Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 105 Beslenme ve Diyetetik Temel Yaklaşımları (1-1-1)
Beslenme ve diyetetiğe giriş, profesyonel etik ve deontoloji, ders içeriklerine giriş, besin ve beslenmenin tanımı, besin ve beslenmenin tarihsel süreci,
BES 109 Genel Kimya (2-3-3)
Atom ve atomun yapısı, madde ve özellikleri, molekül, kimyasal bileşikler, kimyasal bağlar, kimyasal denklemler ve tepkimeleri, stokiyometri, sulu çözeltiler, periyodik çizelge, gazlar ve atomun elektronik yapısı gibi temel kimya konularını kapsar.
BES 113 Anatomi (4-0-4)
İnsan anatomisi, iskelet-kas, santral sistemi, dolaşım ve sindirim sistemi anatomisi.
BES 119 Psikolojiye Giriş (2-0-2)
Bir bilim olarak psikoloji, eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, yaşam boyu gelişim, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji, stres, sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar.
BES 121 Genel İşletme (2-0-2)
İşletmecilik kavramı ve çevresel faktörler, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletme yatırımları, işletme yönetimi, üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları ve finansal kaynakların yönetimi.
SBF 103 Matematik (3-0-3)

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
Reel sayılar, mutlak değer, sayı ekseni, aralıklar, düzlemde koordinatlar; fonksiyonlar: elemanter fonksiyonlar, grafikler ve transformasyonlar, lineer fonksiyonlar, karesel fonksiyonlar; polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar: asimptotlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, bileşik faiz; limit: değişim oranı, eğim; türevler ve türev alma kuralları: bölümün türevleri, zincir kuralı, artan – azalan fonksiyonlar, L’hospital kuralı, birinci ve ikinci türev testleri, grafik çizimi; logaritmik ve üstel fonksiyonun türevleri, maksimum – minimum problemleri; doğrusal denklem sistemleri, matrisler: ilaveli matris, Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi, temel işlemler, kare matrisin tersi, matris denklemleri; iki değişkenli doğrusal eşitsizlik sistemleri: iki boyutlu doğrusal programlama, geometrik yaklaşım; uygulamalar.
TÜRK 101 Türk Dili I (2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık,
amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 110 Organik Kimya (2-3-3)
Asitler, bazlar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, esterler, karboksilik asitler ve türevleri, aminler, amidler, karbonhidratlar, proteinler, lipidler.
BES 114 Fizyoloji (4-0-4)
Hücre ve kan fizyolojisi, beslenme ve metabolizma, sinir sistemi, boşaltım, solunum, sindirim, endokrin ve üreme sistemlerinin fizyolojisi.
BES 120 Genel Mikrobiyoloji (2-3-3)
Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, bakterilerin hücre yapısı, bakterilerde üreme ve gelişme, mikrop florası, sterilizasyon, dezenfeksiyon,kültürlerin incelenmesi, immünolojiye giriş, serolojik reaksiyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları.
BTU 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (2-2-3)
Bilgisayar kullanımları; elektronik tablolama, veri tabanı ve sunum programları; iş yaşamında gerek duyulan yeni programlar.
Seçmeli Güzel Sanatlar
Seçilen derse göre belirlenir.
TÜRK 102 Türk Dili II (2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
yanlışlarını düzeltme.
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
BES 205 Beslenme Biyokimyası I (3-0-3)
Karbonhidratların, proteinlerin yağların, vitaminlerin ve minerallerin vücuttaki fonksiyonları, metabolizmaları, yetersizlik ve fazlalık durumlarındaki biyokimyasal değişimler.
BES 209 Besin Kimyası (2-3-3)
Karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, besinlerdeki renk ve lezzet öğeleri.
BES 221 İletişim Becerileri (1-1-1)
Günlük yaşam için, kişiler arası iletişimde pratik ilkeleri öğrenme ve uygulama fırsatı sağlamak, kişilerarası etkileşimde rolü olan psikolojik, sosyal, kültürel ve dil ile ilgili faktörleri incelemek, hem bireysel hem de profesyonel iletişimlerini geliştirmek için öğrencilere yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. İnsan algıları, kişilerarası dinamikler, çıkarım modelleri, dinleme, sözlü ve yazılı semboller.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 223 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-2)
Biyomoleküller, hücre yapısı ve görevi, enerji metabolizması, hücre bölünmesi, DNA ve RNA yapısı, sentezi ve görevleri, genetik kod, protein sentezi, lipit sentezi, mutasyon.
BES 237 Beslenme İlkeleri (3-3-4)
Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları, beslenme ve sağlık etkileşimi.
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi,
ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
BES 204 Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği (2-2-3)
Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar, mikroorganizma florası, dezenfeksiyon, sterilizasyon, besinler aracılığıyla meydana gelen hastalıklar, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve üretiminde mikroorganizmaların önemi, HACCP.
BES 206 Beslenme Biyokimyası II (3-0-3)

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
Su ve elektrolit dengesi ,hormonlar,açlık ve tokluktaki metabolik değişimler
BES 208 Menü Planlama (2-1-2)
Yiyecek-İçecek işletmeciliği ve gastronomi, menü kavramı ve tanımı, menü türleri, yaş gruplarına ve mesleklere özgü menü planlama, hastalıklar için özel menü planlama, menü kartlarının özellikleri, menü içeriği, menü kartlarının ve içeriğinin ticari işletmelerdeki yeri ve menülerin fiyatlandırılması gibi temel konuları kapsar.
BES 210 Yiyecek Hizmetlerine Giriş (3-0-3)
Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin sınıflandırılması, yiyecek-içecek bölümünün organizasyonu, besinleri satınalma, kabul etme, depolama ve üretim, yiyecek ve içecek seris yöntemleri, yeni catering sistemleri ile yiyecek ve içecek maliyet kontrolü gibi konuları kapsar.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 214 Beslenme Eğitimi ve Danışmalığı (2-1-2)
Öğrencilerin beslenme eğitimi, iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bireysel öğrenme ve davranış kuramları, motivasyonel stratejiler ve davranışsal modifikasyon tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması, bilişsel davranış stratejileri, bireysel öğrenme ve davranış teorilerinin değerlendirilmesi ve tartışılmasını kapsar. Beslenme ile ilgili broşür ve sunumların geliştirilmesi ve uygulanmasını içerir.
BES 238 Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri (2-3-3)
Bu ders bireyin veya toplu beslenme yapan grubun, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için sunulacak besin grupları, besin gruplarını oluşturan besinlerin içinde bulunan besin öğesi olan ve olmayan yapılar, besinin satın alınmasından servisine kadar geçen aşamalarındaki değişiklikleri kapsar.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 301 Toplum ve Sağlık I (3-0-3)
Sağlık ve sosyal bilimler ilişkisi, sağlığı etkileyen sosyal, kültürel ve biyolojik faktörler,
nüfus, toplum yapısının tanınması, sağlık sistemlerinin yapısı gibi konular ele alınır.
BES 303 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I (3-2-3)
Tıbbi Beslenme Tedavisine ilişkin tanımlar, beslenme-sağlık İlişkisi, beslenme durumunun saptanması, diyet planlama ilkeleri, klinik çalışmalarda diyetisyenin görev ve yetkileri ile şişmanlık, zayıflık, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, inflamasyon ve enfeksiyon hastalıkları ve yanık hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi.
BES 305 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi (2-0-2)
Besin güvenliği sistemleri, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları (HACCP), mutfak planlama gibi konular ele alınır. Farklı kuruluşların yiyecek-içecek yönetimi konusunda genel yapıları ve bu yapıların karşılaştırılması gibi temel kavramları kapsar.
BES 309 Biyoistatistik ve Araştırma Teknikleri (3-2-3)
İstatistik kavramı, sağlık alanında istatistiğin yeri, temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, istatistiksel karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor hazırlama.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 315 Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler (2-0-2)
Besin kalitesi ve özellikleri, yasal düzenlemeler ve yaptırımlar, besin güvenirliğini bozan etmenler, besin katkı maddeleri, kimyasal bulaşmalar.
BES 317 Ana-Çocuk Beslenmesi (3-2-3)
Gebe ve emzikli beslenmesi, gebelikte beslenmenin anne ve çocuk sağlığı yönünden önemi, gebeliğin gerektirdiği enerji ve besin öğeleri gereksinimleri, gebe beslenmesi, süt salgılanmasının fizyolojisi ve etkileyen faktörler, emzikliliğin gerektirdiği enerji ve besin öğeleri gereksinimleri, emzikli beslenmesi, anne sütünün yeterliliği, emzirmeyi engelleyen faktörler, büyüme ve gelişme, büyümenin izlenmesi, çocuk besinleri, anne sütünün özellikleri, okul öncesi yaş grubu çocuklarında beslenme sorunları, ilk 4 ayda bebeğin beslenmesi, mamalar ve formulalar, 4-12 ay arası çocuğun beslenmesi, okul öncesi dönem, 1-5 yaş çocuğun beslenmesi, okul çağı çocuklarının beslenmesi.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 302 Toplum ve Sağlık II (3-0-3)
Sağlık sorunlarının sıklığı, nedenleri, korunma yolları, toplumdaki risk grupları, risk gruplarının sağlık düzeyi, sağlığı geliştirici önlemler, planlama, veri toplama, değerlendirme ve rapor yazma gibi epidemiyolojik araştırma becerileri geliştirme konuları ele alınır.
BES 304 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi II (3-2-3)
Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kanser hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi ile test diyetleri.
BES 310 Beslenme Semineri (1-1-1)
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması
BES 318 Çocuk Hastalıklarında Beslenme (3-2-3)
Prematüre çocukların beslenmesi, malnutrisyonlu çocukların beslenmesi, emilim bozukluklarında beslenme, gastroenterit ve enfeksiyon hastalıklarında beslenme, Insuline bağımlı (Tip I) diyabette beslenme, doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme, böbrek, kas, sinir hastalıklarında beslenme, çocuk hastanesinde gözlem ve inceleme, çocuklarda ve prematürelerde enteral –parenteral beslenme.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 320 Beslenme Destek Sistemleri (2-0-2)
Malnütrisyon tanımı, tipleri, beslenme durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, Enteral Beslenme-Parenteral Beslenmenin genel ilkeleri, komplikasyonları, endikasyonları, avantaj ve dezavantajları, enteral-parenteral ürünler ve kullanım alanları, enteral ve parenteral beslenmede enerji ve besin öğeleri gereksinimlerinin hesaplanması, hastalıklara özel beslenme destek tedavileri gibi konular yanında hastanelerdeki nutrisyon ekiplerinin çalışmalarının incelenmesi ve pratik uygulamalar ele alınır.
BES 358 Halk Sağlığı Stajı (0-48-12)
Halk sağlığı ile ilgili 30 iş gününü kapsayan alan çalışmasının yapılması.
BES 401 Dönem Projesi I (3-0-3)
Yiyecek-içecek hizmetleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik konular üzerinde yayınların taranması, derleme yapılması, rapor yazılması ve sunumu.
BES 405 İşbaşında Eğitim I (0-18-6)
Mesleki alanlarda en az 28 işgünü dâhilinde uygulama yapılması
BES 407 İşbaşında Eğitim II (0-18-6)
Mesleki alanlarda en az 28 işgünü dahilinde uygulama yapılması
BES 402 Dönem Projesi II (3-0-3)
Yiyecek-içecek hizmetleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik konular üzerinde
yayınların taranması, derleme yapılması, rapor yazılması ve sunumu.
BES 406 İşbaşında Eğitim III (0-18-6)
Mesleki alanlarda en az 28 işgünü dahilinde uygulama yapılması
BES 408 İşbaşında Eğitim IV (0-18-6)
Mesleki alanlarda en az 28 işgünü dahilinde uygulama yapılması
Seçimlik Dersler

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 106 Dünya Mutfakları (2-0-2)
Dünyadaki farklı ülkelerin ve kültürlerin mutfaklarını yerel yemekleri ile tanıma, Çin, Japonya, Meksika, Fransa, Orta Doğu, Hindistan, Akdeniz gibi uluslararası mutfakların sağlık üzerine etkilerini inceleme
BES 108 Beslenme Antropolojisi (2-0-2)
Beslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimi-değişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler.
BES 229 Besin Destek Ürünleri ve Fonksiyonel Besinler (2-0-2)
Fonksiyonel besinlerin gelişim süreci, tanımı, üretimi, güvenliği ve sağlıkla ilişkisi.
BES 235 Ergenlerde Yeme Bozuklukları (2-0-2)

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
Yeme bozukluklarına giriş, anoreksiya nevroza, bulimiya nevroza, diğer adlandırılamayan yeme bozuklukları, tıkınırcasına yeme bozuklukları, şişmanlık, çocuk, erkek ve atletlerde bu hastalıklarla ilgili diğer özel gereksinimler ve kültürel perspektif.
BES 319 Sporcu Beslenmesi (2-0-2)
Bu ders, besin ögeleri ve performans üzerine etkileri, egzersiz için gerekli olan enerji sistemleri, sıvı alımı, vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, egzersizin sağlıkla ilişkisi, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sorunlar ile besin destekleri, yarış öncesi, sırası ve sonrası sporcu diyetlerini inceler.
BES 323 Besin- İlaç Etkileşimi (2-0-2)
Bazı ilaçların besinlerle etkileşme mekanizmaları, besinlerin içerisinde bulunan biyoaktif bileşenler, ilacın aktivitesini hızlandıran ya da yavaşlatan besinler ve ters etkileri.
BES 325 Beslenme ve Genetik (2-0-2)
Nutrigenetik (beslenme genetiği), bireyin belirli bir diyete, genetik yapısında bulunan varyasyonlar ya da polimorfizmler nedeni ile verdiği yanıtı inceleyen çalışma alanıdır.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
BES 237 Besin Toksikolojisi (2-0-2)
Besinlerdeki zehirli bileşikler, Doğal zehirli bileşikler, Besinlerle zehirli bileşiklerin etkileşmesi, zehirlenme türleri, , vücutta zehirli bileşiklerin etkileri.
BES 329 Yaşlılıkta Beslenme (2-0-2)
Yaşlılık döneminde vücudun yapı ve işlevlerinde oluşan değişikliklerin beslenme ile ilişkisi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bunun sağlık üzerine etkisi, bu döneme uygun beslenme planlarının oluşturulması, sık görülen kronik hastalıklarda beslenme ilkeleri
Bölüm İngilizce Ders Tanımları
ENG131 Academic English I (4-0-4)
ENG132 Academic English II (4-0-4)
Bu ders üst-orta dil düzeyinde Genel İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar. Ayrıca, akademik yazım kurallarına uyarak paragraf düzeyinde metin yazarlar.
ENG 231 Academic English III (4-0-4)
ENG 232 Academic English IV (4-0-4)
Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,
ENG 339 English For Professional Purposes I (3-0-3)
ENG 340 English For Professional Purposes II (3-0-3)
Bu ders üst-orta dil düzeyinde Mesleki amaçlı İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler profesyonel başarı için ihtiyaçları olan durumlar ile ilgili dil becerilerini geliştirirler. Örneğin, bir yüksek lisans programına başvurmak, İngilizce konuşulan bir ülkede yaşayacak bir yer bulmak, işe başvurmak, toplantıları organize etmek,
toplantılara katılmak ve toplantıları yönetmek. Bu ders kapsamında öğrenciler problem çözme becerilerini geliştirirler (problemi tanımlama, olası sebepleri bulma, hedefler koyma ve eylem planına karar verme), sunum becerilerini, mülakat becerilerini, karar verme becerilerini ve zaman yönetimi becerilerini geliştirirler. Ayrıca, resmi yazışma kurallarına uygun olarak resmi yazışma metinleri yazarlar.

sağlık tez örnekleri, sağlık tez, sağlık tez konuları, sağlık tezsiz yüksek lisans,      sağlık bakanlığı tez arşivi,     sağlık bakanlığı tez arama,     sağlık alanında tez konuları,     sağlık bakanlığı uzmanlık tez arşivi,     genel sağlık anketi tez,     gazi sağlık bilimleri tez arama,      sağlık ekonomisi tez,     sağlık ekonomisi tez konuları,     sağlık enstitüsü tez yazım kuralları,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kılavuzu,     sağlık bilimleri enstitüsü tez,     sağlık bilimleri enstitüsü tez yazım kuralları,     özel ders,     bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031