Maliye mi İşletme mi

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,

 

MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ
MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI
Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları mamul ya da hizmet cinsleri bakımından belirlenmesi ve izlenmesine olanak sağlayan bir hesap ve kayıt sistemidir.
Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir?
1. Mamullerin maliyetini saptamak 2. Maliyet kontrolüne yardımcı olmak 3. Planlamaya yardımcı olmak 4. Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak
A- MAMULLERİN MALİYETİNİ SAPTAMAK
Mamul maliyetinin belirlenmesi; üretilen mamul maliyetinin, satılan mamullerin maliyetinin hesaplanarak brüt satış karı veya zararının, henüz satışı yapılmamış mamul stokları tutarının ve mamul satış fiyatının ne olması gerektiği sorularının cevaplandırılmasına yardımcı olacaktır.
B- MALİYET KONTROLÜNE YARDIMCI OLMAK
Maliyet kontrolünde, gerçekleşen fiili maliyetler, önceden belirlenen maliyetlerle karşılaştırılarak sapmalar belirlenir. Bu sapmaların nedenleri araştırılır ve düzeltici önlemler alınır.
C- PLANLAMAYA YARDIMCI OLMAK
Amaçlar ile bu amaçlara ulaşmada izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi şeklinde tanımlanan planlama işlevi, planların uygulanması ve geri bildirimden oluşan kontrol işleviyle birleştirildiğinde yönetim sürecini oluşturur. İşletme yönetiminin planlarının muhasebede rakamsal olarak ifade edilmesiyle bütçeler oluşturulur. Planların uygulanması sırasında gerçekleşen faaliyet sonuçları muhasebede kayıtlanır, sınıflanır, özetlenir ve bütçelerle mukayese edilerek başarı raporları halinde yine komuta yetkisindeki yöneticilerin bilgisine sunulur.
D- ÖZEL YÖNETİM KARARLARINA YARDIMCI OLMAK
Maliyet muhasebesinin işletme yöneticilerine, rutin kararlar yanı sıra özel yönetim kararlarında da gereksinme duyacağı konularda zamanlı, yeterli ve sağlıklı bilgileri sunma amacı olmaktadır
MALİYET MUHASEBESİNİN GENEL MUHASEBE İLE İLİŞKİLERİ
Genel muhasebe tarafından üretilen bilgiler (Devlet, işletmenin ortakları, çalışanlar) genellikle işletme dışı bilgi kullanıcılarının gereksinimine cevap verirken; maliyet muhasebesi tarafından üretilen bilgiler ise işletme içi bilgi kullanıcıların (yöneticiler) gereksinimine cevap vermektedir. Maliyet muhasebesinin içe dönük maliyet verilerini ve genel muhasebenin de dışa dönük mali tabloları hazırlayabilmesi için birbirlerine daima ihtiyaçları vardır. İşte bu ihtiyaç, söz konusu iki muhasebenin ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu ilişki özellikle iki
Yönden kendini gösterir:
Genel muhasebede düzenlenen gelir tablosunun hazırlanabilmesi için dönem içinde üretilen mamullerin maliyetinin bilinmesi ve bu veriden hareketle de satılan mamullerin maliyetinin hesaplanarak gelir tablosunda ilgili dönemin satış hâsılatıyla karşılaştırılması gerekir. Aynı zamanda yine genel muhasebenin hazırladığı tablolardan biri olan bilançonun hazırlanabilmesi için de, yine dönem sonunda elde mevcut tamamlanmış ve yarı mamullerin
Maliyetinin bilinmesi gerekir.
Maliyet muhasebesi ile genel muhasebenin birbirleri arasındaki ilişkiyi gösteren yönlerden diğeri ise, maliyet muhasebesinin mamul maliyetlerini hesaplayabilmek için genel muhasebeden almak zorunda olduğu bazı bilgilerdir. Örneğin, fiili maliyetlerin kullanıldığı bir işletmede; mamul, yarı mamul ve ilk madde ve malzeme, işçilik ile genel üretim maliyetlerine ait bilgiler genel muhasebeden alınır. Diğer yandan standart maliyet sisteminin kullanıldığı işletmelerde ise, dönem sonunda fiili maliyetler ile standart maliyetlerin karşılaştırılıp düzeltici kayıtların yapılabilmesi için yine genel muhasebede yer alan söz
Konusu üretim maliyeti ile ilgili verilere ihtiyaç olacaktır.
GİDER, HARCAMA, MALİYET VE ZARAR KAVRAMLARI
Bilanço yaklaşımına göre;
GİDER: Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretim, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlar veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlardır.
Gelir yaklaşımına göre;
GİDER: İşletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar elde edebilmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin, faydası tükenmiş maliyetlerin hâsılattan düşülen kısmına denir.
HARCAMA: Bir varlığın edinilmesi, bir hizmetin sağlanması yada bir zararın karşılanması amacıyla para ödeme, mal verme, hizmet sunma, borç altına girme, ortaklık hakkı tanıma v.b. şeklinde katlanılan fedakarlıklardır.
MALİYET: Belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakârlıkların parasal ifadesidir. Ya da bir ekonomik değeri oluşturmak için, elden çıkarılan ekonomik değerler toplamına denir.
ZARAR: İşletme işlevlerinin (faaliyetlerinin) yürütülmesi için gerekli olan ve normal ölçüler içerisinde yapılan tüm harcamalar ile varlık ve hizmet tüketimleri gider niteliği taşır. Buna karşılık, işletme işlevlerinin yürütülmesi için gerekli olmayan, olağandışı iş ve olaylardan dolayı tüketilen varlıkların veya normal ölçüleri aşan harcama ve tüketimlere zarar denir.
Varlık, işletmenin sahip Olduğu mal stokları, demirbaşlar, makineler gibi ekonomik değerlerdir.
GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
GİDERLER;
 Çeşitlerine,
1- 0 İlk madde ve malzeme giderleri
2- 1 İşçi ücret ve giderleri
3- 2 Memur ücret ve giderleri
4- 3 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
5- 4 Çeşitli giderler
6- 5 Vergi resim ve harçlar
7- 6 Amortismanlar
8- 7 Finansman giderleri
 Fonksiyonlarına göre,

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
1- Stok maliyet giderleri
 Alış giderleri
 Üretim giderleri
a) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
b) Direkt işçilik giderleri
c) Genel üretim giderleri
2) Dönem giderleri
 Araştırma geliştirme giderleri
 Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
 Genel yönetim giderleri
 Finansman giderleri
 Giderlerin Ürünlere yüklenmesine göre sınıflandırılması
1- Direkt Giderler
Belirli bir mal veya hizmetin üretime doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir.
2- Endirekt giderler
Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenmeyip birtakım dağıtım ölçüleri ile yüklenebilen giderlerdir.
 Giderlerin Faaliyet hacmi ile olan ilişkisine göre
1- Sabit giderler
Belirli bir zaman dilimi ve hacmi içinde faaliyet hacmindeki atış ve azalışlardan etkilemeden aynı kalan giderlerdir. Amortisman kira
2- Değişken giderler
Faaliyet hacmine bağlı olarak artan veya azalan giderlerdir. Hammadde
3- Yarı değişken yarı sabit giderler
-Yarı değişken giderler; Faaliyet hacmi durduğunda tamamen ortadan kalkmayan ancak faaliyet hacmine bağlı olarak artan veya azalan giderlerdir. Enerji giderleri
-Yarı sabit giderler; Belirli bir faaliyet aralığında sabit olan bu hacım aşıldığında sıçramalar gösteren giderlerdir.
GİDER YERLERİ
Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.
Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar.
Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas alınır, Gider yerlerinin 10 – 99 sayıları arasında kodlanması Tekdüzen Muhasebe Sistemi gereğidir.
Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir;
. Esas üretim gider yerleri
. Yardımcı üretim gider yerleri
. Yardımcı hizmet gider yerleri
. Yatırım gider yerleri
. Üretim yerleri yöntemi gider yerleri
. Araştırma ve geliştirme gider yerleri
. Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
. Genel yönetim gider yerleri
Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyeti teknolojik akımına uygun olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında yer alabilir.
ÜRETİM GİDERLERİ (MALİYET GİDERLERİ)
Üretim giderleri, mamulün ortaya çıkması için yapılması zorunlu olan giderlerdir. Bu giderler olmadan üretim olmaz, mamul elde edilemez. Çünkü üretilen mamulün maliyetini bu giderler oluşturur.
Üretim giderlerini üç grupta toplayabiliriz:
1- İlk madde ve malzeme giderleri,
2- İşçilik giderleri,
3- Genel üretim giderleri.
Bu giderler; mamulün maliyetini doğrudan etkiliyorsa “direkt” , dolaylı yoldan etkiliyorsa “ENDİREKT” giderler olarak adlandırılırlar.
“Direkt giderlerle” “Endirekt giderlerin” toplamı mamulün maliyetini oluşturur.
GİDERLERİN KAYITLAMA YÖNTEMLERİ
7/A SEÇENEĞİNDE KULLANILAN FONKSİYONEL GİDER TÜRLERİ
7/A SEÇENEĞİNDE UYGULANAN YANSITMA HESAPLARI
710 D.İLK MADDE MALZ. GİDERLERİ
711 D. İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741 HİZMET URETİM MALİYETİ YANSITMA
750 A. VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751 ARAŞT. VE GEL. GİDERLERİ YANSITMA
760 P. S. VE DAĞITIM GİDERLERİ
761 P. S. VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA
780 FİNANSMAN GİDERİ
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde sunulmuştur.
a) 7/A Seçeneği
b) 7/B seçeneği olarak sunulmuştur.
7/A seçeneğinde giderler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre,
7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiştir.
7/A SEÇENEĞİ; Bu kayıt yönteminde; gider eş zamanlı olarak aynı anda hem fonksiyonlarına, hem çeşitlerine hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir. Giderler, esas defterlerde fonksiyon esasına göre belirlenmiştir. Eş zamanlı kayıt yönteminde giderler yapıldıkları anda ilgili defter-i kebir hesaplarına “Fonksiyon Esasına” göre kaydedilirken, söz konusu giderler aynı zamanda yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine göre izlenir.

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
EŞ ZAMANLI KAYIT YÖNTEMİ
Tekdüzen muhasebe sistemi uygulamasına göre; Giderler gerçekleştiğinde tahakkuk ettiğinde bir yandan fonksiyonel ana gider hesaplarına(7/A Seçeneği Gider Hesaplarından Birine) kayıt edilirken aynı zamanda alt hesap olarak “gider yerleri” ve “gider çeşitleri” (7/B Gider Çeşitleri Hesaplarından Birine ) açısından da kayıt yapılması anlamına gelmektedir.
Örneğin; 10 nolu esas üretim gider yerine 100.000 TL ilk madde ve malzeme gönderilmiş,10 nolu gider yerine ilişkin 150.000 TL amortisman hesaplanmıştır.
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD.
100.000
10 Nolu Gider Yeri
01 İlk Madde ve Malz
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
150.000
10 Nolu Gider Yeri
06- Amortisman Giderleri
150 İLK MADDE VE MALZEME
100.000
01 İlk Madde
04 A. Maddesi
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
150.000
Üretim için Yapılan Direkt ve Endirekt Giderlerin Kaydı
Örneğin; 10 nolu esas üretim gider yerinde belirli bir dönemde çalışan işçilerin normal ücretleri 80.000 TL. 12 nolu esas üretim gider yerinde 90.000 TL. 50 nolu bakım onarım hizmet gider yerinde çalışan işçilerin normal ücretleri 40.000 TL ve 80 nolu pazarlama bölümünde çalışan işçilerin normal ücretleri 50.000 TL ise, giderin doğuş anında yapılacak eş zamanlı muhasebe kaydı şöyle olacaktır.
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
170.000
01 İşçi Ücret ve Giderleri
10 Nolu Esas Üretim Gider Yeri
12 Nolu Esas Üretim Gider Yeri
40.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
01 İşçi Ücret ve Giderleri
50 Nolu Bakım Onarım Hiz. Gid. Yeri
50.000
760 Pazarlama Satış ve Dağ. Giderleri
01 İşçi Ücret ve Giderleri
80 Pazarlama Gider Yeri
381 GİDER TAHAKKUKLARI
260.000
(7/A Fonsiyon Hs)
(Gider Yeri)
(7/B Gider Çeşidi Hesabı)
İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİ
Üretimde kullanılan ya da tüketilen tüm ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına, ilk madde ve malzeme maliyetleri denir. İlk madde ve malzemeler üretimle ilişkileri açısından, direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri:
Üretilen ürünün bünyesine giren, ürünün temel yapısını oluşturan, hangi ürün ya da ürün gruba için en kadar kullanıldığı izlenebilen ve iktisadi nitelikteki ilk madde ve malzemeler, direkt ilk madde ve malzeme olarak adlandırılır.
Üretimde kullanılan ilk madde ve malzemenin özellikleri şunlardır:
a)Üretilen ürünün bünyesine girip, ürünün temel yapısını oluşturuyorsa.
b)Hangi ürün ya da ürün grubu için ne kadar kullanıldığı doğrudan doğruya belirlenebiliyorsa.
c)Ne kadar malzeme kullanıldığının belirlenmesi ekonomik yönden anlamlı ve iktisadi nitelikte ise direkt ilk madde ve malzeme olarak adlandırılacaktır.
İlk madde ve malzemeler işlenmemiş (ham) şekilde olabileceği gibi işlenmiş şekilde de olabilir. Örneğin; demir cevheri (madeni) demir çelik fabrikaları için ilk madde ve malzeme olurken, demir-çelik fabrikalarında işlendikten sonra demir çubuk haline gelen ürün, bu ürünü kullanan inşaat işletmeleri açısından ilk madde ve malzeme olmaktadır.
Dokuma sanayi inde iplik, konfeksiyon sanayi inde kumaş, şeker sanayinde şeker pancarı direkt ilk madde ve malzemelere örnek olarak verilebilir.
NOT : ilk madde ve malzeme alındığında 150 hesabının borcuna üretime gönderildiğinde 710 hesabına aktarılır.
Örnek: 01/01/2010 tarihinde KDV hariç 200.000 TL İlk Madde ve Malzeme, 100.000 TL lik yardımcı malzeme alınmış, karşılığında100.000 TL lik çek, KDV+Kalanı için bono düzenlenip verilmiştir.
150 İLK MADDE VE MALZEME
300.000
İlk Madde ve Malzeme
Yardımcı Malzeme
191 İNDİRİLECEK KDV
54.000
103 VERİLEN ÇEK. VE ÖD. EMİR.
10.000
321 BORÇ SENETLERİ
254.000
Örnek: 10/01/2010 tarihinde KDV hariç 200.000 TL İlk Madde ve Malzeme, 100.000 TL lik yardımcı malzeme 10 nolu gider yerine gönderilmiştir.
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD.
200.000
10 Nolu Gider Yeri
01 İlk Madde ve Malz
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
100.000
10 Nolu Gider Yeri
01 Yardımcı Malzeme
150 İLK MADDE VE MALZEME
300.000

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
İlk Madde ve Malzeme
Yardımcı Malzeme
Direkt ve Endirekt malzeme nin üretime gönderilmesi
Endirekt Malzeme Maliyetleri:
Endirekt malzemeler üretimde kullanılıp, direkt ilk madde ve malzemelerin dışında kalan malzemeler olarak tanımlanabilir.
Endirekt malzemeleri, direkt ilk madde ve malzemelerden ayıran belli başlı özellikler şunlardır:
a) Değer ve miktar olarak direkt ilk madde ve malzemelere göre daha önemsiz orandadırlar.
b) Ürünün temel yapısını oluşturmazlar.
Hangi ürün ya da ürün grubu için ne kadar kullanıldığı doğrudan doğruya belirlenemez ya da belirlenmesi ekonomik yönden anlamlı değildir.
Diğer yandan mamulün bünyesine girmesine rağmen, bazı ilk madde ve malzemeler, direkt ilk madde ve malzeme olarak dikkate alınmayabilir. Şöyle ki; mobilya üretiminde kullanılan tutkalın, üretilen ürün ya da ürün grupları içinde ne kadar kullanıldığının belirlenmesi, ekonomik yönden anlamlı olmayacağı düşüncesi ile direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri içinde ele alınmayıp genel üretim maliyetleri içinde ele alınması söz konusu olabilir. Üretimde kullanılan ilk madde ve malzemenin bir iktisadi değerinin de olması gerekir. Örneğin; kimya sanayinde azot üretimi sırasında hava önemli bir hammadde olmasına karşın, iktisadi bir değeri olmadığından, hava kullanılan malzemelerin maliyetleri arasında yer almayacaktır.
Endirekt malzemeler temel olarak yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri olmak üzere iki ana grupta ele alınır.
Yardımcı malzemeler, direkt ilk madde ve malzemeler gibi üretim sırasında kullanılıp, üretilen ürünün bünyesine girerler; ancak gerek miktar ve gerekse de değer olarak, mamulün temel öğesini, makine sanayinde cıvata, somun; ayakkabı üretiminde kullanılan tutkal ve çivi yardımcı malzemelere örnek olarak verilebilir.
İşletme malzemeleri, üretim sırasında kullanılmakla beraber mamulün bünyesine girmeyip üretimin kesintisiz yürütülmesi amacına hizmet ederler. Temizlik malzemeleri, makine yağları, akaryakıt işletme malzemelerinin örnekleridir.
İŞLETME GİDERLERİNİN TOPLU OLARAK ANA HESAPLAR ARASINDAKİ AKIŞI
Gider Oluşumu
Gider Yansıması
Giderin Maliyete Dönüşmesi
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid. Yans.Hs.
151 Yarı Mamul
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Gid. Yans. Hs
151 Yarı Mamul
730 Genel Üretim Giderleri
731 Genel Üretim Gid. Yans. Hs.
151 Yarı Mamul
740 Hizmet Üretim Giderleri
741 Hizmet Üretim Gideri Yans. Hs
622 Satılan Hizmet Maliyeti
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
751 Araştırma ve Gel. Gideri Yans. Hs.
630 Araştırma Geliştirme Gideri
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. Yans. Hs
631 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Gideri Yans. Hs.
632 Genel Yönetim Gideri
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Gideri Yans. Hs.
660-661 Finansman Giderleri
GİDER ÇEŞİTLERİNİN FONKSİYON ESASINA DÖNUŞTÜRÜLMESİ
Gider Çeşitleri Fonksiyonel Giderler
Üretim Giderleri
0 İlk Madde ve Mlz.Gid. Direkt Mad.ve Mlz.Gid.
1 İşçi Ücret ve Gid. Direkt İşçilik Giderleri
2 Memur Ücret ve Gid. Genel İmal Giderleri
3 Dışarıdan Sağlanan
Fayda ve Hizmetler
4 Çeşitli Giderler Faaliyet Giderleri
5 Vergi Resim ve Harçlar Araştırma Geliştirme Giderleri
6 Amortisman ve Pazarlama,Satış ve Dağıtım
Tükenme Payları Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
7 Finansman Giderli Finansman Giderleri
Direkt Giderler
Endirekt
Giderler
İLK MADDE VE MALZEME HAREKETLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA BELGELER
1. İlk Madde ve Malzeme Satın Alma İstek Fişi
İlk madde ve malzeme satın alma istek fişleri, atölye şefi ya da ustabaşları tarafından hazırlanıp, tedarik bölümüne gönderilir ve tedarik bölümü, bu belgeleri derleyerek satın alması gereken ilk madde ve malzemelerin nicelik ve niteliğini öğrenir.
İlk madde ve malzeme satın alma istek fişinde; istenilen ilk madde ve malzemenin cinsi, hangi bölüm tarafından, ne zamana kadar ve ne miktarda istendiğine ait bilgiler yer alır.
2. Stok Kartı
Stok kartında; İlk madde ve malzemenin türü, kodu, birim ölçüsü, en az ve en çok stok düzeyi
Şeklinde ilgili İlk madde ve malzemeyi tanıtıcı bilgiler ile satın alınan, üretime verilen ve
Kalan miktarlar yer almaktadır.
İlk madde ve malzeme İstek Fişi
İlk madde ve malzeme istek fişinde hangi bölümün hangi iş için hangi İlk madde ve
Malzemeden, ne miktarda aldığı ile ilgili İlk madde ya da malzemeyi teslim eden ve teslim
alan kişiler şeklinde bilgiler yer alır.
MALZEME DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
Yaygın olarak kullanılan üç değerleme yöntemi mevcuttur.
1- MALİYET TEMELİNE GÖRE DEĞERLEME
A) Ortalama Maliyet Yöntemi
I- Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi
II- Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi
B) İlk Giren-İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi
C) Son Giren-İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi
D) İlk Gelecek-İlk Çıkar (NİFO) Yöntemi
E) En Yüksek Fiyatlı-İlk Çıkar (HİFO) Yöntemi
F) Gerçek Stok Partileri (Has Maliyet) Yöntemi
2- PİYASA FİYATI YÖNTEMİ
3- STANDAR FİYATLARLA DEĞERLEME YÖNTEMİ
4- PİYASA FİYATIYLA ALIŞ MALİYETİNDEN DÜŞÜK OLANIYLA DEĞERLEME YÖNTEMİ
5- TEMEL STOK YÖNTEMİ (GÜVENLİK STOKLARINI DİKKATE ALAN YÖNTEM)
1-MALİYET TEMELİNE GÖRE DEĞERLEME
Değerleme yöntemlerinde kullanılacak olan örnek;
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
10.01.2010

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
A) Ortalama Maliyet Yöntemi
I- Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi
Her yeni ilk madde ve malzeme alışında farklı birim fiyatlar oluşursa, toplam tutarı toplam miktara bölerek ortalama fiyat oluşturulur.
10.01.2010 Tarihinde Ortalama Birim Maliyet
500.000+280.000 / 1.500 Br = 520 TL/ Br.
Ortalama Birim Fiyat = 780.000.- / 1500 Br. = 520 TL/ Br.
15.01.2010 Tarihinde üretime gönderilen 1100 Birimin Maliyeti
1100 Br. X 520 TL = 572.000
20/01/2010 Tarihinde Ortalama Birim Maliyet
208.000 + 1.160.000 / 400 + 2.000 = 570 TL/Br.
30/01/2010 Tarihinde Üretime Gönderilen 1500 Birimin Maliyeti
1.500 Br. *570 TL = 855.000
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
1.500
520
780.000
15.01.2010
1.100
520
572.000
400
520
208.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
2.400
570
1.368.000
30.01.2010
1.500
570
855.000
900
570
513.000
TOPLAM
3.500
1.940.000
2.600
1.427.000
150 İLK MADDE VE MALZEME

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
500.000
191 İNDİRİLECEK KDV
90.000
100 KASA
590.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
572.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
572.000
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
572.000
20.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
1.160.000
191 İNDİRİLECEK KDV
208.800
100 KASA
1.368.800
İlk Madde ve Malzeme Alımı
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
572.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
855.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
855.000

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
572.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
570
855.000
TOPLAM
1.940.000
1.427.000
KALAN
513.000
NOT: 30/01/2010 da 710 Hesaptaki tutar 151 Yarı Mamullere aktarılır.
30.01.2010
151 YARI MAMÜLLER
1.427.000
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD. YANS. HS
1.427.000
Yarı mamül oluşumu
2-Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi
İlgili dönem sonu itibariyle ortalama birim maliyeti bulunur. Bulunan ortalama birim maliyet temel alınarak, üretime gönderilen ilk madde ve malzeme giderleri ile stokta kalan ilk madde ve malzeme değerlenmiş olur.
Değerleme yöntemlerinde kullanılacak olan örnek;
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
BU BÖLÜM 31/XX/XXXX de hesaplanır.
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
Açıklama
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
TOPLAM
3.500
1.940.000
Ocak Sonu Ortalama Birim Fiyat= 1.940.000 / 3.500 =554,28
Açıklama
Miktar
Fiyat
Tutar
Ocak 2010 Stok Kalanı
900
554,28
498.852
Ocak 2010 Üretime Gönderilen
1.100
554,28
609.708
Ocak 2010 Üretime Gönderilen
1.500
554,28
831.420
TOPLAM ÜRETİME GÖNDERİLEN
2.600
554,28
1.441.128
B) İlk Giren-İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi
İlk satın alınan ilk madde ve malzemenin öncelikli olarak üretime gönderilmesidir. Yöntemin adından da anlaşıldığı gibi, ilk giren malzemeyi ilk çıkar.
Örneğimizi inceleyelim.
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
1.000
500
500.000
500
560
280.000
15.01.2010
1.000
500
500.000
400
560
224.000
100
560
56.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
400
560
224.000
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
400
560
224.000
900
580
522.000
1.100
580
638.000
15.01.2010 Tarihinde üretime gönderilen 1.100 Br. İlk madde ve malzemenin maliyeti

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
Gittiği Yer
Miktar
Fiyat
Tutar
Devirden
1.000
500
500.000
10.01.2010
100
560
56.000
TOPLAM
1.100
556.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
500.000
191 İNDİRİLECEK KDV
90.000
100 KASA
590.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
556.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
556.000
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
556.000
20.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
1.160.000
191 İNDİRİLECEK KDV
208.800
100 KASA
1.368.800
İlk Madde ve Malzeme Alımı
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
556.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30/01/2010 Tarihinde üretime gönderilen 1.500 Br. İlk madde ve malzemenin maliyeti

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
Gittiği Yer
Miktar
Fiyat
Tutar
10.01.2010
400
560
224.000
20.01.2010
1.100
580
638.000
TOPLAM
1.100
862.000
30.01.2010
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
862.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
862.000
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.000
500
500.000
15.01.2010
100
560
56.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
400
560
224.000
30.01.2010
1.100
580
638.000
TOPLAM
1.940.000
1.418.000
KALAN
522.000
NOT: 30/01/2010 da 710 Hesaptaki tutar 151 Yarı Mamullere aktarılır.
30.01.2010
151 YARI MAMÜLLER
1.418.000
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD. YANS. HS
1.418.000
Yarı mamül oluşumu
C) Son Giren-İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi
Satın alınan tarihler dikkate alınarak üretime gönderilmeden önceki en son satın alınan ilk madde ve malzemenin öncelikli olarak üretime gönderilmesidir.
Örneğimizi inceleyelim.
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
İLK MADDE VE MALZEME STOK KARTI
TARİH
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Devir
1.000
500
500.000
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
1.000
500
500.000
500
560
280.000
15.01.2010
500
560
280.000
400
500
200.000
600
500
300.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
400
500
200.000
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1.500
580
870.000
400
500
200.000
500
580
290.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
500.000
191 İNDİRİLECEK KDV
90.000
100 KASA
590.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010 Tarihinde üretime gönderilen 1.100 Br. İlk madde ve malzemenin maliyeti
Gittiği Yer
Miktar
Fiyat
Tutar
10.01.2010
500
560
280.000
Devirden
600
500
300.000
15.01.2010
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
580.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
580.000
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
20.01.2010
150 İLK MADDE VE MALZEME
1.160.000
191 İNDİRİLECEK KDV
208.800
100 KASA
1.368.800
İlk Madde ve Malzeme Alımı
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
1.100
520
580.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30/01/2010 Tarihinde üretime gönderilen 1.500 Br. İlk madde ve malzemenin maliyeti
Gittiği Yer
Miktar
Fiyat
Tutar
20.01.2010
1500
580
870.000
30.01.2009
710 DİREKT İLK MAD. VE MALZ. GİD.
870.000
150 İLK MADDE VE MALZEME
870.000
İlk Madde ve Malzemenin Üretime Gönderilmesi
150 İLK MADDE VE MALZEME
AÇIKLAMA
Miktar
Fiyat
BORÇ
ALACAK
Dönem Başı
1.000
500
500.000
10.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
500
560
280.000
15.01.2010
600
500
300.000
20.01.2010
2.000
580
1.160.000
30.01.2010
1500
580
870.000
TOPLAM
1.940.000
1.450.000
KALAN
490.000
NOT: 30/01/2010 da 710 Hesaptaki tutar 151 Yarı Mamullere aktarılır. 30.01.2010
151 YARI MAMÜLLER
1.450.000
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZ. GİD. YANS. HS
1.450.000
Yarı mamul oluşumu
STOK
DEĞERLEME
YÖNTEMİ
ALIŞLAR
TUTARI
ÜRETİME
GİDEN
MALİYET
STOKTA
KALAN
Lifo 1.940.000 1.450.000 490.000
Ağrılıklı Ortalama 1.940.000 1.441.128 498.872
Hareketli Ortalama 1.940.000 1.427.000 513.000
Fifo 1.940.000 1.418.000 522.000
Örnek: Makine Parçaları üretimi yapan MAKAŞ İşletmesi’nin
Freze makinesinin üretiminde kullanılan dişlinin Mart ayına
ilişkin stok hareketleri şöyledir. Bu örnekten yararlanarak
Çeşitli Yöntemle göre stok kartlarını oluşturalım.
Tarih İşlem
Birim
Fiyat
Miktar
(Adet)
Tutar
1 Mart Dönem Başı Mevcudu 30 400 12.000
3 Mart Üretime Sevk 330
7 Mart Alım 32 550 17.600
13 Mart Üretime Sevk 490
19 Mart Alım 35 360 12.600
31 Mart Üretime Sevk 400
Tartılı Ortalama Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve
Malzeme Değerlemesi
GİREN ÇIKAN KALAN
Tarih Açıkl. Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar
1.3 Dönembaşı 400 30 12.000
3.3 Sevk 330
7.3 Alım 550 32 17.600
13.3 Sevk 490
19.3 Alım 360 35 12.600
620
32,21 15.782,9 130
70
490

   maliye ,     maliye iş olanakları,     maliye iş alanları,     maliye internet,     maliye iş ilanları,     maliye ,     maliye iletişim,     maliye işe başlama,     maliye iç denetçi,     maliye ingilizce,     maliye lisans mezunları,      maliye mezunları,     maliye müfettişliği,     maliye maaşları,     maliye mi iktisat mı,     maliye muhasebat,     maliye müfettişliği maaşı,     maliye milli piyango,     maliye mi işletme mi,     maliye memur alımı,     maliye müfettişleri derneği,     maliye yüksek okulu,     maliye yüksek lisans dersleri,     maliye yüksek lisans,     bitirme tezi,     özel ders,
31.3 Sevk 400 32,21 12.884 90 32,21 2.903,8
Toplam 910 30.200 700
32,21 10.629,3
39.296,2
(30.200 + 12.000) ÷ (910 + 400) = 32,2137
Hareketli Ortalama Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk Madde ve
Malzeme Değerlemesi
GİREN ÇIKAN KALAN
Tarih Açıklama Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar
1.3 Dönembaşı 400 30 12.000
3.3 Sevk 330 30 9.900 70 30 2.100
7.3 Alım 550 32 17.600
13.3 Sevk 490 31,77 15.567,3 130 31,77 4.132,7
19.3 Alım 360 35 12.600 490 34,15 16.732,7
31.3 Sevk 400 34,15 13.660 90 34,15 3.072,7
Toplam 1.310 30.200 1.220 39.127,3
620 31,77 19.700
(17.600 + 2.100) ÷ (550 + 70) = 31,77
(12.600 + 4.132,7) ÷ (360+ 130) = 34,15
GİREN ÇIKAN KALAN
Tarih Açıklama Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar
İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemine Göre (Z) Cinsi İlk
Madde ve Malzeme Değerlemesi
1.3 Dönembaşı 400 30 12.000
3.3 Sevk 330 30 9.900 70 30 2.100
7.3 Alım 550 32 17.600 70 30
550 32 19.700
13.3 Sevk 70 30 2.100 0
420 32 13.440 130 32 4.160
19.3 Alım 360 35 12.600 130 32 4.160
360 35 12.600
31.1 Sevk 130 32 4.160 0
270 35 9.450 90 35 3.150
Toplam 1.310 42.200 1.220 39.050
15.540
16.760
13.610

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930