Lisans Bitirme Tezi

EEM 500 İleri Devre Teorisi (3-0-0) 3
Doğrusal çizgeler ve çizge denklemleri. Zaman domeninde ve S-domeninde devre denklemlerinin formülasyonu. Değişik devre matrislerinin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Değişik devre fonksiyonlarının topolojik değerlendirilmesi. Karmaşıklık mertebesi. İdeal transformatör devreleri. Çözülebilirlik kavramı ve doğrusal, zamanla değişmeyen devrelerin terminal çözülebilirliği.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,   

EEM 501 Lineer Sistem Teorisi I (3-0-0) 3
Matematik temeller. Dinamik sistemlerin matematiksel tanımı. Durum uzayı gösterimi. Durum geçiş matrisi ve özellikleri. Durum denklemlerinin çözümü. İç kararlılık. Lyapunov kararlılığı ve kriteri. Kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik. Gerçekleştirme ve minimal gösterim. Giriş-çıkış kararlılığı. Doğrusal geri besleme ve durum gözleme.

EEM 502 Lineer Sistem Teorisi II (3-0-0) 3
Ayrık zaman sistemleri ve durum uzayı gösterimi. Ayrık zaman sistemlerinin iç kararlılığı, Lyapunov kararlılığı,giriş-çıkış kararlılığı. Ulaşılabilirlik ve Gözlenebilirlik. Ayrık zaman sistemlerinin gerçekleştirilmesi. Ayrık zaman sistemlerinde geri besleme ve durum gözleme. Hibrit sistemler. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 503 Lineer Olmayan Sistemler (3-0-0) 3
İkinci derceden sistemlerin tekrarı. Durum yörüngeleri. Temel prensipler. Pasiflik. Geri beslemeli sistemlerin frekans alanı analizi. İleri kararlılık analizleri. Popov kriteri. Perturbasyon teorisi ve ortalama teorileri. Geribeslemenin doğrusallaştırması. Lineer olmayan tasarım yöntemleri.

EEM 504 Kaos Teorisi (3-0-0) 3
Lineer olmayan sistem tanıtımı. Lineer ve lineer olmayan titreşme teorisi. Sistem dinamiğinin geometrik teorisi. Nonlinear dynamics: Review of linear and nonlinear vibration theory. Maps, flow and the local geometric theory of dynamics. Nokta çekiciler. Çoklu, içli ve acaip çekiciler. Kaoslu osilasyonun tanınması. Poincare çizimleri. Lineer olmayan rezonans. Yarışan çekiciler. Julia kümeleri. Fourier spektrumu. Atnalı çizimleri. Kaosun ölçümü (Lyapunov üsleri). Bigli kaybı ve antropi.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 505 Sistem Tanıma ve Modelleme (3-0-0) 3
Sistem ve modelleme. Zamanla değişmeyen sistemler.  Benzetim, kestirim ve kontrol. Zamanla değişen lineer sistemerin ve lineer olmayan sistemlerin modelleri. Parametrik olmayan ve zaman ve frekans alanı yöntemleri. Parametre kestirim metodları. Yakınsama ve tutarlılık. Parametre tahminlerinin asimtotik dağılımı. Tekrarlı tahmin yolları. Kullanıcı seçenekleri ve amaçları. Geçiş işlevi tahmininin dağılımına etki eden faktörler. Deneysel uygulamalar. Tanıma kriterlerinin seçimi. Model yapısı seçimi ve doğrulama. Pratikte sistem tanıma.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 506 Dinamik Sistemlerin Kararlılığı (3-0-0) 3
Dinamik sistem modellerinin tekrarı. Denge çözümlerinin sınıflandırılması. 2-boyutlu sistmlerden örnekler. Poincare-Bendixon teorisi ve limit döngüleri. Liapunov teorisi. Kararlılık tanımları ve doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlere uygulamaları. Frekans cevabı kriterlerinin tanımı ve türetilmesi ve sistem kararlılığına uygulamaları. Katsay şeması.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 507 Sayısal Filtre Tasarımı (3-0-0) 3
Tekrarlı ve Tekrarsız filtrelerin tanımı ve tasarımı. Sınırlı kelime uzunluğunun etkileri. Sayıların gösterilmesi, katsayı ve çarpım kuantulaması. Merdiven tipi sayısal filtreler. Frekans alanı analizi. Düşük hassaslı yapılar. İşaret ölçeklemesi. Dalga sayısal filtreler; limit döngüleri ve tasarım metodları. Sayısal filtrelerin optimizasyonu. Sayısal filtrelerin sayısal işaret işlemede uygulamarı. Adaptif filtreler.

EEM 508 Aktif Filtre Tasarımı (3-0-0) 3
Giriş: Devre fonksiyonları, filtre türleri, frekans ve empedans denormalizasyonları, yaklaşıklık. Duyarlılık ve duyarlılık bağıntıları. Fonksiyon, katsayı, kök, kalite faktörü ve köşe frekansı duyarlılıkları. Tek ve çok kuvvetlenidiricili aktif RC filtreleri: Üniversal aktif filtre. Gerçekleme yöntemleri. Geçiş parametreleri. Genelleştirilmiş empedans çevirici. Endüktans simülasyonu. Frekansa bağımlı negatif dirençler. Leapfrog gerçekleme teknikleri. Akım taşıyıılar ile RC aktif filtre gerçekşeltirme. Anahtarlanmış kapasitans filtreleri.

EEM 509 Yüksek Frekans Filtre Tasarımı (3-0-0) 3
Mikrodalga filtreleri; klasik yaklaşım iletim hattı, dikdörtgen dalga kılavuzları, koaksiyel hatlar. Periyodik yapılar. k-β diyagramları ve dalga hızları. Mikroşerit filtre tasarımı; paralel dallar, mikroşerit basamak yapısı. FDTD (Finite-difference time-domain) yöntemi ile mikroşerithatlıdevrelerinanalizi.lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 510 Elektronik Devrelerinde Gürültü Analizi (3-0-0) 3
Gürültü tanımı, önemi, tipleri ve matematiksel modelleri. Rastgele süreçler ve istatistiksel yöntemlerle karakterize edilmeleri. Korelasyon teknikleri ve güç spektral yoğunluk fonksiyonları. Başlıca elektronik devre eleman gürültüleri  ve güç spektral yoğunlukları. Elektronik devrelerde gürültü analizi. Gürültü parametreleri ve dönüşümleri empedans ve yansıtma katsayı düzleminde gürültü daireleri ve düşük gürültü kuvvetlendiricisi tasarımı. Geri beslemeli bir iki-kapılı gürültü faktörü hesabı. Nonlineer mikrodalga devrelerinin gürültü analizi. Gürültü ölçme prensipleri ve teknikleri.

EEM 511 Tümleşik Devreler ve Uygulama Alanları (3-0-0) 3
Tümleşik devrelerin genel tanımı ve sınıflaması. MOS elemanlarının temel yapıları. Akım kaynakları. Referans gerilimi kaynakları. Kuvvetlendirici katlar. CMOS işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS OTA tasarımı ve uygulama alanları. CMOS akım taşıyıcılar. CMOS analog çarpma devresi tasarımı. CMOS osilatör devreleri çeşitleri. CMOS dolup-boşalmalı osilatörler. CMOS OTA-C osilatörler. Akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme düzenleri. Filtreler. CMOS OTA-C aktif filtreleri. Akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif filtre devreleri. Eşikaltı bölgesinde çalışan analog devreler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 512 Elektronik İşaret Şartlayıcılar ve Arayüzler (3-0-0) 3
Algılayıcı temelli ölçü sistemlerine giriş ve arayüzler. Rezistif ve reaktans algılayıcılar ve işaret şartlayıcılar. Dijital ve akıllı sensörler ve işaret şartlayıcıları. Pozisyon enkoderleri ve rezonans sensörleri. Periyot ve zamanın frekansa dönüştürülmesi. direkt algılayıcı ve mikrokontrolcu arayüzü. Algılayıcı temelli yarı iletken eklemleri ve MOSFET transistörler. Yük kuplajlı ve CMOS görüntü algılayıcılarının uygulamalar. Fiber-optik algılayıcılar ve uygulamaları. Ultrasonic temelli algılama metotları ve uygulamaları. Akım telemetrisi için haberleşme sistemleri. Eşzamanlı analog ve dijital haberleşme.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 513 Biyomedikal Sistem Tasarımı ve Ölçü Düzenleri (3-0-0) 3
İnsan fizyolojisinin genel tanıtımı ve modellenmesi. Biyopotansiyel kaynaklar ve sınıflanması. Biyomedikal cihazlarının tasarım prensipleri. Biyomedikal transdüserler ve elektrotlar. Biyopotansiyel amplifikatörler ve işaret işlenmesi. Kardiyovasküler sistemdeki ölçmeler. Klinik laboratuar cihazları. Biyomedikal görüntü sistemleri. Protez ve cerrahi cihazlar. Biyotelemetri. Biyomedikal alanda bilgisayarın kullanımı. Hastane ve biyomedikal cihazlarındaki elektriksel emniyet. Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 514 VLSI Teknolojisinin Temelleri (3-0-0) 3
Tümdevre teknolojisindeki gelişme süreçleri. Litografi ve litografi cihazları. Gaz kinetiği ve plazma. CVD ve PVD yöntemleri ile ince filmlerin oluşturulması. Oksit, nitrit ve polisilisyum katmanlar ve bunların VLSI ve ULSI teknolojilerinde kullanım alanları. Katkılama süreçleri. İyon ekme. Difüzyon ve epitaksi. Kuru aşındırma süreçleri ve değişik katmanların aşındırılması. VLSI ve ULSI teknolojisinde kontaklama ve metalizasyon. Mikronaltı teknolojilerde yalıtım yöntemleri. CMOS ve BiCMOS teknolojilerinin karşılaştırılması.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 515 Mikrodalga Elektronik Devreleri (3-0-0) 3
Yüksek frekans, mikrodalga ve telsiz teknolojilerinin tanıtımı. Mikrodalga modülasyon ve deteksiyonu. Sayısal modülasyon türleri. Çoklu erişim teknikleri ve telsiz standartları. FDMA, TDMA, CDMA yöntemleri ve standartları. GSM , DECT ve HiperLAN. Mikrodalga verici ve alıcı yapıları. Mirodalga sistemlerinde frekans değiştirilmesi. Doğrudan dönüşümlü  ve iki adımlı vericiler. Düşük gürültülü kuvvetlendiriciler ve karıştırıcılar. CMOS karıştırıcılar ve Osilatörler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 516 Yüksek Frekans Devrelerinin Tasarımı (3-0-0) 3
Devrelerin matris gösterimleri, Etkin elemanların modelleri. Kararlılık koşulları. İki kapılı devrelerde gürültü modelleri ve gürültü matrisi. RF transistor S parametreleri, güç ve gürültü uyumu; SBP transistor. GaAs MESFET ve hetereojonksiyon transistor için küçük işaret ve gürültü modelleri. DC kutuplama yöntemleri. Geniş bantlı devrelerde empedans uyumu. Yüksek frekans kuvvetlendiricilerinin tasarım yöntemleri. YF karıştırıcıları. Yüksek frekans osilatörlerinin tasarım yöntemleri. Doğrusal olmayan osilalatör modelleri.

EEM 517 Elektronik Devrelerin Bilgisayarlı Simülasyonu, Analizi ve Tasarımı (3-0-0) 3
Bilgisayarla devre analizine ilişkin çeşitli program paketleri incelenmesi. Doğrusal olmayan cebirsel devrelere ilişkin denklemlerin bilgisayar programları ile yazılması, çözümü ve yakınsama hızı. Ayrık eşdeğerlik kavramı ve uygulaması. Doğrusal zamanla değişmeyen dinamik sistemlerin bilgisayarlı nümerik çözümü. Doğrusal olmayan devrelerin durum denklemlerinin kurulması, çözümü ve çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması. Yakınsaklık ve kararlılık incelemesi. Bilgisayarla duyarlık analizi.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 518 Yarıiletken Eleman Üretim Teknolojileri (3-0-0) 3
Yeni kavramlar. Yeni malzeleler. Karışık Teknolojiler. Küçültme. III-V grubu birleşik yarıiletkenler, Elektronik cihaz uygulamaları; MESFET, MODFET, HBT. Sayısal tümleşik devreler. Monolitik tümleşik mikrodalga devreler. Optoelektronik uygulamalar; fotodetektörler, lazer, fototransistörler, güneş pilleri. Yüksek hızlı transistörler. Yüksek güç/yüksek sıcaklık elektroniği. Moleküler ışın epitaksisi, Metalorganik Kimyasal Buhar Depozisyonu. MOCVD reaktörü. Kızılötesi detektör malzemeleri. InSb ve InAsSb, Okuma devresi ve hibrid entegrasyon.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 519 Opto-Elektronik (3-0-0) 3
Maxwell denklemleri. Boşlukta elektromanyetik dalga. Boşlukta Maxwell denklemleri ve çözümleri. Madde içinde elektromanyetik dalga. Işığın kutuplanması. Işığı oluşturan elektrik ve manyetik alanlar arasındaki ilişki. Faz ve grup hızları. Işığın kuantumluluğu. EM dalga ile iletilen enerji. Optik sabitlerin frekansa bağlılığı. Kristal optiği. Yarıiletkenlerin elektriksel ve optik özellikler. Optoelektronik devre elemanları. Opto-elektronik tümleşik devreler. Çift kırıcı malzemeler. Dalga plakları. Elektro-optik etki. Manyeto-optik etki. Optik tümleşik devreler. Opto-elektronik tümleşik devre malzemeleri. Akusto-optik frekans kaydırıcı.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EHM 520 Sayısal Haberleşme Sistemleri (3-0-0) 3
Darbe genlik modülasyonu. Ani örnekleme. Örnekle tut sistemi. Uygulamada örnekleme. Örneklemenin matematik yapısı. PAM demodülasyon yöntemleri. Band geçiren dalga şeklinin örneklenmesi. Darbe zaman modülasyonu. PPM ve PDM işaretlerinin analizi. Üniform olmayan yolla üretim. PPM ve PDM demodülasyonu. Uygulamada anabant işaretinin analizi. Üniform olmayan yolla üretim. PPM ve PDM demodülasyonu. Uygulamada anabant işaretinin ideal demodülasyonu. Band genişliği gereksinmesi. Çoğullama. TDM ve FDM’nin bant genişliği gereksinmeleri. Birleşik modülasyon. Uygulamada telgraf ve telefon. Endüstriyel ve mobil haberleşme. Kuvantlanmış sistemler ve PCM işaret kuvantlama
gürültüsü. İşaret kodlama. Anabant PCM’nin deteksiyonu. Delta modülasyonu. PCM taşıyıcı sistemler. İleri PSK sistemleler. Uygulamada PCM sistemler.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 521 Bilgi Kuramı (3-0-0) 3
Entropi ve özellikleri. Ortak ve koşullu entropi. Bilgi miktarının ölçülmesi. Gürültüsüz kodlama tekniği. Gürültüsüz kodlama teoremi. Ayrık kanallar. Kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme teknikleri. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 522 Sayısal Haberleşmede Kodlama (3-0-0) 3
Matematiksel temeller. Doğrusal blok kodlar. Doğrusal blok kodlarla kodlama ve kod çözme. Hata olasılığının hesabı. Hamming kodları, Reed-Muller kodları, BCH kodları, Reed-Solomon kodları. Evrişimsel kodlar. Kodların kombinezonları ve sayısal modülasyon.

EEM 523 Kablosuz Haberleşme  (3-0-0) 3
 (Wireless Communications)Hücresel konsept ve sistem tasarım temelleri, büyük ölçek radyo dalgaları yayılımı, çok yollu ve sönümlü kanallar, modülasyon teknikler, kablosuz ağlar lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 525 İleti Anten Teorisi (3-0-0) 3
Anten teorisi ve temel anten parametreleri, radyasyon integralleri, enerji teoremleri, dualite, karşılıklık ve eşdeğerlilik prensibi, lineer tel antenler, anten dizileri, anten teorisindeki modelleme ve nümerik hesaplama teknikleri, yansıtıcı antenler, genişbantlı antenler, frekanstan bağımsız antenler, açıklık antenler, mikrostrip antenler ve horn antenler, Hertz dipolü, yarım dalga dipolü, manyetik dipolün dalga denklemleri. Haberleşme sistemlerinde antenler, radar denklemi. Mikroşerit yama antenlerin elektromanyetik simülasyon programlarıyla tasarımı, gerçeklenmesi ve (mümkün olursa) üretimi.

EEM 526 Sayısal TV Yayıncılığı (3-0-0) 3
Sayısal TV Yayıncılığı; TV Yayın Sistemleri; S/B Televizyon Yayıncılığı, Kameralar ve TV Tüpleri. Renkli TV yayın formatları. Analog İşaretlerin Sayısallaştırılması, JPEG, MPEG-2,  AC-3 Sıkıştırma Formatları; Çok Taşıyıcılı Modülasyon Teknikleri; QPSK, QAM, COFDM; MPEG-2 İletim Dizisi; Koşullu Erişim Sistemleri, Sayısal TV Alıcıları, STB,PVR konularının anlatılması. Karasal, uydu, kablo ve mobil sayısal yayıncılık DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H. Yeni nesil yayıncılık, internet üzerinden, IPTV, ve yüksek çözünürlüklü, HDTV.

EEM 528 Sezim ve Kestirim Kuramı (3-0-0) 3
İstatistiksel karar teorisi. Hipotez testleri. Alıcı karakteristikleri, hata olasılığının hesabı. Radar ve haberleşme uygulamaları. Bilinmeyen ve rastgele parametreleri olan işaretlerin sezimi. Stokastik işaretlerin sezimi. Parametrik olmayan sezim teknikleri. Radar ve sonar sistemlerinde uygulamalar. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 531 İleri Elektromanyetik Teori (3-0-0) 3
Dirac Delta fonksiyonu ve EM alan teorisinde kullanılması. Diferansiyel biçimdeki Maxwell denklemlerinin sınır koşullarını içine alacak şekilde yazılması. İntegral biçimindeki Maxwell denklemlerinin ve Poynting teoreminin (homojen olmayan) ortamlarda tahrik edilmesi. Poisson denkleminin sınırsız ve sınırlı bir ortamda çözümü. Green fonksiyonları. Bir vektörel alanının Laplacieni, Helmholtz teoremi. Alan teorisinde denk problemler ve görüntü teorisi. Değişkenlere ayırma metodunun sınır değer problemlerine uygulanması. Nümerik metodlarla sınır değer problemlerin çözümü. Elektromanyetik Düzlemsel Dalga Propagasyonu, Transmisyon hattı ve Dalgaklavuzları, Anten temelleri.

EEM 532 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler (3-0-0) 3
Nümerik interpolasyon ve extrapolasyon. FFT. MOM. Moment metodu ile elektromagnetik modelleme. Moment Yöntemi. Moment yönteminin ince tel elemanlarına uygulanması. Moment yönteminin antenlere ve anten dizilerine uygulanması. Çeşitli frekans domeni ve integral denklem modelleri. Analitik formülasyon ve nümerik donanımlar. İletken cisimler teorisi. İnce iletkenler. Geçirgen ve kayıplı cisimler. Açıklıklar. Karma MM, alternatif Green fonksiyonları. Nümerik ve yarı analitik-yarı sayısal hesaplamalı metodlar. İntegral denklem teknikleri. Zaman domeninde sonlu farklar(FDTD) yöntemi. Zaman domeninde sonlu eleman yöntemi (FEM). lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 535 Yüksek Güçlü Mikrodalga Cihazları  (3-0-0) 3
Mikrodalga sistemleri, dalga kılavuzları ve iletim hatları analizinin tekrarı.Yüksek güçlü mikrodla jeneratörlerinin prensipleri: electron radyasyonu, manyetik odaklama, katodlar, electron tüfekleri ve hüzmeleri. Mikrodalga tüpleri: Klystorn, TWT, çapraz-alanlı tüpler, jiyotron, virkatör. Yüksek güçlü mikrodalga sistemlerinin uygulamaları: Radar, atmosfer etkileri, yönlendirilmiş enerji silahları.

EEM 536 Biyoelektromanyetizma  3-0-3
Temel kavramlar. Vektör analizi. Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar. Membran biyofiziğine giriş. Aksiyon potansiyelleri. Hacim kaynakları ve hacim iletken alanları. Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu. Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri. Biyomanyetik ölçümler.

EEM 538 Uydu Haberleşmesi ve Mikrodalga Sistem Tasarımı (3-0-0) 3
Radyo dalgaları yayılımı ve atmosfer etkileri. Uydu sistemleri: orbitsel mekanik, C, Ku, K-bant teknikleri, jeosenkron orbitler ve LEO’lar (alçak yer orbitleri). Mikrodalga link tasarımı: yükseltme, düşürme ve aktarma linkleri karakterizasyonu. Yükseltme ve düşürme kuvvetlendiricileri, frekans çeviriciler, modülatörler, demodülatörler. Anten tasarımı ve anten aksesuarları. Fresnel elipsoitleri. Frekans planlaması, frekans bantları ve frekans bant tasarımı: 2- frekans, 4-frekans, 6-frekans va çoklu-frekans planları. Girişim prensipleri,çeşitleri analizi. Uydu nevigasyonu: GPS.

EEM 541 En iyi Denetim Kuramı  (3-0-0) 3
Sistem optimizasyonda calculus variations. Sınır değer problemleri. Optimal enetim fonksiyonu ve optimal denetim kaidesi. Dinamik programlama. Pontriyagin’s minimum prensibi. Minimum zaman, minimum yakıt minimum enerji problemleri. Kuadratik kritere göre optimal denetim tasarımı. Regulasyon ve izleme problemi. Riccati denklemi. Frekans bölgesinde optimal denetim probleminin çözümü ve tasarımı.lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 542 Çok Değişkenli Denetim Sistem Kuramı  (3-0-0) 3
Sistem matrisleri, standart formlar, decoupling sıfırlar, kararlılık ve çok değişkenli denetim sistemlerinin tasarımı, dinamiksel çıkış geri besleme ve gözlenebilirlik. Frekans bölgesinde çok değişkenli denetim sistemlerinin kararlılığı ve tasarımı. Ters Nyquist dizimi, karakteristik yer tasarımı teknikleri ve endüstriyel sistemlere uygulamaları.

EEM 543 Uyarlanır Denetim Kuramı (3-0-0) 3
Adaptif denetim sistemlerin tanıtılması. Model referans Adaptif Kontrol sistemlerinin tasarım yöntemleri. Gradyen Yöntemi. Lyapunov kararlılık yaklaşımına dayanan tasarımlar. Öz-uyarlamalı kontrolör yaklaşımı. Parametre kestirim algoritmaları. Doğrudan ve dolaylı öz-uyarlamalı kontrolör tasarım. Örnekler. Parametrelerin model referans teknikleri ile belirlenmesi. Adaptif gözleyiciler ve parametre kestiriminin bir arada yapılması.

EEM 544 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler (3-0-0) 3
Programlanabilir mantıksal denetleyicilerin (PLC) iç yapısı. PLC sistemleri. Giriş/çıkış cihazları. PLC bağlantıları. Giriş/çıkş adresleri. Sayısal sistemler. Kombinasyonel ve ardışıl mantık sistemleri. İşaret uyumlaştırma ve giriş işaretlerinin işlenmesi. Fonksiyon blokları. Mantıksal fonksiyonlar. Merdiven mantığı ve merdiven diyagramları. Röleler. Sayıcılar, zamanlayıcılar ve öteleyiciler. PLC programlama örnekleri.lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 545 Kayan Kipli Kontrol (3-0-0) 3
Değişken yapılı sistemlere giriş. Kayan hareketin özellikleri. Dinamik sistemlerin kararlılığı. Kayan kipli dinamik sistem örnekleri. Rölelerde ve değişken yapılı sistemlerde kayan kipler. Kayan kipin oluşum koşulları. Kayan yüzey tasarım yöntemleri. Kontrol yasası sentezi. Eşdeğer kontrol yöntemi. Belirsiz durumlarda kontrol. Çatırtı (chattering) problemi. Yerel ve global asimptotik kararlılık koşulları. Lyapunov’un ikinci yöntemi. Dayanıklılık. Kayan kipli kontrol uygulamaları.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 546 Bilgisayarla Denetim Teknikleri  (3-0-0) 3
Sistemlerin kontrolü için modellenmesi, Z Dönüşümleri. Ayrık zamanlı sistemlerin analizi. Ayrık zamanlı sistemlerin tasarımı. Kontrol yasasının belirlenmesi, durum tahmini yapan düzenler, regülatör tasarımı. Giriş-çıkış ilişkileri ile kurulmuş sistem modellerinde kutup kaydırma. Ayrık sistemlerde kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik. Sistem tanıma teknikleri. En küçük kareler metodu, ardışık ve rassal en küçük kareler metodu, maksimum olasılık metodu. Adaptif kendinden ayarlı kontrol sistemleri. Gürültü etkilerinin modellenmesi. Sürekli ve ayrık zamanlı sistemlere genel bakış.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 547 Sayısal Denetim Sistemleri (3-0-0) 3
Doğrusal ayrık dinamik sistemler. Z-Dönüşümü. Sayısal filtre tasarımı. Sayısal metodlar. Dönüşüm teknikleri ve durum uzay metodları ile sayısaldenetim sistemlerinin tasarımı. Örnekleme. Quantizasyon. Çok değişkenli ve optimal denetim. Sistem tanımlama algoritmaları.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 548 Robot Sistemleri (3-0-0) 3
Endüstriyel otomasyon. Manipulator ve algılama teknolojisi. Lagrangian dinamiğin gözden geçirilmesi. Join-Space/Mark- Space dönüşümleri. Sürekli nokta-nokta iz kontrolü. Robot denetimi: kumanda lisanı, navigasyon ve haritalama, optik, ses ve pattern tanımları. Pozisyon hassasiyeti. Adaptif hiyerarşik denetim.

EEM 549 Endüstriyel Dayanıklı Denetim (3-0-0) 3
Sinyal ve sistemlerde normlar. İçsel kararlılık. Sistem belirsizliğinde dayanıklılık kararlılık ve dayanıklı performans. Dayanıklı performans probleminin “Leopshaping” ile çözümü. Pick-Nevanlinna enterpolasyon problemi ve model ayarlamaya uygulanması. Modife dayanıklı performans problemi. Spektral ayrışma ile çözümü. Faz ve kazanç marjının optimizasyonu. Endüstriyel uygulamaları.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EHM 551 İleri Sayısal İşaret İşleme 3/0/0/3
Dalgacık Dönüşümüne Giriş. Filtreler. Alt Örnekleme ve Üst Örnekleme. Filtre Bankaları ve Mükemmel Geriçatım (Perfect Reconstruction) Dikgen Filtre Bankaları. Çoklu Çözünürlük (Multi Resolution) Dalgacık Dönüşümü. M-Kanallı Filtre Bankaları. Tasarım Metodları. Uygulamalar.

EHM 552 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme 3/0/0/3
İşaret ve görüntü işlemin temel kavramları. Ayrık Fourier dönüşümü. FIR ve IIR süzgeçler. Görüntü algılama. Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması. Görüntü dönüşümleri. İstatistiksel görüntü modelleri. Görüntü iyileştirme. Görüntü kodlaması.

EEM 553 Uyarlamalı İşaret İşleme (3-0-0) 3
Stokastik sinyaller , stasyonerlik, AR, MA, ARMA sinyal modelleri, stokastik sinyallerin güç spektrumu, en küçük kareler yöntemi, lineer kestirim, Wiener filtre teorisi, LMS, NLMS, APA adaptif algoritmaları, Kalman filtre teorisi, RLS adaptif algoritması, non-lineer adaptif sinyala işleme, Volterra filtreleri.lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 554 Konuşma İşaretinin İşlenmesi (3-0-0) 3
İşaret işlemenin temel kavramları / Konuşma işaretinin yapısı ve özellikleri / Konuşma işaretinin kodlanması ve kullanılması / Konuşma işaretinin tanınması ve teknikleri / Konuşma işaretinin sentezi ve uygulamaları / Konuşma işaretinin gürültüsünün temizlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi

EEM 558 Örüntü Tanıma (3-0-0) 3
Örüntü tanıma teorilerine giriş. Örüntünün cebirsel olarak ifade edilmesi. İstatistiksel sınıflandırma teknikleri. Özellik seçimi ve özellik çıkarma. Doğrusal ayırt etme. Geleneksel sembol sistemlerinin sözdizimsel özellikleri. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 561 Elektrik Makinalarının Tasarımı (3-0-0) 3
Endüksiyon makinası: Sınıflandırması, tasarım prensipleri, elektrik ve manyetik yükleme, boyutların tayini, slot sayısının seçimi, parazitik momentlerin düşürülmesi, sargılar, parametrelerin hesaplanması. Senkron makina tasarımı: Sargı detaylarının ve boyutların tayini, karakteristik eğrilerin ve uç geriliminin bulunması. Endüksiyon makinasının ve senkron makinanın optimum tasarımı. Tarnsformatör tasarımı.

EEM 562 Elektrik Makinalarının Özel Çalışma Durumları (3-0-0) 3
Transformatörün özel çalışma durumları, asenkron motorun anormal durumlarda davranışı, senkron makinaların anormal durumlardaki davranışı, doğru akım makinalarının motor, jeneratör ve fren çalışma durumları.
EEM 565 Elektrik Makinalarının Dinamiği (3-0-0) 3
Güç üretimi ve dağıtımı sistemlerinde elektrik makinalarının ve diğer yapıların dinaminiğinin ve kinematiğinin genel teorisi. Mekanik  aksamlarda titreşim olayının temel kavramları; türbün-jeneratör sisteminin dinamik davranışı, mekanik sistemlerde oluşan öz salınımlar, deprem ve kesici etkileri, sarımlar, baralar ve hatlar üzerinde kısa devre kuvvetlerinin etkileri. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 566 Adım Motorları (3-0-0) 3
Giriş ve Tanımlamalar, Modern Adım Motorları, Elektromanyetizma ve Adım Motorlarının Yapısı, Adım Motorlarının Dinamik Özellikleri, Açık Çevrim Kontrol, Statik Karakteristikler, Kapalı Çevrim Kontrol, Adım Motor Uygulamaları, Adım Motor Türleri. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 567 Sürekli Mıknatıslı ve Fırçasız Doğru Akım Motorları  (3-0-0) 3
Giriş ve Tanımlamalar, Temel Prensipler, Çekirdeksiz Motorlar, Servomotorlar, Dinamik Karakteristikler, Statik Karakteristikler, Servo Kuvvetlendiriciler ve Kontrol.

EEM 568 Doğrusal Hareketli Elektrik Makinaları (3-0-0) 3
Lineer Asenkron Motorlar, Lineer Senkron Motorlar,   DC Lineer Motorlar, Lineer Adım Motorları, Elektromagnetik Taşıma, Lineer Hareketli Osilatörler.

EEM 569 Küçük Elektrik Makinaları (3-0-0) 3 
Elektrik Mühendisliği malzemeleri. Elektrik makinalarının ısınması ve soğutulması. Makina tasarımının genel konseptleri ve sınırları. Doğru akım makinalarının tasarımı. İndüksiyon motor tasarımı. Daimi mıknatıslı motorlar. Elektrik makinalarının bilgisayar destekli tasarımı. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 571 Enerji Sistemlerinde Geçit Süreçlerinin Analizi (3-0-0) 3
Elektromanyetik geçit süreçleri, simetrik ve simetrisiz kısa devre durumları. Devre elemanlarının altgeçit, geçit ve temel parametreleri. Simetrisiz bileşenler metodu. Devre elemanlarının doğru, ters ve sıfır bileşen parametreleri. Faz iletkenlerinin kopmasıyla ilgili geçit süreçleri. Elektromekanik geçit süreçleri. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 572 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı (3-0-0) 3
Statik kararlılık. Kararlılık kriterleri (Lyapunov, Hürvitz, Michaylof, Rowt, D-bölme metodları). Statik kararlılığın pratik kriterleri. Dinamik kararlılık. Adım adım çözüm metodları. Kritik açma süresinin hesabı. Enerji sistemlerinde ayarlama. Kararlılığın iyileştirilmesi metodları.

EEM 573 Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları (3-0-0) 3
Doğrultucular. Akü şarj devreleri. DC motor hız kontrol devreleri. Buck ve Boost güç dönüştürücüleri. Eviriciler. Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK). AC motor hız kontrol devreleri. Rezonant güç dönüştürücüleri. Paralel Aktif Filtreler (PAF). AC ve DC Kıyıcılar. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 576 Güç Sistemlerinde Dalga Propagasyonu (3-0-0) 3
Dalga denklemleri. Havai hatların modellenmesi. İletim hatlarının model analizi. Güç iletim hattı haberleşmesi. Mod kuplajı. Zaman domeyni metodları, Fourier dönüşmü ve lattis kullanarak iletim hatları analizi.

EEM 577 İleri Yüksek Gerilim Tekniği (3-0-0) 3
Yüksek gerilim cihazlarında izolasyon pensipleri. Yüksek gerilim sistemlerinde oluşan yüksek gerilimler ve ışıklı boşalmalar. Yüksek gerilim izolasyonunda kirlenme. Yüksek gerilim önleyici cihazlar, yüksek gerilim izolasyon malzemeleri, kesiciler. Yüksek gerilim taransformatörlerinde, hatlarında ve kapasitörlerinde yalıtım tasarımı.  Yüksek gerilim cihazlarının kontrol edilmesi.

EEM 578 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (3-0-0) 3
Güneş radyasyonu. Güneş konumunun hesaplanması. Gölgeleme kayıpları. Güneş pili türleri, çalışması ve eşdeğer devresi. Güneş pillerinin elektriksel karakteristikleri. Güneş panelleri ve ölçeklendirilmesi. PV (Photovoltaic) elektrik sistemleri. Aküler, eviriciler ve akü şarj kontrol birimleri. Şebekeden bağımsız ve şebekeye paralel PV sistemler. Rüzgar enerjisi ve rüzgar enerjisinin kullanımı. Rüzgar türbini tasarımı. Rüzgardan elektrik enerjisi üretiminde kullanılan elektrik makineleri ve elektriksel davranışları. AC güç şebekesi ile entegrasyon. Güneş paneli ve rüzgar türbininin oluşturduğu melez sistemler. Uygulama örnekleri.

EEM 580 İleri Sayısal Analiz (3-0-0) 3
Lineer olmayan denklemler, köklerin bulunması. Matrisler ve lineer denklem sistemleri. Lineer olmayan denklem sistemleri. Özdeğer problemleri. İnterpolasyon. Sayısal türev ve sayısal integrasyon. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.

EEM 581 Rassal Süreçler ve İşaretler I (3-0-0) 3
Rastgele süreçler ve olasılık kuramı, rasgele değişkenler, rasgele değişkene bağlı fonksiyonlar, ortalamalar, rasgele diziler, ve prosesler. Karar, kayıp ve risk fonksiyonları. Kestirici tasarımında kullanılan yöntemler. Kestiricilerin özellikleri. Hipotez testi. Korelasyon. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 582 Rassal Süreçler ve İşaretler II (3-0-0) 3
Sinyal Modelleme; En Az Kareler Yöntemi; Pade Yaklaşımı; Prony Yöntemi; Stokastik Modeller; ARMA; AR; MA Modelleri; Levinson Özyinelemesi; Kafes Süzgeçler; FIR ve IIR Tipleri; Wiener Süzgeçleri; FIR ve IIR Tipleri; İzge Tahmini; Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler; En Az Varyans İzge Tahmini; En Fazla Entropi Yöntemi; Frekans Tahmini; Öz Uyarlamalı Süzgeçleme; FIR; IIR ve Öz Yinelemeli Tipler.

EEM 583 İleri Mühendislik Matematiği I (3-0-0) 3
Doğrusal denklem sistemleri, doğrusal vektör uzayları, matrisler ve özdeğer problemleri çok değişkenli diferansiyel hesaplar; sıradan diferansiyel denklemler, R3 uzayında
koordinatvektörler, vektör alanları teorisi, Fourier serileri, entegral dönüşümler. Varyasyonel hesaplar. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 584 İleri Mühendislik Matematiği II (3-0-0) 3
Kısmi diferansiyel denklemler; Laplace, difüzyon ve dalga denklemleri; Bessel ve Legendre fonksiyonları; entegral denklemler; kompleks değişkenli fonksiyonlar;  açı korur dönüşümler, kompleks entegral hesaplar; seri açılımları ve rezidü (kalan) teoremi.

EEM 585 Yapay Sinir Ağları (3-0-0) 3
Yapay nöron. Nöron tipleri. Yapay sinir ağlarının (YSA) yapısı. Öğretme algoritmaları. Delta kuralı. Backpropagation algoritması. YSA kontrol uygulamaları. Ters dinamikler. Doğrudan/dolaylı sinirsel kontrolda sinir ağları. Yapay sinir ağı kontrol örnekleri.

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 586 Bulanık Mantık Sistemleri (3-0-0) 3
Klasik kümeler ve bulanık kümeler. Bulanık mantıksal operatörler. Bulandırma (Fuzzification) ve durulama (De-fuzzification). Üyelik fonksiyonları. Bulanık (kural-tabanlı) sistemler. Bulanık kural indirgeme yöntemleri. Bulanık mantık doğruluk tabloları. Mamdani modeli, Sugeno modeli. Bulanık kontrol esasları ve bulanık kontrol örnekleri. Bulanık denetleyici tasarımı. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 587 Genetik Algoritmalar ve Optimizasyon (3-0-0) 3
Genetik Algoritmalara Giriş, Matematiksel Temeller, Genetik Algoritmaların Programlanması, Bazı Optimizasyon Uygulamaları, Gelişmiş Operatörler ve Teknikler, Genetik Temelli Makine Öğrenmesine Giriş.

EEM 588 Arıza Toleranslı Kontrol Sistemleri (3-0-0) 3
Bileşenleri arızalanan ancak çalışmaya devam eden arıza toleranslı kontrol sistemlerinin analizi. Arıza türleri. Arızalı bileşenlerin tanımlanmasında, izole edilmesinde ve onarılmasında kullanılan temel bağıntılar ve kavramlar. Arızalı bileşenlerin kontrol sistemlerinin kararlılığına etkileri. Arıza onarım teknikleri. Parametreye duyarsız bozucu zayıflatan yeniden tasarım. Uygulama örnekleri.,

lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

EEM 589 Elektrik-Elektronik Müh. Özel Konular (3-0-0) 3
Elektrik-Elektronik mühendisliği alalında güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların işlenmesi. lisans bitirme tezi,tez konuları,              iktisat,         makro iktisat,         mikro iktisat,         istatistik bitirme tezi,         muhasebe,         maliye,         Çalışma Ekonomisi,         bitirme tezi örneği,          bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezleri,          lisans bitirme tezi,          bitirme tezi izle,          Hukuka Giriş Bitirme Tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031