Ekonomi Hukuku BitirmeTezi

yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,

 

1.2.ĐS HUKUKUNUN ĐLGĐLĐ OLDUĞU BĐLĐM KOLLARI VE HUKUK ĐÇĐNDEKĐ YERĐ
Đs Hukuku, basta Anayasa olmak üzere Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Đdare
Hukuku, Devletler Hususi Hukuku ve Devletler Umumi Hukuku ile yakından ilgilidir.
Ayrıca iktisat, isletme, istatistik, maliye, muhasebe ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerle; is güvenliği
ve isçi sağlığı, sigorta hukuku konularıyla belirli miktarlarda da fizik, kimya, matematik, teknoloji ve tıp
gibi fen bilimleri ve pozitif bilimlerle de iliskili olduğunu belirtmek gerekir.
2. ĐS HUKUKU’NUN KAYNAKLARI
Đs Hukuku’nun kaynakları resmi ve özel olmak üzere iki ana gurup altında incelenmektedir.
Đs Hukuku Kaynakları
Resmi Kaynaklar Özel Kaynaklar
Resmi Đç Hukuk Uluslararası Ulusal örf ve adetler
Kaynakları Kaynaklar Toplu Đs Sözlesmeleri
Yasama Kay. Versay Barıs Đç Yönetmelikler
Yürütme Kay Antlasması
Yargı Kaynak. ILO Uluslararası
Çalısma Örgütü
Semadan da görüleceği üzere bu Đs Hukuku kaynakları kısa açıklamalarla söyle tanımlanabilir:
2.1.1.) Resmi Đç Hukuk Kaynakları; Devletin ilgili resmi organı tarafından meydana getirilen, uyulması
zorunlu, genel ve yaptırımı bulunan kurallardır.
2.1.1.a) Yasama Kaynakları; TBMM tarafından çıkarılan kanunlardır. Bu konuda Đs Hukuku’nun temel
kaynağı Anayasa’dır. Diğer temel yasa kaynakları arasında 4857 sayılı Đs Kanunu gelir. Diğer Đs
Kanunları; “Deniz Đs Kanunu” ile “Basın Mesleğinde Çalısanlarla Çalıstıranlar Arasında Münasebetlerin
Tanzimi Hakkındaki Kanun” bunlardandır.
Kollektif Đs Hukukuna iliskin “Sendikalar Kanunu” ile “Toplu Đs Sözlesmesi Grev ve Lokavt
Kanunu”, “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”, “Hafta Tatili Kanunu”, “Đs Mahkemeleri
Kanunu”, “Sosyal Sigortalar Kanunu” ile “Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu” doğrudan Đs Hukukuyla
ilgili kanunlardır.
Diğer yandan; “Medeni Kanun”, “Borçlar Kanunu” da genel kanunlar olarak kısmen Đs
Hukuku’na kaynak olusturmaktadır. Ayrıca, “Öğle Dinlenmesi Kanunu”, “Türkiye’de Türk Vatandaslarına
Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun” ve “Umumi Hıfzısıhha Kanunu” da önemli kaynaklar
arasında yer alır.

yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
2.1.1.b) Yürütme Kaynakları; Çalısma hayatının dinamik yapısı, gelisen ihtiyaçlar karsısında çıkarılan
kanunların ayrıntılı olarak, yasa çıkaranlar tarafından sık sık değistirilerek günün kosullarına uydurulması
oldukça güç ve zaman alıcı bir istir. Bu nedenlerle, kanunlarda teknik ayrıntılara inilmez, yalnızca konuya
iliskin genel ilkeler düzenlenerek uygulamaya iliskin ayrıntılar yürütme organınca çıkarılan tüzük,
kararname ve yönetmeliklere bırakılır.
Bunlardan baslıcaları:
– Fazla Çalısma Tüzüğü,
– Sağlık Kuralları Bakımından Günde En Çok Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalısılması Gereken
Đsler Hakkında Tüzük,
– Hazırlama, Tamamlama, Temizleme Đsleri Tüzüğü,
– Kadın Đsçilerin Sanayi’e Ait Đslerde Gece Postalarında Çalıstırılma Kosulları Hakkında Tüzük,
– Postalar Halinde Đsçi Çalıstırılarak Yürütülen Đslerde Çalısmalara Đliskin Bazı Özel Usul ve
Kurallar Hakkında Tüzük,
– Đs Güvenliği Tüzüğü,
– Ağır ve Tehlikeli Đsler Tüzüğü,
– Gebe ve Emzikli Kadınların Çalısma Kosulları Đle Emzirme Odaları ve Çocuk Bakımı Yurtları
Hakkında Tüzük.

yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
5
Yönetmelikler ise, Basbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kisileri tarafından, görevlerine iliskin
kanun ve tüzüklerin ilgililerce aynı ölçüde uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan hukuk kurallarıdır.
– Đsyerlerinde Açılacak Kantinler Hakkında Yönetmelik,
– Asgari Ücret Yönetmeliği,
– Yıllık Ücretli Đzin Yönetmeliği
bunlara örnektir.
2.1.1.c) Yargı Kaynakları; Çalısma hayatında ortaya çıkan çesitli is uyusmazlıklarına iliskin
mahkemelerce verilen ilke kararları olarak karsımıza çıkar. Đs Hukuku’na kaynak olarak gösterilebilecek
yargı kararları:
– Anayasa Mahkemesi,yuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
– Yargıtay,
– Danıstay,
– Uyusmazlık Mahkemesi, tarafından verilen kararlardır.
2.1.2.) Uluslararası Kaynaklar; Versay Barıs Antlasması’ndan sonra kurulan “Uluslararası Çalısma
Örgütü”, Đs Hukuku’nun uluslararası ortak normlara oturtulmasında önemli rol oynamıstır. Türkiye bu
örgütün en eski üyelerinden biridir ve pekçok sözlesmeyi imzalayarak ulusal mevzuata katmıstır.
2.2. Özel Đs Hukuku Kaynakları; bunlar, resmi kaynakları tamamlayan, boslukları dolduran:
– Örf ve adetler
– Toplu Đs Sözlesmeleri
– Đç Yönetmelikler’dir.
3. ĐS HUKUKU’NUN GENEL OLARAK UYGULAMA ALANI
Basta 4857 sayılı Đs Kanunu olmak üzere, devletin sosyal ve koruyucu nitelikteki önlemleri en
genis sekliyle bütün sanayi ve ticaret faaliyetlerini kapsarken; Basın Mesleğinde Çalısanlarla Çalıstıranlar
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun ile Deniz Đs Kanunu da iki ayrı faaliyet koluna
iliskin is kanunlarıdır ve Đs Hukuku’nun ana kaynakları ile uygulama alanlarını olustururlar. Her ne kadar
4857 sayılı Đs Kanunu ilke olarak tüm sanayi ve ticaret faaliyetlerini kapsama alanına almıssa da bu
ilkenin bir kısım istisnaları bulunmaktadır. Kapsam dısı tutulan bu faaliyetler, Đs Kanunu’nun 4.cü
maddesinde sayılmıstır.
4. ĐS HUKUKU’NUN KĐSĐLER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANIyuksek lısans basvuruları,
işletme tez konusu,
tez konuları işletme,
mikro iktisat notları,
işletme tez konuları,
İktisat Tarihi,
Türkiye Ekonomisi,
Finansal Ekonomi ,
İktisadi Kalkınma Ve Büyüme ,
Maliye Politikası ,
Vergi Hukuku ,
Đs Kanunu’nun 2.ci maddesi, bu kanun hükümlerinin 4.cü maddede sayılan istisnalar dısında kalan
bütün isyerlerine, bu isyerlerinin isverenleriyle isveren vekillerine ve isçilerine uygulanacağını
belirtmektedir. Bu durumda istisnalar saklı kalmak üzere isverenler, isveren vekilleri ve isçiler, hak ve
yükümlülükler bakımından Đs Hukuku’nun uygulama alanına girmektedirler.
4.1. Đ sçi
Đs Kanunu’nun 1.ci maddesi isçiyi “bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir iste ücret karsılığı
çalısan kisiye isçi denir” seklinde tanımlamaktadır. Bu tanımın baslıca unsurları sunlardır:
4.1.1.) Hizmet Akdi: Đs Kanunu’na göre hizmet akdiyle çalısan kimseler isverene bağımlı (tabi) hizmet
gördüklerinden, yine konusu insan emeği olan ancak istisna, vekalet, tasıma ve yayın gibi akitlerle
çalısanlar bu kanun bakımından isçi olarak nitelendirilemezler. Örneğin, herhangi bir yüklenici mimar ya
da mühendis, bir kimsenin insaatını yapmayı üstlenmisse bu kisiyle yapımcı arasında gerçeklestirilen akit
bir istisna aktidir. Ancak bu mimar ya da mühendis, baskasına ait bir insaat isinde kontrol görevlisi
olarak, ücret karsılığında çalısıyorsa, isverenle arasındaki akit hizmet aktidir ve isçi sayılır.
4.1.2.) Bir Đste Çalısmak: Đsçi, hizmet aktine taraf olarak isverenin göstereceği iste çalısmak
durumundadır. Bu çalısma bedeni ya da fikri faaliyet seklinde olabilir.
4.1.3.) Ücret: Đs Kanunu’na göre, ancak ücret karsılığı çalıstırılan kimse isçi olarak nitelendirilmektedir.
Ücret, ilke olarak hizmet aktinin de ana unsurunu olusturmakta; ücreti belirlemeden hizmet akdi
yapılmasından söz etmenin imkanı bulunmamaktadır.
6
Belirli bir iste ücret karsılığı çalısarak bu ücreti almak isçilik niteliği için yeterli değildir

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829