HUKUK BİTİRME TEZİ

1
HUKUK FAKÜLTESİ
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER – BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYILözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) (4-0) 4 ECTS 6,00
Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel
esasları ve temel kavramları anlatılmaktadır. Dersin konu başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve
değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet kavramı, devlet biçimleri,
devletin organları, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, siyasal rejimler
(hükümet sistemleri), meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, siyasal partiler, demokrasi,
seçimler, seçim sistemleri, temel hak ve özgürlükler vb. konular oluşmaktadır.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
HUK 103 MEDENİ HUKUK I (BAŞLANGIÇ ve KİŞİLER HUKUKU) (4-0) 4 ECTS 6,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak nitelendirilebilecek ilk bölümde hukuk kavramı
ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgilerle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve
medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram
ve kurallar ele alınmaktadır. Bu derste işlenen konular özellikle şunlardır: Medeni Hukuk Hakkında Genel
Bilgiler: Medeni Hukuk’un Konusu, Sistemi, Kaynakları; Medeni Kanun’un Başlangıç Hükümleri: Medeni
Hukukun Uygulanması (Zaman Bakımından ve Anlam Bakımından Uygulanması), Kanunun Tamamlanması,
Kanunda Boşluk ve Kanunda Boşlukların Doldurulması; Hakimin Takdir Yetkisi; İyiniyet İlkesi; Dürüstlük
Kuralı; İspat Yükü; Kişiler Hukuku: Kişi, Kişilik Kavramları; Gerçek Kişiler, Gerçek Kişiliğin Başlangıcı, Sona
Ermesi, Ehliyetleri; Kişilik Hakkı ve Kişiliğin Korunması; Yerleşim Yeri ve Hısımlık; Kişisel Durum ve Kişisel
Durum Sicili; Tüzel Kişiler, Kavram, Türleri, Kuruluşu, Ehliyetleri ve Sona Ermesi; Medeni Hukuk Tüzel
Kişileri (Dernekler ve Vakıflar).
HUK 105 HUKUK BAŞLANGICI I (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında öncelikle hukukun ne olduğu tanıtılmaya çalışılmakta, böylece hukukun toplumsal
yaşamda vazgeçilmezliği (düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı)
vurgulanmaktadır. Hukuk ile ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır;
hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.
Bu derste işlenen konular özellikle şunlardır: Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, Pozitif
Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma Hareketleri, Türkiye’de Kanunlaştırma Hareketleri, İçtihat Hukuku,
Pozitif Hukukun Kolları, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları, Hukukun Temeli, Kanunların Uygulanması,
Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu, Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması, Hukuksal İlişkiler ve
Haklar, Hakların Türleri, Hak Sahibi, Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları, Tüzel Kişilerin Türleri, Hakkın
Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuksal Eylemler ve İşlemler, Hukuksal İşlemlerin Türleri, Hakların
Korunması.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
HUK 107 ROMA HUKUKU (3-0) 3 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atatürk’ün hukuk inkılabı sonucunda Türkiye Kara Avrupa’sı hukuk sistemine dahil olmuştur; bu sistemin
temelini de Roma Hukuku oluşturmaktadır. Dolayısıyla Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline
gelmiştir; bu derste, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk
kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir. Bu dersin konuları şunlardır: Tarihî Giriş;
Roma Hukuk Tarihi; Genel Kavramlar: Hak, Hukuk (ius) ve Dava (actio), Hak Ehliyeti, Roma Ailesi ve Patria
Potestas, Vesayet ve Kayyımlık, Hukuki Olay, Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü, Fiil Ehliyeti, Temsil; Roma
Usul Hukuku: Genel Bilgiler, Ordo Iudiciorum Privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), Cognitio Extra
Ordinem (nizam harici veya fevkalade usul); Roma Eşya Hukuku: Ayni Hak Kavramı, Ayni Hakların
Nitelikleri, Konu ve Çeşitleri; Mülkiyet: Mülkiyet Hakkının İçerdiği Yetkiler, Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve
Sınırları, Zilyetlik, Mülkiyetin Kazanılması Yolları, Mülkiyetin Korunması; Sınırlı Ayni Haklar; Roma Borçlar
Hukuku: Genel olarak Borç İlişkisi, Borç Kavramı ve Borcun Unsurları, Borcun Konusu; Borçların Doğuşu:
Borçların Kaynakları, Roma Hukukunun Akitler Sistemi; Borçların Sona Ermesi.2
HUK 109 MANTIĞIN TEMELLERİ (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mantık, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış akıl yürütmenin ayrımını yapan felsefi bir disiplindir. Bu
açıdan mantık, bilginin doğruluğunu değil, bilginin doğruluğunu ifade eden düşünce ve kavramların kendi
içsel bütünlüğünün doğruluğunu inceler. Böylece mantıksal olarak doğru olan bilgi ve bilim anlamında yanlış
olabilir. Bu özellikleri sebebiyle hukuk öğrencilerinin doğru düşünebilmesini, hukuk metinlerini
yorumlayabilmesini, fikirlerini savunabilmesini sağlayacak bir derstir.
YDL 105 İNGİLİZCE I (3-0) 3 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde İngilizce dersi verilecektir. Muafiyet sınavından
başarılı olan öğrenciler bu dersi almayacaktır.
ATA 105 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk
ilke ve devrimleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Fransız İhtilali ile gelişen siyasi değişimler ve
milliyetçilik akımlarının Osmanlı’nın son yıllarına yansımaları ve Milli Mücadele yılları öncesinde Osmanlı’da
çok partili anayasal sistemde ortaya çıkan fikir mücadeleleri üzerinde tartışmalar; Cumhuriyetin kurulması ile
gelişen yeni siyasi ortam ve burada yaşanan sıkıntılar; Atatürk ilkeleri ile ortaya konan dinamik, atılımcı ve
Batı medeniyetini hedeflemiş devlet yapısının kurumsallaşması sürecinde yaşanan sorunlar ve günümüz
Türkiye’sinde bunların yansımaları incelenmektedir.
TDL 105 TÜRK DİLİ I (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili
düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde
uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında
Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri,
iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.
SEÇİMLİK DERSLER – BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL
HUK 135 İŞLETME (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında işlerine yarayacak işletme bilgilerinin, özel ekonomi
kuralları ve işletme uygulamaları çerçevesinde incelenip aktarılacağı bir derstir. Üretim, maliyet ve talep
analizleri, talebi etkileme aracı olarak reklam, fiyatlandırma, yatırım kararları ve fizibilite, üretime ilişkin
kontroller öğretilmektedir.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
HUK 137 LEGAL TERMİNOLOGY I (HUKUKİ TERMİNOLOJİ I) (İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İngilizce olarak okutulacak bu derste (Hukuki Terminoloji), Hukuk Fakültesi öğrencilerine uluslararası
hukukla ilgili (özellikle Anglo-Sakson Hukuku alanında) gerekli terminolojiyi ve temel yapıları öğreterek,
kendi alanlarında metinler okuma, raporlar yazma ve sınıf arkadaşlarıyla konuları tartışma becerileri
kazandırma amaçlanmaktadır.
HUK 139 SİYASET BİLİMİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Siyaset bilimi dersinde ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; bu kapsamda Liberalizm, Marksizm,
Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı konuları anlatılmaktadır. Ders;
giriş, iktidar kavramı ve Batı demokrasisi, sistem analizi, siyasal gelişme ve tipolojileri, ideoloji ve tipleri,
uluslararası ilişkilerde aktörler ve sistemler, iktidar ve devlet, siyasal iktidarın sınırlandırılması, demokrasi
kavramı, siyasal güç olarak siyasal partiler ve baskı grupları, seçim yöntemleri ve düzenekleri, siyasal
rejimler, rejimlerin kümelendirilmesi konularından oluşmaktadır.
HUK 141 SOSYOLOJİ (2-0) 2 ECTS 2,003özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında sosyolojik düşünce, teoriler ve metodları genel olarak incelemeyi amaçlayan bu derste,
toplum yapısı, toplumsal aktörler, küreselleşme, devlet-toplum ilişkisi, çevre, yoksulluk, aile ve medya gibi
konular incelenmektedir.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
HUK 143 TÜRK SİYASAL YAŞAMI (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste konu ile ilgili temel kavramlar ve kaynaklardan yola çıkarak, Türk siyasal hayatının gelişimini
incelenmektedir. İlk olarak, kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi süreçlerini devlet-toplum ilişkileri
temelinde ele alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun incelendiği bu derste, daha sonra çok partili hayata
geçişten günümüze siyasi partiler, sosyo-kültürel dinamikler, temel siyasal güçler, sivil toplumun gelişimi ve
demokratik konsolidasyon gibi konular anlatılmaktadır.
ZORUNLU DERSLER – BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL
HUK 102 ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU) (4-0) 4 ECTS 6,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler
rejimi ile Anayasa Hukuku Genel Esaslar dersinde öğrenilen kavramlar perspektifinde anayasal sistem
anlatılmaktadır. Özellikle Türk anayasa hukukunun tarihî gelişimi (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve
1982 Anayasası’nın temel ilkeleri, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkiler,
olağanüstü yönetim usulleri ve Anayasada düzenlenmiş bulunan diğer kurumlar ile Anayasa Mahkemesi’nin
kuruluş ve işleyişi ele alınacaktır.
HUK 104 MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU) (4-0) 4 ECTS 6,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu bölümde genel olarak evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet
konuları incelenmektedir. Özellikle: Aile Kavramı ve Aile Hukuku Hakkında Genel Bilgiler; Nişanlanma;
Evlenme; Evliliğin genel Hükümleri (Evlilik Birliğinde Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri, Eşlerin Kişisel Durum
Statüsü, Eşlerin Hukukî İşlemleri, Evlilik Birliğinin Korunması, Eşler Arasında Yasal Mal Rejimi); Evliliğin
Geçersizliği (Evliliğin Yokluğu, Mutlak-Nisbî Butlanı); Boşanma; Soybağı; Evlat Edinme; Velayet, Vesayet.
HUK 106 HUKUK BAŞLANGICI II (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Birinci yarıyılda okutulan Hukuk Başlangıcı I dersinin devamı niteliğindeki bu derste, Sosyal Kurallar ve
Hukuk Kuralları, Hukuki Yaptırım, Pozitif Hukukun Kaynakları, Kanunlaştırma Hareketleri, Türkiye’de
Kanunlaştırma Hareketleri, İçtihat Hukuku, Pozitif Hukukun Kolları, Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları,
Hukukun Temeli, Kanunların Uygulanması, Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu, Kanunların Anlam
Bakımından Uygulanması, Hukuksal İlişkiler ve Haklar, Hakların Türleri, Hak Sahibi, Tüzel Kişilerin Nitelikleri
ve Doğuşları, Tüzel Kişilerin Türleri, Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuksal Eylemler ve
İşlemler, Hukuksal İşlemlerin Türleri, Hakların Korunması konuları incelenmeye devam edilecektir.
HUK 108 TÜRK HUKUK TARİHİ (3-0) 3 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel hukuk tarihinin önemi, anlamı, konuları ve metodolojisi, Türk Hukuk Tarihi’nin İslâmiyet öncesi
dönemi, İslâmiyetten sonraki dönemde Türk Hukuku, İslam kamu ve özel hukukunun genel hatları, Klâsik
dönem Osmanlı kamu hukuku ile özel hukukunun nitelikleri, Osmanlı hukuk düzeninin Tanzimat dönemiyle
birlikte yaşamaya başladığı ve Cumhuriyet’e kadar olacak sürede Türk kamu ve özel hukuk alanlarına
damgasını vuracak olan geleneksel ve modern hukuk kurumlarının yan yana var olmaları konuları
anlatılmaktadır.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
HUK 110 HUKUK METODOLOJİSİ (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmekte
mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi
üzerinde durulmakta, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca
başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları da açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin
temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular
arasındadır. Genel olarak hukukta kaynaklar, hukuk normunun irdelenmesi, hukuk normunun yöntem olarak 4
ele alınış biçimlerinde klasik yaklaşımla ve güncel durum, hukukta mantığın yeri, pozitif hukukun
uygulanmasında yorum boşluk doldurma ve normlar hiyerarşisi konuları anlatılmaktadır.
YDL 106 İNGİLİZCE II (3-0) 3 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak temel düzeyde İngilizce dersi verilecektir. Muafiyet sınavından
başarılı olan öğrenciler bu dersi almayacaktır.
ATA 106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, Ulusal Egemenlik ve Atatürk
İlke ve Devrimleri anlatılmaktadır.
TDL 106 TÜRK DİLİ II (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk, sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı ve doğru bir Türk dili
düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde
uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple Türk dili, hukukun tüm dersleri için gereklidir. Ders kapsamında
Türk dilinin gelişim evreleri ve dünya dilleri arasındaki yeri, dilin etkin kullanımı, konuşma ve yazma teknikleri,
iletişim tekniklerinde dilin yeri ve etkinliği incelenecektir.

bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
SEÇİMLİK DERSLER – BİRİNCİ SINIF / İKİNCİ YARIYIL
HUK 138 MUHASEBE (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Muhasebenin amacı ve tanımı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesaplar, bilanço,
kar ve zarar hesabı, yevmiye ve defter-i kebir hesapları, mizan ve türleri, tecimsel senetler ve iskontolar
anlatılmaktadır.
HUK 140 LEGAL TERMİNOLOGY II (HUKUKİ TERMİNOLOJİ II) (İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İngilizce olarak okutulacak bu derste (Hukuki Terminoloji), Hukuk Fakültesi öğrencilerine uluslararası
hukukla ilgili (özellikle Anglo-Sakson Hukuku alanında) gerekli terminolojiyi ve temel yapıları öğreterek,
kendi alanlarında metinler okuma, raporlar yazma ve sınıf arkadaşlarıyla konuları tartışma becerileri
kazandırma amaçlanmaktadır.
HUK 142 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ankara Antlaşması’ndan önceki Türkiye-AB ilişkileri ve Ankara Antlaşması’ndan bu yana çeşitli aşamalardan
geçerek günümüzde tam üyelik için müzakere aşamasına gelen Türkiye-AB ilişkileri, bu ders kapsamında ele
alınmaktadır. Avrupa bütünleşmesinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişme süreci analiz edilerek;
ilişkiler siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik boyutlarıyla başlangıcından bugüne mercek altına alınmakta ve
Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili beklentiler üzerine tartışmalar yapılmaktadır.
HUK 144 TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında, sivil toplumun tanımı, tarihsel gelişimi, demokrasilerdeki yeri, Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarının tarihsel gelişimi, rolü ve geleceği irdelenmektedir. Türkiye’deki örnekler üzerinden yapılacak
incelemelerin sonucunda, bu ders, öğrencilerin Sivil Toplum konusundaki duyarlılıklarını artırmayı amaçlar.
HUK 146 PSİKOLOJİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin amacı, psikolojinin temel konu, kavram ve alt alanlarını öğrenciye tanıtmak; insan davranışlarının ele
alınmasında nesnel ve bilimsel bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca, psikolojide temel ve tarihi
yaklaşımlar, öğrenme, güdülenme, sosyal biliş, kişilik, duyum, algı, dikkat, psikolojideki temel teorik
yaklaşımlar çerçevesinde işlenecek konular arasındadır.5
ZORUNLU DERSLER – İKİNCİ SINIF / ÜÇÜNCÜ YARIYIL
HUK 201 BORÇLAR GENEL HUKUKU I (4-0) 4 ECTS 6,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin konusunu, Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin
kapsamında borç ve borç ilişkisi kavramları, borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler,
sözleşmenin meydana gelmesi, sözleşmenin şekli, sözleşmenin yorumlanması, irade ile irade açıklaması
arasındaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozukluğu hâlleri, sözleşme serbestliği, gabin, sakat
hukukî işlemler, temsil konuları üzerinde durulmaktadır.
HUK 203 CEZA GENEL HUKUKU I (4-0) 4 ECTS 6,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları,
yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, genel
olarak suç kavramı, suçun unsurları, teşebbüs, suçluların geri verilmesi, ceza kavramı ve ceza türleri,
cezaların ferdileştirilmesi, cezayı azaltan takdirî sebepler, tecil, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin
sonuçları, devletler arasında geri verme gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 205 İDARE HUKUKU I (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İdare Hukuku kişiler ve kişi toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri
düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste özellikle Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları,
Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idözel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi arenin faaliyetleri (Kamu hizmeti,
kolluk faaliyeti vs.) gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 207 MİLLETLERARASI HUKUK (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Milletlerarası Hukuk dersi kapsamında, milletlerarası hukukunkaynakları, andlaşmalar hukuku, devlet,
milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri,
devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri, deniz hukuku, diplomasi ve konsolosluk dokunulmazlık ve ayrıcalıkları,
uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri, Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşrû
müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik sistemi, uyuşmazlıkların barışçı
yollarla çözümü usulleri gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 209 HUKUK FELSEFESİ (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Felsefe hakkında genel bilgiler verildikten ve bilim ile felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi
açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve değer teorisi
yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Bu kapsamda, ahlakın ne
olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır. Bunun dışında
haklar, hukukun dayandığı temeller, adalet, ahlak ve yaptırımların gerekçeleri gibi hukuk felsefesinin temel
konularını öğrencilere tanıtılmakta, hukuki düşüncenin tarihi gelişimi ve genel felsefesi incelenmekte,
pozitivizm, realizm, faydacılık, marksizm ve doğal hukuk gibi farklı teoriler hakkında ayrıntılı bilgi
verilmektedir.
HUK 211 İKTİSAT (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İnsan ihtiyaçları sınırsız olmasına rağmen, bunları karşılayacak kaynaklar kıttır; iktisat bilimi, bunlar arasında
en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışlarını incelemektedir. Bu kapsamda, üretim, tüketim,
yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Özellikle şu konular anlatılmaktadır: Fayda teorisi ve tüketim dengesi,
arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisi. Ders kapsamında
öncelikle iktisat biliminin tanımı yapıldıktan sonra, eski Yunanlıların ve Romalıların iktisadi görüşleri,
Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Liberal İngiliz ekolü, Liberal Fransız ekolü ve Sosyalizm, fiyat kuramı, para
kuramı ve ulusal gelir (Makro İktisat) konuları anlatılacaktır. Dersin birinci bölümünde istem işlevi, arz işlemi,
fiyatların oluşumu; ikinci bölümünde ise, paranın işlevleri, çeşitleri, arzı, talebi, miktar kuramı, enflasyon,
devalüasyon ve revalüasyon konuları öğretilmektedir.6
SEÇİMLİK DERSLER – İKİNCİ SINIF / ÜÇÜNCÜ YARIYIL
HUK 231 KARŞILAŞTIRMALI YARGILAMA HUKUKU SİTEMLERİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Uyuşmazlıkların hukuki şekilde çözümlenmesi, mahkemelerde yapılacak yargılama sonucu
gerçekleşmektedir. Öğrencilerin Türkiye’deki yargılama hukukunu çok iyi öğrenmeleri gerekmekle birlikte,
diğer ülkelerin sistemlerini de bilmeleri bu ders sayesinde mümkün olacaktır. Ders kapsamında İngiltere,
Amerika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin yargılama hukuku sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilecektir.
HUK 233 HUKUKUN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste belli bir bilim dalının (hukuk felsefesi, sosyoloji, siyaset bilim vb) yöntemiyle bağlı olmaksızın bazı
düşünürlerin hukuk dilini etkilemiş yapıtlarından kısa metinler verilmekte ve kısaca yorumlanmaktadır.
Öğrencinin seçilen parçalardan hareketle yazılı anlatımını geliştirmesi dersin temel amacıdır
HUK 235 SPOR HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Son yılların dünyada ve Türkiye’de en popüler hukuk konularından olan spor hukukunda, hukukun spordaki
rolü incelenmektedir. Sporcular, spor örgütlenmeleri, doping ve şike gibi sporla ilgili güncel konular
anlatılmaktadır.
HUK 237 TEBLİGAT HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste tebligatın önemi, tebligat çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler,
tebligatın yeri ve zamanı, tebligatın yapılma usulü, ülke dışı ve yabancılara tebligat, usulsüz tebligat ve
tebligat suçları konuları işlenmektedir. Bu ders özellikler yargı organları önünde adil yargılanma ve hukuki
dinlenilme hakkının sağlanması bakımından yargılama hukuku bakımından önem taşımaktadır.
HUK 239 YARGI ÖRGÜTÜ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel olarak mahkeme ve yargı kavramları, temyiz, istinaf, kanun yolu, mahkemelerin örgütlenmesinde
çeşitli yöntemler, Türkiye’de yargı teşkilatlanması, yüksek mahkemelerin yapısı ve işleyişi hakkında temel
bilgiler, Mahkemeler arasındaki ilişkiler incelenecektir.
HUK 241 INTERNATIONAL LAW (MİLLETLERARASI HUKUK) (İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Milletlerarası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler hukuklarının
karşılaştırılması, uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel
hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, devletlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslararası örgütler,
Birleşmiş Milletler ve işlevi, diğer örgütler, devletlerin yabancılara karşı sorumluluğu, deniz hukuku, hava
sahası, kara sahası, münhasır ekonomik bölge, uluslararası çevre hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların
çözümü, Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası tahkim ve diğer tahkim yolları işlenmektedir.
ZORUNLU DERSLER – İKİNCİ SINIF / DÖRDÜNCÜ YARIYIL
HUK 202 BORÇLAR GENEL HUKUKU II (4-0) 4 ECTS 7,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin kapsamı içerinde sırasıyla haksız fiillerden ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri,
borçların ifası ve ifa edilmemesi, borçlunun temerrüdü, borçların üçüncü kişilere etkisi, borçların sona ermesi,
borç ilişkilerinde özel durumlar, alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.
HUK 204 CEZA GENEL HUKUKU II (4-0) 4 ECTS 7,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği; kast ve taksir kavramları; mazeret sebepleri; haksız tahrik; teşebbüs; iştirak;
içtima; tekerrür ve zamanaşımı, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi konuları ele alınacaktır. 7
HUK 206 İDARE HUKUKU II (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında özellikle Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları,
kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü
vs.) gibi konular işlenmektedir.
HUK 208 HUKUK SOSYOLOJİSİ (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında öncelikle sosyoloji hakkında bilgi verilecek; bu bağlamda sosyolojinin bilgi edinme
metotları, toplumun kökenleri, kültür, bireyin sosyalleşmesi, toplumsal kurumlar (ekonomik, yönetsel ve
dinsel), aile, topluluk, toplumsal gruplar ve toplumsal değişme konuları anlatılacaktır. Bu konular, hukuk
fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik görüş açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Daha sonra hukuk
sosyolojisi kapsamında adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden
sonra, hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan sosyolojik
yapının hukuka olan etkileri araştırılmakta, hukuku etkileyen sosyal faktörler, özellikle de yasa yapıcıların ve
uygulayıcıların sosyolojik verileri yasa yapma sürecinde kullanma biçimlerin incelenmektedir. Son olarak
doğru bir hukukun araştırılmasına girişilmektedir.
HUK 210 MALİYE (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kamu gelirleri, kamu harcamaları, kamu gelir ve harcamalarının denkleştirilmesi, Devlet borçları ile maliye
politikası, bütçe ve bütçe yöntemleri, kamu sektörleri ve fonksiyonları, devletin ekonomik rolü, kamu
hizmetleri, kamu ihtiyaçlarının giderilmesi, devlet bütçesi teorisi ve ilkeleri, kamu yatırımları konuları
anlatılacaktır.
HUK 212 İNSAN HAKLARI HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İnsan hakları anlayışı Devlet iktidarının birey lehine sınırlanmasını ifade etmekte ve bireyi bu iktidarın kötüye
kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar koymaktadır. Dersin temel inceleme konusu, insan haklarının
tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu şekilde
yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler
tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa
Konseyi tarafından üretilmiş ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü
tarafından üretilmiş ‘Amerikalılar arası İnsan Hakları Sözleşmesi’ ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş
‘Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’ genel hatlarıyla incelenmektedir. Bunun yanında, ilgili sözleşmelerde
düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında anlatılmaktadır. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin
“usul hukuku” boyutu da ele alınmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER – İKİNCİ SINIF / DÖRDÜNCÜ YARIYIL
HUK 232 ÇOCUK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çocuk Hukuku dersinin temelini, on sekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili kurallar oluşturmaktadır. Söz
konusu kurallar, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, birçok uluslararası
sözleşmede, Anayasada, ceza, yargılama, yerel yönetim, kolluk gücü, kitle haberleşme ve eğitim
yasalarında, Medeni Kanun’da ve İş Kanunu’nda ve diğer yasalarda yer alırlar. Bu kurallar, güçsüzlüğü
dikkate alınarak, çocuğu evde, okulda, işyerinde, eğlence yerinde, sokakta, karakolda, hastanede,
mahkemede ve cezaevinde özel olarak koruyup güvenlik altına alma işlevi görürler.
HUK 234 KRİMİNOLOJİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kriminolojik araştırmada kullanılan yöntemler ve çeşitli görüşler ve teoriler ışığında suçluluğun nedenleri
incelenmektedir. Kriminolojinin konusu, infaz bilimi ve Ceza Hukukuyla ilişkisi, suçluluğa ilişkin bireysel ve
sosyal faktörler, suç ve suçlu türleri konuları öğretilmektedir
HUK 236 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,008özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında, milletlerarası hukukun kişilerinden olan ve İkinci dünya savaşı sonrasında milletlerarası
ilişkilere giderek artan bir şekilde katılarak önemli rol oynayan milletlerarası teşkilatların hukuki statüsüne dair
genel bir bakış açısı vermek amaçlamaktadır. Bu bağlamda, genel olarak milletlerarası teşkilatların tanımı,
türleri (evrensel, bölgesel, işlevsel gibi) ve hukuk kişiliğine, Türkiye’nin Avrupa’daki teşkilatlanma
çerçevesinde ilişki içinde bulunduğu teşkilatlara ve özellikle Avrupa birliği, Avrupa Güvenlik ve işbirliği
Teşkilatı, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (NATO)’na yeni gelişmeler ışığında ve hukuki, siyasi,
ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla değinilecektir.
HUK 238 ASKERİ CEZA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizmet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları, askeri
mahkemeler teşkilatı, askeri hakim ve savcılar gibi konular incelenmektedir.
HUK 240 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Hukuk, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüyle uğraşır. Geleneksel anlayışta bu çözüm, mahkemeler
aracılığıyla gerçekleşmektedir. Fakat son yıllarda mahkemelere alternatif olarak uyuşmazlıkların çok daha
kısa sürede, basit ve ucuz şekilde çözümlenebilmesi için yeni yollar kabul edilmiştir. Bu ders kapsamında, bu
yeni ve alternatif çözüm yöntemleri anlatılacaktır.
HUK 242 EU LAW AND INSTITUTIONS (AB HUKUKU VE KURUMLARI) (İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan
uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa
Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa
Topluluğu Adalet Divanı kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük
birliği, Topluluk fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir
ZORUNLU DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / BEŞİNCİ YARIYIL
HUK 301 EŞYA HUKUKU I (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili konuları
incelenmektedir. Eşya Hukukunun konusu, ayni hak kavramı ve unsurları, zilyetlik kavramı, zilyetliğin
kazanılması, kaybı ve korunması, zilyetliğin iadesinde uygulanacak esaslar, tapu sicili kavramı ve unsurları,
taşınmaza ait kütük sahifesine yapılacak kayıtlar, tapu kütüğüne yapılan kayıtların hükmü konuları
anlatılmaktadır.
HUK 303 TİCARİ İŞLETME HUKUKU (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ticari işletme hukuku dersi kapsamında ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hükümler, tacir, ticari dava,
ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletme rehni, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık
faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır.
HUK 305 MEDENİ USUL HUKUKU I (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra
kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst
yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir. Bu bağlamda Medenî usûl hukukuna
ilişkin genel bilgiler, medenî usûl hukukunun anlamı, medenî usûl hukukunun amacı, medenî usûl hukukunun
hukuk dalları arasındaki yeri, medenî usûl hukukunun yer ve zaman itibariyle uygulanması, medenî usul
hukukunun kaynakları, medenî usûl hukuku kurallarının yorumu, kavramı, yargı çeşitleri, mahkemeler, görev,
yetki, işbölümü, merci tayini, yargı görevlileri, usûl İşlemleri, süreler, eski hale getirme, tebligat, taraflar,
davaya müdahale, medenî usûl hukukuna hakim olan ilkeler, dava hakkında genel bilgiler, davanın açılması
ve davaya cevap konuları anlatılacaktır. Bunlar yanında tahkikat, isticvap, ön sorun, bekletici sorun,
dosyanın işlemden kaldırılması, ıslah, müddeabihin temliki, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, ispat,
deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici 9
hukuki koruma, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru yolu
öğretilmektedir.
HUK 307 BORÇLAR ÖZEL HUKUKU (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında,
sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler, iş görme
borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih
ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle satım, trampa,
bağışlama, kira, finansal kiralama (leasing), ariyet, vedia, hizmet, istisna, vekalet, kefalet ve adi ortaklık gibi
tipik akitler ve bunun yanı sıra kanunda düzenlenmemiş factoring, joint venture, franchising, tek satıcılık,
satım için bırakma, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi atipik mahiyetteki akitler incelenecektir.
HUK 309 GENEL KAMU HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Genel Kamu Hukukunda genel olarak devlet örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşler (Devlet
Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi) ile devlet iktidarının sınırlanması (Temel Hak ve Özgürlükler)
konuları anlatılmaktadır.
HUK 311 VERGİ HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal ilkeler, vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi
uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileri, Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve
vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri anlatılmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / BEŞİNCİ YARIYIL
HUK 331 ÇEVRE HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çevre hakkının öğeleri, çevre hakkının güvenceleri, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte Çevre Hukuku
öğretilmektedir. Bu kapsamda, Çevre Hukukunun kaynakları, gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar
karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından
doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu, çevresel kirlenmenin engellenmesi,
idari ve cezai yaptırımlar, Çevre Hukukunun kendine özgü ilke, araç ve kavramları Çevre hakkı, sürdürülebilir
kalkınma; katılım, önleme, ihtiyat, kirleten öder ilkeleri, ÇED) konuları anlatılmaktadır.
HUK 333 İMAR HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla, içtihatlar da dikkate alınarak
incelenmekte, özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır.
HUK 335 VERGİ CEZA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında vergi hukuku alanında idare tarafından para cezasıyla cezalandırılan aykırılıklar ile vergi
suçları ve yaptırımları anlatılmaktadır. Bu bağlamda idarenin yetkileri, bireyin yasal güvenceleri ve idare
tarafından gerçekleştirilen işlemlere karşı idari ve yasal başvuru yolları ayrıntılı olarak incelenmektedir.
HUK 337 TRAFİK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Özellikle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki düzenlemelerden hareket edilerek, trafik ve hukuk ilişkisi
ele alınmaktadır.
HUK 339 BİLİŞİM HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste teknolojinin kötüye kullanılması ya da ihmalkarlık halinde doğabilecek sorunlar, yeni suç yapıları
araştırılmakta ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar da incelenerek çözüm yolları ve yasal düzenlemeler
okutulmaktadır. Öğretim programlarımızda, internet üzerinden uygulamalar ile kimi genel düşünceler ve 10
ileride “Bilişim Suçları” dersine temel oluşturmak üzere, Batı üniversiteleri hukuk fakültelerinin etkinliklerinin
incelenmesi bulunmaktadır. Öğretim, dersler, laboratuvar çalışmaları, seminerler ve kimi kurumların ziyaretini
içermektedir. Sistem teorisi ve sibernetik, iletişim ve yeni iletişim teknolojileri, hukuksal bilişimin temelleri,
uluslararası hukuksal bilişim düzenekleri, mevzuat düzenekleri, gelişen teknolojinin getirdiği yeni suçlar,
bilginin yönlendirilmesi, değiştirilmesi, saptırılması, yok edilmesi, bilişim sistemleriyle ilgili uygulamadaki
yasal kurallar hakkında temel bilgiler, hukuksal kararların alınmasında bilgisayar ve otomasyondan
yararlanma, hukuksal veriler, kontrol ve güvenlik sorunlarında bilgi odakları, yabancı ülkelerde bu
konulardaki yasa ve uygulamalara erişim teknikleri öğretilmektedir.
HUK 341 SAĞLIK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Özel Hukuk ve Kamu Hukuku boyutu olan sağlık hukuku dersi kapsamında, özellikle özel hukuk bakımından
önem taşıyan sağlık hakkı, hasta hakları, hekim-hasta ilişkileri, ilaç hukuku, hekimin hukuki ve cezai
sorumluluğu, ilaç hukuku gibi konular incelenecektir.
HUK 343 HAVA VE UZAY HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında Uzay Hukukunun temel kavramları, Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi
kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslararası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık
kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu konuları anlatılmaktadır.
HUK 345 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW (ULUSLARARASI CEZA HUKUKU) (İNGİLİZCE) (2-0) 2
ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında uluslararası suç fiilleri ve cezalandırma yolları, uluslararası ceza usul hukuku ile
Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılaması konuları incelenmektedir. Bu bağlamda uluslararası ceza
hukukunun genel özelliklerinin anlatılmasından sonra, ülkede suç işlemiş kişiler hakkında uygulanacak genel
sistem olan ülkesellik sistemi ve bu ilkenin uygulanamadığı durumlar için geçerli olan kişisellik ve güvenlik
ilkeleri ortaya konulmakta, suçluların geri verilmesi konusunun da ele alındığı derslerde son gelişmeler
çerçevesinde uluslararası ceza mahkemesiyle ilgili olarak da bilgiler verilmektedir.
ZORUNLU DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / ALTINCI YARIYIL
HUK 302 EŞYA HUKUKU II (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu dersin kapsamında mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan ayni haklar incelenmekte, kat mülkiyeti konusu da
ele alınmaktadır. Eşya Hukuku II’nin konusunu mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı, mülkiyet
çeşitleri, paylı mülkiyet – elbirliği halinde mülkiyet, bütünleyici parça-eklenti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni
haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin hakları, taşınır rehni gibi konular oluşturmaktadır.
HUK 304 ŞİRKETLER HUKUKU (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, komandit, anonim ve limited
ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın
sona ermesi gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 306 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kıymetli evrak hukuku dersinde özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, şekil şartları ve hükümleri,
ziyaı ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi
ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir.
HUK 308 MEDENİ USUL HUKUKU II (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Medeni Usul Hukuku I dersinin devamı niteliğindeki bu ders kapsamında, konuların ayrıntılı olarak
incelenmesine devam edilecektir.11
HUK 310 CEZA ÖZEL HUKUKU (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Suçların sınıflandırılmasındaki çeşitli ekollere göre sınıflandırma ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdaş
yasalardaki sistem incelendikten sonra, devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı, adliyeye karşı,
kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca,
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden büyük bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
HUK 312 İDARİ YARGILAMA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında idari yargı teşkilatı ile idari yargılama usulü ele alınmakta, idarenin sorumluluğu konusuna
özel bir önem verilmektedir. Bu bağlamda idarenin yargı dışı yollardan denetimi ile yargısal denetimi
arasındaki temel farklar, idari yargının özellikleri, farklı idari yargı sistemlerinin özel olarak da Türkiye’deki
idari yargı sisteminin tarihi gelişimi, Türkiye’de idari yargı örgütü (özel bir idari yargı örgütü olarak Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi de dahil olmak üzere) ve idari yargının görev alanı, iptal ve tam yargı davaları,
yürütmenin durdurulması ve yargılama usûlü ile kanun yolları anlatılmaktadır.
HUK 314 AVUKATLIK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında, demokratik hukuk devletinde olması gereken yargı örgütlenmesi ve bu örgütlenme içinde
savunmanın, dolayısıyla avukatlığın yeri ve işlevi, mukayeseli hukuk göz önünde tutularak anlatılmakta, Türk
yargı sisteminin bu açıdan değerlendirmesi yapılmakta; yargının örgütlenmesinde savunmanın ve yargılama
sürecinde avukatlığın bağımsız bir kurum olarak yer alması işlenmekte, bu yapılanmanın olmazsa olmaz
düzenlemeleri zorunlu avukatlık, avukatlık tekeli, reklam yasağı, meslek sırrı, aracı kullanma yasağı gibi
konular üzerinde durulmakta; yargının bağımsız kurumu olan savunmayı yargılama sürecinde avukatın
temsil işlevi ele alınmakta, avukatın bu işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olmazsa olmaz haklar, davayı
red hakkı, bizzat karar verme hakkı savunma sorumsuzluğu, büronun aranamaması, evraklara el
konulamaması, müvekkile özdeşleştirme yasağı, ücret talep hakkı avukatın bağımsızlığı, dokunulmazlığı ve
özgürlüğü alt başlıkları çerçevesinde anlatılmakta; avukatın yargılama sürecinde yargılama faaliyetlerini
yönetebilmesi ve karar sürecine etkin katılabilmesi tartışılmakta, bu açıdan gerekli bizzat tebligat, delil
toplama, çapraz sorgu, duruşmadan çıkartılamama, duruşma bütünlüğü, yargıç değişmezliği gibi olmazsa
olmaz düzenlemeler işlenmekte; avukatın faaliyet biçimleri (bireysel-ortaklık-paylaşım-kurumlaşma v.b.),
avukatın denetimi (Barolar-TBB), meslek kuralları ve disiplin işleyişi anlatılmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER – ÜÇÜNCÜ SINIF / ALTINCI YARIYIL
HUK 332 İNŞAAT HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu,
müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona
ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt
müteahhitler arasındaki hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine
katılanların hukuki sorumlulukları gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 334 REKABET HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku
ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi açıklanmaktadır. Bu kapsamında
rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve
muafiyet tanınabilecek haller incelenmekte, hakim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası
birleşmeler ve devralmalar ele alınmakta, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği
kararlar açıklanmaktadır. Konu başlıkları olarak rekabet hukukunun tarihsel gelişimi, hukukun iktisadî analizi,
rekabet hukukunun diğer hukuk dalları ile arasındaki ilişki, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ile karşılaştırmalı
olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un hükümleri çerçevesinde teşebbüsler arası
rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve kararlar, bireysel ve grup muafiyetleri, hakim durumun
kötüye kullanılması ve engellenmesi, birleşme ve devralmalar, rekabet kurulu, yaptırımlar ve yargı yolu,
rekabet sınırlamalarının özel hukuk alanındaki sonuçları anlatılmaktadır.
HUK 336 İSİMSİZ SÖZLEŞMELER HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,0012özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk hukukunda kanuni düzenlemeye tabi tutulmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülen
lisans sözleşmeleri, know-how, yönetim (management), sponsorluk, gezi sözleşmeleri gibi sözleşme tipleri
anlatılmaktadır.
HUK 338 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Şirketler Muhasebesi dersinde Genel Bilgiler; Türkiye’de şirket türleri, Kollektif şirket, Komandit şirket,
anonim şirketler; Limited şirketler, Holding şirketler; tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları;
finansman bonosu çıkarma işlemleri ve muhasebe kayıtları konuları incelenmektedir. Bu kapsamda, şirket
türlerini tanımak, şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak ve şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmek gibi
muhasebenin önemli konuları; şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited
şirketler, kooperatifler; şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe
kayıtları, kar/zarar dağıtımları; kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar dağıtımları, sermaye artırımları ve
sermaye azaltımları ile ilgili çözümlü ve ayrıntılı örnekler anlatılmaktadır.
HUK 340 EKONOMİK SUÇLAR (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunlarda düzenlenen ve ekonomik yönü olan suçlar bu ders kapsamında
incelenecektir.
HUK 342 TOPRAK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi taşınmaz mülkiyeti hukuku
açısından önem taşıyan kanunlardaki düzenlemeler öğretilmektedir.
HUK 344 TÜKETİCİ HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin ana materyalini 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” (TKHK) oluşturmaktadır. Ders
kapsamında, Tüketici Hukukunun Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi; Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası karşısında sahip olduğu haklar; Taksitli ve Kampanyalı
satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri; Tüketici Kredileri sözleşmeleri; Ticari reklam ve ilanlarda uyulması
gereken ilkeler; Tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca kurulan
Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi konuları ele alınacaktır.
HUK 346 LAW OF CONTRACTS AND TORTS (SÖZLEŞMELER VE HAKSIZ FİİL HUKUKU) (İNGİLİZCE)
(2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sözleşmeler ve Haksız Fiil Hukuku adı altında İngilizce okutulacak bu derste, özellikle Amerikan ve İngiliz
Hukuk sistemlerinde sözleşmelerin kuruluş, hüküm ve sona ermeleri ile sorumluluk sebeplerinden haksız
fiillere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır. Anglo-sakson hukukunda, haksız fiil hukuku ile korunan
menfaat, özellikle estoppel ve consideration kavramları ile haksız fiil türleri ders kapsamında
incelenmektedir.
ZORUNLU DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / YEDİNCİ YARIYIL
HUK 401 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında milletlerarası özel hukukun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, Türk Devletler Özel
Hukukundaki bağlama kuralları, kamu düzeni, kurallar çelişkisi, uluslararası yetki kuralları, Türk
Mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
uluslararası tahkim, uluslararası medeni yargılama hukuku ele alınmaktadır.
HUK 403 DENİZ TİCARETİ HUKUKU (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemilerin tescili, gemiyi işleten (donatan), donatanın
sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, gemi
ipoteği, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları anlatılmaktadır.13
HUK 405 İCRA VE İFLAS HUKUKU I (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında icra organlarının neler olduğu, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız
icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası anlatılmaktadır. Bu bağlamda icra
hukuku hakkında genel bilgiler, cebri icra çeşitleri, icra teşkilatı, şikâyet, icra harç ve giderleri, tebligat,
süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları, genel haciz yoluyla takip, itirazın iptali davası, itirazın
kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, mal beyanı, haciz hacze iştirak,
hacizde istihkak prosedürü, borcun taksitle ödemesi, satış, ihalenin feshi, borç ödemeden aciz vesikası
kavramları ve kurumları, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi,
ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz ve icra suçları konuları anlatılacaktır.
HUK 407 İŞ HUKUKU I (BİREYSEL İŞ HUKUKU) (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele
alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Bu
bağlamda iş hukukunun genel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren ve işyeri kavramları, iş akdinin yapılması ve
hükümleri, bireysel iş hukukuna ilişkin ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 409 CEZA USUL HUKUKU I (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında ceza usul hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman
bakımından uygulama alanı belirlenmekte, ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi,
şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller,
tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa
yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları, ceza davalarına bakmakla
görevli mahkemelerin türleri, hâkimin davaya bakamaması ve reddi, bilirkişi ve keşif; tutma, geçici yakalama,
salıverilme, kefaletle salıverme ve savunma konuları anlatılmaktadır.
HUK 411 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sosyal güvenlik hukuku bağımlı ve bağımsız çalışanlara sosyal riskler karşısında güvence sağlanmasına
ilişkin kuralları incelemektedir. Bu bağlamda Türk hukuk sisteminde sosyal hakların ve sosyal güvenlik
hukukunun düzenlenmesine dair teorik ve pratik bilgiler verilecektir.
HUK 413 HUKUK UYGULAMALARI I (DOSYA İNCELEME) (0-2) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Öğrenci danışman öğretim üyesi gözetiminde, bir hukuk davası dosyası ile ceza hukuku veya idare hukuku
arasından seçeceği bir dosya olmak üzere, kanunyolu denetiminden geçmiş iki dava dosyası inceleyecek;
uyuşmazlık sebebi, tarafların iddia ve savunmaları, yargılama aşaması, yerel mahkemenin kararı, Yargıtay
veya Danıştayın kararı yönlerinden her bir dosyaya ilişkin bir rapor hazırlayarak danışman öğretim üyesi
huzurunda sunacaktır. Bu şekilde, kesinleşmiş bir dosyanın içeriğini ve yargılamanın seyrini görmüş olacak,
teorik bilgilerinin pratikte ne şekilde uygulandığını dosyaları inceleyerek görecektir.
SEÇİMLİK DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / YEDİNCİ YARIYIL
HUK 431 ESKİ ESERLER HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Eski eser sayılan şeylerin nitelikleri, konuyu düzenleyen mevzuat, eski eserlerin korunması, bu konudaki
suçlar ve cezalar gibi konular incelenmektedir.
HUK 433 SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri,
Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler
ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu konuları
anlatılmaktadır.14
HUK 435 TEMİNAT HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında kefalet, garanti sözleşmesi (özellikle banka teminat mektupları), rehin sözleşmesi, taşınır
rehni, taşınmaz rehni, ticari işletme rehni, hak rehni, kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni (hisse senedi
rehni), kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni (marka ve patent rehni), kıymetli evraka özgü teminatlar,
temlik cirosu, aval, alacakların rehni, kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli
evraka bağlanmamış alacakların rehni, inançlı işlemler, taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların
teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki konuları
anlatılmaktadır.
HUK 437 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci, Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki
ve görevleri, işleyişi ve birbirleriyle ilişkileri anlatılmaktadır. Bu bağlamda kurumsal yapı, Topluluk hukuku,
Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye
ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk
hukukunun temel doktrinleri, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme
serbestisi, Topluluk rekabet hukuku konuları anlatılmaktadır.
HUK 439 NOTERLİK HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Dersin konusunu noterlikle ilgili temel kurallar oluşturmaktadır. Bu meslek, öğrenciler için mezun olduktan
sonra karşılarına çıkan alternatiflerden birisidir. Noterlikle ilgili genel düzenlemeler ile noterlerin
sorumlulukları konusunda, öğrencilerin de katılımlarını sağlayabilecek örnekler üzerinden bilgiler
aktarılmaktadır. Noterlik Hukukunun Temel Kavramları, bu kurumların tarihsel gelişimi ve dünyadaki çeşitli
sistemler, noterlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, yetki, hak ve yükümlülükleri, işlerini yaparken uymak
zorunda oldukları kurallar, noterlerin yargılanması gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 441 VERGİ YARGILAMASI HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Vergi hukukunun temel konularından birisi olmakla birlikte, bu dersin kapsamında yeteri kadar incelemeyen
bu konu ayrıntılarıyla incelenecektir. Vergi yargısına tâbi konular, vergi mahkemeleri, yargı teşkilatı,
yargılama prosedürü, karara itiraz yolları gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 443 ADLİ TIP (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında tıbbi laboratuarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama
aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak
bilgiler verilmektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, ahlaka karşı
yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri, adli tıp süreci, ölüm ve kimliklendirme, adli tıp ve içinde bulunan olay yeri
incelemesi, balistik grafoloji, parmak izi ve mikroanaliz, kriminalistik, yaralar, kazalar, zehirlenmeler, otopsi,
tutanak ve rapor, ötenazi konuları anlatılmaktadır.
HUK 445 HUMAN RİGHTS (İNSAN HAKLARI) (İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İnsan hakları adı altında İngilizce olarak okutulacak bu derste, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel
düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile
bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ve ayrıca Amerikan
Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş ‘Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi’ ve Afrika Birliği Örgütü
tarafından üretilmiş ‘Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’ genel hatlarıyla incelenmektedir.
ZORUNLU DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / SEKİZİNCİ YARIYIL
HUK 402 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu derste vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlığın
kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlığın ispati ve yargı yolu, vatandaşlıktan çıkarma, çifte vatandaşlık gibi 15
konuları içeren vatandaşlık hukuku ile yabancıların Türkiye’de siyasal, kamusal ve özel haklardan
yararlanması, iş edinmesi, yabancıların taşınmaz edilmesi, yabancı sermaye, azınlık hakları gibi konulardan
oluşan yabancılar hukuku konuları anlatılmaktadır.
HUK 404 SİGORTA HUKUKU (3-0) 3 ECTS 4,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması,
hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti konuları anlatılmaktadır. Konu başlıkları olarak sigorta
hukukunun konusu, niteliği, kaynakları, sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırlanması, sigorta sözleşmesi
kavram, unsur ve nitelikleri, sigorta sözleşmesinin kuruluşu, yürürlüğe girmesi, tarafların borç ve
yükümlülükleri, ihbar ve koruma tedbirleri alma mükellefiyeti, sigorta sözleşmesinin sona ermesi ve sigorta
alacağının intikali konuları incelenmektedir.
HUK 406 İCRA VE İFLAS HUKUKU II (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında İflâs yoluyla takip, iflâs davası, doğrudan doğruya iflâs hâlleri, iflâsın kaldırılması, iflâsın
hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato, sermaye
şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, iflas sonrası malların tasfiyesi ve
alacakların tatmini konuları anlatılmaktadır.
HUK 408 İŞ HUKUKU II (TOPLU İŞ HUKUKU) (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde
incelenmektedir. Kolektif iş ilişkileri, sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların
akdedilmesi prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi
türlerinden grev ve lokavt, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve ekonomik haklar, sosyal sigortalar ve sosyal
sigorta kurumları bu kapsamda ele alınmakta ve anlatılmaktadır.
HUK 410 CEZA USUL HUKUKU II (2-0) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ceza Usul Hukuku I konularına ilaveten kamu davası, savcılık teşkilâtı, ceza davalarının görülmesi ve
sonuca bağlanması, kanun yolları gibi konular anlatılacaktır.
HUK 412 MİRAS HUKUKU (3-0) 3 ECTS 5,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar)
konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği, miras ve mirasçılık
kavramları, mirasçılık türleri, ölüme bağlı tasarruflar, bunların çeşitleri, iptali ve tenkisi, mirasın açılması,
mirasın intikali ve mirasın taksimi konuları anlatılmaktadır.
HUK 414 HUKUK UYGULAMALARI II (DOSYA HAZIRLAMA) (0-2) 2 ECTS 3,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Özel hukuk veya kamu hukuku kapsamında (idare, ceza, medeni hukuk, ticaret hukuku gibi konularda)
danışman öğretim üyesi gözetiminde öğrencinin bir dava dosyası hazırlaması, dava ve cevap dilekçeleri
yazması, icra dosyası hazırlaması gibi çalışmalar amaçlanmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER – DÖRDÜNCÜ SINIF / SEKİZİNCİ YARIYIL
HUK 432 BANKA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında bankalar hukuki açıdan ele alındıktan sonra, bankaların kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri
ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda Türk hukukunda bankaların düzenlendiği mevzuat,
kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar, bankalarda pay sahipleri bakımından özellik taşıyan
hususlar, bankaların organları, bankaların defter ve hesapları, bankacılık işlemleri ve bankaların denetimi,
banka işletmesi ve bu işletmenin hukuki ilişkileri, bankacılığın tarihçesi, tanımı, türleri, Bankacılık Kanunu
ışığında bankaların kuruluşu, işleyişi, hesap ve kayıt düzeni, mevduat işlemleri, kredi işlemleri, kambiyo 16
senetlerinin kabulü, iskontosu, akreditif işlemleri, bankaların statüsü, banka suçları ve yaptırımı gibi konular
anlatılmaktadır.
HUK 434 BASIN HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında basın özgürlüğü ve bunun sınırları, basın rejimi, basında sorumluluk rejimi, Basın Ahlak
Yasası ilkeleri ve bunlarla ilgili yargı kararları örnekleri, basın hukukuna ilişkin genel bilgiler, özellikle yazılı ve
görsel basını düzenleyen düzenlemeler ile basının hak ve yükümlülükleri ve bunların sınırlarının açıklanması
hedeflenmektedir.
HUK 436 TAŞIMA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında, sözleşmeyle ilgili genel hükümler hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra taşımanın
muhtelif ayrımları, bu bağlamda ulusal ve uluslararası taşıma, uygulanacak hükümler hakkında bilgi
verilecek, Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak incelenecektir.
HUK 438 MİLLETLERARASI TİCARET HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders kapsamında, milletlerarası ticari ilişkilerin temelini oluşturan sözleşmelerin düzenlenmesini konu
edinen milli hukuk düzenlemeleri, milletlerarası antlaşmaların ve çeşitli örgütlerin hazırladığı kuralları
incelenmektedir. Buna göre, milletlerarası ticaret hukukunun kaynakları, milletlerarası ticari sözleşmeler,
milletlerarası eşya taşıma, milletlerarası ticarette kullanılan teslim şekilleri, ticari uyuşmazlıkların çözüm
yolları (tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları vs.), ödeme yöntemleri, finansman teknikleri, gümrük
rejimleri, ihracat-ithalat işlemleri, yabancı sermaye yatırımları, milletlerarası ticari kuruluşlar gibi konular
anlatılmaktadır.
HUK 440 İNFAZ HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Türk Ceza Hukuku’nda ve Türk İnfaz Hukuku’nda ceza
yaptırımlarının neler olduğu, mahkumiyet hükmünün kesin hüküm durumuna nasıl geldiği, ceza yaptırımının
ne şekilde ve nasıl infaz edildiği, özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazında cezaevindeki sürecin nasıl işlediği ve
hükümlünün cezaevinden tahliyesi, bireysel ve devletlerarası şikayet başvurusu, yarı yargısal ve yargısal
organların ürettikleri içtihadı, anayasa ve ulusalüstü denetimin etkililiği sorunları gibi konular anlatılmaktadır.
HUK 442 KAMU İCRA HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kamu alacaklarının tahsilinin sağlanabilmesi için başvurulan bu icra şeklinde geçerli kurallar ayrıntılarıyla
incelenecektir.
HUK 444 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU (2-0) 2 ECTS 2,00özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ders kapsamında fikri mülkiyet kavramına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma
sistemi ortak yönleriyle ortaya konulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak fikir ve sanat eserleri hukuku ile
patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser
sahibine tanının mali ve manevi haklar ile bu hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma
yolları açıklanmaktadır. Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü,
patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir. Bu bağlamda dersin kapsamına fikri mülkiyet
kavramı, fikri ürün, fikri haklar, fikir ve sanat eserleri hukuku, eser sahibi hakkının niteliği, eser kavramı ve
unsurları, eser türleri, eser sahibi, eser sahibinin hakları bağlantılı haklar, ihlâller, hukuk ve ceza davaları,
Patent Hukuku, buluş kavramı ve patent verilebilirlik şartları, buluş sahibi ve hakkı, patent türleri, patentten
doğan haklar; tasarımlar ve bunların korunması, Markalar Hukuku; Know-How lar; Sınai Hakların ihlallerine
karşı açılabilecek hukuk ve ceza davaları gibi konular girmektedir.
HUK 446 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM)
(İNGİLİZCE) (2-0) 2 ECTS 2,0017özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tahkim ve özellikle uluslararası tahkimin son yıllarda giderek önem kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemi
haline gelmesi, günümüzde tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeleri, özellikle milletlerarası
ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda tahkimin normal çözüm yolu olarak kabul
edilmesi nedeniyle, bu ders son sınıf öğrencilerinin seçimlik dersleri arasında yer almaktadır. Ders
kapsamında öncelikle uluslararası ticari akitlerin hazırlanması ile yabancılık unsuru taşıyan bu akitlerden
doğacak ihtilâflarda uygulanacak hukukun tespiti incelenmekte, daha sonra ise uluslararası ticarî akitlerden
doğan ihtilâfların gerek yetkili mahkemelerde gerekse uluslararası tahkim yoluyla çözümü üzerinde
durulmaktadır; bu bağlamda Milletlerarası Tahkim Kanunu ve milletlerarası tahkim örgütleri de
anlatılmaktadır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?