimlerinin belirlenmesi, populasyon değişimlerinin nedenlerinin belirlenmesi, Karasal omurgalılarda beslenme davranışlarının araştırılması, av tüketimi, seçimi, tercihi ve özgül besinlerin öneminin değerlendirilmesi, Hayvanlarda dolanma -savunak alanları ve hesaplamaları, Omurgalılarda işaretleme teknikleri ve etkileri, Habitat seçimi, tercihi ve kalitesini değerlendirme yöntemleri.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Research Techniques in Animal Ecology, Luigi Boitani and Todd K. Fuller, 2000.

2

Ecology, Charles J. Krebs, 1985

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Populasyon Paramatreleri

2

Populasyon büyümesinde alansal veriler

3

Markaların omurgalı hayvanların biyolojisine etkileri

4

Hangi markalar kullanılmalı?

5

Hayvanların yaşam alanları ve savunma alanları

6

Yaşam alanları

7

Karasal omurgalı hayvanlarda beslenme davranışlarının araştırılması

8

Ara sınav

9

Özgül besin ve avın önemi

10

Populasyonların gözlenmesi

11

Av-avcı dinamikleri

12

Gerçek av-avcı modelleri

13

Memeli topluluklarının dinamiği

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Mikroskobik Çizim Teknikleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

Biy 532

1 (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste öğrencilere mikroskoptan çizimin temelleri ve farklı alanlardaki kullanımları öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Mikroskopi ve çizim ders notları

2

İnternetten çeşitli kaynaklar

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Mikroskoplar ve ataçmanları  

2

Mikroskobik çalışmalarda ölçüm  

3

Temel çizim ataçmanları ve kullanımları  

4

Camera lucida ve kullanımı  

5

Visopan ve kullanımı  

6

Çizgi uygulamaları ve çizimdeki önemi  

7

Çizim önceki hazırlıklar  

8

Ara Sınav  

9

Hücre ve doku çizimleri  

10

Yaprakların ve önemli yapılarının çizimleri  

11

Habit çizimleri  

12

Parçalı çizimlerin yayına hazırlanması, sayfa düzeni  

13

Çizim ve fotografi: Karşılaştırmalı ders  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Yüksek Kriptogamların Biyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 534

1 (Güz)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste gelişmiş kriptogamların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla yüksek kriptogamların biyolojisi öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

DOYLE W.T.,1970. Biology of Higher Cryptogams. The Mac Millan Company, London

2

SHAW, A.J. ve GOFFINET, B. 2000. Bryophyre Biology. Cambridge University Pres.

3

RICHARDSON, DHS., 1981. The Biology of Mosses. Oxford, London, Edinburgh: Blackwell Sci. Publ.

4

CONARD, H.S., REDFEARN, P.L., 1979. How to Know The Mosses and Liverwords (second edition). C. Brown Company Publishers.

5

MERSCH, J., REICHARD, M. 1998. In situ investigation of trace metal availabity in industrial effluents using transplanted aquatic mosses. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 34, 336-342.

6

SAMECKA-CYMERMAN, A., KEMPERS, A.J. 1999. Background concentrations of heavy metals in aquatic bryophytes used for biomonitoring in basaltic areas ( a key study from central France).Environmental Jeol., 39 (2): 117-122.

7

MULLEN, S. F., JANSSENS,J. A., GORHAM, E. 2000. Aciditiy of the concentrations of major and minor metals in the surface waters of bryophyte assemblages from 20 north American bogs and fens. Can. J. Bot. 78:  718-727.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Yüksek kriptogamlara giriş  

2

Yaşam çevrimleri  

3

Apogami, apospori ve vejetatif üreme.  

4

Karasal yaşama adaptasyonlar  

5

Çeşitlilik: Boynuzlu ciğerotları, Ciğerotları, Karayosunları  

6

Çeşitlilik: Psilopsida, Lycopsida  

7

Çeşitlilik: Shenopsida, Pteropsida  

8

Ara Sınav  

9

Spor Çimlenmesi  

10

Karayosunu gametofor oluşumu  

11

Eğrelti protallusu ve gelişimi  

12

Eşey belirlenmesi ve gösterimi  

13

Embryo ve sporangiyum gelişimi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: İnsan Embriyolojisi-I
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 536

II- Bahar

YL

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Embriyolojide terim ve kavramlar, gametogenez, fertilizasyon, segmentasyon, blastosist, gastrulasyon, primitif çizgi, notokord, nörülasyon oluşumu, somitlerin gelişimi ve farklanması, ektoderm, endoderm ve mezodermin ileri farklanması ile koryon villuslarının oluşumu, embriyonun kıvrılması hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Sadler T.W.: Langman’s Medical Embryology. 410 p.,Williams and Wilkins, Baltimore, Maryland USA, 1990

2

Moore K., Persaud T.V.N., Shıota K.Color Atlas of Clınıcal Embriyology. W.B. Saunder Company, 1994.

ISSN 0-7216-4663-8

3

Moore K., Persaud T.V.N.The Developing Human (Clinically Oriented Embriyology). W.B. Saunder Company. ISBN 0-7216-4662-X.1993

4

Aytekin Y., Gürsoy E.: Renkli Embriyoloji Atlası (Çeviri) ,2000. Elma basım, Nobel Tıp Kitabevleri dağıtım, ISSN 975-420-044-0

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Embriyolojinin tanımı, tarihçesi, önemi, terim ve kavramlar  

2

Gametogenezis; Oogenez, dişi üreme organları  

3

Gametogenezis; Spermatogenez ve erkek üreme organları  

4

Ovulasyon, menstrual ve uterinal siklus, fertilizasyon

 

5

Segmentasyon, blastosist oluşumu, implantasyon  

6

Ovulasyon, fertilizasyon, segmentasyon, blastosist oluşumu, implantasyon-DEVAM

 

7

Ara sınav

8

Gastrulasyon, primitif çizgi, notokord, nörülasyon oluşumu  

9

Gastrulasyon, primitif çizgi, notokord, nörülasyon oluşumu-DEVAM

10

Somitlerin gelişimi ve farklanması  

11

Ektoderm, endoderm ve mezodermin ileri farklanması  

12

Ektoderm, endoderm ve mezodermin ileri farklanması-DEVAM  

13

Koryon villuslarının oluşumu embriyonun kıvrılması  

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Kromozom Elde Etme Yöntemleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 538

II-Bahar

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serdar KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

skoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Çeşitli canlılardan kromozomları elde etme yöntemleri hakkında bilgi verilecek ve laboratuvarda uygulamaları yapılacak

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Elçi, Ş.,1994. Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler. 100. Yıl Üniv. Yay. No: 18

2

Topaktaş, M., Rencüzoğulları, E., 1995.SitogenetikÇukurova Üniv. ISBN 975-487-026-8

3

Hillis,D.M., Moritz, C., Mable, B.K., 1996. Molacular Systematics. Sinauer Associates, Inc.

4

İnternet

 DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Kromozomlar, karyotip ve idiotip hakkında genel bilgi Bu laboratuvarda gerekli madde ve malzemelerin tanıtımı ve soğanların köklendirmek için suya konulması

2

Kromozomların gözlenmesi için kullanılan yöntemler ve mitoz bölünme Köklenen soğanların bir kısmına kolkisin uygulanması ve köklerin tespit edilmesi

3

Bitki köklerinden mitoz bölünme Köklerin boyanarak ezme preparat yapılması ve mikroskopta incelenmesi

4

Bitkilerin yaprak, tomurcuk gibi kısımlarında mitoz bölünme Köklerin boyanarak ezme preparat yapılması ve mikroskopta incelenmesi (devam)

5

Hazırlanan preparatların daimi hale getirilmesi yöntemleri  Bitkilerin yaprak ve tomurcuklarından kromozom elde etme çalışmaları

6

Hayvanların barsaklarından kromozon eldesi Hazırlanan preparatlardan daimi preparat yapılması

7

Kuş tüyü kökünden kromozom eldesi Kuş tüyünden kromozom elde etme çalışmaları

8

Ara sınav Kurbağa kemik iliğinden kromozom elde edilmesi

9

Kemik iliğinden kromozom eldesi Çekirge testislerinde mayoz incelenmesi (Ezme yöntemi)

10

Mayoz bölünme Çekirge testislerinde mayoz incelenmesi (püskütme  yöntemi)

11

Çekirge testislerinde mayoz bölünme Kan kültürünün yapılması ve incelemnesi

12

Hücre kültür yöntemleri Yapılan preparatlardan karyotip eldesi

13

Kan kültürü  

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı:

Deniz Kaplumbağalarının Korunmasında Araştırma ve Yönetim Teknikleri

Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-540

II Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 AYDIN

turkozan@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Deniz Kaplumbağaları konusunda araştırma yapacak olan öğrencileri araştırma teknikleri ve yönetimi hakkında bilgilendirmek

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Eckert K., Bjorndal K.A. Abreu-Grobois, F. A. & Donnelly, M. (Editors) 1999. research and management techniques fort he Conservation of Sea turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group Publication No:4

2

Lutz, P. & Musick, J. (Editors) 1997. Biology of Sea Turtles I

3

Lutz, P. & Musick, J. & Wyneken (Editors) 2003. Biology of Sea Turtles II

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/

1

Deniz Kaplumbağalarının evrimine, yaşam hikayesine ve biyolojisine genel bir bakış Labratuvarda bulunan alkol numuneleri, kabuk ve kafatası örneklerinin incelenmesi

2

Deniz Kaplumbağalarının evrimine, yaşam hikayesine ve biyolojisine genel bir bakış Dünyada bulunan diğer türlerin resim ve video filmleriyle tanıtılması

3

Deniz kaplumbağalarının taksonomisi ve türlerin tanınması Tayin anahtarlarının gözden geçirilmesi

4

Populasyon ve habitat değerlendirilmesi Kaplumbağa nasıl tutulur, marka nasıl ve nereye vurulur video filmi

5

Veri toplama ve metotlar Örnek veri formlarının hazırlanması, toplanan verinin analizi

6

Alanda karşılaşılan tehditleri azaltma Yuva üstüne kafes yerleştirme, yuva taşıma ve dikkat edilecek hususlar VCD film izlenecek

7

Kontrol açışları yavru çıkışı tamamlanan yuvalarda kontrol açışı nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? Hangi veriler toplanır VCD filmi

8

Ara sınav

9

Kaplumbağaların rehabilitasyonu Balıkçı ağlarına takılan kaplumbağalara uygulanacak ilk müdahale, yaralı kaplumbağalara uygulana tedavi metotları VCD filmi

10

Kanunlar ve Düzenlemeler Kumsalda karşılaşılabilecek kanun dışı olaylar, slayt ve resimler gösterilecek

11

Alan çalışması sırasında meydana gelebilecek olan olumsuzluklar ve alınacak tedbirler slayt ve resimler gösterilecek

12

Çalışma tamamlandığında raporun nasıl hazırlanacağı ve hangi bilgileri içereceği Uygulamalı örnek rapor yazımı

13

Çalışma tamamlandığında raporun nasıl hazırlanacağı ve hangi bilgileri içereceği Uygulamalı örnek rapor yazımı

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: İmmünohistokimya
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 542

II- Bahar

YL

seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Öğrenciye, İşaretlenmiş antikorlarla hücre ve doku antijenlerinin gösterimi, antikor yapısı, monoklonal ve poliklonal antikorlar, direk-indirek yöntemler, immünositokimyasal işaretleme yöntemleri ile diğer bazı immüno işaretleme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Javois, L.C., Immunocytochemical Methods and Protocols, Humana Press, Second eddition, 460 pages,

ISBN: 0-89603-570-0, 1999.

2

Pound, J.D., Immunochemical Protocols, Humana Press, Second Eddition, 500 pages, ISBN: 0-89603-388-0, 1998.

3

internet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

İmmünositokimya tanımı, tarihçesi ve gelişimi Fiksatifler ve Fiksasyon

2

Antikorlar, immunoglobulin yapısı ve antikor elde edilmesi Kesitlerin hazırlanması

3

İşaretlenmiş antikorlarla hücre ve doku antijenlerinin gösterimi İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

4

Monoklonal ve poliklonal antikorlar İyi bir antikorun özellikleri İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

5

İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

6

İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler-DEVAM, İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

7

Ara Sınav  

8

İmmünositokimya için gerekli koşullar; antijenin korunması, immünositokimyasal reaksiyonun özgünlüğünün kontrolü

İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

9

İmmünositokimya için gerekli koşullar; immünositokimyada esas kontroller, metod kontrolleri, antiserumun özgünlüğünün kontrolü İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

10

İmmünositokimya’da kromojenler ve fiksasyon

İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

11

Kesitlerin hazırlanması İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

12

İmmünositokimyasal preparatların değerlendirilmesi İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

13

İmmünositokimyada karşılaşılan problemler ve çözümleri İmmünositokimyasal işaretleme yöntemleri; Direk ve indirekt yöntemler

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Vektör Ekolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-544

II (Bahar)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Fatih Mehmet Şimşek
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  09100 AYDIN  256 2128498/2212  fsimsek@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Nomenculature, Sınıflandırma, Ekoloji, Coğrafi dağılım, abiotic ve  biotic faktörler, Vektör kapasitesi, Vektör organizmaların medikal önemi, Habitatları, Hayat döngüleri, Hayat tablosu özellikleri, Vektör organizmaların genel morfolojik karakterleri, İklimsel parametrelerin Türkiye vektör faunasıyla ilişkisi, Vektör kontrol yöntemleri (Kimyasal, Biyolojik ve  Entegre kontrol), Direnç mekanizmaları

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Richard, P.L., Roger, W.C., (1995) Medical Insects and Arachnids, Chapman&Hall, ISBN-0-412-40000-6

2

Boitani, L., Fuller, T.K., (2000) Research Techniques in Animal Ecology, Columbia University Press, ISBN-0-231-11340-4

3

Curtis, C.F., (1990) Appropriate Technology in Vector Control, CRC Press, ISBN-0-8493-4755-6

4

Özcel, M.A., Daldal, N., (1997) Parazitolojide Arthropod Hastalıkları ve Vektörler, Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No: 13, ISBN-975-946463-0-8

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Vektör türlerin ve tür komplekslerinin sınıflandırılması ve nomenclature Laboratuar yöntemleri ve araçları

2

Toplama, saklama ve işleme yöntemleri Yetiştirme araçları ve vektör kolonileri

3

Vektörler ve vektör statüleri Vektör kolonilerinin kurulması

4

Vektör ekolojisi, coğrafi dağılımı, abiotic ve biotic faktörler Hayat tablosu özelliklerinin değerlendirilmesi

5

Vektör organizmaların medikal önemi Alan örnekleme yöntemleri ve  araçları

6

Vektör organizmaların habitatları, hayat döngüleri, hayat tablosu özellikleri Alan örneklemeleri

7

Vektör türlerin populasyon dinamizmleri Alan örnekleme yöntemleri ve  araçları

8

Ara sınav Alan örneklemeleri

9

Vektör kapasitesi Yöntemler: örneklerin toplanması, saklanması ve işlenmesi

10

Körsinekler (Simulidae), Çeçesinekleri (Glossinidae), Hamam böcekleri  (Blattaria) Vektör kontrol araçları

11

Kumsinekleri (Phlebotominae), Sivrisinekler (Culicidae), Vektör kontrol araçları

12

Tahtakuruları (Hemiptera), Bitler (Anoplura), Pireler (Siphonaptera), Keneler (Acarinae) Vektör kontrol ajanları (Kimyasal)

13

Vektör kontrol yöntemleri Vektör kontrol ajanları (Biyolojik)

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Bitki Büyüme Düzenleyicileri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 546

II (Bahar)

Yüksek lisans

Seçmeli

türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 KEPEZ – AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu ders kapsamında, bitki büyüme ve gelişmesini etkileyen en önemli iç faktörlerden biri olan bitki büyüme düzenleyicilerinin yapı, biyosentez ve işlevleri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Palavan-Ünsal, N. (1993). Bitki Büyüme Maddeleri İstanbul. ISBN: 975-404-254-3

2

Arteca, R. Plant Growth Substances. Principles and applications. The Pennsylvania State University

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Temel terim ve kavramlar  

2

 Bitki büyüme düzenleyicilerinin mekanizması, biyolojik etkileri ve kimyası I (Oksinler ve sitokininler)  

3

Bitki büyüme düzenleyicilerinin mekanizması, biyolojik etkileri ve kimyası II ( Gibberellinler ve absisik asit)  

4

Bitki büyüme düzenleyicilerinin mekanizması, biyolojik etkileri ve kimyası III ( Etilen ve Brassinosteroidler)  

5

Bitki büyüme düzenleyicilerinin mekanizması, biyolojik etkileri ve kimyası VI ( salisilatlar ve Jasmonatlar)  

6

Tohum çimlenmesi ve fide büyümesinin bitki büyüme düzenleyicileri ile kontrolü  

7

Tohum ve tomurcuk dormansisinin kontrolü  

8

VİZE  

9

Olgunlaşma ve senesenste bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri  

10

Absisyonda bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri  

11

Çiçek oluşumu ve inhibisyonunda bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri  

12

Bitki büyüme düzenleyicileri ile tuberizasyonun kontrolü  

13

Aseptik teknikler ve bitki büyüme düzenleyicileri  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın % 40 ve yarıyılsonu sınavının %60  alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Moleküler Biyolojide Teknikler II
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik

Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY548

II (BAHAR)

YL

Seçmeli

Türkçe

2

3

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Moleküler biyoloji ve genetikte kullanılan bazı tekniklerin öğretilmesi. Farklı canlı gruplarında biyomoleküllerle (nükleik asit, protein, karbohidrat) çalışma yöntemleri. RNA ile çalışma, Genetik hastalıkların tanısı.  Bu moleküllerin moleküler biyolojide kullanımı hakkında bilgi ve uygulamalar.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Sambrook and Russell,(2001) Molecular Clonning, Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-0-87969-577-3

2

Temizkan G., Arda N. (Ed.) (2004), Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Nobel Kitapevleri, ISBN975-420-347-4

3

Levin B., (2004)Genes VIII, Pearson Education Inc. ISBN-0-19-508956-1

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Genetik rekombinasyon Okzotrof gereksinimlerin saptanması

2

Gen aktarım mekanizmaları: Konjugasyon Konjugasyon

3

Gen aktarım mekanizmaları: Transformasyon Transformasyon

4

Klonların seçimi Klonların seçimi

5

Klonlanmış genden ürün eldesi Enzim üretimi

6

Multipleks PCR PCR

7

Gen Polimorfizleri ADHD

8

RFLP RFLP

9

RFLP RFLP

10

Allel spesifik PCR PCR

11

Nested PCR PCR

12

RNA izolasyonu RNA izolasyonu

13

RNA izolasyonu ve elektroforezi Elektroforez

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Polinatör Arılar
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 550

Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

Arthropoda veya Entomoloji dersi almış olmak

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk HAZIR
Yazışma ve Eposta adresi ADÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

shazir@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Toprak kazıcı polinatör arıların doğadaki rolleri, hayat döngüleri ve taksonomileri anlatılmaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Michener, 2000 “The Bees of the world”

2

Erwin Schedule “Ders Notları”

3

Wild Flowers

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Bitkilerde tozlaşma yapan arı çeşitleri

2

Andrenidae

3

Halictidae

4

Megachilidae

5

Antophoridae

6

Xylacopa

7

Bombus’lar

8

Ara sınav

9

Apidae hayat döngüleri

10

Doğadaki rolleri

11

Yakalanmaları ve saklanmaları

12

Familya özellikleri

13

Tür teşhisleri uygulamalı olarak anlatılacaktır

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Türkiye’nin Yüksek Dağ Vejetasyonu
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 552

II Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ozkaneren@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Yüksek dağ ekosistemlerinin genel özellikleri ve gözlenen vejetasyon tiplerinin sosyolojik birimleri yle karakteristik türlerinin tanıtımı

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

QUÉZEL, P. 1973. Contribution à l’ étude phytosociologique du massif du Taurus.  Phytocoenologia 1: 131-222.

2

QUÉZEL, P. AND PAMUKÇUOĞLU, A. 1970. Végétation des hautes montagnes d’ Anatolie nord-occidentale. Israel J. Bot. 19: 348-400.

3

QUÉZEL, P. 1964. Vegetation des hautes montagnes de le Grece meridionale. Vegetatio 12: 289-385.

4

 

QUÉZEL, P., CONTANDRIOPOULOS, J. AND PAMUKÇUOGLU, A. 1970. Contribution à l’ étude de la flore des hautes montagnes de l’ Anatolie occidentale.  Candollea 25: 341-387.

5

EREN, Ö., GÖKÇEOĞLU, M. AND PAROLLY, G. 2004. The flora and vegetation of Bakırlı Dağı (Western Taurus Mts, Turkey), including annotations on critical taxa of the Taurus range. Willdenowia 34: 463-503.

6

 

KÜRSCHNER, H. 1982. Vegetation und Flora der Hochregionen der Aladaglari und Erciyes Dagi, Türkei.  Beih. Tübinger Atlas Vorderer Orient (TAVO), Reihe A (Naturwiss.) 10.  Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.

7

 

 

KÜRSCHNER, H. 1984. Der östliche Orta Toroslar (Mittlerer Taurus) und angrenzende Gebiete. Eine formationskundliche Darstellung der Vegetation Südost-Anatoliens.  Beih. Tübinger Atlas Vorderer Orient (TAVO), Reihe A (Naturwiss.) 15.  Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden.

8

 

KÜRSCHNER, H. 1986a. Die syntaxonomische Stellung der subalpinen Dornpolsterformationen am Westrand SW-Asiens.  Phytocoenologia 14: 381-397.

9

 

KÜRSCHNER, H. 1986b. The subalpine thorn-cushion formations (Tragacanthic vegetation) of western SW-Asia. Ecological characteristics, structure and zonation.  Proc. Roy. Soc. Edinburgh 89B: 169-179.
10

 

KÜRSCHNER, H., PAROLLY, G. AND RAAB-STRAUBE, E. V. 1998. Phytosociological studies on high mountain plant communities of the Taurus Mountains (Turkey). 3. Snow-patch and meltwater communities.  Feddes Repertorium 109: 581-616.
11

 

PAROLLY, G. 1998. Phytosociological studies on high mountain plant communities of the South Anatolian Taurus mountains. 1. Scree plant communities (Heldreichietea): A Synopsis.  Phytocoenologia 28: 233-284.
12 PAROLLY, G. 2004. The high mountain vegetation of Turkey. A state of the art report, including a first annotated conspectus of the major syntaxa. Proceedings Plant Life of SW Asia Symposium Van, special issue of Turk. J. Bot. 28: 39-63.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Yüksek dağ ekosistemlerinin genel özellikleri  

2

Ülkemizdeki yüksek dağ vejetasyonu ile ilgili çalışmaların tarihçesi  

3

Yüksek dağlarda zonlaşma  

4

Subalpin ve alpin bölgelerde görülen vejetasyon tipleri ve sosyolojik birimleri  

5

Hareketli yamaç vejetasyonu  

6

Kaya vejetasyonu  

7

Dikenli yastık formasyonları  

8

Dikenli yastık formasyonları  

9

Kar sonrası öncül komuniteler  

10

Subalpin-alpin çayır komuniteleri  

11

Dolinlerin vejetasyonu  

12

Rüzgarla dövülen eğimli tepelerin vejetasyonu  

13

Yüksek dağ vejetasyon tiplerinde yaşam formları  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Tohumlu Bitkilerin Tür Tayini
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 554

II Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ozkaneren@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Tohumlu bitki familyalarına ait türlerin anahtarlar eşliğinde teşhis ettirerek tanıtmak. Ayrıca bu ders kapsamında ülkemizde yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkiler de tür düzeyinde teşhis edilip tanıtılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

DAVIS, P. H. 1965-1985 (ed.): Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. 1965 (vol. 1); 1967 (2); 1970 (3); 1972 (4); 1975 (5); 1978 (6); 1982 (7); 1984 (8); 1985 (9).  Edinburgh.

2

DAVIS, P. H., MILL, R. R. and TAN, KIT 1988 (eds.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10.  Edinburgh.

3

GÜNER, A., ÖZHATAY, N., EKİM, T. AND BAŞER, K. H. C. 2000 (eds.): Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11.  Edinburgh.

4

 

ZOHARY, M. AND HELLER, D. 1984. The genus Trifolium.  Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem.
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Türkiye ve Doğu Ege Adaları adlı 11 ciltlik eserin tanıtımı Türkiye ve Doğu Ege Adaları adlı 11 ciltlik eserin kullanımı

2

Bitki tayininde kullanılan anahtar tipleri Anahtar hazırlama ve kullanma

3

Gymnospermlerin genel özellikleri Çeşitli gymnospermlerin tür düzeyinde teşhisi

4

Angiospermlerin genel özellikleri Çeşitli angiospermlerin tür düzeyinde teşhisi

5

Ranunculaceae, Cictaceae, Malvaceae, Papaveraceae Bitki örneklerinin tayini

6

Brassicaceae Bitki örneklerinin tayini

7

Asteraceae Bitki örneklerinin tayini

8

Lamiaceae Bitki örneklerinin tayini

9

Boraginaceae Bitki örneklerinin tayini

10

Fabaceae Bitki örneklerinin tayini
   11 Poaceae, Hypericaceae Bitki örneklerinin tayini

12

Campanulaceae, Scrophulariaceae, Primulaceae, Bitki örneklerinin tayini

13

Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Amarylidaceae familyası Bitki örneklerinin tayini

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Amfibi ve Sürüngenlerde Yaş Tayini
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 556

Bahar

Yüksek Lisans

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç Dr. Nazan ÜZÜM
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 09010 AYDIN

ntaskin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Amfibi ve sürüngenler için kullanılan yaş belirleme yöntemleri, bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları, yaş tayininde kullanılan iskelet kronolojisi yönteminin uygulamalı olarak öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Amfibi ve reptillerin karakteristik özellikleri, amfibilerin ve sürüngenlerin (kaplumbağalar, kertenkeleler ve yılanların) yaşam tarihi özellikleri, yaş belirleme yöntemleri: tutsak yetiştirme, markalama-bırakma-tekrar yakalama, yaş yerine büyüklük ölçülerini kullanma, iskelet kronolojisi, yaş tayininde iskelet kronolojisinin kullanılması, uygulamada karşılaşılan güçlükler, amfibi ve sürüngenlerde yaş tayini, amfibi ve sürüngen populasyonlarında yaş kompozisyonları ve yaşamr uzunluğu.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Age Determination and Longevity in Amphibians – Ella SMIRINA

2

Introduction to Skeletochronological Method in Amphibians and Reptiles – J. CASTANET and E. SMIRINA

3

Age Determination in Turtles – George ZUG

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş Giriş

2

Amfibi ve sürüngenlerin karakteristik özellikleri Amfibi ve sürüngen örneklerinin morfolojik olarak incelenmesi

3

Amfibilerin (kuyruklu ve kuyruksuz kurbağaların) yaşam tarihi özellikleri İskelet kronolojisi yönteminde kullanılan boya ve çözeltilerin hazırlanması

4

Sürüngenlerin (kaplumbağalar, kertenkeleler ve yılanların) yaşam tarihi özellikleri Uygulamada kullanılacak olan materyalin seçimi

5

Yaş belirleme yöntemleri: tutsak yetiştirme, markalama-bırakma-tekrar yakalama Kesiti alınacak parmak örneklerinin hazırlanması (dekalsifikasyonu vs.)

6

Yaş belirleme yöntemleri: yaş belirlemek için büyüklük ölçülerini kullanma, iskelet kronolojisi Kesit alma, boyama ve preparat hazırlama

7

Ara sınav  

8

Yaş tayininde iskelet kronolojisinin kullanılması, uygulamada karşılaşılan güçlükler Kesit alma, boyama ve preparat hazırlama

9

Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağalarda yaş tayini Elde edilen preparatların mikroskop altında incelenmesi ve yaş tayini için uygun kesitlerin seçilmesi

10

Kaplumbağalarda yaş tayini Uygun olan kesitlerin fotoğraflanması ve fotoğrafların bilgisayar ortamına aktarılması

11

Kertenkelelerde yaş tayini Hem kesitlerin hem de kesitlere ait fotoğraflardan yaş halkalarının sayılması

12

Yılanlarda yaş tayini Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması

13

Amfibi ve sürüngen populasyonlarında yaş kompozisyonları ve yaşam uzunluğu Verilerin değerlendirilmesi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Ekstremofiller
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 558

Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi  

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yard. Doç.Dr Gamze BAŞBÜLBÜL
Yazışma ve Eposta adresi gbasbulbul@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Prokaryotik canlıları oluşturan Bacteria ve Archaea domainlerine ait üyelerin habitatları, çeşitliliği, fizyolojileri ve izolasyonları, yararlı ve zararlı mikroorganizmalar, ekstrem çevrelerde yaşam.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

The Prokaryotes

2

Biology of the Prokaryotes

3

Structural and Functional Relationships in Prokaryotes

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Prokaryotların özellikleri  

2

Prokaryotik çeşitlilik  

3

Archaea ve Bacteria domainlerinin karşılaştırılması  

4

Bacteria: Proteobacteria, Cyanobacteria, Actinobacteria  

5

Bacteria: Gram pozitif bakteriler, Nitrospira, Chlamydia, Verrucomicrobia, Planctomyces  

6

Bacteria: Cytophaga, Deferribacter, Flavobacteria, Yeşil Kükürtlü Bakteriler  

7

Bacteria: Spiroketler, Deinococci, Yeşil Kükürtsüz Bakteriler, Aşırı Dallanmış Hipertermofilik Bakteriler  

8

Vize  

9

Archaea: Crenarcheota, Euryarchaeota, Korarchaeota, Nanoarchaeota  

10

Archaea domaininde ekstrem koşullara adaptasyonlar  

11

Prokaryotlardan elde edilen metabolitler  

12

Patojen prokaryotlar  

13

Prokaryotların ekolojik döngülerdeki yeri  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Biryofitlerin Kullanım Alanları  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 560

YL

Seçmeli

Türkçe

2

2

10

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mesut KIRMACI
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

mkirmaci@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bulgular, özellikle karayosunu kullanımlarının taş devrine kadar dayandığını göstermektedir. İlk çağlarda biryofitler, taşlardan yapılmış kesici aletlerin sap kısımlarının sarılması, yalıtım materyali, yastık yapımı, evcil hayvanların uyumaları için alt örtü, küçük el süpürgeleri gibi basit aletlerin yapımında kullanılmışlardır. Orta çağda ise bazı biryofitler tedavi amaçlı olarak (doctrin of signature) kullanılmıştır. Ciğerotlarının ismi o devirlerden günümüze miras kalmıştır.

Günümüzde ise biryofitlerin kullanımı, farmokolojik ürünlerde, endüstriyel alanlarda, biyoindikatör olarak, çiçekçilik sektörü ve ev süslemelerinde, Japon süsleme sanatı ve bahçelerine kadar çeşitlilik göstermektedir.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

GLIME, J. M.  2007. Economic and Ethnic Uses of Bryophytes (in Bryophyte Ecology). http://www.bryoecol.mtu.edu/

2

Saxena, DK and Harinder. 2004. Uses of Bryophytes. Resonance

3

HALLINGBÄCK, T. and HODGETTS, N. 2000. Mosses, Liverworts, and Hornworts. IUCN/SSC Bryophyte Specialist Group

4

 

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Biryofitlerin kullanımının geçmişi  

2

EKOLOJİK

 1. İndikatör taksonlar
 2. Erozyon Kontrolü
 

3

EKOLOJİK

 1. Hayvanlar için besin ve barınak
 2. Arıtma
 

4

MEDİKAL

 1. Antibiyotik
 2. Anti Kanser
 

5

MEDİKAL

 1. Sargı bezi
 2. İlaç
 

6

PEYZAJ

 1. Çimlendirme
 2. Saksı altı örtüsü
 

7

PEYZAJ

 1. Toprak zenginleştirme
 2. Paketleme

 

 

8

 1. I.                     Vize

9

DEKORASYON

 1. Bonsai-Saikei-Bankei
 2. Yosun sanayi
 

10

DEKORASYON

 1. Hasat
 2. Yalıtım Materyali
 

11

Japon Bahçeleri  

12

YAKIT

 1. Turba
 

13

YAKIT

 1. Yıllık hasat potansiyeli
 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: GÖLLERİN EVRİMİ VE DOĞAL TARİHİ  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 562

Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof.  Dr. Sabri KILINÇ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

sabrikilinc@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Göl suyunun özellikleri, göllerin oluşumları, ve doğal süreçlerinin öğrenilmesi. Göllerin oluşum nedenleri ve bunun su özelliğine etkisi, farklı coğrafya ve iklimsel koşulların göller üzerindeki etkisi, göllerin doğru ve yanlış kullanımı, korunmaları ve yönetim modellerinin incelenmesi

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

The natural history of lakes. Mary J. Burgis ve Pat Morris,1987

2

Diğer ders kitapları ve internet

3

Hatchinson. G.E. 1957 a, b. A treatise on limnology. I . geography, physics and chemistry. John Wiley & Sons New York. pp. 1-1015

4

 

 

5

Wetzel, R. G. 2001. Limnology, lakes and rivers. pp 1-1006. Academic press

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş

 

2

Göllerin oluşum nedenleri ve çeşitleri

 

3

Topoğrafya içinde göller

 

4

Göl suyu ve özellikleri

 

5

Göl kommuniteleri

 

6

Göller ve mevsimler

 

7

Kutup ve dağ gölleri

 

8

Derin göller

 

9

Sığ göller

 

10

Tuz ve soda gölleri

 

11

Yapay göller

 

12

Göllerin kullanımı ve yanlış uygulamalar

 

13

Göllerin Korunması

 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Serbest Radikaller ve Savunma Sistemleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 564

Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tülay AŞKIN ÇELİK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Biyolojide serbest radikaller ve savunma sistemleri ile ilgili bilgilerin verilmesi

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Murray, R.R., Mayes, P.A., Granner, D.K., Rodwell, V.W., Harper’s Biochemistry: Twenty second Edition. Appleton&Longe. California. U.S. 1991

2

Champe, P.C., Harvey, R.A., Lippin Cott’s Illustrated Reviews. Biochemistry. 2nd edition. J.B. Lippincott

Company.Philadelphia. U.S. 1994-

3

Nelson, D.L., Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry. Worth Publishers

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Serbest radikal  kavramı ve serbest  radikallerin  tanımlanması  

2

Serbest radikallerin kaynakları ( fizyolojik ve patolojik )  

3

Hücrede serbest radikallerin oluşum ve hücresel etkileri  

4

Serbest radikallerin neden olduğu patolojiler  

5

Serbest nitrojen bileşikleri NO oluşumu ve etkileri  

6

Nötrofillerin serbest radikal oluşum mekanizmaları ve fagositoz  

7

Serbest radikallerin biyolojik etkileri  

8

Oksijen radikallerinin değerlendirilmesi ile ilgili analizler  

9

Vize  

10

Oksidatif stres ve hastalıklar,  

11

Antioksidan sistemler  

12

Hücre içi antioksidanlar ve etki mekanizmaları  

13

Farmakolojik antioksidanlar  

14

Doğal antioxidan maddeler ve kullanımları.hazırlanması  

 

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bitkilerle Tedavi  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 566

Bahar

YL

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tülay AŞKIN ÇELİK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Plants komplementar treatment principles, used in Phytotherapy plants, plants with biribirleri and drug interactions, phytotherapy applications to gain information on topics such as considerations

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Özata, N., 2006. Fitoterapi ve Aromaterapi. Arıtan Yayınevi.

2

Zeybek, U., 1999. Aromaterapi ve Aromakozmetikte kullanılan Uçucu Yağlar. Tanıtım Kitabı

3

Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (2.Baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul

 

4

Baydar, H. 2009. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi (Genişletilmiş 3. Baskı), SDÜ Yayınları Ziraat Fakültesi Ders

Kitabı Yayın No: 51.

5

Mann, J., Davidson, R.S., Hobbs, J.B., Banthorpe, D.V., Harborne, Y.B., 1994. Natural Products: their chemistry and biological

significance. Longman Group, UK.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Fitoterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi  

2

Dünyada ve Türkiye’de Bitkilerle Tedavi  

3

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tedavideki yeri ve önemi  

4

Geleneksel tıpta kullanılan tıbbi bitkiler ve bitkisel ilaçlar  

5

Bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması  

5

Tıbbi bitkilerin etken maddeleri  

6

Fitoterapide kullanılan bitkilerin, hazırlanış teknikleri  

7

Bitkilerle tedavinin esasları ve uygulama şekilleri  

8

Fitoterapide toksisite ve yan etkileri  

9

Vize  

10

Fitoterapide kullanılan bitkilerin biribirleri ile ve ilaçlarla etkileşimleri  

11

Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar  

12

Bitki çayları ve hazırlama metotları  

13

Tıbbi bitkilerin kullanılma yolları; toz, hap, infüsyon, dekoksiyon yapımı, merhem, kokulu yağ, tentür, hülasa yapımı  

14

Bitkisel ürünlerde standardizasyon  

 

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Onkogenler ve Karsinogenez
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu Dönemi Düzeyi Türü Dili Kredi saat/hafta
Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi
BİY 568 Bahar YL Seçmeli Türkçe 3 0 3 13
Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZMEN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

aozmen@adu.edu.tr
 

 

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Onkogenler ve Karsinogenez dersinin verilmesinin amacı, kansere sebep olan genleri tanımlamak ve etkilerini anlatmak, kanserleşme sürecini açıklamak.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Molecular Carcinogenesis and the Molecular Biology of Human Cancer, David Warshawsky; Joseph R. Landolph Jr. Taylor and Francis
2 Molecular Biology of Cancer, Lauren Pecorino, Oxford University Press Inc., New York. 2005.
3  
   

DERS İŞLEME PLANI

Hafta Teorik Uygulama/Laboratuvar/Tarla
1 Kanser  
2 Onkogenlerin tanımlanması ve sınıflandırılması  
3 Onkogenlerin hücre siklusundaki etkileri  
4 Onkogenlerin karsinogenezdeki  rolü  
5 Onkoproteinler  
6 Tümör baskılayıcı genler  
7 Tümör baskılayıcı genlerin sınıflandırılması  
8 Tümör baskılayıcı genlerin hücre siklusundaki etkileri  
9 Tümör Baskılayıcı Genlerin Kanser Oluşumundaki Rolü  
10 Kanserleşmenin Çok Basamaklı Yapısı  
11 Tümör Gelişimi Örneği (kolon kanseri)  
12 Makale sunumu  
13 Metastaz  
14 Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Bitki Taksonomisinin Temel Kuralları
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Botanik

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

Biy 601

1 (Güz)

Doktora

Zorunlu

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi 0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste bitki taksonomisinin temel konuları, kuralları ve uygulamaları öğretilecek, isimlendirme ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

GREUTER, W., MCNEILL, J., BARRIE F.R., BURDET, H.M., DEMOULIN, V., FILGUEIRAS, T.S., NICOLSON, D.H., SILVA, P.C., SKOG, J.E., TREHANE, P., TURLAND, N.J. ve HAWKSWORTH, D.L. 2000 International code of Botanical Nomenklature. Sixteenth International Botanical Congress.
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

İsimlendirmeye (nomenklatür) giriş  

2

Temel prensipler ve kurallar  

3

Taksonlar ve kademeleri  

4

Durum belirlenmesi, Tipleştirme ve öncelik kavramı  

5

Taksonların isimlendirilmesi  

6

Yetiştirilmiş bitkilerin isimleri botanik kod altındaki organizmalar  

7

Etkili ve geçerli yayınlama  

8

Ara Sınav  

9

Yazarlara atıflama ve atıf konusunda genel tavsiyeler  

10

İsimlerin reddedilmesi  

11

Ortografi ve isimlerin cinsiyeti  

12

Botanik kodunun yürütülmesi için hükümler  

13

Hibridlerin isimleri, Nomina familiarum algarum, fungorum, pteridophytorum et fossilium  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Biyokimyasal Teknikler
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY603

I (GÜZ)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Biyokimyasal Teknikler dersinin amacı moleküler biyolojideki genel tekniklerin öğretilmesi ve alet kullanımının geliştirilmesi. Temel moleküler biyoloji tekniklerinin öğrenilmesi. Deneylerde doğru alet kullanılabilmesi.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Elliot W. H.and Elliot D.C. (2005)Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press, ISBN 0-19-927199-2.

2

Nelson D.L. and Cox M.M. (Kılıç N. Ed.) Lehninger Biyokimyanın İlkeleri,(2005) Palme Yayıncılık,ISBN 975-8982-18-4

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Çözelti konsantrasyonları Aletlerin tanıtımı

2

Asit, baz, tampon çözeltiler, iyonik kuvvet hesaplaması Çözelti Hazırlama

3

Titrasyon eğrileri Buffer preperation

4

Spektrofotometre ve spektrofotometrik analiz Asit titrasyonu

5

Floresan spektrofotometri Standart grafik hazırlama

6

Kromotografi İyon değiştirici kromatografi

7

Atomik absorbsiyonun prensipleri İnce tabaka kromatografisi

8

Refraktometri Agoroz jel elektroforezi

9

Radyokimyasal metodlar PAGE

10

Potentiometric metodlar Zimografi

11

Mass spektro Liyofilizasyon

12

PCR, Light Cycler PCR

13

Mikroarray RT-PCR analizi

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Amfibileri İzleme ve Ölçmede Kullanılan Standart Metotlar
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 605

I (GÜZ)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere amfibi çeşitliliğini izleme ve ölçmede kullanılan teknikler hakkında bilgi vermektir

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Measuring and Monitoring Biological Diversity, Standard Methods for Amphibians, Heyer, W. R., M. A. Donelly, R. W. McDiarmid, L. A. C. Hayek and M. S. Foster, Smithsonian Institution Press, Washington and London, 1993.

2

 

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuar/Tarla

1

Amfibilerin çeşitliliği ve doğal tarihi Amfibi arazisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması

2

Gymnophiona, Caudata, Anura ordoları ve amfibi larvaları Amfibileri canlı olarak yakalama ve markalama

3

Standardizasyon ve ölçmenin temelleri Amfibileri canlı olarak yakalama ve markalama

4

Amfibileri izlemede kullanılan yöntemler Amfibileri doğada izleme

5

Amfibileri izlemede kullanılan yöntemler Amfibileri doğada izleme

6

Envanter ve gözlem için standart teknikler Biyokimyasal analizler için doku alma

7

Envanter ve gözlem için standart teknikler Biyokimyasal analizler için doku alma

8

Ara Sınav

9

Markalama teknikleri Amfibilerin doğadan toplanması

10

Populasyon büyüklüğünün saptanması Amfibilerin doğadan toplanması

11

Başarılı bir proje için gerekli anahtarlar Amfibilerin bilimsel örnekler olarak hazırlanması

12

Amfibi çeşitliliği konusunda elde edilen bilgilerin analizi Morfolojik inceleme ve ölçme

13

Amfibi çeşitliliğini araştırmada ek yaklaşımlar Morfolojik inceleme ve ölçme

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Gıda Mikrobiyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 607

I(Güz)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2214 hbiyik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı, gıdalarda bozunmaya yol açan ve insan sağlığı açısından önemli mikroorganizmaların tanınması, gıda korunmasında temel metotlar, gıdaların mikrobiyolojik analizi ve gıda güvenliği ile ilgili kriterler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Gıda Mikrobiyolojisi, A. Ünlütürk, , F. Turantaş, Mengi Tan Basımevi, 1999. .

2

 

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Mikroorganizma-Gıda İlişkileri Gıdalarda Maya ve Küf Sayımı

2

Gıdalardaki Mikroorganizmalar Gıdalarda Maya ve Küf Sayım Metotları

3

Gıdalardaki Mikroorganizmaların Gelişmesini Etkileyen Faktörler Gıdalarda Bakteri Sayım Metotları

4

Fermentasyon Mikrobiyolojisi ve Fermente Gıdalar Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:Toplam Bakteri

5

Fermentasyonda Rol Oynayan Mikroorganizmalar Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:Toplam Enterobacteriacae

6

Fermentasyonda Rol oynayan Funguslar GıdalardaMikrobiyalAnaliz:Salmonella

7

Gıdalardaki Mikrobiyolojik Bozulmalar Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:Bacillus cereus

8

Gıdalarda Mikroorganizmaların Kontrolü Gıdalarda Mikrobiyal Analiz: Bacillus cereus

9

Ara Sınav Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:

10

Mikrobiyal Gelişmenin Engellenmesi Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:

11

Mikroorganizmaların Öldürülmesi Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:

12

Mikrobiyal Büyümenin İnhibisyonu Gıdalarda Mikrobiyal Analiz:

13

Mikroorganizmaların Öldürülmesi İsolasyon ve Tanılamanın Temelleri

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Türkiye Karayosunları Florası I : Kserofitler
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

Biy 609

1 (Güz)

Doktora

Zorunlu

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi 0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste özellikle kurak alanlardaki kserofitik karayosunları olmak üzere türlere bağlı olarak Türkiye karayosunları florası öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

SMITH, A.J.E., 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland. (Second Edition) Cambridge Univ. Press.

2

PEDROTTI, C.C. 2001. Flora Dei Muschi D’Italia. Medicina-Scienze.

3

HEYN, C.C., HERRNSTADT, I., BISCHLER H. ve JOVET-AST, S. 2004. The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions. The Israel Academy of Scıences and Humanıtıes. 

4

HARALD, K. ve ERDAG, A. 2004. an annotated reference list with synonyms from the recent literature and an Annotated List of Turkish Bryological Literature. Turk. J. Bot. pp 95-154

5

ZANDER R.H. 1993. Genera of The Pottiaceae: Mosses of Harsh Enviroments. Bullettin of the Buffalo Society of Natural Sciences Vol. 32
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Kserofitik karayosunları ve adaptasyonları. Yapraklar, Papillalar, kuraklık denemeleri

2

Sınırlı sayıda kserofitik karayosunu içeren akrokarp familyalar. Cerotodon, Ditrichum, Cheilothela, Oncophorus, Dicranum cinslerinin incelenmesi

3

Pottiaceae Weissia spp., Tortella spp., Trichostomum spp., Pleurochaete spp., Anoectangium spp., Molendoa spp., Pottia spp. incelemeleri

4

Pottiaceae Barbula spp., Didymodon spp. incelemeleri

5

Pottiaceae Acaulon spp., Phascum spp., Crossidium spp., Observation on  Pterygoneurum sp., Aloina spp. incelemeleri

6

Pottiaceae Tortula spp., Syntrichia spp. incelemeleri

7

Grimmiaceae Grimmia spp. incelemesi

8

Ara Sınav  

9

Grimmiaceae Schistidium spp.,Racomitrium spp. incelemeleri

10

Orthotrichaceae Orthotrichum spp. incelemeleri

11

Orthotrichaceae Zygodon spp., Ulota spp. incelemeleri

12

Sınırlı sayıda kserofit içeren plerokarp familyaların incelenmesi Hypnum spp., Homalothecium spp. incelemeleri

13

Sınırlı sayıda kserofit içeren plerokarp familyaların incelenmesi Scleropodium spp., Isothecium spp. incelemeleri

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Deniz Kaplumbağalarının Biyolojisi I
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-611

Güz

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 AYDIN

turkozan@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Deniz Kaplumbağalarının biyolojisinin tüm ayrıntılarıyla irdelenmesi

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Lutz, P. & Musick, J. 1997. Biology of Sea Turtles I.

2

 

3

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama

1

Deniz kaplumbağalarının evrimi, filogenisi ve şu anki durumu  

2

Populasyon genetiği ve moleküler evrim  

3

Deniz kaplumbağalarında üreme  

4

Deniz kaplumbağalarında yuva çevresi ve embriyonik gelişim  

5

Deniz kaplumbağalarında yön bulma  

6

Deniz kaplumbağalarında habitat kullanımı ve göç  

7

Deniz kaplumbağalarında hareket  

8

Ara sınav

9

Deniz kaplumbağalarında beslenme ekolojisi  

10

Deniz kaplumbağalarında yaş, büyüme ve populasyon dinamiği  

11

Deniz kaplumbağalarında dalma fizyolojisi  

12

Deniz kaplumbağalarının termal biyolojisi  

13

Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsüne insanın etkisi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Sekonder bitki ürünlerinin metabolizması
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 615

I (Güz)

Doktora

seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 KEPEZ – AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu ders kapsamında sekonder bitki ürünlerinin metabolizmaları aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bitkilerde çeşitli etkenlere karşı defans metabolizması olan sekonder metabolitlerin biyosentezleri, primer metabolizma ile ilişkileri, sekonder metabolitlerin tıbbi, ekonomik ve ekolojik rolleri hakkında bilgi vermek dersin amaçları arasındadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

E. E. Conn (1981) The biochemistry of plants. Volume 7, secondary plant products. Academic Press

2

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e20/20.htm

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Sekonder metabolit kavramı ve primer metabolizma ile ilişkisi  

2

Sekonder ürünlerin (doğal) fizyolojik rolleri  

3

Doku kültürü ve sekonder metabolit çalışmaları  

4

Sekonder bitki ürünleri ve hücre ve doku farklılaşması  

5

Sekonder metabolitler ve bitki sistematiği  

6

Aminler  

7

Fenolik bileşikler  

8

VİZE  

9

Alkaloidler  

10

Kinonlar  

11

Ligninler  

12

Terpenler  

13

Glikozidler  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın % 40 ve yarıyılsonu sınavının %60  alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Balık Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS

kredisi

BİY-617

Güz (I)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aydın

Tel: 0.256.2128498/2212, mbilecenoglu@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Balık biyolojisi çalışmalarında takip edilmesi gereken araştırma yöntemlerinin öğrenciye tanıtılması amaçlanmaktadır. Balıkların üremesi, büyümesi ve büyüme analizleri, yaş tayin metotları, ölüm oranlarının saptanması, mide içeriği analizi vb. temel konuların anlatılması ve balıkçılık çalışmalarında bu verilerin kullanım şeklinin aktarılması.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Karataş, M. (ed.) 2005. Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınevi, Ankara, 498 p.

2

Sparre, P., Venema, S.C. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment – Part I, Manual. FAO Fisheries Tech.Paper No.306/1, Rev.2, Rome, 400 p.

3

Pauly, D. 1984. Some Simple Methods for the Assessment of Tropical Fish Stocks. FAO Fisheries Tech.Paper No. 234, Rome, 52 p.

4

Avşar, D. 1998. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Baki Kitabevi, Adana, 303 p.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Balık biyolojisinin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları

2

Türkiye’deki balıkçılık biyolojisi çalışmaları

3

Stok kavramı

4

Balıkçılık araştırmalarındaki temel biyoistatistik kavramlar

5

Balıklarda yaş tayini yöntemleri – I (kıkırdaklı balıklar)

6

Balıklarda yaş tayini yöntemleri – II (kemikli balıklar)

7

Balıklarda büyümenin saptanması

8

Arasınav

9

Farklı büyüme analiz yöntemlerinin karşılaştırılması

10

Balıklarda üreme biyolojisi ve üreme döneminin saptanması

11

Mide içeriği analizleri

12

Balıklarda doğal ve balıkçılık kaynaklı ölümlerin saptanması

13

Demersal balık stoklarının biyokütle tahmini

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: APUD Sistem
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 627

II- Bahar

Dr

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Dersin amacı öğrenciye endokrin bezlerle sınırlandırılmamış, vücut dokuları içinde yaygın olarak dağılmış hormon salgılayan izole hücre gruplarının orijini, morfolojileri ve tanınmaları (ışık ve elektron mikroskobik yapıları), reseptör özellikleri ve etki mekanizmaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Thibodeau G.A., Patton K. Anatomy and Phisiology. Second edition. Mossby Year Book. ISBN 0-8016-5005-4, p 968, 1993

2

Endokrin sistem ve hastalıkları / Mustafa Akgün…[ve öte.] ; ed. Murat Alper, Sami Selçuk Biricik İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 219 s., 1999

3

İnternet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

APUD sistem nedir? Orijini ve  önemi  

2

Işık ve elektron mikroskobik hücre yapıları, boyanma özellikleri  

3

Apud sistem hücre çeşitleri, salgıları  

4

Apud hücrelerin reseptör özellikleri

 

5

Hormonların sınıflandırılması  

6

Hormonların işlevleri ve etki mekanizmaları

 

7

Ara sınav

 

8

Vücutta yaygın dağılım gösteren APUD hücrelerin sınıflandırılması  

9

Sindirim sisteminde dağılım gösteren Apud hücreler, salgıları ve işlevleri  

 

10

Sindirim sisteminde dağılım gösteren Apud hücreler, salgıları ve işlevleri -DEVAM-  

11

Solunum sisteminde dağılım gösteren Apud hücreler, salgıları ve işlevleri  

12

Dolaşım sisteminde dağılım gösteren Apud hücreler, salgıları ve işlevleri  

13

Boşaltım sisteminde dağılım gösteren Apud hücreler, salgıları ve işlevleri  

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Populasyon ve Kommünite Ekolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 629

II- Bahar

Dr

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09100 AYDIN

256 2128498/2212  fsimsek@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Populasyon kavramı, Populasyon büyüklüğü, Populasyon yoğunluğu, Populasyon büyüme tipleri ve hızı, Mortalite ve fekondite oranı, Yaşam tabloları, Populasyonda yaş dağılışı ve eşey oranı, Populasyonların düzenlemesi, Tür içi ve türler arası rekabet, predasyon ve paratizm, Kommünitede kavramı, Trophic yapı, Dominans, Ekolojik süksesyon, Besin ağları, Biyoçeşitlilik.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Begon, M., Mortimer,M., Thompson, D.J., (2000) Populatıon Ecology, Blackwell Science, ISBN-0-632-03478-5

2

Morin, P. J,(1999)  Community Ecology, Blackwell Science,ISBN-0-86542-350-4

3

Kikkava, J., Anderson, D., (1986) Community Ecology: Pattern and Process, Blackwell Science,ISBN-0-86793-264-3

4

Şişli, M.N., (1996) Çevrebilim Ekoloji, Yeni Fersa Matbaacılık,ISBN-975-94939-0-X

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Populasyon kavramı  

2

Ekolojik niş  

3

Populasyon büyüklüğü, Populasyon dinanizmi ve Populasyon düzenlemesi  

4

Populasyon büyüme eğrileri,Populasyon mortalite ve fekondite oranı

 

5

Tür içi rekabetin doğası,, Yoğunluğa bağlı populasyon düzenlemesi/ denetlemesi  

6

Türler arası rekabetin doğası, Predasyon, Paratizm

 

7

Kommünite kavramı ve yapısı

 

8

Ara sınav  

9

Habitat seçimi  

 

10

 Trophic yapı  

11

Besin ağları  

12

Ekolojik süksesyon  

13

Biyoçeşitlilik ve dominans  

14

Yarı yıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Kimyasal Mutaganez
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 631

I-Güz

Doktora

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serdar KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

skoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Mutasyon araştırmaları, mutajanite testinde yöntemler,  komutajen ve antimutajenler hakkında bilgi vermek

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Ders notları

2

İnternet

3

 

4

 

 DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Mutasyon araştırmalarının tarihçesi ve görevi  

2

Mutasyonlar ve onarım sistemlerinin engellenmesi  

3

Mutajenite testinde yöntemler; dominant- letal test  

4

Mikroorganizmaların intraanimal kültürü  

5

İn vivo incelemeler;Drosophila, ç,çekli bitkiler  

6

İn vitro yöntemler; insan ve memeli hücre kültürleri  

7

Alçak ökaryot ve prokaryotlarda test yöntemleri  

8

Ara sınav  

9

Kimyasal mutajenler; radikal oluşturucular  

10

Nükleik asit antimetabolitleri, metaller ve metal organik bileşikler  

11

Mutajen etkinin belirleyicileri:  yapı-etki ilişkileri, duyarlılık farklılığı  

12

Komutajenler  

13

Antimutajenler  

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Hücre içi iskelet sistemi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY  633

I- Güz

YL

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  Hücre içi iskeleti oluşturan mikrofilamentler ve intermediyer filamentlerin yapıları, oluşumu, dinamiği ile hücre içinde oynadığı roller.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman. The cell : a molecular approach Washington, D.C. : Sunderland, Mass. : ASM Press ; Sinauer Associates,. ISBN: 0878932143, 2004

2

K.R. Miller. Advances ın cell bıology, Hardbound, ISBN: 0-89232-886-X, 318 pages, 1988

3

İnternet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Hücrenin tanımı, yapısı, çeşitleri, şekil ve fonksiyonları  

2

Hücre membranının yapısı ve genel özellikleri  

3

Hücre membranındaki lipidlerin çeşitleri, yapısı, dağılımı  

4

Membran akışkanlığını etkileyen faktörler  

5

Hücre membranında bulunan proteinler  

6

Hücre membran modelleri ve membran fonksiyonları  

7

Hücre membran modelleri ve membran fonksiyonları-DEVAM

 

8

Ara sınav  

9

Hücre iskeletinin yapısı; iskelet filamentlerinin genel özellikleri  

 

10

Hücre iskeletinin yapısı; aktin, intermediyat filamentler  

11

Hücre iskeletindeki mikrotubuller  

12

Hücre iskeletinin yapısı; aktin, intermediyat filamentler ve mikrotubuller-DEVAM  

13

Hücre iskeletini oluşturan yapıların fonksiyonları  

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: İnsan Embriyolojisi-II
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

BİY 635

I-Güz

YL

seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Fetal membranlar ve plasenta, doğuma kadar olan dönemde solunum, dolaşım, sindirim, ürogenital sistem ile endokrin organların gelişimi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Sadler T.W.: Langman’s Medical Embryology. 410 p.,Williams and Wilkins, Baltimore, Maryland USA, 1990

2

Moore K., Persaud T.V.N., Shıota K.Color Atlas of Clınıcal Embriyology. W.B. Saunder Company, 1994.

ISSN 0-7216-4663-8

3

Moore K., Persaud T.V.N.The Developing Human (Clinically Oriented Embriyology). W.B. Saunder Company. ISBN 0-7216-4662-X.1993

4

Aytekin Y., Gürsoy E.: Renkli Embriyoloji Atlası (Çeviri) ,2000. Elma basım, Nobel Tıp Kitabevleri dağıtım, ISSN 975-420-044-0

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Fetal dönemdeki büyüme eğrisi, gebelik haftalarının, ay takvimi ayları ve trimesterin tanımı.  

2

Fetal membranlar; koryon ve koryon villusları  

3

Plasenta oluşumu, yapısı ve fonksiyonları  

4

Sindirim sistemi ve ona bağlı organların gelişimi  

5

Sindirim sistemi ve ona bağlı organların gelişimi-DEVAM  

6

Solunum sistemi organlarının gelişimi  

7

Ara sınav

 

8

Dolaşım sistemi organlarının gelişimi  

9

Boşaltım sistemi organlarının gelişimi  

 

10

Erkek genital sistem organlarının gelişimi  

11

Dişi genital sistem organlarının gelişimi  

12

Sinir  sistemi organlarının gelişimi  

13

Sinir  sistemi organlarının gelişimi-DEVAM  

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: SÜRÜNGEN ve AMFİBİLERİN EVRİMSEL BİYOLOJİSİ
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 637

Güz

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi turkozan@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Amfibi sürüngenlerin evrimi, biyolojik ve ekolojik yapılarının tanıtılması, amfibi ve sürüngenlerle ilgili yapılan evrimsel biyoloji çalışmalrıını irdelenmesi

 

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Paugh F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L. Savitzky, A. H. and

Wells, K. D.  2001. Herpetology, 2nd edition, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey

 

2

Zug G. R., Vitt, L. J and Caldwell J. P. 2001. Herpetology An introductory Biologyy of Amphibians and Reptiles, 2nd edition, Academic press.

3

Konuyla ilgili yayımlanmış bilimsel makaleler

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Çalışma Alanı olarak Herpetoloji  

2

Omurgalıların Evriminde Amfibi ve Reptillerin Yeri

 

 

3

Sıcaklık ve Su ilişkisi  

4

Üreme ve Yaşam Hikayesi  

5

Vücut desteği ve Hareket  

6

Beslenme  

7

Hareket ve Yön Bulma  

8

Ara sınav  

9

İletişim

 

 

10

Çiftleşme sistemleri ve cinsel seçim  

11

Yiyecek arama ekolojisi ve türlerarsı tür içi etkileşimler  

12

Tür toplulukları  

13

Amfibi ve reptillerin geleceği ve korunması  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Botanikte Taksonomik Terminoloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 639

I Güz

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ozkaneren@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere bitki tayini için gerekli olan taksonomik terimleri (bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva, tohum özellikleriyle ilgili) kavratmaktır.

 

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

STEARN, T.W. 1966. Botanical Latin. 566 pp, Edinburg.

 

2

HICKEY, M & KINGS, C. 2000. Illustrated Glossary of Botanical Terms. 208 pp., Cambridge  University Press, Cambridge.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Terminolojinin amacı ve gerekliliği  

2

Botanical Latin adlı eserin tanıtımı ve kullanımı  

3

Kök, depo organları ve vejetatif üremeyle ilgili terimler  

4

Tohum ve çimlenme ile ilgili terimler  

5

Büyüme ve yaşam formuyla ilgili terimler  

6

Gövde ile ilgili terimler  

7

Gövde ile ilgili terimler  

8

Yaprak ile ilgili terimler  

9

Yaprak ile ilgili terimler  

10

Çiçek ile ilgili terimler  

11

Çiçek ile ilgili terimler  

12

Meyva ile ilgili terimler  

13

Tüy ile ilgili terimler  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: ÖTROFİKASYON VE SU SİSTEMLERİNE ETKİSİ  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Biyoloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 641

Güz

DOKTORA

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Sabri KILINÇ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

sabrikilinc@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Ötrofikasyonun tanımlanması ve sularda canlı ve cansız sistemler üzerine etkisinin kavranması. Sularda ötrofikasyon problemi, etkileri ve ötrofikasyonun oluşması, su sistemlerinin yönetimi ve ötrofikasyon arasındaki ilşki, su canlılarının ötrofikasyondan etkilenmesi, algal gelişme ve alg populasyonlarının ötrofikasyona bağlı olarak değişimi

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Eutrophication of freshwaters. David Harper, 1992; D.W. Sutcliffe ve J.G. Jones, 1992

2

Ecology of freshwaters. B. Moss, 1991

3

Algal assays and monitoring eutrophication. P. Marvan, S. Pribil, O. Lhtosky. 1979 ve internet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş ve ötrofikasyonun tanımlanması

 

2

Ötrofikasyona neden olan besin tuzları ve kaynağı

 

3

Ötrofikasyonun biyokimyasal döngüsü

 

4

Ötrofikasyonun biyolojik etkileri

 

5

Ötrofikasyonun mühendislik, ekonomik ve sosyal etkileri

 

6

Ötrofikasyonun neden ve etkilerinin tahmin ve modellenmesi

 

7

Ötrofikasyon etkisinin azaltılması ve yönetimi

 

8

Sığ ötrofik bir göl örneği

 

9

Ötrofikasyonun biyota üzerindeki etkisi

 

10

Biyolojik deneyler ve ötrofikasyon

 

11

Makrofitler ve ötrofikasyon

 

12

Göllerde ötrofikasyon deneyleri

 

13

Ötrofikasyonun modellenmesi

 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodu
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 643

Güz

DR

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi  
Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özkan EREN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ozkaneren@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı öğrencilere sintaksonların isimlendirilmesiyle ilgili prensipleri, kuralları ve tavsiyeleri içeren Uluslararası Bitki Sosyolojisi Nomenklatür kodunu, sintakson isimlerinin düzenlenmesi ile ilgili örnekler vererek kavratmaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Weber, H.E., Moravec, J. & Theurillat, J. 2000. International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bitki Sosyolojisi Nomenklatür Kodunun tarihçesi ve tanıtımı

 

 

2

Giriş ve Tanımlamalar  

3

Sintaksonomik kodun prensipleri

 

 

4

Geçerli yayın tarihleri ve şartları  

5

Sintakson adlarının düzenlenmesi  

6

Sintakson adlarının tipifikasyonu  

7

Öncelik  

8

İsimlerin düzeltilmesi  

9

Arasınav  

10

İsim ve epitetlerin red edilmesi  

11

Ötor adlarının belirtilmesi  

12

Sintakson adlarının korunması

 

 

13

Kod değişikliğiyle ilgili koşullar  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Karayosunlarında Yaşam Stratejileri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg Kredisi ECTS kredisi

Biy 602

II(Bahar)

Doktora

Zorunlu

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adnan Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi 0-256-212 84 98 / 2213 aerdag@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu derste karayosunlarının yaşam stratejileri öğretilmeye çalışılacaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

DURING, H. 1979. Life Strategies of Bryophytes:A Preliminary Rewiev. Lindbergia 5, 2-18.

2

MAGDEFRAU, K. 1982. Life-forms of Bryophytes. İn Bryophyte Ecology pp 45-58

3

KÜRSCHNER, H., TONGUÇ, Ö. and YAYINTAŞ A. 1998. Life Strategies in Epiphytic Bryophyte Communities of the Southwest Anatolian Liquidambar orientalis forest. Nova Hedwigia, 66: 435-450.

4

KÜRSCHNER, H. 1999. Life Strategies of Epiphytic Bryophytes in  Mediterranean Pinus Woodlands and Platanus orientalis Alluvial Forest of Turkey. Cryptogamic . Bryol. 20(1):17-33

5

KÜRSCHNER, H. and PAROLLY, G. 1999. Syntaxonomy, Synecology and Life Strategies of Selected Saxicolous Bryophyte Communities of West Anatolia and a Syntaxonomic Conspectus for Turkey. Nova Hedwigia, 68: 365-391.

6

KÜRSCHNER, H. and PAROLLY, G. 1999. Epipterygio – Riccietum frostii ass.nov: Ecology  and  Life Strategies of Ephemeral Bryophytes in Communities in Western Turkey. Lindbergia. 24:84-92.Lund.
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Biryofit yaşamına giriş  

2

Biryofitlerin yaşam formları  

3

Sakınma ve tolerans kavramları  

4

Biryofitlerin yaşam süresi, mortalite ve üreme etkinlikleri  

5

Biryofitlerin temel habitatları  

6

Biryofitlerdeki farklı yaşam stratejileri  

7

Biryofitlerde yaşam strateji analizleri  

8

Ara Sınav  

9

Yaşam stratejilerinin spektrumu  

10

Efemeral birlikler ve yaşam stratejilerinin analizleri  

11

Epifitik birlikler ve yaşam stratejilerinin analizleri  

12

Termofitik biryofit birlikleri ve yaşam stratejileri  

13

Habitat koşulları ve yaşam stratejileri ile ilgisi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50’si ve yarıyılsonu sınavının %50’si alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT  FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Bitkilerde in vivo ve in vitro embriyogenezis
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BIY 604

II(Bahar)

doktora

seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Kepez AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu ders kapsamında, yüksek bitkilerde üreme hücrelerinin oluşumu, döllenme ve embriyogenez olayları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, doğal ve deneysel koşullarda gerçekleşen alternatif üreme yöntemlerinin açıklanması da dersin amaçları arasındadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Ünal, M. ( 1988). Bitki ( Angiosperm) Embriyolojisi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi yayınları

2

Güven, A. Bitki embriyolojisi ders notları

3

Trevor A. Thorpe. ( 1995). In vitro embryogenesis in plants.Kluwer Academic Publishers

4

 
     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Bitkiler dünyasında yaşam devreleri  

2

Gymnospermlerde üreme hücrelerinin oluşumu  

3

Angiospermlerde üreme hücrelerinin oluşumu  

4

Gymnospermlerde tozlaşma ve döllenme  

5

Angiospermlerde tozlaşma ve döllenme  

6

İlkel ve evrinmiş Gymnospermlerde zigotik  embriyogenezis  

7

Angiospermlerde zigotik  embriyogenezis  

8

Vize  

9

Doğada vaskuler bitkilerde aseksuel embriyogenezis  

10

Zigotik embriyo kültürü  

11

Somatik embriyogenezis I  

12

Somatik embriyogenezis II  

13

Haploid embriyogenezis  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Enzim Kinetikleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY608

2 (Bahar)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Celal Ülger
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

culger@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu ders enzimolojiye bir giriş amacındadır. Derse dahil olan konular detaylı, çeşitli teorik ve uygulamalı yönden dengeli olarak verilir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Palmer T.(1995)Understanding Enzymes, Prentice Hall, ISBN 0-134470-6

2

Nelson D.L. and Cox M.M. (Kılıç N. Ed.) Lehninger Biyokimyanın İlkeleri,(2005) Palme Yayıncılık,ISBN 975-8982-18-4

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Proteinlerin ve enzimlerin yapı ve fonksiyonu  

2

Enzim etkisinin özgüllüğü  

3

Monomerik ve oligomerik enzimler  

4

Bioenerji, kataliz ve kinetiğe giriş  

5

Tek-substrat enzim katalizli reaksiyonların kinetiği  

6

Enzim inhibisyonları  

7

Çoklu-substrat enzim katalizli reaksiyonların kinetiği  

8

Aktif merkez yapısının araştırılması  

9

Enzim katalizinin kimyasal doğası  

10

Proteinlere ligandların bağlanması  

11

Sigmoidal kinetik ve allosterik enzimler  

12

Biyolojik örneklerde enzimlerin araştırılması  

13

Enzimlerin ayrılması ve saflaştırılması  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Koruma Biyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-610

Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Türkozan
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010 AYDIN

turkozan@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Son yıllarda oldukça revaçta olan koruma biyolojisi, türlerin ve ekosistemlerin önemi, nesli tükenen türler, habitatların parçalanması, global çeşitlilik, koruma rezervlerinin planlanması, koruma prensipleri ve yönetim planlarının hazırlanması konusunda bilgi vermektedir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Groom, M. J. Meffe, G. K. Carroll, R. 2005. Principles of Conservation Biology

2

Pullin, A. S. 2002 Conservation Biology

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/

1

Koruma biyolojisi nedir? Genel kapsamı  

2

Global biyoçeşitlilik  

3

Biyolojik çeşitliliği tehdit eden etmenler  

4

Koruma değerleri ve etik  

5

Ekolojik ekonomi ve doğa koruma  

6

Habitat kaybı  

7

Habitat parçalanması  

8

Ara sınav

9

Alanların ve türlerin istismar edilmesi  

10

Tür istilaları  

11

İklim değişikliğinin biyolojik etkileri  

12

Korumada genetik bilginin kullanımı ve önemi  

13

Korumada tür ve alan yaklaşımı  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Moleküler Evrim ve Filogenetik
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS

kredisi

BİY 612

II (Bahar)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fevzi Bardakcı
Yazışma ve Eposta adresi fbardakcı@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı moleküler evrim ve filogenetikte kullanılan DNA yöntemlerini, DNA verilerinin doğasını ve analizlerini öğretmektir. Filogenetikte kullanılan moleküler yöntemler tanıtılıp, bazı mevcut veri setlerinden yararlanarak filogenetik analizlerin nasıl yapıldığını göstermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Nei, M and Kumar S. Molecular Evolution and Phylogenetics, Oxford University Press, 2000.

2

Çıplak B, Başıbüyük H.H., Karaytuğ S. ve Gunduz İ. Evrimsel Analiz, Palme Yayınevi, 2004.

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama

1

Evrimin Moleküler Temelleri Moleküler verilerin genel tanıtılması ve filogentik analiz programlarının tanıtılması

2

Aminoasit ve DNA Dizilerinin Evrimsel Değişimi Amino asit ve DNA dizilerinin evrimsel değişiminin örneklerle incelenmesi

3

Sinonim ve Sinonim Olmayan Nükleotid Değişmeleri Sinonim ve sinonim olmayan değişmelerine örneklerin incelenmesi

4

Filogenetik Ağaçlar PHYLIP ve PAUP kullanarak bir veri setinde filogenetik ağaç oluşturma

5

Genetik Uzaklık Metodu Uygun analiz programları ile genetik uzaklığa dayalı dendogram oluşturma

6

Maksimum Tutumluluk (Parsimoni) Metotları DNA dizi verilerini ve diğer bazı moleküler veriler kullanarak en parsimonik ağacın elde edilmesi

7

Maksimum Olasılık (Likelihood)  Metotları DNA dizi verileri kullanarak maksimum olasılık ağacı oluşturmak

8

Filogenetik Ağaçların Doğruluğu ve İstatistiksel Testler Filogenetik ağaçların seç-bağla (bootstraping) testi ile güvenirliklerini test etmek

9

Ara Sınav

10

Moleküler Saat Kavramı Belli genlerin DNA dizi verilerine moleküler saat kullanıma dayalı uygulama

11

Genetik Polimorfizm ve Evrim Genetik polimorfizmin istatistiksel analizleri

12

Atasal Nükleotid ve Aminoasit Dizileri Dış grup seçilmesi ve filogentik analizlerde ugulamaları

13

Genetik Belirteçlerden Populasyon Ağaçları Dominant ve ko-dominant belirteçlerin analizi

14

Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Entomopatojenik Nematodlar
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 620

BAHAR

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk HAZIR
Yazışma ve Eposta adresi ADÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü-AYDIN

shazir@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Steinernematidae ve Heterorhabditidae familyasına ait entomopatojenik nematodlar ve mutualistik bakterileri hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Entomopathogenic Nematology

2

Insect Pathology

3

Manual of Techniques in Insect Pathology

4

Entomopathogenic Nematodes

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

 Steinernematidae ve Heterorhabditidae familyalarının genel özellikleri

2

Hayat döngüleri

3

Topraktan  örneklemelerinin yapılması

4

Topraktan izolasyonları

5

Morfometrik Teşhis yöntemleri

6

Moleküler Teşhis yöntemleri

7

Kalıcı preparatlarının hazırlanması

8

Ara sınav

9

In vitro ve in vivo yöntemlerle üretimleri

10

Konukçu dağılımlarının belirlenmesi

11

Biyolojik savaşta kullanılmaları

12

Mutualistik bakterilerinin izolasyonu

13

Mutualistik bakterilerinin tanımlanması

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Çevre Mikrobiyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 622

II(Bahar)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Halil BIYIK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2214 hbiyik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Dersin amacı öğrencilerin ekosistemler, mikrobiyal floralar ve ekstrem mikroorganizmalar gibi konuları öğrenmeleri, ayrıca biojeokimyasal döngüler ve çevre epidemiyolojisi hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır.

 

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Brock Biology of Microorganisms. M. T. Madigan, J. M. Martınko, J. Parker , Prentice Hall, Web: www.prenhall.com/brock, 2003

2

Mikrobiyal Ekoloji, M. Öner, Ege Üniv., Fen Fak., Kitaplar Serisi No.100, İkinci Baskı, 2002

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Çevremizden Mikroorganizma İzolasyonu ÇevremizdenBulunanMikroorganizmaların İzolasyon Yöntemleri

2

Çevresel Kaynaklardaki Mikroorganizmaların Araştırılması ve Tanıları Topraktaki Mikroorganizmalar

3

Epidemiyoloji Sulardaki Mikroorganizmaların Tespiti

4

Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Mikrobiyolojisi Sulardaki Mikroorganizmaların Tespiti

5

Halk Sağlığı ve Su Kalitesi Gıda Kökenli Mikroorganizma Gruplarının Tespiti

6

Gıda Kaynaklı Hastalıklar Azotobacter İzolasyonu

7

Su Kaynaklı Hastalıklar Amonifikasyon

8

Su Kaynaklı Hastalıklar Nitrifikasyon

9

Ara Sınav Denitrifikasyon

10

Mikrobiyal Populasyonlar Arasındaki Etkileşimler Winodogradsky Kolonundan Aerobik Mikroorganizma İzolasyonu

11

Mikrobiyal Populasyonlar Arasındaki Etkileşimler Air-Sample Aleti ile Bakteri İzolasyonu

12

Çevre Şartlarına Uyum Air-Sample Aleti ile Bakteri İzolasyonu

13

Mikrobiyal Atıksu Arıtma İşlemleri Anaerobik–Jar Kullanımı

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Kanser Biyolojisi
Bölümü BİYOLOJİ
Anabilim Dalı ORTAK

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS

kredisi

BİY 624

 II Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Tülay Aşkın Çelik
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

09010 Merkez Kampus/ AYDIN

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu dersin amacı, kanserin tanımı, ortaya çıkış nedenleri, kanser çalışmalarında kullanılan ileri metodlar ve kanserden korunma hakkında temel bilgi vermektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

A.N.BOZCUK (2005),Genetik, Genişletilmiş 2. Baskı, Palme Yayıncılık

2

World cancer Research Fund in Association with American Instıtute for Cancer Research (1997).Food, nutrition and the prevention of cancer

3

http://www.fhcrc.org/science/education/courses/cancer_course/basic/molecular/

4

http://employees.oneonta.edu/bachman/cancer/207lecturesFall2005.htm

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Kanser nedir, tanımı ve kansere giriş  

2

Kanser hücrelerindeki genetik değişimler  

3

Tümör hücrelerinin özellikleri  

4

Kanser çalışmalarında hücre kültürlerinin kullanılması  

5

RNA içeren retrovirüsler, insan tümör virüsleri, kimyasal kanserojenler,  

6

Karsinojenite test metodları  

7

DNA tamiri ve radyasyonun karsinogenezisteki rolü  

8

VİZE  

9

Hücresel onkogenlerin karsinogenezisteki rolü  

10

Kanserin nedenleri  

11

İnsan kanser tipleri  

12

Yeni tedavi metodları, son çalışmalar  

13

Beslenme ve kanserden korunma  

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %50 ve yarıyıl sonu sınavının %50 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Apoptosis ve Gelişimdeki Rolü
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 626

II- Bahar

Dr

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yücel BAŞIMOĞLU KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

ykoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Ders programlanmış hücre ölümü olarak tanımlanan apoptozisin işleyişi, gelişim dönemindeki rolü ve önemi  hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Jacobson, Mike., McCarthy, Nicola: Apoptosis methods in pharmacology and toxicology : approaches to measurement and quantification: / edited by Myrtle A. Davis.ISSN 01996385000 , 2002

2

İnternet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Apoptozis nedir? Neden önemlidir? Nasıl kontrol edilir?  Embriyogenesiste Apoptozisin önemi nedir?  

2

Apoptozisin görüldüğü hücre çeşitleri, Apoptozisin modülatör (mediatör) leri, Apoptozisin indüklenmesi, Apoptozisde mitokondrinin rolü,  

3

Apoptozisin safhaları, mekanizması, nekrozun tanımı  

4

Apoptozis ve nekroz arasındaki farklılıkları, morfolojik özellikleri  

5

Apoptozisin biyokimyasal özellikleri, fizyolojik önemi, Apud hücrelerin reseptör özellikleri  

6

Apoptozisin biyokimyasal özellikleri, fizyolojik önemi, Apud hücrelerin reseptör özellikleri –DEVAM-

 

7

Ara sınav

 

8

Apoptozisin sinir sisteminin gelişimi ile ilişkisi  

9

Apoptozisin sinir sisteminin gelişimi ile ilişkisi -DEVAM-  

 

10

Apoptotik hücrelerin belirlenmesinde uygulanan yöntemler  

11

Apoptotik hücrelerin belirlenmesinde uygulanan yöntemler –DEVAM-  

12

Apoptotik hücrelerin belirlenmesinde uygulanan yöntemler; TUNEL Yöntemi

13

Apoptotik mekanizmaların kanser, otoimmün ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisi  

14

Yarı yıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: B Kromozomları
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 628

II-Bahar

Doktora

seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serdar KOCA
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, AYDIN

skoca@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı B kromozomlarının yapı, organizasyon ve B kromozomlarının sayısal değişimlerinin populasyon üzerindaki etkileri konusunda bilgi vermek

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Jones, R.N., Rees, H., 1982. B Chromosomes. Academic PressInc.

2

İnternet

3

 

4

 

 DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Kromozom varyasyonu ve B kromozomları  

2

B kromozomlarının yapı ve organizasyonu  

3

B kromozomlarının taşınması ve kalıtımı  

4

B kromozomlarının taşınması ve kalıtımı (devam)  

5

B kromozomlarının morfoloji ve gelişim üzerine etkisi  

6

 Mitozda kromozom davranışları  

7

Ara sınav  

8

Mayozda kromozom davranışları  

9

Mayozda kromozom davranışları (devam)  

10

Birikim mekanizmaları  

11

Populasyon ve adaptasyon; doğal populasyonlar  

12

Deneysel populasyonlar  

13

B kromozomlarının evrimi  

14

Yarı yıl sonu sınavı  

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Genotoksikoloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 632

Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

0

2

10

Ön Koşul Dersi

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr. Tülay Aşkın Çelik
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

09010 Merkez Kampus/ AYDIN

tcelik@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu dersin amacı, genotoksisite, mutajenite ve karsinojenite kavramlarını ve bunların etkileri ile, tespit edilme metodlarını öğretmektir.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

R.Marcos, B.Kaya (2001). Course on genetic toxicology, kurs notları, Akdeniz Üniv. Fen-edeb. Fak. Biyoloji Böl.

3

http://www.esd.ornl.gov/

4

http://www.niehs.nin.gov/dirosd/policy/egp/home.htm

 

     

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Genetik Toksikoloji (Genotoksikoloji) ’ye giriş  

2

Genotoksik ajanlar  

3

Genotoksinlerin çevresel etkileri (eko-genotoksikoloji)  

4

DNA hasarının hücresel nedenleri, DNA tamiri  

5

Oksidatif DNA hasarlarının incelenmesi  

6

In vitro genotoksik test materyalleri  

7

In vivo da geriye dönüşebilir genotoksik etkilerin ölçülmesi  

8

VİZE  

9

Kromozom seviyesinde etkiler  

10

Gen seviyesinde etkiler  

11

Genotoksikolojide biyoteknolojik uygulamalar  

12

Genotoksikolojik araştırmalarda comet assay in kullanımı  

13

Genetik toksikolojinin hedefleri, genetik risklerin tesbit edilmesi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

 

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Türkiye Deniz Balıkları
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-636

Bahar (II)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi

Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat BİLECENOĞLU
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 Aydın

Tel: 0.256.2128498/2212, mbilecenoglu@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Türkiye’de dağılım gösteren deniz balıklarının öğrenciye tanıtılması. Türkiyede balık taksonomisi çalışmalarının tarihsel gelişiminin, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren türlerin benzerliklerinin ve farklılıklarının aktarılması, faunada meydana gelen değişimlerin ve nedenlerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

 

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Can, A., Bilecenoğlu, M. 2005. Türkiye denizlerinin dip balıkları atlası. Arkadaş Yayınevi, 224 p.

2

Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M. 2002. Türkiye deniz balıkları atlası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:68, 2. Baskı, 169 p.

3

Bilecenoglu, M., Taşkavak, E., Mater, S., Kaya, M. 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa, 113: 1 – 194.

4

Bilecenoglu, M., Taskavak, E. 1999. General characteristics of the Turkish marine ichthyofauna. Zoology in the Middle East, 18: 41-56.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

1

Türkiye deniz balıkları hakkındaki çalışmalarının tarihsel gelişimi

2

Türkiye deniz balıkları faunasının zoocoğrafik kökeni ve genel karakterleri

3

Karadeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı balık türleri

4

Karadeniz’de dağılım gösteren kemikli balık türleri

5

Marmara Denizi’nde dağılım gösteren kıkırdaklı balık türleri

6

Marmara Denizi’nde dağılım gösteren kemikli balık türleri

7

Arasınav

8

Ege Denizi’nde dağılım gösteren kıkırdaklı balık türleri

9

Ege Denizi’nde dağılım gösteren kemikli balık türleri

10

Akdeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı balık türleri

11

Akdeniz’de dağılım gösteren kemikli balık türleri

12

Türkiye deniz balıkları faunasının diğer denizlerle karşılaştırılması

13

Balık faunasındaki değişimler ve nedenleri

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Sistematik Entomoloji
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY-638

II (Bahar)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

2

2

3

15

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09100 Aydın

Tel: 256 2128498/2212   fsimsek@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Sistematiğin değeri ve böcek taksonomisinin önemi, Böcek ordolarının evrimi, sınıflandırılması ve tanılanması, Böcek biyoçeşitliliği, Toplama, preparasyon ve müze örneği teknikleri, ileri böcek morfolojisi, diagnostik katakterler ve anahtarlar kullanılarak familya düzeyinde böceklerin tanılanması

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Chapman, R.F., (1998) The Insects : Structure and Function, Cambrige University Press, ISBN-0-521-57048

2

McGavin, G.C., (2001) Essential Entomology : An order-by-order Introduction, Oxford University Press, ISBN-0-19-850002-5

3

Kıyak, S., (2000) Entomolojik Müze Metotları, Özgün Matbaacılık, Ankara, ISBN 975-93795-0-3

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Böceklerin evrimi ve biyoçeşitliliği Böcek toplama, yakalama araçları

2

Böcek Ordoları : Apterigote and Pterigote Entomolojik müze metotları

3

Collembola, Protura, Diplura, Thysanura Karasal böceklerin toplama yöntemleri ve araçların tanıtımı

4

Ephemeroptera, Odonata, Zygoptera, Anisoptera, Placoptera Sucul böceklerin toplama yöntemleri ve araçların tanıtımı

5

Dictyoptera, Blattodea, Mantodea, İsoptera, Dermoptera, Phasmida Böcek ordolarının değerlendirilmesi ve tanılanması

6

Giriş: Orthoptera: Caelifera, Ensifera ve Orthoptera familyaları Böcek ordolarının değerlendirilmesi ve tanılanması

7

Ara sınav Böcek ordolarının değerlendirilmesi ve tanılanması

8

Mallophaga, Anoplura, Siphonoptera Alan örneklemeleri (Karasal)

9

Giriş: Hemiptera ve Homoptera, Hemiptera ve Homoptera familyaları Alan örneklemeleri (Sucul)

10

Hymenoptera ve familyaları Alan örneklemelerinin tanılanması (Karasal)

11

Coleoptera ve familyaları Alan örneklemelerinin tanılanması (Sucul)

12

Diptera ve familyaları Böcek familyalarının anahtarlar kullanarak tanılanması

13

Lepidoptera ve familyaları Böcek familyalarının anahtarlar kullanarak tanılanması

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Ortak

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ECTS kredisi

BİY 640

II (Bahar)

doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi Yok

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bengi Erdağ
Yazışma ve Eposta adresi ADU Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 09010 KEPEZ – AYDIN

berdag@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı  

Bu ders bitki büyüme ve gelişmesinin fizyolojik temelleri üzerine odaklanmıştır. Bitki büyüme ve gelişmesi ile ilgili temel kavramlar ve büyüme ve gelişmeyi etkileyen  etkileyen faktörler ile ilgili bilgiler bu ders kapsamında verilecektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Salisbury, F. B., Ross, C. W. (1992) Plant Physiology .Wadsworth Pub.

2

 Taiz L.,  Zeiger, E. (2002). Plant physiology. Third Edition.

 

3

http://www.plantphys.net/

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş  

2

 Hücre ve organlarda büyüme  

3

Yüksek bitkilerde vejetatif büyüme  

4

Yüksek bitkilerde reproduktif büyüme  

5

Bitki büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörler  

6

Fitohormonlar  

7

Çimlenme  

8

VİZE  

9

Dormansi  

10

Polarite, rejenerasyon, korelasyon ve apikal dominansi  

11

Yüksek bitkilerde çiçeklenme ve fotoperiyodism  

12

Vernalizasyon ve çiçeklenme  

13

Senesens, yaşlanma ve absisyon  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın % 40 ve yarıyılsonu sınavının %60  alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı: Populasyon Genetiğinin Prensipleri
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji

 

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 642

II (Bahar)

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

0

3

13

Ön Koşul Dersi  

 

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fevzi Bardakcı
Yazışma ve Eposta adresi fbardakci@adu.edu.tr
Dersin amacı ve kısa tanıtımı Bu dersin amacı populasyonlarda genetik varyasyon, genetik varyasyona etki eden değişik evrimsel güçler, moleküler populasyon genetiği, kantitatif genetik ve ekolojik genetik konularını öğretmektir.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Hartl DL & Clarck AG (1988). Principles of Population Genetics. Sinauer Associates, Inc. Sunderland, Massachusetts.

2

Freeman S & Herron JC (2009). Evrimsel Analiz. Palme Yayınevi, Ankara. (Çeviri)

3

 

4

 

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Giriş  

2

Mendel populasyonlarında Darwinci evrim

 

 

3

Populasyonlarda varyasyon ve varyasyonun saptanması  

4

Hardy-Weinberg dengesi  

5

Genetik sürüklenme

 

 

6

Mutasyon ve nötral teori

 

 

7

Doğal seçilim

 

 

8

Ara sınav  

9

Soyiçi üreme ve diğer rastgele olmayan çitleşmeler

 

 

10

Populasyon bölünmeleri ve göç

 

 

11

Moleküler populasyon genetiği

 

 

12

Kantitatif karakterlerin evrimsel genetiği

 

 

13

Ekolojik genetik ve türleşme  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: TATLISU KİRLİLİĞİNİN BİYOLOJİSİ
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 644

Bahar

DOKTORA

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sabri KILINÇ
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

sabrikilinc@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Tatlı sularda kirlilik, çeşitleri, biyolojik etkisi ve uygulamalı yönetim metodları. Atlı sularda kirlilik çeşitleri ve oluşturduğu problemlerin anlaşılması, biyolojik yaşam üzerine olan etkileri, ekosistemlerde oluşturduğu değişimler ve bunların biyolojik olarak saptanabilme metodları ile kirlilik kontrolü mekanizmalarının anlaşılması

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

C.F. Mason. 1991. Biology of freshwater pollution. pp. 1-351. Longman scientific & Technical

2

R. M. Harrison. 1992. Pollution: causes, effects and control. Royal society of chemistry. pp. 1-393

3

Diğer ders kitapları ve internet

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Tatlısuların kirliliği ve ekolojik bakışa giriş

 

2

Sulak alanlarda toksikoloji: Zehirli kirleticilerin çeşitleri, zehirliliği etkileyen çevresel faktörler, Tolerans, Birikim, Zehirli kirleticilerin arazi çalışmaları

 

3

Organik kirlilik: Organik kirliliğin kaynakları, patojenler, lağım atıkları, Organik kirleticilerin karıştığı sistemlerin etkilenme mekanizmaları

 

4

Ötrofikasyon: Besin tuzu kaynakları, insanlar için ötrofikasyon problemleri ve topluma etkisi, Göllerde deneyler, Ötrofikasyonun modellenmesi, Ötrofikasyonun kontrolü

 

5

Asitleşme: Asitleşme kaynakları, asitlikte kısa ve uzun vadeli değişimler, Asitleşmenin deneylerle gösterilmesi, Asitleşmenin giderilmesi

 

6

Ağır metaller ve Organokloroidler

 

7

Isısal kirlilik: Çevre üzerindeki etkileri, biyota üzerindeki etkisi, Çernobil örneği

 

8

Radyoaktivite: Radyaktivite kaynakları, Biyolojik etkisi, Termal atıkların yararlı kullanımı

 

9

Yağlar: Biyota üzerindeki etkisi, Arazi gözlemleri, Biyolojik parçalanma ve temizleme

 

10

Su kalitesinin biyolojik olarak gözlemlenmesi: Örnekleme yöntemi, izleme için organizma seçimi, Büyük omurgasızların su kalitesi belirlemede kullanımı

 

11

Mikrooranizmalar ve kirlilik: Bakteri ve virüsler, biyotoplayıcılar, deneyler

 

12

Su kaynaklarının yönetimi: Su kalite standartları, nehirlerin yönetimi, balıkçılık, yabanıl yaşamı koruma

 

13

AB su kalite yönetmelikleri

 

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Amfibilerin Biyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Biyoloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 646

Bahar

DR

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nazan ÜZÜM
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

ntaskin@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Amfibiler balıklar ile karasal yaşam süren sürüngenler arasında yer alan bir omurgalı sınıfıdır. Bu derste amfibilerin morfolojik özellikleri, anatomileri, fizyolojileri, üreme biyolojileri ve yaşam stratejileri hakkında bilgi verilecektir. Bu dersin amacı öğrencilerin amfibilerin biyolojileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

DUELLMAN, W. E. and TRUEB, L. 1994. Biology of Amphibians. McGraw-Hill Book Company, USA

2

ZUG, G. R., VITT, L. V. and CALDWELL, J. P. 2001. Herpetology: An introductory biology of amphibians and reptiles. San Diego, Calif. : Academic Pres, 630 pp.

3

BAŞOĞLU, M., ÖZETİ, N ve YILMAZ, İ. 1994. Türkiye Amfibileri. Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR

4

WELLS, D. 2007. The Ecology and Biology of Amphibians. The University of Chicago Pres, Chicago.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Amfibilerin tanıtımı ve karakteristik özellikleri  

2

Amfibi ordoları ve dünya üzerindeki yayılışları  

3

Amfibilerin morfolojik ve anatomik özellikleri: Kafatası, aksial sistem ve appendikular sistem  

4

Deri ve duyu alım sistemleri  

5

Sindirim, solunum ve dolaşım sistemleri  

6

Ürogenital ve sinir sistemleri  

7

Üreme stratejileri: Üreme döngüsü, ebeveyn bakımı ve üreme stratejilerinin evrimi  

8

Kur yapma ve çiftleşme: Üreme alanlarının belirlenmesi, ikincil seksüel karakterler, kur yapma davranışı, eşeysel seçilim ve çiftleşme  

9

Amfibilerde ses çıkarma ve iletişim: Ses çıkarma ve ses alma mekanizmaları, ses çıkarma şekilleri ve fonksiyonları, ses çıkarmayı etkileyen abiyotik faktörler, sesin türler arası önemi  

10

Amfibi yumurtaları ve gelişim  

11

Amfibi larvaları: morfolojisi, tipleri, ekoloji ve fizyolojileri  

12

Metamorfoz: Hormonal kontrol, diğer biyokimyasal değişiklikler, morfolojik değişiklikler  

13

Neoteni ve peadomorfoz  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Amfibi ve Reptillerde Yaşam  
Bölümü Biyoloji  
Anabilim Dalı Zooloji  

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

 
Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi  

BİY 648

Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

 
Ön Koşul Dersi

 
Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Dünyada oldukça geniş bir alana yayılmış olan ve yaklaşık 16000 türle temsil edilen amfibi ve reptilleri, herpetoloji çalışacak lisansüstü öğrencilerine daha ayrıntılı tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin konuları içerisinde arazi çalışmalarının nasıl yapıldığı, amfibi ve sürüngen çeşitliliği, beslenme mekanizmaları, suda ve karada hareket ile insanların amfibi ve sürüngenlere üzerine etkisi anlatılmaktadır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

Pough, H. F., Andrews, M. R., Cadle, E. J., Crump, L. M., Savitzky, H. A. & Wells, D. K. 2001. HERPETOLOGY. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 612 pp. USA.

2

Mason, Robert T. 2005. Chemical Signals in Vertebrates. Boston, MA: Springer Science+Business Media, Inc.

3

Demirsoy, A. 1992. Yaşamın Temel Kuralları. Cilt III, Kısım I, II. Ankara.

4

ZUG, G. R., VITT, L. V. and CALDWELL, J. P. 2001. Herpetology: an introductory biology of amphibians and

reptiles. San Diego, Calif. : Academic Pres, 630 pp.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Amfibi ve Reptil Nedir?  

2

Herpetolojide alan çalışmaları ve önemi  

3

Herpetolojik çalışmalarda kullanılan morfolojik karakterler  

4

Semender ve Kurbağaların Sistematiği  

5

Kertenkele ve Yılanların Sistematiği  

6

Karasal Ekosistemde Amfibi ve Sürüngenler  

7

Amfibi ve Sürüngenlerin Sudaki Yaşamı  

8

Karada Beslenme Mekanizması  

9

Sınav  

10

Sucul ve karasal sistemde hareket ve ekstremitelerin önemi  

11

Yuva yeri bağımlılığı davranışları  

12

Yaşam Siklusları, Üreme Modları ve Gelişmeleri  

13

Amfibilere ve Reptillere Üzerine İnsanın Etkisi  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dersin Adı: Sürüngenlerin Biyolojisi
Bölümü Biyoloji
Anabilim Dalı Zooloji

Kodu

Dönemi

Düzeyi

Türü

Dili

Kredi saat/hafta

Teorik Uyg. Kredisi ETSC kredisi

BİY 650

Bahar

Doktora

Seçmeli

Türkçe

3

3

13

Ön Koşul Dersi

Dersi veren Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kurtuluş OLGUN
Yazışma ve Eposta adresi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın.

kolgun@adu.edu.tr

Dersin amacı ve kısa tanıtımı Reptiller amfibiler ve kuşlar arasında yer alan bir omurgalı sınıfıdır. Bu derste sürüngenlerin, morfolojik ve anatomik özellikleri, sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemleri, sürüngenlerde termoregulasyon, aktivite ve hareket, sürüngenlerde üreme stratejileri, iletişim gibi konularda bilgi verilecektir. Bu dersin amacı öğrencilerin sürüngenlerin biyolojileri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

1

BUDAK, A. ve GÖÇMEN, B. 2008. Herpetoloji. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İZMİR

2

ZUG, G. R., VITT, L. V. and CALDWELL, J. P. 2001. Herpetology: an introductory biology of amphibians and

reptiles. San Diego, Calif. : Academic Pres, 630 pp.

3

Pough, H. F., Andrews, M. R., Cadle, E. J., Crump, L. M., Savitzky, H. A. & Wells, D. K. 2004. HERPETOLOGY.

Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 612 pp. USA.

DERS İŞLEME PLANI

Hafta

Teorik

Uygulama/Laboratuvar/Tarla

1

Sürüngenlerin tanıtımı ve karakteristik özellikleri  

2

Sürüngenlerin anatomik özellikleri: İskelet ve kaslar  

3

Sürüngenlerde hareket  

4

Deri ve türevleri  

5

Sindirim, solunum ve dolaşım sistemleri  

6

Boşaltım ve üreme sistemleri  

7

Endokrin bezler  

8

Termoregülasyon ve aktivite  

9

Vize  

10

Sürüngenlerde kur yapma davranışı ve üreme  

11

Sürüngen yumurtaları ve gelişim  

12

Sürüngenlerde göç  

13

Sürüngen ordoları ve dünya üzerindeki yayılışları  

14

Yarıyıl sonu sınavı

Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde yapılabilir,

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031