Endüstri Ürünleri Tasarımı tez konuları

Ders İçerikleri

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

 

FA 101  TEMEL SANAT TASARIM I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Temel Sanat Tasarım I dersi tasarım eğitiminde öğrencilerin tasarım problemlerini çözmelerinde gerekli olan yöntem ve metodları öğretmelerini amaçlar.
Tanımı ve uygulamaları yapılmış olan sanatın temel öge ve ilkeleri öğrenci tarafından yeni, kendi kuracağı tasarımlara yüzeysel ve üç boyutlu olarak uygulamasıdır. Biçimde anlam ve çağrışımlar, görünenin farklı yorumu amaçlanır.
Renk teorilerinin tanımı, renk sistemlerinin tasarımlara uygulanması, doku-yüzey ilişkileri, doğadan ve işlevsel nesnelerden kaynaklanan üç boyutlu tasarımlar, belirlenen herhangi bir bölgenin özelliklerini vurgulayan analitik desen ve kompozisyonlar ile yaratıcılığa açılan temel yöntemlerin araştırılması hedeflenir.
Eğitim planında belirlenen konular ders başında teorik olarak açıklanmakta ve uygulanmasına geçilmektedir. Uygulama, teorinin tasarımında biçim bulmasıdır. Böylece bilgi biçime dönüşürken öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi desteklenmektedir. Sınıf içi kritik çalışmasıyla da öğrencilerin kendilerinin ve birbirlerinin çalışmalarını değerlendirerek tasarım problemlerien alternatif çözümler üretmelerinde yardımcı olmaktır. Ders 6 ve 3 saat olmak üzere toplam 9 saatten oluşmaktadır.

FA 113  ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ I
yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Teknik çizimin tarihçesi, önemi ve kavramlar, teknik çizimde kullanılan araç ve gereçler, algılama ve kavramaya ilişkin etkenler ve yöntemler, eşlenik dik izdüşüm ve eşlenik dik izdüşümde objenin kavranması, kesit ve türleri, kesit ve görünüşün elde edilmesi, paralel dik izdüşümde oran ve paralelliğin değişmeyeceği ilkesinden yararlanarak arakesit bulunması, teknik çizim paftası ve düzenlemesi, yazı, çizgi, tarama, boyutlandırma ve işaretleme standartları, eşlenik dik izdüşümde gölge, plan ve cephe anlatımında gölge kullanımı.

FA 121  HISTORIES ART AND DESIGN I
Tarih öncesi çağlardan Rönesans dönemi sonuna kadar derinlemesine inceleyerek, Endüstri Devrimine doğru yaşanan gelişmeler dersin ikinci yarısında anlatılacaktır. İlk çağlardan itibaren dünya görüşleriyle biçimlenen sanat anlayışının Batı uygarlıklarında (Yunan, Roma, Bizans) nasıl bir gelişim gösterdiği ve Avrupa’da Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri, resim, heykel, müzik, mimari ve eşya tasarımı açısından incelenecektir.

TD 101  TÜRK DİLİ I
Bu dersin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.
Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturmaktadır. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması; kitap eleştirisi yazarak akademik  etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.

 

AT 211  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.

EL 101  ENGLISH I yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

FA 114  ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ II
Algılama ve kavramaya ilişkin etken ve yöntemleri tanıtmak, çağdaş tüm çizgisel iletişim anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğretmek; uygulamalarla pekiştirmek, endüstri ürünleri tasarımı bölümünde olması beklenen grafik anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak, grafik düşünme ve düşünceyi uygulanabilir nitelikte çizgisel somutlaştırma becerisini kazandırarak tasarlama ile ilgili diğer disiplinlerdeki öğretime yardımcı olmaktır.

FA 122  HISTORIES ART AND DESIGN II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Dersin ikinci bölümü, Rönesans Sanatıyla başlayıp, Endüstri Devrimini tetikleyen gelişmelerin de etkisiyle Batı Sanatı’nın gelişimini günümüz sanatına kadar izleyecektir. Rönesans sonrası ortaya çıkan aydınlanma düşüncesiyle beraber gelişen rasyonel dünya görüşü, Barok ve Rokoko dönemindeki gelişmeler ve sonrasında yaşanan Antik Yunan’a ve Klasik Dönem’e dönme düşüncesi, resim, heykel, mimarlık, esya tasarımı ve müzik açısından incelenecektir. Endüstri devrimiyle yaşanan gelişmeler, 19. ve 20. Yüzyıl sanat akımları (Arts&Crafts, Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Ekspresyonizm, İzlenimcilik, Fütürizm, Sürrealizm, Dada, Pop Art) incelenecek, bu akımların temsil ettiği dünya görüşlerinin maddi kültüre yansımaları tartışılacaktır.

TD 112  TÜRK DİLİ II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır:Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.

AT 212  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

EL 102  ENGLISH II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

ID 201  ÜRÜN TASARIMI STÜDYOSU I
Dersin içeriği, araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi süreçlerinin basit programlı kullanım nesneleri üzerinden yürütülmesini kapsamaktadır. I. Seviye ürün tasarım stüdyosu kapsamında verilen konunun malzeme özellikleri üzerinden ürün tasarım disiplinini tanımlama ve projelendirme sürecini kapsamaktadır.

ID 211  MOCK UP VE PROTOTİP YAPIMI yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Endüstri Tasarımı eğitim sürecinin ilk aşamasında bulunan tasarımcı adaylarına; bir tasarlama yöntemi ve bir anlatım tekniği olarak, statik display, mock up, ve prototip gibi modelleme ve realizasyon tekniklerinin  ileri düzeyde uygulanması.

ID 213  ÜRÜN GÖRSELLEŞTİRME TEKNİKLERİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ders tasarım, proje sunumu ve portfolyo süreçlerinde, ürünlerin çizim ve illüstrasyon teknikleri kullanılarak ifade edilmesini kapsar.

ID 217  3D MODELING FUNDAMENTALS
Görsel sunumlarla örnekleme ve teorik anlatım, öğrencilerin sayısal ortamı kullanabilme becerileriyle uygulamaya dönüştürülerek test edilir ve sınanır.

EL 201  ENGLISH III yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

ID 202  ÜRÜN TASARIMI STÜDYOSU II
Dersin içeriği, araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi süreçlerinin basit programlı kullanım nesneleri üzerinden yürütülmesini kapsamaktadır. I. Seviye ürün tasarım stüdyosu kapsamında verilen konunun malzeme özellikleri üzerinden ürün tasarım disiplinini tanımlama ve projelendirme sürecini kapsamaktadır.

ID 222  MATERIALS AND MANUFACTURING TECHNIQUES IN DESIGN
Endüstride kullanılan üretim yöntemleri ile üretim teknikleri, ürün niteliği ve tasarım özelliklerine bağlı olarak değişebilen malzeme kullanımı hakkında genel kavramları aktarmak, ileri teknoloji üretim yöntemleri ile smart ve nano-teknolojik malzemeler hakkında teorik anlatımları içerir.

ID 224  ERGONOMICS FOR INDUSTRIAL yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu ders, iş yasalarının bilinmesini, işle bağlantılı olarak sistemlerin ve arayüzlerin tasarımı, iş kapsamında insan-ürün ilişkisinde arayüz kavramı, arayüz tasarımı faktörleri, arayüz ölçütleri, tasarlamada arayüz ölçütlerinin insan-ürün ilişkisinde uygulanmasını; ayrıca son altı hafta teorik anlatımlarla birlikte deneysel-uygulamalı arayüz ergonomisi çalışmalarını içermektedir.

ID 218  CAID
Ders tasarım, proje sunumu ve portfolyo süreçlerinde, ürünlerin üç boyutlu programlar kullanılarak ifade edilmesini kapsar. 3D modelleme yazılımları ile render alabilmek.

EL 202  ENGLISH IV
Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

ID 301  ÜRÜN TASARIMI STÜDYOSU III yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ders ürün tasarımı sürecinin araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi, yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay çözme, malzeme ve üretim tekniği belirleme aşamalarını, kapsamlı proje konuları üzerinden yürütmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü seviye ürün tasarım stüdyosu, sürdürülebilir tasarım kavramı ve prensipleri üzerinden yaratıcı ürünlere ulaşma sürecinin ekolojik bilinçle yeniden kurgulanmasını kapsamaktadır.

ID 321  SUSTAINABILITY IN INDUSTRIAL
Tasarımda sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik prensiplerinin tasarım sürecine katılması pratiğini kapsamaktadır. Ders, günümüzün en önemli konusu olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramını, tasarımcı adaylarının ürün tasarımıyla ilişkili olarak alabilecekleri rolleri vaka çalışmaları üzerinden araştırmayı amaçlamaktadır.

ID 325   ENDÜSTRİYEL TASARIMDA STRÜKTÜR
Fizik biliminin temel kavramlarını, uygulama yöntem ve prensiplerini, endüstri tasarımcısı adaylarına kavramsal yönüyle iletmek ve endüstri tasarımının, mesleki yöntem ve disiplinleriyle sentezinin oluşturulması ve anlaşma birliği sağlanmasıdır.

ID 323  INDUSTRIAL DESIGN HISTORY yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Derste, endüstrileşmeye temel oluşturan ilk üretim tekniklerinden başlayarak, 17.yy.sonu ve 18.yy’da yaşanan endüstrileşme hareketlerini takiben 19.yy.daki Endüstri Devrimi; teknolojik, tasarım ve sosyal boyutlarıyla irdelenmektedir. Ardından 20. yy.dan günümüze kadar yaşanan gelişmeler, tarihsel olaylarla bağlantılı olarak; teknoloji, tasarım, biçim, tasarımcı, firmalar, malzeme, üretim yöntemleri ve sanatsal akımlarla birlikte, toplumsal değişim süreci perspektifinde incelenmektedir.

ID 302  ÜRÜN TASARIMI STÜDYOSU IV
Ders ürün tasarımı sürecinin araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi, yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay çözme, malzeme ve üretim tekniği belirleme aşamalarını, karmaşık proje konuları üzerinden kurgular. Ürün Tasarımı Stüdyosu III: Sürdürülebilir Tasarım dersinin kapsamını genişletilerek tasarım problemini ürünün hayat döngüsü ve ürün sistemleri içerisinde ele almayı amaçlanmaktadır. Dördüncü seviye ürün tasarım stüdyosu, sürdürülebilir tasarım kavramı ve prensipleri konusunda bilgi sahibi olan öğrencilerin tasarım problemlerini daha büyük bir resim içerisinde, ürünlerin yer aldığı sistemlerin paydaşlarının rollerini sorgulayarak belirlemesini; ürünün yer alacağı üretim, dağıtım,  hizmet ve geri dönüşüm sistemlerine de yaratıcı biçimde yaklaşmalarını amaçlar.

ID 324  PRODUCT SEMANTICS yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ürünün belli bir işlev ve kültürel öze yönelmiş olması gereken görsel düzeninin; tasarımcı tarafından amaca en uygun biçimle anlatılmış olmasını, kullanıcı tarafından ise nesne üzerinde konumlanan bilgi ve bildirilerin doğru olarak algılanması ve yorumlanmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi. Dilbilimsel, göstergebilimsel ve anlambilimsel yaklaşımlar altında, özgün endüstri ürünleriyle örneklenerek açıklanması.

ID 328   DESIGN INNOVATION AND PRODUCT DEVELOPMENT yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Bu ders firmalarda tüketici davranışları ve talepleri, ulusal ve uluslararsı pazarlarda ve sektörde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak yeni ürün geliştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve tasarım süreçlerine başarılı bir şekilde yansıtılması konularını kapsamaktadır. Yeni ürün geliştirmenin önemi, yeni ürün geliştirme etkinliklerinin organizasyonu, yeni ürün fikirlerinin ortaya çıkışı, ürün geliştirme süreci, bu sürecin yönetimi, yenilik kavramının ürün geliştirme süreçlerine etkin bir şekilde aktarımı ve tüketicinin yeni ürünleri benimseme süreci (yeni ürünün pazardaki başarısı veya başarızlığı) gibi konular Türkiye ve dünyadan sektörel bazlı vaka-çalışmaları üzerinden anlatılacaktır.

ID 330  PRINCIPLES AND PROCESSES OF INDUSTRIAL DESIGN
Bu ders tasarım sürecinin araştırma, kavram geliştirme, senaryo geliştirme, düşündüklerini uygun yöntemlerle ifade etme gibi aşamalarını, farklı temalar ve tasarım alıştırmaları üzerinden irdelemeyi ve öğrencilerin tasarım sürecine hakim olabilme ve ekip içerisinde çalışma yetisini geliştirmeyi amaçlar. Tasarım aşamasında yararlanılan kuram ve metotlar çerçevesinde, öğrencilere tasarım sürecinin işleyişi, konuyla ilgili araştırma yapma yöntemleri, toplanılan bilgilerin tasarım sürecinde nasıl etkin hale getirilebileceği, tasarım problemlerini belirlenmesi, problem çözme ve farklı tasarlama metotları öğretilmektedi

ID 401  ÜRÜN TASARIMI STÜDYOSU V
Ders ürün tasarımı sürecinin araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi, yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay çözme, malzeme ve üretim tekniği belirleme aşamalarını, kapsamlı proje konuları üzerinden yürütmeyi amaçlamaktadır. Beşinci seviye ürün tasarım stüdyosu öğrencilerin, nitelikli kullanıcı deneyimi yaratma odaklı tasarım problemlerine ürün, sistem, servis ve mekan bağlamında kapsamlı yaklaşımlar geliştirmelerini sağlayacak kavramsal ve pratik altyapıyı sağlamaktadır.

ID 402  BİTİRME PROJESİ yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ders ürün tasarımı sürecinin araştırma, problem tanımlama, (ürün) işlev analizleri, kavram geliştirme, ürün eleştirisi, yaratıcı ürün önerileri geliştirme, teknik detay çözme, malzeme ve üretim tekniği belirleme aşamalarını ve dört yıllık bilgi birikimlerini, endüstriyel firmaların desteğiyle üretilebilecek profesyonel ürünlere dönüştürmeleri üzerine odaklanır. Bitirme projesi, endüstriyel bir kuruluş bünyesinde ürün tasarlayan bir tasarımcının göz önünde bulundurduğu tüm üretim ve tasarlama kriterlerini bütüncül bir biçimde ele alır; tasarlanan ürünlerin üretilebilir gerçeklikte ve detayda olmasını amaçlar. Öğrenciler, mevcut üretim sektörleri ve endüstrileriyle ortak çalışmaya teşvik edilir.

SEÇMELİ DERSLER

 

ID 345  ADVANCED CAID I
Ders tasarım, proje sunumu ve portfolyo süreçlerinde, ürünlerin üç boyutlu programlar kullanılarak ifade edilmesini kapsar. 3D-Max.

ID 346  ADVANCED CAID II yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ders tasarım, proje sunumu ve portfolyo süreçlerinde, ürünlerin üç boyutlu programlar kullanılarak ifade edilmesini kapsar. 3D-Max.

ID 341  STRATEGIC DESIGN
Ders ürün yada hizmet geliştirme safhasının öncesindeki şirket stratejileri ve pazar dinamiklerinin şekillendirdiği aşamaya odaklanmıştır. Bu bulanık aşamada karar vermeyi etkileyen faktörlerin analizini ve bu faktörler çerçevesinde oluşan kısıtların ürün yada hizmet özelliklerini belirlemede kullanılmasını içermektedir. Ders tüm bu verileri sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde örnek vakalarla incelemektedir.

ID 447  PROFESSIONAL PRACTICE AND PORTFOLIO PRESENTATION
Profesyonel deneyimlerin ve endüstri tasarımı öğrencilerinin mezuniyet sonrası karşılaşacağı faktörlere kendini hazırlaması için gereken bilgilerin aktarılması.

ID 342  INTRODUCTION TO DESIGN MANAGEMENT
Dersin içeriği, tasarımın kendi ölçeğinin ötesinde bütün bir ekonomik sistemin parçası olarak, girişimcilik, pazarlama, lojistik, markalaşma açılarından ürün geliştirme süreçlerini aktarmak üzere yapılandırılmıştır. Bu dersi alan öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra, farklı endüstrilerden örnek vakalarla tasarımın yönetim boyutundaki olanakları izlemeleri hedeflenmektedir.

ID 322  CONTEMPORARY ISSUES IN DESIGN yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Ders 21.yy tasarımının kavramsal, mesleki ve kültürel evrimini şekillendiren güncel meselelere odaklanmakta, tasarımın güncel yaşamı hangi düşünce biçimleriyle eleştirebileceğini, değiştirebileceğini ve yansıtabileceğini tartışmaktadır. Ekolojik, kültürel, sosyal ve etik kaygıların ışığında tasarım pratiğinin günlük hayatın ve küresel ilişkilerin işleyiş biçimlerine karşı geliştirdiği duyarlılıklar, araştırmalar, okumalar ve sunumlarla irdelemektedir.

ID 443  DESIGNERLY APPROACHES TO CULTURE
Bu ders tasarım ve kültür arasındaki çok katmanlı ilişkinin dinamiklerini tartışmayı amaçlamaktadır. Tasarım ve kültür ilişkisini, küreselleşmenin meydana getirdiği radikal dönüşümler çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla ele almayı hedefler.


DİĞER FAKÜLTELERLE ORTAK DERSLER

 

FİKRİ HAKLAR VE TASARIM HUKUKU yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi ya
Fikri mülkiyet kavramı, fikir ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku, marka hukuku, tasarım hukuku.

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR İÇİN PAZARLAMA
Pazarlamanın endüstri tasarımcıları açısından önemi,pazarlama sürecinde tasarımcının rolü,tüketici ihtiyaçları ve davranışlarının incelenmesi temel pazalama çabalarının kısaca ürün politikası fiyatlandırma,tutundurma ve dağıtım sürecinin uygulanabilecek pazarlama teknikleri ile ve uluslararası pazar koşullarını da gözonüne alarak  incelenmesi.

 

Lisans Programı

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?