Ödev Tez Merkezi

 

T.C.
MİMAR SİNAN
GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ
TEZ YAZIM KILAVUZU
OCAK 2007
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
1
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ 3
1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3
2. GENEL YAZIM KURALLARI 5
2.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği ve Çoğaltma Sistemi 5
2.2. Kullanılacak Yazıların Niteliği 5
2.2.1. Yazı Karakteri 5
2.2.2. Sayfa Düzeni 6
2.2.3. Satır Aralıkları Düzeni 6
2.2.4. Sayfa Numaralama 7
2.2.5. Çizelgeler ve Şekiller 7
2.2.6. Denklemler 9
2.3. Kapaklar ve Ciltleme 9
2.3.1. Dış Kapak 9
2.3.2. İç Kapak Sayfası 10
2.3.3. Dış kapak Sırt Yazısı 10
2.3.4. Kabul ve Onay Sayfası 10
3. TEZİN YAZIMI VE KISIMLARIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ KURALLAR 11
3.1. Genel Yazım Kuralları 11
3.2. Başlangıç Kısmı 11
3.2.1. Önsöz / Teşekkür (Acknowledgement) 11
3.2.2. İçindekiler 11
3.2.3. Çizelge, Şekil, Sembol ve Kısaltma Listeleri 11
3.2.4. Türkçe ve İngilizce Özetler 11
3.3. Metin Kısmı 12
3.3.1. Giriş 12
3.3.2. Ana Metin 12
3.3.3. Sonuç ve Öneriler 13
3.4.Kaynaklar 13
3.4.1. Numara ile Kaynak Gösterimi 13
3.4.2. Yazar Soyadına Göre Kaynak Gösterimi 14
3.5. Alıntılar 15
EKLER
EK A.1. CD’de teslim edilecek Türkçe özet (tez tanıtım yazısı) sayfası örneği 16
EK A.2. CD’de teslim edilecek İngilizce özet (tez tanıtım yazısı) sayfası örneği 17
EK B.1. İç ve Dış Kapak sayfası örneği (Türkçe) 18
EK B.2. İç ve Dış Kapak sayfası örneği (İngilizce) 19
EK C. Kabul ve onay sayfası örneği 20
EK D. İçindekiler sayfası örneği 21
EK E. Çizelge listesi sayfası örneği 22
EK F. Şekil listesi sayfası örneği 23
EK G. Sembol listesi sayfası örneği 24
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
2
EK H. Kısaltmalar sayfası örneği 25
EK I. Kaynaklar (numara ile) sayfası örneği 26
EK J. Kaynaklar (yazar soyadı ve tarih ile) sayfası örneği 29
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
3
1. GİRİŞ
MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek Yüksek Lisans, Doktora ve
Sanatta Yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Tez
yazım kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internetteki tanıtım sayfasından
(www.msu.edu.tr) temin edilebilir.
Tezler, tez danışmanının tezi yeterli gördüğünü ve bu kılavuza uygunluğunu belirten
yazısı ile birlikte, yüksek lisans tezleri 5 adet, doktora tezleri 7 adet karton kapak
ciltli (beyaz) olarak Enstitü’ye teslim edilir. Tezlerin, kılavuzda belirtilen kurallara
uygunluğu Enstitü tarafından da kontrol edilerek, yapılması gereken düzeltmeler
belirtilir. Tez sahibi tarafından bu düzeltmeler yapıldıktan sonra, jüri üyeleri
tarafından kabul ve onay sayfasındaki isimlerinin yanı imzalanmış bir şekildeki ikisi
karton ciltli ve biri bez ciltli olmak üzere 3 adet tez, ve ayrıca tez ve tezin türkçe
ve ingilizce özetlerini içeren bir CD, savunma tarihinden itibaren en geç 1 ay
içinde Enstitü’ye teslim edilir. Tezlerden en az birinin içindeki çizim, fotoğraf,
şekiller v.b. asıl olmalıdır. Tez kapsamında yer alan özetten ayrı olarak en az 100 en
fazla 250 kelimelik tezi tanıtan anahtar kelimelerin de yer aldığı, Örneği EK A.1 ve
EK A.2’de’ gösterilen Türkçe ve İngilizce özetler, 12 punto (yazı boyutu), Times
New Roman koyu (bold), düz yazı karakteri ile yazılmış olup 1 sayfayı geçemez.
Bez ciltli tezlerin kapak rengi, Yüksek Lisans tezlerinde çivit mavisi, Doktora ve
Sanatta Yeterlik tezlerinde ise siyah olur.
Tez yazım klavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış tezler kabul edilmez.
1.1. KOMPAKT DİSKLERİN (CD) HAZIRLANMASI
1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının
pdf dosyalarına dönüştürülmesi için http://www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm
adresli İnternet sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir.
2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı
olacaktır.
3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak istenilen
formatta ayrıca CD’de yer alacaktır.
4- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı
için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında
asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
4
5- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
6- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum
farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.
7- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği
eklenecektir.
Örnek: ad_soyadı_tez.pdf
ad_soyadı_ozet_tr.pdf
ad_soyadı_ozet_en.pdf
8- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin
tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı
veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına
dönüştürülecektir.
İstenen Formatlar :
i- Resim Formatları
Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.
GIF (.gif)
PDF (.pdf)
TIFF (.tiff)
JPEG (.jpeg)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
5
2. GENEL YAZIM KURALLARI
Tezler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli
yazıcılardan alınır. Daktilo ile tez yazımı ve nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul
edilmez. Tezin hiç bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler,
kazıntılar kabul edilmez.
Tezde geçen çizelgeler, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur.
Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine
göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır. Bu tür şekillerde elle düzeltme
yapılmaz. Tezde yer alan tüm çizelge ve şekillere metin içerisinde atıf yapılır.
Tezde verilecek bilgisayar program listeleri 5 sayfadan fazla ise metin kısmında veya
eklerde yer almaz. Söz konusu listeler bir disket halinde tezin eki olarak verilir.
Disketler tezin arka iç kapağına yapılacak bir cep içine yerleştirilir. Söz konusu
disketlerin üzerine etiket yapıştırılarak içerikleri hakkında bilgi verilir (örneğin“Ek 1:
Bilgisayar Programı” ).
2.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği ve Çoğaltma Sistemi
Tezler, A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur kağıda (80-100 g/m2)
özellikleri bozulmadan çoğaltılmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.
2.2. Kullanılacak Yazıların Niteliği
Tezler, bilgisayar kullanılarak, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır.
2.2.1. Yazı Karakteri
12 yazı boyutunda (punto) Times New Roman, 11 yazı boyutunda Arial veya
11 yazı boyutunda Helvatika yazı karakteri kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü
zorunlu hallerde 1 punto azaltılabilir. Tablo ve şekillerde istenirse 8 punto’ya kadar
küçültülebilir. Sol kenardan çekilerek yazılan uzun alıntılarda, 2 yazı karakteri daha
küçük karakter kullanılır.
Metin dik ve normal harflerle yazılır, koyu (bold) harfler başlıklarda kullanılır.
Virgülden ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır.
Bölüm başlıkları (içindekiler, kısaltmalar, çizelge, şekil ve sembol listeleri, önsöz,
özetler, bölümler, kaynaklar, ekler v.b gibi) birinci derece başlıklar olarak yazılırlar.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
6
Birinci derece başlıklar yeni bir bölüme geçişi gösterdiğinden her zaman sayfa
başlarında yer almalıdır. Başlık özellikleri aşağıdaki gibidir.
• 1. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 14 PUNTO, KOYU HARFLERLE.
• 2. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, KOYU HARFLERLE.
• 3. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, Koyu
Harflerle.
• 4. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, İtalik Harflerle
ve Altı Çizili
Numaralı bölüm ve alt bölüm başlıkları arasında, numarasız ara başlıklar,
vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar koyu olarak
verilmemelidir. Bunlar, altı çizili, italik veya italik altı çizili olarak verilebilir.
2.2.2. Sayfa Düzeni
Tezde, sayfanın sol kenarından 4,0 cm, diğer kenarlarından 2,5 cm boşluk
bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise, bu sınırlar içinde kalmalıdır. Tez metninde
tireleme yapılmaz, metin sol ve sağ sınırlara göre hizalanır. Ciltlendikten sonra
yazının sayfayı ortalaması için; ortalanan yazıların yazım bloğuna göre ortalanması
gerekir. Tez yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğunun bitiminden başlamalıdır.
Paragraf başı içeriden başlamamalıdır.
2.2.3. Satır Aralıkları ve Düzeni
Tez metni 1.5 satır aralıkla (line spacing) yazılır. Kısaltmalar, çizelge, şekil ve
sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar, ekler, özgeçmiş, metin içindeki çizelge ve
şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotların yazımında ise tek satır aralığı
kullanılmalıdır.
Paragraflardan önce ve sonra 6 aralık (spacing) boşluk bırakılır. Paragraflar arasına
boş satır konmaz.
Birinci derece başlıklardan (Örnek: 1. GİRİŞ) önce 72 aralık, sonra 18 aralık boşluk
bırakılır. İkinci derece başlıklardan önce 18 aralık, sonra 12 aralık, üçüncü ve
dördüncü derece başlıklardan önce ise 12 aralık, sonra 6 aralık boşluk bırakılır.
Dördüncü dereceden daha alt derecede başlık kullanılmaz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
7
Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha
sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın
son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
2.2.4. Sayfa Numaralama
Dış ve iç kapak dışında tezin tüm sayfaları numaralanır. Tezin başlangıç kısmı,
içindekiler, kısaltmalar listesi, çizelge listesi, şekil listesi, sembol listesi, Türkçe özet,
İngilizce özet bölümlerinden oluşur. Tezin metin kısmı ise giriş bölümü, diğer
bölümler, sonuçlar ve / veya tartışma, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş bölümlerinden
oluşur. Tezin başlangıç kısmı birden başlayarak küçük romen rakamları ile (i, ii,…),
metin kısmı ise arap rakamları ile (1, 2, …), rakamlar sayfanın alt orta kısmına
gelecek şekilde numaralandırılır.
2.2.5. Çizelgeler ve Şekiller
Çizelgeler ve şekiller sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz
edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Birden fazla çizelge
veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli çizelge
veya şekil verilmez. Çok sayıdaki çizelge veya şekiller, gerektiğinde eklerde
verilebilir. Çizelge ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci
rakam Çizelgenin (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana
bölümlerde “Çizelge 1.1”, “Şekil 1.1”, eklerde “Çizelge A.1”, “Şekil B.1” biçiminde
sıra ile numara verilir.
Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her çizelgenin numarası ve
açıklaması çizelgenin üstüne yazılır.
Sembol, şekil ve çizelge listeleri hazırlanırken, açıklamalarda normal metinde
olduğu gibi önce 6 aralık, sonra 6 aralık (spacing) boşluk bırakılmalıdır.
Çizelge üst yazısı ile çizelge arasındaki boşluk, kelime işlemcinizde çizelge üstü yazı
biçiminde yazıdan önce 12 aralık, sonra 6 aralık olarak ayarlanır. Çizelge
açıklamaları ile çizelge hiçbir şekilde birbirinden ayrılmaz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
8
ÖRNEK Çizelge 2.1. Oturakların tabii frekansları, bu frekanslarda iletkenlik ve
sönümleme değerleri
Oturak Adı Sönümlü Tabii
Frekanslar (Hz)
İletkenlik (%) Sönümleme Oranı
K1
1,95 1,95 1,94 134 134 134 0,41 0,40 0,40
K2
1,82 1,80 1,74 165 160 145 0,33 0,34 0,37
K3
2,10 2,09 2,00 160 153 149 0,34 0,37 0,36
Şekil ile şekil altı yazısı arası boşluk, kelime işlemcinizde şekil altı yazı biçiminde,
yazıdan önce 6 punto, sonra 12 puntoyla ayarlanır. Şekil açıklamaları ve şekil hiç bir
şekilde birbirinden ayrılmaz.
Tezde verilen grafik ve resimler şekil kabul edilerek numaralandırılmalı ve
açıklamaları yapılmalıdır.
ÖRNEK Şekil 2.1. Vakum yardımlı hidrolik fren sisteminin görünüşü
1. Fren pedalı 2. Güç ünitesi 3.Merkez silindiri 4.Hidrolik deposu
5. Fren diski 6. Basınç kontrol valfi (limitör) 7. Fren kampanası
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
9
2.2.6. Denklemler
Denklemlerle metin arasında üstte 12 aralık, altta 12 aralık boşluk bırakılır.
Denklemlere, ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar [(1.1), (1.2),
…., (2.1), (2.2), …] (gerekiyorsa aynı denklemin alt ifadeleri (1.1a) , (1.1b) olarak)
şeklinde satırın en sağına yazılır.
( )
α
δ δ δ
x 2 Cos
1
1 2 = + (ÖRNEK) (2.1)
2.3. Kapaklar ve Ciltleme
Karton ve bez cilt kapaklar ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir.
2.3.1. Dış Kapak
Karton ve bez ciltli tezler için Türkçe ve İngilizce dış kapak EK B.1′ de görüldüğü
gibi aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanacaktır. Kapaktaki tüm bilgiler,
2.2.2’de tanımlanan kenar boşlukları dikkate alınarak, yatayda ortalanır.
T.C
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
yazısı üst kenardan 3 cm aşağıya yazılır.
Tezin adı, üst kenardan 8 – 11 cm arasına, en fazla üç satıra sığacak şekilde yazılır.
Harf büyüklüğü tezin adı uzunluğu ile orantılı olacak şekilde seçilir.
Üst kenardan 15 cm aşağıya, “YÜKSEK LİSANS TEZİ”, “DOKTORA TEZİ” veya
“SANATTA YETERLİ TEZİ”,
• Üst kenardan 16 cm aşağıya, unvanı ile beraber yazarın adı ve soyadı,
• Üst kenardan 20 cm aşağıya Anabilim Dalı : …….,
• Üst kenardan 21 cm aşağıya Programı : …..…..
• Üst kenardan 23 cm aşağıya Tez Danışmanı : ……, unvanı ile birlikte adı soyadı,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
10
• Üst kenardan 26 cm aşağıya ay ve yıl olarak tezin teslim tarihi yazılır.
• Anabilim dalları ve programlar, Enstitü kuruluş şemasındaki tam isimleri ile
yazılır (Yapı Mühendisliği — Yapım Proje Yönetimi, Mimarlık — Bina Bilgisi
v.b.gibi) .
• Kapaktaki yazıların hepsi 2.2.2’de açıklanan kenar boşlukları içinde kalan
alanda, düşey orta eksene göre simetrik (ortalanarak) yazılır.
Dış kapak ile iç kapak arasında ve dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası
arasında boş bir tam sayfa bırakılmalıdır.
İngilizce tezler icin iç ve dış kapak örneği EK B.2’de verilmiştir.
2.3.2. İç Kapak
Karton ve bez ciltli tezler için iç kapak EK B.1’de belirtilen bilgileri içerir. Bu
sayfanın düzeni dış kapak sayfası gibidir. İngilizce yazılmış tezlerde ingilizce iç
kapak (EK B.2) sayfasından sonra aynı bilgileri içeren Türkçe bir iç kapak sayfası
eklenir.
2.3.3. Dış kapak sırt yazısı
Tez sırtında Şekil 1.2’ de gösterildiği gibi yazarın adı ve soyadı, tezin adı ve tezin
kabul yılı yer alır. Yazımlar, ilgili bölümler içinde ortalanmalıdır.
ADI SOYADI TEZİN ADI 2002
6.5 cm 3.5 cm
Ön Kapak
Arka Kapak
Şekil 1.2. Dış kapak sırt yazısı
2.3.4. Kabul ve Onay Sayfası
Örnek kabul ve onay sayfası EK C’de sunulmuştur. Bu sayfadaki imzaların orijinal
mavi renkte olması önemlidir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
11
3. TEZİN YAZIMI VE KISIMLARIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ
KURALLAR
3.1. Genel Yazım Kuralları
Tezlerde yazım (imlâ) ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun İmlâ
Kılavuzu’na ve Türkçe Sözlük’üne uyulacaktır. Söz konusu sözlükte bulunmayan
kelime ve deyimlerin kullanılması gerekirse, anlamı ve kullanılma gerekçesi bir
dipnotla açıklanacaktır.
Tezlerde SI birimleri kullanılacaktır. Her sembol, metinde ilk geçtiği yerde
tanımlanacaktır. Tezlerde, önsöz ve dipnotlar dışında birinci şahıs anlatım
kullanılmayacaktır.
3.2. Başlangıç Kısmı
3.2.1. Önsöz / Teşekkür (Acknowledgement)
Bölümlerin ilk sayfası niteliğinde yazılır ve bir sayfayı geçmez. Tezi destekleyen
kurumlara ve yardımcı olan kişilere teşekkür edilebilir. Önsöz metninin altında sağa
dayalı olarak ad-soyad, sola dayalı olarak ay, yıl biçiminde tarih yazılır.
3.2.2. İçindekiler
EK D örneğine göre düzenlenecektir. Sayfanın tamamı tek satır aralıkla yazılır ve
bölümler arasında tek satır aralığı boşluk bırakılır. Bölüm başlıkları büyük harf koyu,
ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar ise küçük harf ve boşluk
bırakılmadan yazılır.
3.2.3. Çizelge, Şekil, Sembol ve Kısaltma Listeleri
Metin içinde çizelge, şekli sembol ve kısaltma listeleri var ise, ilgili listeler
istendiğinde oluşturulabilir. Örnekleri EK E, EK F, EK G ve EK H’de gösterilmiştir.
3.2.4. Türkçe ve İngilizce Özetler
Tez adını içeren özetler, ilk sayfa niteliğinde ve 200 kelimeden az olmamak
koşuluyla, 1-5 sayfa arasında olmalıdır. Özetlerde tezde ele alınan problem kısaca
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
12
tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilir. Özetlerde kaynak
verilmez. Denklem, şekil, çizelge v.b. kullanıldığı takdirde, bunlar bölümlerdekilere
bağlı olmadan özet içinde numaralanır.
İngilizce özet Türkçe özetin karşılığıdır. İngilizce özetin başlığı, tezin ingilizce adı
olarak diğer bölüm başlıkları gibi yazılır. Başlığın hemen altına, SUMMARY büyük
harflerle yazılacaktır.
3.3. Metin Kısmı
Metin kısmı giriş, ana bölümler, sonuçlar ve/veya öneriler / tartışma bölümlerini
içerir ve sayfa sınırlaması olmadan yazılır.
Dipnot verilmesi gerekli ise, ilgili sayfanın altına metinden 2 karakter küçük yazı ile
yazılmalıdır. Dipnotlar metinden ince bir çizgi ile ayrılmalıdır.
Metin içindeki bir düşünceyi açıklayan kısa notlar metin bölümlerinde sayfa altında
yer alabilir. Uzun notlar ek olarak verilir.
3.3.1. Giriş
Tezin “Giriş” bölümünde tez çalışmasının amacı, kapsamı, araştırma yöntemleri ve
önceki çalışmalar gibi, okuyucuyu konuya hazırlayıcı nitelikteki bilgiler verilmelidir.
Giriş bölümünde “Amaç”, “Kapsam”, “Yöntem” gibi alt bölüm başlıkları
kullanılabilir.
3.3.2. Ana Bölüm
Tezin “Giriş” bölümü ile “Sonuç ve Öneriler” bölümü arasındaki bölümlerin tümü
“Ana Metin” olarak adlandırılır. Ancak, “ANA METİN” diye bir başlık kullanılmaz.
Tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre ana
metin; birinci dereceden bölüm ve ikinci ve üçüncü alt bölümlere ayrılabilir.
Bunların her biri için uygun bir başlık (Örneğin; Kuramsal Temeller ve Kaynak
Araştırması, Materyal ve Metot, Deneysel Bulgular ve Tartışma), uygun bir alt
bölüm başlığı ve numaralama sistemi kullanılır. Gerektiği durumlarda daha büyük
dereceden alt bölümler numaralandırılmadan italik ve/veya altı çizili olarak
verilmelidir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
13
3.3.3. Sonuç ve Öneriler
Bu bölüm”SONUÇ” veya “SONUÇ VE ÖNERİLER” şeklinde bölüm numarası ile
birlikte verilmelidir. Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar,
olabildiğince öz fakat açık olarak yazılmalıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar
kaynaklardaki sonuçlarla karşılaştırılmalı, çalışmanın alanına katkısı belirtilmelidir.
Tezi hazırlayanın, konu ile ilgili çalışma yapacak kişilere ve uygulayıcılara iletmek
istediği öneriler varsa, bu öneriler, bu bölümün sonuna yazılmalıdır.
3. 4. Kaynaklar
Tez sahibi, aşağıdaki sistemlerden bilim dalında yaygın olarak kullanılan birini,
danışmanının da onayı ile seçer ve bütün tez boyunca aynı sistemi kullanır.
Metin içinde verilen tüm kaynaklar, kaynaklar sayfasında yazılır. Kaynaklar metin
içinde, örnekleri EK I ve EK J’de gösterildiği gibi iki şekilde kullanılabilir. Metin ile
Kaynaklar’daki gösterim aynı olmalıdır. Kaynaklar arası 1 aralık boşluk
bulunmalıdır.
3.4.1. Numara ile Kaynak Gösterimi
Örneği EK I’da gösterilmiştir. Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre [ ]
parantez içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta
bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır.
Kaynaklar metin içerisinde aşağıdaki şekillerde verilebilir.
• Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez
içinde belirtilir.
Gürkaynak [4] kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …
• Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve
basım yılı parantez içinde verilir.
En son çalışmalar [3, 6, 20] uygulamanın …
• İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Keleşoğlu ve Öztoprak [11] yumuşak dolgular üzerinde …
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
14
• İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi
takip eder.
Bozbey ve diğ. [5] tarafından öne sürülen …
Aynı isimli birden fazla cilti olan kaynakların, kullanılan her bir ciltine ayrı kaynak
numarası verilmelidir. Kitaplardan alıntı yapıldığında kaynak numarası yanında sayfa
numarası da belirtilmelidir.
3.4.2. Yazar Soyadına Göre Kaynak Gösterimi (Harvard Referans Tekniği)
Örneği EK J’de gösterilmiştir. Kaynaklar metin içinde yazar soyadı ve tarih
belirtilerek verilebilir. Kaynaklar sayfasında yazar soyadına göre alfabetik olarak
sıralama yapılır.
Kaynaklar metin içerisinde aşağıdaki şekillerde verilebilir.
• Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez
içinde belirtilir.
Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …
• Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve
basım yılı parantez içinde verilir.
En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın …
• İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …
• İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi
takip eder.
Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …
• Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım
yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …
• Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998, syf.153) …
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu
15
• Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve
sayfa no belirtilir.
Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas 1998,
syf.16)
• İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce
belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih
kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.
Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)
veya
Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra
numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin:
(URL-1, 2003), (URL-1 ve URL-2, 2003)
URL-1’e (2003) göre …
3.5. Alıntılar
Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak istenirse, böyle
bir alıntı, ana metnin son satırından başlayarak 1,5 satır aralığı boşluk bırakıldıktan
sonra, ayrı bir paragraf olarak, tırnak (“. . . . . . . “) içinde ve bir aralıkla yazılmalıdır.
Alıntıdan sonra yeniden ana metne geçerken, yine 1,5 satır aralığı boşluk
bırakılmalıdır.
Örnek :
Acheson (1976) şöyle demektedir:
“Doğal kaynaklı bileşikler içinde karbon-karbon çift bağı yaygın bir işlevsel gruptur.
Çift bağlar, çoğu kez, diğer işlevsel gruplarla birlikte bulunurlar. Bununla birlikte,
başka işlevsel gruplar içermeyen alkenler, sanıldığı kadar az değildir. Sözgelimi,
böceklerin iletişim gereçleri olan feromonlar yalnızca çift bağlar taşırlar”.

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930