İstanbul Tez Merkezi

1
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 22.09.2011
GRT 111 TEMEL GRAFİK TASARIM I (2+0+2) 3 AKTS 5
(Basic Graphic Design I) doktora tez ,tez danışmanlık,tez yazma aşamaları,meb tez,tez öneri örneği,ankarada tez yazan yerler,pazarlama tez,tez yazdırmak isteyenler,tez projesi örneği,tez taslağı örneği,tez projesi,tez anket örnekleri,tez yazdırmak istiyorum,ingilizce tez,bitirme tezi,özel ders,dönem projesi
Grafik tasarım öğelerini kullanarak kavrama yönelik kompozisyon denemeleri. Çizgi, leke, doku gibi öğelerle değişik teknikler kullanarak serbest grafik denemeleri.
GRT 112 TEMEL GRAFİK TASARIM II (2+0+2) 3 AKTS 5
(Basic Graphic Design II)
Geometrik, organik veya tipografik öğelerin, biçim elemanları olarak kullanıldığı kompozisyon denemeleri. Nesnelerin grafik sembollere dönüştürülmesi. Proje konuları üzerinde yeni düşüncelerin geliştirilmesi, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi elemanlarından yararlanarak grafik bir bütünlük içinde sunulması.
GRT 122 FOTO-GRAFİK (2+0+0) 2 AKTS 4 ,istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Photo-Graphic)
Görsel algılama, fotografinin estetik araç ve yöntemleri. Nesne ve olayların fotografik dil bağlamında görsel dile dönüştürülmesi. Kadraj, ışık ve zaman kavramının estetik yapıda kullanımı. Siyah-beyaz ve renkli fotografi uygulamaları.
GRT 132 TEKNİK ÇİZİM VE PERSPEKTİF (2+0+0) 2 AKTS 4
(Technical Drawing and Perspective)
Teknik çizim aletlerinin tanıtılması, temel geometrik formların çizimleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, üç boyutlu geometrik formların kavalyer ve aksonometrik perspektifleri. Karmaşık üç boyutlu formlara yönelik çalışmalar, plan-kesit-görünüş ilişkileri içinde basit projeler, artistik perspektif.
GRT 141 BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIM I (1+0+2) 2 AKTS 3
(Basic Design in Computer I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Nokta, çizgi, ışık, form gibi grafik tasarım öğelerinin dijital ortamda irdelenmesi. Örnek çalışmalar eşliğinde görüntü işleme ve vektörel çizim yazılımlarının temel özelliklerinin incelenmesi.
GRT 142 BİLGİSAYARDA TEMEL TASARIM II (1+0+2) 2 AKTS 3
(Basic Design in Computer II)
Renk, doku, yapı gibi grafik tasarım ögelerinin dijital ortamda irdelenmesi. Örnek çalışmalar eşliğinde görüntü işleme ve vektörel programların temel özelliklerinin incelenmesi.
GSE 101 DESEN I (2+0+2) 3 AKTS 6 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Life Drawing I)
Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik nesneçalışmaları. Göz-beyin-el ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak akademik desen bilgisinin ve yaratma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
GSE 102 DESEN II (2+0+2) 3 AKTS 6
(Life Drawing II)
Natürmort kurgusu içinde doğadan desen çalışmaları. İnsan vücuduna ilişkin çizimler: El, baş (portre), ayak etüdleri, Modelden (çıplak model) desen çizimleri; artistik anatomiye paralel olarak iç ve dış form araştırmaları. Hareket pozisyonunda vücut çizimleri. Çizgi, biçim, açık-koyu ton değerleri ile model çizimleri gibi konuların farklı etüd ve değişik kompozisyon çalışmaları içinde uygulamalı olarak incelenmesi.
GSE 141 KARŞILAŞTIRMALI SANAT TARİHİ (2+0+0) 2 AKTS 4
(Comparative History of Western Art) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
2
Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve farklılaşması, bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler.
Batı Sanatı: Tarih öncesi, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Endüstri Devrimi, Romantisizim, Realizim, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Art Nouveau, Dadaizm, Kübizm, Fütürizm, De Stijl, Sürrealizm, Soyut Ekspresyonizm, Pop Art, Op Art, Post-Modernizm.
GSE 150 GÖZLEM ve SANAT (3+0+0) 3 AKTS 5
(Observation and Art) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Yaşanılan kentlerde veya gezilerde, dolaşılan önemli kültür ve sanat merkezlerinde sanat ve kültür açısından değerli yapıların, anıt ve heykellerle mekanların ait oldukları dönemler ve akımlar açısından sanatsal değerlendirilmesinin yapılması, oluşumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
GSE 151 TEMEL FOTOGRAFİ (2+0+0) 2 AKTS 4
(Basic Photography) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel oluşturacak kuramsal bilgi aktarımı. Fotografi olgusu ve kavramın tanımı. Tarihsel süreç: Camera Obscura. Fotograf makinası (analog / dijital) ve çalışma ilkeleri. Göz/makine ilişkisi. Uygulamalı çalışmalar.
GSE 160 UYGARLIK TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 5 (History of Civilization)
İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler.
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2+0+0) 2, AKTS 2
(History of Turkish Republic I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İnkilaplarının özellikleri.
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2+0+0) 2, AKTS 2
(History of Turkish Republic II)
Modern Türkiye’nin entellektüel temellerinin incelenmesi. Cumhuriyet Dönemi’nde başlıca siyasi, ekonomik ve kültürel akımların analizi. Önemli bir güç olarak Türkiye’de ulus devlet ve milliyetçilik.
TUR 101 Türkçe I (2+0+0) 2, AKTS 2 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Turkish I)
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi, sözlü ve yazılı iletişim, örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri, anlatım türleri ve anlatım bozuklukları.
TUR 102 Türkçe II (2+0+0) 2, AKTS 2
(Turkish II)
Dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş metin örnekleri ile anlatımın özellikleri ve türleri, yazı ve iletişim türleri.
ING 101 GENEL İNGILIZCE I (3+1+0) 3 AKTS 5
(General English I)
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal dilbilgisi ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
3
ING 102 GENEL İNGILIZCE II (3+1+0) 3 AKTS 5
(General English II)
Dört temel dil becerisini orta öncesi İngilizce seviyesinde kazandırma. Dil becerilerini farklı strateji eğitimleri ile geliştirme.Kelime ve yapıların anlam ve işlevlerini bir takım ipuçları kullanarak tahmin edebilme yetisini kazandırma.
Önkoşul: ING 101
GRT 201 GRAFİK TASARIM – PROJE I (0+0+6) 3 AKTS 5
(Graphic Design Project I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Görsel iletişimin temel elemanları. Grafik tasarım elemanı olarak logo, kurumsal kimlik gibi grafik tasarım ürünlerinin iletişim işlevleri ve tasarım süreçleri.
GRT 202 GRAFİK TASARIM – PROJE II (0+0+6) 3 AKTS 5
(Graphic Design Project II)
Grafik tasarımın uygulama alanlarına aktarılmasında tasarlama ve görsel iletişim faktörlerinin tanıtılması, temel bilgilerin verilmesi. Var olan bir ürün ve hizmet reklamı için basın ilanı hazırlama. Serim ve temel tasarım ilkelerin i kavramaya yönelik uygulamalar.
GRT 212 BASKIRESİM I (0+0+6) 3 AKTS 5
(Printmaking I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Baskıresim teknikleri ve örneklernin incelenmesi. Özgün baskıresim taslaklarından hareketle yüksek baskıresim uygulamaları.
GRT 223 STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞI (1+0+2) 2 AKTS 4
(Studio Photography) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Mekan, yemek, tekstil, portre, moda fotoğrafçılığı gibi birçok alanı kapsayan profesyonel çekimlerin stüdyo ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli temel ilkeler ve uygulamalar.
GRT 231 TİPOGRAFİ I (1+0+2) 2 AKTS 4
(Typography I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Alfabenin gelişimi. Yazı karakterleri ve çeşitleri. Doğru yazı karakteri seçimi. Espas kavramı, noktalama işaretleri ve metin düzenlemelerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri. Yazının kullanım kuralları.
GRT 232 TİPOGRAFİ II (1+0+2) 2 AKTS 4
(Typography II) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Font içindeki görsel ilişkiler. Mesaja uygun doğru yazı karakteri seçimi. Tipografide sıradizim. Bilgisayar ortamında kullanılmakta olan geleneksel ve yeni yazı karakterlerinin irdelenmesi. Mevcut karakterlerden yararlanarak belirli amaçlara uygun özgün yazı karakter araştırmaları.
GRT 242 KULLANICI ARAYÜZ TASARIMI (1+0+2) 2 AKTS 3
(User Interface Design)
Kullanıcı arayüz tasarımı kavramı. Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamara ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları. Arayüz tasarımının bileşenleri. Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik.
GRT 252 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Advertisement Photography) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar.
GRT 253 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Digital Image Processing)
4
Adobe Photoshop kullanarak fotoğraf ve görüntü işleme teknikleri. Basit görüntü işleme, dijital kolaj, montaj, fotografik düzen ve serim.
GRT 254 SÜRELİ YAYIN TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Periodicals Design)
Dergi, kitap, gazete gibi yayın tasarımında kuram ve uygulamalar. Süreli yayın basım süreci. Bilgisayar yazılımlarını kullanarak sayfa tasarımı.
GRT 255 MASAÜSTÜ YAYINCILIK (3+0+0) 3 AKTS 5
(Desktop Publishing)
Tipo, ofset, tifdruk, flekso, serigrafi gibi günümüz baskı tekniklerinin tanıtımı. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası basım aşamaları. Kâğıt, kâğıtta fire, renk ayrımı, montaj, laminasyon, kesim ve ciltleme işlemleri.
GRT 262 İLLÜSTRASYON (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Illustration)
İnsan, hayvan figürleri, bitki ve kesit çizimleri. Kullanım alanlarına yönelik özgün illüstrasyon yaratımı. Resimleme tarz yaratmaya yönelik uygulamalar.
GSE 200 MESLEKİ ETİK (3+0+0) 3 AKTS 5
(Professional Ethics)
Türkiye’den ve dünyadan mesleki etik ilkeleri/kılavuzları ve bildirileri ışığında yaygın etik sorunlar. Karşılaşılan mesleki sorunlarla ilgili ekonomik, politik ve yasal düzenlemeler. Yeni iletişim teknolojileri ekseninde yeni sorunlar ve çözüm olanakları. İşletmelerde etik kurallar, sosyal sorumluluk, iş yaşamını düzenleyen yasalar, tüketicilerin, çalışanların, çevrenin korunması, özel yaşamın ve bağımsızlığın korunması, ticari sırlar, reklam ve bilgilendirmede etik kurallar.
GSE 251 GRAFİK TASARIM TARİHİ (3+0+0) 3 AKTS 5
(History of Graphic Design)
19. yüzyılın sonundan günümüze teknolojik gelişmelere paralel meydana gelen modern sanat hareketlerinin nitelikleri. Modern sanatın grafik tasarımı nasıl biçimlendirdiğinin örnekler üzerinden incelenmesi. 20. yüzyılın ilk yarısında grafik tasarım konusunda oluşan yeni eğilimlerin görsel dillerinin çözümlenmesi.
GSE 252 YARATICI YAZARLIK (3+0+0) 3 AKTS 5
(Creative Writing) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Kendini ifade etme biçimi olarak yazma teknikleri, anlatım biçimleri ve türleri. Tasarım ürünlerine yönelik reklam metni, slogan gibi konuların incelemesi ve geliştirmesi.
GSE 253 SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Social Responsibility Practices)
Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları. Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar.
ING 201 ORTA DÜZEY İNGILIZCE I ( 3+1+0) 3 AKTS 5  istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Intermediate English I)
Orta seviyede daha zor ve uzun metinlerin etkin bir şekilde okunması: Günlük hayattan basit bir konu üzerine yapılan bir konuşmanın takip edilebilme becerisinin kazandırılması. Okunup dinlenen düşünceler üzerine kendi fikirlerini ortaya koyan yazı ve kısa konuşmalar üretebilme çalışmaları.
Önkoşul: ING 102
5
ING 202 ORTA DÜZEY İNGILIZCE II ( 3+1+0) 3 AKTS 5
(Intermediate English II)
İleri seviyede daha karmaşık ve uzun İngilizce metinleri analiz çalışmaları. Ayrıntılı okuma ve basit eleştirel düşünce geliştirme alıştırmaları.
Önkoşul: ING 201
GRT 301 GRAFİK TASARIM – PROJE III (0+0+6) 3 AKTS 5
(Graphic Design Project III)
Marka ve ürün kimliği. Ambalaj tasarımı, üretimi, markaların ambalaj stratejileri ve pazarlamada ambalajın önemi. Ambalaj teknolojileri ve malzemeleri. Üç boyutlu ambalaj tasarımı uygulamaları.
GRT 302 GRAFİK TASARIM – PROJE IV (0+0+6) 3 AKTS 5
(Graphic Design Project IV) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Ticari, sosyal ve kültürel tanıtım kampanyaları. Görüntü öğelerinin reklamlarda kullanımı. Afiş, dış mekan, televizyon, internet, radyo ve gazete gibi farklı mecralar için uygulamalar.
GRT 311 BASKIRESİM II (0+0+6) 3 AKTS 5
(Printmaking II)
Özgün baskıresim taslaklarından hareketle gravür baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme.
GRT 312 BASKIRESİM III (0+0+6) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Printmaking III)
Özgün baskıresim taslaklarından hareketle serigrafi baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme. Deneysel baskıresim uygulamaları.
GRT 342 ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON (1+0+2) 2 AKTS 5
(3D Modelling and Animation)
Üç boyutlu modelleme ve animasyon teknikleri ve yöntemleri. Vektör sistemi içinde üçüncü boyut. Doku, ışık, kamera ve hareket.
GRT 343 HAREKETLİ GRAFİK TASARIM (1+0+2) 2 AKTS 4 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Motion Graphic Design)
Hareketli görüntü tasarımı. Hareket ve zaman kavramları. Hareketli grafiklerin oluşturulmasında temel yaklaşımlar. Video, ses ve grafik kaynaklı malzemeleri bir araya getirme, kompozisyonlar yaratma.
GRT 351 AMBALAJ TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Packaging Design) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Parfüm gibi lüks tüketim ürünlerinde ambalaj sorunları. Görüntü ve tipografik çözümlemeler. Ambalajda grafik tasarımın endüstri tasarımı ile ilişkisi. Ambalaj tasarımı uygulamaları.
GRT 352 MULTİMEDYA I (1+0+2) 2 AKTS 4
(Multimedia I) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Metin, görüntü, hareketli görüntü, ses ve canlandırmaların çeşitli iletişim ortamlarında kullanılması. Yaratıcı tasarımlar ve uygulamalar.
GRT 353 DENEYSEL TİPOGRAFİ (3+0+0) 3 AKTS 5
(Experimental Typography) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Tipografik temelli her türdeki tasarım konusunu kapsayan, gerektiğinde kurallı tipografinin çerçevesi dışına çıkarak daha yaratıcı düşünmeyi hedefleyen gerçek veya sanal konular üzerinde uygulamalar.
6
GRT 354 DİJİTAL İLLÜSTRASYON (3+0+0) 3 AKTS 5
(Digital Illustration)
İllüstrasyon tarihi ve kuramı, dijital illüstrasyonun önemi. Dijital illüstrasyon teknikleri. Günümüz medyası için kitle iletişiminde kullanılmak üzere dijital illüstrasyonların üretimi.
GRT 356 ANİMASYON TEKNİKLERİ (3+0+0) 3 AKTS 5
(Animation Techniques) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Animasyon ve tarihsel gelişimi. Üretim tekniği ve zamanlama bilgisi. Bir fikrin, senaryodan post-prodüksiyona kadar geçen süreç ve sonrasında kısa film olarak işlenmesi ve uygulanması.
GRT 391 SEKTÖR STAJI I
(Area Training I)
Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile uygulanması.
GRT 392 SEKTÖR STAJI II istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Area Training II)
Kuramsal bilgi ve becerilerin, ajans, matbaa veya basın-yayın kuruluşlarında staj eğitimi ile uygulanması.
GSE 351 YENİ MEDYA (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(New Media)
Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
GSE 352 İNTERNET REKLAMCILIĞI (3+0+0) 3, AKTS 5
(Internet Advertising)
İnternet ve mobil ortamda gelişen ve değişen reklamcılık kavramı, yeni kuşak reklamcılık yöntemleri. Siberortamda değişen içerik-ürün-reklam ilişkisi. Yeni medyalarda mecra sahibi-reklam ajansı ve reklamverenin yeni konumlandırması. Etkileşimli reklamcılık, ilişkisel reklamcılık yöntemleri, profil tabanlı reklamcılık ve mobil mecralarda reklamcılığın temelleri.
GSE 353 TASARIM HUKUKU (3+0+0) 3 AKTS 5
(Design Law) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Tasarımcıların ve hukukçuların gözüyle tasarım tanımı. Fikri mülkiyet kavramı, fikir ve sanat eserleri hukuku, patent hukuku, marka hukuku, tasarım hukuku. Koruma şartları. Hak sahipliği, tescil. Tasarım hakkının hukuki işlemlere konu olması. Tasarım hakkına tecavüz ve hak sahibinin yetkileri. Hukuk ve ceza davalarından örnekler ve mahkeme kararları.
GSE 354 REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ (3+0+0) 3 AKTS 5
(Advertising Analysis)
İletişim biçimi olarak reklamın tanımı, amacı ve türleri, reklamda araştırma süreci, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, televizyon reklamı, gazete ve dergi ilanı, dış mekân tanıtım parçaları gibi yayımlanmış reklam örnekleri üzerinde tartışmalı analizler.
GSE 364 TASARIM VE TİPOGRAFİ (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Design and Typography)
Bir tipografik tasarım elemanı olarak yazı. Yazının farklı tasarım alanları içinde uygulanma yöntemleri, günlük yaşamdaki ve medyadaki yeri. Yazı ile tasarlanmış ürünler üzerinde tipografik değerlendirmeler ve uygulamalar.
7
ING 301 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE I (3+1+0) 3 AKTS 5
(English for Special Purpose I)
Sanat öğelerinin ve tasarım ilkelerinin İngilizce terminolojisi. Bir sanat eserini veya tasarım nesnesini İngilizce terimler ile analiz edebilmek için alıştırmalar. Sanat tarihinin terminolojisini kullanarak konuşma ve yazabilme yetilerini pekiştirmek.
ING 302 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE II ( 3+1+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(English for Special Purpose II)
Akademik ve mesleki çalışmalar. İngilizce özgeçmiş ve işe başvuru mektubunu hazırlama teknikleri. Tasarım işleriyle ilgili İngilizce sunumlar hazırlama, sözel ve yazılı olarak sunma..
GRT 401 GRAFİK TASARIM – PROJE V (0+0+6) 3 AKTS 5
(Graphic Design Project V)
Çevresel grafik ve bilgilendirme tasarımı. Kullanım kılavuzları, yollarda ve kamusal alanlarda, havaalanlarında, hastanelerde yönlendirmeyi sağlayan sistemlerin tasarım ve uygulaması.
GRT 411 BASKIRESİM IV (0+0+6) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Printmaking IV)
Özgün baskıresim taslaklarından hareketle taşbaskı baskıresim uygulamaları. Baskıresimde yeni arayışlara yönelme. Deneysel baskıresim çalışmaları.
GRT 412 PORTFOLYO TASARIMI (1+0+2) 2 AKTS 4
(Portfolio Design)
Grafik Tasarım ve Baskıresim disiplinlerinde tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital sunum biçimleri. Özgün portfolyo tasarımları.
GRT 421 PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA (2+0+0) 2 AKTS 4 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Project Development and Application)
Bitirme projesi fikirlerinin geliştirilmesi. Projeler için en uygun bütçe ve kaynakların belirlenmesi. Proje takvimi. Proje öneri dosyası. Projenin yönetilmesi ve uygulanması.
GRT 451 MULTİMEDYA II (1+0+2) 2 AKTS 4 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Multimedia II)
İnternet ortamında yapılacak sunumlar. Web, interaktif CD ile flash ve üç boyutlu animasyon tasarımına yönelik temel uygulamalar. Grafik ve teknik ağırlıklı web sayfaları; ekleme ve güncelleme gibi temel yapılanmalar.
GRT 452 ÖZGÜN KİTAP TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Unique Book Design) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Kitap tasarımının temel ilkeleri. Tipografik yaklaşım ve okunabilirlik ölçütleri. Sayfa düzeni ve sayfa örgüleri. Ciltleme yöntemleri. Kitap üretim teknolojisi.
GRT 453 KAMPANYA GÖRSEL TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Campaign Visual Design) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Kampanya kurgusu bağlamında hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı, reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam yaratım sürecinde fikir gelişimi, ön taslakların hazırlanması, tipografi kullanımı ve sunum taslaklarının hazırlanması.
GRT 455 REKLAM FİLMİ YAPIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Advertising Film Production)
Reklamın genel içeriğinin belirlenmesi, hedef kitle analizleri, medya planlaması ve müşteri temsilciliği. Reklamda düşüncenin filmsel iletiye dönüştürülmesi. Reklam filmleri, anlatı biçimleri ve içerikleri. Görsel üslup seçimi ve hedef kitle ilişkisi. Reklam filmi uygulamaları.
8
GRT 475 SERGİLEME TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Exhibition Design)
Ürün ya da bilginin, bir mekanda insanla kuracağı iletişiminin tasarımı. Müzeler, sergiler, promosyonlar, vitrin düzenlemeleri, fuarlar, iç ve dış mekan uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve bildirişim uygulamaları, stüdyo, sahne çalışmaları.
GRT 490 BİTİRME PROJESİ (0+0+8) 4 AKTS 10
(Graduation Project)
Grafik Tasarım ve Baskıresim alanlarının birinde belirlenen bir proje üzerinde danışman öğretim elemanı gözetiminde, öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerilerin uygulanması.
Önkoşul: Yoktur.
GSE 461 KISA FİLM (3+0+0) 3 AKTS 5
(Short Film)
Kısa film tanımı, tarihsel süreç ve türleri. Kısa filmde senaryo yazımı, bütçe planlaması, pazarlama ve prodüksiyon. Konulu, belgesel ya da deneysel türde film yapım ve yönetim etkinlikleri.
GSE 463 GÖSTERGEBİLİM (3+0+0) 3 AKTS 5 istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
(Semiotics)
Dilbilim çıkışlı göstergebilim disiplininin ana kuramsal çerçevesi ve edebiyattan popüler kültüre dek farklı alanlarda bir okuma yöntemi olarak kullanılması. Mimarlık, plastik sanatlar, endüstri tasarımı, grafik tasarım gibi görsel disiplinlerde göstergebilimin uygulanması ve farklı çözümleme örnekleri.
GSE 464 EKSLİBRİS TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Ex-libris Design) istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri
Kitapların iç kapağına yapıştırılan, üzerinde kitap sahibinin adı ve ilgisi doğrultusunda görsel ögenin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalar. Özgün ekslibris tasarımı, çoğaltılması ve numaralandırılması.
GSE 466 OYUN TASARIMI (3+0+0) 3 AKTS 5
(Game Design)
Oyun ve oyunun özellikleri. Oyunun psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla incelenmesi. Bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunu tasarım sürecinin temel aşamaları ve öne çıkarılması gereken özellikler. Bilgisayar oyunlarının türleri ve etkileri. Oyunun bileşenleri. Oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik gerçekçilik ve pedagojik yönleri. istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri ,tez siteleri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031