Makine Mühendisliği Özel Ders Ödev Bitirme tezi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ – M.Sc. COURSES

06 501 İleri Mühendislik Matematiği özel ders ödev proje bitirme tezi,
Matris teorisi ve uygulamaları. Özdeğer problemleri ve uygulamaları. Lineer denklem sistemleri. Tenseröl ve vektörel analiz. Adi ve kısmi diferansiyel denklemler. Bessel ve Legendre denklemleri. Integral denklemler. Fourier serileri ve dönüşümleri. Laplace dönüşümleri. Optimizasyon metotları.

06 501 Advanced Engineering Mathematics özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Matrix an applications. Eigenvalue problems and applications. Systems of linear equations. Tensor and vectorial analysis. Ordinary and partial differential equations. Bessel and Legendre functions. Integral equations. Fourier series and transform applications. Laplace transforms. Optimization methods.

06 502 Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Mekanik sistem elemanları. Mekanik sistemlerin titreşimleri. Elektrik sistemlerin elemanları. Akışkanlı sistemlerin elemanları. Isıl sistemlerin elemanları. Dinamik sistem elemanlarının genelleştirilmesi. Sistem lineer grafiği ve denklemlerin çıkarılması. Durum değişkenleri ve durum denklemleri. Lineer olmayan sistemlerin lineerleştirilmesi. Laplace transformasyonu. Sistemlerin geçici cevabı. Frekans cevabı.

06 502 Modeling of Engineering Systems özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Elements of mechanical system. Vibration of mechanical system. Elements of electrical system. Elements of fluid systems. Elements of thermal systems. Generalizations of dynamic system elements. System linear graphics and derivations of equations. State variables and state equations. Linearization of nonlinear systems. Laplace transforms. Unsteady response of systems. Frequency response.

06 503 Genel Termodinamik özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Termodinamiğin temel kanunları. Kullanılabilirlik analizi. İkinci kanun verimi. Özellik bağıntıları. Tabloların oluşturulması. Karışımlar. Kimyasal termodinamik.

06 503 General Thermodynamics özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Fundamental laws of thermodynamics. Availability analysis. Second law efficiency. Property relations. Construction of tables. Mixtures. Chemical thermodynamics.

06 504 Isı İletimi özel ders ödev proje bitirme tezi, 3 0 3
Formülasyon: Lumped, integral ve diferansiyel formulasyonlar. Sınır Şartları. Zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerinin çözüm yöntemleri. Bir, iki ve üç boyutlu modelleme teknikleri. Fourier serileri. Fourier-Legendre serileri: değişken dağılımları, zamana bağlı problemlerin çözüm metotları. Laplace dönüşümleri. Değişimsel formülasyon. Kantorovich metot. Fark formülasyonu: Sayısal ve grafiksel çözümler.

06 504 Heat Conduction özel ders ödev proje bitirme tezi,
Formulation: Lumped. Integral and Differential Formulations. Boundary Conditions. Solution methods of linear and nonlinear one-two and three dimensional heat conduction problems. Fourier Series. Fourier-Legendre series: separation of variables. solution methods of unsteady problems. Laplace Transforms. Variational formulation. Kantorovich method. Difference formulation: Numerical and graphical solutions.

06 505 Taşınım Isı Geçişi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Temel prensipler. Zorlanmış ve doğal taşınım problemlerinin matematik formülasyonu. Paralel akışlarda tam gelişmiş ısı transferi. Doğal taşınım problemleri. Laminer sınır tabaka. Integral ve benzerlik çözümleri. Levha üzerindeki hız ve sıcaklık dağılımları. Düşey bir levhada doğal taşınım. Reynolds benzerliği. Düşey kanal ve kapalı hacimlerde doğal taşınım. Taşınım problemlerinin kararsızlığı. Türbülansa geçiş.

06 505 Convective Heat Transfer özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamental Principles. Mathematical formulation of forced and free convection problems. Fully developed heat transfer in parallel flows. Buoyancy-driven flows. Laminar Boundary Layers. Integral and similarity solutions. Velocity and temperature distribution over a flat plate, free convection from a vertical flat plate. Reynolds analogy. Free convection in vertical channels and enclosures; Instability of convective flows. Transition to turbulence.

06 506 Isı Işınımı özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Işınım ısı geçişi mekanizmasının istatistik termodinamik ve elektromanyetik dalga temelleri. Gerçek yüzeylerin ışınım özelikleri. Şekil faktörleri. Eşit-dağıtan gri yüzeylerde ışınımla ısı geçişi. Ayna-gibi yüzeyler arasında ışınım, Gaz ışınımı, Tam ve yaklaşık Çözüm metotları. Bileşik ısı geçişi.

06 506 Radiation Heat Tranfer özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamentals of statistical thermodynamics and electromagnetic wave mechanisms in heat radiation. Radiation properties of real surfaces. Shape (View) factors. Radiation heat transfer in equal-emitting gray surfaces. Radiation between mirror-like surfaces. Gas radiation. Exact and approximate solution methods. Combined heat transfer.

06 507 Isıl Sistemlerin Tasarımı özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Enerji ve iş. Tersinirlik. Fiziksel ve kimyasal ekserji. Kapalı ve açık sistemlerde kullanılabilirlik denklemi. Mühendislik süreç ve çevrimlerinin ekserji analizi. Ekonomik değerlendirme yöntemleri. Yakıt ve ekipman maliyeti. Maliyet denge denklemi ve ısı ve işin maliyeti. Termo-ekonomik optimizasyon.

06 507 Design of Thermal Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Energy and work. Reversibility. Physical and chemical exergy. Availability equation for closed and open systems. Exergy analysis of engineering processes and cycles. Economic evaluation methods. Cost of fuel and equipment. Cost balance equation and costing of heat and work. Thermoeconomic optimization.

06 508 Güneş Enerjisi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Temel tanımlamalar. Güneş ışınımı. Güneş sabiti. Atmosfer dışındaki ışınımın spektral dağılımı. Atmosfer dışındaki ışınımın değişimi. Direk güneş ışınım açılarının tanımları. Güneşi izleyen yüzeyler için açılar. Eğimli yüzeylerde direk güneş ışınımı. Güneş ışınımı ölçümü. Güneş ışınımının atmosferde saçılması. Berraklık indeksi. Güneş ışınımı tahmini. Açık ve kapalı gün ve saat dağılımı. Saatlik günlük ve aylık güneş ışınımlarının direk ve yayılı bileşenleri. Saatlik güneş ışınımının günlük veriden tahmini. Eğimli yüzeylerde güneş ışınımı-izotropik model-KT modeli. Güneşi takip eden sistem analizi. Hareketli yüzeylerde direk güneş ışınımı. Kullanılabilirlik kavramı. Genel ve günlük kullanılabilirlik fonksiyonları.

06 508 Solar Energy özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamental definitions. Solar radiation. Solar constant. Spectral distribution of extraterrestrial radiation. Variation of extraterrestrial radiation. Definition of angles for direct radiation. Angles for tracking surfaces. Direct radiation on tilted surfaces. Solar radiation measurement. Scattering of solar radiation in the atmosphere. Clearness index. Estimation of solar radiation. Distribution of clear and cloudy days and hours. Direct and diffuse components of hourly, daily and monthly solar radiation. Estimation of hourly solar radiation from daily total. Total solar radiation on tilted surfaces-isotropic model-KT model. Analysis of tracking surfaces. Direct radiation on tracking surfaces. Usability concept. General and daily usability functions.

06 509 Fotovoltaik Elemanlar özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Yarı iletkenlerin elektronik yapısı. Yarı iletkenlerin ışık absorbsiyonu. Fotovoltaik hücrelerin temel yapısı. Fotovoltaik hücrelerde güç kaybı. Fotovoltaik hücre üzerinde sıcaklık ve güneş ışınımı etkileri. Farklı fotovoltaik hücre yapıları. Fotovoltaik hücre imalat teknolojileri. Fotovoltaik hücrelerin elektrik üretimi. Fotovoltaik hücrelerin eşdeğer elektrik devresi. Akım-voltaj eğrisi ve fotovoltaik hücrelerin matematiksel modellemeleri. Model parametrelerinin belirlenmesi. Fotovoltaik hücrelerin maksimum güç noktası operasyonu.

06 509 Photovoltaic Elements özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Electronic structure of semiconductors. Radiation absorption of semiconductors. Fundamental structure of photovoltaic cells. Power loss in photovoltaic cells. Temperature and solar radiation effect on photovoltaic cells. Different types of photovoltaic cells. Manufacturing technologies of photovoltaic cells. Electricity production of photovoltaic cells. Analogous circuit of photovoltaic cells. Current-voltage curves and mathematical modelling of photovoltaic cells. Identification of model parameter. Maximum power point operation of photovoltaic cells.

06 510 Enerji Depolama Teorisi ve Sistemleri özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Farklı enerji depolama metotları. Isıl enerji depolama teorisi ve uygulamaları. Elektrokimyasal enerji depolama teorisi ve uygulamaları. Mekanik enerji depolama teorisi ve uygulamaları. Süper iletkenler ile enerji depolama teorisi ve uygulamaları. Hidrojen enerjisi depolama teorisi ve uygulamaları. Farklı hidrojen enerji depolama metotları. Kurşun-asit aküler. Kurşun-asit akülerin matematiksel modellenmesi. Kurşun-asit akülerin simülasyonu. Fotovoltaik ve rüzgar enerji sistemlerinde akü uygulamaları. Yenilikçi pil teknolojileri. Yakıt hücresi sistemlerine giriş. Yakıt hücresi çeşitleri. Enerji sistemlerinde yakıt hücresi uygulamaları. Yakıt hücrelerinin matematiksel modellenmesi.

06 510 Energy Storage Theory and Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Various energy storage methods. Theory of thermal energy storage and applications. Theory of electrochemical energy storage and applications. Theory of mechanical energy storage and applications. Theory of energy storage through superconductors and applications. Theory of hydrogen energy storage and applications. Various hydrogen energy storage methods. Lead-acid batteries. Mathematical modelling of lead-acid batteries. Simulations of lead-acid batteries. Applications of batteries in photovoltaic and wind power systems. Novel battery technologies. Introduction to fuel cell systems. Types of fuel cells. Applications of fuel cells in energy systems. Mathematical modelling of fuel cells.

06 511 Fotovoltaik Sistem Tasarımı özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fotovoltaik sistemlere giriş. Fotovoltaik sistem yapısı. Sistem elemanlarının bağlanması. Fotovoltaik sistemlerde güç düzenlemesi ve kontrol. Fotovoltaik sistemlerin performans analizi. Fotovoltaik sistem ölçülendirmesi. Depolama alt-sistemi ölçülendirmesi. Fotovoltaik sistemlerin simülasyonu. Fotovoltaik sistemlerin tekno-ekonomik optimizasyonu. Bağımsız fotovoltaik sistemler. Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler. Fotovoltaik sistemlerin uzay uygulamaları. Fotovoltaik sistemlerin ömür analizi. İleri fotovoltaik uygulamalar.

06 511 Photovoltaic System Design özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to photovoltaic systems. Structure of photovoltaic systems. Connection of system components. Power conditioning and control in photovoltaic systems. Performance analysis of photovoltaic systems. Sizing of photovoltaic systems. Sizing of energy storage sub-systems. Simulation of photovoltaic energy systems. Techno-economic optimization of photovoltaic systems. Stand-alone photovoltaic systems. Grid-connected photovoltaic systems. Space applications of photovoltaic systems. Life cycle assessment of photovoltaic systems. Advanced applications of photovoltaics.

06 512 Rüzgar Enerjisi Sistem Tasarımı özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Rüzgar enerjisine giriş. Rüzgar hızı-güç ilişkisi. Rüzgardan çekilebilen maksimum güç-Betz limiti. Rüzgar hızı dağılımı. Weibull olasılık yoğunluk fonksiyonu. Rüzgar hızı istatistikleri. Rüzgar enerjisi dağılımı. Güç yasası-Hellmann katsayısı Elektrik jeneratörleri.. Rüzgar güç çevrim sistemleri. Türbin kanat tasarımı. Değişken hızlı rüzgar türbinleri. Sabit hızlı rüzgar türbinleri. Senkron-asenkron rüzgar türbinleri. Rüzgar türbin sistemlerinin güç kontrolü. Rüzgar enerji sistemlerinin matematiksel modellenmesi ve simülasyonu. Bağımsız rüzgar enerji sistemleri. Şebekeye bağlı rüzgar enerji sistemleri. Rüzgar enerji sistemlerinin ömür analizi.

06 512 Wind Energy System Design özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to wind energy. Relationship of wind speed-power. Maximum power extractable from wind-Betz limit. Wind speed distribution. Weibull probability density function. Wind speed statistic. Wind energy distribution. Power law-Hellmann coefficient. Electric generators. Wind power conversion systems. Design of turbine blades. Variable speed wind turbines. Constant speed wind turbines. Synchronous-asynchronous wind turbines. Power controlling of wind generators. Mathematical modelling and simulation of wind energy systems. Stand-alone wind energy systems. Grid-connected wind energy systems. Life cycle assessment of wind energy systems.

06 513 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Enerji sistemlerine giriş. Enerji sistemlerinin temel yasaları. Matematiksel modellemenin temelleri. Farklı modelleme yaklaşımları. Enerji sistemlerinin çevresel prensipler doğrultusunda modellenmesi. Kontrol sistemlerinin modellenmesi. Enerji arz-talep dengesinin non-lineer modellenmesi. Zaman-seri bazlı değişkenlerin modellenmesi. Enerji sistemlerinin simülasyonu. Yapay sinir ağlarının enerji sistemlerine uygulanması. Enerji sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemi (fem) yaklaşımı ile modellenmesi. Enerji sistemlerinin matchcad ortamında modellenmesi. Enerji sistemlerinin cfd yaklaşımı ile modellenmesi.

06 513 Modeling of Energy Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to energy systems. Fundamental principles in the modeling of energy Systems. Mathematical principles of modeling. Various Modeling approaches. Modeling of energy systems in relation to environmental principles. Modeling of control systems. Non-linear modeling of energy supply-demand. Modeling time-series based variables. Simulation of energy systems. Application of Artificial Neural Networks to energy systems. Finite element method (FEM) based modeling of energy systems. Mathcad based modeling of energy systems. CFD modeling of energy systems.

06 514 İleri Dinamik özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Momentum ve enerji prensipleri. Lagrange denklemi. Hmilton prensipleri. Gyroscopik etkileri mekanik sistemlere uygulanması. Sürekli ve birleştirilmiş parametre sistemleri için doğal frekenslar ve doğal modlar. Forced titreşimler. Dinamik stabilite teorisi. Instabilite nedenleri.

06 514 Advanced Dynamics özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Momentum principles and energy principles. Lagrange’s equations. Hamilton’s principle. Applications to mechanical systems including gyroscopic effects. Natural modes and natural frequencies for continuous and lumped parameter systems. Forced vibrations. Dynamic stability theory. Causes of insta¬bility.

06 515 Kompozit Malzemeler Mekaniği özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Giriş. Temel Kavramlar ve Karakteristikler. Tek yönlü tabakanın elastik davranışı. Tek yönlü tabakanın Mukavemeti. Çok tabakalı karma yapıların mukavemeti. Çok tabakalı yapıların hasar analizi. Higrotermal etkiler. Deneysel Yöntemler.

06 515 Mechanics of composite materials özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction. Basic concepts and characteristics. Elastic behavior of unidirectional lamina. Strength of unidirectional lamina. Elastic behavior of multidirectional laminates. Hygrothermal effects. Experimental methods.

06 516 İleri Mukavemet özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Kartezyen tansör. Gerilme analizi. Şekil ve yer değiştirme analizi. Malzemelerin elastik ve plastik davranışları. Düzlemsel elastisite problemleri. Kirişlerin eğilme ve burulması. Kalın cidarlı silindirler.

06 516 Advanced strength of materials özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Cartesian tensor. Analysis of stress. Analysis of strain and displacement. Elastic and plastic behavior of materials. Two-dimensional problems in elasticity. Torsion and bending of beams. Thick-walled cylinders.

06 517 Yorulma özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Yorulma olayı. Yorulma parametreleri ve gerilme-çevrim sayısı (S-N) eğrileri. Yorulma dayanımı ve yorulma ömrü. Yorulma mekanizmaları. Yorulma kırılması. Yorulma deneyi. Korozyonlu yorulma.

06 517 Fatigue özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fatigue Phenomenon. Fatigue Parameters and Stress-Number Of Cycles (S-N) Curves. Fatigue Strength And Fatigue Life. Mechanisms of Fatigue. Fatigue Failure. Fatigue Testing. Corrosion Fatigue.

06 518 Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Talaşlı imalat teknolojisi. Talaş oluşumu. Talaş kaldırma mekaniği. Isı oluşumu ve dağılımı. Kesme hızının etkisi. Temas ve sürtünme. Takımlarda hasar. Ömür. İşlenebilirlik. Talaşlı imalatta statik ve dinamik şekil değiştirmeler. Dinamik davranışlar. Titreşim. Tırlama. İşleme ekonomisi ve optimizasyon.

06 518 Mechanics and Analyzing of Machining özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Technology of material cuttings. Chip formation. Mechanics of machining. Temperature distribution. Affects of cutting speed. Contact and friction. Tool damages. Tool life. Machinability of materials. Static and dynamic deformations in machining. Dynamic behavior. Vibration. Chattering. Economic aspect of machining and optimization.

06 519 Triboloji özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Sıvı sürtünme bölgesinde çalışan sistemler, radyal ve eksenel kaymalı yataklar, dıştan basınçlandırılmış yataklar. Yuvarlanma hareketi yapan elemanlar arasındaki sıvı filmler, dinamik yüklü yataklar. Kuru sürtünme durumu, sürtünme teorileri, sınır sürtünme durumu, aşınma ve mekanizması, yağlayıcılar. Yağlama sistemleri.

06 519 Tribology özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fluid film lubrication, radial and thrust bearings, externally pressurized bearings. Fluid film between rolling elements, dynamically loaded bearings, approaches for dry and boundary friction. Wear and its mechanisms. Lubricants and lubrication systems.

06 520 Konstrüksiyonda Şekillendirme özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Sistematik şekillendirme adımları. Şekillendirme kriterleri. Ön şekillendirme. Son şekillendirme. Döküme uygun şekillendirme. Dövme prosesine uygun şekillendirme. Karma malzeme ile imalata uygun şekillendirme. Montaja Uygun Şekillendirme. Demontaj. Geri dönüşüm ve Yeniden Kullanıma Uygun Şekillendirme. Talaşlı İmalata Uygun Şekillendirme. Kaynak Konstrüksiyona Uygun Şekillendirme. Çelik Saç Şekillendirme Esasları. Maliyete Uygun Şekillendirme.

06 520 Embodiment in Design özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Steps of Embodiment Design. Embodiment criteria. Preliminary embodiment. Definitive embodiment. Design guidelines for cast components. Design guidelines for drop-forced parts. Design guidelines for composite parts. Design guidelines for assembly. Design guidelines for disassembly. Design guidelines for recycling and reuse. Design guidelines for machining. Design guidelines for welded components. Design guidelines for sheet metal forming. Design guidelines for minimum cost.

06 521 Dişli Çark Teknolojisi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Düz ve helisel alın çarkların geometrisi. Diş profilleri. Evolvent profil ve özellikleri. Modifiye edilmiş dişliler. Düz ve helisel dişlilerin kesme yoluyla imalatı. Tezgah ve takımları. Kesme dışındaki metotlar. Profiller için son işlemler. Tezgah ve takımları. Sonsuz vida ve çarkının imalatı. Konik dişlilerin geometrisi. Düz konik dişlilerin imalatı ve ilgili metot ve donanımlar; Spiral konik ve hipoid dişlilerin temel geometrisi ve imalatları. Dişli çark metrolojisi. Boyut ve hata toleransları. Diş kaliteleri. Ölçme alet ve cihazları. Dişli çarklara uygulanan ısıl işlemler.

06 521 Gear technology özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Geometry of spur and helical gears. Gear tooth profiles. Involute as a gear profile and its properties. Modified gears. Cutting methods of spur and helical gears. Generating based methods. Manufacturing methods besides cutting. Finishing operations and their machinery and tools. Manufacturing of worm and worm gears. Geometry of bevel gears. Manufacturing methods for straight-bevel gears. Basic geometry and manufacturing methods of spiral bevel gears. Gear metrology. Tolerance system of tooth thickness and geometrical errors. Gear qualities. Instruments and devices for gear metrology. Heat-treatment of gears.

06 522 Boyut Analizi ve Benzerlik özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Boyutsal sistemler. Boyut dönüşümleri. Eş boyutluluk ilkesi. Fiziksel bağıntıların yapısı. Dönüşümler. Değişkenlerin birbirleriyle ilişkisi. Boyutsuz ilişkilerin biçimleri. Farklı boyutlar. Boyutsal modelleme.

06 522 Dimensional Analysis and Modeling özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Dimensional systems. Transformation of dimensions. Dimensional homogeneity. Structure of physical relations. Transformations. Relevance of variables. Forms of dimensionless relations. Alternate dimensions. Dimensional modeling.

06 523 Hidrodinamik özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Sakınım denklemlerinin özetlenmesi. Sakınım denklemlerinin özel formları. Akış kinematiği: Akım çizgileri, sirkülasyon, akım ve vortex tübü. İdeal akışlar. İki boyutlu potansiyel akışlar. Kompleks fonksiyonlar. Kaynak-kuyu. Vortex. Karmaşık akışlar. Silindir etrafında akış. Blasius İntegral kanunları. Konform tasvir. Schwarz-Christoffel dönüşümü. Jet ve akımlar. Üç boyutlu potansiyel akışlar. Dalga teorisi.

06 523 Hydrodynamics özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Review of conservation equations. Special forms of conservation equations. Flow kinematics: Streamlines, circulation, stream and vortex tubes. Ideal flows. Two-dimensional potential flows. Complex functions. Source-sink. Vortex. Complex flows. Flow over a cylinder. Blasius Integral laws. Conformal transformations. Schwarz-Christoffel transformation. Jet and currents. Three-dimensional potential flows. Wave theory.

06 524 İleri Isı ve Kütle Geçişi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Isı ve kütle geçişi ile ilgili temel kavramlar ve kanunlar. Isı ve kütle geçişi arasındaki andırım (benzerlik). Isı ve kütle yayılımı: Özelikler ve mekanizmalar. Katılarda ve laminer akış durumunda 1-boyutlu derişiklik dağılımları. Karışımlar için süreklilik ve enerji denklemleri. Çok-boyutlu ve zamana bağlı sistemler. Türbülanslı akışta momentum, ısı ve kütle geçişi.

06 524 Advanced Heat and Mass Transfer özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamental concepts and laws in heat and mass transfer. Analogy between heat and mass transfer. Heat and mass diffusion: Properties and mechanisms. One-dimensional concentrations in solids and in laminar flows. Conservation equations for mixtures. Multiple dimensional and time-dependent systems. Momentum, heat and mass transfer in turbulent flow.

06 525 Türbülans Modelleri özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Türbülans modeli postulatları. Reynolds gerilmesi ve türbülanslı ısı akısı modellemeleri. İkinci mertebe türbülans modelleri. Türbülans modeli sabitlerinin belirlenmesi. Duvar fonksiyonları. Düşük Reynolds sayılı akışlar için türbülans modelleri. Doğrudan Sayısal Benzeşim (DNS). Geniş Eddi Ölçeği (LES).

06 525 Modeling of Turbulence özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Turbulence modeling postulates. Reynolds stresses and turbulent heat flux. Second-order turbulence models. Determination of the model constants. Wall functions. low Reynolds number turbulence modeling. Direct Numerical Simulation (DNS). Large Eddy Simulation (LES).

06 526 İstatistiksel Termodinamik özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Temel istatistik ilkeleri. Moleküler dağılım ve modelleri. İstatistik mekanik. Gazların özelikleri. Katıların özelikleri. Gibbs Duhem bağıntıları. Tersinmez termodinamik.

06 526 Statistical Thermodynamics özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamental statistical laws. Molecular distributions and models. Statistical mechanics. Properties of gases. Properties of solids. Gibbs- Duhem relations. Irreversible thermodynamics.

06 527 Isı Pompaları özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Isı pompası esasları. Isı pompası elemanları ve hesaplama prensipleri. Isı kaynakları ve karşılaştırmalı analizi. Hava-hava, su-hava, toprak-hava ve güneş-hava ısı pompası sistemleri. Isı pompasında kullanılan akışkanlar. COP hesaplamaları. Sistem maliyeti optimizasyonu.

06 527 Heat Pumps özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamentals of heat pumps. Components of heat pumps and calculation principles. Heat sources and comparative analysis. Air-air, water-air, soil-air and sun-air heat pump systems. Refrigerant fluids of heat pump systems. Derivation of COP. System cost optimization formulations.

06 528 Mühendisler için Kısmi Diferansiyel Denklemler özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Kısmi diferansiyel denklemlere giriş. Parabolik tip kısmi diferansiyel denklemler. Hiperbolik tip kısmi diferansiyel denklemler. Eliptik tip kısmi diferansiyel denklemler. Sayısal ve yaklaşık çözüm yöntemleri.

06 528 Partial Differential Equations for Engineers özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to partial differential equations. Parabolic type partial differential equations. Hyperbolic type partial differential equations. Elliptic type partial differential equations. Numerical and approximate methods.

06 529 Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Akışkanlar mekaniği ve ısı transferinde temel denklemler. İlk şart ve sınır değer problemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Sayısal çözüm yaklaşımları: Sonlu farklar, sonlu hacimler ve sonlu elemanlar yöntemleri. Sonlu fark formülleri. Parabolik denklemler: Açık ve kapalı yöntemler. Kararlılık analizi. Eliptik denklemler. Vortisite-Akım Fonksiyonu formülasyonu. Hiperbolik denklemler. Grid ağı oluşturulmasına giriş.

06 529 Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamental equations of fluid flow and heat transfer. Initial and boundary value problems. Classification of partial differential equations. Numerical solution approaches: Finite differences, Finite volumes, Finite elements. Finite difference formulations. Parabolic equations: Explicit and implicit methods. Stability analysis. Elliptic equations. Vorticity-Stream Function formulation. Hyperbolic equations. Introduction to grid generation.

06 530 Yanma Esasları özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Çok elemanlı ve değişken yapılı sistemlerin termodinamiği. Kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal denge. Yanma fiziği. Kinetik ve difüzyon olarak kontrol edilen yanma. Difüzyon alevi. Ön karışımlı gazlarda yanma ve alev. Laminer alev hızı. Detonasyon ve deflagrasyon. Katılarda yanma.

06 530 Fundamentals of Combustion özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Thermodynamics of multiple components and variable structured systems. Chemical reactions. Chemical Equilibrium. Physics of combustion. Kinetics and diffusion controlled combustion. Diffusion flame. Combustion and flame in pre-mixed gases. Laminar flame speed. Detonation and deflagration. Combustion of solids.

06 531 Kaynak Mühendisliği özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Kaynaklı yapıların tasarımı. Malzemelerin kaynağa uygunluklarının esasları. Kaynak prosedür şartnamesinin hazırlanması. Kaynak personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması. Kaynak planının hazırlanması. Kaynaklı imalat. Kaynak dikişlerinin kalitesi ve değerlendirilmesi. Kaynaktan sonraki ısıl işlemler.

06 531 Welding Engineering özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Design of welded structures. Principles of the weldability of materials. Preparation of welding procedure specifications. Education and certification of welding personnel. Preparation of weld plans. Welded manufacturing. Quality and evaluation of the welds. Post weld heat treatments.

06 532 Hasar Analizi özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Hasar analizi ile ilgili temel kavramlar. Teknolojik hatalar. Hasar analizinin safhaları. Hasar tipleri ve özellikleri. Distorsiyon, kırılma, yorulma, korozyon, gerilmeli korozyon, korozyonlu yorulma, hidrojen gevrekleşmesi, sünme, sürtünme ve aşınma hasarları ve bunların analizi. Çeşitli hasar tipleriyle ilgili etütler.

06 532 Failure Analysis özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Basic principles of failure analysis. Technological defects. Stage of failure analysis. Type of failures and their characteristics. Distortion, fracture, fatigue, corrosion, stress corrosion, corrosion fatigue, hydrogen embrittlement, creep, friction and wear failures. Case studies on various types of failure.

06 533 Ölçme Sistemleri ve Metroloji özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Ölçmeye giriş. Ölçme standartları. Toleranslar ve ölçme hatalarının kaynakları. Ölçme. Sensör tekniği. Temel boyutsal ölçüm aletleri. Kalibrasyon. Kalibrasyonda hata, prosedürler. Açısal ölçmeler, düzlemsellik, düzgünlük, diklik ve yuvarlaklık ölçümleri. Lazer mikrometresi. Mastarlar. Dolaylı ölçme. İmalatta kullanılan ölçme teknikleri. Koordinat ölçme tekniği.

06 533 Measurement Systems and Metrology özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to Measurement. The measurement standards. Tolerances and origin of measurement errors. Sensors. Fundamental Dimensional Measurement Instruments. Calibration. Errors in calibration, procedures. Angular measurements, flatness, straightness, Squareness and roundness measurements. Laser micrometer. Gages. Indirect Measurements. Measurement methods in manufacturing. CMM.

06 534 Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve Simülasyonu özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Temel Kontrol teorileri. Matlab yazılımına giriş. Matlab kullanarak mantık fonksiyonların hesaplanması. Vektör ve matris işlemlerinin hesaplanması. Matematiksel fonksiyonlar. Sistemlerin Matlab ile modellenmesi. Transfer fonksiyonu. Durum uzay modeli. PID (oransal. integral. türev) kontrol. Kök-yer analizi. Frekans cevabı. Simulink’e giriş. Kontrol sistemlerinin Matlab ile simulasyonu.

06 534 Design and Simulation of Control Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Basic control theories. Introduction to Matlab. Calculation of logic functions using Matlab. Calculation of vector and matrix. Mathematical functions. Modeling of the systems using Matlab. Transfer functions. State space model. PID (proportional. integral. derivative) control. Root-Locus analysis. Frequency response.Iintroduction to Simulink. Simulation of control systems using Matlab.

06 535 Taşıt Kontrol Sistemleri özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Otomotiv denetim sistemlerine giriş. Yapay zeka teknikleri. Bulanık kümeler. Bulanık çıkartım yöntemleri. Bulanık mantık denetleyici tasarımı. Bulanık mantık yapılarının otomotiv kontrol sistemlerinde kullanımı. Yapay sinir ağlarının yapıları. Danışmanlı öğrenme. Danışmansız öğrenme. Yapay sinir ağların otomotiv kontrol sistemlerinde kullanımı. Araç koordinat sistemleri. Araç dinamiği (yanal) modellemesi. Sürücü yardım sistemleri. Otomatik yol takibi.

06 535 Vehicle Control Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to vehicle control systems. Artificial intelligence techniques. Fuzzy sets. Fuzzy inference methods. Design of fuzzy logic controller. Use of fuzzy logic in vehicle control systems. Structure of neural networks. Supervised learning. Unsupervised learning. Use of neural networks in vehicle control systems. Vehicle coordinate systems. Vehicle dynamics modeling (lateral direction). Driver assistance systems. Automated path following.

06 536 Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Bir noktada gerilme ve şekil degiştirmelerin incelenmesi. Sürekli ortamın temel denklemlerinin elde edilmesi. Katılar ve akışkanlar için bünye aksiyomları ve ilişkileri. Sonlu şekil değiştirme. Elastik ve hiper elastik malzemeler.

06 536 Introduction to Continuum Mechanics özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Analysis of stress and deformation at a point. Obtaining of the basic equations of a continuous medium. Study of constitutive axioms and constitutive relations for fluids and solids. Finite deformation. Elastic and hyper elastic materials.

06 537 Mekanik Sistemler Dinamiği özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Mekanik Sistemler Dinamiğinin Mekanik Esasları. Lagrange Denklemleri. Lagrange Çarpanları Metodu. Hamilton Prensibi. Hamilton Fonksiyonu. Hamilton Kanonik Denklemleri. Routh Metodu.

06 537 Dynamics of Mechanical System özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamentals of dynamics of mechanical systems. Lagrange equations. Lagrange multiplier method. Hamilton’s principle. Hamilton’s function. Hamilton’s canonical equations. Routh’s method.

06 538 Elektromekanik Sistemler özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Mekaniğin Lagrange Denklemleri. Mekanik, Elektrik ve Magnetik Sistemler. Elektrik Ağlarının Lagrange denklemleri. Magnetik Kuvvetler. Elekromagnetik Sistemlerin Dinamiği. Elektromekanik Sistemlerin Enerji Denge Denklemleri. Elektromekanik Sistemlerin Lagrange Denklemleri. Magnetik Yataklama ve Askı Sistemlerinin Dinamiği. Elektromekanik Enerji Dönüşümleri.

06 538 Electromechanical Systems özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Lagrange equations in mechanics. Mechanical, electrical and magnetical systems. Lagrange equations for electrical networks. Magnetic forces. Dynamics of electromagnetic systems. Energy balance equations in electromechanical systems. Lagrange equations for electromechanical systems. Magnetic bearing and dynamics of magnetically levitated systems. Electromechanical energy conversion.

06 539 Modern Kontrol Mühendisliği özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Durum- uzay modellerine giriş. Transfer fonksiyonu, durum-uzay modeli ilişkisi. Gözlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları. Kök yerleştirme. Durum geri beslemesi ile çıkış geri beslemesi karşılaştırılması. Gözleyici tasarımı. Lyapunov kararlılık kriteri. Durum- uzaya dayanan optimum kontrol. Model indirgeme.

06 539 Modern Control Engineering özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction to state-space models. The relationship between transfer function and state-space model. Concepts of observability and controllability. Pole-placement. State feedback vs. output feedback. Observer design. Lyapunov stability criteria. Optimal Control based on state-space. Model reduction.

06 540 Robot Mekaniği özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Vektörel ve analitik mekaniğin esasları. Denavit-Hartenberg parametreleri. Robot dönüşüm matrisi. Robotlarda düz ve ters konum analizi. Yörünge planlaması. Robotun Jacobiyeni. Robotlarda düz ve ters hız analizi. Robot çalışma uzayının analizi. Robot statiği. Robot hareketinin Lagrange-Euler ve Newton-Euler denklemleri. Robot performans ölçütleri.

06 540 Robotic Mechanics özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Fundamentals of vectorial and analytical mechanics. Denavit-Hartenberg parameters. Robot transformation matrix. Direct and inverse position analyses. Trajectory planning. Robot Jacobian. Direct and inverse velocity analyses. Workspace analysis. Statics of robots. Robot equations of motion: Lagrange-Euler and Newton-Euler formalisms. Robot performance criteria.

06 541 Robotların Modellenmesi ve Kontrolü özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Robot Kolları. Modelleme: Kinematik Modelleme, Dinamik Modelleme. Hareket Kontrolü: Eklem Uzayında Kontrol, İzleme Kontrolü, Dayanıklı Kontrol, Uyarlamalı Kontrol, Görüntü Geri beslemeli Kontrol, Etkileşme Kontrolü, Uyum Kontrolü, Kuvvet Kontrolü; Karma Kuvvet/Konum Kontrolü. Hareketli Robotlar: Modelleme ve Yapısal Özellikler: Robot Tanımı, Tekerlekli Robot, Poz/Kofigurasyon Kinematik ve Dinamik Modeli, Geri besleme Doğrusallaştırması: Geri Besleme Kontrol Problemi, statik ve dinamik durum geri beslemesi.

06 541 Modeling and Control of Robots özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Robot Manipulators. Modeling: Kinematics Modeling, Dynamics Modeling. Motion Control: Joint Space Control, Tracking Control, Robust Control, Adaptive Control, Vision Feedback Control, Interaction Control, Compliance Control, Force Control, Hybrid Force/Position Control. Mobile Robots: Modeling and Structural Properties, Robot Description, Wheeled Robots, Posture/Configuration Kinematics Model, Posture/Configuration Dynamics Model; Feedback Linearization: Feedback Control Problem, Static and Dynamics State Feedbacks.

06 542 Mekatronik Sistem Elemanları özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Giriş, ölçme sistemleri ve çalışma ilkeleri: mesafe, hareket, kuvvet, moment, basınç, sıcaklık ve akış ölçülmesi. Algılayıcı teknolojileri: optik, mekanik ve ısıl algılayıcılar. Sayısal kodlayıcılar ve kod çözücüler. Algılayıcı-bilgisayar arayüzeyleri. Veri toplama düzenekleri. Analog ve sayısal işaret koşullandırma: performans belirtimi ve eleman uyumlaştırma uygulamaları. Mekanik güç aktarma elemanları: mekanik ve hidrolik sistemler, dişli düzenekler. Hidrolik ve pnömatik devreler: devre elemanları ve matematiksel modelleri. Sayısal hareketlendiriciler: tek ve ardışıl adım motorları, bunların modellenmesi, kontrol düzenekleri, sınıflandırılması ve seçimi. Sürekli sürümlü hareketlendiriciler: doğru akım motorları, fırçasız doğru akım motorları, asenkron ve senkron motorlar, moment motorları, daimi mıknatıslı motorlar, bunların karakteristikleri, seçimi ve kontrolü.

06 542 Mechatronic System Components özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Introduction. Measurement systems and their principles: distance, motion, force, torque, pressure, temperature and flow measurements. Sensor technologies, optical, mechanical, and thermal sensors. Digital encoders and decoders. Sensor-computer interfaces. Data acquisition systems. Analog and digital signal conditioning: performance specification and component matching applications. Power transmission components. Mechanical and hydraulic systems. Gear mechanisms. Hydraulic and pneumatic circuits: circuit components and their mathematical models. Digital transducers: single and multi-stack stepper motors, their modeling, classification and selection. Continuous-drive transducers: d.c. motors, brushless d.c. motors, asynchronous and synchronous motors, torque motors, permanent-magnet motors, their characteristics, selection and control.

06 543 Mekatronik Sistem Tasarımı özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Mekatronik sistem tasarımındaki temel ilke ve kavramlar. Proje seçimi ve öğrencilerin proje takımlarına ayrılması. Proje çalışması. Proje sunuşları.

06 543 Mechatronic System Design özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Basic principles and theory of mechatronic system design. Project selection and assignment of students into project teams. Project work. Presentation of projects.

06 544 Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,
Giriş: Birleşik sistem integrasyonu; Duyarga Modelleme: Temel kavramlar ve çeşitli tipteki duyargaların modellenmesi; Hareketlendirici Modellenmesi : Elektriksel, Hidrolik ve Pnömatik Hareketlendiriciler; İşaret ve Güç iletimi elemanlarının modellemesi; Karma Sistem modellenmesi: Olaylar ve Durumlar, Durum akışı ile modelleme; Mekatronik Sistem modelleme: Blok diagramlar ve Durum uzayı gösterimi. Nesne tabanlı modelleme. Görüntü prototipleme. Donanım çevrimli simülasyon. Gerçek zamanlı izleme ve kontrol.

06 544 Modeling and Control of Mechatronics Systems 3 0 3
Introduction: Mixed system integration. Sensor modelling: Basics concepts, modeling of several types of sensors. Actuator modeling: Electrical actuators, Hydraulic and Pneumatic actuators. Modeling of signal and power transmission elements. Hybrid systems modeling: Events and states, Modeling with state-flow. Mechatronics system modeling: Block diagrams and state space. Object oriented modeling. Virtual prototyping. Hardware in the loop simulation. Real-time monitoring and control.

06 545 İleri Mekanik Titreşimler 3 0 3
İleri Mekanik Titreşimler için Önemli Kavramlar. Ayrık Sistemlerde Tabii Modlar ve Serbest Titreşimler. Sürekli Sistemlerde Tabii Modlar ve Serbest Titreşimler. Tabii Mod ve Frekanslar için Yaklaşık Yöntemler. Ayrık ve Sürekli Sistemlerin Serbest ve Zorlanmış Titreşimleri.

06 545 Advanced mechanical vibrations 3 0 3
Important Concepts in Advanced Mechanical Vibrations. Natural Modes and Free Vibrations of Discrete Systems. Natural Modes and Free Vibrations of Continuous Systems. Approximate Methods for Determination of Natural Frequencies and Vibration Modes. Free and Forced Vibrations of Discrete and Continuous Systems.

06 546 Lineer Olmayan Titreşimler 3 0 3
Faz Uzayı. Tekil Noktalar ve Kararlılık. Çatallanmalar. Kesin Çözüm. Yaklaşık Analitik Yöntemler. Korunumlu Sistemlerin Titreşimleri. Korunumsuz Sistemlerin Titreşimleri. Kendini Besleyen Titreşimler. Limit Çevrim. Zorlanmış Titreşimler. Sıçrama Olayı. Değişken Parametreli Sistemlerin Titreşimleri. Parametrik Titreşimler. Floquet Kuramı. Kaotik Titreşimlere Giriş.

06 546 Nonlinear Oscillations 3 0 3
Phase Space. Singular Points And Stability. Bifurcations. Exact Solution. Approximate Analytical Methods. Vibrations of Conservative Systems. Vibrations of Non-Conservative Systems. Self-Sustaining Oscillations. Limit Cycle. Forced Oscillations. Jump Phenomenon. Vibrations of Non-Autonomous Systems. Parametrically Excited Vibrations. Floquet Theory. Introduction To Chaotic Vibrations.

06 547 Makina Dinamiğinde Seçilmiş Konular 3 0 3
Jiroskopik Etkiler. Mekanizmaların Elastik Modelleri. Yürek Mekanizmaları Dinamiği. Çok Serbestlik Dereceli Makinaların Dinamiği. Çok Serbestlik Dereceli Mekanizmalarda Performans Analizi. Hacimsel Mekanizmaların Analiz ve Sentezi.

06 547 Selected Topics in Machine Dynamics 3 0 3
The Gyroscopic Effects. Elastic Modeling of Mechanisms. Dynamics of Cam Mechanisms. Dynamics of Multidegree of Freedom Machines. Performance Analysis of Multidegree of Mechanisms. Analysis And Synthesis of Spatial Mechanisms.

06 548 Gürültü ve Titreşim Kontrolü 3 0 3
Akustik ve Titreşimlerin Temel Kavramları. Akustik Gürültü ve Titreşim Ölçüm Yöntemleri. Dış Ortamda Sesin Yayılması. Kapalı Ortamların Akustiği. Yaşam Alanlarında Gürültü ve Gürültü Kontrolü. Ses Yutucu Malzemeler ve Ses Absorberleri. Sesin Yapı İle Etkileşimi. Gürültünün ve Titreşimlerin İnsanlar Üzerindeki Etkileri. Makinaların Gürültü ve Titreşim Düzeyleri.

06 548 Noise and Vibration Control 3 0 3
Fundamentals of Acoustics And Vibration. Acoustic Noise And Vibration Measurement Methods. Outdoor Sound Propagation. Indoor Acoustic. Noise And Noise Control in Rooms. Sound Absorbing Materials and Sound Absorbers. Interaction of Sound Waves With Solid Structures. Effects of Noise And Vibration In Human Bodies. Noise And Vibration Level of Machines.

06 549 Mühendislik Akustiği 3 0 3
Sesin İki Boyutlu Denklemi. Akustik Dalga Denklemi ve Çözümleri. Ses İletiminin Fenomeni. Sesin Akışkan İçindeki Absorbsiyonu ve Sönümü. Ses Kaynakları ve Sesin Yayılması. Resonatörler, Kanallar ve Akustik Filtreler.

06 549 Engineering Acoustics 3 0 3
The two dimensional Sound Equation. The acoustic wave equation and solutions. Sound transmission phenomena. Absorption and attenuation of sound in fluids. Sound Resources and Sound Propagations. Resonators, Ducts and Acoustic Filters.

06 700 Yüksek Lisans Tez Çalışması özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,

06 700 M.Sc. Thesis özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,

06 705 Seminer özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,

06 705 Seminar özel ders, ödev, proje, bitirme tezi,

06 7XX Uzmanlık Alan Dersi

06 7XX Special Studies

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930