Hukuk Fakültesi Ders İçerikleri

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
DERS İÇERİKLERİ
 
I. SINIF GÜZ YARIYILI
 
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
 
HIST OZTD-1
TÜRK DİLİ I
2
2
 
   
Dersin amacı, yükseköğretimden mezun olan bir öğrencinin Türk dilinin yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavraması, yazılı ve sözlü anlatımda Türk dilini doğru ve güzel kullanmasıdır. Dersin içeriğinde; dilin anlamı, sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil – kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, anlam bilgisi, cümle bilgisi, sözcük türleri, yazım türleri, yazım kuralları ve uygulaması ile noktalama işaretleri ve uygulaması yer alır.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZIT-1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş tarihi ele alınıp anlatılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 201
ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)
4
6
 
Anayasa Hukuku I başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, hem siyaset bilimi hem de anayasa ve genel kamu hukukunun kesişme noktalarını oluşturan hukuksal ve siyasal bir belge olarak anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri çağdaş anayasalardan örneklerle değerlendirilecek ve tartışılacaktır. Rejimlerin sınıflandırılması bakımından dayanak noktasını oluşturan yasama-yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dâhildir. Bu doğrultuda özellikle başkanlık rejimi, parlamenter rejim ve meclis hükümeti rejimine ilişkin karşılaştırmalı hukuktan örnekler tarihsel boyutları ve günümüzdeki biçimleriyle ayrıntılı olarak incelenecektir. Anayasa Hukuku I, birinci sınıfın güz döneminde haftada dört saat olarak okutulur.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 203
HUKUK BAŞLANGICI I
2
3
 
Hukuk Başlangıcı, birinci sınıfın güz döneminde haftada iki saat olarak okutulan bir derstir. Hukuk Başlangıcı, hukuk eğitimine başlayan öğrenciye hukuk kurallarını anlaması, bu hükümleri kullanabilmesine yardımcı olmak ve onlara yol göstermek amacını takip eder. Hukuk Başlangıcı, özel hukuk ve kamu hukuku alanları için büyük önem taşıyan bir hukuk dalıdır. Hukuk Başlangıcı, bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eder. Hukukun uygulanması ve hukuk yaratılması için gerekli bilgileri verir. Bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağı, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metotların neler olduğu Hukuk Başlangıcı dersinin içeriğini oluşturur. Hukuk Başlangıcı, öğrencinin şimdiye kadar tanımadığı hukuk alanlarında kendi yolunu bulmasını sağlar. Bu çerçevede dersin içeriği hukukun kaynakları, beşeri davranış kuralları, hukukun temel kavramları, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ve dalları, yargı örgütü, hukuk sistemleri, hukukun temeli hakkındaki görüşlerden oluşur.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 205
MEDENİ HUKUK I
4
6
 
Medeni Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen özel hukukun en önemli dalını teşkil eder. Birinci sınıfın güz yarıyılında 4 kredi saati olarak okutulan Medeni Hukuk, Türk Medeni Kanunundaki başlangıç hükümlerini ve birinci Kitabın konusunu oluşturan Kişiler Hukukunu kapsar. Başlangıç hükümleri sadece Medeni Hukuk alanında değil, bütün özel hukuk alanında ve hatta işin mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kamu hukuku alanında uygulanan ilkeleri içerdiği için hukuk düzeninde önemli bir yer tutar. Hukuk düzeninde öngörülen hak ve yükümlülükler kişilere tanınmıştır. Bu nedenle kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğinin ve bu özelliğin ne zaman sona erdiğinin bilinmesi gerekir. Kişiler Hukuku esas itibariyle gerçek ve tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetlerini, kişiliğin korunmasını, gerçek kişilerin hısımlık ilişkileriyle şahsi hallerini inceleyen bir hukuk dalıdır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 207
ROMA HUKUKU I
2
3
 
Roma Hukuku Medeni Hukukun temel kaynağıdır. Özel hukukun gelişim sürecinde Ius civile – Ius gentium: Ius civile – Ius honarium ayrımları önem taşımaktadır. Roma Hukukunun kodu olan Corpus ıuris civilis, Justinianus tarafından başarılan ve Roma hukukunun kodifikasyonu, hukuk kurallarının biraraya getirilmesi anlamına gelmektedir. Roma Özel Hukukunun şahsın hukuku (Bireyin statusları: status libertatis, status civitatis, status familiae) bu ayrımda incelenir. Ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir. Borçlar Hukukunda borç ve alacak kavramları, temerrüt; sözleşmeler ile sözleşme benzerleri (Quasi Contractus) incelenir. Haksız fiil konusunda Poena davaları, kişisel suçların türlerine yer verilir. Aile Hukukunda evlilik, Manus, Dos, Patria Potestas (velayet) ve Tutella, cuva (vesayet) konuları anlatılır. Miras hukukunda ise tevarüs (successio universalis), mirasın iktisabı ve düşmesi: Acquisitio-Delatio; vasiyetname ile tevarüs, belli mal vasiyeti (legatum ve fideicommissum) açıklanır.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
ECON 209
İKTİSAT I
3
4
 
Bu derste ekonomik yöntem, temel kavramlar, temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, tüketici teorisi, üretici teorisi, piyasa teorisi, üretim faktörleri ve fiyat analizleri konuları ele alınıp incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 213-a
BİLGİ İŞLEM
2
 
Dersin amacı hukuk fakültesi öğrencileri için ihtiyaç duyacakları oranda genel bilgisayar kullanma becerisini geliştirmek, öğrencilik aşamasında ders ve ödev çalışmalarının hazırlamasında yardımcı olmak, okul sonrasında ise mesleğinin icrasında karşısına çıkacak zorlukları bilgisayar kullanımı ile en aza indirgemek ve çağdaş imkânlardan yararlanmasını sağlamaktır. Bu derste genel bilgisayar teknolojileri terimleri ve temel kavramları, klavye – mouse kullanımı, Windows XP, Ofis 2007 yazılımları (word, excel, power point) programları ana hatlarıyla word yazım programı ağırlıklı olmak şartıyla teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 213-b
UMUMİ HUKUK TARİHİ
2
2
 
Umumi Hukuk Tarihi dersinin amacı, toplumsal tarihin, tıpkı bir insanın bireysel geçmişi gibi toplumun bilinçaltını oluşturması ve geleceğini yönlendirmesi; eskiden hangi sorunlar karşısında ne gibi hukuki düzenlemelerin yapıldığı ve bunların olumlu/olumsuz sonuçlarının bir hukukçunun öncelikli bilmesi gereken konulardan olması; bu amaçla, öğrencilere tarihte hangi belirleyici dönemlerden geçildiğinin, bunların hukuka ya da hukukun toplumsal-siyasal sürece nasıl etki ettiğinin; nedenleri ve sonuçları ile illiyet bağlantılarının öğretilmesidir. Bu çerçevede, Sümer, Akkad, Bâbil, Asur, Hitit, Eski Mısır, İbrani, Eski İran, Hint ve Çin uygarlıklarında hukuk, tarih, toplum, devlet, hukukî hayat (pozitif hukukun gelişimi, aile hukuku, nişanlanma, evlenme, boşanma, miras hukuku, borçlar ve ticaret hukuku, köle hukuku, ceza hukuku, mahkemeler ve muhakeme usulü) konuları değerlendirilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 213-c
SOSYOLOJİ
2
2
 
Bu dersin amacı, günümüzde sosyologların ilgilerinin yoğunlaştığı temel sosyolojik konuları öğreterek, bireyin kendi toplumunu, farklı toplumları ve sosyal dünyayı daha iyi anlamasını sağlamaktır. Bu çerçevede, tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri, sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi, sosyolojinin temel ilkeleri, sosyoloji teorileri, kültürel ve sosyal yapının analizi, birey-toplum ilişkisi, kentleşme olgusu, nüfus artışı ve sosyal hareketlilik, sosyal eşitsizlikler, kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar, sosyal sistem, sosyal yapı, sosyal rol, sosyal statü, sosyal organizasyon, sosyal kurum, sosyal tabakalaşma, sosyal değişme, sosyal çözülme, sosyal bütünleşme, kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik konularına değinilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 213-d
HUKUK METODOLOJİSİ
2
2
 
Bu dersin temel amacı, iyi bir hukukçu olabilmek, sahip olunması gereken vizyonu öğrenciye sunmaktır. Öncelikle öğrencilere yüksek öğrenim ve yüksek öğrenim kademeleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu çerçevede belli bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliği ve yüksek lisans ile doktora programlarının önemi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, karşılaşılan somut hukuki sorunları çözmede doğru araştırma ve düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Hukuk Metodolojisi dersinin içeriği, yüksek öğretim, yüksek öğretim kademeleri (lisans, lisansüstü), hukuk öğretimi, hukukçunun yetiştirilmesi, hukuk alanında kaynaklar, metot-mantık, hukuk problemleri, inceleme, sorun çözme, yazma (soyut hukuk problemleri, somut-çekişmeli hukuk problemleri) gibi konulardan oluşmaktadır.
 
 
I. SINIF BAHAR YARIYILI
 
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZTD-2
TÜRK DİLİ II
2
2
 
Dersin amacı, yükseköğretimden mezun olan bir öğrencinin Türk dilinin yapısını, kullanımını ve özelliklerini kavraması, yazılı ve sözlü anlatımda Türk dilini doğru ve güzel kullanmasıdır. Dersin içeriğinde; dilin anlamı, sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil – kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, anlam bilgisi, cümle bilgisi, sözcük türleri, yazım türleri, yazım kuralları ve uygulaması ile noktalama işaretleri ve uygulaması yer alır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZIT-2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş tarihi ele alınıp anlatılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 202
ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)
4
6
 
Anayasa Hukuku II başlıklı dersin amacı, Anayasa Hukuku I derslerinde tartışılan genel ilke ve kuralların Türk Anayasa Hukukunda nasıl somutlaştırıldığını açıklamak ve incelemektir. Anayasa Hukuku II dersinin konularını, hem 1982 Anayasasına göre devlet örgütlenmesi hem de temel hak ve özgürlükler düzeninin yapısı oluşturmaktadır. Bu çerçevede öncelikle 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. 1982 Anayasasının temel hak ve özgürlükler rejimi, olağan ve olağanüstü dönemleri kapsamak üzere, getirilen güvenceler ve sınırlamalar ile sınırlamaya egemen olan ilkeler bakımından, Anayasa Mahkemesi kararları ışığında tartışılacaktır. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve “Devletin başı” sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. Anayasa Hukuku II birinci sınıfın bahar döneminde dört saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 204
HUKUK BAŞLANGICI II
2
3
 
Hukuk Başlangıcı II dersinde, hukuk fakültesine yeni adım atmış öğrencilere dört yıl boyunca görecekleri hukuk derslerine bir temel olması amacıyla ayrıntılara girmeden  hukuk hakkında genel bilgiler verilir. Esas olarak öğrencilerin hukuksal düşünce yetisi kazanması ve hukuk mantığının öğretilmesi amaçlanır. Bu çerçevede dersin içeriği, kanunlaştırma (kodifikasyon)hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yorumu, hakimin hukuk yaratması, hukuk kuralları arasında çatışma sorunu, hakimin takdir yetkisi, müeyyide, hak kavramı ve çeşitleri, hukuki olaylar, fiiller ve işlemlerden oluşur.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 206
MEDENİ HUKUK II
4
6
 
Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun II. Kitabını oluşturur. Aile Hukuku birinci sınıfın bahar yarıyılında haftada dört saat okutulan bir derstir. Aile, Anayasanın özel bir ihtimam gösterdiği ve koruduğu bir kurumdur. Ailenin toplumu çok yakından ilgilendirdiğini göz önünde tutan kanun koyucu, bu kurumu ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Özellikle nişanlanma, evlenme, eşlerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, boşanma, ana baba ile çocuklar arasındaki soybağı ilişkileri, evlat edinme, velayet ve vesayet Aile Hukukunun konusunu oluşturur. Ayrıca tarihi bir iz olarak varlığını sürdüren geniş anlamda “aile” de Aile hukuku tarafından düzenlenmiştir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 208
ROMA HUKUKU II
2
3
 
Roma Hukuku Medeni Hukukun temel kaynağıdır. Özel hukukun gelişim sürecinde Ius civile – Ius gentium: Ius civile – Ius honarium ayrımları önem taşımaktadır. Roma Hukukunun kodu olan Corpus ıuris civilis, Justinianus tarafından başarılan ve Roma hukukunun kodifikasyonu, hukuk kurallarının biraraya getirilmesi anlamına gelmektedir. Roma Özel Hukukunun şahsın hukuku (Bireyin statusları: status libertatis, status civitatis, status familiae) bu ayrımda incelenir. Ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir. Borçlar Hukukunda borç ve alacak kavramları, temerrüt; sözleşmeler ile sözleşme benzerleri (Quasi Contractus) incelenir. Haksız fiil konusunda Poena davaları, kişisel suçların türlerine yer verilir. Aile Hukukunda evlilik, Manus, Dos, Patria Potestas (velayet) ve Tutella, cuva (vesayet) konuları anlatılır. Miras hukukunda ise tevarüs (successio universalis), mirasın iktisabı ve düşmesi: Acquisitio-Delatio; vasiyetname ile tevarüs, belli mal vasiyeti (legatum ve fideicommissum) açıklanır.

 

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
ECON 210
İKTİSAT II
3
4
 
Makro ekonomik teori ve makro modeller, milli gelir ve milli gelirle ilgili kavramlar, milli geliri belirleyen faktörler, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, para teorisi ve para politikası, ekonomik hayatta istikrarsızlıklar ve istikrar politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınmışlık konuları ele alınıp incelenmektedir.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 214-a
SİYASİ TARİH
2
2
 
Siyasi Tarih dersinin amacı, öncelikle öğrencilerin Amerikan Bağımsızlık savaşından başlayarak, devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişimler, devletlerin genel dünya tarihi içindeki yeri ve önemleri, ekonomik, sosyo kültürel boyutlarla etkileşim içinde incelemelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, tarih ve siyasi tarih bilim dalı, 19. yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları, ortaçağ’ın özellikleri, rönesans ve reformasyon, dünya dengesinin sarsılması ve globalleşmeye geçiş, devrimler dönemi, I. Dünya savaşı’nı hazırlayan Avrupa’da değişen güç dengesi, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki durumu, parçalanma nedenleri, I. Dünya Savaşı’nın çıkışı ve cepheler, Osmanlı’yı parçalayan gizli antlaşmalar, ABD’nin savaşa girişi, Sovyet Devrimi ve sonuçlarından başlayarak günümüze kadar süren gelişmeler incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 214-b
SİYASET BİLİMİ
2
2

 Siyaset Bilimi dersinin amacı, ilk olarak öğrenciye bir disiplin olarak Siyaset Bilimi’nin sınırlarını tanıtmak, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmaktır. Özellikle politika, güç ve iktidar kavramları bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Öğrencinin bu kavramları tanımaları ve hukuk disipliniyle bağını kuracak biçimde özümsemeleri hedeflenmektedir. Modern kapitalist toplumlarda  iktidar ilişkilerinin yayılımını, ideolojik biçimlerini ve içinde dolaştığı kurumları açıklamak üzere geliştirdiği planı ile ders, hukuk süjelerini kapsayan siyasal ilişkileri sorgulamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, siyaset, devlet, egemenlik, özgürlük, yurttaşlık, otorite, ideoloji, siyasal iktidar, siyasi partiler, baskı ve çıkar grupları, modern devletin oluşumuna olanak sağlayan toplumsal ve siyasal gelişmeler; anayasalcılık, anayasal hükümet, aristokrasi, aydınlanma, bireycilik, burjuvazi, demokrasi ve çağdaş ideolojiler  gibi konular incelenecektir.

DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 214-c
ANAYASA YARGISI
2
2
 
Anayasa Yargısı dersi, yasaların Anayasaya uygunluğu denetiminin benimsendiği ilk örnek olan Amerikan Yüksek Mahkemesinin Marbury v. Madison kararından başlayarak anayasanın üstünlüğü ilkesinin Türk anayasacılığında güvenceleşmesi, 1982 Anayasası çerçevesinde Anayasa mahkemesinin kuruluşu ve örgütlenişi, yargısal denetime konu olabilen hukuk kuralları, anayasa yargısında dava yolları, anayasa yargısında kullanılan ölçü normlar, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma, mali denetim, Meclisin verdiği dokunulmazlığın kaldırılması kararının denetlenmesi ve Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi konularını kapsamaktadır. Bu ders seçimlik ders olup birinci sınıfın bahar döneminde okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 214-d
ÇOCUK HUKUKU
2
2
 
Çocuk hukuku, adından da anlaşılabileceği gibi, onsekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili hukuk kurallarından, ayrıca bu kuralların uygulama ve öğretisinden oluşur. Çocuk hukukunun başlıca konusu çocuk haklarıdır. Bu derste öncelikle çocuk haklarına dair 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 25 Ocak 1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ele alınıp incelenmektedir. Daha sonra çocukla ana babası arasındaki ilişkiler Medeni Kanun ve ilgili özel kanun hükümleri çerçevesinde açıklanmaktadır.
 
II. SINIF GÜZ YARIYILI
 
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZYD-1
YABANCI DİL I
2
2
 
Yabancı Dil I dersinde ana hedef öğrencilere İngilizce dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 315
İDARE HUKUKU I
4
6
 
İdare Hukuku I dersinde şu konular işlenmektedir: Öncelikle “İdare” kavramı açıklanarak; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri üzerinde durulmaktadır. İdarenin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu anlatıldıktan sonra, idarenin iki temel görevi olan “Kamu Hizmeti” ve “Kolluk Faaliyeti” açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma) ile bunların hukuki rejimi üzerinde durulmaktadır. Son olarak yukarıda sözü edilen faaliyetleri yerine getirecek kamu kurum ve kuruluşlarının yapıları ile bu kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan Kamu Personel Rejimi de ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Bu ders ikinci sınıfta güz döneminde haftada dört saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 317
CEZA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)
4
6
 
Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda okutulmaktadır. Bu derste önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi (kesintisiz), müteselsil (zincirleme) ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Son olarak da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, meşru müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 319
MİLLETLERARASI HUKUK I
3
4
 
Uluslararası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi. Uluslararası hukuk hakkında teoriler. Uluslararası Hukuk – İç Hukuk ilişkileri. Uluslararası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, uluslararası andlaşmalar (andlaşmaların akdi, hukuksal geçerliliği, onaylaması, uygulanması hukuksal etkileri ve yorumlanması; andlaşmaların sona ermesi, uygulanmalarının durdurulması ya da hükümlerinin değiştirilmesi), hukuk genel ilkeleri, yargı organlarının kararları ve doktrin. Uluslararası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve kurucu unsurları: İnsan unsuru, egemenlik unsuru-, ülke unsuru (kara, hava ve deniz ülkeleri); devlet türleri, devlet niteliği kazanamamış insan toplulukları.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 321
TÜRK HUKUK TARİHİ I
2
2
 
Türk Hukuk Tarihi, Orta Asya Türk Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemlerini kamu hukuku ve özel hukuk açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Özellikle Osmanlı devlet yapısı ve Osmanlı kamu hukuku sisteminin derinlemesine ele alındığı bu ders, Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısı ve kamu hukuku sisteminin iyi anlaşılması için öncelikle alınması gereken bir derstir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 323
BORÇLAR HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)
4
6
 
Borçlar Hukuku kişiler arasında kurulan çeşitli borç ilişkilerini ve bunlardan doğan alacak haklarını düzenleyen Özel Hukukun bir dalıdır. Bu ders fakültenin 2. sınıfında iki yarıyıl ve haftada dört saat olarak okutulur. Başta gelen kaynağı Türk Borçlar Kanunu olan bu hukuk dalına ilişkin bu derste borç ve borç ilişkisi kavramlarının niteliği, doğumu, türleri hakkındaki genel bilgiler yarıyılın başlangıcında anlatılır. Buna bağlı olarak en önemli borç kaynağı sayılabilecek hukuki işlemlerin, özellikle sözleşmelerin niteliği, türleri, kurulması ile buna bağlanan hüküm ve sonuçlar irdelenmektedir. Kurulan bir borç ilişkisinin sona ermesi, sözleşmelerin ifası ve ifa edilmemesi bağlamında ele alınmakta, bu konuda getirilen düzenlemeler açıklanmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 325
MALİYE I
2
2
 
Maliye I, ikinci sınıfın güz döneminde haftada iki saat okutulan bir derstir. Kamu maliyesi özetle devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bir derstir. Bu derste kamu gelirleri bölümünde kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları anlatılmakta ve kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı çok yönlü olarak anlatılmaktadır. Bunun yanında kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı dersin içeriğini oluşturan bir diğer bölüm olmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve maliye politikaları genel çerçevede öğrencilere aktarılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 327-a
İSTATİSTİK
2
2
 
İstatistik dersi ile öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi, günlük hayatta karşılanabilecek temel istatistikî kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hukuk öğrencilerine göre düzenlenen dersin başlıca konuları; tablo okuma ve oluşturma, ortalama standart sapma, varyans hesaplanması ile temel olasılık kavramlarıdır. Seçimlik bir ders olarak güz döneminde iki saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 327-b
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
2
2
 
Tarihsel süreç içerisinde iktisadın gelişimine katkıda bulunan iktisadi görüşlerin açıklanması ve günümüze etkileri ile çağdaş iktisat akımları üzerinde durulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 327-c
ULUSLAR ARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
2
2
 
Bu dersin amacı, uluslararası hukuk bağlamında insan hakları kavramını, konuya ilişkin temel bilgileri ve güncel tartışma konularını, uluslararası hukukun, insan haklarının korunması sürecindeki işlevi ve etkinliğini, insan haklarının evrensel ve bölgesel düzeyde korunmasında uluslararası hukukun rolünü, değerlendirerek incelemektir. Bu çerçevede, yurttaş hakları bildirgeleri ve insan hakları kavramı, uluslararası hukuk düzeninin güçlendirici etkisi, insan hakları hukukunun kaynakları ve temel haklar kavramı, uluslararası insan hakları hukukunun iç hukuk düzeninde uygulanması, uluslararası insan hakları düzenlemelerinin Türk hukukundaki yeri ve etkinliği, uluslararası koruma mekanizmaları (Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, andlaşmalara dayanan denetim mekanizmaları, devletlerarası ve bireysel şikâyet usulleri), bölgesel koruma mekanizmaları (Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye uygulaması) konularına değinilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 327-d
İSLAM HUKUKU
2
2
 
Bu derste İslam hukukunun temel kaynakları, tarihsel gelişimi ve çeşitli devletlerdeki uygulaması incelenmektedir.
 
 
II. SINIF BAHAR YARIYILI
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
HIST OZYD-2
YABANCI DİL II
2
2
 
Bu ders  İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve   orta düzeyde İngilizceye giriş (preintermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün  dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 316
İDARE HUKUKU II
4
6
 
Bahar döneminde görülen bu derste idarenin yaptığı “İdari İşlem ve Eylemler” ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, bu işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen en önemli denetim yolu olan “İdarenin Yargısal Denetimi” başlığı altında iptal ve tam yargı davalarının usule ve esasa ilişkin bütün şartları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca, bu davalara yönelik İYUK da düzenlenen “Kanun Yolları” üzerinde durulmaktadır. Bu ders ikinci sınıfın bahar döneminde dört saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 318
CEZA HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER)
4
6
 
Ceza Hukuku II dersinde Suçlu Teorisi ve Yaptırım Hukuku ele alınmaktadır. Suçlu  Teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi incelenmekte, mükerrer suçlu, itiyadı suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Yaptırım Hukukunda ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile cezasal mahkûmiyetin diğer sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümde ele alınan konular arasında Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hükmün ertelenmesi, tecil vb,) de bulunmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 320
MİLLETLERARASI HUKUK II
3
4
 
Uluslararası Hukukun kişisi olarak bireyler, yabancıların statüsü; insan haklarının uluslararası alanda korunması; suçluların iadesi; uluslararası örgütler: temel ortak özellikleri, Birleşmiş Milletler. Uluslararası Deniz Hukuku: İç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar, açık denizler (kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge). Devletlerarası diplomasi ve konsolosluk ilişkileri. Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları: barışçı yolları. Uluslar arası sorumluluk hukuku. Uluslar arası hukukta kuvvet kullanımı ve silahlı çatışmalar hukuku.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 322
TÜRK HUKUK TARİHİ II
2
3
 
Türk Hukuk Tarihi, Orta Asya Türk Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğunun hukuk sistemlerini kamu hukuku ve özel hukuk açısından inceleyen bir hukuk dalıdır. Özellikle Osmanlı devlet yapısı ve Osmanlı kamu hukuku sisteminin derinlemesine ele alındığı bu ders, Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısı ve kamu hukuku sisteminin iyi anlaşılması için öncelikle alınması gereken bir derstir.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 324
BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER)
4
6
 
Bir önceki yarıyılda anlatılan konular bağlamında bu ders Borçlar Hukuku Genel Hükümler I dersinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu derste kişiler arasında bir borç ilişkisinin tarafların iradesine değil de, yasanın bağladığı bir sonuç olarak ortaya çıkan ilişkiler ele alınmakta ve tek tek açıklanmaktadır. Bu anlamda olmak üzere bir kişinin sahip olduğu mutlak bir hakkın başkasının kusurlu (bazen da kusursuz) eylemiyle ihlal edilmesi anlamına gelen haksız fiiller ile bir kişinin mal varlığında başkasının malvarlığı aleyhine ortaya çıkan sebepsiz iktisapların nedeni, koşulları ve buna bağlanan hüküm ve sonuçlar ele alınır; bu kazanımların tasfiyesinin nasıl olacağı olgusu irdelenir. Bunların yanında yasadan doğan diğer borç ilişkilerine ve borç ilişkilerinin üçüncü kişilerle olan bağlantılarına yer verilir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 326
MALİYE II
2
3
 
Maliye II, ikinci sınıfın bahar döneminde haftada iki saat okutulan bir derstir. Kamu maliyesi özetle devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bir derstir. Bu derste kamu gelirleri bölümünde kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları anlatılmakta ve kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı çok yönlü olarak anlatılmaktadır. Bunun yanında kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı dersin içeriğini oluşturan bir diğer bölüm olmaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve maliye politikaları genel çerçevede öğrencilere aktarılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 328-a
ÇEVRE HUKUKU
2
2
 
Çevre Hukuku kısa bir süreden beri dünyada ve ülkemizde hızla gelişen yeni hukuk dallarından biri haline gelmiştir. Çevre sorunlarının her düzeyde artan önemi, bireylerin kendi aralarındaki, bireylerle devletler ve devletler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan çevre konulu uyuşmazlıkların sayısını ve çeşidini arttırmıştır. Geleneksel hukuk dallarının çözmekte yetersiz kaldığı çevre sorunları, Çevre Hukukunun gelişmesindeki temel etmen olmuştur. Çevre Hukuku dersinde, geleceğin hukukçularına Çevre Hukukunun amacı, kapsamı, kaynakları, kavramları ve temel ilkeleri hakkında bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Bu hukuk dalının gelişmesine katkıda bulunan yerli ve yabancı yargı kararlarından örnekler vererek, dünyayı ve gelecek kuşakları tehdit eden küresel çevre sorunlarının yani sıra, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki sorunların çözümüne hukuk yoluyla katkıda bulunmanın yöntemlerini göstermek de dersin amaçları arasındadır. Ulusal ve uluslararası çevre hukukunun kuram ve kurallarıyla insan haklarından biri olarak çevre hakkının tanıtılması dersin temel konuları arasında yer almaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 328-b
KİTLE İLETİŞİM HUKUKU
2
2
 
Basında yoluyla düşünce açıklama özgürlüğü; basının sorumluluğu, düzeltme ve cevap hakkı; basın yoluyla işlenen suçlar; Radyo Televizyon Üst Kurulu ve kararları; uluslararası anlaşmalar; basın hakkındaki tavsiye ve öneriler bu dersin konularını oluşturmaktadır.
 
 
III. SINIF GÜZ YARIYILI
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 429
CEZA HUKUKU I (ÖZEL HÜKÜMLER)
3
4
 
Üçüncü sınıfın güz döneminde okutulan Ceza Hukuku Özel Hükümler I, TCK’nın ikinci kitabında yer alan suçları bilimsel bir tasnife tabi tutarak incelemektedir. Gerçekten bu hukuk dalı, hukuk düzeni tarafından ceza tehdidi ile yasaklanan fiillerin bir tablosunu ortaya koymaktadır. İkinci sınıfta öğretilen ceza hukuku genel bilgisi üzerine, ceza hukukunun koruduğu hukuki varlık ve menfaatlerin niteliği ve TCK’nın sistematiği dikkate alınarak suçlar, suç kategorileri, unsurları, suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk nedenleri, iştirak ve teşebbüs bakımından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda hayata karşı suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, cinsel dokunuzmalığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, mal varlığına karşı suçlar uygulamadaki yaklaşım ve çözümlerede işaret edilerek  incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 431
VERGİ HUKUKU I
2
3
 
Vergi Hukuku I üçüncü sınıfın güz döneminde haftada iki saat olarak anlatılmaktadır. Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük önem kazanmış bir hukuk dalıdır. Bu derste Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 433
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ I
3
4
 
Müfredatta hukuk eğitiminin büyük bir bölümü mevzu hukukun öğretilmesine ayrılmışken, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I dersinde öğrencilere mantık, muhakeme, sistemli düşünebilme ve yorumlayabilme, eleştirel bakış açısı kazandırılması amacı güdülerek hukukçu olmanın önemli bir parçasının tamamlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda dersin içeriği; hukuk- felsefe ilişkisi, ana felsefe akımlarının hukuk kavramına etkisi, metedoloji ve hukuk, hukuki pozitivizm ve eleştirisi, (John Austin, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Ronald Dworkin) doğal hukukun tarihsel gelişimi, (Sofistler, Sokrates, Platon, Aristotales, Stoacı Felsefe, Augustine, Farabi, Grotius, Hobbes, Lockke, J.J.Rousseau, Kant).
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 435
EŞYA HUKUKU I
3
4
 
Üçüncü sınıfın güz döneminde haftada üç saat olarak okutulan Eşya Hukuku I dersinin amacı, lisans düzeyindeki öğrencilerin esas olarak Medeni Kanunumuzun dördüncü kitabında yer alan ve kişilerin eşyalar üzerindeki hâkimiyet ilişkilerini düzenleyen Eşya Hukukunun, kavram ve ilkeleri hakkında öğretideki görüşler ve yargısal içtihatlardan da yararlanılarak bilgilendirilmesidir. Eşya Hukuku dersinde öncelikle Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ve kişilere eşyalar üzerinde hâkimiyet hakkı sağlayan “ayni hak” kavramı ve ilkeleri anlatıldıktan sonra, kişilerin eşya üzerindeki hukuki hâkimiyetinin fiili bir hâkimiyet olarak ortaya çıktığı “zilyetlik” kavramı ele alınmaktadır. Bu konuları takiben, taşınmazların toplum için taşıdığı büyük önem dolayısıyla, taşınmazlar üzerindeki ayni haklara aleniyet kazandırmak amacında olan “Tapu Sicili” müessesesi anlatılmaktadır. Sonrasında ise Eşya Hukukunun temel konusunu oluşturan ayni haklardan “Mülkiyet Hakkı” ayrıntılı olarak incelenmekte; mülkiyet kavramı, mülkiyetin konusu ve kapsamı ile mülkiyet çeşitleri açıklanmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 437
BORÇLAR HUKUKU I (ÖZEL HÜKÜMLER)
2
3
 
Fakültemizin 2. sınıfında okutulan Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) dersinde anlatılanların üzerine ve belirtilen temel kavramlarla bağlı olmak üzere en önemli borç kaynağı niteliğindeki sözleşmeler ve sözleşme oluşturmamakla birlikte özellik arz eden borç ilişkileri ele alınır. 3. sınıfın bu dersinin en önemli kaynağı yine Borçlar Kanunu’dur, ancak bu hususta getirilen özel düzenlemeler de ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Bu derste kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları gereksinimlerini gidermek üzere başvurdukları hukuki işlemlerin tek tek açıklanması amaçlanır. Bu bağlamda irade serbestîsi çerçevesinde kişiler gereksinimlerini gidermek amacıyla istedikleri türde sözleşme yapma olanağına sahiptirler. Bu sözleşmeler hukuksal ve ahlaksal sınırlar içinde geçerlidirler ve tarafları bağlayıcı sonuç doğururlar. Yasa bu ilişkilerden en çok karşılaşılanları özel olarak düzenlemiş ve bunların hukuksal çerçevelerini belirtmiştir. İki yarıyıl okutulan bu dersin ilk bölümünde sözleşmeler hukukuna özgü genel ilkeler ve yasada düzenlenmemiş ve düzenlenmiş sözleşmeler anlatılır. Bu anlamda satış, trampa bağışlama gibi mülkiyet devir amacı güden sözleşmelerle, kira, ariyet, karz gibi kullandırma ve yararlandırma amacı güden sözleşmeler ele alınır, bunlara ilişkin nitelikler, sözleşmelerin hüküm ve sonuçları irdelenir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 439
TİCARET HUKUKU I (TİCARİ İŞLETME)
3
4
 
Özel hukukun Medeni hukuk yanında en önemli alt bölümünü teşkil eden ticaret hukuku, üretim, değişim ve bölüşüme yönelik faaliyetleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta hukukundan oluşan ticaret hukuku fakültemizde üçüncü sınıftan itibaren dört yarıyılda okutulmaktadır. Tarihi gelişim içinde tacirler arasında uygulanan bir sınıf hukuku olarak ortaya çıkan ticaret hukuku, XX yy.dan itibaren ticari faaliyetlerin büyük işletmeler eliyle yürütülmesi ve bunun sonucunda işletmelerin tacirleri geri planda bırakması karşısında adeta “ticari işletmeler hukuku” niteliği kazanmıştır. Buna bağlı olarak ticaret hukukunun önemli kavram ve kurumları da “ticari işletme” ile bağlantı kurularak düzenlenmiştir. Fakültemizde üçüncü sınıfın güz döneminde okutulan Ticaret Hukuku I dersi, bir anlamda, ticaret hukukuna giriş niteliğinde olup, ticari işletme kavramının yanı sıra, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap gibi temel konuları kapsamaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 441
MEDENİ USUL HUKUKU I
4
6
 
Öncelikle Usul Hukuku tanımlanmakta ve Usul Hukukunun kaynakları konusunda yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde temel bilgiler verilmektedir. İkinci olarak, Türkiye’de yargı sistemi, mahkemelerin yapısı, görev ve yetkileri anlatılmaktadır. Daha sonra davanın açılışından karar verilmesine kadar devam eden safhalar (layihalar teatisi, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik, keşif kavramları) etraflı bir şekilde ele alınarak incelenmekte, mahkeme tarafından verilen “karar”ın hukuki niteliği ve etkileri açıklanmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 443-a
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU
2
2
 
Fikir ve sanat eserlerinin türleri (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenme ve derlemeler), eser sahibi, eser üzerindeki mali ve manevi haklar, bu  haklar ile ilgili sözleşme ve tasarruflar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara tecavüz edilmesi halinde açılabilecek hukuk ve ceza davaları sözkonusu dersin kapsamında ele alınmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 443-b
BİLİŞİM SUÇLARI
2
2
 
Bilgisayar teknolojisinde son yıllarda yaşanan olağanüstü gelişmeler, toplum hayatını gerek olumlu gerek olumsuz yönde derinden etkilemiştir. Günümüzde, bilişim sistemleri sayesinde kişilerin ve toplumun hayatı son derece kolaylaşmıştır. Ancak bilişim sistemleri yeni suçların işlenmesi bakımından da önemli bir ortam meydana getirmiştir. İşte bu derste, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar ve bu sistem kullanılarak işlenen ve esas itibarıyla TCK’da düzenlenen suçlar incelenecektir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 443-c
TÜKETİCİ HUKUKU
2
2
Bu dersin amacı, öğrencileri, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat hakkında bilgilendirmektir. Bu derste, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamında tüketici, satıcı – sağlayıcı ve imalatçı – üreticinin kimler olabileceği açıklandıktan sonra, öğrenciler bu kanun kapsamında tüketicinin haklarının neler olduğu, istenmeyen bir durumla karşılaşan tüketicilerin başvurabileceği merciler konusunda bilgilendirilmektedir. Dersin içeriği, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, Kanunda yer alan tanımlar; tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması: ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, taksitle satış, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler, tüketici kredisi, kredi kartları, garanti belgesi; tüketici kuruluşları: Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; yargılama ve cezaya ilişki hükümlerden oluşur.
 
 
III SINIF BAHAR YARIYILI
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 430
CEZA HUKUKU II (ÖZEL HÜKÜMLER)
3
4
 Güz dönemindeki programda hedeflenen hususlara bağlı kalınarak bahar döneminde ise, TCK’nın ikinci kitap, üçüncü kısmında yer alan topluma karşı suçlardan bazıları bilimsel bir tasnife göre anlatılmaktadır. Bu bağlamda genel tehlike yaratan kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar ile dördüncü kısımda yer alan kamu idaresininin güvenilirliğine karşı suçlar  (Örn. zimmet, irtikâp, rüşvet) ve adliyeye karşı suçlar  ayrıntılı olarak incelenmektedir.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 432
VERGİ HUKUKU II
2
3
 
Vergi Hukuku II, üçüncü sınıfın bahar döneminde haftada iki saat olarak anlatılmaktadır. Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük bir önem kazanmış hukuk dalıdır. Bu derste Vergi hukukunun dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında Gelir Vergisi,  Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi  hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde öğrencilere aktarılmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 434
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ II
3
4
 
Dersin amacı; doğal hukuk kavramını analiz ederek, olması gereken hukuk konusunda öğrencileri düşünmeye sevk etmek, hukukun sosyolojik analizini yapmaktır. Bu bağlamda dersin içeriğini; XX. yüzyılda doğal hukuk, fenomenolojik hukuk anlayışı, Amerikan hukuki realizmi, modern hukuk felsefecileri, faydacı ve sosyal faydacı hukuk yaklaşımı, tarihçi hukuk okulu, hukuk sosyolojisinin amaç ve yöntemi, hukuk sosyolojisi ve ilgili temel yaklaşımlar oluşturmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 436
EŞYA HUKUKU II
3
4
 
Üçüncü sınıfın bahar döneminde haftada üç saat olarak okutulan Eşya Hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin hukuki işlem ve kanundan doğan kısıtlamaları, taşınmaz malikinin sorumluluğu, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti ile sınırla ayni haklar oluşturur. Bu bağlamda sınırlı ayni hakların türleri olan irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları (taşımaz rehni: ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, taşınır rehni) dersin muhtevasına dâhildir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 438
BORÇLAR HUKUKU II (ÖZEL HÜKÜMLER)
2
3
 
Üçüncü sınıfın bahar yarıyılında okutulan ve  Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) dersinin devamı niteliğindeki bu derste, çeşitli sözleşme tiplerinin açıklanmasına yer verilir. Bu bağlamda bir işin görülmesi amacını taşıyan sözleşmelerden iş (hizmet), eser (istisna), yayın, vekâlet sözleşmeleri ile bir sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte taraflar arasında bir borç ilişkisi doğuran vekâletsiz iş görme ile havale ilişkisi incelenir. Bunlardan başka saklama amacı güden sözleşmelerden vedia sözleşmesi, güvence sağlama amacı güden sözleşmelerden kefalet ve rehin sözleşmeleri ile sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerden ölünceye kadar bakma ve yaşam boyu gelir sözleşmeleri ele alınarak bunların hukuksal nitelikleri ile hüküm ve sonuçları açıklanır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 440
TİCARET HUKUKU II (ŞİRKETLER)
4
6
 
Üçüncü sınıfın bahar döneminde okutulan Ticaret Hukuku II dersinin konusunu Şirketler Hukuku oluşturmaktadır. Şirketler hukuku derslerinde önce şirketlerin tarihi gelişimi özetlenmekte, günümüz Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler belirtilerek, bu hükümler çerçevesinde “Şirket” kavramının genel tanımı verilip bu tanıma göre şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları tespit edilmektedir. Daha sonra, şirket türleri çeşitli açılardan sınıflandırılıp, temel şirket tipi olan “adi şirket” üzerinde durulmaktadır. Ticaret Hukuku II dersinin ağırlıklı kısmını ticaret şirketleri oluşturduğundan, bu derste, ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler incelendikten sonra, sırasıyla kollektif, komandit, anonim ve limitet şirketler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca kooperatifler hakkında da ana hatlarıyla bilgi verilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 442
MEDENİ USUL HUKUKU II
3
4
 
Bu derste özellikle yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde kanun yolları (istinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi) ele alınmakta, Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Yargıtay’ın yapısı ve işlevleri incelenmekte; ayrıca, adli yardım, yargılama harç ve giderleri, adli tatil, özel yargılama usulleri, özel mahkemeler gibi konular hakkında öğrencilere gerekli bilgiler verilmektedir. Nihayet, bu ders çerçevesinde incelenen son bir konu da uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yolları ve tahkim olmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-a
SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
2
 2
 
Sınai mülkiyet hukuku dersinin amacı, bu hukuk dalının ilke ve esaslarını, sınai hakları ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Dersin içeriği; markalar hukuku (marka hakkının kazanılması, marka hakkının kapsamı, marka kullanılması zorunluluğu, markanın ve marka başvurusunun hukuki işlemlere konu olması, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının ihlali ve koruma mekanizmaları), patent hukuku (buluş kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu, patent verilmesi, patent hakkından doğan haklar ve bunların sınırları, patentin ve başvurunun hukuki işlemlere konu olması, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, patent hakkının ihlali ve korunma mekanizmaları), faydalı model ve endüstriyel tasarımlar hukuku ile coğrafi işaretler gibi sınaî haklara ilişkin diğer konulardan oluşmaktadır.
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-b
MALİYE POLİTİKASI
2
2
 
Maliye Politikasının amaçları ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, enflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, otomatik istikrar sağlayıcılar, telafi edici, stagflasyonla mücadelede uygulanan maliye politikaları, iktisat okullarının maliye politikasına ilişkin görüşleri, gelir dağılımı ve maliye politikası iktisadi kalkınma ve maliye politikası.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-c
SAĞLIK HUKUKU
2
2
 
Sağlık hukuku, 2000’li yılların başında gelişmeye başlamış yeni sayılabilecek materyallere sahip bir alandır. Ülkemizde öteden beri sağlık mensuplarına gördükleri işten dolayı büyük saygı duyulmaktadır. Ancak, her alanda olduğu gibi bu alanda da hukuka aykırılıklar gerçekleşebilmektedir. Buradan hareketle Sağlık Hukuku dersleri, ülkemizde yürütülen sağlık hizmetlerinin hukuka uygunluğunu ve sözü edilen sağlık hizmetlerini gerçekleştiren sağlık mensuplarının üçüncü şahıs konumunda olan hastalara veya hasta yakınlarına verdiği zararların tazminini amaçlamaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-d
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
2
2
 
Bu derste önce, Avrupa Birliğinin tarihi gelişimi açıklandıktan sonra, Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları ve Birliğin Kurumları incelenmektedir. Daha sonra Avrupa Birliğinde Yasal Mekanizma başlığı altında üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar üzerinde durulmaktadır. Avrupa Birliği Hukukunun temel prensipleri, dersin bir diğer bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukukunun üstünlüğü gibi temel kavramlara açıklık getirilmektedir. Ayrıca Birliğin dört temel özelliğini oluşturan malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konusu incelenmektedir. Derste, anlatılan kavram ve kurumları aydınlatıcı örnek dava ve içtihatlara da mümkün olduğunca yer verilmekte ve böylece öğrencinin konuların uygulamadaki durumunu kavraması da sağlanmaktadır. Bu ders, maddi ve şekli Avrupa Birliği Hukuku konularını bir arada saptamaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-e
KRİMİNOLOJİ
2
2
 
Bu derste Kriminolojinin kapsamı, tarihsel gelişimi, diğer bilim dalları ile ilişkisi ve Kriminolojide kullanılan yöntemler hakkında bilgi verildikten sonra bireyi suç işlemeye iten bireysel (biyolojik, psikolojik ve psikopatolojik) ve çevresel (aile, okul ve iş çevresi, boş zamanları değerlendirme alışkanlıkları v.b.) nedenler ele alınmaktadır. Daha sonra suç olgusunu açıklamayı amaçlayan psikolojik, sosyal psikolojik, sosyolojik ve psikiyatrik kuramlar hakkında bilgi verilmektedir. Suçluların, çeşitli ölçütler kullanılarak sınıflanması ve bunlara uygun sağaltım yöntemleri hakkında bilgi verilmesi de bu dersin kapsamı içine girmektedir. Kriminoloji, üçüncü sınıfın bahar döneminde haftada iki saat olmak üzere okutulan seçimlik bir derstir.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 444-f
REKABET HUKUKU
2
2
 
Rekabet hukuku, dördüncü sınıf bahar döneminde haftada iki saat okutulan seçimlik dersler arasında yer almaktadır. Ekonomik hayatın düzenlenmesinde rekabeti ihlal eden davranışların yasaklanması ve serbest rekabetin korunması son derece önemlidir. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması ticari hayatın gelişmesiyle birlikte başlamıştır. Büyük işletmelerin piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullanmalarını önlemek amacı ile ilk kez ABD’de 1890 tarihinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan yeni dönem ise, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu yetkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaların hukuka aykırı sayılması ve yasaklanması aşamasıdır. İşte “Rekabet hukuku derslerinin konusunu, rekabet hukukunda çok yeni bir bakış açısını ifade eden, rekabet mekanizmasının işlemesine engel olan rekabeti sınırlayan veya ortadan kaldıran böylece piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan büyük işletmelerin ve kartellerin zararlı faaliyetlerinin önlenmesi amacına yönelik mevcut düzenlemeler ile bu konudaki görüş ve tartışmalar oluşturmaktadır.
 
 
IV. SINIF GÜZ YARIYILI
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 545
CEZA USUL HUKUKU I
4
5
 
Son sınıfta güz döneminde okutulan Ceza Usul Hukuku, devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini, ihlal edene ne tür bir ceza verileceğini belirlemeye yönelik faaliyetlerinin türünü, biçimini ve zamanını düzenleyen normları incelemektedir. Bu çerçevede CMK’nın hükümleri esas alınarak, ceza usul hukukunun kaynakları, bu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği, muhakeme görevi ve makamları, ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ceza muhakemesi işlemleri ve deliller de ayrıntılı olarak irdelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 547
GENEL KAMU HUKUKU I
3
4
 
Bu dersin kapsamında, Devletin ortaya çıkışı ve gelişmesi incelenmekte, bu alandaki çeşitli ülkelerden düşünürlerin görüşleri ele alınmaktadır. Genel Kamu Hukuku I dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, toplumu, düzeni ve onun bağlı olduğu Devlet modelini biçimleyen iktidarın yapısı, işleyişi ve toplumla olan bağlantısının tarihsel gelişimini anlatmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 549
MİRAS HUKUKU I
2
3
 
Miras Hukuku I, ölen kişinin mirasının mirasçılara geçişini ve paylaştırılmasını düzenler. Bunun için öncelikle mirasçıların kimler olduğununun belirlenmesi gerekir. Medeni Kanun, iki türlü mirasçı öngörür: Kanuni mirasçı ve mansup (atanmış)mirasçı. Kanuni mirasçılar, kural olarak, miras bırakanın çocukları, ana babası ve kardeşleri gibi kan hısımlarıdır. İstisnai olarak evlatlık, sağ kalan eş ve Devlet de mirasçı sayılmıştır. Mansup mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflarla (vasiyetname ve miras sözleşmesiyle) atanır. Bu tasarrufların çeşitli nedenlerle sakat olması halinde iptal davası açılabilir. Ayrıca Medeni Kanun mirasçıları saklı paylı (mahfuz hisseli) ve saklı paylı olmayan mirasçılar ayrımına tabi tutar. Saklı paylı mirasçılarrın zorunlu miras hakkı diğer mirasçılar veya üçüncü kişiler yararına yapılan sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla ihlal edilirse tenkis davası açmak gerekir. İşte bu gibi konular Miras Hukuku I dersinin ana hatlarını oluşturur. Miras Hukuku I, dördüncü sınıfın  güz döneminde haftada iki saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 551
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK I
3
4
 
Türkiye’nin milletlerarası hayata açılmasına paralel olarak giderek artan yabancı unsurlu ilişkiler, bu hukuk dalının önemini çok arttırmıştır. Bugün Milletlerarası Özel Hukuk, özellikle yabancı dil bilgisi olan hukukçulara çok güzel maddi imkânlar sağlayan bir dal haline gelmiştir. Öğrencilerimiz de, sık sık “milletlerarası alanda çalışmak istediklerini” ifade etmek suretiyle, aslında farkında olmadan bu dalın kazandığı önemi vurgulamaktadırlar. Milletlerarası Özel Hukuk I dersinde öncelikle bu hukuk dalına “genel giriş” yapılmakta ve daha sonra da sırasıyla “Vatandaşlık Hukuku” ve “Yabancılar Hukuku” disiplinleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Vatandaşlık Hukukunun konusu, Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu olarak özetlenebilir. Yabancılar Hukuku dersinde ise, tek bir cümleyle Türkiye’de bulunan yabancıların hukuki statüsü üzerinde durulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 553
İŞ HUKUKU I
2
3
 
Bireysel ve kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar; işverenin sorumluluğu konularını ele alıp inceleyen İş Hukuku I, son sınıf dersi olup, güz yarıyılında haftada iki saat olarak okutulur.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 555
İCRA HUKUKU
3
4
 
İcra hukuku dersinde öncelikle icra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, icra dairesi görevlilerinin sorumluluğu, şikâyet, icra harç ve giderleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. İkinci olarak bu derste, ilamsız icra başlığı altında, genel haciz yoluyla takip ve takibin aşamaları (takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, haciz, satış ve paraların ödenmesi), kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi konuları ele alınmaktadır. Üçüncü olarak ise bu derste tüm yönleriyle ilamlı icra konusu ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ele alınmaktadır. Son olarak ise Türk hukukunda oldukça yaygın bir uygulaması bulunan ihtiyati haciz konusu incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 557
DENİZ TİCARET HUKUKU
2
3
 
Deniz Ticareti Hukuku dersi kapsamında, yıl boyunca değinilen konuların ana balıkları şu şekilde sıralanabilir : Deniz ticaretine ve hukukuna giriş, deniz eşya hukuku, gemi, gemi sicilleri, mülkiyet hakkı, intifa hakkı, rehin hakkı, deniz şahsın hukuku: donatan, gemi işletme müteahhidi, kaptan ve diğer gemi adamları, deniz borçlar hukuku: gemi kira sözleşmesi, zaman çarteri sözleşmesi, navlun sözleşmeleri, denizde yolcu taşıma sözleşmesi, denizaşırı satış sözleşmeleri, deniz kazaları: çatma, müşterek avarya, kurtarma ve yardım.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 559
SİGORTA HUKUKU
2
2
 
Sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması, sigortanın önemi ve işlevleri, sigorta hukukunun kaynakları, zorunlu sigorta ve sigorta sözleşmesi akdetme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin özellikleri, sigorta sözleşmesinin unsurları, sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları, sigorta bedeli, sigorta ücreti (prim), risk, menfaat ve sigortalanabilir menfaatler, sigorta belgeleri; sigorta sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri, sigorta ettirenin yükümlülükleri, sigortacının yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin türleri, tazminat (zarar) sigortaları, karadaki ve iç sulardaki taşıma rizikoları sebebiyle yapılan sigortalar, nakliyat sigortaları, yangın sigortası, denizcilik rizikolarına karşı sigortalar, hava rizikolarına karşı sigortalar, sorumluluk sigortası; bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, reasürans, sigorta sözleşmesinin sonra ermesi, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminat davalarında yetki, sigorta kurumları, sigorta ortaklıkları, sigorta aracıları (sigorta acenteleri, sigorta prodüktörleri, brokerlar, reasürans kurumları).
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 561-a
AVUKATLIK HUKUKU
2
2
 
Avukatlık mesleği, avukat olabilmenin koşulları, avukatların hak ve yetkileri ile sorumlulukları ana hatları itibariyle dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 561-b
SERMAYE PİYASASI HUKUKU
2
2
 
Bu dersi alan öğrencilerin, sermaye piyasası hukukunun temel kavramlarını ve felsefesini kavramaları, uygulamacı ya da akademisyen olarak belirleyecekleri meslek yaşamlarında sermaye piyasası hukuku ile ilgili sorunların çözümünde temel metodolojiye sahip olmaları; kurumların açtığı uzmanlık sınavlarında ve hâkim/savcı eğitimlerinde, gerekli temel bilgi alt yapısına ulaşmaları hedeflenmektedir. Sermaye Piyasası Hukuku dersi kapsamında, öncelikle sermaye piyasasının temel kavramları, sermaye piyasası hukukunun sorunlara yaklaşım ve çözüm tarzı, başta ticaret hukuku olmak üzere diğer hukuk dallarıyla ilişkileri açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca düzenleyici otorite olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yapısı, görevleri, fonksiyonları açıklanmakta ve günümüz idare hukukunda yerini bulan bağımsız idari otorite kavramı ve SPK kavramları hakkında karşılaştırmalı bilgi verilmektedir. Borsalar, sermaye piyasalarının temel taşlarıdır. Bu nedenle sermaye piyasasının kurumsal yapısı içinde önemli yere sahip borsaların yapıları, görev ve çalışma esasları açıklanmaktadır. Ayrıca sermaye piyasası hukukunun temelini oluşturan halka açık anonim ortaklıklar, halka açılmanın getirdiği kolaylıklar ve yükümlülükler, özel sermaye artırımı, kar dağıtım yöntemleri, birikimli oy kullanma, pay senetlerinin satın alınması için zorunlu çağrı, ortaklıklar hukukunun çağdaş yönetim ilkelerinin oluşturduğu kurumsal yönetim konularında bilgi verilmekte ve sermaye piyasasına özgü satış yöntemi olan halka arz anlatılmaktadır. Halka açık anonim ortaklıklar bir bütün halinde ele alındıktan sonra, sermaye piyasasında işlem görebilen araçlar ve bunlara yatırımı sağlayan kurumlar, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi, takas ve saklanması sermaye piyasası hukuku dersinin ana planını oluşturmaktadır. Nihayet sermaye piyasası suçlarının konu alındığı cezai sorumluluk bölümüyle program tamamlanmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 561-c
TÜRKİYE EKONOMİSİ
2
2
 
Türkiye Ekonomisi ikinci sınıfın bahar döneminde haftada iki saat okutulan seçmeli bir derstir. Derste Türkiye Ekonomisi tarihsel süreç içerisinde ele alınmaktadır. Derste Planlı dönemin tarihsel gelişme kesimine aktarılması yoluna gidilmiş, büyüme, para, dış ekonomik ilişkiler, sermaye kaynaklarının kullanımı, tarım sanayi ve hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin tarihsel sürecindeki gelişimi ele alınmaktadır. Son olarak da dünya kapitalist ve sosyalist sistemi içerisindeki Türkiye’nin konumu ve uzun dönemde gelişme konuları işlenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 561-d
PARA POLİTİKASI
2
2
 
Bu dersin amacı para, para otoritesi, para politikası, parasal aracı kurumlar ile ilgili ekonomik kavramları kullanarak, modern ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışmaktır.
Bu derste, bu tür konular Para teorisi, politikası ve uygulamaları baz alınarak analiz edilecektir. Dersin içeriği aşağıdaki genel başlıklar altında geliştirilecektir: Para teorisi ve politikasıyla ilgili temel kavramlar;  Merkez Bankacılığı, para politikası ve para politikası araçları; finansal aracı kurum ve kuruluşlar; para arzı, rezerve para, parasal hedef, para arzı artış mekanizmaları ve para stokunun hesaplanması.
 
 
IV. SINIF BAHAR YARIYILI
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 546
CEZA USUL HUKUKU II
3
4
 
Ceza Usul Hukuku II, ceza muhakemesine ait koruma önlemlerini (örn. Tutuklama arama yakalama el koyma teminatla salıverme) uygulamayı da göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Bu derste ceza yargılamasının safhaları olan hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhası incelendikten sonra olağan kanun yolları olan itiraz ve temyiz ve olağanüstü kanun yollarını oluşturan karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir konuları üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Son olarak da şahsi dava konusu ele alınmaktadır. Ceza Usul Hukuku II, IV üncü sınıfta bahar döneminde okutulmaktadır.
,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 548
GENEL KAMU HUKUKU II
3
4
 
Bu dersin kapsamında, temel hak ve hürriyetlerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişi ve hukuk düzenlerinde tanınması süreçleri ele alınmaktadır. Genel Kamu Hukuku II dersinde, İngiliz ve Fransız İnsan Hakları Bildirgeleri ve günümüzde insan haklarının değeri ve önemi ele alınmaktadır. Bu konuların yanısıra AİHM de insan haklarının korunması ve AİHM nin yapısı ve işleyişine dair konular ele alınmaktadır.
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 550
MİRAS HUKUKU II
2
3
 
Miras Hukuku II, mirasın mirasçılara geçmesi ve paylaşılmasına ayrılmıştır. Miras murisin ölümüyle açılır ve geride bıraktığı belli kişiler mirasçı olur. Ancak, örneğin murisini öldüren mirasçı kanunen mirastan mahrum olur; ayrıca miras bırakan da bir mirasçıyı bazı sebeplerle mirastan ıskat edebilir. Mirasa ehil olma, hayatta olma ve mirasçı gaipse hakkında gaiplik kararı alması, terekeyi mühürleme, terekenin resmen idaresi Miras Hukuku II dersinin konuları arasındadır. Miras Hukuku II, dördüncü sınıfın bahar döneminde haftada iki saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 552
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK II
3
4
 
Milletlerarası Özel Hukuk II dersinde iki temel alt disiplin üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi Kanunlar İhtilâfı Hukuku, ikincisi ise Milletlerarası Usul Hukuku’dur. Milletlerarası Özel Hukukun en önemli alanını oluşturan Kanunlar İhtilâfı Hukuku, içinde yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre çözümleneceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu dal dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı ele alınır. Milletlerarası Usul Hukukunda ele alınan temel konular ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisinin belirlenmesi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi sorunları olmaktadır. Bu ders dördüncü sınıfın bahar döneminde üç saat olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 554
İŞ HUKUKU II
3
4
 
İş Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir. IV üncü sınıfta bahar döneminde okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 556
İFLAS HUKUKU
2
3
 
İflas hukuku dersinde öncelikle iflas sebebi, iflasa tabi olan kişiler ile iflas yolları ve bu çerçevede genel iflas yoluyla takip, kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip, doğrudan iflas ve terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gibi konular ana hatlarıyla ele alınmaktadır. İflas hukuku dersinde ikinci olarak, iflasın gerek alacaklı gerekse borçlu bakımından hukuki sonuçları; iflasın tasfiyesi başlığı altında iflas masasının teşkili, masanın idaresi, satış ve paylaştırma aşamaları üzerinde durulmaktadır. Bu derste üçüncü olarak iflasın kapanması ve kaldırılması, tasarrufun iptali davaları gibi konular incelenmektedir. Son olarak ise, iflas hukuku bakımından son yıllarda güncelliğini koruyan, konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konuları üzerinde durulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 558
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
3
4
 
Dördüncü sınıfın bahar döneminde okutulan bu dersin konusunu, Türk Ticaret Kanununun üçüncü Kitabında düzenlenen Kıymetli Evrak Hukuku oluşturmaktadır. Bu derste, ilk olarak kıymetli evrakın genel hükümleri incelenerek, kıymetli evrak kavramı ve özellikleri, çeşitli açılardan tasnifi üzerinde durulmaktadır. Kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, tür değiştirmesi gibi konulara da genel hükümler arasında yer verilmektedir. Kıymetli evrak hukuku, ticari hayatın gereği olan ödeme ve tedavül kolaylığı ve güvenlik ihtiyacından doğmuş olup, bu derste, bir meblağ üzerindeki hakları temsil eden kambiyo senetleri (ticari senetler) ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda kambiyo senetlerinin ortak özellikleri, poliçe, bono ve çekin nitelikleri, iktisadi fonksiyonları, şekil şartları, devir şekilleri, ödeme ve müracaat hakkının kullanılması koşulları tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanunu hükümleri de uygulama dikkate alınmak suretiyle incelenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 560
ADLİ TIP
2
2
 
Adli Tıp, özellikle hâkimlik veya savcılık mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, ilerde Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku uygulamalarında yardımcı olmak ve onları belirli suçların ve suçluların ortaya çıkarılmasında ve delillerin tespitinde tıbbi yönden gerekli şekilde bilgilendirmek ve bu konularda (kimliğin tespiti; ölüm; otopsi; yaralar; lekeler; ırza geçme, rapor) tıp biliminin imkânlarından yararlanmayı öğretmek üzere, tıp ağırlıklı okutulan bir derstir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-a
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2
2
 
Sosyal Güvenlik Hukuku dersinde, sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin çağdaş eğilimleri ve boyutları, Türk sosyal güvenlik hukukunda primli rejim (işçilerin sosyal güvenliği),  sosyal sigorta türleri, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği, sigortalı hizmetlerinin birleşmesi, bireysel emeklilik ve yatırım sistemi, Türk sosyal güvenlik hukukunda primsiz rejim konuları işlenmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-b
BANKA HUKUKU
2
2
 
Banka Hukukunun konusu, banka işletmesi ve bu işletmenin hukuki ilişkileridir. Bu derste bankaların kısa tarihçesi, tanımı, türleri, Bankacılık Kanunu’na göre kuruluşu, ve işleyişi ile denetimi, hesap ve kayıt düzeni ele alınır, banka işlemleri arasından özellikle mevduat kabulü, kredi açma sözleşmesi, kambiyo senedi kabulü, iştiraı/iskontosu, akreditif, tevdi işlemleri, bankaların tüzel kişiliğinin sona ermesi ve banka suçları bu dersin konuları arasındadır. Banka Hukuku, III. sınıfın güz döneminde haftada iki saat olmak üzere seçimlik ders olarak okutulmaktadır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-c
TAHKİM HUKUKU
2
2
 
Tahkim ve özellikle uluslararası tahkim, son yıllarda giderek önem kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemi haline gelmiştir. Öyle ki, günümüzde tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeleri, özellikle milletlerarası sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda normal çözüm yolu olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz milletlerarası ticaret hayatına dâhil olmuştur. Bugün bir çok Türk şirketi yurt dışında iş yapmakta veya yabancı şirketlerle ticari ilişkilere girmektedir. Ekonomik olarak ülkemizin bu tercihinden geri dönmesi mümkün olmadığına göre, tahkim hukuku da her geçen gün önem kazanacaktır. Özellikle milletlerarası ticaret hayatıyla ilgili uyuşmazlıklarla ilgilenecek olan öğrencilerimizin bu dersi seçmeleri kendi yararlarına olacaktır.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-d
ASKERİ CEZA HUKUKU
2
2
 
Silahlı kuvvetler mensuplarının askeri hizmet sırasında işledikleri suçlar ve cezalandırılmaları bu dersin temel konusunu teşkil eder.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-e
MUHASEBE
2
2
 
Öğrencilere, ticari hayatta kullanılan belgelerle, ticari faaliyetlerin yasal düzenlemeler içerisinde ve tek düzen hesap planı çerçevesinde nasıl kayıt altına alındığı ve bunun neticesi olarak ticari işletmelerin kar ve zararların nasıl belirlendiği, belirlenen bu sonuçlara göre ticari işletmelerin gelecekte nasıl yönlendirileceği hususunda bilgiler verilmektedir.
 
DERS KODU
DERS ADI
KREDİ
AKTS
LAW 562-f
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
2
2
 
Uluslararası ticaret hukuku dersinin amacı, bu hukuk dalının ilke ve esaslarını ve bu alana ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Bu derste uluslararası ticaretten kaynaklanan hukuki sorunlar öncelikle Türk hukukunun bakış açısından ele alınmaktadır. Derste ağırlıklı olarak uluslararası ticaret kavramı, uluslararası ticaret mevzuatı, uluslararası ticarette başvurulan teslim şekilleri (Incoterms 2000), başta akreditif olmak üzere ödeme yöntemleri, finansman teknikleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler ve sözleşme örnekleri incelenmektedir.
 ,hukuk tezleri ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk tezleri ,hukuk tezi ,hukuk tezler ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk doktora tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk yüksek lisans tezleri ,özel hukuk tezleri ,hukuk bitirme tezleri ,hukuk bitirme tezi ,aile hukuku tez burçin ,hukuk doktora tezleri ,hukuk doktora tezi ,hukuk doktora tez konuları ,hukuk fakültesi tez örnekleri ,hukuk tez indir ,hukuk tez konuları ,hukuk tez konusu ,mali hukuk tez konuları ,özel hukuk tez konuları ,uluslararası hukuk tez konuları ,medeni hukuk tez konuları ,hukuk doktora tez konuları ,iş hukuku tez konuları ,ticaret hukuku tez konuları ,islam hukuku tez konuları ,hukuk yüksek lisans tezleri ,hukuk tezi nasıl yazılır ,hukuk tezi nasıl yazılır,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031