Grafik Tasarım tez ödevleri


Ders İçerikleri

 

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

 

FA 101  TEMEL SANAT TASARIM I

 


tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Temel Sanat Tasarım I dersi tasarım eğitiminde öğrencilerin tasarım problemlerini çözmelerinde gerekli olan yöntem ve metodları öğretmelerini amaçlar.
Tanımı ve uygulamaları yapılmış olan sanatın temel öge ve ilkeleri öğrenci tarafından yeni, kendi kuracağı tasarımlara yüzeysel ve üç boyutlu olarak uygulamasıdır. Biçimde anlam ve çağrışımlar, görünenin farklı yorumu amaçlanır.
Renk teorilerinin tanımı, renk sistemlerinin tasarımlara uygulanması, doku-yüzey ilişkileri, doğadan ve işlevsel nesnelerden kaynaklanan üç boyutlu tasarımlar, belirlenen herhangi bir bölgenin özelliklerini vurgulayan analitik desen ve kompozisyonlar ile yaratıcılığa açılan temel yöntemlerin araştırılması hedeflenir.
Eğitim planında belirlenen konular ders başında teorik olarak açıklanmakta ve uygulanmasına geçilmektedir. Uygulama, teorinin tasarımında biçim bulmasıdır. Böylece bilgi biçime dönüşürken öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi desteklenmektedir. Sınıf içi kritik çalışmasıyla da öğrencilerin kendilerinin ve birbirlerinin çalışmalarını değerlendirerek tasarım problemlerien alternatif çözümler üretmelerinde yardımcı olmaktır. Ders 6 ve 3 saat olmak üzere toplam 9 saatten oluşmaktadır.
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

 

FA 113  ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ I
Bu ders öğrencilere gördüklerini ve hayal ettiklerini çizebilme yetisi kazandırmayı atölye içi ve dışı çalışmalarla öğrencilerin sanat ve tasarım unsur ve prensiplerini anlayıp onları yaratıcı olarak kullanabilmelerini ve öğrencilerin eleştirme, değerlendirme ve kavram geliştirme yetisi kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

FA 121  HISTORIES OF ART AND DESIGN I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Tarih öncesi çağlardan Rönesans dönemi sonuna kadar derinlemesine inceleyerek, Endüstri Devrimine doğru yaşanan gelişmeler dersin ikinci yarısında anlatılacaktır. İlk çağlardan itibaren dünya görüşleriyle biçimlenen sanat anlayışının Batı uygarlıklarında (Yunan, Roma, Bizans) nasıl bir gelişim gösterdiği ve Avrupa’da Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri, resim, heykel, müzik, mimari ve eşya tasarımı açısından incelenecektir.

TD 101  TÜRK DİLİ I
Bu dersin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.
Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturmaktadır. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması; kitap eleştirisi yazarak akademik  etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.

AT 211 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı’ ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu’ nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu’ nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misak-ı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmaktadır.

EL 101  ENGLISH I
Dersler, İngilizce olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma şeklinde dört temel dil teması çerçevesinde yapılmaktadır. Derslerde eğitsel ve profesyonel görsel-işitsel malzeme aracılığıyla dönem dersleri ile paralel şekilde İngilizce medya ve iletişim terminolojisi öğretilmekte, alanla ilgili mevzuat ve yayınlar İngilizce olarak incelenmekte, bu anlamda çeviriler yapılmakta, böylelikle öğrencilerin ulusal yayınların yanı sıra yabancı ve uluslararası yayınları okuma ve takip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

 

FA 122  HISTORIES OF ART AND DESIGN II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Dersin ikinci bölümü, Rönesans Sanatıyla başlayıp, Endüstri Devrimini tetikleyen gelişmelerin de etkisiyle Batı Sanatı’nın gelişimini günümüz sanatına kadar izleyecektir. Rönesans sonrası ortaya çıkan aydınlanma düşüncesiyle beraber gelişen rasyonel dünya görüşü, Barok ve Rokoko dönemindeki gelişmeler ve sonrasında yaşanan Antik Yunan’a ve Klasik Dönem’e dönme düşüncesi, resim, heykel, mimarlık, esya tasarımı ve müzik açısından incelenecektir. Endüstri devrimiyle yaşanan gelişmeler, 19. ve 20. Yüzyıl sanat akımları (Arts&Crafts, Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Ekspresyonizm, İzlenimcilik, Fütürizm, Sürrealizm, Dada, Pop Art) incelenecek, bu akımların temsil ettiği dünya görüşlerinin maddi kültüre yansımaları tartışılacaktır.

 

TD 112  TÜRK DİLİ II
Bu dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin  edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve  yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır:Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat’tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.

 

AT 212  ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır.

 

EL 102  ENGLISH II
Bu derste akademik yazma becerisinin kazanılması için derslerde ödev yazımı, sunum yapma yazma gibi konularda yazılı ifade teknikleri öğretilmekte, örnek belgeler incelenmektedir.
Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için ise derslerde işitsel cihazlardan yararlanılmakta, uluslararası seminer ve sempozyumlara katılım teşvik edilmektedir.

 

GD 201  GRAFİK TASARIM I
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi çalışmalarının yanısıra, kendilerine meslek edinmek üzere seçmiş bulundukları “Grafik Tasarım”ı, meslek adayları olarak daha yakından tanımalarını, grafik tasarımın kapsamındaki afiş, amblem, logotype, broşür, ilan, kitap kapağı, web tasarımı v.b.- uygulamalar konusunda temel ve genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalı ödevler verilerek yürütülür.

GD 211  TİPOGRAFİ I
Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin, yapısal özelliklerini öğretmek, yazıyı bir tipografik eleman olarak algılamak, grafik tasarım içinde doğru ve etkili kulanılmasının temellerini oluşturmak. Tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, ‘x’ yüksekliği gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır.
Bir önceki sömestrde öğrenilen konuların teorik olarak kısa tekrarı. Tipografinin grafik tasarımı açısından önemi; tipografi ve harf anatomisi ile ilgili temel terimler, yazı karakteri türleri ve sınıflandırmaları; yazı karakterlerini tür ve biçimlerine göre karşılaştırmak, benzer formlar, tipografik ölçüler, tipografiyi destekleyen unsurlar (çizgiler, tablolar, semboller, tipografik süsler).

 

GD 231  COMPUTER AIDED GRAPHIC DESİGN
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ders, bilgisayarla tasarım temel eğitimi ve görüntü düzenleme yazılımı kullanımına giriş niteliğindedir. Adobe Photoshop ve vektörel illustrasyon yazılımı olan Adobe Illustrator programını ortalama düzeyde öğretmeyi ve yazılım kullanma becerisiyle yaratıcılığı ilişkilendirmeyi amaçlar.

 

GD 223  GRAFİK TASARIM TARİHİ
Grafik Tasarım Tarihi, görsel iletişimin tarih öncesinden başlayıp günümüze kadar gelişindeki evreleri ele alarak ilk sembolleri, yazı ve alfabeleri ve bunların kağıda ve baskıya aktarılmalarını gösterdikten sonra, grafik sanatların bugünkü anlamda bir tasarım etkinliğine dönüşmesini yani ondokuzuncu yüzyıldan itibaren çağdaş gelişimini ve Türkiye’deki grafik tasarımın değerlendirilmesini içerir.
Dersin amacı, grafik sanatların gelişme basamakları, çağlara ve toplumlara göre özellikleri, sanat ve tasarım olarak kültür değerlerinin oluşmasındaki yeri hakkında bilgiler vermek, incelemeler ve değerlendirmeler yaptırmaktır.

 

EL 201  ENGLISH III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

GD 202  GRAFİK TASARIM II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ders, bir kurumun ya da markanın görsel kimlik tasarımına ait ürünleri, bütünü oluşturan ve tanımlayan parçalar olarak ele alır. Grafik tasarımdaki temel ilke ve üretim kanalları ile ilgili teknik ve teorik bilgileri, uygulama aracılığıyla öğretir. Kitle iletişim araçlarıyla tanıtımı yapılan kurum ya da markanın pazarlama iletişimi yapılarını, grafik tasarımın görsel iletişim dili ile aktarmayı amaçlar.

GD 212  TİPOGRAFİ II
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin, yapısal özelliklerini öğretmek, yazıyı bir tipografik eleman olarak algılamak, grafik tasarım içinde doğru ve etkili kulanılmasının temellerini oluşturmak. Tipografik tasarımda karşılaşılan espas kavramı, ‘x’ yüksekliği gibi bazı teknik ayrıntıların ve yazıyı doğru kullanma kurallarının öğretilmesi amaçlanır.
Bir önceki sömestrde öğrenilen konuların teorik olarak kısa tekrarı. Tipografinin grafik tasarımı açısından önemi; tipografi ve harf anatomisi ile ilgili temel terimler, yazı karakteri türleri ve sınıflandırmaları; yazı karakterlerini tür ve biçimlerine göre karşılaştırmak, benzer formlar, tipografik ölçüler, tipografiyi destekleyen unsurlar (çizgiler, tablolar, semboller, tipografik süsler).

GD 242  FOTOĞRAF
Tasarıma dönük bir araç olarak fotografinin edilgen çerçevesinin dışına çıkarak; daha yeni, daha çağdaş, daha yaratıcı ve daha düşündürücü değerler ortaya koyarak, bireysel bir dilin kazanılmasını sağlamaktır.
Ders, “fotografik görme biçimleri” ve “görsel transformasyon” olgusunun kazandırılmasına yönelik olarak; görsel algılamayı, fotografinin estetik/görsel ögelerini, fotografik görmeyi, görsel transformasyonu, kadraj ve ışığın estetik yapıda kullanımını kapsar. Ders, siyah/beyaz ve renkli fotografi üzerine yapılandırılmıştır.

 

GD 351  ILLUSTRATION
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ders, illüstrasyon tarihi ve teorisini, dijital illüstrasyonun önemini tanıtmayı amaçlar. Verilen projelerle, öğrencilerden günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonlar üretmeleri istenir.

 

EL 202  ENGLISH IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak (alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak).

 

GD 301  GRAFİK TASARIM III
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bir kurumun, markanın görsel kimlik tasarımına ait ürünleri, bütünü oluşturan ve tanımlayan parçalar olarak konu alan ders, kuramsal ele alış biçimleriyle desteklenen uygulamaları içerir. Bu dersin amacı oluşturulan markanın kitle iletişim yoluyla tanıtımının ve pazarlama iletişiminin teknik ve teorik olarak projelendirilmesini öğretmektir. Dersi başarıyla bitiren öğrenciler, görsel düşünme yeteneklerini ve kendi tarzlarını geliştirirler.

GD 323  AMBALAJ TEKNİKLERİ VE TASARIMI
Bu ders temel ambalaj tekniklerinin ilkelerini, üç boyutlu çizim ve ambalajda kullanılan malzeme çesitlerini tanıtmayı amaçlar. Verilen ödevler aracılığıyla, ürün için uygun ambalaj tasarımı, doğru malzeme seçimi ve çoklu montaj üretimi için numunenin verimliliğinin hesaplanması öğretilir.

 

GD 302  GRAFİK TASARIM IV
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ders, bir ürün serisinin tasarımını reklam ve promosyon sürecini, ürün ve tüketici ilişkileri açısından inceleyerek, kuramsal ele alış biçimleriyle desteklenmiş uygulamalar içerir. Dersin amacı, oluşturulan markanın kitle iletişim yoluyla tanıtımının ve pazarlama iletişiminin teknik ve teorik olarak projelendirilmesini öğretmektir.

CD 313  WEB DESIGN
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Dersin amacı internet teknik ve ihtiyaçlarını, avantajlarını öğrenmek ve buna uygun tasarım geliştirebilmektir.

 

CD 304  ANALYSIS OF VISUAL CULTURE Şahin YILDIZ:

Yapay çevreyi oluşturan farklı ölçeklerdeki görsel ve işlevsel elemanların farkına varma ve aralarındaki ilişkiyi irdeleme üzerine kurulan bu ders etrafımızı saran görsel ve maddi kültürün, gündelik hayat üzerindeki rolünü bir dizi kuram ve kavram üzerinden irdelemeyi hedeflemektedir.

 

GD 401  GRAFİK TASARIM V
Ders, bir ürünün reklam ve promosyon sürecini, ürün ve tüketici ilişkisini vurgulayarak inceler. Dersin amacı, oluşturulan markanın kitle iletişim yoluyla tanıtımının ve pazarlama iletişiminin teknik ve teorik olarak projelendirilmesini ögretmektir.

GD 402  BİTİRME PROJESİ
Bu ders, öğrencinin, bütün bir eğitim dönemi boyunca tasarımla kurduğu öznel ilişkiyi yetkinleştirmeyi amaçlar.Tez öğrenci tarafından kabul edilmiş ve Grafik Tasarım Bölümü Diploma Jürisi tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Ele alınmış olan tasarım probleminin başlıca çözümü, tez ayrıca bir yazılı raporu ve tezin sunumunuda içermelidir.

SEÇMELİ DERSLER

 

GD 343 ADVANCED PHOTOGRAPHY
Bu dersin amacı, öğrencilere fotoğraf tekniğinden çok fotoğraf okuma ve fotoğrafi genel kültür ve sanat terimleri çerçevesinde anlamayı göstermektir.
Sınıf içi tartışmalar ve fotoğraf ödevleri, dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Fotoğraf dünyasından önemli fotoğrafçıların işlerinin analizi, bir fotoğraf
üzerinde nasıl kritik yapılması ile ilgili tartışmalar, sergi gezileri ve fotoğraf sanatıyla ilgili belgeseller izlenerek öğrencilerin çok yönlü bir şekilde
etkili fotoğraflar üretmesi ve fotoğraf okuma beceresi sağlanacaktır.

GD 363  EDITORIAL DESIGN
Bu dersin amacı dergi, kitap, gazete gibi yayın tasarımı türlerinde teorik ve pratik bilgi edindirmektir. Bu ders briften basım aşamasına kadarki süreçte kavramsal ve teknik işlemleri yürütme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

GD 379  INFORMATION VISUALIZATION
Ders, bilginin toplanması, organize edilmesi ve sunulmasındaki yaklaşım ve yöntemlerini aktarma amacı güden pratik uygulama üzerine kurulu bir stüdyo dersidir. Ders bilginin iletişimini gerektiren problemlerde, kolay anlaşılır, bilgilendirici ve aynı zamanda görsel olarak çekici tasarım çözümleri üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Öğrenciler konsept fikirlerini uygulayacakları medyayı seçmek konusunda özgür olacaklardır. Belirlenen proje teması çerçevesinde bir çözüm üretildiği sürece, basılı medya, etkileşimli medya yada mekansal uygulamalar (mekansal alanlarda bilgilendirme, işaret ve yön bulma sistemleri vb.) üzerinde uygulama yapılabilinir.

 

GD 413  ADVANCED TYPOGRAPHY
Bilgisayar ortamının tipografik ve görsel olanaklarından yararlanılarak, yazıyı bir tipografik eleman olarak görebilmeyi ve grafik tasarım içinde uygulayabilmeyi öğrenmek ve geliştirmek.
Tipografinin grafik sanatlarda uygulanma yöntemleri, günlük yaşamdaki ve medyadaki yeri gibi konularda teorik bilgilendirmeler; yazı ile tasarlanmış grafik ürünler ve basılı grafik ürünler üzerinde tipografik değerlendirmeler ve uygulamalar yapmak.

 

GD 434  ANIMATION STUDIO
Dersin amacı, öğrencilerin karakter oluşturma, kavramsal fikirleri storyboard aracılığı ile ifade etme ve bilgisayar programı kullanarak animasyon yapma gibi temel animasyon becerilerini geliştirmektir.

 

GD 453  DIGITAL ILLUSTRATION
Bu ders öğrencilere,güzel sanatlar ve tasarım yetenekleriyle illustrasyonu nasıl birleştireceklerini öğretmeyi hedeflemektedir.

 

FA 371  ART APPRECIATION
Art Appreciation- Sanatı Anlama bir online dersidir ve güzel sanatlar alanında herhangi ön eğitim veya deneyim gerekli değildir.
Başarılı bir öğretim süreci sonunda öğrenci geçmişte ve günümüzdeki görsel sanatlara dair algısını daha yüksek seviyeye çıkarabilecek, çeşitli sanat çalışmaları, sanatsal fikirler ve sanatçıları inceleyerek dünyadaki çok sayıda sanatsal ifade biçimlerini ve tarzlarını anlayabilmelerinde yeterli bilinç seviyesine ulaşacaklardır.
Tüm üniversite öğrencilerine açık olan bu ders, resim, heykel ve mimaride olduğu kadar, baskı-resim, seramik ve dokumada kullanılan sanatın temel prensip ve öğelerinin anlaşılmasını sanatsal çalışmaların oluşmasına yol açan sosyal, kültürel, politik, ve psikolojik gerekçelerinin incelenmesini ve sanatsal yöntem ve tekniklerin tanınması, sanat akımlarının ve akımları oluşturan gerekçe ve sanatçılarının tanınmasını içerir.

 

FA 441  DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ
Farklı alanlardan öğrencilere açık bu atölyenin amacı; disiplinler arası sınırları kaldırarak alanlar arası yeni yaratıcı çakışmaların yolunu açmak,  sanatın bir bilgi üretim alanı olarak diğer alanlarla arasındaki etkileşimi tartışmaya açmak ve deneysel uygulamalarla sanatsal üretimin sınırlarını zorlamaktır.
Deneysel Sanat Atölyesi dersi öğrenciler için çeşitli disiplinlerin birbiriyle etkileşime girdiği ve yaratıcı düşüncenin sanatsal pratiklerin olanaklarıyla deneyimlendiği, teori ve pratik arasındaki sınırların kalktığı bir ortamdır.
Sanatçıların son yıllarda kamusal alanda ürettikleri sanatsal islerin sosyal bilim yaklaşımlarıyla karşılaştırılması, sosyal bilimlerdeki kuramsal tartışmalarla sanata bakışımızın birbiriyle etkileşimi gibi sorular temel motivasyonu oluşturacaktır. Atölye kapsamında fikirlerin akışı içinde, bireysel ya da grup çalışmaları  proje formunda gerçekleşecektir.
Hayal gücü ve sanattan devraldığımız zengin malzeme dilinin teorinin sınırlarını genişleterek yeni ifade olanaklarını açacak bir dinamizm ve akış içinde performatif üretimler, metin üretimi, farklı sunuş yöntemleri, her türlü görsel -resim,video,plastik aracın kullanılması mümkündür.

 

CD 312  MOTION TYPOGRAPHY
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Bu ders, elektronik iletişimi ve tasarımın önemli bir elemanı olarak yazıyı inceler. Ders esnasında, özgün ve yaratıcı tasarım yapabilmek, tasarım problemlerini çözebilmek ve profesyonel sunum teknikleri üzerinde durulacak.
Tipografinin psikolojik etkileri; yazıtiplerinin kişilikleri ve halleri, tasarımda ana unsur olarak tipografinin kullanımı; bilgisayar destekli tasarım olanaklarının incelenmesi, belirli pazarlara yönelik tipografik tasarım uygulamaları gerçekleştirmek, görsel devamlılığı sağlarken gelişmiş tasarım yeteneklerini uygulamak.

 

AD 308  CREATIVITY İN ADVERTISING
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,ödev sitesi,ödev kapaklarları hazırla,tezler,örnek tezler,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans teziı,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Reklamda araştırma, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, örneklerin değerlendirilmesi, reklamcılıkla ilgili yayınların izlenmesi, reklam kampanyasının aşamalarının uygulamalarla gösterilmesi  bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930