İngilizce Özel Ders, Dönem Ödevi, Tez, Proje, Bitirme Tezi

ingilizce-ozel-ders
ingilizce-ozel-ders 

 

DE 101 – 102 Survey of English Literature I & II: özel ders, tez, proje, bitirme tezi

İki dönem boyunca okutulacak bu derste, İngiliz Edebiyatı ve tarihi başlangıçtan günümüze kadar genel olarak incelenecek ve önemli yazarların seçme eserlerinden parçalar okutulacaktır. Bu ders 1. sınıf öğrencilerine İngiliz Edebiyatı tarihi hakkında genel bir görüş kazandırma amacını taşır. Ayrıca şiir incelemesine ilişkin bir takım temel öğeler de bu dersin kapsamına girer.
 
IDE 103 – 104 Mythology I & II: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders iki akademik dönemi kapsar. Mitolojinin tanımı, edebiyatla ilişkisi, farklı kültürlere ait mitlerin birbirleriyle karşılaştırılması ile başlayarak, ilk dönem eski Yunan ve Latin halklarının yaşayışları, dünya görüşleri, demokrasinin ve şehir devletlerin kurulması konularını ve Homeros’un Odysseia adlı destanını inceler. İkinci dönemde ise yine Homeros’un İlyada destanı ve mitolojide geçen belli başlı tanrılar ve özelliklerini işler. Bu dersin amacı Batı edebiyatını ve düşüncesini temelden etkileyen antik çağ mitolojisi hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
 
IDE 105 Short Story: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dünya edebiyatında verilmiş önemli örneklerin ve yazarların üslup ve içerik açısından detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu derste İngiliz, Amerikan ve Dünya edebiyatlarından seçme öyküler incelenir. Böylece hem yazarın hem de içinde yaşamış olduğu dönemin ana özellikleri de işlenmiş olur.
 
IDE 106 Literary Terms: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Edebiyat terimlerinden olan, plot, character, escape ve interpretation, point of view symbol ve irony, emotion, humor, fantasy, denotation ve connotation, imagery, figurative language, methophor, personification, metonymy, allgory ve symbol gibi kavramları çeşitli metinler ve şiirler içerisinde kavratmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.
 
IDE 107 – 108 Advanced English Structure I & II: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İleri düzeyde İngiliz Dili grameri konuları işlenen bu derste, fiil cümlelerinin semantik açıdan incelenmesi, cümle tipleri ve işlevlerin ve pro-form ve elipsis, ikincil cümleciklerin sentaks ve semantik işlevleri gibi gramer konuları incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin gramer bilgilerinin pekiştirerek ve bunu bir takım metinlerle birlikte inceleyerek, zorlu edebi ve felsefi metinlerin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmaktır.
 
IDE 109 Phonetics: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dilbilim kapsamına giren bu derste konuşma ve ses organlarının incelenmesi, İngiliz dilinin belli başlı sesleri, ünlü ve ünsüzler ve bunların fonetik sembolleri incelenmektedir. Sözcük ve cümle içerisinde vurgu ve entonasyon üzerinde durulmaktadır.
 
IDE 110 Spoken English: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders öğrencilerin konuşma yeteneklerini geliştirmeyi ve daha akıcı konuşmalarını sağlamayı amaçlar. Geniş bir yelpazeden seçme konularla öğrenciler kendi fikirlerini daha kurgulu bir şekilde ifade etmeyi, düşünce geliştirmeyi ve teoride öğrendikleri İngiliz Dili gramerini pratikte de kullanabilmeyi öğrenirler.
IDE 201 16th Century English Literature: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Öğrencilerin 1. sınıfta genel olarak inceledikleri İngiliz edebiyatı ve tarihi ikinci sınıftan itibaren yüzyıllara bölünerek dönemin tarihsel, politik ve düşünsel özellikleri ile birlikte verilmeye çalışılmıştır. 16. yy. Britanya İmparatorluğu’nun en parlak dönemi ve Rönesansı kabul edilir. Bu dönemde yer alan Sir Philip Sidney, Edmund Spenser, William Shakespeare gibi şairler ve eserleri ile VIII Henry ve I. Elizabeth döneminden İngiliz halkının Yeni Dünya’ya göç etmesine kadarki tarihsel dönem bu dersin kapsamına girmektedir.
 
IDE 203 Western Civilisations: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu dersin amacı Batı medeniyetlerini tarihsel ve düşünsel bir yaklaşımla öğrencilere tanıtmaktır. Batı medeniyetlerinin oluşumunda yeralan temel kavramlar, tarihsel önem taşıyan kişiler ve düşünce adamları Antik Çağ medeniyetlerinden itibaren dönemsel bir yaklaşımla öğrencilere gösterilir.
 
IDE 205  – 206 Translation I & II: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
2002-2003 Eğitim Öğretim yılının iki yarı yılında da verilecek olan çeviri dersi Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye olmak üzere iki şekilde işlenecektir. İlk hafta öğrencilere çeviri ile ilgili genel açıklamalar verildikten sonra ilerleyen haftalarda edebi ve resmi olmak üzere hazırlanan Türkçe İngilizce metinler öğrencilere dağıtılarak üzerlerinde yapıları ile ilgili açıklamalar yapılır. Edebiyat bölümü olması dolayısıyla edebi ağırlıklı çeviri yapılmasının yanısıra çalışma ortamında karşılaşabilecekleri resmi yazışma metinleri de incelenecek ve bölüm mezunlarının basın sektörünü seçebilecekleri ihtimali dolayısıyla basın dili konusunda bilgi verilerek bu tür çeviriler her iki dilde de yapılacaktır.
 
IDE 207 Etymology: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dilbilim kapsamına giren bu ders öğrencilere kelimelerin kökenlerini, nasıl ortaya çıktıklarını anlatmayı amaçlamaktadır, böylece öğrencilerin kelime hazinelerinin geliştirilmesi ve yabancı bir kelimeyle karşılaştıklarında kelimenin anlamını çözebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders sadece İngilizce kelimelerin değil aynı kökten çıkma diğer kelimelerin de anlaşılmasında yardımcı olarak, öğrencilerin yabancı dil yeteneklerinin ilerletilmesini hedefler.
 

IDE 209 – 210 Introduction to Philosophy: özel ders, tez, proje, bitirme tezi

İki dönem boyunca devam eden bu dersin ilk döneminde Platon ve Aristoteles merkezli Grek düşünce dünyasıyla başlayarak, Hristiyan ve Müslüman Orta Çağ düşüncesi, Aquino’lu Thomas ve İbn-i Rüşt ve Skolastik düşüncenin karakteristiği incelenmektedir. Yeni ve yakınçağ felsefelerinin işleneceği ikinci dönemde ise Rönesans düşüncesinin özellikleri, Descartes ve Fransız rasyonalizmi, İngiliz adalar felsefesi ve ampirizm, Hobbes ve Leviathan, Hegel ve Nietzsche merkezli 19. Yüzyıl felsefesi incelenecektir.
 
IDE 202  – 17th 18th Century English Literature: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
17 ve 18. yüzyıllarda hem tüm Avrupa’da ve özelde Britanya İmparatorluğu’nda yaşanan politik ve düşünsel değişim ve bu dönemde yaşayan John Donne, Ben Jonson, Sir Francis Bacon, Andrew Marwell, John Milton, John Locke, John Dryden ve Alexander Pope gibi yazarların seçme eserlerini incelemek bu dersin amacını oluşturmaktadır.
 
IDE 204 Ancient Drama özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dünya tiyatrosunu incelemeye başlamadan önce Antik Çağ tiyatrosunun ve bu dönemde ortaya çıkan trajedi, komedi gibi tiyatro türlerinin incelenmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır. Aristotales’in ortaya attığı mimesis ve katarsis gibi kavramlar ve üç birlik kuralı ve bunların Antik dönem oyunlarında nasıl uygulandığı bu dersin kapsamına girmektedir. Euripides’in trajedilerinden Oresteia üçlemesi, Kral Oedipus, Medea, Bacchae ve Aristophanes’in Kurbağalar gibi komedileri bu derste incelenecek temel tiyatro eserlerini oluşturmaktadır.
 
IDE 206 Chaucer: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu dersin amacı ilk dönem işlenen Medieval English Literature dersinin bir anlamda devamını oluşturmaktır. Geofrrey Chaucer’la birlikte İngiliz Edebiyatı üzerindeki Fransız ve İtalyan edebiyatlarının etkisi daha belirgin hale gelmiştir. Yazarın Canterbury Hikayeleri ve Trolius ve Cryseyde adlı eserlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve yazarın İngiliz Edebiyatı üzerindeki etkisinin incelenmesi bu dersin temelini oluşturmaktadır.
IDE 301 Romantic Age: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders William Wordsworth ve Samuel Taylor Coledridge ile başlayan İngiliz edebiyatı Romantik dönemini işlemeyi amaçlamaktadır. Dersin temel hedefi bundan önce gelen neo-klasik dönemle, bunun tam tersi olan romantik dönemi ve eserlerini karşılaştırmaktır. Dönemin siyası ve sosyal yaşamındaki değişiklikler ve Fransız İhtilali de bu dersin kapsamı içerisinde girmektedir.
 
IDE 303 & 304 American Literature: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders Amerikan kültürü, tarih ve edebiyatını öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Bu derste, Yeni Dünyanın keşfinden modern döneme kadarki gelişmeleri ve Amerikan edebiyatının en önemli yazarları ve eserlerinden seçmeler okutulacaktır.
 
IDE 305 Linguistics: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu dersin amacı öğrencilere temel dil bilim kavramlarını öğretmektir. Kelime ve cümle çeşitlerinden, anlam çeşitlerine, semantik ve sentaktik çalışmalara kadar bir çok dilbilim konusu bu dersin kapsamı içerisine girmektedir.
 
IDE 321 Approaches to World Drama: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Tek dönem seçmeli olarak verilen bu ders, başlangıcından bugüne kültürel. Siyasal, toplumsal gelişimlerin ışığında bütün dünya tiyatrosu tarihini, edebiyatı ve uygulamasıyla ele alacaktır. Antik Yunan tiyatrosu, tiyatro teknikleri, Rönesansla birlikte tiyatronun yükselişi, romantik tiyatro ve modern tiyatro konuları işlenecektir.
 
IDE 331 Rennaissance Drama: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Tek dönem ve seçmeli olan bu ders 16. Yüzyıl İngiltere’sinde yükselişe geçen tiyatro türünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. İngiliz edebiyatına ve dolaylı olarak da dünya edebiyatına damgasını vuran William Shakespeare’in Hamlet, Macbeth, Richard III, Othello gibi önemli eserlerini inceleyen bu ders aynı zamanda Christopher Marlowe gibi farklı Rönesans yazarlarının da eserlerinden seçmeler işleyecektir.
 
IDE 341 Psychology for Language Teachers: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Lisans eğitimi sonrası öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrenciler için seçmeli olarak programa yerleştirilen bu dersin temel amacı eğitim psikolojisinde yer alan belirli akımları tanıtmaktır. Eğitim felsefesi hakkında bir fikir oluşturmayı amaçlayan bu derste, humanist, yapısalcı ve davranışçı eğitim teorileri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak öğrenciye sunulur.
 
IDE 302 English Novel: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders, edebiyatın vazgeçilmez öğelerinden biri olan roman konusunu temel alır. İngiliz Edebiyatında roman özellikle Kraliçe Victoria döneminde çok popüler olan bir edebiyat türüdür. Bu derste öğrenciler birden fazla roman okuyarak, karşılaştırma yapma ve yorumlama yeteneklerini de geliştirecektir. Bu ders roman incelemesine ilişkin birtakım terimlerin öğrencilere açıklanmasını ve yazarın kendi dünyasını oluşturmak ve bunu okuyucusuna sunmak için kullandığı yöntemlerin ne şekilde seçtiğini izlemek konusunda öğrenciye yardımcı olmayı hedefler. Edebi bir tür olarak roman, picaresque, epistolary, stream of consciousness gibi roman türleri, erken İngiliz romanı, 19. Yüzyıl İngiliz romanı, romanın düşüşü ve modern dönemde İngiliz romanı gibi konular bu dersin kapsamına girer ve Daniel Defoe, Samuel Richardson., Henry Fielding, Emily Bronte, Charles Dickens ve Virginia Wolf gibi yazarlardan seçme eserlerle uygulama yapılır.
 
IDE 306 Modern Drama: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Modern dünya edebiyatından tiyatro eserlerinin okutulacağı bu ders, tiyatro tarihini, tiyatro türlerini (absürd tiyatro, varoluşçu tiyatro, realist tiyatro vb.) ve bu türlere ilişkin eserler okutmayı amaçlamaktadır. Seçilecek eserler sadece İngiliz Edebiyatı yazarlarından değil, dünya edebiyatından da örnekler içerecektir.
 
IDE 322 On the Art History and Archeology of Turkey; özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Türkiye, taş devrinden günümüze kadar çeşitli köklerden insan topluluklarının çeşitli dönemlerde meydana gelen gelişmelerinin ve sentezlerinin ülkesidir. Bu özelliği ayakta duran ve harap olmuş maddi kültür varlıkları dediğimiz eski eserlere de yansımaktadır.Türkiye’de başka hiçbir ülkede bulunmayan zenginlik ve çeşitlilikte arkeolojik varlıklar bulunmaktadır. Bu yüzden Türkiye bir arkeoloji cennetidir ve “müze-ülke” olarak kabul edilir. Bu çeşitli zenginliklerin son olarak popüler olmaya başlayan bölümü ortaçağ arkeolojisidir. Derslerde bu çok çeşitli ve geniş bilimsel araştırma alanlarından izlenimlerle Türkiye resminin bütünü kavranmaya çalışılacaktır.
 
IDE 342 Applied Linguistics: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Uygulamalı dilbilim dersi öğretmenlerin dil öğrenimi  ve öğretimi konusunda bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Dil öğrenim ve öğretim stratejileri, dilin kullanımına ilişkin tanımlar, dil öğrenme teorileri gibi konular bu dersin kapsamına girer. Bunların yanı sıra bu alanda ne tür çalışmaların yapıldığı ve yapılacağına ilişkin olarak öğrencilere fikir edinmeleri konusunda yardımcı olmak bu dersin hedefleri arasındadır.
IDE 401 & 402 Literary Criticism: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders edebiyat eleştirisi konusunda önemli paya sahip yazar ve eleştirmenlerin yapıtlarını işleyerek,  öğrencilere Grek filozofu Aristotales’ten bu yana ortaya atılan edebiyat kuramlarını ve sanat akımlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. İlk dönem sonunda Romantik Çağa kadar ki gelişmeler aktarılacak, 2. dönem de ise modernlik sonrası çağa kadar gelinecektir.
 
IDE 403 & 404 Shakespeare I & II : özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders İngiliz  Edebiyatının vazgeçilmez yazarlarından William Shakespeare’i öğrencilere daha yakından tanıtmayı amaçlamaktadır. Yazarın ünlü eserlerinden Hamlet, Macbeth, Othello, As You Like It gibi trajediler ve komediler incelenir ve edebiyat eleştirmenlerinin gözüyle bu eserlere nasıl bakılması gerektiği anlatılır.
 
IDE 405 Modern English Literature: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu derste modern İngiliz Edebiyatının şiir ve nesir konusundaki eğilimleri öğrencilere anlatılacaktır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan sembolizm, imgecilik ve post-modern eğilimler ve bu dönemde öne çıkan yazarlar (James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, William Butler Yeast vb.) eserleriyle birlikte incelenecektir.
 
IDE 407 American Drama: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
2002-2003 Eğitim Öğretim yılının ilk yarı yılında son sınıf öğrencilerine verilecek olan bu ders, öğrenci ve dersi veren elemanın sözlü iletişiminin yanısıra işlenen konuların sonunda izlettirilecek olan filmler sonunda gördüğünü duyduğunu analiz etme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bir dönem boyunca işlenecek olan bu derste 8 ayrı yazarın eserleri seçilmiştir. Her eser öncesi öğrencilere dağıtılan metinler gruplara ayrılan öğrenciler ve öğretim elemanı tarafından incelenir. Yazar ve eseri ile ilgili bilgiler oyunun yazıldığı dönem ve karakterler incelenir ve kısa bir özet verilir. Eserin özünün anlaşılmasından sonra izlenen film ile pekişen bilgiler sonucunda tam bir karakter ve eser analizi  öğrencilerle tartışılarak yapılır. Ve her bir eserin incelenmesinden sonra uygulanan kısa test yardımı ile öğrencilerin işlenen konuya hakim olup olmadıkları ölçülür.
 
IDE 441 Methodology: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bu ders de Psychology for Language Teachers gibi ileride öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen öğrenciler için temel bir takım kavramları anlatmayı amaçlayan seçmeli bir derstir. İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili olarak kullanılan yöntemlerin tanıtılmasını, bu konuda 20. Yüzyılın başı itibariyle ortaya atılan teorilerin karşılaştırılmasını ve tartışılmasını hedefler.  
 
IDE 406 Research Techniques: özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Mezuniyet tezleri bu dersin asıl konusudur. Öğrenciler akademik yıl başında seçecekleri danışman öğretim elemanlarıyla bu dersi devam ettireceklerdir. Edebiyat konuları başlıklara bölünmüş ve her bölüm için bir danışman hoca belirlenmiştir.

 

İngilizce Hazırlık sınıflarında dil öğrenmenin dört temel becerisi olan “Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma” becerilerine yönelik dersler verilmektedir. Dilbilgisi ve kelime bilgisi de bu becerilere bütünleşik olarak geliştirilir.

2010-2011 Akademik Yılı için İngilizce Hazırlık Sınıfı ders içerikleri aşağıdaki gibidir:

Main Course özel ders, tez, proje, bitirme tezi: Tüm sınıflar haftada 12 saat “Main Course” dersi görürler. “Main Course” dersleri bütün becerileri geliştiren nitelikte bir ders kitabı olan Language Leader serisi eşliğinde yürütülür. Kitap serisinin özellikle dilbilgisi, dinleme, okuma ve konuşma bölümlerine ağırlık verilir.

Reading (Okuma) & Writing (Yazma) özel ders, tez, proje, bitirme tezi: Tüm sınıflar haftada 7 saat “Reading” (Okuma) ve “Writing” (Yazma) dersi görürler. “Reading” ve “Writing” dersleri, öğrenciler lisans sınıflarına geçtiklerinde gereksinim duyacakları akademik okuma tekniklerine ağırlık veren Q-Skills Reading and Writing özel ders, tez, proje, bitirme tezi kitabı serisi eşliğinde yürütülür.

Listening and Speaking (Dinleme ve Konuşma) özel ders, tez, proje, bitirme tezi: Tüm sınıflar haftada 5 saat Dinleme ve Konuşma dersi görürler. Dersler Q-Skills Listening and Speaking kitabı eşliğinde yürütülür.

Lisans Eğitimi Kapsamındaki İngilizce Dersleri ve İçerikleri
1.Dönem – YDL183 – Genel İngilizce özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”, “konuşma”, “yazma” ve “dinlemeden” oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Buna ek olarak ders, kelimelerin kullanımını ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımı ve tanınmasını sağlar. Kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer becerilerdir.
——————————————————————————–
2.Dönem – YDL184 – Genel İngilizce özel ders, tez, proje, bitirme tezi

YDL I’in devamı niteliğindeki ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Ders, dil öğrenme sürecini pekiştirmek için “okuma”, “konuşma”, “yazma” ve “dinlemeden” oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Aynı zamanda ders, kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramatik özelliklerini ve anlamlarını bilerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını sağlar. “Arayarak Okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirme ve dilin işlevlerini kullanabilme ders süresince edinilecek diğer konulardır.
——————————————————————————–
3.Dönem – Okuma ve Konuşma özel ders, tez, proje, bitirme tezi

YDL derslerinin “Okuma” ve “Konuşma” becerileri ağırlıklı devamıdır. Ders süresince öğrenciler hem dilbilgisel hem de dilbilimsel olarak daha önce hiç okumadıkları metinlerden anlam çıkarmak ve dil öğrenme sürecini pekiştirmek için otantik, uyarlanmış kısa hikayeler, genel akademik metinler, uyarlanmış dergi ve gazete makaleleri, internetten alınmış materyaller, reklamlar, mektuplar, zaman çizelgeleri, broşürler, tablolar ve diagramlar gibi farklı metin türleri okuyacaklardır. Öğrenciler İngilizce’nin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizce’yi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliğe ulaşacaklardır.
——————————————————————————–
4.Dönem – Mesleki Yabancı Dil I özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Akademik ve mesleki alan ağırlıklı olup, “Okuma” ve “Konuşma” dersinin devamıdır. Öğrencilerin İngilizce’yi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri sağlanacaktır. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları ve akademik çeviri teknikleri ve alıştırmalarını da içerir.
——————————————————————————–
5.Dönem – Mesleki Yabancı Dil II özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı olup ileri akademik ve mesleki çalışmalar ağırlıklıdır. Öğrencilerin İngilizce’yi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri sağlanacaktır. Dersin temel hedefi daha önce edinilmiş olan mesleki dil becerilerini pekiştirmek ve geliştirmektir. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları, akademik çeviri teknikleri ve alıştırmalarını da içerir.
——————————————————————————–
6.Dönem – İş Hayatı İçin Yabancı Dil özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Mesleki Yabancı Dil derslerinin devamı olup ileri akademik ve mesleki çalışmalar ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin gelecekteki mesleklerinde etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak aktiviteleri içerir. Dersin asıl hedefi; öğrencilerin özgeçmiş yazma, iş mektupları ve rapor yazma, telefon ve internet ile iletişim kurabilme gibi aktiviteler ile iş hayatında kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli olan önceden edinilen mesleki dil becerilerini pekiştirmek ve geliştirmektir. Öğrenciler programı bitirdiklerinde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazanacaklar ve becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğini geliştireceklerdir.

 

 

Sözlü Kompozisyon özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngilizce Okuma II özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Çeviri II özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Çocuk Edebiyatından Okumalar özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Amerikan Tiyatrosu özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Çeviri IV özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Batı Felsefesinden Okumalar özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Edebiyat ve Bilim Kurgu özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Amerikan Şiiri özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Postmodern Roman özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Oyun Değerlendirmesi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Amerikan Romanı özel ders, tez, proje, bitirme tezi

 

 

 

 

ingilizce ders almak istiyorum,
ıngılızce dersı,
özel ders vermek isteyenler,
gaziantep ingilizce özel ders,
ingilizce özel ders verilir,
konya ingilizce özel ders,
özel ders ingilizce istanbul,
özel ders fransızca,
ücretsiz özel ders ilanı,
eskişehir ingilizce özel ders,
ingilizce özel dersler,
ingilizce ders verenler istanbul,
ingilizce özel kurs,
özel ingilizce ders verenler,
ingilizce özel ders almak istiyorum,
özel dersler,
ingilizce özel ders bursa,
yabancı öğretmenden ingilizce özel ders,
bursa ingilizce özel ders,
yabancı hocadan ingilizce özel ders,
ingilizce özel ders arayanlar,
yabancıdan ingilizce özel ders,
ingilizce ders verenler,
ingilizce özel öğretmen,
özel ingilizce dersleri,
ingilizce özel ders ücretleri,
ingilizce özel ders vermek istiyorum,
özel ders ilan,
ankara ingilizce özel ders,
özel ders izmir,
ispanyolca özel ders,
özel ders istanbul,
fransızca özel ders,
ingilizce özel dersi,
özel ders ingilizce,
rusça özel ders,
almanca özel ders,
ingilizce konuşma özel ders,
özelders,
özel ingilizce ders,
izmirde ingilizce özel ders,
özel ders verenler,
ingilizce özel ders ankara,
özel ders,
özel ders ilanları,
matematik özel ders,
ingilizce özel ders almak isteyenler,
özel ingilizce dersi,
ingilizce özel ders istanbul,
ingilizce özel ders izmir,
ingilizce özel ders ilanları,
ingilizce özel ders fiyatları,
ingilizce özel ders verenler,

 

 

 

1. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi

1. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (1)
İngiliz Edebiyatı Tarihi (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Klasik Edebiyat / Beşeri ve Sosyal Bilimler (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Yazı Becerisi (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Psikolojiye Giriş özel ders, tez, proje, bitirme tezi
2. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Edebiyatı Tarihi (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Kültür Tarihi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Yazı Becerisi (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi / Beşeri ve Sosyal Bilimler (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dil ve Dilbilime Giriş özel ders, tez, proje, bitirme tezi
3. Dönem
Amerikan Edebiyatı Tarihi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Romanı özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Fen Bilimleri özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Serbest Seçmeli / Dilbilim Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Felsefe özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Türkçe (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
4. Dönem
Rönesans İngiliz Edebiyatı özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Modern Tiyatro özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Fen Bilimleri  özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Felsefe özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Türkçe (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
5. Dönem özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Mitoloji özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Dili Tarihi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Tarih özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bölüm Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
6. Dönem
18.yy İngiliz Edebiyatı özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Chaucer özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Tarih özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bölüm Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Serbest / Dilbilim Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
7. Dönem özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Edebiyat Eleştirisi (1) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Shakespeare özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Çeviri özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bölüm Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
8. Dönem
Edebiyat Eleştirisi (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Modern İngiliz Şiiri özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Mezuniyet Çalışması özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Bölüm Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
1. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (1)
İngiliz Edebiyatı Tarihi (1)
Klasik Edebiyat / Beşeri ve Sosyal Bilimler (1)
Yazı Becerisi (1)
Psikolojiye Giriş
2. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Edebiyatı Tarihi (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
İngiliz Kültür Tarihi özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Yazı Becerisi (2) / Beşeri ve Sosyal Bilimler (2) özel ders, tez, proje, bitirme tezi
Dil ve Dilbilime Giriş özel ders, tez, proje, bitirme tezi
3. Dönem
Amerikan Edebiyatı Tarihi
İngiliz Romanı
Fen Bilimleri
Serbest Seçmeli / Dilbilim Seçmelisi
Felsefe
Türkçe (1)
4. Dönem
Rönesans İngiliz Edebiyatı
Modern Tiyatro
Fen Bilimleri
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi
Felsefe
Türkçe (2)
5. Dönem
Mitoloji
İngiliz Dili Tarihi
Tarih
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)
6. Dönem
18.yy İngiliz Edebiyatı
Chaucer
Tarih
Bölüm Seçmelisi
Serbest / Dilbilim Seçmelisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)
7. Dönem
Edebiyat Eleştirisi (1)
Shakespeare
Çeviri
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi
8. Dönem
Edebiyat Eleştirisi (2)
Modern İngiliz Şiiri
Mezuniyet Çalışması
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi

İngiliz Edebiyatı Tarihi (1)
Klasik Edebiyat / Beşeri ve Sosyal Bilimler (1)
Yazı Becerisi (1)
Psikolojiye Giriş

2. Dönem
Metin Okuma ve İnceleme (2)
İngiliz Edebiyatı Tarihi (2)
İngiliz Kültür Tarihi
Yazı Becerisi (2) / Beşeri ve Sosyal Bilimler (2)
Dil ve Dilbilime Giriş
3. Dönem
Amerikan Edebiyatı Tarihi
İngiliz Romanı
Fen Bilimleri
Serbest Seçmeli / Dilbilim Seçmelisi
Felsefe
Türkçe (1)
4. Dönem
Rönesans İngiliz Edebiyatı
Modern Tiyatro
Fen Bilimleri
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi
Felsefe
Türkçe (2)
5. Dönem
Mitoloji
İngiliz Dili Tarihi
Tarih
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi / Dilbilim Seçmelisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)
6. Dönem
18.yy İngiliz Edebiyatı
Chaucer
Tarih
Bölüm Seçmelisi
Serbest / Dilbilim Seçmelisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)
7. Dönem
Edebiyat Eleştirisi (1)
Shakespeare
Çeviri
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmelisi
8. Dönem
Edebiyat Eleştirisi (2)
Modern İngiliz Şiiri
Mezuniyet Çalışması
Bölüm Seçmelisi
Beşeri ve Sosyal BilimlerSeçmelisi

İngilizce Yazı Becerisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi

İleri Dil Bilgisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi

İngilizce Okuma I özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Çeviri I özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Amerikan Tarihi ve Kültürü özel ders, tez, proje, bitirmetezi

Kadın Edebiyatı İncelemeleri özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Diğer Edebi Anlatım Türleri özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Çağdaş İngilizce Lirikler (Şarkı Sözleri) özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Mektuplar ve Günlükler özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Sinemada Edebiyat özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Karşılaştırmalı Edebiyat özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Karşılaştırmalı Tiyatro özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Ekonomi, Siyaset ve Hukuk Metinleri Çevirisi özel ders, tez, proje, bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031