Tez Arama Merkezi

Ders İçerikleri

ELL 101 İngilizce Dilbilgisi (3 0 3)
Dilin bütününü kapsayan okuma parçaları, kısa sınavlar ve alıştırmalar kullanarak temel gramer kuralları üzerinde yoğunlaşır. Özellikle cümle kurma, cümlenin temel öğelerini ayırt etme ( isim, fiil, zarf, sıfat, özne, nesne gibi), İngilizce kullanımında karşılaşılan en yaygın problemlerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi üzerinde durulur. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 102 Okuma, Sözcük Dağarcığı Geliştirme ve Yorumlama    (3 0 3)
Değişik okuma teknikleri kullanılarak okuma parçalarının incelenmesiyle okuma becerilerinin geliştirilmesi; yeni sözcükler ve içerik üzerinde yoğunlaşmayı amaçlar. Böylelikle öğrenciler aktif olarak okuma ve dinleme, kendi iletişim anlayış/bilgilerini oluşturabilecek, kişisel, akademik ve mesleki amaçlı etkin yazma ve iletişim kurma, kültürel değerlerin ve etkilerin çeşitliliğini kavrama, bilgi değerlendirme konusunda eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme konularında öğrenme ve uyum sağlama. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 104 Metinlerin Sözlü Yorumu (3 0 3)
Toplumsal, düşünsel ve sanatsal alanlardan seçilmiş çeşitli metinleri yüksek sesle okuma alıştırmaları yaparak yazılı dili seslendirme becerisini geliştirmek.

ELL 105 Konuşma İngilizcesi (3 0 3)
Pasaj, konuşma ve konferans bölümlerini dinleme becerisini geliştirme; temel cümle yapılarını ve konuşma türlerini tanıma; diyalog ve çoklu konuşmaları yerlerinde dinleyip anlama ve uygulama; belli yapı ve ifadeleri kullanarak farklı sosyal durumlarda konuşma İngilizcesini kullanmak; konuşmaya yardımcı yetenekler ve konuşma tekniklerine yoğunlaşarak konuşma. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 109 Dilbilim (3 0 3)
Dilin doğası ve işleyişi konusunda bilinçlendirme: İngilizcede söz bilgisi ve sesbilgisi üzerinde yoğunlaşma; bu yolla öğrencilerin edebiyat sezi ve beğenisini geliştirme. Dilin yapısal ve anlamsal (yapıbilim, fonoloji, sesbilgisi, sözdizimi, anlambilim) bölümleri ile ilgili önemli dilbilimcilerin yazdığı dilbilim eserlerinden bölümler seçilerek detaylı bir şekilde incelenecektir.

ELL 110 Konuşma ve İletişim Becerileri (3 0 3)
Özellikle Konuşma ve iletişim yoluyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek. Konuşma İngilizcesini anlama ve kullanma yeteneğini geliştirme, yüksek sesle okunan veya konuşulan pasajları dinleme; bunları konuşma İngilizcesi ile özetleme veya aktarma. Dilin değişik yönleri, dilin dış bağlantıları, dilin sosyal yapısı ve iletişimi etkileyen faktörler üzerinde durulur. Tek ve karşılıklı konuşma becerilerine yoğunlaşıp, küçük gruplar ve daha geniş dinleyici grupları önünde konuşma yeteneği üzerinde durarak öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.Aynı zamanda öğrencilerin konuşma becerilerini pekiştirmeye yöneliktir Etkili konuşma ilkeleri (dinleyici analizi, destekleyici material, bilgilendirici özet, görsel material, dil kullanımı) kullanma, üzerinde durulur. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 111 Edebiyata Giriş (3 0 3)
Belli kısa hikaye, roman, oyun ve şiirler üzerinde durarak ilgili terminolojiyi öğretmek ve edebiyatı anlama ve analiz etmeyi geliştirmek. Bu ders öğrencilerin değişik kültürel geçmişlere sahip yazarların eserlerini edebi eser olarak yorumlama ve incelemelerine yardımcı olacaktır.

ELL 112 Mitoloji (3 0 3)
Özellikle klasik mitler üzerine yoğunlaşarak dünya mitolojisinde görülen motif ve temaların kökenlerini, özelliklerini ve ortak boyutlarını araştırmak. Mitik düşünce yapısı ve fonksiyonları ve mit teorileri üzerinde de durulacaktır. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 114 İngiliz Edebiyatı Tarihi (3 0 3)
Beowulf’dan günümüze kadarki tarihi gelişim süreci içinde İngiliz Edebiyatı’nın temel eserleri üzerine yoğunlaşmayı geliştirmek.

ELL 115 İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri (3 0 3)
Okuma ve yazmanın birbirlerini tümleyen etkinlikler olduğunu bilerek öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekecek güncel kültürel, sosyal ve bilimsel içerikli özel seçilmiş okuma parçalarının değişik amaçlara göre okutulup tartışılması ve her okunan parçanın ardından öğrencilere özet, açımlama ana ve yan fikirlerin buldurulması, buna benzer biçimde kendi konularını seçip planlayarak yeni denemelerin yaptırılması. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 205 Tiyatro’ya Giriş (3 0 3)
Antik dönem, Ortaçağ, Rönesans ve Restorasyon dönemlerinden seçilen örneklerle, oyun yazım yöntemlerini ve yenilikleri anlamaya yardımcı olacak temel eleştirel terminolojiyi sağlayarak tiyatro anlayışını geliştirmek.

ELL 209 Ortaçağ Edebiyatı (3 0 3)
Dönemin temel ve seçkin eserlerini inceleyerek Ortaçağ İngiliz edebiyatı döneminin entelektüel ve sosyal geçmişini gözden geçirip dönem’in anlaşılmasını sağlamak.,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 210 Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri (3 0 3)
Araştırma ödevi yaparken gerekli araştırma aşamaları ve yazım yöntemlerinin geliştirilip pekiştirilmesi ve araştırma ödevi yazmayı içerir.

ELL 211 Rönesans Edebiyatı (3 0 3)
Dönemin ekonomik ve dini geçmişinin anlaşılması ve bu dönemde yazılmış düz yazı ve şiir örneklerinin incelenmesini içerir. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 212 Çeviri I (3 0 3)
İngilizce ve Türkçede birbirini karşılayan cümle yapılarının karşılaştırmalı olarak kavranmasını sağlamak; cümle öğelerinin uygun bir şekilde kullanılmasını göstermek; bir dilde verilen bir metni inceleyerek diğer dildeki karşılığını bulmak yapısal-analitik-kavrama ve karşılaştırmaya dayalı deyim, yan cümle, basit, birleşik ve karmaşık cümlelerin karşılıklı formüle edilmesiyle cümle yapıları ve paragrafların İngilizceden Türkçeye çevrilmesi.

ELL 213 İngilizce: Analiz-Sentez (3 0 3)
Öğrencilerin, İngilizce cümle ve gramer yapılarına profesyonel hakimiyetinin geliştirilmesine yönelik analiz-sentez yeteneklerinin güçlendirilmesi. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 216 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (3 0 3)
Öncelikle, dönemin politik, bilimsel ve felsefi geçmişiyle ilgili bilgiler vererek öğrencilerin dönemin edebi eserlerini anlamasını sağlamak. Daha sonrasında Metafizik şairler, Kavalier şairler ve J. Milton’ın eserleri üzerinde durulur.

ELL 218 18. Yüzyıl İngiliz Romanı (3 0 3)
Bu edebiyat türünün 18. yüzyılda ilk ortaya çıkışı ve gelişmesinin anlaşılmasını sağlamak. Defoe, Richardson, Fielding, Stern ve Smollet gibi yazarlardan seçme eserler ve bu konudaki görüşleri de okuyarak, romanın tür olarak gelişiminin gözden geçirilmesi; aynı zamanda sosyal değişim ve kitapların yayınlanma şartları ile önemli ve daha az bilinen yazarlar üzerinde durmayı amaçlar.

ELL 220 18. Yüzyıl Düzyazısı ve Şiiri (3 0 3)
Önemli yazarlardan seçilen düzyazı ve şiir örnekleri üzerinde durarak dönem’in anlaşılmasını sağlamak. Dönemin teknolojik, sosyal ve entelektüel geçmişi, romantik şiirin arkasındaki düşünce ve ilgili terminoloji, önemli şairlerin şiirleri ve görüşleri de incelenir. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 306 20. Yüzyıl İngiliz Şiiri (3 0 3)
Şiirde Viktorya döneminden yirminci yüzyıla geçiş. Yirminci yüzyılın ilk yarısında yazılan şiir örneklerini inceleyerek dönemin gözden geçirilmesi. Birinci Dünya savaşı ve şiirde Modernizmin başlamasıyla ilgili fikirler. Bu dönem’in genel tema ve şiir türleri. ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 307 Amerikan Tiyatrosu (3 0 3)
Tennessee Williams, Eugene O’Neill, David Mamet, Edward Albee, Lorraine Hansbury ve Lillian Helman gibi seçkin Amerikan oyun yazarlarının ve oyunlarının kültürel bağlamda ve geniş kapsamlı ele alınması; ayrıca Family Drama, Open Theatre, Theatre of the Absurd, off ve -off-off Broadway, Theatre of Cruelty, ve benzeri tiyatro türlerinin incelenmesi. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 310 Yaratıcı Yazın (3 0 3)
Öğrencilerin, özellikle kişisel anlatımlarda, doğru planlama, yazım öncesi geliştirme ve ifade tarzları üzerinde durarak, dil becerilerini geliştirme, yazabilme gücü ve estetik hassasiyet geliştirmek için original metinler yazma ve anlama kabiliyetini canlandırma. Uyum ve gelişme aracı olarak gramer hedefleri de dahil edilecek; ve yazılanların diğer öğrenciler tarafından kontrol edilmesi ve gramer tekrarıyla takviye edilmesi amaçlanır. Roman ya da hikayelerdeki karakter çizimi, bakış açısı ve mecaz gibi konular üzerinde durulması da hedeflenir. Yazım süreci kişisel anlatım ve hikaye öğelerinin yanı sıra tema, ton, atmosfer, geriye dönme, önceden ima etme, sembolizm, ön yazım, oluşturma, geliştirme, düzeltme ve şiir dili (teşbih, mecaz, yansıma, mübalağa, deyim) gibi öğeleri de kapsayacaktır. Yazma sürecinde ifade, düzenleme, fikir geliştirme ve diyalog üzerinde durulacaktır. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 312 Shakespeare I (3 0 3)
Bu dersin temel hedefi Shakespeare’in komedi kavramı ve tarih’e yaklaşımı konusunda belli bir görüş oluşturmaktır. Çeşitli komik oyunları inceleyerek, öğrencilere Shakespeare’in komik anlayışının nasıl geliştiğinin yanında tarihi oyunlardaki güç ilişkileri ile bu oyunlar bağlamında Shakespeare’in insan anlayışı üzerinde de durulacaktır. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 313 Çeviri II (3 0 3)
Paragraf ve tam makale çevirisi. Bu ders Çeviri Fin devamıdır. Ticaret, gazetecilik, hukuk, edebiyat tıp, teknik ve benzeri alanlardaki değişik kaynaklardan, sadece Türkçeden İngilizceye çevirinin yapılacağı bir orta düzey çeviri dersidir. Gerekli eğitim, iş imkanları ve çalışma kaynakları, standart iş uygulamaları, kadrolu kadrosuz çalışma dahil, meslek olarak çevirmenliğin değişik yönleri tanıtılacak; ayrıca dilbiliminin değişik özellikleri, kelime dağarcığı ve terminoloji, çeviri teorisi ve iş ahlakı gibi diğer konular da incelenecektir. Evde ve okulda çokça çeviri uygulaması yapılacaktır.

ELL 314 20. Yüzyıl İngiliz Romanı (3 0 3)
Roman türüne çağdaş İngiliz yaklaşımını yansıtan yeni teknikler, tema ve karakter çizimi üzerinde özellikle durularak 20. Yüzyıl İngiliz romanının ele alınması. Woolf, Joyce, Lawrence, Orwell, Waugh, Green ve benzeri önemli yazarların romanlarının incelenmesi. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 315 Romantik Şiir (3 0 3)
Öğrencilere bir dizi Romantik İngiliz şiirini detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatı vererek ve İngiltere’de 1789’dan 1825’e kadar ki dönemde etkin, kültürel, entelektüel ve felsefi bir akım olan Romantizm’i tanıtmak; İngiliz Romantik şiirinin yeni ve farklı yönlerine göz atarak dönemin düzyazı ve şiir eserlerinin incelenmesi. Doğa kavramı ve dönemin teknolojik, kültürel ve entelektüel geçmişi üzerinde durmak. Dönemin Blake, Wordsworth, Coleridge, Keats, Shelley, Byron gibi önemli şairlerinin eserlerinin incelenmesi.

ELL 316 Edebiyat Eleştirisi: Kuram ve Uygulamalar (3 0 3)
1920’lerden günümüze kadar etkin olan eleştiri kuramlarının temel ilkelerini kavrama. Amerikan ve İngiliz Edebiyatının önemli yazarlarının eserlerini yakın okuyarak ve tartışarak edebi teori ve eleştiri yöntemlerinin detaylı bir şekilde ele alınmasını kapsar. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 317 Victoria Dönemi Romanı (3 0 3)
Sosyal değişim ve kitapların yayınlanma şartları ile önemli ve daha az bilinen yazarlar üzerinde durarak roman türünün gelişmesiyle ilgili bilgilerin pekiştirilmesi. Üzerinde durulacak yazarlar Dickens, Thackeray, Eliot ve Hardy ile politik, sosyal, dini ve estetik tartışma gibi konularda yazan Carlyle, Newman, Arnold ve diğer önemli düzyazı yazarlarını kapsar.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 319 İngiliz Tiyatrosu (3 0 3)
19 ve 20. Yüzyıl tiyatrosunun anlaşılmasını sağlamak. Sosyal ve tiyatro geçmişi üzerinde durulur, bir dönemden diğerine geçerken meydana gelen değişiklikleri izler.

ELL 402 Dünya Düşünürleri (3 0 3)
Büyük düşünürlerin önemli eserlerinin anlaşılmasını sağlamak ve değişik dönemlerden ve ülkelerden Aristo, Plato, Herakleitos, Anaximandros, Thomas Hobbes, John Locke, T.E. Hulme, Charles Darwin, Frederick Nietzsche, ve benzeri düşünürlerden seçme eserlerin incelenmesi tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 406 Amerikan Şiiri (3 0 3)
Anne Bradstreet, Edward Taylor, Philip Freneu, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Gertrude Stein, Ezra Pound, William Carlos Williams, T.S. Eliot, ve benzeri önemli Amerikan şairleri ve eserlerinin anlaşılmasını sağlamak. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 407 Amerikan Romanı (3 0 3)
Nathaniel Hawthorne, Mark Twain, Henry James, Ernest Hemingway, F. Scot Fitzgerald, William Faulkner, Kurt Vonnegut, ve benzeri Amerikan yazarlarının önemli eserlerini inceleyerek bu yazarların anlaşılmasını sağlamak.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 408 Dünya Edebiyatı (3 0 3)
Değişik ülke ve dönemlerden eserler seçerek dünya edebiyatının seçkin eserlerini anlamayı sağlamak.

ELL 414 Çeviri III (3 0 3)
Daha hızlı ve daha doğru çeviri yapma, yeni teknolojileri uyarlama ve değişen pazarı daha hızlı algılama gibi bir dizi teknik ve teknolojinin canlandırılması konusunda pratik bilgi sağlamak. Edebiyat çevirisinin temel sorunu, yani çevirmen’in çeviri yaparken kendi yaratıcılığını devreye sokması ve çevirinin çeviri süreci ve sonrasında kaçınılmaz olarak maruz kaldığı kısıtlamalar arasındaki ilişki de konularımız arasında. Norm kavramının gelişmesi ve çevirmen’in sosyal bağlamda karşılaştığı beklenti, kısıtlama ve baskılara tepkisi arasındaki etkileşim de incelenecektir. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 415 Çağdaş İngiliz Romanı (3 0 3)
John Fowles, Kinsley Amis Ms Murdoch, Doris Lessing, Margaret Drabble ve diğer 20. Yüzyıl İngiliz yazarlarının seçkin eserlerini değerlendirme becerisini geliştirmek.

ELL 417 Batı Edebiyatının Baş Yapıtları (3 0 3)
Değişik ülke ve dönemlerden, değişik edebiyat tür ve akımlardan seçilen örnekleri okuyup anlamayı geliştirme. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 419 Kültür İncelemeleri (3 0 3)
Antropoloji, tarih, edebiyat incelemeleri, psikoloji, politik ekonomi ve sosyoloji gibi değişik disiplin teori ve yöntemlerinin ortak kullanımına dayalı bilimsel diyalog konusunda bilinç oluşturmak. İlgili terminolojinin anlaşılıp, irdelenip uygulanması yoluyla çok yönlü, uluslar üstü, uluslararası, kültürler arası ve çok kültürlü alt grupların incelenmesi. Kültür çalışmaları alanındaki araştırmalar belli bir güce maruz kalan, çatışma,çelişki ve değişimle nitelenen şartlardaki kültürel nesneleri tanımlamaya çalışır.

ELL 421 Shakespeare II (3 0 3)
Shakespeare’in trajedi ve romans anlayışının anlaşılmasını sağlamak. Aynı zamanda Shakepeare’in trajedi yazarlığının değişik dönemlerinden ve son dönemlerinden seçilen eserlerin incelenmesiyle öğrencilerin Shakespeare’in düşünce gelişiminde ve yazım tarzında oluşan değişiklikleri anlamasını sağlamaktır. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 422 Çağdaş İngiliz Şiiri (3 0 3)
Örnek eserlerle 20. Yüzyılın ikinci yarısında yazılan İngiliz Şiirinin gözden geçirilmesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasının yeni havası, yaratıcı özgürlük ve dilde deneysellik, şiirsel bakış açısının göreceliği, insan, doğa ve toplum imajları üzerinde durmak tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

SEÇMELİ DERSLER

ELL 251 Çağdaş İngilizce Kullanımı (3 0 3)
Ses kayıtları, konuşma ve yazma eserlerden seçilen örnekler üzerinde yapılan sentaks, kelime dağarcığı ve telaffuz çalışmaları yaparak çağdaş İngilizce kullanımını geliştirmek; belli kalıpların öğrenilip yeniden yapılandırılması amaçlanır.

ELL 259 İletişim İngilizcesi (3 0 3)
Akademik güç ve başarının temel yapısı olan eleştirel düşünce becerilerinin uygulaması. Öğrencilerin günlük ve akademik hayatta ilgilerini çeken konulardaki kişisel duyarlılıklarının yazılı iletişim yoluyla geliştirilmesi konusunda desteklenmesi. İngilizcenin medya, magazin, broşür ve katalog, reklam ve popüler yazın’da yansıtıldığı şekliyle kullanımının vurgulanmasıyla, İngilizcenin iletişim amaçlı pratik kullanımı. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 351 Metin ve Kültür (3 0 3)
Metinlerin kültür motiflerini nasıl yansıttığının anlaşılmasını sağlamak, metnin kültürün özelliklerini yansıtan bir belge olduğunun ve metnin kültür vasıtasıyla yapılandırıldığını vurgulamak.

ELL 352 Akademik Amaçlı İngilizce (3 0 3)
Öğrencilerin akademik İngilizcelerinin geliştirilmesi. Akademik bağlamda kullanılan İngilizcenin incelenmesi; bu amaca yönelik seçilen materyallerin incelenmesi, akademik amaçlı yazma alıştırmaları yapmak.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 353 Popüler Edebiyat ve Kültür (3 0 3)
Popüler kültür ve edebiyatla, “üst-düzey” veya yerleşik kültür arasındaki karşıtlıkları incelemek; Popüler kültürün medya vasıtasıyla günlük hayata tesir etme yolları ve tüketici kültür ürünleri üzerinde durur

ELL 451 İngiliz Kültürü Değerlendirmesi (3 0 3)
Temel İngilizce metinler aracılığıyla öğrencilere geniş bir metin analizi becerisi ve bakış açısı kazandırmak.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 452 Kadın Çalışmalarına Giriş (3 0 3)
Kadın yazarların önemli eserlerinin incelenmesi; değişen kadınlık özellikleri, kadın cinselliği, kadın cinsiyeti tanımlamaları açısından feminist tarih; klasik dönemden post-feminist kadın algılamalarına kadarki süreç içindeki kadın tanımlamaları üzerinde durmak.

ELL 453 Edebiyatta Psikoloji (3 0 3)
Bir disiplin olarak psikolojiyi anlamayı geliştirmek, psikolojinin insan davranışlarını sosyal kapsamın tümü içinde anlamadaki fonksiyonu; bu amaçla seçilmiş edebi eserlerdeki insan davranışlarını psikolojik açıdan incelemek.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İçinde bulunduğumuz uluslararası iletişim ve küresel bilgi alışverişi çağında, İngilizce bütün bilgi alanlarında önemli bir öğe haline gelmiştir. Ancak bugün okuryazarlık kavramı, dil ve söz bilgisinden öte bir anlam taşır. Bugün gereken kavramsal düşünme, çok yönlü tartışmalar geliştirme ve çözümleyici ve bileşimci bir uslamlama yeteneğidir.

Çankaya Üniversitesi’nde, İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans Programı’nın temel çizgisi, edebiyat, felsefe, sanat, tarih ve insan bilimleri alanlarından seçilmiş İngilizce metinlerin genel bir kültür bağlamı içinde doğru olarak algılanması ve anlaşılmasıdır. Dil alanında karşılıklı etkileşim aynı zamanda bir kültür etkileşimidir. Uluslararası alanda, siyasal, toplumsal, bilimsel ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaştığı bir çağda, öğrenci, kültürel değişimi anlayarak kendi kültürünü daha iyi değerlendirme olanağı bulur; bu bağlamda edebiyat, sinema ve öteki toplu iletişim ortamlarının etkisini görür.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

Dile getirdiğimiz düşüncelerin çok boyutlu olabilmesi, dili kullanabilme düzeyine bağlıdır. Bu düzey, edebiyat, felsefe, eleştiri kuramı ve kültür incelemeleri yoluyla yükseltilebilir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler birçok alanda çalışma olanağı bulabilirler. Bu alanlardan bazıları şunlardır: öğretmenlik, radyo televizyon yayıncılığı, editörlük, yayıncılık, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler.

İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ DERSLERİNİN TANIMI

ELL 501 Kültür İncelemeleri (3 0 3)
Kültürün simgesel anlamının araştırılması ve incelenmesi; çeşitli ulusal, etnik ve mesleki alt kültürlerden oluşan dünya kültürünün bir bütün olarak ve alt öğeleriyle incelenmesi; “kültür” kavramının tanımında bulunan ırk, etnik yapı, ulusallık, kadın ve erkeğin toplumsal kimliği , din, ekonomik ve toplumsal konum, tarih, coğrafya, dil gibi konuların yanısıra toplumsal ve düşünsel gelişim biçimlerinin tartışılması.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 502 Kadın, Erkek ve Toplumsal Kimlik (3 0 3)
1960’larda başlayan feminist hareketten günümüzdeki “feminizm sonrası” harekete kadar kadın, erkek ve toplumsal kimlik çalışmalarının gelişimi ve çağdaş yaklaşımlar.

ELL 503 Film İncelemeleri (3 0 3)
Filmde estetik anlatım; teknik terimler, tarih; sinematografinin incelenmesi ve teknikleri (montaj, salt soyutlama, animasyon, belgesel); kompozisyon, ışık, sesbandı, kamera hareketi ve kurgulama; seçilmiş filmler.

ELL 505 Göstergebilim ve Medya İncelemeleri (3 0 3)
Iletişimde imler: sözcükler, el-kol hareketleri, sloganlar, duvar yazısı, reklamlar, müzik, giysi, içki, tören, simge, v.b.; çağdaş medyadaki imler ve göstergeler, bunların göstergebilimsel önemleri, yapıları ve oluşumları.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 506 Batı Düşünce Geleneği (3 0 3)
Klasik antik çağdan günümüze kadar Batı düşüncesinin gelişimi; Batı düşünce tarihini oluşturan değişimler, ekoller, akımlar ve etkileşimler; felsefe, siyaset, din, estetik, sanat ve edebiyatın birbirleriyle etkileşimi.

ELL 507 Tarih ve Siyaset Stratejileri (3 0 3)
Seçilmiş metinlerle, siyaset alanındaki kuram ve düşüncelerin tarihsel bağlamları içinde araştırılması; başlıca siyasal sistemlerdeki yapılanmalar ve uygulamalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların gözlemlenmesi.

ELL 509 Britanya’da Kültürel Çoğulculuk (3 0 3)
Britanya’nın, başlıca, daha önceki sömürgelerden gelen göçmenlerin akışıyla, beyaz bir toplumdan, etnik grupların çok olduğu, kültürel çoğulcu bir topluma dönüşmesi; bu dönüşümün yerli beyaz nüfus üzerindeki etkisinin incelenmesi. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 510 Kısa Öykü (3 0 3)
Kısa öykünün kökenleri ve tarihi; çağdaş bir tür olarak kısa öykünün özellikleri; farklı ülke yazarlarından seçilmiş metinler.

ELL 511 Çağdaş Düşünce İncelemeleri (3 0 3)
19. ve 20. yüzyılların, en önemli ve etkili felsefi, bilimsel ve sanatsal akımlarının incelenmesi.

ELL 513 İngiliz Parlamento Tarihi (3 0 3)
İngiliz Parlamento sisteminin gelişimi ve Britanya’yı ilk dönemlerinden günümüze kadar etkileyen kültürler.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 514 İngiliz Edebiyatında Temel Metinler (3 0 3)
Geleneksel temel metin kavramının ve öncü akımların bu temel metinlere tepkisinin incelenmesi; 1960’lardan başlayarak gelişen edebiyat kuramı ve eleştirisinin temel metin kavramı üzerindeki etkisinin incelenmesi.

ELL 515 İngiliz Edebiyatında Akımlar ve Eğilimler (3 0 3)
Klasik, romantik v.b. çağ ve eğilimlerin İngiliz edebiyatına yansıması; çağdaş Batı edebi ve siyasal akımların İngiliz edebiyatı üzerine etkisi.

ELL 516 Başat Temalar ve Motifler (3 0 3)
Temel metinlerin oluşturulmasında etkin olan tarih, dil ve ırk sorunlarından kaynaklanan temalar ve motifler; siyasal değişimin etkileri, edebi geleneklerin aşınması, edebiyat, dil ve yerellik arasındaki ilişki.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 517 Shakespeare (3 0 3)
Shakespeare’den seçilmiş yapıtlar, Shakespeare eleştirilerinden seçilmiş metinler.

ELL 518 18. Yüzyıl Devrimleri ve İngiliz Toplumu (3 0 3)
Endüstri Devrimi, Amerikan Devrimi ve Fransız Devriminin İngiliz toplumu, kültürü ve edebiyatına etkisi.

ELL 519 Metin Çözümlemesi (3 0 3)
Edebiyata değişik yaklaşımlar; edebiyat eleştirisi yöntemleri; bu yaklaşım ve yöntemlerden seçilmiş eleştiri metinlerinin edebiyat metinlerine uygulanması.

ELL 520 Chaucer (3 0 3)
Chaucer’ın döneminde oluşan toplumsal, kültürel, kurumsal ve siyasal gelişimler; Ortaçağ İngilizcesi’nin yapısal, söz dizimsel ve anlambilimsel özellikleri; modern İngilizce’nin 16. yüzyıldan günümüze kadarki gelişimi; Chaucer’ın dilin gelişimine katkısı; seçilmiş metinlerin incelenmesi.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 521 Dil ve Toplumsal Davranış (3 0 3)
Dil ve toplumsal davranış arasındaki etkileşim. Farklı lehçeleri kullanan çeşitli grupların kendilerini ifade etmelerinde dilin işlevi.

ELL 523 Karşılaştırmalı Tiyatro (3 0 3)
1960’larda başlayan feminist hareketten günümüzdeki “feminizm sonrası” harekete kadar kadın, erkek ve toplumsal kimlik çalışmalarının gelişimi ve çağdaş yaklaşımlar.

ELL 524 Kültür ve İnsan Hakları (3 0 3)
Değişen kültür ortamında insan haklarının oluşumu.tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 525 Kültür ve Küreselleşme (3 0 3)
Küresel kapitalizm, küresel pazarlar, çokuluslu şirketler, küresel icatlar (internet, kredi kartı); küresel üretim ve işbirliliğinde verimlilik; pazarlama ve kültürün küresel boyutlarda genişlemesi.

ELL 526 Çağdaş İngiliz Romanı (3 0 3)
20. yüzyıl romanının incelenmesi; kuramsal ve eleştirel konular.

ELL 527 İngiliz Tiyatrosu (3 0 3)
Dinsel içerikli Orta çağ tiyatrosunun seçilmiş oyunlar aracılığıyla incelenmesi; bir tür olarak tiyatronun günümüze kadarki gelişimi.

tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 528 İngiliz Edebiyatı Kaynakları (3 0 3)
İngiliz edebiyatı kaynakları olarak tarih, felsefe, din, etik, siyaset ve bilimle ilgili metinlerin incelenmesi; İngiliz edebiyatına, genel olarak yada belli bir döneme, akıma, yazar yada yazarlar grubuna gönderme yaparak değinmek.

ELL 530 Edebiyata Psikolojik Yaklaşım (3 0 3)
Psikoloji alanında temel kavramlar, kuramlar ve eğilimler tanıtılır; seçilmiş edebiyat örnekleri bu kavram, kuram ve eğilimler ışığında incelenir.

ELL 590 Seminer/Dönem Ödevi Non-credit
Araştırma, veri toplama ve bunların yazılı sunumunun yöntemleri ve teknikleri. Öğrenci danışmanının onayladığı bir konunun incelenmesi ve rapor hazırlanması. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

ELL 591 Tez Alanı İle İlgili İncelemeler (0 4 0)

ELL 599 Yüksek Lisans Tezi Non-credit
Öğrenci danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı’nın onayladığı bir konu üzerinde danışmanca denetlenen, araştırmaya dayalı bağımsız bir çalışma. tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031