Bitirme Tezi Nasıl Hazırlanır ?

FEL 101 İlkçağ Felsefesi Tarihi I (303)
İlkçağ yakın ve orta doğu kültürlerini şekillendiren temel düşüncelerin irdelenmesi; Hint kültürü, İran kültürü, İsrail kültürü, Türk kültürü, Çin kültürü, Mısır kültürü ve Mezopotamya kültürlerini ve diğer kültürlere yansımalarını özgün metinler ve ikincil incelemeler ışığında sunma. Dersle ilgili kaynaklar ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilir.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 103 Felsefeye Giriş I (303)
Felsefe, bilgi, bilim kavramları ilişkili olarak açıklanır; felsefenin ana dallarının bilgi kuramı, metafizik, toplum ve siyaset felsefesi ve etik, estetik olmak üzere temel sorunsalları ve kavramları bakımından, örnek seçilen filozofların görüşleri aracılığıyla tanıtılır, 20. yy. felsefesinden kesitler verilir. Yararcılık, varoluşçuluk ve genel hatlarıyla analitik felsefe aktarılır.

FEL 105 Felsefenin Temel Kavramları (202)
Felsefe terimlerinin dal dili olarak önemi ve günlük dile bağıntıları, metinlerde en çok geçen terimlerin, sorunlara göre özelleştirilmesi, açıklaması ve ödevlerde kullanılması, kavramların düşünürlere ve çağlara göre değişen içerikleri, Türkçe felsefi terim bilgisinin sorunları, felsefenin değişik disiplin alanlarına ait temel kavramlarının ele alınması, kavramların klasik dillerdeki, Avrupa dillerindeki ve Türkçedeki anlamlarının problem çerçevesi ve tarihsel değişimi içinde kazandığı anlamların kazandırılması amaçlanır.

FEL 107 Klasik Mantık I (202)
Kategorik önermelerin yapısı ve niteliği, günlük dildeki kategorik önermelerin standart kategorik önermelere çevrilmesi, karşıtlık karesini kullanarak önermeler arası ilişkilerin belirlenmesi, standart form kıyasların tanımlanması ve günlük dildeki kıyasların standart forma dönüştürülmesine ilişkin teknikler, kıyasların geçerliğinin kıyas kuralları ve Venn şemaları aracılığıyla değerlendirilmesi.

SOS 101 Sosyolojiye Giriş I (303) 
Sosyoloji Nedir?; Sosyolojinin Farklılığı, Toplum ve çeşitleri, Toplumsal kurumlar, Sosyolojinin alt dalları; Sosyolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri; Sosyolojinin Tarihçesi: Sosyolojinin ortaya çıkışı, Öncüleri, Tarihsel maddecilik ve diyalektik düşünce, Modern sosyolojinin kurucuları, Modern toplum kuramları, Sosyolojide yeni yaklaşımlar; Kültür: Kültür kalıpları; Toplumsallaşma: Toplumsallaşma süreci, Benlik ve kendilik; Aile Kurumu: Ailenin sınıflandırılması, Aile kurumuna teorik yaklaşımlar, Türk toplumunda aile, Boşanma, Endüstrileşme ve aile; Ekonomi Kurumu; Eğitim Kurumu; Din Kurumu; Siyasal Kurumlar.

PSİ 101 Psikolojiye Giriş I (303)
Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarının öğrenilmesidir. Bu nedenle, Psikoloji biliminin alt alanları, bilinci değişik durumları, Öğrenme ve bellek, Yaşam boyu gelişim, Kişilik, Normal dışı davranışlar ve tedavisi, Sosyal psikoloji konuları işlenecektir.

FEL 102 İlkçağ Felsefesi Tarihi II (303)
FEL 103’ün devamı niteliğindedir. Düşüncenin mitolojiden kopuşu, felsefi temellenişi, düşüncenin felsefi yönde gelişmesinin öncüsü konumundaki Thales’ten felsefenin sistematik dönemi olan Platon ve Aristoteles’e tarihsel ve problematik açıdan geçiş, başlangıçtan sistematik döneme kadar gelen süreç içerisinde kendini anlaması çabası, doğaya hükmetme ve anlam yüklemesinin felsefi boyutta ele alınması ve bu çerçevede insan-doğa, insan-insan ilişkilerinden Sofistler ve Sokrates’in toplum felsefelerine geçiş.

FEL 104 Felsefeye Giriş II (303) 
Felsefenin Temel Kavram ve Sorunsallarının Felsefenin Alt Alanları Aracılığıyla Tanıtılması; Bilim Felsefesi: Klasik bilimsel yöntem görüşü, Tümevarım problemi, Doğrulamacılık, Yanlışlamacılık; Sanat Felsefesi: Belli başlı sanat akımlarının sanat kavramına etkileri, Sanatın tanımlanması sorunsalı, Aile benzerliği görüşü, Anlamlı form teorisi, İdealist teori; Siyaset Felsefesi: Eşitlik, Demokrasi, Özgürlük, Ceza, Sivil itaatsizlik.

FEL 106 Platon ve Aristoteles (202)
Seçilmiş metinlerden yola çıkarak Platon ve Airstoteles’in felsefelerinin genel hatlarıyla tanıtılmasını ve sonraki dönem felsefelerine etkilerini içerir.

FEL 108 Klasik Mantık II (202)
Klasik Mantık I dersinin devamı olarak, yukarıda belirtilen konular ayrıntılı olarak işlenmeye devam edilir.

SOS 102 Sosyolojiye Giriş II (3-0) 
SOS 101’in devamı niteliğindedir. Nüfus: Doğum, Ölüm ve göçler; Türkiye Nüfusu ve Özellikleri; Toplumsal Gruplar: Grup türleri, Grup normları; Toplumsal Tabakalaşma: Tabakalaşma kuramları; Toplumsal Değişme: Toplumsal değişme kaynakları, Toplumsal değişme kuramları; Kentleşme ve Kent Sorunları; Endüstrileşme Süreci ve Sorunları; Suç ve Toplum: Suç ve kuramsal açıklamaları, Suç ve çeşitleri, Uyuşturucu maddeler ve suç; Bilim Teknoloji ve Çevre: Bilim ve toplum, Teknoloji ve sosyal çevre etkileşimi, Kimlik ve türleri; Savaş ve Toplumsal Etkileri: Savaşın tanımı ve gelişimi, Nükleer savaş ve sonuçları.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

PSİ 102 Psikolojiye Giriş II (303) 
PSİ 101’in devamı niteliğindedir. Psikoloji Nedir: Psikolojinin Gelişimi, Psikolojinin Alt Dalları, Psikolojinin Yöntemi; Gelişim: Gelişim ve Olgunlaşma, İlk Yaşantıların Önemi; Güdü Duygu ve Heyecanlar: Güdülemenmenin Doğası, Güdülerin Sınıflandırılması; Temel İhtiyaçların Tatmini, Engelleme Çatışma ve Savunma Mekanizmaları; Dikkat ve Algı: Dikkain Etmenleri, Dikkat Tipleri; Öğrenme ve Öğrenme Kuramları: Öğrenmeyi İncelem Yötemleri; Tepkisel ve Edimsel Koşullanma; Bilişsel Öğrenme; Sözel Öğrenme ve Öğrenme Strajileri; Dil ve İletişim; Kişilik ve Kuramları; Davranış Bozuklukları ve Tedavisi.

FEL 201 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi I(303)
Sistematikleştirilen felsefeden, felsefenin dinsel dönemine geçiş, Augustinus ve Patristik felsefe, Skolastik felsefenin  erken, yüksek ve geç olarak dönemselleştirilmesi, Anselmus, Roscellinus, Aquino’lu Thomas, Duns Scotus, Ocham’lı William, Ortaçağın kapanış belirtileri, İslam Aydınlanması, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Errazi, İbn Haldun, Gazali ve İslam Felsefesinin sonu. Dersle ilgili kaynaklar ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında verilir.

FEL 203 Varlık Felsefesi ve Metafizik (202)
Temel disiplin olarak ontoloji, ontolojinin genel anlamı, ontoloji kavramı ve ontolojinin görevi, real varlık tabakaları ve kategorileri, ontolojik tavrıla bilimsel tavır arasındaki ilişki, ontolojinin araştırma alanı, Nicolai Hartmann’ın kuramı, metafizik ve idealist ontolojiler, eski ve yeni ontolojinin karşılaştırılması hedeflenir.

FEL 205 Estetik ve Sanat Felsefesi (202)
Estetik ve Sanat felsefesinin temel kavram ve problemleri. Farklı sanat görüşlerinde estetik objeye ve sanatsal-estetik değerler problemine ilişkin analizler. Bu disiplinde ve felsefe tarihinde güzel”in ele alınış biçimleriyle sanatta nesne sorunu; sanat bilgisi, felsefe bilgisi arasındaki ilişki incelenecektir

FEL 207 Modern Mantık I (202)
Bu kursun amacı önermeler mantığını içermektedir. Önermeler mantığının genel konuları olan çözümsel çizelge, doğruluk fonksiyonları, doğruluk tabloları ve geçersizliğin ispatı verilecektir. Çıkarım ve eşdeğerlik kurallarını kullanarak doğal türetim yöntemi verilecektir.

FEL 209 İnsan Felsefesi (202)
Felsefi antropolojinin ana problemleri, bu problemlerin arka planı. İlkçağ’dan günümüze filozofların insan ile ilgili görüşleri. Çağımızda insana ve insan problemlerine ilişkin temel araştırma yönelimleri.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 211 Bilim Tarihi I (202)
Mısır ile Mezopotamya’dan Yeni Çağ’a kadar fizik, dinamik, kinetik, optik v.b. astronomi, matematik, tıp alanındaki gelişimin tarihsel bakımdan incelenip yeniçağda kurulan modern bilimin felsefi kavramsal yapısının, sorunlarının 19. yy’a kadarki tarihsel süreç içerisinde incelenmesi.

SOS 201 Sosyoloji Tarihi I (303)
Sanayileşme ve Sosyolojik Pozitivizmin Yükselişi; Endüstri Toplumu ve Pozitif Bilim; Evrimcilik ve Sosyolojik Pozitivizm; Pozitivizmin Eleştirisi ve Formal Sosyoloji; Elit Teorileri: Toplumsal eylem ve toplumsal sistem; Marksizm ve Sosyoloji: Marksizmin gelişmesi, Marx’ın yöntemi, Genel toplum kuramı, Sınıf teorisi, Kapitalist sistem çözümlemesi, Yabancılaşma, Din; Pozitivizmin Eleştirisi ve Durkheim Sosyolojisi: Durkheim’in yöntemi, İşlevselcilik, İşbölümü, Toplumsal dayanışma, Din, Anomi, İntihar, Suç.

PSİ 201   Temel Öğrenme Psikolojisi (303)
Bu derste öğrenme psikolojisinin temel kavram ve teorileri verilir. Öğrenme kavramı bilişsel süreçler ve bellek bağlamında incelenir, ve böylece eğitim psikolojisi ile ilişkisi verilir.

FEL 213 Zaman Felsefesi (202)(Bölüm İçi Seçmeli)
Zamanın Doğası; Zamanın İcatı; Niceliksel ve Niteliksel Zaman Anlayışı; Zamanın Deneyimi-Deneyimin Zamanlaşması: Ölçülebilir zaman kavramı, Ölçülemez zaman kavramı, Süre kavramı, Bilinç hallerinin çokluğu; Zaman ve Mekan Arasındaki İlişki; Zaman ve Hareket Arasındaki İlişki; Zaman ile Özgür İrade Arasındaki İlişki; A-Zaman Kuramı, B-Zaman Kuramı: Öncelik-sonralık ilişkisi, Geçmiş-şimdi-gelecek ilişkisi; Ardıllık Kavramı; İnsanın Yitimsel Varlığı: Dünyaya atılmışlık; Anlatı Olarak Zaman; Kültürleri Birbirinden Ayıran Kavram Olarak Zaman.

FEL 215 Mitoloji ve Felsefe (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
Mitolojik düşünme geleneğinin kavramlarının felsefi düşünme geleneğine geçişlerinin dönüşüm süreçlerinin izlenmesi.Mitos ile insan nasıl düşünüyordu? Mitostan felsefeye nasılgeçildi? Bu iki düşünce biçimi birbirinden bütünüyle kopmuş mudur? sorularının tartışılması. Miletos okulunda felsefe nasıl başladı ve Arkhe sorunu.

FEL 202 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi II (303)
FEL 201’in devamı niteliğindedir. Geç Skolastik ve Rönesans dönemi düşüncesini ele almayı amaçlamaktadır. Geç Skolastik felsefesi ile Rönesans’ta felsefi düşüncenin geçirdiği dönüşüm dönemin düşünürlerinin görüşeri bağlamında ele alınmaktadır.

FEL 204 Bilgi Teorisi (202)
Bilgi Kavramının Araştırılması: Bilgi nedir?, Bilginin sınırları var mıdır?, Bilginin sınırları varsa bu sınırları belirleyen nedir?, Kaç tür bilgi vardır?, Bilgi ve inanç arasındaki fark nedir?, Bildiğimizi nasıl temellendirebiliriz?; Bilgi Sorunsalı Çerçevesinde Ortaya Çıkan Temel Akımların Ele Alınması: Şüphecilik, Usçuluk, Deneycilik, Eleştiri felsefesi, Sezgicilik, Fenomenalizm; Bilginin Temellendirilmesindeki Farklı Yaklaşımlar.

FEL 206 İslam Felsefesine Giriş (202)
İslam felsefesininin doğuşu, kaynakları ve ele aldığı temel sorunlar araştırılır. İslam felsefesinde ortaya çıkan ekoller genel hatlarıyla tanıtılır. İslam felsefesinin kelam ve tasavvuf gibi diğer düşün sistemlerinden ayrılan özellikleri tanıtılır.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 208 Modern Mantık II (202)
Argümentlerin tanımlanması ve diğer yazım türlerinden ayırd edilmesi, argümentler ve önermeler arasındaki ilişkinin irdelenmesi; doğruluk tablolarının önermeler arası ilişkilere ve doğruluk değerlerinin bulunmasına uygulanması; Türkçedeki argümentlerin sembolik mantık diline çevrilmesine ilişkin kuralların incelenmesi; sembolik argümentlerin geçerli olup olmadığının doğruluk tabloları ve doğal üretim yöntemi ile değerlendirilmesi.

FEL 210 İnsan Hakları ve Hukuk Felsefesi (202)
Temel hak ve özgürlüklerin felsefi temelleri, kişi haklarının çeşitleri, nitelikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerine düşünme, doğal hukuk-pozitif hukuk ayrımı, hukuk felsefesinin temel kavramları, adalet kavramı üzerine felsefi yaklaşımlar irdelenir.

FEL 212 Bilim Tarihi II
Mısır ve Mezopotamya’dan Yeniçağ’a kadar fizik, dinamik, kinetik, optik vb. astronomi, matematik, tıp alanındaki gelişimin tarihsel bakımdan incelenip, Yeniçağ’da kurulan moden bilimin felsefi kavramsal yapısının, sorunlarının 19. yüzyıla kadarki tarihsel süreç içerisinde incelenmesi.

SOS 202 Sosyoloji Tarihi II (303)
Pozitivizmin Eleştirisi ve Sosyolojide Yorumsalcı Yaklaşım: Weber sosyolojisi, Anlama ve yöntem sorunu, İdeal tipler, Toplumsal eylem, Din, Bürokrasi ve rasyonalite; Sosyolojik İşlevselcilik: Yapısalcı işlevselcilik kuramı, Parsons, Merton; Çağdaş Çatışmacı Kuramlar: Dahrendorf, Coser, Mills; Toplum ve Gündelik Yaşam Sosyolojisi (I): Sembolik etkileşimcilik, Mead, Blumer, Goffman; Toplum ve Gündelik Yaşam Sosyolojisi (II): Sosyolojik fenomenoloji, Husserl, Schultz, Burger; Toplum ve Gündelik Yaşam Sosyolojisi (III): Etnometodoloji, Garfinkel; Eleştirel Teori: Habermas; Yapılaşım Teorisi: Giddens.

PSİ 202   Gelişim Psikolojisi (303)
İnsan Gelişimini Anlama Yaklaşımları; Kalıtım ve Çevre; Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum; Bebeklik ve Çocukluk; Erken Çocukluk: Erken çocuklukta fiziksel, bilişsel ve dilsel gelişim, Erken çocuklukta kişilik ve sosyokültürel gelişim; Orta Çocukluk; Ergenlik: Ergenlikte fiziksel, bilişsel ve dilsel gelişim, Ergenlikte kişilik ve sosyokültürel gelişim; Yetişkinlik: Genç yetişkinlik; Orta yetişkinlik; Yaşlı yetişkinlik; Ölüm; Dersin Değerlendirilmesi.

FEL 214 Dil Felsefesi (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
Bu dersin amacı, dilin bir felsefe konusu haline gelme sürecini anlaşılır kılmaktır. Bu derste Wittgenstein’ın özellikle ikinci dönem felsefesi temel alınarak, J.L. Austin, P.F.Strawson, J. Searle ve G.Ryle’ın dile yaklaşımları ele alınıp, incelenecektir.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 216 Değer Felsefesi (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
Değer felsefesinin temel kavramları, sorunları tarihsel gelişim süreci açısından işlenir. Günümüzde değer felsefesinin kazandığı yeni açılımlar, bilgi, felsefesi, metaetik ya da eleştirel etik bağlamında incelenir.

FEL 301 17. ve 18. Yüzyıl Felsefesi (303)
Genç-Ortaçağ ve Renaissance’ın düşünsel mirası, bilgi kuramının temel disiplin oluşunun nedenleri, Ratio-empeiria karşıtlığının ve tümeller sorununun Yeniçağdaki biçimleri. Descartes’in bilimi ve felsefeyi yeniden temellendirme girişimi. Locke’un bilgi kuramını bağımsız bir inceleme alanı olarak kurması. Leibniz’in ayrıntı çalışması. Hume’un içerik sorgusulaması. Kant’ın sentez girişimi ve aklın sınırlarını yeniden çizmesi, bilgi kritiğinin planı. Dersle ilgili kaynaklar ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilir.

FEL 303 Bilim Felsefesi (202)
Kuram, yasa, yöntem, olgu, deney, gözlem, nesnellik gibi temel kavramların bilimdeki işlerliklerinin, felsefi ardalanlarının Hume, Kant v.b. irdelenmesi; pozitivist Ayer, Carnap v.b., eleştirel usçu Popper, paradigmacı Kuhn, anarşist Feyerabend bilim felsefesi yaklaşımlarının temel savlarının karşılaştırılıp, günümüz bilim felsefesinin temel sorunlarının tanıtılması.

FEL 305    İslam Felsefesi Tarihi I (202)
Batı felsefesinin İslam filozoflarına etkisi ve İslam felsefesinin ana problemlerinin tanıtılması. İslam felsefesinin felsefe tarihindeki yeri ve önemi. İslam dünyasında Aristotelesçi felsefe geleneğinin  tanıtılması ve Batı düşüncesine etkisi.

FEL 307 Kant Semineri (202)
Kant’ın kendi eleştirel felsefesini hazırlayan felsefi koşulları –kıta rasyonalizmi, ada empirizmi- eleştirmesinden başlayarak, ‘Salt Usun Eleştirisi’ adlı yapıtı doğrultusunda bilgi-bilimsel görüşleri, metafizik eleştirisi, ‘Pratik Usun Eleştirisi’ doğrultusunda etik görüşleri ve ‘Yargıgücünün Eleştirisi’ doğrultusunda özel doğa yasaları, canlı doğa-organizma- ve estetik deneyim ve yaratma üzerine olan görüşleri ve ayrıca toplumsal yaşam ve siyaset üzerine olan görüşleri açımlanır.

FEL 309 Yunanca I (303)
Eski Yunancanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.

SOS 301 Toplumsal Değişme (202)
Bu kursun amacı sosyal değişme kavramını kültürel, politik ve ekonomik bakış açılarından incelemektir. Ayrıca sosyal ve kültürel değişme olgusunun tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığı verilecektir. Sosyal değişme kavramı hakkında yeterli bilgi edindikten sonra kültürleşme, kültür yitimi, kültürler arası etkileşim gibi olgular tartışılacaktır.

PSİ 301 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberliğin temel kavramlarını kazandırmak, belli başlı danışmanlık ve rehberlik tekniklerini vermek, uygulamalarını göstermek ve özellikle eğitim alanında rehberlik hizmetlerinin niteliği ve önemi hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 311 Arapça I (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
Arapçanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.

FEL 313 Osmanlıca I (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
Osmanlı Türkçesi Alfabesinin öğrenimi (Transkripsiyon Alfabesi ile birlikte); Harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları; Harekeler ve bitişen-bitişmeyen harfler; Türkçe ünlü-ünsüzlerin yazılışı ve okunuşu; Arapça ve Farsça kelimelerde ünlü-ünsüz durumu; Türkçede ses karşılığı bulunmayan harflerin öğrenilmesi ve Osmanlıca okumaya ilk giriş; Ayın ve hemze kullanımı ile kısa parçalardan okuma;  Türkçe eklerin yazımı ve  kısa parça okuma; Zarf-fiil ve sıfat-fiil ekleri ile Türkçe zamirlere ait parça okuma;  Arapça ay ve günlerin öğrenilmesi ile parça okuma.

FEL 302 19. yy. Felsefesi (303)
Kant Sonrası Felsefenin Önemli Filozofları: Hegel, Schopenhauer, Auguste Comte, Marx, Kierkegaard, Mill, Nietzsche; Dönemi belirleyen yaygın görüşler: Mutlak idealizm, Kötümserlik, Pozitivizm, Diyalektik materyalizm, Varoluşçuluk, Fenomenalizm; Dönemin Tarih Felsefesi; Tarih ve Toplum Gelişmesinin Temel İlkesi; Yabancılaşma Sorunsalı; Kant Eleştirileri; Hegel Eleştirileri; İstenç ve Güç Kavramları; Manevi Değerlerin Eleştirisi.

FEL 304 Ahlak Felsefesi (202)
“Ahlak”, “etik”, “ahlak felsefesi” kavramlarının irdelenip aralarındaki ayrımın belirlenmesi; Ahlak Felsefesi-Etiğin temel kavram ve problemlerinin çeşitli ahlak öğretileri, etik görüşler bağlamında irdelenip tanıtılması; “en yüksek iyi”, “doğru eylem”, “irade özgürlüğü” sorunsalları çerçevesinde belli başlı ahlak öğretilerinin mutlulukca-faydaca ahlak, ödev ahlakı, 20. yüzyıldaki etik görüşlerin M. Scheler, Hartman, Sartre, G.G. Moore v.b. incelenmesi.

FEL 306 İslam Felsefesi Tarihi II (202)
Fel 305’in devamı niteliğindedir. Tabiat Felsefesi, işrakîlik, bağımsız fiozofların görüşlerinin incelenmesi; İbn Rüşt sonrası Batıda ve Doğuda ortaya çıkan felsefî akımlar ele alınır.

FEL 308  Hegel Semineri (202)
Bu dersin içeriği Hegel’in kendi sistemine giriş olarak tasarladığı Tinin Fenomenolojisi, adlı kitabının dilini çözmek ve metni okumaya girişmektir. Çünkü bu metnin düşünceye kendini açması, anlatıcı-dinleyici ilişkisinin ötesinde, felsefe yapan zihnin metnin içine girmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla ders, Tinin Fenomenolojisi’nin okunacağı bir ders olacaktır.

FEL 310 Yunanca II (303)
FEL 309’un devamı niteliğindedir. Eski Yunancanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.

SOS 302  Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Yazma Teknikleri (202)
Sosyal Bilimlerin Konusu, Bilimselliği, Fen Bilimlerinden Ayrılan Yönleri, Ana Kavram ve Terimleri, Terimler arası İlişkiler ve Toplum TanımıAraştırma Nedir?, Surunu Belirleme, Gözlem, Hipotez, Doğruluk, Nesnellik, Eleştiri, Genellik, Hoşgörü), Araştırma Türleri, Veri Toplama Teknikleri, Araştırmanın Aşamaları: Konu Seçmek, Konuyu Sınırlandırmak, Hipotez Kurmak, Geçici Plan Hazırlamak, Kaynak Toplamak, Okuma ve Not Almak, Yazmak, Araştırma Metninin Biçimsel Yapısı: Araştırmanın Kısımları, Bilgisayar ile Yazım Kuralları, Kaynak Derleme: Arşiv, Kütüphane ve İnternetten Yararlanma, Dipnotları ve Dipnotu Yazım Kuralları, Tablolar ve Şekiller,  Kaynaklar (Bibliyografya) Hazırlamak, Anadilin Kullanımı ve Masaüstünü Düzenlemek.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

PSİ 302 Sosyal Psikoloji
Sosyal Psikolojinin alanı, yöntemleri ve sorunları çerçevesinde grup-birey ilişkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Bu süreçleri içeren konformite (uyum), itaat, tutum ve tutumların değişimini, saldırganlık ve yardım etme gibi davranış biçimlerini kapsar.

FEL 312 Arapça II (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
FEL 311’in Devamı niteliğindedir. Arapçanın morfolojisi, isim ve fiil çekimleri; felsefe öğrencilerinin çalışmalarına yarayacak yalın cümle yapıları ve bunlar üzerinde çalışmalar.

FEL 314 Osmanlıca II (202) (Bölüm İçi Seçmeli)
FEL 313’ün devamı niteliğindedir.

FEL 401 Çağdaş Felsefe Akımları I (303)
19. yüzyılın sonlarına doğru ve 20. yüzyılın ilk yarısında belirginleşen çağdaş felsefe akımlarından başta pragmatizm, Peirce, James ve Dewey’in görüşleri aracılığıyla tanıtılır. Yaşama felsefeleri, Nietzsche, Dilthey ve Bergson felsefeleri olarak ele alınır ve ardından Edmund Husserl’in fenomenolojisi açımlanır.

FEL 403 Türk Bilim ve Düşünce Tarihi (202)
Türk düşüncesinin islam öncesinden günümüze kadar olan tarihsel süreçteki temsilcilerini, bu temsilcilerin ortaya koydukları düşünce sistemi ele alınır. Türk Düşüncesini, bu düşünceye katkıları olan düşünürleri ve yaşamış oldukları tarihsel kültür ortamları bağlamında Türk bilim adamı ve düşünürleri tanıtılır.

FEL 405 Siyaset Felsefesi (202)
Politik “izm”ler ve devlet kuramları, özgürlük düşüncesinin gelişimi, politik ekonominin doğuşu, kavramsal yapılanması ve bilimsel çözümlemeleri, günümüzde demokrasinin sorunları, düşünür-politikacı tipolojileri incelenir. Dersle ilgili kaynaklar ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında verilir.

FEL 407 Tarih Felsefesi (202)
Antikçağın doxa-episteme ayrımı temelinde theoria-historia ayrımı bağlamında tarih anlayışı ve döngüsel zaman kavrayışı, Augustinus ile döngüsel zamandan ardışık zaman anlayışına geçiş ve Hıristiyan teolojisinin tarih anlayışı, Rönesan ve Aydınlanma döneminin tarih felseeleri incelenir.

FEL 409 Latince I
Latincenin temel özelikleriyle ilgili bilgiler verildikten sonra Latince gramere başlangıç yapılacaktır. Latince temel cümle yapısı, İsim çekimleri ve fiil çekimleri, Latincede zamanlar verilecek, örnek çözüm ve alıştırmalar yapılacaktır.

FEL 411 Analitik Felsefe (202)
20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan Analitik felsefe akımı; formalist açıdan ve gündelik dil açısından olmak üzere iki ana doğrultuda geliştirilmiştir: Formalist açıdan B. Russel’ın mantıksal atomizmi, L. Wittgenstein’in Tractatus’unda ki resim kuramı, R.Carnap, A.J. Ayer, M. Schlick gibi düşünürlerce temsil edilen mantıksal pozitivizm (empirizm) ele alınıp işlenirken, gündelik dil açısından ise G.E. Moore, geç dönem Wittgenstein, G. Ryle, J.L. Austin, J. Wisdom gibi düşünürlerin görüşleri açımlanıp tanıtılmaktadır.

FEL 413 Tez Çalışması I
Öğrenciler kendi seçtikleri bir konuda minimum 40 sayfalık bir tez yazmakla yükümlüdür. Bu ders konunun seçilmesi, kaynakların taranması, bulunması, okunması, not alınması ve tez önerisinin sunulmasını içerir.

FEL 415 Postmodernizm (202)
Bu derste öğrencilere modernizm ve postmodernizm kavramları ve bu konuda öne çıkan konular verilmektedir. Modernizm/ Postmodernizmin tanımı ve tanımdaki zorluklar/ Postmodernizmin başlangıcı/ Modernizm-Postmodernizm ilişkisi/ kapitalizmin bir aşaması olarak postmodernizm (Jameson)/ Postmodernizmin sosyal biçimi ve sosyal tavırlar/ Modernizme karşı postmodernizm/ Büyük anlatıların reddedilmesi (Lyotard)/ Büyük ölçekli evrensel veya global kavramlara karşı yerel olaylar.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 417 Fenomenoloji (202)
Husserl’den başlayarak fenomenolojinin temel özelliklerinin ve arka planının irdelenmesi; çeşitli bilgi alanlarında yarattığı olanakların tartışılması.

FEL 402 Çağdaş Felsefe Akımları II (303)
FEL 401’in devamı niteliğindedir. II. Dünya Savaşı sonrasında belirginleşen Varoluşçuluk, 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın ilk yarısına da kayan öncülleri olan Kierkegaard ve Heidegger’in görüşleriyle başatılarak K. Jaspers, Jean Paul Sartre, G. Marcel, A. Camus ve M. Merleau Ponty’in felsefi görüşleri aracılığıyla açımlanır. Husserl fenomenolojisinin izleyicileri olarak M. Scheler’in yeni antropolojisi ve N. Hartmann’ın yeni ontolojisi tanıtılır. Ayrıca yapısalcılık, post- yapısalcılık ve post modernizm gibi yaklaşımlara da değinilir.

FEL 404 Çağdaş Türk Düşüncesi
Tanzimat’tan günümüze dek Türk düşünce tarihinde etkili olmuş felsefe akımlarının irdelenmesi ve onların yarattıkları sonuçların değerlendirilmesi.

FEL 406 Din Felsefesi
Bu derste, din-felsefe, akıl-vahiy tanımları, bu alanların tarihsel süreçte birbirleriyle olan ilişkileri; bilim-din ilişkileri; Tanrının varlığı meselesi; kelam ve felsefenin Tanrının varlığına dair klasik delilleri; iyilik-kötülük sorunu, eskatoloji (ölümden sonraki hayat) ve Peygamberlik meselesi ele alınmaktadır. Bu sorunların İslam Felsefe geleneğindeki karşılıkları takip edilmeye çalışılmaktadır. İçerilen konular şunlardır. Din felsefesi nedir? Din nedir? Din-felsefe ilişkisinin önemi, din ile felsefenin ortak problemi:varlık, bilgi, etik, Tanrı problemi:monoteizm, teizm, deizm, ateizm, agnostisizm, panteizm, pananteizm. Teoloji ile din felsefesi arasındaki farklar nelerdir? Tanrının varlığı ve Özellikleri: Teizm, Ateizm, Deizm.

FEL 408 Eğitim Felsefesi (202)
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

FEL 410 Latince II (303)
Fiiler; Perifrastik aktif ve pasif kullanımı; Latincede amaç cümleleri; Sonuç yan cümleleri; İlgili zamirlerin çeşitli kullanımları; Yer, Zaman ve Soru Zarfları; Karşıtlık ifade eden cümleler; Ut ve Cum bağlaçlarının çeşitli kullanımları; Impersonal fiiler; Sayılar; Takvim günleri, Aylar, Saatler; Sayısal değerli başka sözcükler; Kısaltmalar; Fiilerde yaptırım anlamı; Para ve ölçü birimleri.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

FEL 412 Felsefî Hermeneutik (202)
Bu derste, doğa bilimleri ve tin bilimleri arasındaki metodoloji ayrımından yola çıkan ve felsefe tarihinde kültür bilimleri-tin bilimleri-sosyal bilimler alanının ortaya çıkmasına aracı olan düşünürlerin ve düşünce akımlarının ayrıntılı bir incelemesine girişilmekte, dolayısıyla da hermeneutik felsefe geleneğinin ilk başlatıcıları üzerine metine dayalı bir okuma, anlama ve yorumlama çabası sergilemeye çabalanmaktadır.

FEL 414 Bitirme Çalışması II
Öğrenciler kendi seçtikleri bir konuda minimum 40 sayfalık bir tez yazmakla yükümlüdür. Bu ders seçilen konuda bir tez yazım taslağı hazırlanması ve bu taslağa göre tezin yazılmasının tamamlanmasını içerir.

FEL 416 Varoluşçuluk (202)
Varoluşçuluğun temel özelliklerinin ve yarattığı sonuçların irdelenip değerlendirilmesi.

FEL 418 Çevre ve Doğa Felsefesi (202)
Doğanın ne olduğuna ilişkin felsefi görüşlerin bilim ve felsefe içerisindeki yeri tartışılacaktır.

,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi örneği ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi yazım kuralları ,bitirme tezi arama ,bitirme tezi abstract ,bitirme tezi anket örnekleri ,bitirme tezi alma şartları ,bitirme tezi android ,bitirme tezi almanca ,bitirme tezi ara raporu ,bitirme tezi amacı ,bitirme tezi animasyon ,bitirme tezi en az kaç sayfa olmalı ,bitirme tezi bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi bilgi üniversitesi ,bitirme tezi bilgi ,bitirme tezi başlıkları,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031