Elektronik Ticaret Bitirme Tezi

web tasarım,
online satış,
web tasarımı,
webtasarım,
e ticaret yazılımları,
online alışveriş,
e ticaret ürünleri,
eticaret sitesi,
e ticaret nedir,
e ticaret nasıl yapılır,
e ticaret sitesi,
e ticaret siteleri,
E-TÝCARET NEDÝR?
E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (ECommerce),
her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve
ilgili teknolojiler (akýllý kart-smart card-, elektronik fon transferi -EFT-, POS terminalleri,

web tasarım,
online satış,
web tasarımı,
webtasarım,
e ticaret yazılımları,
online alışveriş,
e ticaret ürünleri,
eticaret sitesi,
e ticaret nedir,
e ticaret nasıl yapılır,
e ticaret sitesi,
e ticaret siteleri,

faks gibi) kullanarak satýlmasý ve satýn alýnmasýný kapsayan bir kavramdýr. Baºka bir görüºe
göre ise e-ticaret, ödeme iºleminin internet üzerinden yapýldýðý alýº-satýºlarý içermektedir.

web tasarım,
online satış,
web tasarımı,
webtasarım,
e ticaret yazılımları,
online alışveriş,
e ticaret ürünleri,
eticaret sitesi,
e ticaret nedir,
e ticaret nasıl yapılır,
e ticaret sitesi,
e ticaret siteleri,

E-Ticaret yoluyla oluºan ekonomi de, dijital ekonomi, elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak
tanýmlanmaktadýr.
Elektronik iletiºim teknolojileri ticari hayatta aslýnda uzun yýllardýr (1980’lerden beri)
kullanýlmaktadýr. Ama, internetin e-ticaret için kullanýlmasý çok yenidir (1997’lerden beri).
Zaten internet asýl geliºimini (patlamasýný) ticari kullanýmý artmaya baºladýktan sonra
yaºamaya baºlamýºtýr. Sonuçta, internet’in yaygýnlaºmasý ile birlikte, web ve e-posta
uygulamalarýnýn e-ticaretin doðal mekaný haline haline geldiðini söyleyebiliriz.
Ýnternetin ticari ürünleri satmada kullanýmý, ilk baºta “belki olabilir” türünden ve süslü web

web tasarım,
online satış,
web tasarımı,
webtasarım,
e ticaret yazılımları,
online alışveriş,
e ticaret ürünleri,
eticaret sitesi,
e ticaret nedir,
e ticaret nasıl yapılır,
e ticaret sitesi,
e ticaret siteleri,

sayfalarýndan oluºan birtakým denemelerden ibaretti. Ancak, Amazon.com, Dixons, Yahoo
gibi örneklerin 1-2 yýl içerisinde, sadece internet üzerinden sattýklarý servislerle birer büyük
ºirket ºekline gelmeleri, birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeðe dönüºtürüverdi. Ýnternet
üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadýr. Hatta, 1999 yýlýnda Amerikan TicaretOECD, Avrupa Topluluðu, ABD gibi ekonomiler, internet üzerinden yapýlan
elektronik ticaretin globalleºmesi ve saðlýklý bir yapýda geliºmesi konusunda 1990’lý yýllarýn
sonlarýndan beri stratejik toplantýlar yapmakta ve ortak eylem planlarý geliºtirmeye
çalýºmaktadýrlar. Bu çalýºmalarda, kullanýcýlar ve müºterilerin elektronik ticarete güvenlerinin
artmasý (kiºisel bilgilerin güvenliði, güvenli kredi kartý kullanýmý, müºteri haklarýnýn
korunmasý vb), geleneksel ticari faaliyetlerin yapýlabilmesi için geliºtirilmiº/düzenlenmiº yasa
ve kurallarýn elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi, elektronik ticaret için
oluºturulan bilgi/iletiºim altyapýsýnýn geliºtirilmesi, elektronik ticaretten alýnacak verimin
arttýrýlmasý gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet politikalarýna yön
verecek kararlar alýnmaktadýr.
2010 yýlýna kadar, Avrupa Topluluðu bünyesinde, e-ticaret ile ilgili konularda 20
milyon yeni iº olanaðý yaratýlacaðý tahmin edilmektedir (EU Summit, Mart 2000, Lizbon,
Portekiz). Bu ve benzeri örnekler ve açýklamalara baktýðýmýzda, globalleºen dünyada eticaretin
ne kadar önemli olduðunu görmekteyiz.Ülkemizde de, 1998’den sonra, bazý büyük
alýºveriº merkezleri internet üzerinde satýº maðazalarý açmýºlar, ayrýca kurumlara ve bireysel
giriºimcilere elektronik dükkan (e-dükkan) kiralayan servis saðlayýcýlar ortaya çýkmaya
baºlamýºtýr. Basýn ve bankacýlýk alanlarýnda, konularýnda öncü niteliði olan bazý kuruluºlar, eticaret
alanýnda da yatýrýmlarýný (2000’lerin baºlarýnda) hýzlandýrmýºlardýr.
ELEKTRONÝK TÝCARET ݪLEMLERÝ
Kapalý ve açýk aðlar kullanýlarak yapýlabilecek iº ve ticaret aktiviteleri ºu ºekilde
sýralanabilir:
o Mal ve hizmetlerin elektronik alýºveriºi,
o Üretim planlamasý yapma ve üretim zinciri oluºturma,
o Tanýtým, reklam ve bilgilendirme,
o Sipariº verme,
o Anlaºma/sözleºme yapma,
o Elektronik banka iºlemleri ve fon transferi,
o Elektronik konºimento gönderme,
o Gümrükleme,
o Elektronik ortamda üretim izleme,
o Elektronik ortamda sevkýyat izleme,
o Ortak tasarým geliºtirme ve mühendislik,
o Elektronik ortamda kamu alýmlarý,
o Elektronik para ile ilgili iºlemler,
o Elektronik hisse alýºveriºi ve borsa,
o Ticari kayýtlarýn tutulmasý ve izlenmesi,
o Doðrudan tüketiciye pazarlama,
o Sayýsal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf iºlemleri,
o Sayýsal içeriðin anýnda daðýtýmý,
o Anýnda bilgi oluºturma ve aktarma,
o Elektronik ortamda vergilendirme,

3
Elektronik Ticaret Dersi – Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu
E-TÝCARET’TE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN KURALLAR WEB SÝTESÝ:
” Sýk Sorulan Sorular bölümü geliºtirilmeli ve her sayfadan buraya link vermelidir.
” Satýcý Elektronik Ticaret Bilgi Merkezi kurmalýdýr.(Elektronik Ticaret ile ilgili genel bilgiler
ve haberler)
” Satýcý, ürün destek bilgisi için her sayfaya yada bilgi merkezine link vermelidir.
” Satýcý tanýtýcý bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, e-mail ve faks bilgileri, 3.parti ve
ortaklýklarýyla ilgili bilgiler Alýcýya verilmelidir. (Satýcý ile ilgili bilgiler Alýcý güvenini
arttýrýr).
” Alýcý, Satýcýnýn kimlik bilgilerine her yerden ulaºabilmelidir.
” Alýcýya, yaptýðý alýºveriºin hangi hukuka tabi olduðu anlatýlmalýdýr.
” Satýcý, satýlan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sýnýrlamalarýný (Ülke dýºýna satýº

web tasarım,
online satış,
web tasarımı,
webtasarım,
e ticaret yazılımları,
online alışveriş,
e ticaret ürünleri,
eticaret sitesi,
e ticaret nedir,
e ticaret nasıl yapılır,
e ticaret sitesi,
e ticaret siteleri,
 

yapmýyoruz vb.), Alýcýlarýn kiºisel bilgilerini girmeden yada ürün, servis seçimi yapmadan
önce görmelerini saðlamalýdýr.
” Satýºý yapýlan tüm mal ve hizmetlerin detaylý açýklamasý site üzerinde verilmelidir.
” Sitede arama fonksiyonu olmalýdýr. (Alýcýnýn aradýðý bilgiye bir an önce ulaºmasý gerekir.)
” Satýcý, sitenin ana sayfasýna yada her sayfaya arama icon’u koymalýdýr.
” Satýcý, Alýcýya sýk sorulan sorular (FAQ) servisi, Müºteri hizmetlerine baðlý bir telefon
numarasý, ºikayet ve sorularýný bildirebilecekleri bir e-mail adresi sunmalýdýr.
” Her sayfada Müºteri hizmetlerine baðlý bir link olmalýdýr.
” Satýcý, Alýcýnýn soru ve ºikayetlerini inceleyip geribildirim yapmalýdýr.
” Satýcý, Alýcýya soru ve ºikayetlerinin üzerinde çalýºýldýðýna ve kendilerine en geç 1 iº günü
içerisinde geri bildirimde (e-posta, faks vb.) bulunulacaðýný belirten bir e-posta göndermeli ve
söz verilen sürede Alýcýya geri dönmelidir.

o Fikri, sýnai ve ticari mülkiyet haklarýnýn korunmasý ve transferi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031