Bitirme Tezi Örnekleri

STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz

Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.
BA 503 Sayısal Yöntemler bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Bu derste özellikle yönetimsel problemlerin matematiksel olarak modellenmesi (Doğrusal programlama ve tamsayılı programlama) üzerinde durulacaktır. Değişik uygulama alanlarından örneklerle verilecektir. Bazı özel yapılı problemler için çözüm yöntemleri üzerinde durulacaktır.
BA 592 Yönetim Bilgi Sistemleri bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları, işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları arasındadır.
IES 508 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi  bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Bu ders Simulasyon Modellemede Temel Kavramlar; Rassal sayı ve Rassal Değişken Üretimi; Model Doğrulama ve Gerçekleme; Girdi Verilerinin Modellenmesi;Çıktı Analizi;Varyans Azaltma Yöntemleri; Simulasyonda Deney Tasarımı gibi konuları içerecektir.
IES 512 İmalat Sistemleri Analizi bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

This course deals with the following topics: Models of manufacturing systems, including transfer lines and flexible manufacturing systems; Calculation of performance measures, including throughput, inprocess inventory, and meeting production commitments; Realtime control of scheduling; Effects of machine failure, setups, and other disruptions on system performance.

Not: Bu dersin ön koşulu yoktur fakat MATH 223 ve MATH 218 seviyesinde bilgi tavsiye edilir.
BA 507 Teknoloji ve İşlemler Yönetimi bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Üretim sistemleri, üretim yönetimi fonksiyonları, üretim planlaması, stok yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı, süreç ve ürün stratejileri, kapasite planlaması, tesis yeri seçimi, yerleşim stratejisi. bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
MSE 597 Dönem Projesi

Bu ders, bir projenin bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir problem belirlenmekte, bu problem üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma deseni kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma deseni çerçevesinde veri toplanmakta ve deneyin kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir rapor yazılmaktadır. bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
MSE 595 Seminer

Öğrenciler dışarıdan gelen şirketlerle bağlantı kurarak günümüz problemlerini ve çözümlerini öğrenecek, bunun yanında belirlediği bir konuda araştırma ya da deneysel inceleme hazırlayıp sunum yapacaklardır.
MSE 508 Örgütsel Liderlik ve Değişim

Dersin içeriği liderlik ve değişim kavramlarının incelenmesi içerir. Liderlik modelleri, liderlik için gerekli eğitimlerin üzerinde durulur. Değişim sürecini etkileyen liderlik yaklaşımları ve kişisel ve örgütsel davranışları inceler.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
Seçmeli Dersler

BA 508 Stratejik Yönetim

Bu ders örgütlerde stratejik yönetim ve işletme politikası ile ilgili konuları içerir.
BA 567 Örgütlerin Dinamikleri bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Derste öğrencilere, organizasyonların nasıl tasarlandığı, yapılandırıldığı, yönetim stratejileri, yaratıcılık ve organizasyonların çevreleriyle nasıl etkileşimde bulundukları gibi konular anlatılacaktır. Karar verme süreci, yenilikler ve değişim ve organizasyonel kültür derste üzerinde durulan konular arasındadır.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

IES 503 Yapay Zeka

Common LISP ve Prolog; Akıllı Etmenler; Problem çözme ve Arama: düzenli ve sezgisel arama, A*, yerel arama ve optimizasyon; Kısıt sağlama problemleri; Oyun oynama ve rekabet ortamında arama; Matıksal muhakeme. Önerme mantığı. Birinci seviye mantık. Birinci seviye mantıkta çıkarsama; Planlama; Belirsizlik altında muhakeme. Bayes kuralı. İnanç ağları. Karar vermek için inançları kullanma. İnançları öğrenme; Özel konular: Robotik, Doğal Dil İşleme, Oyun Teorisi, diğer Yapay Zeka uygulamaları.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
IES 509 Sezgiseller

Bu dersin amacı matematiksel modellemeyi hali hazırda bilen öğrencilere sezgisel algoritmaların işleyişini sunar. Başlıklar temel sezgisel yapılar (greedy, improvement, construction); benzetim tavlama, tabu search, genetic algoritma, karınca koloni ve benzeri metasezgisel algoritmalardır. Derslerde sezgiseller ile ilgili temel bilgiler not olarak sağlanacaktır. Öğrencilerin dersin ilgili olduğu konularla ilgili çeşitli uygulamalar yapması beklenmektedir. Buna ek olarak, proje ödevi olarak bir problemi uygun bir sezgisel metod ile çözecek program yazmaları ve bu programın performansını ölçmeleri beklenmektedir.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
LOG 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

MSE 552 Yönetim Muhasebesi ve Kontrol

Derste, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları anlatılacaktır. Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılacaktır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yapılacaktır.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri
MSE 579 Yalın/Altı-Sigma Süreçleri

Yalın/AltıSigma, yalın düşünce, değişkenlik redüksiyonu, deney tasarımı, takım bazlı iş sistemleri, istasyon içi süreç kontrolü, toplam üretken bakım, senkronize materyal akışı, değer akım haritalaması, bilgi akışı, diğer endüstri ayarlarına göre çekme bazlı sistemler ve işletme sıralamasını tetikleyen güçleri inceler. Cesur vizyon ve gerçeklere ağırlık verilir.bitirme tezi örnekleri ,bitirme tezi ,bitirme tezi kapak ,bitirme tezi nasıl hazırlanır ,bitirme tezi önsöz örneği ,bitirme tezi önsöz örnekleri ,bitirme tezi sunum örnekleri ,bitirme tezi nasıl yazılır ,bitirme tezi önsöz ,bitirme tezi teşekkür yazısı ,bitirme tezi örnekleri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031