Teknoloji Tez Konuları

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Ders Kapsamları
TBY 211 Bilişim Sistemleri Altyapısı

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

 

 
Dersin amacı, bilgisayar teknolojisi, sayısal veri teknolojisi ve internet teknolojisinin temel konularını incelemek, İnternet kullanımı, web site tasarımı, HTML, CSS ve Javascript dillerini kullanma becerilerini kazandırmaktır. Derste bilişim sistemlerinin temel unsurları olan programlama, veri tabanı yönetimi ve tasarım gibi konularda gerekli olan bilgi altyapısı oluşturulmaktadır.

TBY 212 Bilgisayar Programlamaya Giriş
Dersin amacı, öğrencilere bilgisayar programlama dillerinin temel ilke ve tekniklerini tanıtmak, doğrusal, mantıksal ve döngüsel algoritma oluşturma ve akış şeması düzenleme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler derste edindikleri bilgilerle, algoritmaları üst düzey bir programlama dili aracılığıyla çalışabilir uygulamalar haline getirebileceklerdir.

TBY 213 Bilgi Kuramı

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,
Bu dersin amacı bilgi kuramını, bilgi bilimi bağlamında tanımlamaktır. Ders kapsamında bilgi hiyerarşisinin (veri-enformasyon-bilgi-akıl) tanımı ve düzeyleri, bilgi kuramının (epistemoloji) bireysel, örgüt ve toplum düzeyinde yayılımı ve bilginin, bilim alanındaki sınır ve güvenirliğini ortaya koyan filozoflar ve görüşleri tarihi gelişimleri açısından ele alınacaktır.

TBY 232 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Teknoloji ve yenilik yönetimine giriş kavramlarının ele alındığı bir derstir. Teknoloji yönetimi, organizasyon yapıları, proje grubu organizasyonu, proje yönetimi ve grubu oluşturulması konularının yanında, yaratıcılık ve yenilik içeren faaliyetlerin işletmeler açısından önemini, yenilik ile araştırmanın işletme içerisindeki yerini açıklayan kavramlara değinilir.

TBY 311 Algoritma ve Veri Yapıları
Dersin amacı, öğrencilerin algoritma geliştirme konusundaki becerilerini geliştirmektir bu kapsamda; algoritma analizi, matematiksel fonksiyonların analiz temelleri ve farklı algoritma modelleri işlenecektir. Algoritma konularına ek olarak veri yapıları, listeler, yığınlar, kuyruklar, sıralama metodları ve dinamik programlama konuları da dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

TBY 312 Bilgisayar Ağları
Bu derste, LAN, MAN, WAN, intranetler, Internet ve www?i kapsayacak şekilde bilgisayar ağları ve telekomünikasyon konusunda bilgi verilir. Veri iletişimi ve telekomünikasyonun kavramsal özellikleri, modelleri, standartları ve protokolleri ile ilgili çalışmaları içeren derste, işletmenin bilişim sistemi uygulamalarını destekleyecek ve analiz edecek bilgisayar ağı uygulamaları gösterilir. Telekomünikasyon sistemlerinin yönetimi, fayda-maliyet analizi ve bağlanabilirlik değerlendirmesi gibi konular dersin bir bölümünü oluştururken, isletmenin ihtiyaç duyabileceği seçenekler arasında seçim yapma ve karar verme ile ilgili çalışmalara da yer verilmektedir.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 313 Bilişim Toplumu ve E-Devlet
Bilişim toplumunun temel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara cevap verecek teknik ve kavramsal özellikler, bilişim sistemleri temelinde bu derste ele alınır. Derste, hem toplumsal hem devlet-vatandaş ilişkisini ve yapısını daha fazla elektronik hale getirdiği göz önüne alınarak, toplumsal bir dönüşüm modelinin ele alınması ve e-devlet yapısının bu modeli destekleyecek şekilde ortaya çıkması incelenir. Temel e-devlet gereksinimleri, elektronik vatandaşlık ilişkileri, toplumsal dönüşüm, bilişimin toplumsal entegrasyonu dersin ana temalarını oluşturur. Küresel ve Türkiye örnekleri ile ortaya konulan bilişim toplumu ve e-devlet yapılarının isletmecilik açısından da desteklendiği derste, e-devlet yapısının aktörleri arasındaki ilişkiler de (isletmeler, kamu kurumları, diğer devletler, vs.) incelenir.

TBY 314 Web Tabanlı Uygulama Geliştirme
Web tabanlı uygulama geliştirme dersi, Web 2.0 bakış açısından, isletme süreçlerini bütünleştirecek ve isletmede kullanılan bilişim sistemine destek sağlayacak web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu derste, etkileşimli web yapısına entegre edilebilecek veritabanı teknolojilerinin, web tabanlı uygulamaların teknik tasarımı, isletme süreçlerinde kullanılan yazılımların web tabanlı yapıya geçişini sağlayacak faktörler ve kullanıcı ara yüzü özelliklerinin yanı sıra semantik web, güvenlik modülleri, müşteri ilişkilerini destekleyecek modüller gibi yapıların entegrasyonu konusunda da bilgi verilir.

TBY 332 AR-GE Yönetimi
Bu derste; ar-ge faaliyetlerinde yönetim tarzları, teknoloji geliştirme, yatırım alternatiflerinin araştırma ve geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmet yaratmada ar-ge, ar-ge yönetimi ve teknolojik yenilikler konuları üzerinde durulur.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 351 Doğrusal Programlama
Derste; doğrusal programlamanın kuramsal temelleri ve algoritmalar, problemlerin doğrusal programlama ile formülasyonu, sınırlı değişkenler, simpleks algoritması, simpleks metodunun geometrisi, dualite teorisi ve ekonomik yorumu, ulaştırma ve atama problemleri konuları üzerinde durulur.

TBY 371 Verimlilik ve Kalite Yönetimi
Bu derste, kalitenin müşteri memnuniyetini geliştirecek sistemli bir süreç olarak ele alındığı sürekli iyileştirme ve kalite yönetimi konuları işlenir. Ders, işletmenin amaçlarının sürekli iyileştirilmesini etkin hale getirecek kalite sistemine ve yöneticiye destek sağlayan çeşitli yöntemleri içerir. Toplam kalite ve işletme planlaması, kalite sisteminin müşteriler ve çalışanlar üzerindeki etkileri, veri toplama ve kalite yönetimi araçları, süreç iyileştirme, kalite sisteminin entegrasyonu ve değişim süreci gibi konular dersin konularını oluşturur.

TBY 372 Müşteri İlişkileri Yönetimi
Derste, müşteri ilişkilerini geliştirme: Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri; Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, Müşteri için değer yaratma; Müşterilerle İletişim: İletişim modeli ve öğeleri, Müşterilerle iletişim biçimleri; Müşteri Hizmeti: Müşteri hizmet kalitesi ve sistemi; Müşteriyi Kazanma ve Tutma; Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus grup görüşmeleri, Danışma panelleri, Kritik olay tekniği, Müşteri ilişkileri anketi, Kıyaslama; Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri odaklı kültürün yaratılması, Kültür değişimindeki engeller, Müşteri odaklı değişim yönetimi konuları incelenir.

TBY 374 Işlemler Stratejisi
Bu derste, işlemler fonksiyonunun stratejik özelliklerinin işletme stratejisi ile birlikte sunulduğu konular ele alınır. İşlemler yönetimi ile işlemler planlaması ve denetimi konularının örnek olaylara dayalı şekilde uygulama analizleri, işletmenin stratejik yönetimi ile bütünleştirilerek sunulur. Derste işlemler stratejisinin oluşturulması, entegrasyon, başarı kriterlerinin oluşturulması ve analizi, sürekli iyileştirme yaklaşımları da kapsanır.

TBY 411 Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
Dersin amacı, veritabanları üzerinde SQL dili ile sorgu, komut ve fonksiyon yapılarının kullanımı becerisini geliştirmektir. Ders konuları kapsamında tablo tanımlama ve düzenleme, sıralama ve dizin oluşturma, kontrol yapıları ve döngüler, veri saklama ve çıktı işlemleri ve rapor yaratma konuları incelenmektedir.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 412 Sistem Modelleme ve Tasarımı
Ders, genel olarak sistem yaklaşımı kavramlarını ve işletmelerin sistem anlayışı içerisinde değerlendirilmesini açıkladıktan sonra bilgisayara dayalı bilgi sistemleri üzerinde durur. Bilgisayara dayalı bilgi sistemlerinin tasarlanması için gerekli araçlar dersin kapsamı içerisindedir.

TBY 413 Entelektüel Sermaye
Bir kurumun finansal tablolarının incelenmesi, finansal yapının analizi, yatırım alternatiflerinin belirlenmesi ve seçimi, kurumun entelektüel sermayesindeki artış ve bunun kurumun verimli işleyişine etkilerinin ölçülmesi ile ölçüm teknikleri üzerinde durulur. Kısaca soyut varlıkların (bilgi, itibar, müşteri bağlılığı,vb. gibi) işletmeye yaptığı katma değerin nasıl ölçümleneceği ve entelektüel sermaye türleri dersin kapsamını oluşturur.

TBY 414 Veri Madenciliği ve Uygulamaları
Derste Veri Madenciliği Kavramları, Veri Hazırlama Teknikleri, İstatistiksel Öğrenme Teorisi(Naive Bayes), Kümeleme Metodları (K-Means, hiyerarşik), Karar Ağaçları ve Karar Algoritmaları,  Association Kuralları incelenir.

TBY 415 Karar Destek Sistemleri
Derste, Yönetim bilgi sistemlerinden karar destek sistemlerine, buradan da uzman sistemlere geçişi sağlayacak şekilde çoklu-ortamlarda karar; durum ve yöntem bilgileri, karar verme süreci ve karar vericilerin algılama biçimleri; Karar Destek Sistemlerinin türleri; model yönetimi ve Excel`de Solver tabanlı model yönetimi; veri ve bilgi yönetimi, Excel`de bilgi yönetim modülünün geliştirilmesi; Diyalog yönetimi ve kullanıcı arayüzlerinin Excel tabanlı geliştirilmesi; Access`e veri aktarma (export) ve veri alma(import) gibi konular incelenir.

TBY 416 Bilişim Hukuku
Bu derste, bilişim sistemlerinin hukuksal boyutları ele alınr. İşletmecilik bakış açısıyla, bilişim sistemlerinin ortaya çıkarılması, yönetilmesi ve denetlenmesine ait hukuki yaklaşımlar ve düzenlemeler hem küresel hem de Türkiye açısından ortaya konulur. Bilişim sistemleri aktörleri arasındaki ilişkilerin hukuksal boyutları ile anlaşmazlık durumlarında hakların belirlenmesi dersin konuları arasındadır. Bilişim suçları, bu suçlarla mücadelede yeni yaklaşımlar ve adli bilişim uygulamaları dersin bir bölümünü oluşturur.

TBY 417 Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Risk Yönetimi
Bilişim sistemlerinin işletmelerdeki kullanımı, beraberinde bazı maliyetleri, dezavantajları, yönetilmesi ve dikkat edilmesi gereken faktörleri de getirmektedir. Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, bu faktörlerin başında gelmektedir. Güvenli bilişim sistemlerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yaklaşımlar, hem yönetim süreçlerini hem de teknik özelliklerini ifade edecek şekilde bu derste işlenir. Sistem güvenliği, veri tabanı güvenliği, bilgisayar ağları güvenliği, kişisel bilgi güvenliği gibi kavramları içeren ders aynı zamanda, bu güvenliğin ortadan kalkmasıyla karşılaşılabilecek riskleri de konu eder. Derste bilişim sistemleri güvenliğinin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi, risk yönetimi süreçleri ve riskin maliyetlendirilmesi konuları da kapsanır.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 418 Nesne Tabanlı Programlama
Dersin amacı, nesne tabanlı yazılım geliştirme sürecini UML ve Java destekli olarak incelemek, java dili ile farklı platformlarda çalışabilen uygulamalar geliştirme becerisini kazandırmaktır.

TBY 419 E-İş Stratejisi Mimarisi ve Tasarımı
Bu ders, elektronik işletme süreçlerini strateji kavramı ile biraraya getirir. İşletmenin iç çevresinde ve işletmeler ile küresel çevre arasındaki iş süreçlerinin etkili bir şekilde oluşmasını sağlayan bilişim teknolojisi stratejisi ve teknolojik çözümler konusunda bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Derste, elektronik iş modelleri işletme fonksiyonları açısından ele alınır, e-iş süreçlerinin ortaya çıkarılmasıyla ve yönetimiyle ilgili olarak, temel teknoloji altyapıları, tüketicinin elektronik ortamlardaki davranışı, bilgi ve bilişim güvenliği, elektronik pazar yapıları gibi konular ile birlikte elektronik süreç yönetimi konusundaki temel özellikler üzerinde durulur.

TBY 421 Grafik Tasarım
Günümüzde ürün tasarımı, yazılı ve görsel tanıtıcı ? bilgilendirici materyaller, nesne ve internet tabanlı yazılımlar ve web sitesi üretiminde çeşitli grafik yazılımları kullanılmaktadır. Piksel ve vektör tabanlı grafik yazılımlarının amaçlar için uygunluğu, yazılımlarda kullanılan temel teknikler ve üretilen materyallerin nitelikleri ders kapsamında incelenecektir. Piksel tabanlı yazılım olarak Adobe Photoshop, vektör tabanlı yazılım olarak Macromedia Flash paket programları uygulamalı olarak tanıtılacaktır.

TBY 431 Teknoloji Projelerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi
Bu ders, teknoloji yatırımı projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesiyle ilgilidir. İşletmelerde optimum kaynak kullanımının sağlanmasına dönük çalışmaların yanı sıra bu çalışmaların projeye dönüştürülmesi ve çeşitli araçlarla değerlendirilmesi konuları kapsanır. Derste, proje fikrinin ortaya çıkması, ön yapılabilirlik ve yapılabilirlik çalışması, bu çalışmalar için gereken yöntemler ve yaklaşımlar yer alır. Pazar analizi, teknik analiz ve finansal analiz bölümleri ayrıntılarıyla incelenir ve projelerin değerlendirilebilmesi için önemli faktörler vurgulanır.

TBY 432 İleri Teknoloji Uygulamaları
İleri teknoloji, varolan teknolojinin yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirilmesini ve işletmelerin uygulamalarının değişik şekillerde ortaya çıkmasını sağlayan bir bakış açısı olarak bu dersin konusunu oluşturur. İşletmelerde uygulanan ileri teknolojik gelişmelerin ve bu gelişmelerin sonuçlarının incelendiği derste, ileri teknoloji yönetimi konusunda stratejik özellikler belirtilir, teknolojinin kullanım alanlarındaki değişimler incelenir. Varolan teknoloji politikalarının geliştirilmesi ile, ileri teknoloji bakış açısının da farklılaşmasını sağlayacak bu derste, küresel ve yerel teknoloji üretimi, yenilikçilik, teknoloji transferi, işletme uygulamalarında yeni teknolojilerin kullanımı gibi konular da incelenir.

TBY 433 Yeni Ekonomide Alan Çalışmaları
Yeni ekonomi, elektronik süreçlerin isletmeciliği değiştirdiği ve isletmelerin çıktılarının ekonomik özellikleri değiştirdiği, farklı koşulların ekonomideki hakimiyetini ortaya koyduğu bir konu olarak dersin temel alanını göstermektedir. Derste, e-isletmecilik konusunun ekonomik yapıdaki etkileşimi ve ilişkileri değiştirdiği gözönüne alınarak, ekonomik yapıdaki özelliklerin değişimi ön plana çıkarılır. Bu ekonomik yapının işletmecilik bakış açısıyla yeni fırsatları ve koşulları yarattığı varsayımı ile işletmecilikteki, aktörlerin ilişkilerindeki, süreçlerdeki ve çıktılardaki yapısal ve kavramsal değişimin uygulamadaki sonuçlarının incelendiği bu derste, ayrıca, varolan ekonomik yapıdaki kavramsal bakış açısının yeni kuramları ortaya çıkaracak şekilde evrimi de incelenir.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 434 Yenilik ve Ürün/Hizmet Tasarımı
Yenilik kavramı, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, ürün ve hizmet gereksinimlerine dönüştürülmesi, var olan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, kalite amaçlarının belirlenmesi, maliyet hedeflerinin formüle edilmesi, prototiplerin üretimi ve testi, teknik şartların belgelenmesi konuları dersin kapsamını oluşturur.

TBY 435 Süreç Modelleme
Dersin amacı, süreç ve süreç temelli kurumsal yapılanmanın önemini kavramak, klasik kurumsal yapılardan süreç temelli bilgi organizasyonuna dönüşümle ilgili metodolojiyi öğrenmek, dönüşüm sürecinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını uygulama ve araştırmalarla desteklemektir. Bu kapsamda, mevcut kurumsal yapılar, değişen ortam ve ihtiyaçlar ve patolojilerin ele alındığı bir giriş bölümüne ek olarak kavramsal zemin, ölçüm, süreç modelleme ve dönüşüm projesi ana ayrımlarıyla ders içeriği oluşturur. Dersin kapsamında Değişim Yönetimi, Değişim Mühendisliği kavram ve ilkeleri, bilgi yönetimi, bilgi teknolojileri ve Değişim Mühendisliği, süreç tasarımı, süreç yönetimi, süreç yenilikleri, Değişim Mühendisliği  ile sürekli süreç iyileştirme / Toplam Kalite Yönetimi arasındaki farklar, Değişim Mühendisliği araçları, bunların dokümantasyonu ve gösterimi, Değişim Mühendisliği uygulamaları, Değişim Mühendisliği performans ölçümü ve örnek olay incelemeleri bulunmaktadır.

TBY 436 Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Yöntemleri
Dersin amacı sayısal yöntemler dışında kalan niteliksel ve hüristik sorun çözme yöntemlerinin öğretilmesidir. Yaratıcı düşünmenin niteliği, süreci, engelleri ve geliştirme yöntemleri incelendikten sonra özel senaryolar üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

TBY 472 Kurumsal Kaynak Planlaması
Bu ders, kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin ve bu sistemlerin işletme üzerindeki etkilerinin incelendiği bir derstir. Derste, kurumsal kaynak planlaması sistemlerindeki iş süreçleri için tasarım ve kurulum aşamaları ele alınır. Derste, ayrıca, kurumsal sistemlerin temelleri, teknolojik yapıları, işletmenin diğer sistemleriyle etkileşimi ve entegrasyonu kurumsal kaynak planlaması yazılımları açısından da değerlendirilir. Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin E-işe ve e-ticarete olan katkılarının da ele alındığı derste, uygulama yaklaşımlarına da değinilir.

TBY 473 Tam Zamanında Üretim ve Yalın İşlemler
Ders tam zamanında üretim felsefesi ile yalın üretim sistemini tanıtmak ve ikisi arasındaki odak farklılıklarını ortaya koymak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla öncelikle, tam zamanında üretim sisteminin israfın/değişkenliğin azaltılması ve çekme sistemi uygulanması şeklinde belirtilen ön koşulları üzerinde durulur, daha sonra tam zamanında üretim bakış açısının tedarikçilerle ilişkiler, yerleşim biçimi, stoklama, programlama, kalite gibi konular üzerindeki yansımaları ele alınır ve son olarak ?yalın üretici? olarak tanımlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gereken özellikler ve yerine getirmeleri gereken koşullar üzerinde durulur.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

TBY 474 Kısıtlar Teorisi
Ders, darboğazlı kaynakların ayırt edilmesi ve yönetilmesi esasına dayanan kısıtlar teorisinin altında yatan düşünce tarzının tanıtılmasını ve anılan teorinin üretim alanına katkısını ortaya koymayı amaçlar. Bu çerçevede ilgili kavramlar, teorinin ilkeleri ve başarı ölçütleri üzerinde durulur. Derste daha sonra Kısıtlar Teorisinin üretim sistemlerine uygulanmasıyla ilişkili olarak Senkronize Üretim sistemi tanıtılır ve bu bakışaçısıyla verilecek Üretim Programlama kararlarının etkinliği ve verimliliği üzerinde durulur.

    teknoloji tez, teknoloji tez konuları, teknoloji tezleri, teknoloji tezi, nano teknoloji tez, farmasötik teknoloji tezsiz yüksek lisans, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, nano teknoloji tezi,  teknoloji tez, teknoloji tez konuları, nano teknoloji tez, teknoloji tezi, teknoloji yönetimi tez, farmasötik teknoloji tez, fen ve teknoloji tez konuları, eğitim ve teknoloji tez, fen ve teknoloji tez,     teknoloji tez konuları,     bilgi teknolojileri tez konuları,     gıda teknolojisi tez konuları,     bilişim teknolojileri tez konuları,     tekstil teknolojisi tez konuları,     fen ve teknoloji tez konuları,     bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031