Genel İşletme

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,

GENEL İŞLETME
Ders Notlar.
MET.N ARSLAN
HARRAN UN.VERS.TES.
B.REC.K MESLEK YUKSEKOKULU
2013
Genel ..letme Onsoz
Metin
Arslan
ONSOZ
Gunumuzde cok yayg.nla.an bir konu haline gelen i.letmecilik e.itimi, o.renim kurumlar.nda; genel i.letme,
i.letmecilik bilgileri ve i.letme yonetimi gibi cok de.i.ik isimler alt.nda verilmektedir.
Serbest piyasa .artlar.nda i.letmelerin kurulu., i.leyi. ve buyumeleriyle varl.klar.n. surdurmeleri ancak
konunun uzmanlar. taraf.ndan kurulup ve i.letilmesine ba.l. bir alan olmu.tur.
Bilgiyi o.renme, kullanma ve sahiplenerek hukme donu.turme sureci i.letme yonetimi konular.nda da onemli
bir yer tutmaktad.r. O.renim, e.itimin temeli olarak; du.unme becerisi kazanma, ele.tirel bakmay. ve cozumleyici
yakla..mlar geli.tirme ile sosyal beceriler kazand.rmay. da esas almal.d.r.
.nsanlar di.er varl.klardan farkl. olarak toplu olarak birlikte ya.arlar ve ihtiyaclar.n. birlikte kar..lamak
durumundad.rlar. Bu durum insanlar.n tek ba.lar.na gercekle.tiremeyece.i hedeflerine ula.mak icin ba.kalar. ile
i.birli.ine girerler. .nsanlar aras.ndaki kar..l.kl. ili.kiler yonetim olgusu ile yurutulur. Yonetim faaliyeti insana
ozgu bir faaliyet olarak insan.n bulundu.u her yerde bulunur, tarihi eski bir olgu olarak ve tum dunyada gecerli
olmas.ndan evrensel bir surectir.
Bu kitab.n temel amac ve hedefleri, o.rencilere ve i. hayat.nda olan ki.iler ile bu konuda bilgi sahibi olmak
isteyenlere geli.en ve kureselle.en dunyada modern i.letmecili.in temel kurallar.n. teorik ve uygulamal. olarak
ulke ve dunya .artlar.na uygun .ekilde vermektir. Yine bu kitap ile o.rencilere ve okuyuculara analitik bak.. ac.s.
kazand.r.larak, k.t kaynaklar.n en verimli .ekilde kullan.lmas. yollar. gosterilmektedir. ..letmelerin, dolay.s.yla
ulke ekonomisinin iyi yonetilmesine katk. sa.lamak, i.letmelerin yerine getirdi.i i.levleri, ic ve d.. cevresinin
tan.nmas., analiz yapabilme, sorunlara cozumler uretmede ve sa.l.kl. kararlar alabilmede yard.mc. olmak
hedeflenmektedir.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,
Modern yonetim kavram ve uygulamalar. cok eskilere dayanmakla birlikte h.zl. geli.imi endustri devrimi ile
birlikte olmu.tur. Gunumuz modern yonetim anlay…nda, genel e.ilimler yan.nda yerel e.ilimlerde dikkate
al.nmaktad.r. Bilgiyi o.renme, kullanma ve sahiplenerek hukme donu.turme sureci yonetim konular.nda da onemli
bir yer tutmaktad.r.
..letme ve i.letmelerin yonetilmesi ile genel yonetim konular. birbiri ile ili.kili olmas.na ra.men temel baz.
farkl.l.klar da bulunmaktad.r. Yonetim literaturunde yonetim ve i.letme yonetiminin ayr.ld… iki alan var. ..letme
yonetimini genel yonetimden ay.ran ilk fark ortak amac.n iktisadi olu.u, ikinci fark ise i.letme yonetiminin sosyal
ve teknik bir niteli.e sahip olmas.d.r. Genel yonetimde ortak amac kar de.il ve yonetim sosyal bir bilim dal. olarak
insanlar.n ortak hedefe donuk faaliyetlerini kapsar.
Kitapta yer verilen konular.n kolay ve anla..labilir olmas. icin mumkun oldu.u kadar sade ve ac.k anlat.m tarz.
benimsenmi.tir.
Yine kitab.n haz.rlanmas.nda konu ile ilgili bir cok kaynaktan faydalan.lm.., i.letmecilik bilgilerinin butun
konular.n. kapsayacak .ekilde Meslek Yuksek Okullar.n.n ve .ktisadi ve .dari Bilimler Fakultelerinin ilgili
bolumlerinin ders mufredatlar dikkate al.narak yap.lm.. ve bu kaynaklar kitab.n son bolumunde topluca verilmi.tir.
Cal..ma, onbir bolumden olu.makta; ilk dokuz bolum i.letme ile ilgili genel bilgileri icermekte son iki bolum
ise daha cok yonetim konular.na ve yonetimde yeni yakla..mlara de.inilmektedir.
Birinci bolumde, i.letme ekonomisi ile ilgili kavramlar. ve tarihi geli.im sureci ve i.letmenin di.er bilimlerle
olan ili.kileri incelenecek. .kinci bolumde; mikro ve makro ekonomik veriler incelenecek. Ucuncu bolumde;
i.letme amaclar. ve i. ahlak. incelenecek. Dorduncu bolumde; i.letmenin kurulu. cal..malar. ve i.levleri
incelenmekte. Be.inci bolumde; i.letmelerin buyuklu.u ve kapasitesi incelenmekte. Alt.nc. bolumde; i.letmenin
grupland.r.lmas., yedinci bolumde; i.letme ve cevre ili.kisi, sekizinci bolumde; i.letmenin analizi ve i.letmecilikte
temel kurallar incelenecek. Dokuzuncu bolumde; i.letmenin mali yap.s. ve riskleri incelenmekte, onuncu bolumde
belki her birisi bir bolum muhtevas.nda olan i.letme i.levleri incelenecek ve son olarak onbirinci bolumde ise
organizasyonlar.n i.leyi.i ve yonetimde yeni yakla..mlar incelenecektir.
Tum o.rencilerimize ba.ar. dileklerimlec
Metin ARSLAN
Birecik 2013

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,
1
Genel ..letme ..cindekiler . M. Arslan
.C.NDEK.LER
ONSOZ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
.C.NDEK.LER………………………………………………………………………………………………………………………………….2
G.R………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
B.R.NC. BOLUM……………………………………………………………………………………………………………………………..6
..LETME EKONOM.S. .LE .LG.L. TEMEL KAVRAMLAR VE .L..K.L. OLDU.U B.L.M
DALLARI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1. ..LETME EKONOM.S. .LE .LG.L. TEMEL KAVRAMLAR………………………………………………..6
1. Toplumlar.n Ekonomik Geli.imi……………………………………………………………………………………………….6
2. .nsan .htiyaclar. ……………………………………………………………………………………………………………………..7
3. ..letme Kavram………………………………………………………………………………………………………………………8
4. Mal ve Hizmetler…………………………………………………………………………………………………………………….9
5. Uretim Faktorleri…………………………………………………………………………………………………………………..10
6. Yonetim ve .lgili Kavramlar……………………………………………………………………………………………………11
2. ..LETMEC.L…N TAR.H. GEL…M SUREC. …………………………………………………………………15
3. ..LETME B.L.M. VE D..ER B.L.MLERLE .L..K.S…………………………………………………………17
Birinci Bolum .le .lgili Ornek Uygulama Cal..malar. ve De.erlendirme Sorular……………………………….19
.K.NC. BOLUM………………………………………………………………………………………………………………………………20
M.KRO VE MAKRO EKONOM.K VER.LER…………………………………………………………………………………20
1. M.KRO EKONOM.K VER.LER…………………………………………………………………………………………..20
1.1. Ekonominin ..leyi.i…………………………………………………………………………………………………………….20
1.2. Ekonomik Sistemler…………………………………………………………………………………………………………….22
1.3. Kapitalizmin Ekonomik Sistem Ac.s.ndan Ele.tirisi………………………………………………………………..23
1.4. Arz Ve Talep……………………………………………………………………………………………………………………..25
1.5. Uretim Maliyeti………………………………………………………………………………………………………………….25
1.6. Tuketici Ve Uretici……………………………………………………………………………………………………………..26
2. MAKRO EKONOM.K VER.LER…………………………………………………………………………………………27
2.1. Milli Gelir Ve Gelir Da..l.m………………………………………………………………………………………………..27
2.1. .stihdam Ve ..sizlik…………………………………………………………………………………………………………….28
2.3. D.. Ticaret Ve Odemeler Dengesi…………………………………………………………………………………………28
2.4. Kalk.nma Ve Buyume…………………………………………………………………………………………………………29
2.5. Para Ve Banka……………………………………………………………………………………………………………………30
.kinci Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular……………………………………………………………………..31
UCUNCU BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………………..32
..LETMEN.N AMACLARI VE .. AHLAKI ……………………………………………………………………………………32
1. ..LETMEN.N AMACLARI………………………………………………………………………………………………….32
1. ..letmenin Genel Amaclar……………………………………………………………………………………………………..32
2. ..letmenin Ozel Amaclar………………………………………………………………………………………………………..34
2. .. AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK……………………………………………………………………………34
2.1. .. Ahlak…………………………………………………………………………………………………………………………….34
2.2. ..letmelerin Sosyal Sorumlulu.u ………………………………………………………………………………………….37
2.3. .. Ahlak. ve Sosyal Sorumluluk Ac.s.ndan Kapitalizm Ele.tirisi……………………………………………….39
Ucuncu Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular…………………………………………………………………..40
DORDUNCU BOLUM……………………………………………………………………………………………………………………..41
..LETMELER.N KURULU. CALI.MALARI VE ..LEVLER………………………………………………………..41
1. ..LETMELER.N KURULU. CALI.MALARI………………………………………………………………………41
1. Yat.r.m Du.uncesi ve Yat.r.m Alan. Secimi ……………………………………………………………………………..41
2. Fizibilite Etudu……………………………………………………………………………………………………………………..42
3. Kesin Proje…………………………………………………………………………………………………………………………..45
4. Yat.r.m Karar.n. Verme Ve Uygulama……………………………………………………………………………………..45
5. Uretime Geci. ………………………………………………………………………………………………………………………45
2. ..LETMEN.N ..LEVLER……………………………………………………………………………………………………45
1. Genel ..levler………………………………………………………………………………………………………………………..45
2. Temel ..levler……………………………………………………………………………………………………………………….46
3. Destekleyici ve Kolayla.t.r.c. ..levler………………………………………………………………………………………46
4. Donu.turucu ..levler………………………………………………………………………………………………………………46
Dorduncu Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular……………………………………………………………….46
BE..NC. BOLUM……………………………………………………………………………………………………………………………47
..LETMELER.N BUYUKLU.U VE KAPAS.TES…………………………………………………………………………..47
1. ..LETMER.N BUYUKLU.U……………………………………………………………………………………………….47
1. ..letmelerde Buyume …………………………………………………………………………………………………………….47
2
Genel ..letme ..cindekiler . M. Arslan
2. ..letmelerin Buyume .ekilleri…………………………………………………………………………………………………48
3. Farkl. Buyuklukteki ..letmelerin Ustun Ve Sak.ncal. Yonleri………………………………………………………48
4. ..letmelerin K.vaml. Buyuklu.u………………………………………………………………………………………………49
5. ..letmelerde Kuculme…………………………………………………………………………………………………………….49
2. ..LETME KAPAS.TES………………………………………………………………………………………………………..50
1. Kapasite Kavram…………………………………………………………………………………………………………………..50
2. Kapasite Turleri…………………………………………………………………………………………………………………….50
ALTINCI BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………………..52
..LETMELER.N GRUPLANDIRILMASI ………………………………………………………………………………………52
1. Hukuki Yap.lar.na Gore ..letmeler…………………………………………………………………………………………..52
2. Ekonomik Yap. Ve Faaliyet Konular.na Gore ..letmeler…………………………………………………………….58
3. Sermaye Mulkiyetine Gore ..letmeler……………………………………………………………………………………..59
4. Mu.terilerin Ce.idine ve Riske Katlanmalar.na Gore ..letmeler…………………………………………………..59
5. Buyukluklerine Gore ..letmeler……………………………………………………………………………………………….59
6. Ulusal Kokenlerine Gore ..letmeler…………………………………………………………………………………………60
7. ..letmeler Aras. Anla.malara Gore ..letmeler……………………………………………………………………………61
Alt.nc. Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular……………………………………………………………………61
YED.NC. BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………………..62
..LETMEN.N EKONOM.DEK. YER. VE ..LETMEN.N CEVRES. ………………………………………………62
1. ..LETMEN.N EKONOM.DEK. YER…………………………………………………………………………………..62
2. ..LETMEN.N CEVRES……………………………………………………………………………………………………….62
1. ..letmenin Yak.n Cevresi………………………………………………………………………………………………………..62
2. ..letmenin Uzak Cevresi…………………………………………………………………………………………………………63
Yedinci Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular…………………………………………………………………..64
SEK.Z.NC. BOLUM……………………………………………………………………………………………………………………….65
..LETMEN.N ANAL.Z. VE ..LETMEC.L.KTE TEMEL KURALLAR …………………………………………65
1. .. PLANI VE ..LETMEN.N ANAL.Z………………………………………………………………………………….65
1.1. .. Plan……………………………………………………………………………………………………………………………….65
1.2. ..letmenin Analizi……………………………………………………………………………………………………………….66
2. ..LETMEC.L.KTE TEMEL KURALLAR……………………………………………………………………………67
1. Verimlilik…………………………………………………………………………………………………………………………….68
2. Etkinlik ……………………………………………………………………………………………………………………………….68
3. Karl.l.k………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4. Toplam Kalite ………………………………………………………………………………………………………………………69
5. Toplumsall.k kural…………………………………………………………………………………………………………………72
Sekizinci Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular…………………………………………………………………72
DOKUZUNCU BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………..73
..LETMEN.N MAL. YAPISI VE R.SKLER. ………………………………………………………………………………….73
1. ..letmenin Maliyetleri…………………………………………………………………………………………………………….73
2. ..letmenin Gelirleri………………………………………………………………………………………………………………..74
3. ..letmenin Riskleri…………………………………………………………………………………………………………………74
4. ..letmenin SWOT Analizi………………………………………………………………………………………………………75
Dokuzuncu Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular……………………………………………………………..77
ONUNCU BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………………..78
..LETMEN.N ..LEVLER………………………………………………………………………………………………………………78
1. YONET.M ..LEV………………………………………………………………………………………………………………..78
2. SATINALMA ..LEV……………………………………………………………………………………………………………91
3. URET.M YONET.M. ..LEV…………………………………………………………………………………………………91
4. PAZARLAMA ..LEV…………………………………………………………………………………………………………..94
5. MUHASEBE ..LEV……………………………………………………………………………………………………………103
6. F.NANS ..LEV………………………………………………………………………………………………………………….104
7. .NSAN KAYNAKLARI ..LEV……………………………………………………………………………………………105
8. ARA.TIRMA VE GEL..T.RME ..LEV……………………………………………………………………………….116
9. HALKLA .L..K.LER ..LEV………………………………………………………………………………………………117
Onuncu Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular…………………………………………………………………119
ONB.R.NC. BOLUM…………………………………………………………………………………………………………………….120
..LETME YONET.M.NDE YEN. YAKLA.IMLAR………………………………………………………………………120
1. ..LETMELER.N GLOBALLE.MES……………………………………………………………………………………120
2. ..LETME YONET.M.NDE KARAR VERME……………………………………………………………………….121
3. ORGAN.ZASYONLARDA .LET…M …………………………………………………………………………………122
4. YONET.C.L.K VE L.DERL.K ……………………………………………………………………………………………126
3
Genel ..letme ..cindekiler . M. Arslan
5. MOT.VASYON………………………………………………………………………………………………………………….129
6. DE….M YONET.M. ………………………………………………………………………………………………………..130
7. STRATEJ.K YONET.M VE KR.Z YONET.M………………………………………………………………………132
8. GRUP YONET.M. VE CATI.MA YON.T.M………………………………………………………………………..133
9. ..LETME B.LG. S.STEM…………………………………………………………………………………………………..135
10. .. HAYATINDA BA.ARI FAKTORLER……………………………………………………………………………137
Ornek .. Fikirleri…………………………………………………………………………………………………………………….143
Onbirinci Bolum .le .lgili Ornek De.erlendirme Sorular………………………………………………………………143
FAYDALANILAN KAYNAKLAR…………………………………………………………………………………………..149
4
Genel ..letme . Giri. . Metin Arslan
G.R..

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,
Bat. medeniyeti kapitalizmi uretti, kapitalizm; sosyal/dijital medya gibi yeni geli.en teknolojiler arac.l… ile
de.erlerini tekrar ureterek toplumlara kabul ettiriyor ve varl…n. surduruyor. .lerleyen zamanda, hurriyetlerin
geli.imi ile birlikte; mulkiyetin tabana do.ru yay.laca.., serbestlik ve rekabet sermayeden daha fazla onemli
olaca.. beklenmektedir.
Dunyada gucun, servet ve iktidar olarak iki temel kayna.. bulunmakta ve servet piyasadan, iktidar ise
demokrasiden gecerek elde edilmektedir. Ancak bu ili.ki her zaman uyumlu geli.memektedir. Hem piyasan.n, hem
de demokrasinin paralel geli.ti.i toplumlara Kuzey Amerika ve Bat. Avrupa toplumlar., piyasan.n geli.ti.i ancak
demokrasinin yeterince geli.medi.i toplumlara da iktisadi olarak geli.mi. Asya ulkeleri ornek verilebilir.
Gunumuz ulkeleri, vatanda.lar.n.n artan beklentilerini kar..layabilmek icin daha etkin cal..mak, yeni beklenti
ve talebe donu.en istekleri kar..layabilmek icin yeniden organize olmaktad.rlar. Kimya ve fizik kanunlar.nda
oldu.u gibi iktisadi ve sosyal konularda da kurallar icat edilmiyor asl.nda sadece ke.fediliyor ve yonlendiriliyor.
Dolay.s.yla insanlar.n ortaya koyduklar. sistemler dunya da gecerli kurallar. do.ru uyguland…nda ba.ar.ya
ula..larak toplumun hayat seviyesi yukseltilebiliyor.
Dunyada 1980fli y.llardan sonra uretim sisteminde koklu de.i.imler gercekle.ti. H.zl. bir tuketim meyli ile
toplumda hde.erhin yerini gimajh ald.. .htiyaclar reklam ve imajla belirlenmekte ve toplumda once ihtiyac
uretilmekte ve daha sonra al.c.s. haz.rlanan urun pazara sunulmaktad.r. Gunluk hayat.n standartla.t.r.lan ihtiyaclar.
kultur ve endustri taraf.ndan kar..lanmaya cal…l.yor. Gunumuz insan.na standart paketlerde yiyecek, icecek, giysi,
bilgi, hayal, sevginefret,
ev, gundelik aracgerecler,
otomobil, tasar.m, e.lence ve bo. zaman me.guliyetleri
i.letmelerce uretilip, pazarlanmaktad.r. Bu ba.lamda sermaye sahipleri de insan. du.unen de.il de tuketen bir
varl.k olarak gormekte ve metala.an kultur urunlerini pazarlayabilmek icin tuketici uzerinde yo.unla.arak istedi.i
.ekli vermeye cal..maktad.r.
Uretim ve tuketimden kaynaklanan problemlerin art…na ba.l. olarak bilhassa iki binli y.llardan itibaren gaz
tuket, mutlu ya.ah e.ilimi ve gonullu sadelik felsefesi yayg.nla.maya ba.lad.. Tuketim toplumunun 1950.
2000 y.llar. aras. gcok cal.., cok kazan, cok harcah felsefesi hakimdi ve bu felsefeyi benimsemeyenlere
gmeczuph gozuyle bak.l.yordu. Ekonomik durgunluk ve artan i.sizlikle birlikte yukselen toplumsal rahats.zl.klar
insanlar. mistik de.erlere yonlendirdi. Bu yoneli. iki binli y.llardan sonraggonullu sadelikh olarak formule
edilmekte ve du.uncede yeni bir Ronesans olarak kabul edilmektedir. Savurganl…n yani israf.n faturas. sadece
bugunun insanlar.na de.il gelecek ku.aklara da yans.t.lmaktad.r. Toplumlar.n hayat.nda uretimin kaynaklar.n. ve
urunleri gereksiz ve gere.inden fazla kullanman.n ve harcaman.n bedeli her zaman a..r olmaktad.r.
.ktisadisosyal

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,
geli.menin dinamiklerini her toplumun kendine ozgu .artlar.nda aranmal.d.r. .nsanl.k bir taraftan
zihin gucunu kullanarak yer kureyi imar ve in.a ederken ve ona yon ve .ekil verirken, di.er yandan icinde ya.ad…
dunyan.n da insan zihniyetini belirledi.i du.uncesinden hareket ediyor. Bu manada iktisadisosyal
geli.menin geri
plan.nda yuzy.llard.r acl…n, sefaletin, feodal duzenin pencesinde k.vranan, maddeye kar.. a..r. ozlemle dolu insan
tipine sahip Bat., geli.imini bu cercevede gercekle.tiriyor.
Do.u ve Bat. medeniyetin kaynaklar. temelde farkl.d.r. Do.u medeniyeti dine dayal. bir anlay… yans.t.rken
Bat. medeniyeti ise Roma ve Yunan felsefesine dayan.r. Bu manada Bat.y. .ekillendiren Yunan felsefesi ve Roma
hukukudur.
.nsanl.k, tarihten gunumuze kadar belirli devirler gecirerek kurall. ve modern toplumlar ortaya c.km..t.r.
.nsanl…n gecirdi.i bu devirler; ilkellik, kolelik, esirlik ve ucretlilik ve hurriyet devri olarak geli.me, olgunla.ma
ve mukemmelle.me seyri izlemi.tir. Bu devirler realiteden yani fiili durumdan hareketle belirli bir zorunlulu.un
oldu.u gorulur. Zira insanl…n onemli bir k.sm.n.n bu devirleri bir .ekilde ya.ad… mu.ahede edilir.
Gunumuz i.letmeleri yeni geli.melerin etkisiyle de sosyal sorumluluk cercevesinde cevre sorunlar.na duyarl.
olmak yeni geli.en teknoekonomik
yap.ya adapte olmak gibi cok boyutlu girift problemlerle ba. etmek
durumundad.r. Bilgi ca..ndan bilgi otesi ca.a geci. yap.lan 21. yuzy.lda i.letmelerin rekabet yar…nda ustunluk
sa.layabilmeleri ancak modern yonetim tekniklerini kullanabilmeleri ile mumkundur.
..letme ve i.letme yonetimi konular.na daha geni. perspektiften bak.p do.ru de.erlendirmeler ortaya
koyabilmek icin ele.tirel yakla.an goru.lere ve de.erlendirmelere de gerekti.ince yer vermek gerekir. Dunyadaki
cok yonlu geli.melere ba.l. olarak artan bilinclenme ile toplumun geni. kesimlerinde yonetimlere, sistemlere ve
duzenlere ele.tirel yakla..mlar artmaktad.r. Ki.ilerdeki memnuniyetsizlik dunya olce.inde yayg.nla.mas.na ba.l.
olarak guc otoriteleri yeni aray..lara yonelmektedirler.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,
5
Genel ..letme . Birinci Bolum . Metin Arslan
B.R.NC. BOLUM
..LETME EKONOM.S. .LE .LG.L. TEMEL KAVRAMLAR VE .L..K.L. OLDU.U
B.L.M DALLARI
Bolumun temel amac.; ekonomi ve toplum ili.kisini anlamak, i.letmeyi yak.ndan tan.mak, amaclar.n. ve turlerini
tan.mlayabilmek icin i., i.goren, te.ebbus mute.ebbis,
yonetim yonetici,
tuketim tuketici,
i.letme kavramlar. ve
i.letmenin tarihi geli.im sureci ile i.letmenin di.er bilimlerle ili.kileri incelenecektir.
1. ..LETME EKONOM.S. .LE .LG.L. TEMEL KAVRAMLAR
1. Toplumlar.n Ekonomik Geli.imi
Ekonomi ile toplum aras.ndaki ili.kiyi o ulkedeki siyasi ve toplumsal de.erler etkiler. .nsan ve topluma en az
cabayla en cok tatmin sa.lamay. gosteren yontemler teorisi olan ekonomi insan ve toplum hayat.n. temelden belirler.
Toplumlar.n ekonomik geli.imi bulunduklar. co.rafya, kultur duzeyleri ve insanlar aras. ili.kileri ile ba.lant.l.d.r.
Bu anlamda gecmi.imiz olan Osmanl.n.n ekonomi yap.s. icinde en onemli sektor ziraatt.r. 17. yuzy.l.n ba.lar.na kadar
Osmanl. devleti tar.m urunleri bak.m.ndan kendine yeten bir ulkeydi. Ancak, zaman zaman kar..la..lan kurakl.k, sel,
isyanlar, gocler ve t.mar sisteminin bozulmas. uretim kay.plar.na neden olmu.tur. bilhassa hububat, ba. bahce
ziraat.

işletme ekonomi bölümü,     işletme ekonomisi,     işletme ekonomi,     işletme fakültesi,     işletme fakültesi dersleri,     işletme fonksiyonları,     işletme fakültesi taban puanları,     işletme finansmanı,     işletme fakültesi deu,     işletme fakültesi bölümleri,     işletme fakültesi nedir,     işletme finansı,     işletme iş olanakları,     işletme iktisadı enstitüsü,     işletme ingilizce,     işletme ingilizcesi,     işletme istanbul,     işletme ikinci öğretim harçları,     işletme iktisat,     işletme ingilizce taban puanları,     işletme iktisat finans,     işletme itü,     işletme mühendisliği,

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930