Bitirme Tezi Yazım

I. YARIYIL

,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Matematik I (4+2) 5

Fonksiyonlar. Limit. Süreklilik. Türev. Fonksiyonların diferansiyeli. Saklı diferansiyel. Türevin uygulamaları. Maksimum ve minimum değerler. Maximum ve minimum ile ilgili uygulamalı problemler. Bağıntılı oranlar. Ara formlar. Kısmi diferansiyel. Kısmi türev. Artmalar ve diferansiyel. Birden fazla değişkenli fonksiyonların tepe noktaları.

Fizik-I (3+2) 4

Ölçüm ve vektörler. Bir boyutta hareket. Bir yüzeyde hareket. Parçacık dinamiği. İş ve güç. Enerjinin korunumu. Momentin korunumu. Doğrusal momentin korunumu. Çarpışmalar. Dönme kinematiği. Dönme dinamiği ve açısal momentin korunumu. Katı cisimlerin dengeleri. Salınım. Yer çekimi. Sıvı mekaniği. Esnek ortamlarda dalgalar. Ses dalgaları. Isı. Sıcaklık ve termodinamiğin ilk yasası. Gazların kinetik teorisi. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası.

 

Bilgisayara Giriş (2+2) 3 ,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Kişisel bilgisayar ve çevre birimlerinin kullanımının öğrenilmesi. Kelime işleme, kütük ve katalog yönetimi. Windows işletim sistemi, hesap tablosu ve grafik uygulamalarının kullanımı. BASIC dilinde programlama.

Algoritmalar ve Programlama I (3+2) 4

Bilgisayar sistemleri donanım ve yazılımının temel kavramları. Makine dili, birleştirici dili ve üst düzey diller. Verinin içsel gösterimi, tam sayılar, gerçel sayılar, karakterler. Problem çözme ve algoritma geliştirme. Program yapıları. Sıralama, değiştirme ve yineleme. Bu dersin bütün bölümleri program geliştirme yöntem ve biçimlerini içerecektir. Derste PASCAL dili tanıtılacak ve kullanılacaktır.

,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

II. YARIYIL

Matematik – II (4+2)5

Belirli integral. Belirli integralın özellikleri. İntegral teknikleri. Kısmi integral. Trigonometrik integrallar. Trigonometrik yerine koyma. Kısmi fraksiyonlar. İkinci derece ifadeler. Belirli integralın uygulamaları. Alan. Dönel cisimler. Silindirik katmanlar kullanarak hacim hesabı. Yay uzunluğu. Kuvvet serileri. Fonksiyonların kuvvet serileri ile gösterimi. Taylor ve Maclaurin serileri. Vektör çarpımı. Vektörler ve skalarlar. Vektör cebiri. Birim vektörler. Bir vektörün bileşenleri. Skalar ve vektörel çarpım. Vektörlerin diferansiyeli. Gradyan, diverjans ve körl. Kompleks sayı sistemi. Kutupsal form ve kompleks sayılar.

Fizik-II (6+0) 6 ,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Madde ve enerji. Elektriksel alan. Gauss kanunu. Potansiyel elektrik. Kapasitörler ve yalıtkanlar. Akım ve direnç ,elektro motif kuvvet ve devreler. Manyetik alan. Amper kanunu. Faraday kanunu. Endüktans. Cisimlerin manyetik özellikleri. Elektromanyetik salınım. Elektromanyetik dalgalar. Geometrik optik. Karışma, kırılma spektrumu.

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (3+0)3

,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

 

Problem çözme kavramları, algoritmaların özellikleri, algoritmik gösterim, yapısal programlama. Bilgisayar sistemleri kavramları: donanım ve yazılım. Veri biçimleri. Bir programlama dilinin problem çözümüne uygulanması.

 

Algoritmalar ve Programlama- II (3+2)4

,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

 

Veri türleri. Skalar ve yapısal veri türleri. Dizinler, kayıtlar, kümeler ve kütükler. Yığınlar, kuyruklar ve doğrusal listeler. Bağlaçlı listeler ve ağaçlar. Veri yapılarının gerçekleştirilmesi. Özyineleme. Dizinleri ve listeleri arama. Sıralı kütük ve ikili ağacın aranması. Sıralama yöntemleri, kabarcık sıralama, eklemeli sıralama, yığın sıralama, hızlı sıralama. Algoritma gerçekleştiriminde zaman ve yer konuları.

 

III. YARIYIL

 

Liner Cebir ve Diferansiyel Denklemler (4+0)4

Doğrusal denklem sistemleri ve matrisler. Determinantlar. Matrislerin sıralanması. Vektörler ve vektör uzayları. Genelleştirilmiş ters. Öz değerler. Öz değerler vektörleri. Birinci derece diferansiyel denklemler. Ayrılabilir ve homojen türler. Sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler. D işlemci. Eş zamanlı sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler. Bazı temel fonksiyonların Laplace dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. Bazı ters Laplace dönüşümleri. Laplace dönüşümlerin diferansiyel denklemlere uygulanması.

Veri Yapıları (3+2)4

Temel veri türleri ve veri yapıları: yığınlar, bağlı listeler, kuyruklar, ağaçlar ve çizgeler. Bu yapılar üzerindeki işlemler. Arama, sıralama, ve değişik algoritmaların karşılaştırılması. Dağıtık adresleme yöntemleri. Bellek atama ve atık toparlama.

Sayısal Mantık Devreleri (3+2)4

Sayı sistemleri. Boolean cebiri, mantyk ağları ve sadeleştirmeleri. Kapı temelli mantık tasarımı. MSI ve LSI teknolojileri, birleşik ve sıralı devreler. Sayaçlar, kaymalı kayıtçılar, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık, bellek ve kontrol üniteleri, mini ve mikro bilgisayar sistemleri. ,bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Soyut Yapılar (3+0)3

Küme kavramı ve matematiksel mantık. İspat yöntemleri. Matematiksel tümevarım. Fonksiyonlar ve bağıntılar. Eleman sayıları ve sayılabilirlik. Cebir sistemleri. İkililik kuramı. Hemomorfizim ve izomorfizim. Latisler. Boolean cebir. Çizge ve ağaçlar. Matris gösterimleri. Semigrup, monoid ve gruplar. Sonlu durum makineleri ve diller.

Elektrik Devre Temelleri (2+2)3

Tanımlar ve birimler: Akım, gerilim, güç, enerji. Temel devre öğeleri: Kaynak çeşitleri ve dirençler. Temel teoremler: Ohm yasası, Kirchhoff’un gerilim ve akım yasaları. Basit devreler: Akım ve gerilim bölünmesi, eşdeğer kaynaklar. Temel devre analiz teknikleri: düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemleri. Devre teoremleri: Lineerlik, süperpozisyon, Thevenin ve Norton teoremleri. Maksimum Güç Transferi; Endüktans ve Kapasitans; 1. Dereceden RL ve RC Devrelerinin tepkileri.

Görsel Programlama (2+2)3

C# programlama diline giriş, Görsel Nesnelerin Kullanımı, Formlar, Kontrol Deyimleri, Döngüler, Alt Programlar, Diziler, Kontrol Nesneleri, Özellikleri, Olaylar ve Metotlar

IV. YARIYIL

Hesaplama Kuramı (3+0)3

Hesaplamanın temel kavramları. Algoritmaların kuramı ve gösterimi ve hesaplama modelleri. Turing makineleri, sonlanma problemi ve çözülememezlik. Hesaplanabilir fonksiyonlar ve yüklemler. Algoritmalar ve etkin hesaplanabilirlik. Özyinelemeli fonksiyonlar.

Programlama Dilleri (3+0)3

Dillerin tasarımı ve gerçekleştirimi arasındaki ilişkiler ve konular. Sözdizimi, anlam ve programlama dillerinin çevirimi. Veri türleri ve yapıları, sıra kontrolü, veri kontrolü, temel programlama dillerinde yer alan bellek yönetimi kavram ve teknikleri. Sözdizim, anlam ve çevirmenin kuramsal modelleri. İşletim ve programlama çevreleri. Temel dillerin özelliklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi.

Olasılık ve İstatistiğe Giriş (3+0)3

 

Değişken tanımı, veri tipleri, veri tiplerine uygun sayısal ve grafik sunum teknikleri, popülasyon ve örnek, nokta ve aralık tahminlemesi, hipotez testi.

Temel kavramlar – Değişken, veri tipi Veri Tiplerine uygun tablo ve grafik gösterimi ve okuma Nümerik veri tiplerine uygun merkez ve dağılış ölçüleri Popülasyon ve örnek kavramları, rasgele değişken ve beklenen değer tanımları Bazı özel olasılık dağılışları: Normal , Binom, Poisson Dağılışları Nokta ve aralık tahminlemesi

Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi (4+0)4

 

Bilgisayar mimarisine genel bakış: Von Neumann– Harvard mimarisi, CISC ve RISC mimarileri. Bilgisayar aritmetiği algoritmaları ve işlemcileri, Komut seti tasarımı,denetleyici ve veriyolu tasarımı, bellek sistemleri, giriş-çıkış sistemleri, kesmeler, iş hatları, performans analizi,Komut biçimleri ve adresleme türleri.

 

Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) (2+0)2

 

Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili terimlerin ingilizce altyapısı,literatür takibini kolaylaştıracak inglizce bilgiler. bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Nesneye Dayalı Programlama (3+0)3

 

Yapısal programlamayı ve fonksiyonlar arası parametre aktarım işlevlerini ileri seviyeye taşıyarak C++ programlama diliyle ile nesne tabanlı programlamayı kavrayarak windows programlama ilkelerini uygulamalı öğrenilmesi.

V. YARIYIL

Algoritma Tasarımı ve Analizi (3+0)3

Temel kavramlar, Algoritma analizine giriş, temel veri yapıları. Algoritma tasarım yöntemleri: Parçala-çöz ve Greedy, Dinamik programlama. Temel Algoritmalar: Arama ve sıralama algoritmaları, Çizge tabanlı algoritmalar.

İşletim Sistemleri (3+0)3

İşletim sistemleri kavramlaryna giriş. Bir kaynak yöneticisi olarak işletim sistemi. İşlem uyumlaştırma: Karşılıklı dışlama, semaforlar. Komut dilleri. İş yönetimi ve iş zamanlama. İşlem yönetimi. Bellek yönetimi, görüntüsel bellek ve sayfalama. Kesilme yapıları ve kesilme işleme. Mesaj idareli sistem ve veri yönetimi. Aygıt yönetimi, G/Ç sistemleri ve G/Ç işleme. Disk erişim zamanını iyileştirme. MS-DOS, Unix, AOS gibi işletim sistemi örnekleri.

Nesneye Dayalı Programlama (3+0)3

Nesneye Dayalı Düşünme, Nesneye Dayalı Tasarım, Java’da Sınıflar ve Metotlar, Altsınıflar ve alt tipler, Java’da Uygulamalar.

Sayısal Elektroniğe Giriş (3+0)3

Giriş; Elemanlar ve Temel Devreler: İşlemsel Kuvvetlendiriciler; tanımlar ve uygulama örnekleri. Diyotlar; ideal diyot, jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri, diyotlu devrelerin analizi, yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Bipolar Jonksiyonlu Tranzistor (BJT); fiziksel yapı ve çalışma rejimleri , DC kutuplama, kuvvetlendirici olarak BJT, küçük işaret eşdeğer devresi , temel kuvvetlendirici yapıları, anahtar olarak çalışma. MOSFET, yapısı ve çalışma türleri, kuvvetlendirici olarak MOSFET, MESFET.

VI. YARIYIL

Sistem Programlama (3+0)3

Sistem programlarının tasarım ve gerçekleştirimi: Yazım programları, kütük yardımcı programları, gözetçiler, birleştiriciler, yerleştirici ve bağlayıcı yükleyiciler, G/Ç yürütücüleri, zamanlayıcılar vb.. Mikroişlemci ve büyük bilgisayar birleştirici dilleri. DBE, G/Ç ve diğer işlevsel elemanların tek bir sistem mimarisinde birleştirilmesi ve arayüzleri için program geliştirme.

Yazılım Mühendisliği (3+0)3

Gereksinim saptanması. Yazılım belirtimi, program tasarım araçları ve teknikleri. Dokümantasyon ve bakım. Gerçekleştirim. Karmaşıklık. Bellek ve işleme zamanı çözümlemesi. Program test ve bakım araçları ve teknikleri. Yazılım güvenilirliği. Yazılım yaşam döngüsü çözümleme. Yazılım mühendisliği yönetimi. bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Veritabanı Yönetim Sistemleri (3+0)3

VTYS kavramlarına giriş. Kavramsal modelleme. Hiyerarşik, ağ ve ilişiksel sistemler için veri modelleri ve diller. İlişkisel şema tasarımı. Veritabanı koruma, bütünlük, uyuşum ve kurtarımı. Nesneye dayalı VTYS ve bilgi tabanları.

Mikroişlemciler (3+0)3

Mikro bilgisayar elemanları ve mikrobilgisayar tasrımı.Bellek, Gösterge ve tuş Takımı tasarımı. Kesme yapısı ve kesmeli çalışma tasarımı. Giriş/Çıkış ve doğrudan bellek erişimi. Paralel haberleşme ve örnekler. Seri haberleşme ve örnekler. Mikroişlemcili Denetim sistemi tasarımı. Bazı seçilmiş mikroişlemcilerin incelenmesi. Mikroişlemcili sistem tasarımı ve gerçekleştirimi.

VII. YARIYIL

Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı(3+0)3

Bilgisayar Ağları (3+0)3

Veri iletişiminde temel kavramlar. Bilgisayar ağlarına genel bakış. ISO-OSI model tanımlama. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topolojileri. Fiziksel baş katmanı. İletişim teknikleri. Veri baş katmanı, akış kontrolü ve hatadan arındırma. Ağ katmanı. Yerel bilgisayar ağları. Çokça kullanılan ağ ve protokol örnekleri.

Paralel Programlama(3+0)3

Sayısal İşaret İşleme(3+0)3

VIII. YARIYIL

Bitirme Projesi (0+4)2

Bir öğretim üyesi tarafından belirlenen ve yönlendirilen bilgisayar bilimleri alanında bir teknik proje. Yalnız son sınıf öğrencilerine açıktır.

Yapay Zekaya Giriş (3+0)3

Bilginin gösterimi. Arama ve sezgisel programlama. Mantık ve mantık programlama. Yapay zekanın uygulama alanları. Problem çözme, oyunlar ve bulmacalar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görüş ve doğal dil anlama. LISP ve PROLOG dillerini kullanarak örnekler. bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Sistem Simülasyonu ve Modelleme(3+0)3 bitirme tezi yazım ,bilgi ünv bitirme tezi ,bitirme tezleri bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi sonuç bölümü ,bitirme tezi konuları biyoloji ,bitirme tezi konuları bilgisayar mühendisliği ,bitirme tezi cv ,coğrafya bitirme tezi ,c# bitirme tezi ,cbü bitirme tezi ,cbs bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031