Matematik-Bilgisayar Yüksek Lisans Bitirme Tezi

MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

 

DERS İÇERİKLERİ –I : Mecburi Dersler

MAT 131 Analiz ve Analitik Geometri I (4-2)5

Ön hazırlık, denklem ve eşitsizlik çözümleri, ikinci dereceden denklem çözümleri, tanım kümesi, fonksiyonlar, bileşke fonksiyon, parçalı fonksiyon, limit ve süreklilik, türev, zincir kuralı, ortalama değer teoremi, kapalı türev, transendantal fonksiyonlar (üstel, logaritmik, hiperbolik), uç değerler, kritik noktalar, konkavlık, Newton yöntemi, sabit nokta yinelemesi, doğrusal yaklaşım, integral, integral yöntemleri (yerine koyma, kısmi, basit kesirlere ayırma, ters yerine koyma), has olmayan integraller, dönel cisimlerin hacimleri, dilimleme ile hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı. Analitik geometrinin temel prensipleri, düzlemde kartezyen koordinatlar, düzlemde dönme ve öteleme, vektörler ve vektör cebiri, açılar, paralellik ve diklik.

MAT 133 Soyut Matematik I (3-0)3

Sembolik mantık, ispat yöntemleri, kümeler, fonksiyonlar ve bağıntılar, denklik bağıntıları, kısmi sıralı kümeler, fonksiyonlar kümesi, matematiksel tümevarım, örgüler, gruplar, latisler, sayı sistemleri, Fibonacci sayılar ve bölünebilirlik testleri.

MAT 115 Temel Bilgisayar Bilimleri (2-2)3

Bilgisayar okur-yazarlığı; bilgisayar mimarisi; yazılım kavramı ve türleri; programlama dilleri; işletim sistemleri; Microsoft Ofis program uygulamaları: word, excel, power point. Word dokumanı hazırlama, sayfa düzenleme, Powerpoint sunusu hazırlama, düzenleme ve teknikler, Excel çalışma kitapları, hücreler ve sayfalar, verilerin kaydı, işlenmesi, süzme, grafikler, formüller, hesaplama yöntemleri.

PHY 101 Fizik I (3-2)4

Ölçme ve birim sistemleri, doğrusal hareket; vektörler; düzlemde hareket, dairesel hareket; Newton yasaları, sürtünme kuvveti; kinetik enerji ve iş; potansiyel enerji ve enerjinin korunumu; parçacık sistemleri; kütle merkezi; çarpışmalar, impuls ve momentum; dönme, yuvarlanma, eylemsizlik, moment ve açısal momentum; statik denge; dalgalar.

TUR 101 Türkçe I (2-0)2

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.

FLE 101 Birinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Bu dersin amacı, öğrencinin bütünsel bir şekilde İngilizce dinleme, konuşma ve akademik amaçlı not alma becerilerinin geliştirmektir. Dersler, açıklama, sınıf çalışması, tartışma ve grup çalışmaları biçiminde yapılır. Belli bir amaç için dinleme; bilgi ya da fikir verici olarak katılım sunumlar hazırlama ve belli konularda konuşma; yazılı ya da sözlü kaynaklardan notlar tutabilme yeteneklerini geliştirmek de bu dersin hedefleri arasındadır.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 132 Analiz ve Analitik Geometri II (4-2)5

Diziler ve sonsuz seriler, pozitif seriler için yakınsaklık testleri, terimlerin yeniden düzenlenmesi, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Taylor serilerinin uygulamaları, Binom teoremi ve Binom serileri, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, zincir kuralı, doğrusal yaklaşım, gradient ve yönlü türev, uç değerler, mutlak uç değer, ikinci derece formlar, Lagrange çarpanları, çok katlı integraller, kutupsal koordinatlarda iki katlı integral, üç katlı integral, korunumlu alan, eğrisel integral, yol bağımsızlığı, bağlı ve basit bağlı tanım kümeleri, düzlemde Green teoremi. 3-boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, üç düzlemin kesişimi, eksenleri koordinat eksenlerine paralel olan konikler hakkında temel bilgiler, uzayda basit yüzeyler; silindirler, dönel yüzeyler, kuadratik yüzeyler, silindirik ve küresel koordinatlar.

MAT 134 Soyut Matematik II (3-0)3

Diziler ve yakınsaklık, limitler, süreklilik, vector uzaylarına giriş, grup teorisine giriş.

MAT 116 Bilişim Teknolojileri (2-2)3

‘Microsoft Ofis Access’ programında uygulamalı eğitim. Acces’e giriş, veri tabanı kavramı, sorgulama mantığı ve yöntemleri, form düzenleme, ‘Excel’ ve ‘Acces’ arasında bağlantı kurma ve geçişler yapma. İnternet kavramları, web sayfası hazırlama, sayfa düzeni, site oluşturma, dosya transfer protokolleri (FTP).

PHY 102 Fizik II (3-2)4

Elektrik yükü, Coulomb yasası, elektrik alanı; Gauss yasası; elektrik potansiyeli; sığa, dielektrikler; akım ve direnç, Ohm yasası; devreler ve Kirşof yasaları; magnetik alanlar, Ampere yasası; indüksiyon ve indüksiyon sabiti; Faraday yasası; elektromagnetik salınımlar; Maxwell denklemleri; elektromagnetik dalgalar.

TUR 102 Türkçe II (2-0)2

Duygu ve düşüncelerin maksada uygun bir şekilde ve uyumlu bir anlatımla verilmesini sağlayan retorik, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve kompozisyonla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

FLE 102 Birinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Dersin amacı akademik metinleri okuma ve yazma tekniğinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu beceri, sınıf çalışmaları, grup çalışmaları, yazma ve tartışmalarla geliştirilir.Her hafta farklı bir konu ele alınır, her konu okuma alıştırmaları ile başlar, eleştirel okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla devam eder.

MAT 211 İleri Analiz I (3-2)4

Rn’nin topolojisi; açık ve kapalı kümeler, yığılma noktaları, bir kümenin kapanışı ve sınırı, Rn‘de diziler ve seriler; tıkız ve bağlantılı kümeler, Heine-Borel ve Bolzano-Weierstrass teoremleri, bağlantılı ve yol-bağlantılı kümeler, tıkızlık, sürekli dönüşümler, sürekli dönüşüm işlemleri, tıkız kümeler üzerinde sürekli dönüşümlerin sınırlılığı, ara değer teoremi, düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık; noktasal ve düzgün yakınsaklık, Weierstrass M-testi, serilerin integralleri ve türevleri.

MAT 213 Lineer Cebir I (3-0)3

Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; alt uzaylar, alt uzayların toplamı ve direkt toplamı; doğrusal bağımlılık; tabanlar; boyut; bölüm uzayları; doğrusal dönüşümler; özdeğer ve özvektör problemleri.

MAT 215 Diferensiyel Denklemler (3-0)3

Birinci mertebeden başlangıç değer problemlerinin varlık-teklik teoremi; birinci basamaktan denklemler (ayrılabilir, tam, doğrusal vs); yüksek basamaktan adi doğrusal türevli denklemler; sabit katsayılı denklemler; basamak indirgeme yöntemi, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi yöntemi; Cauchy-Euler denklemleri. Kuvvet serileri ile çözümler; Laplace dönüşümü, konvolüsyon integrali; Laplace dönüşümü kullanarak başlangıç değer problemlerinin çözümü, basit yoketme ve Laplace dönüşümü yardımı ile doğrusal türevli denklem sistemlerinin çözümü.

MAT 217 Bilgisayar Programlama I (2-2)3

C/C++ Programlama: Yapısı ve etkinliği, tipler ve deklerasyonlar, ifadeler ve cümleler, fonksiyonlar ve dosyalar , program yapısı, sınıflar, işlemler, yapıcılar, vektörler, işlemlerde entegre gelişme, türetilmiş sınıflar, üretken vectörler, ‘polymorphic’ vektörler, sanal fonksiyonlar, akışlar.

MAT 221 Mathematical Modelling (3-0)3

MATLAB programı ve kullanımı. Matematiksel modelleme fikri ve model sözcüğünün diğer alanlardaki kullanımı. Kullanım alanına göre modeller arasındaki ilişkiler. Amaç ve koşullara göre modeller arasındaki ilşkiler. Bir modelin uygunluğu nasıl anlaşılır? Farklı model çeşitleri. Sonlu modeller. Bulanık alt kümeler. Fark ve diferansiyel denklemler. Bir model nasıl kurulur? Ayrık ve sürekli modeller.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

HIS 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Devrim kavramları, Türk Devrimi’ni hazırlayan koşullar, Osmanlı Devleti, kuruluşu, yükseliş ve çöküş nedenleri, Osmanlı Devleti’nin parçalanması, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi, düzenli ordunun kurulması, savaş ve barış (Lozan).

FLE 201 İkinci Yıl İngilizcesi I (4-0)4

Ders içeriği matematik ve bilgisayar alanları ile ilgili sözlük kelimelerini ve yapıları kapsamaktır. Öğrencileri matematik ve bilgisayar alanında kullanılan dil ile tanıştırmak ve bu konuları ilgilendiren makale veya yazıları okuyabilme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

MAT 212 İleri Analiz II (3-2)4

Türetilebilir dönüşümler, Rn den Rm ye olan bir türetilebilir dönüşüm kavramı, matris temsili, türetilebilir dönüşümlerin sürekliliği, Rn den Rm ye olan bir dönüşüm için ortalama değer teoremi, Taylor teoremi, maksimum ve minimum değerler; ters ve kapalı fonksiyon teoremleri; ters fonksiyon teoremi, kapalı fonksiyon teoremi, kapalı fonksiyon teoreminin sonuçları, adi diferansiyel denklemler için bir varlık teoremi, integral; R3 de eğrisel integraller, yüzey integralleri, diverjans teoremi, Stokes teoremi.

MAT 214 Lineer Cebir II (3-0)3

Çekirdek, değer kümesi, eşyapı dönüşümü; doğrusal dönüşümlerin uzayları; Hom(v,w), V*, V**, transpose; doğrusal dönüşümlerin matrislerle temsili, benzerlik.

MAT 216 Olasılık ve İstatistik (3-0)3

Rasgele olay, rasgele olayın nispi frekansı. Bir olayın olasılığı, olasılık teorisinin konusu, olasılıkların toplanması, bağımsız olayların olasılıklarının çarpılması. Bağımlı olaylar, koşullu olasılık, tam olasılık, olasılık hipotezi, bayes formülü. Kesikli rasgele değişken, kesikli rasgele değişkenlerin dağılım kuralları. Tekrarlanan deneylerdeki nispi frekans ve nispi frekansın olasılığı. Kesikli rasgele değişkenin matematiksel beklentisi, varyans, standart sapma, momentler. Rasgele değişkenin fonksiyonu, sürekli rasgele değişken ve olasılık yoğunluk fonksiyonları. Matematiksel istatistiğin problemleri, istatistiksel veriler, istatistiksel seriler, histogram. Ölçülebilen büyüklüklerin uygun değerlerinin bulunması. Dağılım kurallarının parametrelerinin bulunması, Lyapunov ve Laplace teoremleri.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 218 Bilgisayar Programlama II (3-0)3

Üst düzey dillerle programlama gerekçesi ve esasları, PASCAL ile bilgisayar programlamaya giriş, Programlar, Program yapıları, söz-dizimi (syntax) diyagramları, tanıtıcılar, birimsellik ve hiyerarşi, hiyerarşisel tasarım, testetme hatadan arındırma, pascal programı yazma, programı derleme, ve yürütme, gerçel-sayı verisi ve I/O, hata yuvarlama, Write&Writeln ve Read&Readln ile parametre kullanımı, süreçler (procedures), işlevler(functions), ordinal veri çeşitleri, karar yapıları, iterasyonlu tekrar, tasarım ile iterasyon, özyinelemeli tekrar, diziler, kayıtlar, kümeler.

MAT 220 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (3-0)3

Yönetim bilişim sistemleri ve bilgi sistemleri için modern veri işleme araçları, sistemler ve örgüt, bilişim sistemlerinin stratejik kullanımı ve değişim mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılımı, dosya ve veri-tabanı yönetim sistemleri, dağınık ağ sistemleri, bilişim sistemlerinin fonksiyonel iş alanlarında uygulanması, karar destek sistemleri ve uzman sistemler, bilgi sistemleri planlaması, sistem analizi ve tasarımı, alternatif uygulama geliştirme yaklaşımları, bilişim sistemlerinin ve son-kullanıcının organizasyonu, bilgi sistemlerinde güvenlik ve etnik problemler.

HIS 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2

Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk’ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi’nin Ulusal ve Evrensel Değeri.

FLE 202 İkinci Yıl İngilizcesi II (4-0)4

Bu ders teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmıştır.

MAT 311 Yöneylem Araştırması (3-0)3

Yöneylem araştırmasının kökeni, uygulama alanları, doğrusal programlama modeli, doğrusal programlama problemlerinin grafiksel çözümü, Simplex yöntemi, ikililik ve duyarlılık analizi.

MAT 313 Kısmi Türevli Denklemler (4-0)4

Birinci mertebeden türevli denklemler, doğrusal, yarı doğrusal ve doğrusal olmayan, doğrusal kısmi ikinci mertebe denklemlerin sınıflandırılması, kanonik formlar, dalga denklemi için Cauchy problemi, Laplace ve ısı denklemleri.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 315 Web Programlama I (3-0)3

Internet ve Web teknolojisinin temelleri. HTML dili ve uygulamalar. Java diline giriş. Appletler ve web sayfalarında kullanımları. Script dillerine giriş. JavaScript ile programlama. Web sunucuları , Java Servlets ve veritabanı uygulamaları. JSP. Güvenlik konuları.

MAT 317 Matematiksel Hesaplama Teknikleri (3-0)3

Matematik problemlerinini bilgisayar benzetimleri (simulayon) ile çözümleri, bilimsel hesaplamalarda kullanılan sayısal yöntemler, örnekler, sayısal integral alma teknikleri, kismi ve adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, stokastik yöntemler, Monte Carlo teknikleri, stakstik sonlu eleman çözümleri.

MAT 319 Sayısal Görüntü İşleme I (2-2)3

Sayısal görüntünün tanımı ve özellikleri, sayısal görüntü işlemenin sayısal temelleri, uydu görüntülerinin yapısı, uygulama alanları, uzaysal, tayfsal ve zamansal çözümleme, en-yüksel olabilirlik ve diğer görüntü işleme yöntemleri, örnekler.

LAW 319 İnsan Hakları (2-0)2

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; uluslararası insan hakları rejimlerinin evrimi; çağdaş dünya siyasetinde insan haklarının incelenmesi, örnek olaylar, Türkiyedeki uygulamalar.

MAT 312 Karmal Analiz (4-0)4

Karmal (complex) sayılarla ilgili temel tanımlar, seriler; seriler üzerinde işlemler; kalıntılar, kutuplar, m’inci dereceden sıfır ve kutuplar, esas tekillik, has olmayan integraller, dal kesimleri, ters Laplace dönüşümü, elementer fonksiyonlarla görüntüleme, doğrusal kesirli dönüşümler, üstel ve logaritmik dönüşümler, konform tasvir.

MAT 314 Sayısal Analiz (3-0)3

Sayısal hesaplamalar ve hatalar, lineer olmayan denklemlerin çözümleri, küme denklemlerinin çözümleri,interpolasyon,fonksiyonların yaklaşımı, sayısal integralleme.

MAT 316 Web Programlama II (3-0)3

Java ile WEB programlamaya giriş. Web uygulamasının bileşenlei. Durağan web sayfaları nasıl çalışır. Dinamik web sayfalarının çalışması. JavaServer sayfalarına giriş. Applets, Servlets. Bir web uygulamesında servlets ve JSPs nasıl birleştirilir. JPs ve servlets i geliştirmek için üç platform. Araçlar servlets ve JSPs yazmak ve uygulamaya koymak için. Tomcat.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 320 Sayısal Görüntü İşleme II (2-2)3

Sayısal görüntü işlemede uzaktan algılama görüntülerinin yeri ve kullanımı, coğrafi bilgi sistemleri, çeşitli alanlarda proje oluşturma ve uygulamaları.

LAW 320 Haberleşme Hukuku (2-0)2

Kitle haberleşme araçları üzerine genel bilgiler, haberleşmenin yasal yönleri, biliglenme ve haberleşme özgürlükleri, basın ve medya kuralları ve yasaları, TV, radio, sinema ve internetle ilgili kurallar ve uygulamalar.

MAT 411 Gerçel Analiz (4-0)4

Küme kuramına baslangıç. gerçel (real) sayı sistemi, en küçük üst sınır aksiyomunun sonuçları , mutlak değer ve aralıklar, gerçel sayıların dizileri, Bolzano-Weierstrass teoremi, üst limit ve alt limit. Metrik uzaylar, metrik uzaylarda açık ve kapalı kümeler, bir metrik uzayda diziler, fonksiyonların sürekliliği, tamlık, bir metrik uzayda kompaktlık, süreklilik ve kompaktlık, bağlantılılık, Büzülme dönüşüm teoremi, Arzela-Ascoli teoremi.

MAT 413 Finansal Analiz (3-0)3

Ayrık süreçler, sürekli süreçler, faiz oranları, tek periyod modelleri, binomsal ağaçlar ve ayrık parametre martingales, brownian hareket, the black-scholes model , daha büyük modeller.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 415 Veri Yapıları (2-2)3

Veri yapılarına giriş, bir problemin planlanması ve analizi, diziler, yığıtlar, kuyruklar, bağlantılı (linked) listeler, ağaçlar, sıralama teknikleri, uygulamalar.

MAT 417 Bitirme Projesi I (1-2)2

Matematik, bilgisayar ve ilgili temel bilimlerde teorik / uygulamalı bir proje çalışmasının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde temel adımlar. Projenin hazırlanması ve sunum hazırlıkları (dersin devamında tanıtım ve sonuçları içeren bir sunum yapılacaktır).

MAT 421 Ağlar ve Ağlar Güvenliği (3-0)3

Ağların yapısı ve dağılımı, basit akışlar, süreklilik kuralı, çok sınıf ve varış-belli akışlar, içbükey ve hiyerarşi yapı, yol ağları, yapısal optimizasyon, ağları işlemleme, kuyruk ağları, zaman-paylaşım ağları, iletişim ağları, kayıp ağlar, internetin işlemi, gelişen ağlar ve www (world-wide-web).,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 401 Seminer I (1-2)2

Matematik ve bilgisayar bilimlerinde günncel konularda seçilecek makalelerin öğrenciler ve misafir öğretim üylerince sunumu ve tartışılması.

MAT 412 İşlevsel Çözümleme (4-0)4

İşlevsel çözümleme (functional analysis) için temel kavramlar, Lp-dizi uzayları; metrik uzaylarının tamlaştırılması; normlu uzaylar; sonlu boyutlu normlu uzaylar ve sıkılık (kompaktlık); sınırlı lineer işlemciler (operatörler); ikiz (dual) uzay; Hilbert uzayları; Riesz gösterim teoremi; Hilbert ‘adjoint’ operatörleri; Hahn-Banach teoremi; Baire kategori teoremi; düzgün sınırlılık prensibi; zayıf ve güçlü yakınsaklık; açık dönüşüm ve kapalı grafik teoremleri; sabit nokta teoremi.

MAT 414 Ekonomi ve Finansta Matematiksel Modelleme (3-0)3

Ekonomide matematiksel modeller, diziler, rekürens ve limitler, finansın elementleri, the cobweb model, optimizasyona giriş, ekonomide türev, iki değişkenli optimizasyon, vektörler, tercihler ve dışbükeylik, matris cebiri, doğrusal denklemler,ters matrisler, girdi çıktı modeli, yapay optimizasyon, lagrangians ve tüketici, ikinci mertebe tekrarlar (rekürens).

MAT 416 Veri Yapıları Uygulamaları (3-0)3

Java programlaması kavramları ve uygulamaları (The drawshapes applets, pointers, using java’s implicit pointers, declaring java classes for linked lists).

MAT 418 Bitirme Projesi II (1-2)2

Matematikte ve bilgisayar bilimlerinde teorik ve/veya uygulamalı proje çalışması. Önceki dönemde hazırlanmakta olan projenin öğrenciler ve öğretim üyeleri önünde sunumu (Dersin tamamlanmasi için proje raporu ve sunuş gereklidir).,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 402 Seminer II (1-2)2

Matematik ve bilgisayar bilimlerinde güncel konularda öğrenciler ve/veya misafir araştırıcılarca yapılacak seminer hazırlık ve sunumları.

DERS İÇERİKLERİ : II Seçmeli Dersler

MAT 321 Metrik Uzaylar (3-0)3

Metrik kavramı ve metrik uzaylara örnekler. Eşdeğer metrikler. Açık ve kapalı kümeler. Süreklilik, yakınsaklık ve tamlık. Topolojik kavramlar: komşuluklar, bir kümenin içi, dışı ve sınırı, tabanlar ve alt tabanlar, tıkızlık ve bağlantılılık. Banach sabit-nokta teoremi.

MAT 322 Sembolik Mantık (3-0)3

Önermeler mantığı: Önermeler mantığında formüllerin yorumları, normal formlar. Birinci-basamak mantık: Birinci-basamak mantıkta formüllerin yorumları, önekli normal formlar. Skolem standart formlar, bir basit önermeler kümesinin Herbrand evreni, anlamsal ağaçlar, Herbrand teoremi. Önermeler mantığı için çözümleme ilkesi ve birinci-basamak mantık için çözümleme ilkesi.

MAT 323 Dinamik Sistemler (3-0)3

Vektor alan yaklaşımları, implicit fonksiyon teoremi, Hartman teorem, doğrusal sistemlerin yapısal istikrarı, iki boyutlu manifoldlar üzerinde akışlar.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 324 Matematiksel Finans (3-0)3

Risk, fiyatlama yöntem bilimleri ve arbitraj, ağaçlar ve fiyatlandırma seçeneği, uygulamalar, the Ito analiz, Risk tarafsızlığı ve martingale ölçümleri, süreklilik, engel seçenekleri, multi-look excotic options, static replication, interest rate derivatives, incomplete markets and jump-diffusion processes, variance gamma models.

MAT 325 MATLAB (3-0)3

MATLAB Microsoft Windows için, MATLAB Macintosh bilgisayarlar için. Araçlar, temel özellikler, bilimsel özellikleri, dizgi işlemleri, basit grafikler, küçük program dosyaları, teks, ilişkili ve mantık işlemleri, doğrusal cebir ve matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, karar verme:kontrol akışı, M-Dosya fonksiyonları, veri analizi, polinomlar, sayısal analiz, 2D/3D graphikler, sembolik math araçları: ifadeler, işlemler, türev alma ve integral alma, sembolik ifadelerin grafiğini oluşturma, formatlama ve ifadeleri basitleştirme, denklemleri çözme, geçişler. Sinyal ve sistem araçları: sürekli zaman sistemleri, ayrık zaman sistemleri, spectral analiz.

MAT 326 LATEX (3-0)3

Başlangıç, matematik dizgileri, MİKTEX.

MAT 327 Boolean Fonksiyonlar (3-0)3

Önermeler mantığında uygulamalar, combinatorics, graf ve hypergraf teori, karmaşıklık teori, integer programlama, combinatorial optimizasyon, güvenilebilirlik teori, elektrik ve bilgisayar mühendisliği uygulamaları.

MAT 331 Matematikte Seçme Konular I (2-0)2

Matematiğin güncel ve ilgi çeken konuları ele alınarak işlenmektedir.

MAT 332 Matematikte Seçme Konular II (2-0)2

Matematiğin bazı kuramsal ve uygulamalı konuları seçilerek incelenmektedir.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 333 Fonksiyonel Programlama (3-0)3

Fonksiyonel programlama, oturumlar ve skriptler, ifadeler ve değerler, tippler, işlevler, tanımlar, koşullar, yükümlülükler, sayılar, doğru ve yanlış sayılar, karakterler ve sicimler, öz-yenileme (eigen-renewal) ve tüme varım, etkinlik, sonsuz listeler, ağaçlar.

MAT 335 Matematik Tarihi I (3-0)3

Ilk matematikçiler, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da matematik, İyonya matematiği, Tales, Pisagor, Arşimet, Appolonius ve diğer antik dönem matematikçileri,, İslam dünyası matematiği, Renaissance, Newton, Leibniz ve diğerleri.

MAT 336 Matematik Tarihi II (3-0)3

!7. yüzyıl ve sonrasında matematik, 18. 19 ve 20. yüzyıllardaki gelişmeler, çağdaş sorunlar.

MAT 341 Astronomiye Giriş I (3-0)3

Temel kavramlar, Dünya, gece gökyüzü, koordinatlar, mevsimler, ışık, elektromanyetik spektrum, teleskoplar, yeryüzü, ay, gezegenler, Güneş.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 342 Astronomiye Giriş II (3-0)3

Güneş sistemi, Yıldızlar, Samanyolu, Evren, Büyük Patlama, Kozmoloji, yeni gelişmeler, Yerdışı Yaşam, SETI, UFOs.

MAT 343 Sosyal Bilimler Için Fizik (3-0)3

Bilim nedir? bilim ve biz, hareket, kuvvet, enerji, enejinin dönüşümleri, ışık nedir?, görelilik, Newton-sonrası evren, atomlar, kuantum fiziği, radyoaktivite, nükleer enerji, hayat ve evrim.

MAT 344 Evren’de Yaşam (3-0)3

Evrende yerimiz, dünya, gezegenler, güneş sistemi, Samanyolu, evren, güneş sisteminde ve evrende yaşam, Drake denklemi, SETI, yıldızlararası iletişim ve yolculuk olasılıkları, Fermi hipotezi, temas olasılığı var mı?, UFO’lar nedir?.

MAT 345 İşletim Sistemlerine Giriş (3-0)3

İşletim sistemlerinin tarihçesi, temel kavramlar ve yapılar, süreç yönetimi, ve uygulamaları, işlem planlama-paradigmalar, modelleme, Işlem senkronizasyonu, bellek yönetimi, dosya sistemleri, güvenlik – genel politikalar ve mekanizmalar, korumalar, koruma modelleri I/O- katmanlar, tamponlar, sürücüler.

YD 301 İkinci Yabancı Dil I (4-0)4

Almanca veya Fransızca dilinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları.

YD 302 İkinci Yabancı Dil II (4-0)4

Almanca veya Fransızca dilinin temel prensipleri, kelime bilgisi, sözlü ve yazılı uygulamaları,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 419 Stokastik Kitle Modelleri (3-0)3

Doğum ve ölüm süreçleri, sürekli zamanda süreçler, göç, gelişme ve etkileşim, doğum ve ölüm oranlarına bağlı yoğunluk, Monte Carlo yöntemleri, avcı-avlanan sistemi, göçün etkisi.

MAT 422 Olasılık Kuramı (3-0)3

Sonlu sayıda çıktılı bir deneyin olasılık modeli, tesadüfi yürüyüş, Martingale’ler, Markov zinciri, ergodik kuram, güçlü Markov özelliği, olasılık ölçülerinin yakınsaklığı, koşullu olasılık, merkezi limit teoremi, bağımsız değişkenlerin dizileri ve toplamı, çok büyük sayılar kanunu, limit teoremleri (yerel, DeMoivre-Laplace, Poisson), matematiksel beklentiler.

MAT 423 Stokastik Türevli Denklemler (3-0)3

Ito integralleri, Ito süreçleri ve Ito formülü, popülasyon büyüme modelleri, birim çemberde Brown hareketi, varoluş ve teklik teoremi, zayıf ve güçlü çözümler, Markov özelliği, Dynkin formülü, Kolmogorof’un geri ileri denklemleri, Feynman Kac formülü, rastlantı zaman değişimi, Girsanov teoremi.Geometri aksiyomları, affin geometri, izdüşümsel geometri, Öklid geometrisi, isometrik sonlu gruplar, grup teoriye genel bakış, grupların hareketi, G-uzaylarının özellikleri, geçiş özelliği ve Rubik’in sihirli küpünün grup teorisi.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 427 Topoloji (3-0)3

Topolojik uzaylar; tanımlar, bazlar ve altbazlar; sürekli kapalı ve açık fonksiyonlar; homoemorfizmler; sayılabilme aksiyomları; ayırma aksiyomları; kompaktlık; çarpım ve bölüm topolojileri; bağlantılılık; metrik ve normlu uzaylar; fonksiyon uzayları; Ascoli teoremi; kompakt açık uzaylar.

MAT 429 Uygulamalı Matematik (3-0)3

Kısmi türevli denklemlerde sınır değerlerinin matematiksel modellenmesi. Drichlet ve Neuman problemleri, Green’in fonksiyonu, çözümlerin asimtotik analizi, tedirginlik teknikleri.

MAT 430 Oyun Kuramı (3-0)3

Oyun teorisi nedir, rasyonel seçimin teorisi, Nash Equilibrium: Teori; strateji oyunları, en iyi karşılık veren fonksiyonlar, Nash Equilibrium: Illustrations. tek bir popülasyonda -equilibrium. Simetrik oyunlar ve simetrik dengeler.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 431 Stokastik Süreçler (3-0)3

Olasılığın anlamı, stokastik değişkenler kavramı, tek stokastik değişkenli fonksiyonlar, çift stokastik değişkenler, stokastik değişkenler dizisi, stokastik süreçler, genel kavramlar, Markov süreçleri.

MAT 432 Diferensiyel Geometri (3-0)3

R3‘deki eğriler, yay uzunluğu tarrfından parametrize edilen yerel eğriler kuramı, Frenet-Serret formulleri, yüzeyler, teğet düzlemi, ilk temel şekil, normal eğrilik, jeodezikler.

MAT 433 Makina Öğrenmesine Giriş (3-0)3

Veri madenciliği ve makina öğrenmesi, basit örnekler, hedefler ve özellikler, karar tabloları, karar ağaçları, sınıflama kuralları, istatistiksel modelleme, ‘böl ve keşfet’, doğrusal modeler, eğitim ve test; performans analizi, çapraz doğrulama, makine öğrenmesi yöntemleri; karar ağaşları, çok-düzeyli kavrayıcı, Bayes ağları, Weka makina öğrenmesi programı.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 435 Bilimler Tarihi I (3-0)3

Antik dönem, ilk İyonyalı felsefeciler, İlkçağ ve Ortaçağ boyunca bilimin gelişime etkisi olmuş kişiler, İslam rönesansı ve sonrası Avrupadaki gelişmeler.

MAT 436 Bilimler Tarihi II (3-0)3

Bilimler Tarihi I’in devamı, Rönesans, Galileo ve sonrasından günümüze bilimdeki gelişmeler, Osmanlılarda bilim, bilim tarihinde güncel sorunlar.

MAT 441 Uydularla Uzaktan Algılama I (2-2)3

Uydu yerleştirme ve yörünge ilkeleri, uzaktan algılama ile ilgili temel tanımlar, algılamayı sağlayan duyaçlar, varolan algılama uydu sistemleri, farklı çözümlemeli algılayıcılar, uygulama alanları.

MAT 442 Uydularla Uzaktan Algılama II (2-2)3

Uzaktan algılamada proje belirleme ve uygulama, uygulanmış proje örnekleri, belediye, orman, tarım ve şehircilik uygulamaları, ileri konular.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

MAT 443 Gözlemsel Astronomi (2-2)3

Astronomide çıplak göz ve teleskoplarla gözlem ilkeleri, optik-dışı gözlem araçları, Çağ Üniv. Teleskopu ve Planeteryumu ile gözlemler ve uygulamalar.

MAT 445 Astronomide İleri Konular I (2-2)3

Güneş, yıldızlar, Güneş’in ve Güneş sisteminin evrimi, yıldızların evrimi, Samanyolu, gökadalar.

MAT 446 Astronomide İleri Konular II (2-2)3

Sıkı cisimler astrofiziği, patlamalı olaylar, novalar, süpernovalar, beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler, gama ışın patlamaları, kozmik ışınlar, astroparçacık fiziği, yeni gelişmeler.

MAT 447 Çağdaş Fiziğe Giriş (3-0)3

Modern fiziğin doğuşu, özel ve genel görelilik teorileri, kuantum fiziği ve uygulamaları, parçacık fiziği, Standart Model, herşeyin kuramı, son gelişmeler.

MAT 448 İntegre Bilim (3-0)3

Bilim: kalıcı bilgi edinmenin yolu, çevremizi, dünyamızı ve Evreni anlamanın yolları, bilimin gelişimi, fizik, astronomi, jeoloji, kimya, biyolojive diğer alanlarda ortak kavramlar: fizik yasaları, enerjinin korunumu ve farklı şekilleri (hareket, ısı, elektrik ve mıknatıslık, radyoaktivite, nükleer enerji, fosil yakıtlar…), dalgalar, maddenin yapısı ve fiziği, dünya, yıldızlar, gezegenler, çevre, hayat, evrim, çağdaş sorunlar karşısında bilim.

MAT 449 Ekonofizik (3-0)3

Ekonomide ve pazar analizinde fizikten ve diğer bilimlerden ödünç alınan kuram ve modeller giderek daha fazla yer bulmaya başladı. Bu derste, etkin bir pazar analizinde algoritmik karmaşıklık ve bilgisel içeriğin rolü ve tesadüfi hareketler, Brown hareketi, türbülans gibi fiziksel kavramların bulduğu uygulama alanları tartışılacaktır.,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik-bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans ,matematik mezunu bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar yüksek lisans ,matematik ve bilgisayar bilimleri yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031