Halkla İlişkiler Tez Konuları

500 Lisanüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0)1
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde ilgilenilen konuların tanıtımları için yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından verilecek olan seminer serisi. işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 503 Uluslararası İlişkiler Kuramları (Theories of International Relations) (3+0+0)3
Hızla değişen dünyadaki gelişmeleri anlayabilmek için Uluslararası İlişkiler çalışanları tarafından geliştirilen farklı kuramlar. İdealizm, realizm, neo-realizm ve neo-liberalizm, İngiliz Okulu, Sosyal İnşacılık, Marksizm, Kritik Teori, Feminizm, Post-modernizm.
IR 505 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Social Science Research Methods) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Sosyal bilimlerde kullanılan en temel araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Kuram, hipotez ve paradigmalar. Epistemoloji. Araştırma Dizaynı. Kalitatif ve sayısal araştırma yöntemleri. Tümdengelim ve tümevarım. Yüzyüze anket çalışmaları. Deneysel metot. Kalitatif saha araştırması.
IR 508 Türk Dış Politikası (Turkish Foreign Policy) (3+0+0)3
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının tarihsel gelişimi. Türk dış politikasını şekillendiren yurtiçi ve uluslararası etkenler.
IR 510 Güvenlik Araştırmalarında Kavramlar ve Çerçeveler(Concepts and Frameworks in Security Studies) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
İnsanoğlunun temel olgularından birisi olarak güvenlik. Güvenlik konularının farklı analiz seviyelerinde incelenmesi. Güvenlik kavramını inşa eden tehditler, algılar ve riskler. Değişen dünya dinamikleri çerçevesinde güvenlik çalışmalarının artan önemi. Strateji çalışmalarından gıda güvenliğine kadar oluşan kavramlar ve bunların arka planları.
IR 530 Uluslararası Örgütler (International Organizations) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Uluslararası işbirliği kuramları. Uluslararası örgütlerin tarihsel evrimi, yapıları, işlevleri. Dünya siyasetindeki başarı ve başarısızlıkları.
IR 536 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Turkey-European Union Relations) (3+0+0)3
Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin tarihsel boyutu. Üyelik başvurusuyla ilgili hukuki süreç. AB’nin Turkiye’deki demokratikleşme sürecine etkisi. Kopenhag Kriterleri ve AB hukukuyla uyum. Türkiye’nin üyeliğine karşı olan ve üyeliği destekleyen tezler. Kıbrıs, demokratikleşme, insan hakları ve dış politika gibi seçilmiş konular. işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 537 Barış ve Savaş Çalışmaları (Peace and War Studies) (3+0+0)3
Çatışma ve toplumsal huzursuzlukların dünya politikasındaki yeri. Ülkeler arasındaki çatışmalar yanında toplumsal barışı tehdit eden etnik veya inanışsal kaynaklı çatışmaların yükselişi. Toplumsal çatışmaların kaynaklarını analiz etme ve bu çatışmalara problem odaklı, çok kültürlü ve disiplinler arası yaklaşımlarla şiddet harici çözümler üretebilmenin yolları.
IR 540 Uluslararası Politik Ekonomi (International Political Economy) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Uluslarası siyaset ve uluslararası ekonominin kesiştiği alanlar. Küreselleşen dünya düzeninde öne çıkan ekonomik meseleler. Devlet kuruluşlarının uluslararası politik ekonominin gelişiminde oynayacakları rol. Uluslarası ekonominin açıklığı, dış ekonomi siyasetini belirleyen faktörler, ekonomik küreselleşmenin sebep ve sonuçları, çokdevletli şirketlerin uluslarası politik ekonomideki rolü, devletlerin uluslararası sistemde güç ve servetlerini artırma stratejileri ve uluslararası piyasanın devlet siyasetleri üzerindeki etkileri, uluslarası sistemdeki adaletsizliğin ulusların gelişme alternatifleri ve stratejilerine etkileri. işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 542 Çatışma Çözümü ve Yönetimi (Conflict Resolution and Management) (3+0+0)3
Çatışma çözümü ve yönetiminin kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede interdisipliner bir bakış ile değerlendirilmesi. Barış içindeki bir dünyaya ulaşmanın önündeki engeller ve koşulların incelenmesi. Sosyal çatışmanın kaynağının ve süreçlerin incelenmesi ve bunları sonlandırabilecek yöntemlerin değerlendirilmesi. işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 550 Dünya Siyasetinde Ortadoğu (Middle East in World Politics) (3+0+0)3
Ortadoğu ve Kuzey Afrika devletlerinin küreselleşen dünyaya uyum çalışmaları. Küresel piyasadaki ve uluslararası sistemdeki değişimler, yükselen dini hareketler ve süregelen silahlı çatışmalar karşısında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde varlık gösteren devlet kuruluşlarının siyasi ve ekonomik kurumlarını yeniden şekillendirme çabaları. Devlet, iş adamları, sivil topum kuruluşları, muhalif gruplar ve uluslararası organizasyonlar arasındaki ilişkiler. Ekonomik reformlar, demokratikleşme ve demokrasi promosyonu, bölgesel entegrasyon ve dış ilişkiler, enerji, yolsuzluk ve kaçakçılık gibi konuların incelenmesi. işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 560 Türk-Amerikan İlişkileri (Turkish-American Relations) (3+0+0)3
Soğuk Savaş döneminden itibaren Türk-Amerikan ilişkilerinin geçirdiği değişim. Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkilerinin genel yapısı ve gelişimi. Soğuk Savaş sonrası oluşmakta olan Yeni Dünya düzeninin Türk-Amerikan ilişkilerine etkileri. Birinci Körfez Savaşı, Kuzey Irak, Kürt ve PKK sorunları, 11 Eylül olayları ve Amerika’nın “teröre karşı savaşı”, 2003 Irak müdahalesi. Obama dönemi Türk-Amerikan ilişkilerindeki güncel gelişmeler.
IR 561 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar (Current Issues in International Relations) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Terörizm, kalkınma, insan hakları, iklim değişikliği, etnik çatışma ve silahların yayılması gibi uluslararası siyasetteki başlıca konular. Küreselleşme bağlamında bu konuları çevreleyen güncel tartışmalar.
IR 565 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular (Current Issues in Turkish Politics) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Türkiye’de siyasal, anayasal ve idari sistem. Türkiye’de toplumsal bölünmeler ve parti siyaseti. Laik-dindar ve merkez-çevre ayrılmaları. Türkiye’de sivil-asker ilişkileri. Türkiye toplumunun siyasal kültürü. Türkiye’de seçmen davranışı.
IR 567 Uluslararası Sistemin Tarihi (History of the International System) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Devletlerin varoluş süreçlerinde uluslararası ilişkilerin geçmişi. Mevcut uluslararası sistemin son birkaç yüzyıl içindeki şekillenmesi. Uluslararası sistemin ana kavramlarının zaman içerisinde nasıl yeni kuramsal çerçeveleri etkilediğinin tarihsel bir bakış açısı ile incelenmesi.
IR 572 Karşılaştırmalı Siyaset (Comparative Politics) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Ekonomik, kurumsal ve sosyal kuramlar ışığında siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi. Karşılaştırmalı siyaset disiplininin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarıyla küreselleşme, demokratikleşme, otoriterleşme, ekonomik gelişme ve krizler, siyasi radikalleşme ve ılımlılaşma, iç savaş, barış süreçleri, devrim ve rejim değişiklikleri gibi konuların analizi.
IR 573 Uluslararası Sosyal Hareketler (International Social Movements) (3+0+0)3
Küreselleşen dünyada sosyal hareketlerin toplumsal değişim sağlamaktaki rolü. 1960 sonrası Batı’da ortaya çıkan kimlik hareketleri. Yakın zamanda Üçüncü Dünya Ülkeleri’ni de içine alan küresel sivil toplum oluşumu ve gelişmekte olan ülkelerde nükseden anti-otoriter, küreselleşme karşıtı, sendikacı ve sosyal adaletçi hareketler.
IR 575 Dünya Siyasetinde Terorizm (Terrorism in World Politics) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları (3+0+0)3
Terörizm kavramı ve bu kavramın tarihsel evrimi. Terörizmin nedenleri. Farklı terörist gupların incelenmesi. Terörle mücadele stratejileri.
IR 580 Yüksek Lisans Dönem Projesi (Graduate Project) işletme tez konuları , kamu yönetimi tez konuları , tez konuları işletme , bilgisayar tez konuları , ekonomi tez konuları , kimya tez konuları , bankacılık tez konuları , finans tez konuları , işletme yönetimi tez konuları , turizm tez konuları , halkla ilişkiler tez konuları , lojistik tez konuları , istatistik tez konuları , uluslararası ilişkiler tez konuları , maliye tez konuları , ekonometri tez konuları , yönetim ve organizasyon tez konuları , dış ticaret tez konu,grafik tasarım tez konuları
IR 590 Yüksek Lisans Tezi (Graduate Thesis)

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031