İç Mimarlık Tez Örnekleri

Ders İçerikleri
 iç mimarlık

 iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

 

 

 

TUR 101  Türkçe I (2-0) 2 (ECTS-3)
Türk Dili I’in başlıca amaçları: Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Türk Dili I’in temel konuları: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri. Türk Dili I’in işlenişi: Ders anlatma, tartışma, grup çalışması, dersiçi ve dersdışı ödevler ve projeler.TUR 102  Türkçe II (2-0) 2 (ECTS-3)
Anadil bilincini oluşturarak Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek. Yaratıcı ve eleştirel düşünce gücünü geliştirmek
Yaşama sorgulayıcı ve eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olmak. Okuma (ortak kitap, karşılaştırmalı kitaplar), yazma (eleştirel değerlendirme ödevleriyle), dinleme (söyleşilerle) ve konuşma (sunumlarla) yetilerini geliştirmek. Ulusal ve evrensel nitelikteki sanat ve düşün insanlarını tanıtarak, entelektüel dünyaya girmelerini sağlamak.ATA 201  Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi  I (2-0) 2 (ECTS-2)
Dersin amacı, üniversite gençlerine modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimini öğretmek, Türk İnkılapları’nın anlam ve gelişimini kavratmak, Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermektir. Dersin kapsamı, Türk İnkılabı’nı hazırlayan gelişimler, Milli Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılabı ve inkılap hareketleri, Türk İnkılabının temel ilkeleri ve Türk dış politikasıdır.

 iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

ATA 202  Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi  II (2-0) 2 (ECTS-2)
Dersin amacı, üniversite gençlerine modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimini öğretmek, Türk İnkılapları’nın anlam ve gelişimini kavratmak, Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermektir. Dersin kapsamı, Türk İnkılabı’nı hazırlayan gelişimler, Milli Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılabı ve inkılap hareketleri, Türk İnkılabının temel ilkeleri ve Türk dış politikasıdır.

IAR 111  Temel Tasarım I (2-4) 4 (ECTS-7)
Temel tasarım dersi; öğrencilerin çevreyi duyarlı biçimde gözlemleyebilmelerini, ayırt etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenmelerini ve görsel anlatım güçlerini arttırmalarını amaçlamaktadır. Dört ana bölümden oluşan dersin tasar öğeleri bölümünde; nokta, çizgi, yön, biçim, ölçü, doku, renk, değer, aralık, hareketli ışık ve gölge kavramları, tasar ilkeleri bölümünde; tekrar, ardışık tekrar, armoni (uygunluk), kontrast  (zıtlık), koram, egemenlik, denge ve birlik kavramları uygulamalı olarak tanıtılmaktadır. Diğer bölümler ise görsel iletişim ve görsel algı konuları ile mekan, form, konfigurasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

IAR 112 Temel Tasarım  II (2-4) 4 (ECTS-7)
Bu dersin amacı öğrencileri temel tasarım ilkelerini üç boyutlu mekan düzenlemelerine dayanan çeşitli tasarım problemleri ile ilişkilendirmelerini sağlamak ve ilerideki iç mimarlık tasarım atölyelerine hazırlamaktır. Bu çerçevede verilen çeşitli tasarım problemleri ile öğrenciler, boşluğu, mekan ögeleri, mekanın boyutları, iç-dış, doluluk-boşluk, bütün-birim, yarı-açık/yarı-kapalı, yatay-düşey gibi farklı mekansal ifadeler üzerinden tanımlayarak, işlev ve malzeme ile ilişkilendirebilmektedirler. Bu süreç öğrencilerin sistematik olarak soyut düşünme yetilerinin gelişmesi yoluyla somut karar verme ve sınırlarını belirlemelerine ortam sağlamaktadır. Bu kapsamda belirli bir sıralama içinde verilen tasarım problemleri ile, ileri iç mimarlık tasarım atölyesi çalışmalarında üstlenecekleri sorumlulukların, öğrenciler tarafından algılanmasının sağlanmasıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 113 Mimarlık Teknolojisine Giriş (2-0) 2 (ECTS-2)
Bu dersin amacı; mimar ve iç mimarın meslek uygulama alanını oluşturan, binaların ve binalardaki iç mekanların elde edilmesi sırasında kullanılan malzemeler ve yapım tekniklerinin, mimarlık teknolojisi adı altında, bilimsel eksende incelenmesi, mimarlık ve iç mimarlık mesleklerinin bilimsel yönünde bir farkındalık ve bilinç oluşturulmasıdır. Bu kapsamda bina ve onu oluşturan ana fonksiyonlar ile alt fonksiyonlar kısaca tanıtılmakta, bu ana ve alt fonksiyonlara yönelik tasar parametrelerine kısaca yer verilmektedir.Yapı sektöründe kullanılmakta olan çeşitli sınıflandırma sistemleri de dersin başlıca konuları arasında bulunmaktadır.

IAR 114 Mimarlık Teknolojisi I (2-2) 3 (ECTS-5)
Bu dersin amacı; öğrenciye yapının fiziksel bünyesinin, ana ve alt fonksiyonlar kavramları aracılığı ile mimarlık teknolojisi bilimsel yaklaşımı ekseninde tanıtılması ve bu konularda öğrencide kültür ve bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu derste taşıyıcı sistem, alt kabuk, yan kabuk ve üst kabuk ana fonsiyonları, taşıyıcı sistem mantığı, iklimle dengeli tasarım, gürültü kontrolü, doğal aydınlatma ve yapı malzemesi konuları çerçevesinde anlatılmaktadır.

IAR 116 Sanat Tarihi (3-0)3 (ECTS-3)
Dersin amacı; tarihsel süreç içinde, resim ve heykel sanatları başta olmak üzere tüm görsel sanatlarda dönem ve stillere ilişkin bilgilerin tarih, teori, eleştiri ekseninde geliştirilmesidir. Ders, erken uygarlıklardan günümüze kadar olan sürecin tümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda, tarih öncesi ve erken uygarlıklar, klasik uygarlıklar Yunan ve Roma, Asya uygarlıkları, erken hristiyan ve Bizans, erken İslam, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Aydınlanma Dönemi, Romantizm, İmpresyonizm, Sembolizm, Art-Nouveau, Ekspresyonizm,  20 yüzyıl sanatı, 21. yüzyıl sanatı başlıca konu başlıklarını oluşturmaktadır.

IAR 117 Tasarım İletişim Teknikleri I  (2-2) 3 (ECTS-6)
Dersin amacı, öğrencilerin kağıt düzleminde ifade edilen, üç boyutlu form ve hacimleri algılama, değerlendirme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi yanında, öğrencilere yazı, maket, çizim, eskiz yöntemleri ile kendilerini ifade yeteneğinin kazandırılmasıdır. Ders, çizim gereçleriyle, basit geometrik formların çizim uygulamaları ile başlamaktadır. Plan, kesit ve görünüşleri verilen basit nesnelerin çiziminin yapılması, bileşik formların aksonometrik, izometrik, dimetrik ve trimetrik perspektiflerinin ve iç mekanlardan tek ve iki kaçış noktalı perspektiflerin çizilmesi başlıca uygulama konularıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 118 Tasarım İletişim Teknikleri II (2-2) 3 (ECTS-6)
Dersin amacı, öğrencilerin üç boyutlu form ve mekanları, meslek standartlarına uygun olarak, iki ve üç boyutlu iletişim teknikleri ile ifade edebilmeyi öğrenmeleridir. Ölçekli plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri başlıca uygulama konularıdır. Bu ders kapsamında, 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli modelleme yöntemleri de başlangıç düzeyinde yer almaktadır.

IAR 119  İç Mimarlığa Giriş  (3-0) 3 (ECTS-3)
Dersin amacı; öğrencilere bir çalışma alanı olarak iç mimarlığın tanıtılması, mimarlık kültürü ve meslek etiği konularında öğrencilerde duyarlılık ve sorumluluk bilinci oluşturulmasıdır. Ders, bunun  yanında öğrencilerin iç mimarlık konusundaki mesleki metinlerin okunması, anlaşılması ve anlatılması konularında beceri kazanmalarını amaçlamaktadır. Mimari mekan, mimari mekan oluşturan öğeler, iç mimari tasarım süreci analiz-sentez-değerlendirme, kullanıcı gereksinmeleri, bir iç mimarlık tasarım sözlüğünün oluşturulması, tasarım ilkeleri, tasarım öğeleri, tasarım kriterleri derste incelenen başlıca konuları oluşturmaktadır.

IAR 122 İnsan ve Çevresel Faktörler (3-0) 3 (ECTS-3)
Ders, insanın çevresiyle kurduğu ilişkilere çeşitli yönleriyle odaklanmaktadır. Üç ana bölümden oluşan dersin birinci bölümünde; doğal çevre, yapılı çevre, sosyal çevre ve davranışı etkileyen çevresel faktörler gibi temel tanımlamalar yapılmakta, ikinci bölümde, antropometri ve ergonomi çalışma alanlarının karşılıklı ilişkileri ortaya konularak iç mekan tasarımını biçimlendiren temel ergonomik gereklilikler tanımlanmakta, üçüncü bölümde ise, insanların tasarlanmış çevrelerdeki davranış ve mekanı deneyimleme biçimlerinin analiz edildiği çevresel algı ve bilişsel süreç anlatılmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 211 İç Mimarlık Tasarımı I (2-6) 5 (ECTS- 8)
Bu dersin amacı öğrencilere bir iç mimarlık tasarım problemi üzerinden, iç mimarlık tasarımı sürecinin algoritması ve bu süreci kapsayan aşamaların özümsetilmesidir. Atölye çalışmaları daha sonra programla ilişkili olarak mekan düzenlemesinin ana yerleşimini yönlendirecek olan bir iç mimari konseptine yönelik araştırma ile başlamaktadır. Öğrenci, ancak bu aşamanın tamamlanmasından sonra, bir tema ya da metafor yardımı ile mekanı ifade edebilir. Mekan türüne yönelik araştırma (başarılı örnekler üzerinde yapılan çözümleme çalışmalarını kapsamaktadır), kullanıcı profilinin belirlenmesi (ihtiyaç programı, ilişki yoğunluğu matrisi, fonksiyon şeması, bölgeleme diyagramı), “concept sheet” hazırlama ve “sample board” hazırlama dersin kapsadığı başlıca konulardır.

IAR 212 İç Mimarlık Tasarımı II (2-6) 5 (ECTS-8)
Bu ders, öğrencinin “iç mimarlık tasarımı” konusundaki kültür, bilgi ve becerisinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; tanımlanmış bir iç mimarlık tasarımı konusu (problemi) ele alınarak, kabul edilmiş ve güncel yaklaşımların ışığında hazırlanmış bir tasarım algoritması çerçevesinde tasarım çalışmaları yürütülür ve sonuçlandırılır. Studyo çalışmaları araştırma ve dökümantasyon ile başlar. İhtiyaç programının gerçekleştirilmesini sağlayabilen bir iç mekanlar organizasyonu sistemini içeren “iç mimarlık konsepti” nin oluşturulması ile devam eder. Bu evreden sonra tasarımın geliştirilmesi çalışmaları “metaforik” ve “tematik” yaklaşımları da içerecek şekilde sürdürülür. Bu çerçevede; başarılı örneklerin analizi, kullanıcı profilinin belirlenmesi; proglamlama diyagramlarının hazırlanması ( ihtiyaç programı, ilişki yoğunluğu matrisi, fonksiyon şeması, bölgeleme diyagramı), “concept sheet” hazırlanması, “sample board” hazırlanması başlıca çalışma konularıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 213 Mimarlık Teknolojisi II (2-2) 3 (ECTS-5)
Bu dersin amacı öğrenciye yapının fiziksel bünyesini ana ve alt fonksiyonlar kavramları aracılığı ile mimarlık teknolojisi bilimsel yaklaşımı ekseninde tanıtılması ve bu  konularda öğrencide kültür ve bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu derste yatay bölmeler düşey bölmeler ve düşey bağlantılar ana fonksiyonları, taşıyıcı sistem mantığı, gürültü kontrolü ve yapı malzemesi konuları çerçevesinde anlatılmaktadır.

IAR 214  İç Mimarlık Teknolojisi I (2-2) 3 (ECTS-5)
Bu dersin amacı öğrenciye, iç mekanın fiziksel bünyesinin, ana ve alt fonksiyonlar kavramları aracılığı ile mimarlık teknolojisi bilimsel yaklaşımı ekseninde tanıtılması ve bu konularda öğrencide kültür ve bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu derste donatım ve tesisat ana fonksiyonlarından sabit danatım, sıhhi tesisat, ıstıma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatı, iç iklimsel konfor konuları çerçevesinde anlatılmaktadır.

IAR 215  Mimarlık Tarihi ve Teorisi (3-0) 3 (ECTS-3)
Dersin amacı; tarihsel süreç içinde, mimarlık düşünce ve uygulamalarındaki dönem ve aklımlara ilişkin bilgilerin tarih, teori, eleştiri ekseninde geliştirilmesidir. Ders erken uygarlıklardan günümüze kadar olan  sürecin tümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda, tarih öncesi ve Antik dönem,klasik uygarlıklar Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk, İslam, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Asya ve Amerika, Neo-Klasizm, Endüstri Devrimi, Art-Nouveau, Modernizm, Post-Modernizm, güncel akımlar başlıca konu başlıklarını oluşturmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 216  İç Mimarlık Tarihi ve Teorisi (3-0) 3 (ECTS-3)
Dersin amacı; tarihsel süreç içinde, iç mimarlık uygulamalarındaki dönem ve stillere ilişkin bilgilerin tarih, teori, eleştiri ekseninde geliştirilmesidir. Ders erken uygarlıklardan günümüze kadar olan sürecin tümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda, tarih öncesi ve erken uygarlıklar, klasik uygarlıklar Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Art- Nouveau, De Still, Modernizm, Post-Modernizm, güncel akımlar başlıca konu başlıklarını oluşturmaktadır.

IAR 217  Tasarım İletişim Teknikleri III (2-2) 3 (ECTS-8)
Dersin amacı; öğrencilerin, 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli modelleme tekniklerini kullanarak, iç mimarlık projelerinin tasarımı ve anlatımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır. 2 boyutlu modelleme tekniklerinin kullanımında, meslek standartlarına uygun çizim yapabilecek düzeye gelinmesi, 3 boyutlu modelleme tekniklerinin kullanımında ise, bir iç mekan tasarımını “Concept Sheet” formatı için yeterli olabilecek standartlarda hazırlayabilecek düzeye ulaşılması, dersin başlıca konularıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 218  Tasarım İletişim Teknikleri IV (2-2) 3 (ECTS-5)
Dersin amacı; öğrencilerin 3 boyutlu bilgisayar destekli modelleme teknikleri kullanarak iç mimarlık projelerinin ayrıntılı düzeyde tasarımı ve anlatımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılmasıdır. 3 boyutlu modelleme tekniklerinin kullanımında, güncel meslek standartlarının ileri düzeyde uygulanabilmesi ve bir iç mimarlık projesinin “Animasyon”  teknikleri ile anlatılabilecek düzeye gelinmesi, dersin başlıca konularıdır.

IAR 220 İç Mimarlık Tasarımında Renk (2-2) 3 (ECTS-4)
Ders renk konusunu iç mekan tasarımında bir iletişim aracı olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, renk kuramı ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra, rengin duygusal ve psikolojik etkileri gözlemlenmektedir. Bunun yanında, rengin tasarımı etkileyen öncelikleri, ışık ve renk, renk görüşü ve algısı, renk etkileşimleri, simgesel renk ve tercihler, mekansal algı ve renk yanılsaması konu başlıkları, tasarım uygulamaları kapsamında tartışılmaktadır. Ders, öğrencilerin uygun renge uygun malzeme ile birlikte karar verme, tasarımı yönlendiren ilkeler ile ilişkili olarak rengi kullanabilme ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

IAR 311 İç Mimarlık Tasarımı III (2-6) 5 (ECTS-8)
Bu ders, öğrencinin “iç mimarlık tasarımı” konusundaki kültür, bilgi ve becerisinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; tanımlanmış bir iç mimarlık tasarımı konusu (problemi) ele alınarak, kabul edilmiş ve güncel yaklaşımlar ışığında hazırlanmış bir tasarım algoritması çerçevesinde tasarım çalışmaları yürütülür ve sonuçlandırılır. Stüdyo çalışmaları araştırma ve dökümantasyon ile başlar. İhtiyaç programının gerçekleştirilmesini sağlayabilen bir iç mekanlar organizasyonu sistemini içeren “iç mimarlık konsepti” nin oluşturulması ile devam eder. Bu evreden sonra tasarımın geliştirilmesi çalışmaları “metaforik” ve “tematik” yaklaşımları da içerecek şekilde sürdürülür. Bu çerçevede; başarılı örneklerin analizi, kullanıcı profilinin belirlenmesi; programlama diyagramlarının hazırlanması ( ihtiyaç programı, ilişki yoğunluğu matrisi, fonksiyon şeması, bölgeleme diyagramı) “concept sheet” hazırlanması, “sample board” hazırlanması başlıca çalışma konularıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR  312 İç Mimarlık Tasarımı IV (2-6) 5 (ECTS-8)
Bu ders, öğrencinin “iç mimarlık tasarımı” konusundaki kültür, bilgi ve becerisinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; tanımlanmış bir iç mimarlık tasarımı konusu (problemi) ele alınarak, kabul edilmiş ve güncel yaklaşımlar ışığında hazırlanmış bir tasarım algoritması çerçevesinde tasarım çalışmaları yürütülür ve sonuçlandırılır. Stüdyo çalışmaları araştırma ve dökümantasyon ile başlar. İhtiyaç programının gerçekleştirilmesini sağlayabilen bir iç mekanlar organizasyonu sistemini içeren “iç mimarlık konsepti” nin oluşturulması ile devam eder. Bu evreden sonra tasarımın geliştirilmesi çalışmaları “metaforik” ve “tematik” yaklaşımları da içerecek şekilde sürdürülür. Bu çerçevede; başarılı örneklerin analizi, kullanıcı profilinin belirlenmesi; progamlama diyagramlarının hazırlanması ( ihtiyaç programı, ilişki yoğunluğu matrisi, fonksiyon şeması, bölgeleme diyagramı) “concept sheet” hazırlanması “sample board” hazırlanması başlıca çalışma konularıdır.

IAR 313  İç Mimarlık Teknolojisi II  (2-2) 3 (ECTS-5)
Bu dersin amacı öğrenciye iç mekanın fiziksel bünyesini, ana ve alt fonksiyonlar kavramları aracılığı ile mimarlık teknolojisi bilimsel yaklaşımı ekseninde tanıtılması ve bu konularda öğrencide kültür ve bilgi birikimi sağlanmasıdır. Bu derste iç mekan akustiği, yapma aydınlatma sistemleri, işitsel konfor ve görsel konfor konuları çerçevesinde anlatılmaktadır.

IAR 314  İç Mimarlık Tasarım Teknoloji Entegrasyonu I  (2-6) 5 (ECTS-8)
Dersin amacı, öğrencilerin iç mimarlık avan projelerinin geliştirilerek, uygulama ve detay projelerinin elde edilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. Tasarım metodolojisi kapsamındaki teknikler ve teorik bilgiler ile düzenli olarak desteklenen uygulama çalışmalarında öğrencinin daha önce hazırlamış olduğu bir avan proje ele alınmakta ve geliştirilmektedir. Bu çalışmalarda; güncel mesleki uygulamalara yer verilmekte, mesleki çizim ve sunuş standarları ile yönetmelikler ve şartnamelere uygunluk özellikle dikkate alınmaktadır.

IAR 315 Mobilya Tasarımı Tarihi ve Teorisi (3-0) 3 (ECTS-5)
Dersin amacı; tarihsel süreç içinde, mobilya tasarımı ve uygulamalarındaki dönem ve stillere ilişkin bilgilerin tarih, teori, eleştiri ekseninde geliştirilmesidir. Ders, erken uygarlıklardan günümüze kadar olan sürecin tümünü kapsamaktadır. Bu bağlamda, antik Dönem, klasik uygarlıklar Yunan ve Roma, Bizans, Romanesk, İslam ve Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Art-Nouveau, De Stijl, Modernizm, Post-Modernizm, güncel akımlar başlıca konu başlıklarından oluşturmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 318  Mobilya Tasarımı I (2-6) 5 (ECTS-8)
Dersin amacı; mobilya tasarımı çalışması çerçevesinde, kullanıcı gereksinmelerine yönelik olarak, problemin tanımlanması, konseptin oluşturulması ve bu konsepte uygun olarak tasarımın geliştirilerek, mobilya uygulama ve detay projelerinin elde edilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Uygulama çalışmaları kapsamında; kullanıcı odaklı tasarım, mobilya tipolojisi, üretim teknikleri, malzeme bilgisi, ergonomi konularına ve tasarım iletişim tekniklerine özellikle yer verilmektedir.

IAR 319 Rölöve (2-2) 3 (ECTS- 8)
Dersin konusu, ölçme gereç ve tekniklerinin tanıtılması, mevcut bir binanın iç mimari projesine veri oluşturacak dokümanı hazırlamaya yönelik yöntem ve işlemlerin kavranmasıdır. Eskiz hazırlama, detaylı ölçü alma, bir eskiz çalışmasını rölöve projesi haline getirme. Gerek geleneksel, gerekse çağdaş binalarda iç mekanlarla ilgili olarak sürdürülen stüdyo çalışmaları; ölçü, ölçek ve oran anlayışını geliştirmek amacına yöneliktir.

IAR 320 İç Mimarlık Peysaj Tasarımı (2-2) 3 (ECTS-4)
Dersin amacı, peysaj tasarımı ile iç mimarlık uygulamaları arasındaki ilişkinin tanımlanması ve iç mimarlık tasarımı çerçevesinde yapılması söz konusu olabilecek peysaj tasarımı çalışmalarını tarih, teori, eleştiri ekseninde incelenmesidir. Peysaj tasarımının temel ilkeleri, peysaj tasarımının parametreleri, sert ve yumuşak peysaj kavramları, kent mobilyası tasarımı, iç mimarlıkta peysaj uygulamaları örnekleri dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

 

IAR 411  İç Mimarlık Tasarımı V  (2-6 )  5 (ECTS-8)
Bu ders, öğrencinin “iç mimarlık tasarımı” konusundaki kültür, bilgi ve becerisinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; tanımlanmış bir iç mimarlık tasarımı konusu (problemi) ele alınarak, kabul edilmiş ve güncel yaklaşımları ışığında hazırlanmış bir tasarım algoritması çerçevesinde tasarım çalışmaları yürütülür ve sonuçlandırılır. Stüdyo çalışmaları araştırma ve dökümantasyon ile başlar. İhtiyaç programının gerçekleştirilmesini sağlayabilen bir iç mekanlar organizasyonu sistemini içeren “iç mimarlık konsepti” nin oluşturulması ile devam eder. Bu evreden sonra tasarımın geliştirilmesi çalışmaları “metaforik” ve “tematik” yaklaşımları da içerecek şekilde sürdürülür. Bu çerçevede; başarılı örneklerin analizi, kullanıcı profilinin belirlenmesi; programlama diyagramlarının hazırlanması ( ihtiyaç programı, ilişki yoğunluğu matrisi, fonksiyon şeması, bölgeleme diyagramı) “concept sheet” hazırlanması “sample board” hazırlanması başlıca çalışma konularıdır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 412 Bitirme Projesi (0-12) 6 (ECTS-20)
Bitirme projesi, öğrencinin iç mimarlık eğitimi ve öğretimi boyunca edindiği bilgi ve becerilere dayanarak, verilen iç mimarlık sorununa bağlı, bir iç mimarlık proje çalışmasını, bireysel yaklaşımı ile geliştirmesi ve anlatmasıdır. Öğrenci bu iç mimarlık projesi çalışması ile yeterli bilgi ve beceriyi kazanmış olduğunu kanıtlamaktadır. Bitirme projesi, öğrencinin iç mimarlık mesleğine atılmasında lisans eğitim  ve öğretiminin son aşaması olarak değerlendirilmektedir. Bitirme projesinde, iç mimarlığın tasarım, kuram ve teknoloji problemlerinin birlikte ele alınarak, özgün çözüm önerilerinin geliştirlmesi beklenmektedir.

IAR 413 İç Mimarlık Tasarım Teknoloji Entegrasyonu II (2-6) 5 (ECTS-8)
Dersin amacı, öğrencilerin iç mimarlık avan projelerinin geliştirilerek, uygulama ve detay projelerinin elde edilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir. Tasarım metodolojisi kapsamındaki teknikler ve teorik bilgiler ile düzenli olarak desteklenen uygulama çalışmalarında öğrencinin daha önce hazırlamış olduğu bir avan proje ele alınmakta ve geliştirilmektedir. Bu çalışmalarda; güncel mesleki uygulamalara yer verilmekte, mesleki çizim ve sunuş standartları ile yönetmelikler ve şartnamelere uygunluk özellikle dikkate alınmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 417  Mobilya Tasarımı II  (2-6) 5 (ECTS-8)
Dersin amacı; mobilya tasarımı çalışması çerçevesinde, kullanıcı gereksinmelerine yönelik olarak, problemin tanımlanması, konseptin oluşturulması ve bu konsepte uygun olarak tasarımın geliştirilerek, mobilya uygulama ve detay projelerinin elde edilmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Uygulama çalışmaları kapsamında; kullanıcı odaklı tasarım, mobilya tipolojisi, üretim teknikleri, malzeme bilgisi, ergonomi konularına ve tasarım iletişim tekniklerine özellikle yer verilmektedir.

IAR 419 Bina Yapımı Yönetimi  (2-2) 3 (ECTS-4)
Dersin amacı yönetim, yapım yönetimi, proje yönetimi, ekonomi, yapım ekonomisi, maliyet kavramlarının ve bu kavramlarla ilişkili yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Dersin teori bölümünde, planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme işlevlerinin tanıtılmasının yanısıra; yapım sürecinin evreleri fikir projesinden başlayarak kullanım evresi dahil ele alınmakta, bu evrelerin her birinde kullanılmakta olan yönetim ve ekonomi amaçlı yöntemler tanıtılmaktadır. Dersin uygulama bölümünde, öğrencinin daha önce hazırlamış olduğu bir proje üzerinden mahal listeleri, metraj cetvelleri, özel birim fiyat analizleri, keşif özetleri ve iş programı hazırlanmaktadır.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

IAR 420 Meslek Pratiği (2-0) 2 (ECTS-4)
Bu dersin amacı; iç mimarların günümüzdeki çalışma alanlarının sistematik biçimde tanımlanması ve bu alanlarda, yapılmakta olan mesleki uygulamalar incelenerek, öğrencinin mesleğe hazırlanmasının sağlanmasıdır. İç mimarlık mesleği tanımı, meslek etiği, büro yönetimi, şantiye yönetimi, ihale yönetimi, ihtisaslaşmış mekan tasarımı ve uygulanması, mobilya tasarımı ve üretimi, ev tekstili tasarımı ve uygulanması, iç mimarlıkta kullanılan malzemelerin satış yönetimi dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.

MATH 115  Mimari Geometri (2-2) 3 (ECTS-4)
Reel sayılar, denklem ve eşitsizlikler, kartezyen koordinat sistemleri,   ve   de nokta ve vektör koordinatları. Vektörlerle işlemler.   de doğru denklemleri ve grafikleri. Doğru parçaları, uzunluk ölçümleri ve bölme oranları. Konvekslik ve konveks çokgenler, düzgün çokgenler. Matrisler, determinantlar ve matris işlemleri. Düzlemde lineer dönüşümler; Simetri, dönme, öteleme, germe, büzme ve büyütme-küçültmeler. Düzlemsel şekiller ve alanları; Düzlem, paralelkenar, üçgen, kare,dikdörtgen. Benzerlikler ve benzerlik oranları, Pisagor ve Tales teoremleri. İzdüşümler.  de katı cisimler; Küre, prizmalar, paralelyüz, silindir, kesmeler, katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri.

iç mimarlık tezleri,     iç mimarlık tezsiz yüksek lisans,     iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tezleri,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık,           iç mimarlık tez konuları,     iç mimarlık tez konusu,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     iç mimari tez konuları,     iç mimarlık yüksek lisans tez konuları,     mimarlık tezsiz,,     mimarlık tezleri,     mimarlık tez konuları,     mimarlık tez,     mimarlık tezsiz itü,     mimarlık tezi,     mimarlik tezsiz yuksek lisans,     mimarlık tez örnekleri,     mimarlık tez arşivi,     özel ders,     bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031