İşletme Tezleri

TİCARİ İŞLETME VE TACİR

 işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

1. Ticari İşletme: Ticari işletme kavramı kanunda açık ve net olarak tanımlanmış değildir. Sadece kanunun 11. maddesinde ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır denilmektedir. Ekonomik hayatta karşımıza çıkan, para ya da parayla ölçülebilen değerlerle ilgili faaliyet gösteren her iktisadi kurum, teknik anlamda mutlaka bir ticari işletme olmayabilir.

Ticari İşletmenin Unsurları:

– Gelir Sağlama Hedefi: Burada önemli olan gelir sağlama amacının varlığıdır. Gerçekten gelir sağlanmamış olması, hatta zarar edilmiş olması işletmenin‚ ticari işletme sayılmasına engel oluşturmaz.

işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

– Devamlılık: Bir ticari işletmenin varlığı için o işletmenin devamlı bir nitelik taşıması gerekir. Burada da önemli olan süreklilik amacıdır. Faaliyetin konusu gereği kesintili olması devamlılık öğesini etkilemez. Ticari işletme konusu gereği periyodik de çalışabilir. Antalya’da yaz sezonu çalışan oteller buna örnek gösterilebilir.

 

Esnaf Faaliyetini Aşma: Bir işletmenin ticari işletme olarak nitelendirilebilmesi için bu işletmenin etkinlik çapının belirli bir sınırı aşmış olması gerekmektedir. Bu sınır da esnaf işletmesine göre belirlenmektedir.

Hangi işletmelerin esnaf işletmesi olacağı Türk Ticaret Kanununun 17. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanunun 17. maddesi “iktisadi faaliyetin nakdi sermayeden çok bedeni çalışmaya dayanmasını ve kazancın ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olmasını” öngörür. İşletme, vergi kanunlarında belirtilen gelir seviyesinin üzerinde bir gelir elde etmişse esnaf işletmesi değil, ticari işletmedir.

2. Tacir: Tacir, ticari bir işi sürekli olarak yapan ve onu meslek edinen, bu faaliyeti bir düzen içerisinde meslek ve sanatının gereklerine göre yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Ticaret Kanunu; ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. (madde 14) şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamaya göre tacir olabilmenin koşulları şunlardır:

işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

– Ticari bir işletmenin var olması
– Ticari bir işletmenin işletilmesi
– Ticari bir işletmenin kısmen dahi olsa kendi adına işletilmesi

Ticari bir işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo, vs. ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilan etmiş olan kimse gerçekten işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

2.1. Tacir Olmanın Sonuçları:
– Borçlarından dolayı iflasa tabidir.
– Bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.
– İşletmelerini ticaret siciline kaydettirmek zorundadır.
– Ticari defter tutmak zorundadır.
– Ticari faaliyetlerinde basiretli (işin sonunu gören, anlayan) bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır.
– Haksız rekabet (ekonomik rekabetin kötüye kullanılması) yapamaz.
– Ücret ve faiz istemek,
– Fatura ve teyit mektubu kullanmak,
– Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememek,
– Ticari örf ve âdetin tacirlere uygulanacağını bilmek zorundadır.

işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

2.2. Tacir Yardımcıları: İşletmeyi tacirin kendisi veya yasal temsilcileri işletmekle beraber bunlar ticari etkinliklerinde bazı yardımcılara ihtiyaç duyabilir. Tacir yardımcıları tacire bağlı olanlar ve bağlı olmayanlar diye iki gruba ayrılır. Tacir yardımcılarının bir kısmı tacire bağımlı olarak çalışır. Bunlar tacirin talimatları çerçevesinde onun denetimi ve gözetimi altında faaliyet gösterir. Diğer bir kısmı ise, çalışma yöntem ve zamanını serbestçe belirleme yetkisine sahip, bağımsız yardımcılardır.

2.2.1. Tacire Bağlı Yardımcılar:

Ticari Mümessil: Ticari mümessil, bir ticari işletmenin işlerini idare etmek üzere atanan kişidir. Ticari mümessil, işletmenin amacına ulaşabilmesi için faaliyet konusuna giren her türlü işlemi yapabilir. Örneğin, işletmeye işçi alabilir, onların sözleşmelerini feshedebilir, malların alım satımı konusunda sözleşmeler yapabilir, tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunabilir yani emre muharrer senet, çek ve poliçe düzenleyebilir, işletmeye dahil taşınmazları kiraya verebilir. Ancak, ticari mümessil işletmenin ortadan kalkmasına, tasfiye olunmasına yol açabilecek işlemleri yapamaz, özel yetki verilmedikçe işletmeyi devredemez, işletme üzerinde rehin hakkı kuramaz, müvekkili olan tacirin iflasını isteyemez.

işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

Ticari mümessilin temsil yetkisi sadece iki halde sınırlandırılabilir. Bunlardan bir tanesi, ticari mümessilin temsil yetkisinin sadece görevlendirildiği şube ile sınırlandırılmasıdır. Bu durumda tacir mümessilin diğer şubeler için yaptığı işlemlerden sorumlu olmaz. İkincisi ise, birlikte temsil şartıdır. Tacir birden fazla mümessil atayarak, kendisi adına işlem yaparken birlikte imza atmaları şartını getirebilir.

Ticari Vekil: Ticari vekil, ticari mümessil sıfatına sahip olmaksızın bir ticari işletme sahibi tacir tarafından ticari işletmenin bütün veya belirli bazı işlerini yapmak üzere temsil yetkisi ile donatılan kişidir. Eğer ticari vekil tacir tarafından ticari işletmenin tüm işlerini yapmak üzere atanıyor ise, bu kişiye genel yetkili ticari vekil, örneğin fabrika müdürü; ticari işletmenin belirli bazı işlerini yapmak üzere atanıyor ise, bu kişiye de sınırlı (özel) yetkili ticari vekil, örneğin satın alma işleri ile görevli kişi denir. Ticari mümessil bir işletmenin olağan ve olağanüstü nitelikteki tüm işlemleri yapmaya yetkili olduğu halde, genel yetkili ticari vekil işletmenin sadece olağan işlerini yapabilir. Ticari vekil özel yetki verilmedikçe ticari mümessil gibi kambiyo taahhüdünde bulunamaz.

işletme tez konuları, işletme tezsiz yüksek lisans, işletme tezsiz yüksek lisans dersleri, işletme tezli yüksek lisans dersleri, işletme tezsiz yüksek lisans ücretleri, işletme tez örnekleri, işletme tezsiz yüksek lisans mülakat soruları, işletme tez konusu, işletme tezleri, işletme tezli yüksek lisans bölümleri,      işletme tez konuları,     işletme tez örnekleri,     işletme tez konusu,     işletme tez konuları ara,     işletme tez konuları ödev,     işletme tez,     işletme tez ödevi,     işletme tez ödevleri,     işletme tez önerisi,     işletme tez ödevi konuları,  işletme alanında tez konuları, işletme alanında tezler, işletme tez konuları ara, özel ders, bitirme tezi,

Seyyar Tüccar Memuru: Seyyar tüccar memuru, işletmenin sahibi tacir adına ticari işletmenin merkezinin dışındaki yerlerde tacir adına işlem yapmaya yetkili kişidir. Bunlar, ticari işletmenin faaliyet çevresini genişletmek ve merkez dışındaki yerlere de yaymak için atanır. Seyyar tüccar memuruna, gereğinde işlem yapacağı üçüncü kişilere ibraz etmek üzere bir yetki belgesi verilir. Seyyar tüccar memurları tacir adına üçüncü kişilerle sözleşme yapmak ve bu sözleşmelerle ilgili olarak bedel tahsil etmek yetkisine sahiptir. Seyyar tüccar memurları ancak işletme merkezinin bulunduğu yer dışındaki yerlerde işlem yapabileceğinden, bu yerlerin merkezin bulunduğu büyük şehir belediyesi sınırları ya da il sınırları dışındaki bir yer olması gerekmektedir.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930