Jeoloji Mühendisliği Bitirme Tezi Örnekleri

  jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ve KAYNAKLARI
MAT 101 Matematik I (4 2 0 ) 5
Sayılar, Eşitsizlikler, Doğru, Çember, Konikler (Parabol, Elips, Hiperbol), Fonksiyonlar, Fonksiyonların
Sınıflandırılması, Bazı Özel Fonksiyonlar, Sınırlı ve Monoton Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar, Ters
Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Dizi, Yakınsak ve
Iraksak Diziler, Aritmetik ve Geometrik Diziler, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Sürekli Fonksiyonlar
Üzerine Bazı Teoremler, Türev, Yüksek Basamaktan Türevler, Parametrik Olarak Verilen Fonksiyonların
Türevi, Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi, L’Hospital Kuralı, Belirsiz Limitler, Diferensiyel ve Yaklaşık
Hesaplar, Grafik Çizimi, Belirsiz İntegraller.
Kaynaklar:
1. Lipmann Bers and Frank Karal, Calculus, Holt Rinehart and Winston, New York, 1976.
2. W.E.Boyre and R. C.Diprima, Calculus, John Wiley and Sons, New York, 1988.
3. E.Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Eastern, Bombay, 1989.
4. H.Anton, Calculus, John Wiley and Sons, New York, 1999.
KİM 101 Kimya I (2 2 0 ) 3
Kimya bilimleri, kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal
bağlar, gazlar, sıvılar ve hal değişimleri ve katılar.
Kaynaklar:
1. Sarıkaya, Y. ve Erdik, E., Temel Üniversite Kimyası I, II, Ankara, 2001.
2. Tahsin, U. ve Serpil, A., Genel Kimya (Ülkeler ve Modern Uygulamaları), Ankara, 2002.
MAT 102 Matematik II (4 2 0 ) 5
Belirli İntegraller ve Uygulamaları, Alan, Hacim Hesabı, Yay Uzunluğu Hesabı, Bir Dönel Yüzeyin Alanının
Bulunması, İntegral Yardımıyla Limit Hesabı, Ortalama Değer, Genelleştirilmiş İntegraller, Bir Eğri Boyunca
Kütle Hesabı, Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımı, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit,
Süreklilik, Kısmi Türevler, Herhangi Bir Yönde Türev, Tam Diferansiyel, Bölge Dönüşümleri, Çok Değişkenli
Fonksiyonlar İçin Taylor Açılımı, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum, İntegral İşareti
Altında Türev Almak, İki Katlı İntegral ve Uygulamaları, Üç Katlı İntegraller ve Uygulamaları, Küresel ve
Silindirik Koordinatlar, Eğrisel İntegraller, Green Teoremi.
Kaynaklar:
1. Lipmann Bers and Frank Karal, Calculus, Holt Rinehart and Winston, New York, 1976.
2. W.E.Boyre and R. C.Diprima, Calculus, John Wiley and Sons, New York, 1988.
3. E.Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Eastern, Bombay, 1989.
4. H.Anton, Calculus, John Wiley and Sons, New York, 1999.
KİM 102 Kimya II (2 2 0 ) 3
Karışımlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, sulu çözelti tepkimeleri ve iyon dengeleri,
kimyasal termodinamik ve elektrokimya.
Kaynaklar:

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Sarıkaya, Y. ve Erdik, E., Temel Üniversite Kimyası I, II, Ankara, 2001.
2. Tahsin, U. ve Serpil, A., Genel Kimya (Ülkeler ve Modern Uygulamaları), Ankara,
2002.
KIM 107 Kimya Lab. (0 0 2) 1
1. GİRİŞ: Kimyada Kullanılan Ölçme Birim Sistemleri ve Hesaplamaları, Madde ve Enerjinin Tanımı,
Kimyanın Temel Yasaları
2. KİMYASAL HESAPLAMALAR: Mol Kavramının Tanımlanması ve Hesaplamaları, Kimyasal Formüllerin
Bulunması, Tepkimeler, Tepkime Denklemlerinin İncelenmesi, Yükseltgenme ve İndirgenme ve Yükseltgenme
Sayısı ile İlgili Tanımlamalar, Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi, Kimyasal Tepkimelere Dayanan
Hesaplamalar
3. ATOMUN YAPISI: Maddenin Elektriksel Yapısı, Elektron, Proton, Nötron Tanımlanması
Atom Çekirdeği, Atomların Kütlelerinin Belirlenmesi, Kütle Spektrometresi, Elektromagnetik Işımalar, Siyah
Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay, Atom Spektrumları, Atom Kuramları
4. PERİYOTLU DİZGE: Atomda Enerji Düzeyleri, Elektron Dalga Özelliği, Kuantum Mekaniği, Kuantum
Sayıları, Elektron spini, Pauli İlkesi, Elementlerin Elektron Dizilişleri, Periyotlu Dizgenin Bölümleri ve
Elementlerin Türleri, Periyotlu Dizge ve Atomların Özellikleri
5. ATOM ÇEKİRDEĞİNİN YAPISI: Radyoaktif Parçalanma, Kinetiği, Serileri, Çekirdek Dönüşüm
Tepkimeleri, Çekirdek Fisyonu ve Füzyonu, Çekirdek Bağlanma Enerjisi, İzotoplardan Yararlanma
6. KİMYASAL BAĞLAR: Lewis Simgeleri, Kovalent Bağ, İyonik Bağ, Lewis Formülleri, Rezonans, Formal
Yük, Bağın Polarlığı, Dipol Moment, Bağ enerjisi, Bağ Uzunluğu, Kimyasal Bağlanma Kuramları, Moleküller
Arası Etkileşimler

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
7. GAZLAR: Gaz Hali, Gazların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Mol, Hacim, Basınç, Sıcaklık, Gazların
Hacmi Üzerine Basıncın Etkisi, Gazların Basıncı ile Sıcaklığı Arasındaki İlişki, Gazların Hacminin Madde
Miktarı ile Değişimi, İdeal Gaz Yasası, İdeal Gaz Karışımları, Kinetik Gaz Kuramı, Moleküllerde Hız ve Enerji
Dağılımı, İdeal Gaz Yasasından Sapmalar, Gazların Sıvılaştırılması
8. SIVILAR VE HAL DEĞİŞİMLERİ: Sıvı Hal, Buharlaşma Kavramları, Buharlaşma Entalpisi, Donma
Noktası, Kaynama Noktası, Sıvıların Buhar Basıncı, Katıların Buhar Basıncı, Hal Değişim Eğrileri, Faz
Diyagramları
Kaynaklar
1. Temel Üniversite Kimyası (Prof.Dr. Yüksel Sarıkaya, Prof.Dr. Ender Erdik)
2. Genel Kimya-Temel Kavramlar (Çeviri: Raymond Chang)
3. .Genel Kimya-İlkeler ve Modern Uygulamalar (Çeviri: Petrucci, Harwood ve Herring)
FZM. 111 Fizik I (2 2 0 ) 3
Fizik ve ölçme, Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Hareket kanunları, Dairesel hareket, Hareket
kanunlarının diğer uygulamaları, İş ve Enerji, Potansiyel enerji, Enerjinin korunumu, Çizgisel momentum,
Dönme kinematiği, Dönme momenti, Denge.
Kaynaklar:
1. Fen ve Mühendislik için Fizik. R.A. Serway, Cilt I.
2. Çeviri editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 1995, Ankara.
JEM101 Genel Jeoloji (3 0 2 ) 4
Yerbilimlerinin ilgili alanları; Güneş Sistemi, Yerkürenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri, mineraller ve
kayaçlar, tabakalı kayaçların özellikleri, fiziksel ve kimyasal bozunma plaka tektoniği ilkeleri, Kayaçların
tektonik deformasyonları, Jeolojik Zamanlar, Jeolojik Haritalar, Mineral ve Kayaçların Tanınması
Kaynaklar:
1. VAROL, B , Genel Jeoloji Ders Notları. Fakülte Kampüsü Fotokopi Merkezi
2. KETİN, İ, Genel Jeoloji Cilt 1 . İ.T.Ü Yayını No.22, 597 s.
3. SEYİTOĞLU, G, 2000 , Taşların Dünyası : TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 136, 64s : ( Çeviri :
Symes R.F. Eyewitness Rock and Mineral).
4. YURTÖREN ,D, 1999, Depremler ve Yanardağlar : TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 71, 32s : (
Çeviri : Fiona W, Earthquakes and Volcanes )
5. PLUMMER,C.C. and McGeary D, 1985, Physical Geology . Wm.C. Brown Publishers Dubuque,Iowa,
513s
6. DALLMEYER,R.D., 1992, Physical Geology : Laboratory Text and Manual : Kendall/ Hunt
Publishing Company ,465 s.
JEM 102 Statik (2 0 0 ) 2

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Temel kavramlar, vektörler, iki boyutlu denge analizi, üç boyutta denge, rijid cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri,
düzlemsel kuvvetlerin dengesi, uzay kuvvetler sisteminde denge, yayılı yükler, ağırlık merkezleri, kafes
merkezleri, sürtünme, atalet momentleri.
Kaynaklar:
1. Statik (F. P. Beer ve E. R. Johnston, Çeviren: Fikret Keskinel, Tekin Özbek)
JEM 104 Topoğrafya ve Harita Bilgisi (2 2 0) 3
Harita Bilgisi
Kartografyanın tarihçesi, Yeryüzü ve koordinatlar sistemi, Haritalarda ölçek, Harita projeksiyonları, Arazi
şekillerini haritada gösterme metodları, Topoğrafik haritaların okunması, Pusula ve parçaları, Düzlemsel ve
çizgisel yapıların ölçülmesi, Şerit metre ve pusula ile bir noktanın belirlenmesi, Bilinen iki ya da üç noktadan
yararlanarak yer bulma, Düzlemler ve topoğrafya ilişkisi (V kuralı), Jeolojik haritalara giriş ile ilgili özgün
uygulamalar
Topoğrafya Kaynakları:
1. Seyitoğlu, G. 2003. ). Harita Bilgisi ders notları. Ankara Universitesi, Tektonik Araştırma Grubu.
2. Campbell, J. 2001. Map use & analysis. Mc Graw Hill, Fourth Edition
3. Maltman, A. 1996. Geological maps: an introduction. John Wiley & Sons. Second Edition.
FZM. 112 Fizik II (2 2 0 ) 3
Yük ve elektrik alan, Gauss yasası, Elektrik potansiyeli, Sığa ve di-elektrikler, Akım ve direnç, Doğru akım
devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım devreleri,
Elektromanyetik dalgalar.
Kaynaklar:
1. Fen ve Mühendislik için Fizik. R.A. Serway, Cilt II. Çeviri editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme
Yayıncılık, 1995, Ankara.
JEM 119 Tasarı Geometri (1 2 0) 2
Üç boyut kavramı, dik çizgiler ve düzlemler,dik izdüşüm, merkezi izdüşüm,bir çizginin kesişen diğer çizgi
üzerindeki merkezi izdüşümü, bir düzlemin kesen bir düzlem üzerindeki merkezi izdüşümü, izdüşüm
uygulamaları, dik düzlemlerin izdüşümleri, problemler.
Kaynaklar:
1. Prof.Dr. H.Hacısalihoğlu Ders notları
JEM201 Mineraloji (3 0 2 ) 4
Mineralllerin kristal morfolojileri, kristal sistemleri, fıziksel ve kimyasal özellikleri; elementler, silika grubu
mineralleri, feldspatlar, karbonatlar, mikalar, piroksenler, amfiboller, oksitler, hidroksitler, halitler, sülfitler,
arsenitler, sülfatlar, nitratlar, boratlar, fosfatlar, ve diğer minerallerin makroskopik incelenmesi.
Kaynaklar:
1. Dana’ s New Mineralogy: Gaines, Skinner, Foord, Mason, & Rosenzweigh, 1997.
2. Mineralogy: Perkins, 1998.
3. Manual of Mineralogy: Klein & Hurlburt, 1993.
4. Simon and Shuster’ S Guide to Rocks and Minerals: Mottana, Crespi, & Liborio; Prinz, Harlow, &
Peters (eds), 1978.
5. An Illustrated Exploration of Dynamic World of Minerals and Their Properties: Robinson, 1994.
6. Mineraller: Sahin, Kosun, Agrılı, ve Mengi, MTA, 1994.
JEM202 Optik Mineraloji (2 2 0 ) 3
İzotrop ve anizotrop mineraller optik eksenler, ortoskopik ve konoskopik inceleme, sönme, sönme açısı tayini,
optik engebe, çift kırma, ikizlenme, optik uzanım, bozunma, kayaç yapıcı minerallerin optik mikroskopta
incelenmesi
Kaynaklar:
1. Erkan Y., 1999, Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelenmeleri Hacettepe
Üniversitesi Yayını Yayın No:A 26, 497s.
2. Kadıoğlu Y.K., 2001, Kayaç oluşturan minerallerin Atlas CD si (Compact Digital Data halinde),
Ankara Üniversitesi (Ders notu şeklinde)

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
3. Kerr P.F., 1977 Optical Minerlogy.McGraw-Hill Book Company,492p.
4. Optic Mineralogy Volume-1 Theory and Techniques: Ernest G. Ehlers, 1987.
5. Optic Mineralogy Volume-2 Mineral Descriptions: Ernest G. Ehlers, 1987.
6. Dana’ s New Mineralogy: Gaines, Skinner, Foord, Mason, Rosenzweigh, 1997.
JEM 203 Yapısal Jeoloji (3 0 2) 4
Tanım, Gerilme ve deformasyon, Kıvrımlar, Klivaj, foliasyon ve lineasyon, Çatlaklar ve makaslama kırıkları,
Faylar, Uyumlu ve uyumsuz sokulumlar, Kırılgan – sünümlü geçişi, Makaslama zonları. Uygulamalar: ortografik
ve stereografik izdüşüm metodları, Yapıların jeolojik harita örnekleri ile incelenmesi.
Kaynaklar
1. Gökten, E. 1994. Yapısal Jeoloji ders notları. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, yayınları no 11.
2. Seyitoğlu, G. 2002. Yapısal Jeoloji ders notları. Ankara Üniversitesi, Tektonik Araştırma Grubu.
3. Davis, G. H. & Reynolds, S. J.1996. Structural Geology of Rocks and Regions. John Wiley & Sons,
2nd. Ed.

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
4. Rowland, S. H. & Duebendorfer, E. M. 1994. Structural Analysis and Synthesis; A Laboratory
Course in Structural Geology, Blackwell.
JEM204 Paleontoloji ( 3 0 2 ) 4
Fosilleşme fosilleşme ortamları ,fosillerin zamansal dağılımları, protista, porifera, Archaeocyatha, Coelenterata,
Brachiapoda, Echinodermata, Molluska şubelerine ait fosillerin sistematik incelenmesi ve tanımı..
Kaynaklar:

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Brasier, M. D., 1981, Microfossils, George Allen, 193, p.
2. Orlov, Y. A., 1962, Fundamentals of Paleontology, Akad. Nausk SSr, 727 p.
3. Toker, V. & Okan, Y., 1988, Mikropaleontoloji ders Notları, 121 s.
4. N.H. Easten, 1960, Invertebrate Paleontology. US of America C.N. 59-13921 NY
5. Raymond C. Moore 1954-1971. Treatise on Invertebrate Paleontology. Geol. Soc. Of America, NY
6. Wenz, W., Zilch, E., 1959-1960, Gastropoda Euthyneura. Berlin.
7. Sayar, C., 1991, Paleontoloji, Omurgasız Fosiller, İTÜ, s. 1435, İstanbul.
JEM 205 Stratigrafi İlkeleri ve Sedimantoloji (3 0 2 ) 4
Sedimantasyon ve çökelme süreçleri; Fasiyes; Diskordanslar; Stratigrafik korelasyon; Stratigrafi-Jeokronoloji
ilişkileri; Sedimanter süreçler ve tektonik ilişkiler; Tortul yapılar; Çökelme modelleri; Paleocoğrafya ve
provenans analizinde veri derleme.
Kaynaklar:
1. Principles of sedimentology and stratigraphy, Sam Boggs, Jr.
2. Sedimentology process and product, M. R. Leeder
3. Principles of sedimentary basin analysis, Andrew Miall
4. Principles of sedimentology, Friedman, G. M. & John Sanders
5. Sedimantoloji ve sedimanter kayaçlar, Prof. Dr. Şüayip Üşenmez
6. Çökel Bilim, Prof. Dr. Mehmet Önalan
7. H.Anton, Calculus, John Wiley and Sons, New York, 1999.
8. E.Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Eastern, Bombay, 1989. E
JEM 206 Malzeme ve Mukavemet (2 2 0 ) 3
Malzeme bilgisine giriş cisimler ortamların mekanik özellikleri ve davranışları, gerilme ve deformasyon
ilişkileri, cisimlerim yüklenmesi, cisimlerin dayanımı ve dayanım parametreleri cisimlerde yenilme türleri ve
ölçütleri
Kaynaklar:
1. Cisimlerin Dayanımı (Seçil Erim)
2. Kılıç, R., Malzeme ve Mukavemet Ders Notları
3. Budinski, M., K, 2002. Engineering Materials.
4. Murat, E., Yapı Fiziği ve Malzemesi.
5. Kocataşkın, F., 1975, Yapı Malzemesi Bilimi, Özellikler ve Deneyler, dördüncü baskı, Arpaz
Matbaacılık, İstanbul, 132 s.
JFM 207 Genel Jeofizik (2 0 0 ) 2
Jeofiziğin dalları. Jeofiziğin kullanım alanları. Yerbilimleri arası ilişkiler. Uygulamalı jeofiziğin ana yöntemleri.
Gravite, manyetik, doğal uçlaşma, elektrik, doğal ve yapay kaynaklı EM yöntemler. Manyetotelürik, CSAMT,
VLF ve HLEM yöntemler ve uygulamaları. Geçici elektromanyetik yöntem ve kullanımı. Yer radarı yöntemi.
Sismik yöntemlerin ilkeleri. Petrol, maden, yer altı suları ve diğer doğal kaynakların aranmasında jeofiziğin
kullanımı. Depremlerin nedenleri ve etkileri. Deprem coğrafyası. Sismolojik açıdan yer içi yapısı. Deprem
tahmini araştırmaları. Yer-yapı etkileşiminde ve deprem zararlarının azaltılmasında jeofiziğin kullanımı. Kuyu
loglarında temel tanımlar. Gamma – ışını spektrometresi yöntemi.
Kaynaklar :
1. Ulugergerli E.U. 2001 Genel Jeofizik ders notları (yayınlanmamış) A.Ü.M.F. Jeofizik Müh. Böl. (http://
jeofizik.ankara.edu.tr/)
2. Ergin K., 1985. Uygulamalı Jeofizik, İTÜ yayınları
3. Kearey P. Brooks M., 1990. An introduction to Geophysics, 2nd edition, Blackwell Sci. Publi.
4. Telford W.M, Geldort. L.P. and Sheriff R.E. 1990. Applied geophysics, 2nd Edition Combridge
University press.
JEM 208 Saha Jeolojisi (2 4 0 ) 4
Pusula kullanımı; Doğrultu eğim ölçülmesi; Haritada yer bulma; Tabakalanmanın tanınması; Ölçülü kesit alımı;
Ankara civarı jeolojisinin arazide tanıtımı.
JEM 209 Bilgisayar Programlama (2 2 0 ) 3
Bilgisayar donanımının tanımı; Veri işleme; Yazılım kavramı ve DOS işletim sistemi; Algoritma kavramı ve
akış şeması hazırlanması: BASIC programlama diline giriş; Çeşitli problemlerin algoritmalarının çözümü ve
program yazımı.
Kaynaklar:
1. Advanced Basic: Peter Norton
2. QBasic Programing: Peter Norton
3. Visual Basic: Steven Holzner & Peter Norton, 1991
4. Bilgisayar ve Internet Kullanımı: Hasan Cebi Bal, 2002
5. Bilgisayara Giris ve BASIC Programlama Dili: Asir Genc & Hasan Nazir, 1993
6. Ileri BASIC Programma, Programlar ve Bilgi Islem: Adnan Mazmanoglu, 1987
MAT 210 Diferansiyel Denklemler (2 0 0 ) 2
Diferansiyel denklemin tanımı ve sınıflandırılması, birinci basamaktan değişkenlerine ayrılabilir tipten
denklemler, birinci basamaktan Lineer diferansiyel denklemlerin çözümleri, Homogen diferansiyel denklemlerin
çözümü için yöntemler, tam diferansiyel denklemler ve çözümleri, İntegral çarpanı yardımıyla tam diferansiyel
hale getirilen denklemler, bernoulli diferansiyel denklemi ve çözümleri, yüksek basamaktan sabit katsayılı
denklemler için üstel tipten çözümler, bazı fiziksel ve mühendislik uygulamaları (Hız ve ivme hesabı,
yörüngelerin bulunması gibi.
Kaynaklar:

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. S.L. Ross, Differential Equations, John Wiley and Sons, London, 1974.
2. G.F. Simmons, Differential Equations, Tota McGraw-Hill Publishing Company LTD. New Delhi,
1989.
3. R.Bronson, Differential Equations, McGraw-Hill Book Company, 1973.
İST 211 Olasılık ve İstatistik (1 2 0 ) 2
Olasılık; olasılık uzayları dağılımları, rasgele değişkenler rasgele değişkenlerin dağılımı, rasgele değişkenlerin
beklenen değerleri; rasgele örneklerin dağılımı, parametre tahmini, hipoz testleri.
Kaynaklar:
1. Öztürk, F. (1993) Matematiksel İstatistik (Olasılık uzayları ve rasgele değişkenler). A.Ü.F.F. Döner
Sermaye
2. Akdeniz, F. (1995) Olasılık ve İstatistik, A.Ü.F.F. Döner Sermaye
3. Casella, G.and R.L. Berger (2001) statistical jufarence- duxbury.
JEM 212 Jeomorfoloji ( 2 0 0 ) 2
Jeomorfolojinin kapsamı; Ufalanma; Yamaç oluşumu; Akarsu morfolojisi; Drenaj tipleri; Aşınım dönemi; Fosil
aşınım düzeylerinin tanınma metodları; Topoğrafya yorumu.

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Kaynaklar:
1. Pyhsical Geology, Montgomery C. W., Brown Publ., 1987
2. Erol, O., 1978, Jeomorfoloji.
3. The Earth, Atkin/Johnson, Blackwell Sci Publ., 1988.
JEM 214 Tektonik ( 2 0 0 ) 2
Başlıca tektonik hipotezler ve levha tektoniğinin tarihçesi, Temel kavramlar, Levha kinematiği, Depremler ve
odak mekanizması çözümleri, Genişlemeli tektonik rejimler, Sıkışmalı tektonik rejimler, Yanal atımlı tektonik
rejimler, Levha tektoniği ve sedimanter havza oluşumu, Levha tektoniği ve orojenez, Türkiye’nin tektonik
evrimine bir bakış.
Kaynaklar
1. Seyitoğlu, G. 2002. Tektonik ders notları. Ankara Universitesi, Tektonik Araştırma Grubu
2. Van der Pluijm, B. A. & Marshak, S. 1997. Earth Structure. An introduction to structural geology and
tectonics. Mc Graw Hill.
3. Windley, B. F. 1996. The evolving continents. John Wiley & Sons.
JEM 216 Jeoistatistik ( 1 2 0 ) 2
İstatistik metodlarının jeolojik konulara uygulanması; Populasyon, veri ve örnekleme; Verilerin dağılımı ve
nitelikleri; Olasılık teorisi; Jeolojide olasılıklar; Başlıca istatistiksel metodlar; Örnek problemler.
Kaynaklar
1. Necati Tüysüz ve Gülten Yaylalı, 2005, Jeoistatistik Kavramlar ve Bilgisayarlı Uygulamalar. KTÜ.
yayını
2. Sedat Temur , 2003, Jeolojide veri analizleri. Selçuk Ün. yayını
3. Erhan Tercan ve Cem Saraç, 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler.
H.Ü. yayını.
4. Alaattin Kutsal ve Zehra Muluk, 1972. Uygulamalı Temel İstatistik. H.Ü.Yayını
JEM 301 Petrografi ( 3 0 2 ) 4

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  

 

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Kayaçların mineralojik ve dokusal yönden inceleme şekilleri, modal mineralojik bileşimlerin hesaplanması ve
kayaçların adlandırılması kayaçların bozulma tiplerinin belirlenmesi, metamorfik kayaçların dokusal yönden
sınıflandırılmaları, fasiyes, mineral zonları, basınç ve sıcaklık açıdan türlerinin tespiti ve olası köken
kayaçlarının mineral parajenezlerine göre belirlenmesi.
Kaynaklar:
1. Erkan Y., 1998, Metamorfik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Yayını Yayın No:28, 204s.
2. Erkan Y., 1999, Magmatik Petrografi, Hacettepe Üniversitesi Yayını Yayın No:40, 183s.
3. Kadıoğlu Y.K., 2002, Magmatik kayaçların Atlas CD si (Compact Digital Data halinde), Ankara
Üniversitesi (Ders notu şeklinde)
4. Kadıoğlu Y.K., 2002, Metamorfik kayaçların Atlas CD si (Compact Digital Data halinde), Ankara
Üniversitesi (Ders notu şeklinde)
5. Hall A., 1988, Igneous Petrology, English language Book Society/ Longman, 573p.
6. Shelley D., 1993, Igneous and metamorphic rocks underthe microscope, Chapman and Hall, 445p.
7. Yardley B.W.D., 1989, An Introduction to Metamorphic Petrology, Longman Scientific and
Technical, 248p.
JEM 302 Mühendislik Jeolojisi (2 2 0 ) 3
Tünel sınıflaması; Yumuşak ve ser1 zeminlerde tünel açılması; Tünellerde karşılaşılan jeolojik sorunlar;
Barajların sınıflaması; Baraj yerinde jeolojik çalışmalar; Tip seçimine etki eden jeolojik faktörler; Kütle
hareketleri; Şevlerin stabilitesi; Yol ve temellerde mühendislik jeolojisi çalışmaları; Çeşitli mühendislik jeolojisi
uygulamalarının yerinde incelenmesi.
Kaynaklar:
1. Erguvanlı, K., 1995. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, Cağaloğlu, İstanbul.590
2. Waltham, A. C., 1996. Foundations of Engineering Geology, Blackie Academic& Professional, UK,
88 p.
3. Coch, N., K., 1997. Geohazards: Natural and Human, Queens College, City University, NY.473 p.
4. Bienawski, Z. T., 1989. Engineering Rock Mass Classifications, University Park, Pennsylvania, 219 p.
5. Krinitzsky E., L., Slemmons B. D., 1990. Neotectonics in Earthquake Evaluation, The Geological
Society of America 3300 Penrose Place, Colorado 80301. 156p.
6. Bell, F. G., 1993. Engineering Geology, BSP, London
7. Attewel, P., B. And Farmer, I., W., 1976. Principles of Engineering Geology, JW, NY
8. Hobst, L., and Zajic J., 1983. Anchoring in Rock and Soil, Elsevier Scientific Publishing Company,
Amsterdam, 561 p.
JEM 303 Hidrojeoloji ( 3 2 0 ) 4
Hidrojeolojinin konusu ve gelişimi-Doğada suyun dönüşüm dolaşımı-Suların sınıflandırılması-Kayaçların
hidrojeoloji özellikleri-Gözeneklilik-Elek analizi-Geçirimlilik-İletimlilik-Depolama katsayısı-Yeraltı su
akiferleri-Eş su yükselti haritaları-Debi ölçme yöntemleri-Kaynakların sınıflandırılması-Gerçek rejimde boşalım-
Yeraltı suyu bilançosu-Beslenmenin klorür yöntemi ile belirlenmesi-Yeraltı suyu kimyası-Kıyı akiferlerine deniz
suyu girişimi-Çevresel izotop hidrolojisi ve Hidrojeoloji incelemelerinde izlenecek yolları kapsar.
Kaynaklar:
1. Canik, B., 1998. Hidrojeoloji: Yeraltı sularının aranması, işletilmesi, kimyası. 286 sayfa, Ankara.
2. Domenico, P. A. and Schwartz, F. W., 1990. Physical and Chemical Hydrogeology. John Wiley &
Sons, 824 p, Singapore.
3. Freeze, R. A. And cherry, J. A., 1979. Groundwater. Prentice-Hall, 604 p, USA.
4. Todd, D. K., 1980. Groundwater hydrology. Second Edition, John Wiley & Sons, 535 p, Singapure.
JEM 304 Jeokimya ( 3 2 0 ) 4
Jeokimyasal kavramlar; Yerin kimyasal yapısı; Plütonik, volkanik ve metamorfik kayaçlarda elementlerin
dağılımı ve ilişkileri; Jeokimyasal denklem ve grafiklerin kullanılması ve yorumları. Organik kayaçların
kimyasal bileşimleri (Bitümlü şeyler, petrol, kömür ve antrasitler), Organik maddenin depolandığı ortamların
jeokimyasal koşulları, anoksik ortam modelleri (Türkiye’den ve Dünyadan örnekler)
Kaynaklar:
1. Schroll E. 1976, Analytische Geochemie Band I, Methodik Band II, Grundlagen und Anwendungen,
Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 292 + 374 p.
2. Krauskopf, Konrad, B., 1989: Introduction to Geochemistry, Mc Graw-Hill International Editions
Earth & Planetary Sciences Series 617 p.
3. Faure Gunter, 1986: principles of isotope geology, John Wiley & Sons, NY, 589 p.
4. B.P. Tissot and D.H. Welte, 1978, Petroleum Formation and Occurences, Springer – Verlag,Berlin
5. D.Emery, A.Robinson,1993. Inorganic Geochemistry Applications to petroleum Geology.
6. S.D.Killops, V.J.Killops, 1993. An Inroduction to Organic Geochemistry.
7. M.L.Bordenave, 1993. Applied petroleum geochemistry.
8. J.Brooks, 1981.Organic Maturation Studies and Fossil Fuel Exploration.
9. A.Sarı.(çeviri kitap) Petrol Jeologları için organik jeokimya.
JEM 305 Zemin ve Kaya Mekaniği ( 3 2 0 ) 4
Zeminin tanımı ve çeşitleri, kıvam limitleri, tane boyu analizi, zemin sınıflaması kil mineralleri, zeminlerin
geçirimliliği, kılcallık, efektif gerilme, kompaksiyon, konsolidasyon, zeminlerin kayma dayanımı, kayaların
sınıflandırılması ve indeks özellikleri, kaya dayanımı ve yenilme kriteri, kayalarda ilksel gerilmeler ve ölçümü,
kayalarda zayıflık düzlemleri, kayaların şekil değiştirebilirliği, yer altı açıklıklarında kaya mekaniği
uygulamaları, kaya destekleme ve sağlamlaştırma yöntemleri.
Kaynaklar:
1. Geoteknik Mühendisliğine Giriş (R. D. Holtz ve W. D. Kovacs, Çeviren: Kamil Kayabalı)
2. Kaya Mekaniğine Giriş (R. E. Goodman, Çeviren: Kamil Kayabalı)
3. Kılıç, R., 2001. Zemin ve Kaya Mekaniği Ders Notları
4. Kılıç, R., 1996, Kaya Mekaniği Ders Notları, A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 39, 83
s.
5. Lambe, T., W. and Whitman, R., V., 1979, Soil Mechanics, JW, NY.
6. Craig, R., F., 1984, Soil Mechanics, ELBS, UK407, p.
7. Vickers ,B., 1983, Laboratory Work in Soil Mechanics, Granada, London.
8. Mitchell, J., K., 1976, Fundamantels of Soil Behaviour, John Wiley and Sons, New York.
9. Das, B., M., 1998. Principles of Geotechnical Engineering, Fourth edition, PWS Publishing Company,
Boston, 696 p.
10. Goodman, E., R., 1989. Introduction to Rock Mechanics, 2nd edition, JW and Sons, NY,554 p.
11. Bell, F., G., 1992, Engineering in Rock Masses,Butterworth – Heinemann Ltd, 570 p.
12. Stacey, T., R., and Page, C. H., 1986, Practical Handbook for Underground Rock Mechanics, Trans
Tech Publications, 135 p.
13. Obert, L., and Duvall I., W., 1967, Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock, John Wiley
& Sons Ltd, NY, 637 p.
14. Ataman, T., 1982, Kaya Mekaniğine Giriş, ODTÜ Müh. Fak. Yay., 236 s.
15. Yüzer, E., ve Vardar, M., 1986, Kaya Mekaniği, İTÜ, 185 s.
JEM 306 Jeolojik Harita Alımı ( 2 4 0 ) 4
Jeolojik özelliklerin harita üzerinde gösterimi; Jeolojik unsurların arazide tanınması; Haritalamada ölçek ve
jeolojik ayrıntı ilişkisi; Arazide jeolojik harita alımı çalışması; Jeolojik raporun hazırlanması
JEM 307 Tarihsel Jeoloji (2 0 0 ) 2
Prekambriyen, Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik zamanlarının devir ve devreleri; Gelişen jeolojik olaylar;
Devir ve devrelerin fosil grupları, litofasiyesler ve iklim Özellikleri.
Kaynaklar:
1. Moullade, M & Nairnn, A.E.M., 1991, The Phanerozoic Geology of the World, Elsevier, 429 p.
2. Woodford, A. O., 1965, Historical Geology, Freeman, 512 p.
3. Foster, R.J. 1991, Historical Geology, Mac Millan, 374 p.
4. Baykal, F., 1971, Historik Jeoloji, KTÜ Yayını No:38, 346 s.
5. Papp, A., Thenius, E., 1959: Handbuch der Stratigraphischen Geologie. Stuttgart.
JEM 308 Sedimanter Kayaç Petrografisi ( 2 0 2 ) 3
Detritik, karbonat, volkanoklastik ve evaporitik sedimanter kayaç gruplarının tanımı ve sınıflandırılması;
Mineralojik, dokusal ve diyajenetik özelliklerinin saptanması; Sedimanter kayaçların ortamsal modellenmesi;
Ekonomik potansiyelleri.
Kaynaklar:
1. Varol, B., Sedimanter Kayaçlar Petrografisi Ders Notları . Fakülte Kampüsü Fotokopi Merkezi.
2. Üşenmez, Ş, 1985, Sedimantoloji ve Sedimanter Kayaçlar, Gazi Üniversitesi Yayını No.87., 403s.
3. Üşenmez, ,Ş., 1996, Karbonat Kayaçların Sınıflandırılması . Yozgat Müh.Mimarlık Fak. Basımı.432s.
4. Erkan,Y.,1998, Sedimanter Petrografi . Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Yayın No.44,
135s.
5. Tucker,M.E.,1986, Sedimentary Petrology An Introduction. Blackwell Scientific Publications.
Oxford, London, Edinburg, 252s.
6. Blatt, H., 1992, Sedimantary Petrology . W.H. Freeman and Company , New York, 564
7. Pettijohn, F.J., 1975, Sedimentary Rocks . Harper & Row, Publishers, New York, Evanston, San
Francisco,and London. 628s.
JEM 309 Deniz Jeolojisi ( 2 0 0 ) 2
Deniz ve okyanus havzalarının oluşumu ve yapısal özellikleri; Denizaltı jeomorfolojisi ve alt böIümleri; Deniz
sedimentolojisi ve denizaltı çökellerinin tür ve dağılımı; Deniz seviyesi değişim nedenleri ve araştırma
yöntemleri; Cansız denizaltı kaynakları; Deniz jeokimyası ve kronolojisi; Deniz kirliliği ve çevresel etmenler;
Deniz araştırmalarında kullanılan alet ve gereçler
Kaynaklar:
1. Thurman,H.V., 1997. Introductory Oceanography. Prentice Hall, New Jersey, 544 s.
2. Seibold,E. and Berger,W.H., 1982. The Sea Floor. Springer-Verlag, New York., 273s.
3. Kennett,J.P., 1982. Marine Geology, Prentice-Hall, 813 s.
JEM 310 Petroloji (2 0 0 ) 2
Magmatik Petroloji- Magmatizma ve global tektonik süreçler; magmatik kayaların jeokimyasal Özellikleri;
kısmi ergime süreçleri; birincil magmaların bileşimleri; okyanus ortası sırtlar, ada yayları, aktif kıtasal kenarlar,
yayardı havzalar; levha içi magmatizma. Metamorfik Petroloji- Metamorfizma, jeotermal gradyan ve çift
metamorfik kuşaklar, çift metamorfik kuşakların levha tektoniği yorumu; düşük basınç metamorfizmasının
tektonik konumu; kıta çarpışması ve metamorfizma; jeolojik zaman içinde metamorfizmada değişimler.
Kaynaklar:
1. Ehlers G.E. and Blatt H., 1982, “Petrology Igneous, Sedimantary, and Metamorphic”, W.H.Freeman
and Company, San Francisco, 732p.
2. Rollinson R.H., 1993, “Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation” , Longman,
352p.
3. Wilson M., Igneous Petrogenesis,Unwin Hyman London, 466p.
4. Winkler H., 1979, Petrogenesis of Metamorphic Rocks, Springer-Verlag, 348p.
JEM 311 Çevre Jeolojisi (2 0 0 ) 2
Yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi; Kirlenme kaynakları ve önlemler; Düzenli katı atık depolama sahalarının
jeolojisi ve tasarım kriterleri; Su baskınları ve korunma yolları; Heyelanlar ve çevre üzerine etkileri;
Depremlerin çevresel etkileri; Deprem tehlikesine karşı tedbirler; Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerine etkisi.
Kaynaklar:
1. Blatt, H., 1994. Laboratory exercises in environmental geology. Wm.C. Brown Publishers, 182 p,
USA.
2. Foley, D., McKenzie, G.D. and Utgard, R.O., 1993. Investigations in environmental geology.
Prentice-Hall, 304 p, USA.
3. Keller, E. A., 1996. Environmental Geology. 521 p, USA.
JEM 313 Rezervuar Jeolojisi (2 0 0 ) 2
Saha Jeolojisi incelemeleri: ölçülü stratigrafi kesitleri (ÖSK), örnekleme. Yeraltı jeolojisi incelemeleri: Sondaj
kırıntıları, karotlar: ortam analizleri, fasiyes analizleri, temiz rezervuarlar, killi rezervuarlar, çatlaklı rezervuarlar.
İnce kesit incelemeleri: diyajenez tipleri, ince kesitlerle porozite tiplerinin incelenmesi, tane boyu analizleri,
killilik analizleri. Laboratuvar analizleri: PVT analizleri, basınç analizleri. Log incelemeleri: loglarda hazne kaya
korelasyonları. Fasiyes analizleri ve ortam yorumları: hidrodinamik incelemeler. Petrol-gaz ve su hareketlerini
göstermek için çeşitli hidrodinamik haritaların yapılması. DST diyagramlarının analizleri ve yorumlanması.
Rezervuar hesaplamaları.
Kaynaklar:
1. AAPG Yayınları
2. Journal of Petroleum yayınları
3. Seismic Stratigraphy-application to hydrocarbon exploration
4. Editör: Charles E. Pyton
5. Sea Level Changes ( Society of Economic Paleontologists and Mineralogists )
6. Editörler. Cherly K. WilgusHenry Posamantier Charles A.Ross
7. Schlumberger Log Kitapları, Schlumberger Well Evaluatıon Publıcatıons
8. Reservoir Geophysics Editör: Robert E. Sheriff ( SEG: Society of Exploration Geophysicists )
JEM 314 Petrol Aramalarında Jeofiziksel Yöntemler (2 0 0 ) 2
Giriş ve dersin önemi, Sismik ,sismik kaynaklar ve sismik çalışmaların yeraltı aydınlatılması ve petrol
aramalarındaki önemi,Kara ve deniz sismiği, sismik ve uygulama yöntemleri,Sismik verilerin alımı ve
kaydedilmesi,Sismik lokasyon haritası, petrol kapanlarının sismik yöntemlerle belirlenmesi ve yorumu.Değişik
petrol kapanlarının sismik kesitlerde gösterilmesi, Zaman haritaları, Gravimetre ve Manyetometre ölçümleri ve
jeolojik değerlendirmeler, Gravimetrik ve manyetometrik çalışmaların petrol aramalarındaki önemi ve kapan
belirlemedeki rolü, Sismik, gravimetrik ve manyetometrik verilerden yapılan haritalar ve petrol aramalarında
kullanılması ve yorumu.
Kaynaklar:
1. Dizioğlu.M.Y ve Keçeli. A.D, 1981, Elektrik ve Elektromagmetik Prospeksiyon Yöntemleri. İ.Ü
Yayınları
2. Ergin.K, 1981, Uygulamalı Jeofizik, İTÜ Yayınları
3. Çoruh.C, 1984, Yansımalı Sismikte Temel Kavramlar, TPAO Yayınları
4. Yüksel.S, 1991, Sismik Dışı Yöntemler, Gravite ve Manyetik, TPAO Yayınları
5. Us.U, 1993, Sismik Yöntemler ve Yorumlamaya Giriş, TMMOB, Jeofizik Müh. Odası
6. .Özdemir.H,Mumcuoğlu.Ç ve Us.E.A,1991,Sismik Sekans Stratigrafisinin Temel Esasları.TPAO
yayınları.
7. Sonel.N, 2000. Petrol Aramalarında Jeofiziksel Yöntemler Ders Notu, A.Ü.M.F., Ankara
8. Tardu.T ve Baysal.E,1995,Sequens Stratigrafi Prensipleri.TPAO yayınları
JEM 316 Sondaj Bilgisi (2 0 0 ) 2
Sondajın tanımı, önemi ve amacı, kaynaklar, Sondaj türleri, Sondaj donanımı, Sondajların sınıflandırılması,
Sondaj Yöntemleri ve Makinaların Bölümleri, Elmaslı sondaj tekniği, Rotari sondaj tekniği, Sodaj hidroliği ve
kaçaklar,koruma boruları ,Sondaj dizisi arızaları ve kurtarma,Sondaj ekipmanları, Sondaj sıvıları,çeşitleri ve
özellikleri,Sondajlarda kullanılan standartlar ve takım dizileri,Tijler ve çeşitleri, Karot sondajı, karotiyerler ve
çeşitleri, Delici uçlar, matkap seçimi, yönlü sondajlar, sondajlarda sapmalar,Sondajda verimlilik ve güçlükler,
personel eğitimi, sondajda kazalar, Sondaj ekipmanlarının gösterilmesi.
Kaynaklar:
1. Yalçın. A, 1991, Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları, TMMOB, Maden Müh. Odası.
2. Göktürk. A, 1983, Sondaj Tekniği, İTÜ, Maden Fak. Yayınları.
3. Seze .V, 1974, Sondaj Tekniği, MTA Yayınları
4. Sonel .N, 2000. Sondaj Bilgisi Ders Notları, A.Ü.M.F., Ankara
JEM 318 Organik Jeokimyaya Giriş (2 0 0 ) 2
Organik maddenin kaynağı ve üretimi, biyojenik maddenin kimyasal bileşimi; organik maddece zengin
sedimentlerin birikimleri için koşullar; organik maddenin erken diyajenezi; kerojen ve ilgili materyaller; organik
maddenin ısısal parçalanması ve fosil yakıtların oluşumu; kerojen, kömür ve humik materyalin oluşumu; güncel
sedimentlerin moleküler gelişimi; organik madde ve metalce zengin depolar; Kuvaterner araştırmalarına organik
jeokimyanın uygulanması.
Kaynaklar
1- Sarı, A.2008. Organik Jeokimya Ders Notları. A.Ü.Müh.Fak.Jeo.Müh.Böl.
2- Sarı, A.1997. Petrol Jeologları için Organik Jeokimya. A.Ü.FF. Döner Sermaye İşletmesi yayınları.
No.47.
3- Killops, S.D and Killops, V.J. 1993. An Introduction to Organic Geochemistry. Longman Scientific and
Technical .UK.265 p.
4- Engel,M.H., and Macko, S.A., 1993. Organic Geochemistry: Principles and applications. Plenum Pres,
Newyork and London.834p.
5- Bordenave, M.L., 1993. Applied petroleum Geochemistry. Technip,Paris. 524p.
JEM 403 Petrol Jeolojisi (3 2 0 ) 4
Petrolün tanımı, kaynaklar,petrol arama yöntemleri, Petrolün kökeni ve bileşimi, Organik maddenin petrole
dönüşüm kriterleri, İdeal kaynak kaya kriterleri ve analiz yöntemleri,Organik jeokimyasal verilerin haritalanması
ve yorumu,Jeotermal gradyan ve ısı akısı,Katı petrol bitumları ve kullanım olanakları,Petrol yağlarını fiziksel
özellikleri, Petrol hazne kayası ve değerlendirme, petrol kapanları,çeşitleri ve sınıflandırılması, Petrolün birincil
ve ikincil göçü ve göç mekanizmaları, Sedimanter havzalar ve petrol oluşturma özellikleri, Dünya’ da ve
Türkiye’ de petrol ve doğal gaz,Kuyu logları ,çeşitleri ve petrol aramalarındaki önemi,Yeraltı jeolojisi, Yeraltı
harita çeşitleri ve çizim yöntemleri, korelasyonlar ve çeşitleri,Yeraltının sismik ,kuyu logları ve jeolojik verilerle
aydınlatılması,Petrol ve yer altı jeolojisinde kullanılan işaret ve semboller.
Kaynaklar:
1. Erdöl , Erdgas ve Kohle , Erdöl ve Erdgas ve Schlumberger Periyodikleri
2. Sonel.N, 2001, Petrol ve Yeraltı Jeolojisi ,A.Ü. Müh.Fakültesi,Ankara
3. Göksu.G, , 1981, Yeraltı Jeolojisi. İ Ü. Yayınları.
4. Kulke.K, 1995, Regional Petroleum Geology of the World, Part: I-II, Berlin, Stuttgard.
5. Tissot.B.P and Welte.D.H, 1978, Petroleum Formation and Occurences, Springer – Verlag,Berlin
6. Beckmann .H,1976,Geology of Peroleum. Vol.2 Geogical prospecting of Petroleum
Ferdinand Enke Ferlag, Stuttgart.
7. Levorsen.A.I, 1972, Geology of petroleum.
8. Selley.R.C, 1985, Elements of Petroleum Geology.
9. Welte.D.H ,Horsfield.B and Baker.D.R, 1996, Petroleum Geology and Basin Evolution.
JEM 404 Türkiye Jeolojisi ( 2 0 0 ) 2
Alp sistemi içinde Türkiye’nin yeri; Çekirdek kıtalar ve masif1er, iç yapıları; Türkiye’nin Paleozoyik, Mesozoyik
ve Senozoyik mostralarının yerleri ve istif özellikleri; Paleocoğrafik gelişimle ilgili görüş ve yorumlar
Kaynaklar:
1. Türkiye Petrol Jeologları Dergisi
2. Türkiye Jeoloji Bülteni Dergisi
3. MTA Dergisi
JEM 405 Maden Yatakları ( 3 0 2 ) 4

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Maden yatağı tanım ve sınıflandırılmaları- cevher yan kayaç ilişkisi- cevher geometrisi cevher yapı dokularıparajenez
ve süksesyon- zonalite- jeotermometre- maden yataklarının oluşumu; magnetik, sedimanter,
metamorfik yataklar- krom, platin, nikel, kobalt, bakır, demir, manganez, titan, kalay, volfram, molibden,
kurşun, çinko,antimon, civa, alüminyum, radyoaktif hammaddeler. Maden arama ve prospeksiyon yöntemleri,
rezerv tenör kavramları ve hesaplamaları, cevher tiplerinin kesitler üzerinde yorumlamaları, maden örneklerinin
tanınması.
Kaynaklar:
1. A.W.Rose,1979.Geochemistry in Mineral Exploration.
2. A.M.Evans, 1987. An Inturduction to Ore Geology.
3. W.E.Petrascheck, W.Pohl, 1982. Eine Einführung in die Wissenschaft von den mineralischen
Bodenschatzen.
4. GÜMÜŞ, 1978. Metalik Maden Yatakları.
5. GÖKÇE, 1995.Maden Yatakları.
6. S. TEMUR, 1997. Metalik Maden Yatakları.
JEM 408 Kömür Jeolojisi ( 2 0 0 ) 2
Yakıtların sınıflandırılması; Kömürlerin kökeni; Kömürleşme, kömür türleri, kömür petrografisi ve jeolojisi;
Rezerv hesaplama metodları; Kömürlerde uygulanan işletme metodları; Kömürlerin kullanıma hazırlanması;
Dünyada ve Türkiye’de önemli kömür yatakları
Kaynaklar:
1. Benthaus, F. Et. Al., 1978, Rohstoff Kohle Verlag Chemie.
2. Van Krenelen, D. W., 1961, Coal, Alsevier
3. Francis, W., 1961, Coal, Edward Arnold Publ., London
4. Nokoman, E., 1971, Kömür, MTA Yayınları, No:8, Ankara
5. Ward, C. R., Coal Geology and coal Technology, Blackwell Scientific Publ.
JEM 406 Fotojeoloji ( 2 2 0 ) 3
Hava fotoğraflarının teknik özellikleri; Hava fotoğraflarında genel yorum yöntemleri; Hava fotoğraflarında
jeomorfolojik, jeolojik yorum; Yapı ve litoloji tanımlaması; hava fotoğrafları üzerinde çalışmalar; harita yapımı,
kesit çıkarması
Kaynaklar:
1. Fotojeoloji Ders Notları: E.Gökten
2. Fotojeoloji ve Fotojeomorfoloji: (Ders Notları) O.Erol, 1983, 155 s.
3. Aerogeology: H.F.von Bandat: 1962, Gulf. Publ, 350 p.
4. Fotojeoloji: Y.Tatar, KTÜ Yay No. 89, 1978, 92 s. + Fotoğraflar
5. Remote Sensing Geology: R.P.Gupta, 1991, Springer, 356 p.
JEM 407 Endüstriyel Hammaddeler ( 2 0 0 ) 2
Metalurji, kimya, seramik, refrakter ve inşaat sanayii hammaddelerinin dünyadaki ve Türkiye’deki dağılımı;
Üretim ve tüketimleri; teknolojisi ve kullanıldığı yerler
Kaynaklar:
1. Industrial minerals and Rocks, AIME Publ. Botes, R., Hoy, R., et al., 1975, NY.
2. Minerals magazines, publ. Of AIGM, 1950-2002
3. Industrie Minerale, BAGR, 1986
4. Mineral Facts and Problems, USGS, Bureau of Mines, USA.
JEM 410 Kuyu Hidroliği ( 1 2 0 ) 2
Kuyu donanımı ve geliştirilmesi. Debi Deneme Pompajları-Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında
kullanılan yöntemler-Dengeli rejimde drenaj hendekleri-Serbest ve basınçlı akiferlerde dengeli rejimde Dupuit,
Thiem ve Wenzel formülleri-Dengesiz rejimde Theis, Jacob, Chow ve Yükselim yöntemleri-Kuyularda sınır
koşulları ve girişim olayı-Kaptaj çalışmaları ve türleri-Sıcak ve mineralli su kaynakları-Jeotermal enerji ve
Sondajların jeofizik loglarla incelenmesini kapsar.
Kaynaklar:
1. Canik, B., 1998. Hidrojeoloji: yeraltı sularının aranması, işletilmesi, kimyası. 286 sayfa, Ankara.
2. Dilek, R., 1982. Hidrojeolojide pompaj deney verilerinin analizi ve değerlendirilmesi (Kruseman, G. P
ve Ridder, N. A’ dan çeviri). T.C. karadeniz Teknik Üniversitesi, Genel yayın no 1, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi yayın no 1, 185 sayfa, Trabzon.
3. Freeze, R. A. And Cherry, J. A., 1979. Groundwater. Prentice-Hall, 604 p, USA.
4. Hall, P., 1996. Water well and aquifer test analyses. Water Resources Publications, 412 p, USA.
JEM 409 Maden İşletme Yöntemleri ( 2 0 0 ) 2
1-Açık işletmeler, Planlama koşulları, Planlaması, Türleri, Tek, Çok basamaklı, Sıyırma, Taşocağı ve Göçertme
2-Plaser Madenciliği ve işletme metotları, Tava -savak, Hidrolik, Kepçeleme metodu 3-Çözerek ve eriterek
yapılan madencilik, Frasch, Sıcak su, Yıkama Prosesi, Biyo-hidromadencilik 4-Kapalı İşletmeler ana faktörler:
Tahkimat, Türleri, Kullanılan tahkimatlar , Havalandırma, Kömür madenciliğinde havalandırma grizu, toz
patlamaları, ocak yangınları, Havalandırma türleri ve Yönetimi, Drenaj, Nakliye, Aydınlatma, İşletme
Yöntemleri: 1.Kendiliğinden Tahkimatlı: Topuklu, Rastgele, Düzenli Topuklu, Oda-Topuk, Alt Dilim, Toplu,
Ağaç-Direk Tahkimatlı metotlar, Tahkimatlı İşletme Metotları: Kes-Doldur, Ağaç-Kasa, Uzun Ayak, Kısa
Ayak, Üst Dilim Metotları, Göçertme Metotları: Alt Dilim, Blok Göçertme, Yeraltı İşletme Metotlarının
Karşılaştırılması, Karşılaştırma Parametreleri, Değişken parametreler, Doğal ve jeolojik özelliklere bağlı
parametreler
Kaynaklar:
1. Saltoğlu, S., 1979, Madenlerde Yaraltı Üretim Yöntemleri, İTÜ Yayınları No: 1151
2. Wieke, F. L., 1986, Maden İşletme Ekonomisi İTÜ Maden Fak. Sayı: 20
3. Algan, S., 1969, Maden İşletme Metodları, MTA Eğitim Serisi No:2, Ankara
JEM 411 Cevher Mikroskopisi ( 1 0 2 ) 2
Opak minerallerin iç ve dış yapıları; Maden minerallerinin strüktür çeşitleri; Maden yataklarının tiplerine göre
yapı-doku tipleri ve sınıflandırılması; Laboratuvarda mineral örneklerini tayin etme, yapı ve doku tanımlamaları
Kaynaklar:
1. G. GÖYMEN, 1977.Maden Minerallerinin Yapı ve Dokuları.
2. ÇAĞATAY, 1979.Maden Mikroskobisi.
3. Y. GENÇ, 1998.Cevher Mikroskobisi.
4. P. RAMDOHR, 1969. The Ore Minerals and Their Intergrowths.
5. G. GÖYMEN, Ş.KOÇ, 2000. Cevher Mikroskobisi.
6. J.R.Craig, D.J.Vaughan, 1994.Ore Microscopy & Ore Petrography.
JEM 414 Mineral Tanıma Yöntemleri ( 1 2 0 ) 2
Mineralleri ve kayaçları tanımlamada kullanılan kalitatif ve kantitatif teknikler, x-ray difraksiyon, atomik
absorpsiyon, taramalı elektron mikroskobi, geçirimli elektron mikroskobisi, enerjı ve dalga boyu yayılımlı x-ray
mikroanaliz teknikleri, katodoluminesans, geri yansımalı elektron mikroskobi, ICP, ICP-MS, ve diğer tekniklerın
prensiplerı ve bazılarının uygulamaları.
Kaynaklar:
1. P.A.Scholle, 1979. Consistents, textures, cements, of sandstones and associated rocks.
2. P.A.Scolle, 1978. Carbonate rock contituens, textures, cements and porosities.
3. H.Blatt, R,J.Tracy, 1996. Petrology.
4. L.R.Raymond, 1995. Petrology.
5. T.Zolati, J.Sout, 1984. Mineralogy.
JEM 413 Stratigrafik Paleontoloji ( 1 2 0 ) 2
Paleozoik-Mezozoik ve Senozoik’ e tüm devirlere ait karakteristik faunanın belirtilmesi. Bunların Paleocoğrafik
ve paleobiotoplarının açıklanması. Biostratigrafik – Litostratigrafik ve Kronostratigrafik korelasyonları. Türkiye’
de görülen en tipik bazı lokalitelerden örnek bölgedir.
Kaynaklar:
1. Termier, H. G., 1960, Paleontologie Stratigraphique, Paris.
JEM 416 Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım (1 0 2 ) 2
Havza modellemesi, fasiyes modellemeleri, surfer programı ile havza modellemesi, havzaların oluşan modelleri,
yer altı yapılarında oluşum modellemesi, paleografik modelleme, sismik verilerin surfer programıyla
modellemede çalışmaları.
Kaynaklar:
1. BASIN MODELLINGAdvances and Applications Editör: A.G. Dore
2. AAPG Yayınları
3. AAPG: Seismic Stratigraphy-application to hydrocarbon explorationEditör: Charles E. Pyton
4. Reservoir Geophysicists Editör: Robert E. Sheriff ( SEG: Society of Exploration Geophysicists
5. Wilgus,C.K., Posamentier,H., Ross,C.A. and Kendall, C.G., 1988. Sea-level changes: an integrated
approach. SEPM Spec.Publ., 42, 407 s.
6. Tardu,T. ve Baysal,E.,1995. Sequence Stratigrafi Prensipleri. Ozan Sungurlu Bilim Eğitim ve Yardım
Vakfı, Ankara, 367 s.
JEM 431 Mühendislikte Projelendirme I ( 2 0 2 ) 3
Jeoloji Mühendisliği ile ilgili özel problemlerin çözümü için modern kavramların ve yeni teknolojilerin aktarımı,
tarama, veri ve bilgi toplama ve işleme. Deneysel çalışmalar için model oluşturma; gözlem-deney-çözüm,
gözlem-veri analizi-çözüm süreçlerinin doğrulanması.
JEM 432 Mühendislikte Projelendirme II ( 2 0 2 ) 3
Projelendirmeye yönelik jeolojik verilerin bilgisayar ortamında jeoistatiksel diyagramlar ve grafikler şeklinde
değerlendirilmesi. Elde edilen sonuçların proje ve uygulamaya aktarımı. Çeşitli jeolojik konularda projelendirme
yöntemleri ve rapor yazım teknikleri.
JEM 420 Jeoteknik Bilgisi (2 0 0) 2
Jeoteknik kavramı, jeoteknik problemler, zeminlerden örnek alma yöntemleri, jeoteknik sondajlar,
arazide jeoteknik inceleme yöntemleri, yeraltı suyu ölçümleri, zeminlerin sınıflama ve fiziksel
özellikleri, tek eksenli sıkışma ve makaslama dayanımı, sıkışabilirlik, konsolidasyon teorisi, taşıma
gücü, oturma miktarı, temel tipleri, zemin iyileştirme yöntemleri.
Kaynaklar:
1. Bell, F., G., 1992, Engineering in Rock Masses,Butterworth – Heinemann Ltd, 570 p.
2. Bowles J.E., 1988, Foundation Analyses and Design. McGraw-Hill Book Company,
New York 1004 p.
3. Cernica, J. N., 1995. Geotechnical Engineering Foundation Design, John Wiley&Sons,
New York, 486 p.
4. Cotudo D. P., 1999. Geotechnical Engineering, Principles and Practices. Pretice Holl Ins.
759 p
5. Craig, R., F., 1984, Soil Mechanics, ELBS, UK407, pp.
6. Das, B., M., 1998. Principles of Geotechnical Engineering, Fourth edition, PWS, 712 p.
7. Das, B., M., 2000. Fundamentals of Geotechnical Engineering, Brooks/Cole, Australia.
593 p.
8. Kayabalı, K., 2003. Geoteknik Mühendisliğine Giriş, Gazi Kitabevi, 636 s. (Çeviri,

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
Introduction to Geotechnical Engineering, R. D. Holtz ve W. D. Kovacs)
9. Kılıç, R., 2001. Zemin Mekaniği Ders Notları, 80s. A.Ü. Müh. Fakültesi.
10. Kılıç, R ve Ulamış, K., 2004, Zemin Mekaniği Uygulama Ders Notları, 80s. A.Ü. Müh.
Fakültesi
11. Kılıç, R., 1996, Kaya Mekaniği Ders Notları, A.Ü.F.F. Döner Ser. İ. Yayınları No: 39,
83 s.
12. Lambe, T., W. and Whitman, R., V., 1979, Soil Mechanics, JW, NY.
13. Mitchell, J., K., 1976, Fundamantels of Soil Behaviour, John Wiley and Sons, New
York. Company, Boston, 696 p.
14. Mosoley, M. P. end Kirsch K., 2004, Ground Improvement, Second edition, Tylor &
Francis, London. 431 p.
15. Penman A.D.M., 1974. Field Instrumentation In Geotechnical Engineering, John
Wiley&Sons, New York, 720 p.
16. Obert, L., and Duvall I., W., 1967, Rock Mechanics and the Design of Structures in
Rock, John Wiley & Sons, NY, 637 pp.
17. Stacey, T., R., and Page, C. H., 1986, Practical Handbook for Underground Rock
Mechanics, Trans Tech Publications, 135 pp.
18. Terzaghi, K., 1962. Theoretical Soil Mechanics. Tenth printing. John Wiley&Sons,
New York, 510 p.
19. Tomlinson M. J. and Boorman R., 1986, Foundation Design and Construction. Fifth
Edition. EL/BS, 842.
20. Vanimpe W. F., 1989. Soil Improvement Techniques and Their Evoluation. Balkema.
125 p.
21. Vickers ,B., 1983, Laboratory Work in Soil Mechanics, Granada, London.
MSS 407 Ekonomi ( 2 0 0 ) 2
Doğal Kaynaklar Ekonomisi, ulaştırma, tarım ve enerji politikaları, kitler ve sorunları, özelleştirme. Kobiler,
mesleki eğitim-ekonomi ilişkisi, teknolojinin yeri ve önemi. Uluslar arası ekonomi, dünya ekonomisinde
ülkelerin durumu, sanayileşme, dünya ticareti. Türkiye ekonomisi. İşletme Ekonomisinin temel kavramları:
İşletme, işletmenin temel fonksiyonları, yönetim, finansman, planlama, satış gelirleri, maliyet, kar, verimlilik,
rantabilite, likidite. İşletme ekonomisinde matematiksel yöntemlerden seçmeler.
Kaynaklar:

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  
1. Şahingöz: Türkiye Ekonomisi, Sektörel Analiz, İmaj Yayınevi , Ankara, 2001.
2. M.Tamer Müftüoğlu: İşletme İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1989.
3. A.Ü.S.B.F.: Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’ nin Ekonomik Gelişmesi Semineri,
Ankara, 1982.
4. Cezanne, Franke: Volkswirtschaftslehre, 4. Auflage, R. Oldenbourg verlag, München, 1988.
5. D.R. Anderson, D.J. Sweeney, Th. A. Williams: An Intrdoction to Managment Science,2. Edition,
West publishing co, New York, 1976.
MSS 412 İşletme Yönetimi ve Planlama (2 0 0 ) 2
Yönetim bilimi tanımı ve karakteri; Sistem yaklaşımı; Yönetim biliminde modeller; Temel adımlar;
Deterministik modeller, lineer programlama; Network modelleri; Taşma problemleri; Proje zamanlama; İşletme
yönetimi ve planlamanın jeolojik konulardaki yeri. İşletme Ekonomisinin temel kavramları; Türkiye
ekonomisine ve dünya ekonomisine toplu bakış; yönetim biliminin temel kavramları; planlama, tanımı, çeşitleri,
işletmelerde uygulanması; fizibilite ve uygulamaları; lineer programlama; doğal kaynaklar ekonomisinin enerji,
taşıma, sanayileşme ile ilgili bölümleri.
Kaynaklar:
1. Gareth Morgan: Images of organisations, Sage Publicoctions, 2. Edition, London,1996
2. S.İmer: Karabük Demir Çelik Fabrikaları İnceleme Kurulu Raporu, Başbakanlık, Ankara, 1994.
3) M.Tamer Müftüoğlu :İşletme İktisadı, Turhan Kitapevi, Ankara, 1989
4) Gareth Morgan : Images of Organisation, Sage Publications, London, 1996
5) S. İmer : Karabük Demir Çelik Fabrikaları İnceleme Kurulu Raporu, Başbakanlık,
Ankara, 1994
6) S. İmer: Türkiye Taşkömürü Kurulu Raporu, Başbakanlık, Ankara, 1995
MSS 417 Bilim Felsefesi ( 2 0 0 ) 2
Bilimin değişimi, bilim üzerindeki felsefi fikirlerinin evrimi, antik ve modern bilim anlayışının çeşitli teorilerle
sentezlenmesi.
MSS 419 Maden Hukuku ( 2 0 0 ) 2
Maden hukukunun amacı, günümüzün Türk maden hukuku, devletçe işletilecek madenler hakkında kanun,
maden hukukunun kapsamı maden, maden hakkı ve maden ameliyatı, madenler üzerinde aynı haklar, arama
ruhsatı alma ehliyeti ve yönetimleri, arama ruhsatnamesinin sona ermesi, işletme hakkı istemi, işletme hakkının
türlere verilmesi, devlet hakkı.
Kaynaklar:
1. Prof.Dr.Erdoğan GÖGER, 1979. Maden Hukuku, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
2-Komisyon,1985. Maden Kanunu ve Yönetmeliği.
3-Refik AYATA,1985. Maden Kanunu.
4-M.T.A. (komisyon),1985.Maden Kanunu ve Yönetmeliği.

jeoloji mühendisliği bitirme tezi     jeoloji mühendisliği tez     jeoloji mühendisliği bitirme tezleri     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örneği     jeoloji mühendisliği bitirme tezi örnekleri       inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans programları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     itü inşaat mühendisliği tezsiz yüksek lisans,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği tez konuları,     inşaat mühendisliği tez,     inşaat mühendisliği tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi,     inşaat mühendisliği tezler,     inşaat mühendisliği bitirme tezleri,     inşaat mühendisliği bitirme tezi konuları,     inşaat mühendisliği yüksek lisans tez konuları,     bitirme tezi,     özel ders,  

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?