Elektronik Mühendisliği Bitirme Tezi Konuları

Ders İçerikleri
      elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

 

 

 

 

 

EHM101  Elektronik Mühendisliğine Giriş  (2-0) 2 (ECTS-3)
Elektrik Mühendisliğinde temel kavramlar. Elektriksel büyüklükler ve ölçülmesi. Elektronik elemanlar. Basit elektrik devrelerinin analizi. Lojik devreler. Sinyaller ve sistemler. Haberleşme sistemleri. Mühendislikte etik ve standartlar.EHM103  Elektronik Mühendisliğine Giriş  Laboratuarı (0-2) 1 (ECTS-3)
Ölçü aletlerinin tanıtımı. Doğru gerilim ve akım ölçülmesi. Alternatif gerilim ve akım ölçülmesi. Elektronik devre tasarımı. Elektronik tasarım programları (CAD). Elektronik devre şeması ve baskı devre (PCB) çizimi. Baskı devre imalatı. Elektronik devrelerin montajı, lehimlenmesi.MAB121 Matematik-I (3-0)3  (ECTS-5)
Reel sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar. Limitler, sayısal diziler ve ünlü limitler. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel, Taylor formülleri, diferansiyel hesabının fiziksel ve geometrik problemlerin çözümlerine uygulamaları. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlarin integralleri.

FIZ101    Fizik I (3-0) 3 (ECTS-4)
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve  Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cisimlerin Sabit  Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi, Açısal Momentum ve Tork, Statik Denge ve Esneklik, Salınım Hareketi, Evrensel Çekim Kuvveti.

KIM105   Genel Kimya (3-0) 3 (ECTS-4)
Madde; Atomun Yapısı; Atom Teorileri; Atomun Elektronik Yapısı ve Periyodik Cetvel; Kimyasal Hesaplamalar; Kimyasal Formüller ve Denklemler; Moleküler Yapı ve Hidridizasyon; Gazlar; Sıvılar ve Katılar; Çözeltiler; Termokimya; Kimyasal Kinetik; Kimyasal Denge;Asitler ve Bazlar; Elektrokimya; Radyoaktivite.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

BSM103  Programlama Teknikleri ve Dilleri I   (2-2) 3 (ECTS-4)
Programlama dili temelleri, Derleme teknikleri: derleme, yorumlama, birleştiriciler; Editörler; Algoritma ve akış şeması tasarımı; C Programlama diline giriş: Fonksiyonlar, Operatörler, Kontrol (if, if-else, switch, break, continue) ve döngü (while, do-while, for) deyimleri, Kütüphane ve makro fonksiyonlar; Başlık dosyaları.

TRK101  Türkçe I (2-0) 2 (ECTS-2)
Türkçe sevgisi ve bilincini oluşturmak;Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Temel konular: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi,konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma(tartışma, açıkoturum, vb) not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

ING103  İngilizce I  (2-0) 2 (ECTS-3)
Ders içeriği olarak, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini, dialoglar, sınıf çalışmaları, tartışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve araştırmalar yoluyla geliştirme temel olarak alınmıştır.

EHM102  Lojik Devreler  (3-2) 4 (ECTS-5)
Lojik tasarımında temel kavramlar; Sayı sistemleri ve veri gösterimi; Kodlama; Boole cebri ve işlevleri; Kombinazonsal devrelerin analizi, tasarımı; Karnaugh haritası; Programlanabilir Lojik Diziler (PLA’s); Ardışıl lojik devrelere giriş; Durum tablosu ve durum indirgeme; Sayısal teknolojiler ve tümleşik devreler. Laboratuar.

MAB122  Matematik-II  (3-0)3 (ECTS-5)
Belirli integraller ve belirli integralin geometrik ve fiziksel problemlerin çözümü için uygulamaları. Özel integraller. Sayısal seriler, fonksiyonel ve Fourier serileri. Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler ve tam diferansiyel. Çok değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumları. Katlı integraller ve Fubini teoremleri. Eğrisel integrallar,  Stokes ve Green formülleri.

FIZ102  Fizik-II  (3-0) 3 (ECTS-4)
Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Kondensatörler, Akım ve Direnç, Doğru Akım ve Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar.

FIZ114  Modern Fizik  (3-0) 3 (ECTS-4)
Özel rölativite teorisi. Elektromanyetik radyasyonun parçacık özellikleri: Fotoelektrik olay, Siyah cismin ışıması, Compton olayı. Parçacıkların dalga özellikleri: De Broglie hipotezi, Heisenberg belirsizlik ilkesi. Atomik yapı. Kuantum mekaniğinin temel kavramları: Schrödinger denklemi ve basit çözümleri, Kuantum sayıları, Seçim kuralları, Zeeman olayı. Çok elektronlu atomlar: Spin, Pauli dışarlama ilkesi. İletken, yarıiletken, yalıtkanlar ve enerji bandları.

BSM104  Programlama Teknikleri ve Dilleri II  (2-2) 3 (ECTS-4)
Ayrıntılarıyla C Programlama dili: Fonksiyonlar, Diziler, Sözceler, Yapısal veri türleri (strcut, union); bit düzeyinde değişkenler ve operatörler; Disk dosyaları; Önişlemciler; Doğrusal bağlantılı liste; Statik ve dinamik bellek; Örnek uygulamalar; JAVA diline giriş; Sınıf ve Nesne kavramları; Yöntem (Method) ve paket yapıları; G/Ç işlemleri. Görsel arayüzlü Ppprogramlar.  MATLAB.

ING104  İngilizce II (2-0) 2 (ECTS-3)
Öğrencilerin kendi akademik alanlarındaki okuma, okuduğunu anlayıp yorumlama, yazma becerilerini geliştirme ve akademik alanlarındaki kelime bilgilerini artırma esas amaçtır.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

TRK102 Türkçe II (2-0) 2 (ECTS-2)
Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek.Türk Dili II’in temel konuları: Dünya ve Türk dilleri; bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları, anlatım biçimleri, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd.) ; Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri. Tük Dili II’in işlenişi: Ders anlatma, tartışma, grup çalışması, ders içi ve ders dışı ödevler ve projeler.
EHM201 Elektronik-I (Yarı İletken Devre Elemanları)  (4-0) 4 (ECTS-6)
Yarı iletkenlerin kristal yapısı, enerji seviyeleri, p ve n tipi maddeler; ideal diyot, yarıiletken diyot, zener diyot, diyot eşdeğeri, diyot uygulamaları, zener diyot, LED. Bipolar transistör, MOSFET yapıları; özeğrileri ve kutuplanmaları. Transistörlü kuvvetlendiriciler. Transistörlerin eşdeğer devreleri. Anahtar elemanları. Yarı iletken elemanların sınır değerleri. Soğutucular.

EHM203   Elektrik Devrelerinin Temelleri  (4-0) 4 (ECTS-5)
Devre teorisi, toplu parametreli devreler, Kirchhoff’un gerilim ve akım yasaları; graf teorisi;  2- ve 3- uçlu devre elemanlari; paralel-seri bağlantı; direnç devreleri: Norton ve Thevenin eşdeğer devreleri, lineer olmayan devreler; dinamik devrelere giriş ve durum denklemleri; RLC ve çok uçlu elemanlardan oluşan devrelerde durum denklemlerinin elde edilmesi; ikinci ve yüksek dereceden devreler.

EHM205 Elektrik Devre Laboratuarı (0-2) 1 (ECTS-3)
Elektrik Devre Temelleri dersinde işlenen konuların deneysel uygulamaları.

MAB103  Lineer Cebir  (3-0)3 (ECTS-5)
Vektörler. Vektör toplamı ve sayı-vektör çarpımı, vektör uzayları, skaler çarpım, bir vektörün uzunluğu ve iki vektör arasındaki açı, lineer birleşim, lineer bağımlı ve bağımsız vektörler, baz ve boyut, ortogonal ve ortonormal vektörler, karşıt baz ve karşıt uzay, altuzay. Matrisler ve matriş işlemleri, vektörler ve matrisler, tersi alınabilen matrisler, elemanter satır işlemleri ve eşelon form, determinantlar ve özelikleri, determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle temsili ve baz dönüşümleri,bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları, Cramer sistemi, rank kuralı ve geometrik yorumu, konveks kümeler, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, karesel formlar, iç çarpım ve iç çarpım uzayları, vektörel ve karma çarpımlar, alan ve hacim.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

MAB221 Diferansiyel Denklemler  (3-0)3 (ECTS-5)
Diferansiyel denklemlere giriş, temel kavramlar, bazı birinci mertebeden denklemler ve çözüm yöntemleri. Zarf ve birinci mertebeden denklemlerin tekil çözümleri. Clairaut ve Lagrange denklemleri. Yüksek  mertebeden denklemlerin çözüm yöntemleri. Lineer diferansiyel denklemler sistemi. Laplace transformu. Fizikte matematik yöntemler, ısı ve dalga  denklemleri.

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 (ECTS-2)
Türk devriminin özelliği ve diğer devrimlerden farklılığı, Atatürk’ün devrim anlayışı; Türk devrimini hazırlayan nedenler; Osmanlı İmpatorluğu’nun parçalanması;  I. Dünya Savaşı’na yol açan nedenler; Sevr Anlaşması ve Anadolu’nun haksız işgali. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da Anadolu’ya çıkışı; Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Heyet-i Temsilciler Kurulu’nun oluşması; Sivas Kongresi ve manda sorunu; Amasya görüşmeleri ve protokollar; Kuvay-ı Milliyenin oluşması; Misak-ı Milli’nin kabulu ve duyurulması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, hukuksal ve siyasal önemi.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM204  Devre ve Sistem Analizi  (4-0) 4 (ECTS-5)
Elektrik devrelerinin sürekli sinüsoidal çözümleri ve fazör diyagramları. AC devrelerinde güç hesaplamaları, güç çarpanı düzeltilmesi ve maksimum güç aktarımı. Ortak indüktans ve transformatörler, yansımış empedans, transformatör eşdeğer devreleri. Laplace dönüşümleri. Elektrik devtrelerinin s-domeni çözümleri. Transfer fonksiyonları. Desibel ve Bode diyagramları.Pasif süzgeçler: Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren ve band durduran filtreler.Önkoşul: Elektrik Devre Temelleri. Ön Koşul: EHM203

EHM232   Elektronik II (4-0) 4 (ECTS-6)
Elektronik devrelerin temel yapıtaşları; Akım ve Gerilim Kaynakları, Besleme devreleri. Bipolar ve MOSFET’li kuvvetlendirici devrelerin analizi ve tasarımı. Fark kuvvetlendiricileri. Güç Kuvvetlendiricileri. Geri besleme. Kuvvetlendiricilerin frekans yanıtı. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Akım modlu kuvvetlendiriciler. Osilatörler. Önkoşul: EHM231

EHM236  Elektronik Laboratuarı  (0-2) 1 (ECTS-3)
Diyot  Özeğrileri. Diyot  Doğrultucu Devreleri. Besleme Devreleri. Transistör Kutuplama Devreleri. Transistörlü Kuvvetlendirici. MOS Kuvvetlendirici. Kuvvetlendiricilerin Frekans Yanıtı. Fark Kuvvetlendiricisi. Güç Kuvvetlendiricileri. Geri Besleme. İşlem Kuvvetlendicisi (Op-Amp) Uygulamaları. Lojik kapı devreleri. Önkoşul: EHM231

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

MAB223  Olasılık ve İstatistik (3-0) 3 (ECTS-5)
Rastgele olay, rasgele olayın nispi frekansı, bir olayın olasılığı. Olasılık teorisinin konusu.  Olasılıkların toplanması, bağımsız olayların olasılıklarının çarpılması, bağımlı olaylar, koşullu olasılık, tam olasılık, olasılık hipotezi, Bayes formülü. Kesikli rasgele değişken, kesikli rasgele değişkenlerin dağılım kuralları. Tekrarlanan deneylerdeki nispi frekans ve nispi frekansın olasılığı. Kesikli rasgele değişkenin matematiksel beklentisi, varyans, standart sapma, momentler. Rasgele değişkenin fonksiyonu, sürekli rasgele değişken ve olasılık yoğunluk fonksiyonları. Matematiksel istatistiğin problemleri, istatistiksel veriler, istatistiksel seriler, histogram. Ölçülebilen büyüklüklerin uygun değerlerinin bulunması. Dağılım kurallarının parametrelerinin bulunması. Lyapunov ve Laplace teoremleri.

EHM270  Sinyaller ve Sistemler    (3-0) 3  (ECTS-4)
Ayrık ve sürekli zamanlı sinyaller. Sistemler ve özellikleri. Doğrusal ve öteleme ile değişmeyen sistemler. Periyodik işaretlerin Fourier serisi açılımı ve özellikleri. Sürekli zamanlı Fourier dönüşümü ve özellikleri. Örnekleme. Süzgeçler. Kipleme.

EHM268  Elektromanyetik Alan Teorisi      (3-0) 3 (ECTS-4)
Alan teorisinin temel kavramları. Coulomb yasası. Elektrostatik alan ve akı. Elektrostatik potansiyel, potansiyel enerji. Gauss ve Poisson denklemleri. Alan denklemleri ve ortam özellikleri. Sınır koşulları ve elektrostatiğin temel sorunu. Lorentz kuvveti, akım elemanı ve Biot-Savart yasası. Vektörel potansiyel. Ampere yasası. Manyetik devreler. Maxwell denklemleri. Faraday endüksiyon yasası. Süreklilik denklemi. Distribüsyon anlamında Maxwell denklemleri. Elektromanyetik alanlarda görelilik. Önkoşul: MAB221

ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  (2-0) 2 (ECTS-2)
Cumhuriyetin ilanı; Söylev’in içeriği ve önemi; Harf Devrimi, tarih, dil ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar, kadın hakları, ekonomik alandaki düzenlemeler; Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma politikası, ekonomide Devletçilik uygulamasına geçilmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk ilkeleri: Cumhuriyetçilik, Atatürk ve Cumhuriyet, milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği, halkçılık, Atatürk’ün halkçılık anlayışı, laiklik, Türkiye’de laiklik, Atatürk’ün laikliğine yönelik tehditler, devletçilik, klasik ve modern devlet anlayışı, Türkiye’de devletçilik, devrimcilik, Türk devriminin temel nitelikleri ve Atatürk devrimciliği. Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri: Ulusal egemenlik, ulusal bağımsızlık, ulusal birlik, yurtta barış, dünyada barış, bilimsellik ve akılcılık, çağdaşçılık, batılılaşma, insan ve insanlık sevgisi. Türk devriminin ulusal ve evrensel değeri.

EHM331 Haberleşme Elektroniği    (3-0) 3 (ECTS-5)
Modern haberleşme sistemleri. İletim hatları ve Smith Diyagramı. S-parametreleri. Empedans uydurma. Haberleşme sistemlerinde gürültü ve bozulmalar. Yüksek frekans kuvvetlendirici tasarımı; Kararlılık, yüksek kazanç, düşük gürültülü tasarım. Osilatörler, karıştırıcı devreleri. Faz kenetlemeli devreler (PLL). Alıcı-verici tasarımı. Ön Koşul: EHM231

EHM341  Mikroişlemciler (3-2) 4  (ECTS-6)
Mikroişlemcilerin iç yapısı: ALU, Saklayıcılar, İç yollar, komut yürütülmesi; Dış yollar ve denetim uçları; Bellekler; G/Ç arayüzleri ve devreler; Kesme; Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı; Assembly dillerinin ilkeleri; Assembly dili komutları: Komut formatı; Adresleme modları; Program denetimi; Assembler; Komut alma, çözme ve yürütme; Assembly diliyle programlama; Altprogramlar.  Laboratuvar. Ön Koşul: EHM142

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM363  Elektromagnetik Dalga Teorisi  (3-0) 3 (ECTS-5)
Maxwell denklemleri. Basit ortamda dalga denklemi. D’Alembert çözümü. Yansıma. Fourier serileri ile çözüm. Kayıplı ortamda ikinci yanlı denklem. İletkenliğin zayıflama üzerindeki etkisi. Potansiyelde gecikme. Dalga hızı. Monokromatik dalgalar. Helmholtz denklemi. Düzlemde yansıma ve kırılma. Polarizasyon. Pointing vektörü. Skaler ve vektörel potansiyeller. Ön Koşul: EHM268

EHM375 Analog İletişim (4-0) 4 (ECTS-6)
Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz, enerji ve güç spektral yoğunluğu. Işaretlerin dogrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artik yan band modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çogullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, superheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı. Ön Koşul: EHM270

EHM377  Sayısal İşaret İşleme (2-2) 3 (ECTS-5)
Ayrık zamanlı sinyal ve sistemlerin gözden geçirilmesi. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, Sürekli zamanlı sinyallerin örneklenmesi. Z-dönüşümü. Ayrık Fourier serisi ve ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarımı.  Ön Koşul: EHM270

EHM364 Mikrodalga Teknikleri  (3-0) 3 (ECTS-4)
Dalga kılavuzu yapıları: Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. Dalga kılavuzlarında TE, TM ve TEM modları. Dalga kılavuzlarında empedans kavramı, zayıflama faktörü. Boşluk rezonatörleri. Mikroşerit hatlar. Pasif mikrodalga elemanları; yönlü kuplaj, güç dağıtıcı/birleştirici, sirkülatör. Mikrodalga tüpleri ve yarı iletken mikrodalga elemanları.  Ön Koşul: EHM363

EHM352  Kontrol Sistemleri   (3-2) 4 (ECTS-4)
Açık çevrimli ve kapalı çevrimli (geri beslemeli) sistemlere ilişkin temel tanımlar ve örnekler. Davranış ölçütleri, geri beslemenin sistem davranışına etkileri. Kararlılık kavramı. Kararlılık inceleme yöntemleri: Routh-Hurwitz ölçütü, köklerin yer eğrisi, Nyquist ve Bode eğrileri. Kompanzasyon yöntemleri. Kontrol sistemlerinin tasarımı.

EHM376 Haberleşme Lab.    (0-2) 1 (ECTS-3)
Genlik Modülasyonu, ÇYB-TYB  Modülasyon, Frekans Modülasyonu, Örnekleme ve Yeniden Üretme, Darbe Kod Modülasyonu (PCM), Sayısal İletişimde Kanalın Etkileri, Darbe Genlik Modülasyonu (PAM, ASK), Frekans ve Faz Kaydırma Anahtarlaması (FSK, PSK), Yaygın Spektrumlu Sistemler. Ön Koşul: EHM375

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM378  Sayısal   İletişim  (3-0) 3 (ECTS-5)
Sayısal iletişime giriş. Darbe genlik modülasyonu (PAM), darbe süresi (PDM) ve darbe yeri (PPM) modülasyonu, darbe kod modülasyonu (PCM), kuantalama, sıkıştırma-genlestirme, delta modülasyonu (DM). Temelband veri iletimi: kanal kodlaması, simgelerarasi girisim, iletim ve alici süzgeçlerinin tasarimi. Bant geçiren sayısal iletişim sinyal ve sistemleri. Doğrusal belleksiz modülasyon teknikleri; Sayısal (ASK, FSK, PSK). Çoklu taşıyıcılı modülasyon tekniği. Beyaz Gauss gürültüsü altında hata başarım analizi. Yaygın spektrumlu iletişim teknikleri. Ön Koşul: EHM375+MAB223

EHM481 Mühendislik Projesi (2-2) 3 (ECTS-7)
Elektronik Mühendisliği ile ilgili bu aşamaya kadar alınan dersleri içeren bir Elektronik ve/veya Haberleşme Mühendisliği sisteminin uygulanması, tasarlanması ve geliştirilmesi. Öğrencilerin mesleki konulardaki araştırma, geliştirme, uygulama, rapor yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla verilen, konusu bölüm öğretim üyeleri tarafından önerilen bir projenin öğrenciler tarafından tamamlanması ve bir rapor halinde Danışmanlarına sunulması. Ön Koşul: Proje alacağı konu ile ilgili derslerde başarılı olmak.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM482  Bitirme Projesi (0-8) 4 (ECTS-8)
Elektronik Mühendisliği ile ilgili bu aşamaya kadar alınan dersleri içeren bir Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği sisteminin uygulaması, tasarlanması ve geliştirilmesi.Öğrencilerin mesleki konulardaki araştırma, geliştirme, uygulama, rapor yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla verilen, konusu Bitirme Projesi Danışmanları tarafından önerilen ve Bölüm tarafından onaylanan çalışmaların Danışmanlar tarafından belirlenen bölümünün öğrenciler tarafından tamamlanması ve bir rapor halinde Danışmanlarına sunulması. Bitirme projesi; teorik, uygulama ve her ikisini içerecek şekilde olabilir. Önkoşul: Mühendislik Projesi + Bitirme Projesi Yönergesinde belirtilen ders başarma koşullarının sağlanması.

ECO442 Mühendislik   Ekonomisi  (3-0) 3 (ECTS-4)
Genel tanım ve kavramlar, işletme çeşitleri, işletmenin ekonomik ve hukuki yönden kurulması, işletme organizasyonu, organizasyon çeşitleri ve reorganizasyon, işletmenin kuruluş ve işletme döneminde finansmanı, iş programları-işletme bütçeleri, üretim planlanması, üretim faktörleri ve üretim faaliyetleri. Yatırım, planlama ve proje kavramı, yatırım projelerinin ekonomik, teknik ve mali yönden değerlendirilmesi; karlılık analizleri; amortisman ve hesaplama yöntemleri; konulara ilişkin uygulamalar.

Yaz Stajı (Kredisiz)
Bir kurumda pratik çalışma; Amaç Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında temel yaklaşımları ve çalışma şeklini gözlemlemektir. Yaz stajı standart bir raporla yazılı hale getirilir. Staj, En az bir Elektronik ve/veya haberleşme mühendisi bulunan fabrika, büro ve şantiyelerde en az 50 iş günüdür.  Ders ve sınavların olmadığı herhangi bir tarihte yapılabilir. (Bkz: EHM Staj Yönergesi)

TEKNİK SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
EHM 333 Tüm Devra Tasarımı (2-2) 3 (ECTS-5)
MOS ve Bipolar fabrikasyon teknikleri. MOS devre çizimi ve çizim kuralları. Örnek uygulamalar. Geometriye bağlı elektriksel özellikler. Tasarım doğrulaması. Devre şemasının çizimi ve analog/sayısal devre simülasyonu. CMOS lojik devre tasarımı. Bağlantı uçları, tampon devreler. Dönem ödevi. Ön Koşul: EHM232

EHM 334 Analog Tümdevreler (3-0) 3 (ECTS-5)
Temel analog tümdevre yapı blokları: Akım ve gerilim kaynakları, besleme gerilimi ve sıcaklıktan bağımsız kutuplama. Temel kuvvetlendirici yapıları. İşlemsel kuvvetlendiriciler : Temel yapılar, temel performans parametreleri. Tümdevre osilatör yapıları. Analog çarpma devreleri. Analog MOS yapı blokları: Akım kaynakları, kuvvetlendirici yapıları, MOS işlemsel kuvvetlendiriciler, geçiş iletkenliği kuvvetlendiricileri(OTA), akım taşıyıcılar, analog çarpma devreleri, osilatörler, D/A ve A/D çeviriciler. Ön Koşul: EHM333

EHM431  Güç Elektroniği (3-0) 3 (ECTS-5)
Yarı iletken güç diyotları. Diyot devreleri ve doğrultucular. Tiristörler ve denetimli doğrultucular. AC gerilim denetleyiciler. Tiristör anahtarlama teknikleri. Güç transistörleri ve dc kıyıcılar. Darbe geniş modülasyonlu eviriciler. Rezonans darbe çeviriciler. Statik anahtarlar ve güç kaynakları. DC ve AC sürücüler. Ön Koşul: EHM232

EHM432  Sayısal Elektronik  (3+0) 3  (ECTS-5)
Kapı devrelerine genel bakış. MOSFET’lerin anahtarlama özellikleri. MOS ve CMOS kapı devreleri. Bipolar jonksiyonlu diyot ve transistörlerin anahtarlama özellikleri. DRL, DTL, TTL, STTL ve LSTTL devreler. Ön Koşul: EHM232

EHM 435 Çok Geniş Ölçekli Tüm Devreler (VLSI) (3-0) 3 (ECTS-5)
VLSI tasarım yaklaşımları ve temelleri. Uygulamaya özgü tümdevre (ASIC) tasarımı; kapı dizileri, standart hücreler. Tam özel tasarım yöntemleri. Kırmık üzerinde yerleştirme planı. Sistem bloklarının ayrıştırılması. Hücre yerleştirme algoritmaları. Bağlantı algoritmaları. Tasarım sınanması; lojik simülasyon, zamanlama simülasyonu, transistor düzeyinde simülasyon. Düzenli yapılar için tasarım teknikleri; bellek dizileri , PLA.lar. Test edilebilir sistem tasarım teknikleri. Güvenilirlik. Gelişmekte olan VLSI tasarım teknikleri ve araçları. Ön Koşul: EHM334

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM 436 Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı (3-0) 3 (ECTS-5)
Analog ve dijital simülasyon. Hızlı simülasyon teknikleri. Sistem seviyesinde tasarım (VHDL). Fiziksel tasarım. Yerleştirme ve optimizasyon. Bağlantıların yapılma yöntemleri. Otomatik yerleştirme ve bağlama teknikleri. Devrelerin doğrulanması. Ön Koşul: EHM435

EHM437 Tüm Devre İmalat Teknolojileri (3-0) 3 (ECTS-5)
Mikroelektronik teknolojisinin tarihçesi. Planar teknoloji. Mikro-litografi. İnce filmler; buharlaştırma, tozutma ve kimyasal buhardan yoğuşturma teknikleri. Silisyumun ısıl oksitlenmesi. Katkılama yöntemleri; difüzyon, iyon ekme ve epitaksi. Süreç içi ölçme ve değerlendirme teknikleri.Süreç simülasyonu; Süreç tasarımı; jonksiyon izolasyonlu bipolar tümdevre ve CMOS tümdevre üretim süreçleri. Kılıflama. Sağlam ürün oranı analizi. Ön Koşul: EHM333

EHM438 Yarı iletken Fiziği (3-0) 3 (ECTS-5)
Yarıiletken kristalin bileşenleri. Poisson, akım ve süreklilik denklemleri. Enerji bandı diyagramları. Isıl dengede yarıiletken. İnjeksiyon düzeyi. Tuzak kuramı. Isıl dengede BJT dengede BJT. Kutuplanmış BJT. BJT.de kuvvetli kutuplama etkileri. BJT.de dinamik davranış. MOSFET yapısı. Kutuplanmış MOSFET. MOSFET.te kuvvetli evirtim ve eşik altı modelleri. MOSFET’te yapısal optimizasyon, ikincil olaylar ve dinamik davranış. Ön Koşul: EHM116

EHM452  Robotik (3-0) 3 (ECTS-5)
Robot kolu. Direk kinematikler ve kol denklemi. Ters kinematikler. Çalışma uzayı analizi ve yörünge planlama. Diferansiyel hareket ve statik. Robot kolu dinamikleri. Robot kontrolu. Robot görme sistemi ve iş planlama. Ön Koşul: EHM352

EHM455  Sayısal Kontrol Sistemleri (3-0) 3 (ECTS-5)
Z-dünüşümleri. Ayrık zamanlı ve örneklenmiş veri sistemlerinin analizi ve modellenmesi. Kararlılık, denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik. Klasik tasarım yöntemleri. Durum uzayı tasarım yöntemleri. Optimal denetim, sistem parametrelerinin belirlenmesi ve uyarlamalı denetim. Ön Koşul: EHM352

EHM456 Bulanık Sistemler ve Kontrol  (3-0) 3  (ECTS-5)
Bulanık mantığın terminolojisi ve temel tanımları; Teorik küme işlemleri; Üyelik fonksiyon formülasyonu ve parametreleştirme; Bulanık tamlayanı, kesişimi ve birleşimi; T normu ve konormu; Genişleme prensibi; Bulanık ilişkiler ve dil değişkenleri; Bulanık if then kuralları; Bulanık nedensellik; Bulanık modeller: Mamdani, Sugeno; Giriş uzayı parçalanması; Bulanık modelleme. Bulanık kontrol. Ön Koşul: EHM352

EHM458 Kontrol Sistem Tasarımı (3-0) 3 (ECTS-5)
Sürekli zamanlı, zamanla değişmez denetim dizgelerinin zaman bölgesi tepkelerinin analizi yanılgı, sürekli durum yanılgıları, sıfır ve kutupların dizge çıkış tepkelerine etkileri. Yüksek dereceden dizgelerin daha alçak dereceli dizgelere indirgenmesi, yaklaşıklık ölçütü. Tasarım kısıtlamaları, denetleyici biçimleri. Kompanzasyon ve türleri. Tasarımın temel ilkeleri, orantı (P), orantı-türev (PD), orantı tümlev (PI), orantı-tümlev-türev (PID) tasarımları. Ön Koşul: EHM352

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM467  Antenler (3-0) 3 (ECTS-5)
Anten parametreleri. Küçük ve sonlu büyüklükteki antenler. Çeyrek dalga monopol ve yarım dalga dipol antenlerden ışıma. Yeryüzünün anten ışıma örüntüsüne ve anten empedansına etkisi. Halka ve heliks antenler. Açıklık antenleri. Mikroşerit antenler. Alıcı anten teorisi. Verici ve alıcılarda anten bağlantı devreleri. Ön Koşul: EHM363

EHM373 Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojleri  (3-0) 3 (ECTS-5)
Temel kavramlar; OSI başvuru modeli; Ağ topolojileri; Ağ uygulaması türleri: LAN, WAN, MAN; LAN teknolojileri: Ethernet, Jetonlu Halka (TR), ATM; WAN teknolojileri: ISDN, xDSL; kampus ağ çözümleri; Ağ cihazları: HUB, Anahtar, Yönlendirici, Erişim sunucu; Ağ işletim sistemleri (NOS); Yönlendiri işletim sistemleri (ROS); TCP/IP protokol kümesi ve İnternet; Kullanıcı/sunucu mimarisi; Ağ yönetimi. Ön Koşul: EHM378

EHM374  Gezgin İletişim Sistemleri (3-0) 3 (ECTS-5)
Hücresel mobil radyo prensipleri; temel özellikler, dalga yayılımı, spectral etkinlik. Analog mobil radyo sistemleri; hücre mimarisi, temel işletim ilkeleri. Sayısal gezgin sistemler. GSM sistemi; sistem tanimi, radyo arabirimi ve ağ özellikleri, radyo donanımı. Çesitli sayıisal hücresel sistemlerin karşılaştırılması. Geleceğin mobil sistemlerine kisa bakış.Telsiz ve gezgin ağların tanımı, türleri, nesilleri, üstünlükleri, sınırlamaları ve güvenlik sorunları. İşaret kodlama ve yaygın spektrum (spread spectrum) tekniklerinin tanıtmı. Kordonsuz sistemler (cordless systems) ve telsiz yerel döngü (wireless local loop), mobil IP ve telsiz erişim protokolu (mobile IP and wireless access protocols-WAP). Telsiz Yerel Alan Ağları: WLAN teknolojileri ve standartları. Ön Koşul: EHM373

EHM471  Sayısal Ses İşleme (3-0) 3 (ECTS-5)
Ses modelleme. Ses sinyallerinin zaman ve frekans bölgesi analizi, sayısal kodlanması. Doğrusal öngörme, yazıda sese dönüştürme. Ses tanıma. Konuşmacı tanıma ve doğrulama. Ön koşul: EHM377.

EHM472   Adaptif  Süzgeçler  (3-0) 3 (ECTS-5)
Durağan süreçler. Doğrusal optimum süzme. Doğrusal öngörme. Wiener Süzgeci, Kalman süzgeci. Doğrusal uyarlanabilir süzme, en dik iniş, LMS ve RLS algoritmaları, doğrusal olmayan uyarlanabilir süzgeçler. Ön koşul: EHM377

EHM473 Uydu Haberleşme Sistemleri (3-0) 3 (ECTS-5)
Uydu haberlesme sistemlerinin temel yapilari, uydu çesitleri ve alt sistemleri, transponderler, uydu linklerinin kapsamli analizi. Çoklu ortamlar ve uydu ağlarında kullanılan erişim teknikler: TDMA, FDMA, CDMA. Kanal modelleme. Güncel modülasyon teknikleri: TCM vb. Ön koşul: EHM374

EHM476 Sinyal  İşleme Uygulamaları (3-0) 3 (ECTS-5)
Bazı sinyal işleme yöntemlerinin bilgisayar uygulaması. Ayrık-zamanlı sistemler. Frekans analizi. Sistem analizi ve gerçeklenmesi. Sayısal filtreler ve gerçek zamanlı filtre uygulaması. Ön koşul: EHM377

EHM478  Sayısal Görüntü İşleme (3-0) 3 (ECTS-5)
2D sinyal ve sistemler, 2D sinyallerin özellikleri, 2D z-dönüşümü, 2D ayrık zaman Fourier dönüşümü, 2D cos. dönüşümü, 2D ayrık Fourier dönüşümü; 2D sonlu impuls cevap filtresi, 2D sonsuz impuls cevap filtresi; Görüntü işleme temelleri, Görüntü kalitesini artırma; Gürültü azaltma, kenar yakalama, görüntü sıkıştırma, görüntü düzeltme; Görüntü işleme uygulamaları.  Ön koşul: EHM377

EHM485  Elektrik Makinaları (3-0) 3 (ECTS-5)
Bir fazlı ve üç fazlı transformatörler. Döner elektrik makinalarına giriş. Asenkron makinalar: Asenkron makinanın yapısı, çalışma ilkesi, eşdeğer devresi, hız-moment özeğrisi, akım, güç faktörü ve verim, yol verme, hız ayarı ve frenleme. Senkron makinalar: Senkron makinanın yapısı, çalışma ilkesi, jeneratör ve motor modlarında çalışması, fazör diyagramları, paralel bağlama ve senkronizasyon. Doğru akım makinaları: Yapısı, çalışma ilkesi, özeğrileri, yolverme hız ayarı ve frenleme.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM487 Sinir Ağları (3-0) 3 (ECTS-5)
Sinir hücresi modelleri, öğrenme işlemleri, tek katmanlı perceptron; Doğrusal ortalama karesel algoritma, adaptif lineer eleman, öğrenme eğrisi; Çok katmanlı perceptronlar, öğrenme algoritmaları, öğretmenli öğrenme, geriye yayılma öğrenme algoritması, öğretmensiz öğrenme; Kendikendine organizasyon algoritması, Kohonen harita organizasyon algoritması; Dinamik sinir ağları, Hopfield ağları, hücresel sinir ağları; Sinir ağlarının uygulamaları.

EHM498 Elektronikte Özel Konular (3-0) 3 (ECTS-5)
Elektronik alanında güncel konulardan birini derinlemesine işlemek üzere açılan üç saatlik teorik ders.

    elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi,     elektronik mühendisliği tez,     elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektronik mühendisliği bitirme tezleri,     elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     elektrik elektronik mühendisliği tez,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektronik mühendisliği yüksek lisans tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,      elektrik elektronik mühendisliği tez,      elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi,      elektrik elektronik mühendisliği tezleri,      elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,         elektronik mühendisliği tez konuları,     elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,     elektrik elektronik mühendisliği tez konuları,     elektrik elektronik mühendisliği bitirme tezi konuları,özel ders

EHM499 Haberleşmede Özel Konular (3-0) 3 (ECTS-5)
Haberleşme alanında güncel konulardan birini derinlemesine işlemek üzere açılan üç saatlik teorik ders.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031