Bitirme Tezi Örneği

Lisans Eğitimi Dersleri

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,


ChE 110: Kimya ve Biyosistem Mühendisliğine Giriş (4+2+0) 4

Kimya ve biyokimya mühendisliğine giriş ve tarihçesi. Türkiye’de kimya endüstrisi ve endüstriyel biyoteknoloji uygulamalrı. Sürekli ve kararlı durum süreçlerinde kütle dengesi hesaplarının ilkeleri ve uygulamaları. Süreç akış şeması benzetimine, hesaplama yöntemlerine ve yazılım uygulamalarına giriş. Kimya mühendisliği tasarımı ve ekonomisine giriş.

ChE 201: Fizikokimyasal Sistemler I (3+1+0) 3

Fizikokimyasal sistemlerin tanımlanması. Termodinamiğinin yasaları. Hal değişimleri. Çözeltiler ve faz dengeleri. Kimyasal denge. Yüzeylerin fiziksel kimyası. Kinetik kuramı. Elektrokimya: iletkenlik ve iyonik tepkimeler, elektrokimyasal hücreler.

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

ChE 202: Fizikokimyasal Sistemler II (3+1+0) 3
[Physicochemical Systems II]

İstatistiksel termodinamiğin kavram ve yöntemleri. Moleküler hallerin dağılımı. Shrödinger denklemi, ayrılma fonksiyonları, X-ışını kırınımı. Moleküllerin elektrik ve manyetik özellikleri. Akışkanların yapısı ve hareketi. Radyal dağılım fonksiyonları. Moleküller arası kuvvetler. Gazların kinteiği, difüzyon denklemi. Kimyasal kinetik, hız yasaları, tepkime hızlarının sıcaklık bağımlılığı, elementer ve karmaşık tepkimeler. Eyring kuramı.

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

ChE 203: Fizikokimyasal Sistemler Laboratuvarı (0+0+0) 1
[Physicochemical Systems LaboratoryI]

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

Fizikokimyasal sistemlerde deneysel teknikler ve veri çözümlemesi. Saf gazların, sıvıların ve karışımların özellikleri, faz çizenekleri, elektrokimya, tepkime hızları ve katlizörler ile ilglili deneyler.

ChE 211: Kütle ve Enerji Denklemleri(4+2+0) 4
[Mass and Energy Balances]

Kimya ve biyokimya mühendisliğinde kullanılan kütle ve enerji denklemlerinin esaslarına dayalı hesap tekniikleri. Hal denklemleri, ısı sığası, entalpi, kimyasal reaksiyonlar, çift fazlı sistemler, entalpi – derişim çizenekleri, çözünme ısısı, kristalleşme, buharlaşma, erime ve benzeri konuların uygulamaları. Kimya ve biyokimya mühendisliğine özgü temel işlemler, temel süreçler ve ilgili uygulamalarda kütle ve enerji denklemlerinin bir arada çözümü.
Önkoşul: ChE 110

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

 

ChE 222: Biyosistemlere Giriş (3+0+0) 3
[Intoduction to Biosystems]

Hücre moleküler biyolojisine giriş. Hücre metebolizması, metabolic denetiö ve sinyal ileti ağyapıları. Biyoinformatik araçlar ve veri bankaları. Biyoteknolojide tasarım sorunlarına sistem biyolojisi yaklaşımları.

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

 

ChE 232: Kimya Mühendisliği I: Akışkanlar Mekaniği(3+1+0) 3
[Chemical Engineering I: Fluid Mechanics ]

Boyutsal analiz ve uygulamaları. Akışkan statiği ve uygulamalrı. İntegral ve diferansiyel kütle, enerji ve momentum dengeleri. Newton akışkanlarının katmanlı ve burgaçlı akışları. Akış ölçümleri.
Önkoşullar: ChE 110, Phys 121, MATH 102

 

ChE 302: Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (1+1+4) 3
[Chemical Engineering Laboratory I]

Güvenlik eğitimi. Güvenlik kuralları ilkeleri. Deneysel metotların taranması. Temel işlemler ve temel süreçlerle ilgili deneyler.
Önkoşul: ChE 334 & ChE 342 (İki ders de bu ders ile beraber alınmalıdır)

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

 

ChE 310: Makromoleküler Sistemlere Giriş(3+0+0) 3
[Introduction to Macromolecular Systems]

Polimer bilimi ve mühendisliğinde temel kavramlar. Serbest radikal polimerizasyon ve polikondansasyon reaksiyonlarının mekanizma ve kinetikleri. Molekül ağırlığı dağılımı. Ekleme copolimerizasyon: rastgele ve değişimli, blok ve aşılı copolimerler. Teta hali tanımı ve durumları. Polimerik malzemelerin osmometri, viscosimetri, jel yayılımı kramatografisi, dielektrik ve spektroskopik metotlarla karakterizasyonu. Yapı-özellik ilişkilerine giriş.
Önkoşul: 3. sınıfta bulunmak

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

ChE 321: Kimya Mühendisliği Termodinamiği (4+1+0) 4
[Chemical Engineering Thermodynamics]

Termodinamiğin kuralları, hal denklemleri ve sistemlerin termodinamik özelliklerinin formülasyonu. Genelleştirilmiş hal özellikleri. Çok fazlı ve çok komponentli sistemlerin davranışlarının tahmini. Kimyasal reaksiyon dengesi. Süreçlerin termodinamik analizi.
Önkoşul: ChE 201

ChE 330: Ayırma Teknolojileri (3+0+0) 3
[Separation Technologies]

Çeşitli ayrıştırma süreçleri ve gerekli göreve en uygun ayrıştırma düzeninin seçilebilmesi için gerekli araçların esasları. Distilasyon, buharlaştırma, ekstrasyon, süzme, kramatografi, absorbsiyon ve sıyırma, iyon değişimi reçineleri üzerinden absorbsiyon, zeolitler ve aktif karbon gibi denge temelli ve membran ayrıştırma, ters osmoz, ultrafiltreleme, diyaliz, elektrodiyaliz gibi hız temelli ve membran geçirimi ile gaz ayrışıtımı süreçleri. Karşılaştrılabilir enerji gereksinimleri, ekonomi ve önerilen ayrıştırma görevlerinin avantaj ve dezavantaklarının tartışılması.
Önkoşul ChE 211

 

ChE 333: Kimya Mühendisliği II: Isı Aktarımı(3+1+0) 3
[Chemical Engineering II: Heat Transfer]

İletim ile ısı taşınımı. Tek fazlı sistemlerde ve faz değişimli sistemlerde konveksiyon ile ısı taşınımı. Işınım ile ısı taşınımı. Analitik, nümerik ve grafiksel teknikler. Isı değişimi ekipmanları ve ağları.
Önkoşul: ChE 232, MATH 202

 

ChE 334: Kimya Mühendisliği III: Kütle Aktarımı ve Temel İşlemler(4+1+0) 4
[Chemical Engineering III: Mass Transfer Operations]

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

Kütle aktarımındaki diferansiyel denklemlerin genel ve özel formları. Durağan halde moleküler difüzyon. Konvektif kütle aktarımı: tek fazlı ve fazlar arası aktarım. Çözünmeyen ve kısmı çözünen fazların sürekli ve kesikli temasları: gaz absorbsiyonu, desorbsiyon ve sıvı-sıvı ektrasyonu. İki elemanlı karışımların distilasyonu.
Önkoşul: ChE 321, ChE 232

 

ChE 342: Kimyasal Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı (4+1+0) 4
[Chemical Reaction Kinetics and Reactor Design]

Homojen reaksiyonların kinetiği. Basit ve karmaşık hız denklemlerinin analizi; hız verilerinin bağıntıları. Heterojen reaksiyonları kinetiği. Küresel hızlar. Homojen reaktörlerin sabit sıcaklıklı ve değişken sıcaklıklı işlemleri; ideal kesikli , piston akışlı, sürekli karıştırmalı kazan reaktörler. Diğer reaktör tipleri. İdeal performanstan sapmalar.
Önkoşul: ChE 202, ChE 333

ChE 353: Kimyasal ve Biyokimyasal Süreçler (3+0+0) 3
[Chemical and Biochemical Processes]

Kimya ve biyokimya endüstrisinde kullanılan çeşitli süreçlerin gelecekteki olası gelişmeler de önüne alınarak incelenmesi. Kimyasal ve biyokimyasal süreçleirn ayrıntılı incelenmesi.
Önkoşul: ChE 110

 

ChE 383: Kimya Mühendisliği Uygulamalarında Olasılık ve İstatistik (3+1+0) 3
[Probability and Statistics in Chemical Engineering Applications]

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

Olasılık, olasılık dağılımı, matematiksel beklentiler, örnekleme dağılımı, nokta ve aralık tahmini, hipotez sınaması, doğrusal regresyon, değişim analizi gibi kimya mühendisliğinde uygulanan istatistiksel yöntemler. Deneylerin faktörel tasarımı.
Önşart: ChE 211, MATH 201

 

ChE 386: Modelleme ve Optimizasyon(3+0+0) 3
[Modeling and Optimization]

Yatışkın ve dinamik kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modellemesi. Cebirsel ve diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Kimya mühendisliği problemlerinde uygulamalı temel optimizasyon kuramı ve algoritmaları. Süreç benzetim teknikleri. Matlab ile bilgisayar programlama.
Önkoşullar: ChE 211, MATH 202

 

ChE 401: Kimya Mühendisliği ve Biyoteknoloji Laboratuvarı (1+0+4) 3
[Chemical Engineering and Biotechnology Laboratory]

ChE 302’nin devamı. Kimya mühendisliğine özgü akışkanlar, ısı kütle aktarımı ile kimyasal reaksiyonların yanı sıra biyoteknolojiye özgü enzim reaksiyonları ve fermentasyona ilişkin bağımsız laboratuvar projeleri, sunular ve proje önerileri.
Önkoşul: ChE 302

 

ChE 412: Biyopolimerlerin Yapı, Fonksiyon ve Benzetimi(3+0+0) 3
[Structure, Function and Simulation of Biopolymers ]

Protein yapılarına ve konformasyonlarına giriş. DNA: mekanik özellikleri ve paketleme. Proteinlerin yapısal sınıfları. Protein katlama problemi. Protein bozunmalarının termodinamiği. Hidrofobisite. Biyomoleküler değişimlerin kinetiği. Moleküler motorlar ve transkripsiyon makineleri. Protein-protein, protein-DNA, protein-inhibitör bağlanmaları ve etkileşimlerinin mekanizmaları. Protein veri bankası ve nükelik asit veri bankası yapılarının analizi. Biyomoleküler sistemlerin benzetimi için hesaplamalı metotlar. Protein mühendisliği ve tasarımında metotlar.

 

ChE 414: Polimer Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri (3+0+0) 3
[Physical Properties of Polymeric Systems]

Polimerik malzemelerde birinci ve ikinci dereceden değişimler: cam değişimi ve faz değişimi olayları. Flory-Huggins teorisi. Hal denklermi yaklaşımı. Solüsyon içerisindeki polimerlerin sürtünme ile alakalı özellikleri. Yığın halindeki polimerlerin mekanik davranışlarının tanımlanması için viskoelsatik modeller. Sünger elastikiyeti.
Önkoşul: ChE 310
ChE 421: Biyoteknolojide Genetik Mühendisliği Uygulamaları (3+0+0) 3
[Genetic Engineering Applications in Biotechnology]

Moleküler biyoteknolojiye giriş: DNA replikasyonu, transkripsiyon, genetik kod, çevirim, transkripsiyon ve çevirim sonrası modifikasyonlar., genetik ifadelerin denetimi, mutasyon ve mutagenesis. Genetik mühendisliğinin temel ilkeleri ve bu ilkelerin ilaç, tarım ve ticari önemi olan proteinlerin üretimine uygulamaları.
ChE 422: Moleküler Biyoteknoloji (3+0+0) 3
[Molecular Biotechnology]

Yüksek tarama gücü olan teknolojiler ve ombilimlerde veri çözümlemesi. Genombilim, proteombilim ve metabolombilim. Yaşambilimlerinde genombilim sonrası gelişmeler ve biyoteknolojideli uygulamaları. İşlevsel genombilimde biyoinformatik araçlar ve veri bankalarının kullanımı. Biyolojik süre. ve ürün tasarımında metabolik ve gen mühendisliği yöntemleri kullanılarak akılcı tasarımlar.
Önkoşul: ChE 421
ChE 427: Biyoreaksiyon Mühendisliği (3+0+0) 3
[Bioreaction Engineering]

Enzimlerle katalizlenen reaksiyonların kinetiği. Hücre kültürlerinde mikrobiyal çoğalma ve ürün oluşum kinetiğinin modellenmesi. Biyoreaktörlerde taşınım olayları. Biyoreaktör tasarımına ve çözümlemesine giriş. Biyoreaktör seçimi ve çap büyütme. Endüstriyel biyosüreç ve biyoteknoloji ürünü örnekleri.

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,
Önkoşul: ChE 342

ChE 430: Ayırma Süreçleri (3+0+0) 3
[Separation Processes]

Hız ve denge temelli ayrıştırmalar. Ayırma işlemlerinin genel ve özel çok komponentli durağan ve dinamik modelleri. Detaylı ve kısa-yol metotlarının karşılaştırmaları. Çok basamaklı ve çok komponentli ayrıştırmalara vurgulu hesaplamalı modeller: sistem modelleri. Ayrıştırma sistemlerine bulgusal ve MINLP yaklaşımları. Ayrıştırma sistemlerinde ısı entegrasyonu.
Önkoşul: ChE 334

 

ChE 433: Kimyasal İşlem Birimlerinin Tasarımı (3+2+0) 3
[Design of Chemical Processing Units]

Temel mühendislik kavramları ve ana işlem üniteleri ile yardımcı ekipmanların tasarımında uygulanan kabul görmüş prosedürler. Özel görevler için müsait seçenekler arasında en uygun üniteyi tasarlamak, belirlemek ve değerlendirmek için, çeşitli süreç ekipmanlarının çalışma ilkeleri.
Önkoşul: ChE 334, ChE 342

 

ChE 440: Heterojen Kataliz(3+0+0) 3
[Heterogeneous Catalysis ]

Heterojen katalitik sistemlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Metal kataliz, metal-destek etkileşimleri. Katalitik özelliklerin ölçümü. Katı katalizörlerin hazırlanması, geliştirilmesi ve seçiminde kullanılan kriter ve metotlar. Akışkan-katı katalizör reaksiyonlarının kinetiği; model belirlenmesi ve parametre tahmini. Gözenekli ve gözeneksiz katı katalizörlü heterojen sistemlerde fazlar arası ve parçacıklar araso taşınım süreçleri. Küresel hız. Katalizör seçiminden katalizörün endüstriyel kullanımına uzanan süreç sentezi adımlarının izlendiği uygulama örnekleri. Önkoşul: ChE 342

 

ChE 441: Hidrojen Teknolojileri (3+0+0) 3
[Hydrojen Technolgies]

Temiz enerji kaynağı olarak hidrojen. Hidrokarbon katalitik hidrojen üretimi: buhar reformlama, ototermal reformlama ve kısmi oksidasyon. Elektroliz, güneş enerjisi ve bor teknolojileri kullanılarak hidrojen üretimi. Hidrojenin su-gazı geçiş, seçimli oksidasyon ve diğer teknolojiler kullanılarak arıtılması. Hidrojenin depolanması ve kullanımı.
Önkoşul: ChE 342

 

ChE 442: Katı Katalizörlerin Tasarımı (3+0+0) 3
[Design of Solid Catalysts]

Katı katalizör tasarımının bilimsel temeli. Temel etkin bileşenin tasarımı. İkincil bileşenin mekanizma çalışmalarıyla tasarımı. Destek malzemelerinin seçimi. Katalizör hazırlama tekniklerinin belirlenmesi. Deneysel katalizör test yöntemleri. Endüstriyel katalizörlerin üretimi: temel işlemler ve imalat yöntemleri. Katalizör tasarımında seçilmiş örnekler.
Önkoşul: ChE 342

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

 

ChE 444: Yakıt Hücreleri ve Kataliz (3+0+0) 3
[Fuel Cells and Catalysis]

Yakıt hücrelerinin temel ilkeleri. Yakıt hücresi tipleri. Yakıt hücresi katalizörleri ve katalitik süreçler. Yakıt hücresi termodinamiği ve kinetiği. Yakıt hücresi işletimi, tanımlanması ve tasarımı. Birleşik yakıt işlemci-yakıt hücresi sistemleri.
Önkoşul: ChE 342

 

ChE 450: Yakıt Teknolojileri (3+0+0) 3
[Fuel Technologies]

Enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin tanıtımı ve sınıflandırılması. Kömür, petrol ve doğazgaz endüstrileri. Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri. Biyodizel üretimi. Hidrojen endüstrileri ve yakıt hücreleri. Enerji üretimi, kojenerasyon, enerji bütünleştirmesi, enerji geri kazanımı ve ekserji çözümlemesi. Isı pompaları, buhar üretimi, türbinler ve genleştiriciler.
Önkoşul: 4. sınıf olma

ChE 460: Kimya Sanayinde Toplam Kalite Mühendisliği (3+0+0) 3
[Total Quality Engineering in Chemical Industries]

Kalite yönetimine giriş: temel bilgiler, tarihi geçmiş, tekniki ve operasyonel boyutları. Tasarım ve geliştirmede kalite: kavramsal ve tekniki tasarım, Kalite İşlev Yerleştirme yöntemlerini kullanarak ürün ve süreç tasarımını, planlama ve entegre etme, sağlıklı ürün, Taguchi metodu ile parametre ve süreç tasarımı. Kimya mühendisliği uygulamarında kullanılan tasarım ve üretim için kalite güvence standartları: ISO 9000 kalite güvence sistemleri, ISO 14000 çevresel yönetim sistemleri.
Önkoşul: 4. sınıfta bulunmak

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

ChE 462: Kimya Tesislerinin Tasarımı ve Ekonomisi (3+2+0) 3
[Chemical Plant Design and Economics]

Kimya tesislerinin tasarımı, kimyasal madde üreten fabrikaların organizasyonu ve bu fabrikaların yatırımı, fizibilitesi ve işletimi ile ilgili ekonomik hususlar hakkında temel kavramlar. Bu konuları kapsayan, Türkiye’nin mevcut şartları ile alakalı, kişisel olarak ve grup halinde gerçekleştiilen projeler.
Önkoşul: ChE 334, ChE 342

 

ChE 463: Biyosüreç Tasarımı (3+0+0) 3
[Bioprocess Design]

Biyokimyasal ürünler için ayrıştırma ve saflaştırma teknolojileri. Tedavici / farmasötiklerin üretimi amacıyla bireysel temel işlemlerin bütünleştirilmiş çözümlemesi, süreç benzetimi, planlaması, risk çözümlemesi. Seçilen işlemlerin matematiksel modellenmesi ve ölçek büyütülmesi. Üretim hacim çözümlemesi, darboğaz giderme ve biyosüreçlerin ekonomik değerlendirilmesi.

ChE 465: Kimayasal Madde Fabrikalarında İşletme ve Çevre Emniyeti (3+0+0) 3
[Operational and Enviromental Safety of Chemical Plants]

Kimyasal madde fabrikalarının insan hayatı ve çevre için yarattığı tehlikeler. Kimyasal madde fabrikalarının tasarım, kuruluş ve işletmeleri nedeniyle oluşturabilecekleri risk türleri. Risklerin belirlenmesi, ölçülmesi ve azaltılması. Risklerin yok edilmesi ve azaltılması için kullanılabilecek ekonomik değerlendirme yöntemleri.
Önkoşul: 4. sınıf düzeyi

ChE 475: Süreç Dinamiği ve Denetimi (3+1+0) 3
[Process Dynamics and Control]

Doğrusal ve doğrusal olmayan kimyasal süreçlerin dinamik modellemesi. Doğrusallaştırma. Laplace dönüşümleri. Sistemlerin kararlılığı. Geleneksel geribesleme denetimcileri. Geribesleme denetimli sistemlerin dinamik davranışları. Frekans cevabı tekniği ile denetimci tasarımı. Denetimli ve denetimsiz sistemlerin bilgisayarlı benzetimi. Benzetim programları kullanılarak denetim tasarımları.
Önkoşul: ChE 386

ChE 476: Bilgisayar Destekli Süreç Tasarımı ve Sentezi (3+1+0) 3
[Computer Aided Process Design and Synthesis]

Süreç akım şeması benzeştiricileri, süreç tasarımı ve özümlemesi için benzetim. Süreç üstyapıları, akım şeması özümlemesinde eniyileme yöntemleri. Isı ve güç geri kazanımı ve bütünleştirmesi, ısı bütünleştirmeli damıtım süreçleri. Isı değişim, kütle değişim, reaktör ve atıksu temizleme ağlarının ve ayrıştırma dizilerinin özümlemesi. Süreç esnekliği ve çalışabilirliği. Kesikli süreçlerin tasarımı ve çizelgelemesi. Süreç ve üretim planlaması. Dinamik süreç akım şeması benzetimi.

ChE 477: Süreç Optimizasyonu(3+0+0) 3
[Process Optimization]

Analitik optimizasyonu temelleri. Tek boyutlu çizgi tarama metodları ve çok boyutlu sınırlamalı ve sınırlamasız nümerik optimizayson algoritmaları. Doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, karışık tamsayı doğrusal/doğrusal olmayan programlama ve parametre tahmini yöntemlerinin kimya mühendisliğinde uygulamaları. Kimyasal süreç akışdiagramı optimizasyonunda olanaklı yol ve olanaklı olmayan yol teknikleri.
Önkoşul: ChE 386

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

 

ChE 478: Maliyet ve Risk Mühendisliği (3+0+0) 3
[Cost and Risk Engineering]

Maliyet karşılaştırma ve eşdeğerlilik. Değer kaybı ve vergi. Karlılık ölçütleri, maliyet dizgilemesi, denetim ve muhasebesi. Proje / teçhizat yenileme ve değiştirme analizleri, maliyet eniyilemesi. Risk mühendisliğine giriş. Temel olasılık ve istatistik, belirsizlik. Monte Karlo benzetimi, alternatif risk ölçüleri, riske-maruz-değer, risk-ödül dengesi, risk dağıtımı, proje / teçhizat portföy seçimi, risk eniyilemesi. Belirsizlik ve risk altında tasarım ve işletim.

 

ChE 479 Süreç Tanımlama ve Gözlemleme (3+0+0) 3 ECTS : 5
[Process Identification and Monitoring]

Süreç tanımlamasına giriş. Temel istatistik ve regresyon; zaman serileri; (N)ARX ve (N)ARMAX gibi doğrusal ve doğrusal olmayan özregresyon modelleri. Yapay sinir ağlarıyla doğrusal olmayan süreçlerin tanımlaması. Veri düzleme ve süzgeçleme, girdi-değişken seçimi, geçerlilik sınaması, yordama. Denetim çizelgesi ve temel bileşen çözümlemesi ile süreç gözlemlemesine giriş: korelasyon çözümlemesi. Veri uzlaştırmasına ve hata sezinlemesine giriş.

ChE 492: Bitirme Projesi (0+0+8) 4
[Project]

Mühendislik Eğitimi temel dersleri arasında sıralanmıştır.

ChE 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 : (3+0+0) 3 Kimya Mühendisliğinde Özel Konular
[Special Topics in Chemical Engineering]

Kimya Mühendisliği ve kimyasal teknolojilerde güncel gelişmelerle ilgili özel konular.

 bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders, ,dönem ödevi,proje, ,bitirme tezi,  ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneğiı, ,lisans bitirme tezi, ,tez ödevleri, ,yüksek lisans tezi, ,bitirme tezi indir, ,bitirme ödevi, ,bitirme tezi sunumu, ,üniversite tez, ,bitirme tez konuları,, ,bitirme projesi, ,lisans tezi nasıl yazılır, ,özel ders,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031