Tez Hazırlama Fiyatları

DERS İÇERİKLERİ (Türkçe)*****

BÖLÜM İÇİ DERSLER

KİM 121 Genel Kimya Lab. I (İngilizce Lisans Programı)
Laboratuarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi. Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin kolligatif özellikleri. Çözeltiler ve hazırlanması. pH kavramı, asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 122 Genel Kimya Lab. II (İngilizce Lisans Programı)
Laboratuar tanıtımı ve deney teksirlerinin verilmesi. I. Grup Katyon ön deneme. II. Grup Katyon ön deneme. II. Grup Katyon ön deneme devam. III. Grup Katyon ön deneme. IV-V. Grup Katyon ön deneme. I-II. Grup Anyon ön deneme. III-IV-V. Grup Anyon ön deneme. I-V. Grup Anyon bilinmeyen. I-V. Grup Anyon bilinmeyen devam

031

KİM 124 Genel Kimya Lab. (Türkçe Lisans Programı)
Laboratuarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi. Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin kolligatif özellikleri. Çözeltiler ve hazırlanması. pH kavramı, asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri. Kimyasal Kinetik Deneyleri. Organik Kimyada Fonksiyonel Grup Analizi. Çözünürlük Testleri, Kükürt, Azot, Halojen Tayini.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 129 Bilim Tarihi (Türkçe Lisans Programı)
Bilim tarihinin önemi, Bilim temel karakteristikleri İlkçağda kimya uğraşıları, Antik dönem felsefeleri, Helenistik dönem, Avrupa-Çin  ve İslam dünyasında simya İslam –Doğu uygarlıklarında kimya uğraşıları, Avrupa’da ilk kimya  çalışmaları Rönesans  dönemi Lavoisier ve  kimyanın temelleri, Endüstri  devrimi  ve modern kimya,  Ana hatları ile XXI. Yüzyıl kimyası Nobel Kimya ödülleri.

101

KİM 135 Genel Kimya I
Madde ve Özellikleri. Atomlar ve Atomik Teori. Kimyasal Bileşikler. Kimyasal Reaksiyonlar.  Sulu Çözeltilerdeki Reaksiyonlara Giriş.  Gazlar.  Termokimya.  Atomlardaki Elektronlar.  Periyodik Tablo ve Bazı Atomik Özellikler.  Kimyasal Bağlanma I: Temel Kavramlar.  Kimyasal Bağlanma II: Detaylı ve Ek Özellikler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

425

KİM 136 Genel Kimya II
Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler- bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri. Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri. İstemli değişme: entropi ve serbest enerji. Elektrokimya. Baş gurup elementler I: Metaller. Baş gurup elementler II: Ametaller. Geçiş elementleri. Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri

425

KİM 207 İleri Matematik (Türkçe Lisans Programı)
Birden çok değişkenli fonksiyonlar, Kısmi Türev Doğrusal İntegraller, Çok katlı İntegraller,  Diferansiyeller denklemler, Koordinat dönüşümleri, Matrisler, Vektörler. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 210 Biyokimya (İngilizce Lisans Programı)
Biyokimyaya Giriş, Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları, Amino Asitler, Proteinler, Enzimler, Karbonhidratlar, Nükleotidler, Lipidler ve Membranlar; Biyomoleküllerin Saflaştırılması, Biyolojik Bilgi Akışı, Nükleik Asitler, DNA Replikasyonu, Protein Sentezi, Rekombinant DNA Teknolojisi.

404

KİM 215 Anorganik Kimya I
Atomun Yapısı, Periyodik Özellikler, Kovalent Bağ (Değerlik Bağ teorisi, Simetri, Moleküler Orbital Teori), Moleküller arası Etkileşimler (Hidrojen Bağı, VDW etkileşimleri), Metalik Bağ

404

 

KİM 216 Anorganik Kimya II
Metalik Bağ, Asit-Baz Sistemleri ve Susuz Çözücüler, Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları, Koordinasyon Bileşikleri, Kristal Alan Kuramı ve Uygulamaları, Ligand Alan Kuramı, Organometalik Kimya tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 217 Analitik Kimya I
Analitik Kimyaya Giriş. Kimyasal Analizde Hatalar. Analizde Rastgele Hatalar. Verilerin incelenmesinde ve Değerlendirilmesinde İstatistiğin Uygulanması. Gravimetrik Analiz Yöntemleri. Titrimetrik Analiz Yöntemleri. Sulu Çözelti Kimyası. İyonik Dengelere Elektrolitlerin Etkisi.  Denge Hesaplamalarının Karmaşık Sistemlere Uygulanması

303

KİM 218 Analitik Kimya II
Nötralleşme Titrasyonlarının Kuramı. Karmaşık Asit/Baz Sistemleri için Titrasyon Eğrileri. Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları. Çöktürme Titrasyonları. Kompleks Oluşum Titrasyonları. Elektrokimyaya Giriş. Standart Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları. Yükseltgenme/İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları

303

KİM 219 Kimyada Matematiksel İşlemler (İngilizce Lisans Programı)
Fonksiyonlar. Limit. Kısmi Türev. Yüksek dereceli diferansiyel eşitlikler. Bu eşitliklerin kimyadaki uygulamaları. Sabit katsayılı homojen lineer denklikler. Değişken katsayılı lineer eşitlikler. Kimyadaki uygulamaları

404

KİM 225 Enstrümantal Analiz I (Türkçe Lisans Programı)
Spektroskopik Yöntemlerin Temel İlkeleri, Utraviyole/görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Floresans ve Fosforesans Spektroskopisi Yöntemleri, Infrared Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi, Kütle Spektrometrisi.

303

KİM 226 Enstrümantal Analiz II (Türkçe Lisans Programı)
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Atomik Emisyon ve Floresans Spektroskopisi, x-Işınları Yöntemleri, Elektron Spektroskopisi, Elektrokimyasal Yöntemlerin Temel İlkeleri, Potansiyometrik Yöntemler, Voltametrik Yöntemler, Polarografi, Kromatografik Yöntemler.

303

KİM 227 Endüstriyel Kimyasal İşlemler (İngilizce Lisans Programı)
Gazlar ve Sıvı Yakıtlar. Katı Yakıtlar. İkincil Yakıtlar. Kükürt Bileşikleri. Kireç, Çimento, Alkaliler, Metalürji ve Seramik Endüstrilerinde Kütle ve Enerji denklikleri

202

KİM 241 Analitik Kimya Lab. I (İngilizce Lisans Programı)
Çözeltide I-V grup katyon analizi.- Toz örnekte I-V grup katyon ve I-V grup anyon analizi.  Filiz örneğinde I-V grup katyon analizi.  Demirin gravimetrik analizi

082

KİM 242 Analitik Kimya Lab. II (İngilizce Lisans Programı)
Sulu çözeltide Pb tayini. NaOH çözeltisi ile HCl miktar tayini.  Volhard yöntemiyle klorür miktar tayini. Pirinçte bakır ve çinko miktar tayini.  Su sertliği tayini. Filizde demir ve krom miktar tayini. Çimentoda SiO2 ve CaO miktar tayini

082

KİM 259 Analitik Kimya Lab. I (Türkçe Lisans Programı)
Çözeltide I-V grup katyon analizi.- Toz örnekte I-V grup katyon ve I-V grup anyon analizi.  Filiz örneğinde I-V grup katyon analizi.  Demirin gravimetrik analizi tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

062

KİM 260 Analitik Kimya Lab. II (Türkçe Lisans Programı)
Sulu çözeltide Pb tayini. NaOH çözeltisi ile HCl miktar tayini.  Volhard yöntemiyle klorür miktar tayini. Pirinçte bakır ve çinko miktar tayini.  Su sertliği tayini. Filizde demir ve krom miktar tayini. Çimentoda SiO2 ve CaO miktar tayini

062

KİM 290 Genel Ekonomi (İngilizce Lisans Programı)
Temel Kavramlar, Piyasa Analizi, Makro Ekonomik Göstergeler, Türkiye’nin Ekonomik
Düzeni.

202

 

KİM 303 Kuantum Kimyası I (İngilizce Lisans Programı)
Koordinat Sistemleri, Matriks ve Determinantlar, Vektörler, Operatörler ve Özellikleri, Klasik Mekaniğin Eksiklikleri ve Kuantum Mekaniğinin Teorik İlkeleri, Schrödinger Eşitliği, Tek ve Çok Boyutlu Kutularda Taneciğin Davranışı, Harmonik Osilatör, Bohr Atom Modeli, Schrödinger Eşitliğinin Atomun Yapısına Uygulanması, Kuantum Mekaniğinin Postülatları. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 304 Kuantum Kimyası II (İngilizce Lisans Programı)
Kuantum Mekaniğinin Molekül Sistemlerine Uygulanması, Molekül Orbital Teorisi, Varyasyon ve Perturbation Yöntemleri, Simetri Kimyadaki Yeri ve Moleküler Orbital Hesaplamalarına Uygulanması, Elektronik Yapı Metodları, Yarıdeneysel metodlar (AM1, PM3 ve MNDO), Ab İnitio metodlar (3-21, 6-31G, 6-311+G* v.b.g., DFT metodları, yarı deneysel metodların Organik ve İnorganik Sistemlere Uygulanması.

233

KİM 317 Biyokimya Lab. (İngilizce Lisans Programı)
Hücre. Amino asitler ve proteinler. Enzimler. Karbonhidratlar. Lipidler. Mineraller. Vitaminler. Kromatografik yöntemler

041

KİM 319 Anorganik Kimya III
Baş grup elementleri (Grup1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18) ve bunların bileşiklerinin sistematik ve tanımlayıcı özellikleri

202

KİM 347 Anorganik Kimya Lab. (Türkçe Lisans Programı)
Temel anorganik laboratuar teknikleri, asit, baz, oksit, tuz, kompleks, kovalent ve organometalik bileşik sınıflarından örnek sentezler yapılması ve analiz edilmesi

062

KİM 327 Enstrümantal Analiz I (İngilizce Lisans Programı)
Spektroskopik yöntemlerin temelleri. Moleküler UV-Görünür Bölge Absorbsiyon Spektroskopisi. Moleküler Floresans ve Fosforesans Spektroskopisi. Infrared Absorbsiyon ve Raman Spektroskopisi. Nükleer Manyetik Rezonans ve Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi. Kütle Spektrometrisi

303

KİM 328 Enstrümantal Analiz II (İngilizce Lisans Programı)
Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Atomik Emisyon ve Floresans Spektroskopisi, X-Işınları Yöntemleri, Elektron Spektroskopisi, Elektrokimyasal Yöntemlerin Temel İlkeleri, Potansiyometrik Yöntemler, Voltametrik Yöntemler, Polarografi, Kromatografik Yöntemler. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 329 Fizikokimya I
İdeal Gazlar, Gerçek Gazlar, Sıkıştırılabilme Faktörü, Gerçek Gaz Hal Eşitlikleri, Yoğunlaşma, Kritik Veriler ve Hal Eşitlikleri, Karşılıklı Haller İlkesi, İdeal Gazda Moleküler Hız Dağılımı, Maxwell Dağılımının Uygulamaları, Çeperle Çarpışma ve Efüzyon, Moleküler Çarpışmalar ve Ortalama Serbest Yol, Termal İletkenlik, Viskozite, Difüzyon, Elektriksel İletkenlik, Katılarda Kimyasal Bağ, Katıların Kohezyon Enerjileri, Kohezyon Enerjisinin Teorik Hesaplanması, Kristal Yapıları, Katılarda Örgü Hataları, Arafaz Bölgesi, Eğimli Ara Yüzeyler, Yüzey Gerilimi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 330 Fizikokimya II
Klasik Mekanik, P-V İşi ve Isı, Birinci Kanun, Entalpi, Isı Kapasiteleri, Joule-Thomson Deneyleri, İdeal Gazlar ve Termodinamiğin  Birinci Kanunu, İç Enerjinin Moleküler Tabiatı, Çözünme Isıları, Termodinamiğin İkinci Kanunu, Isı Makinaları, Entropi, Entropi Değişimlerinin Hesabı, Tersinirlik ve Tersinmezlik, Termodinamik Sıcaklık Ölçeği, Dengede Olmayan Sistemlerin Termodinamik Özelikleri, Gibbs ve Helmholtz Fonksiyonları, Dengedeki Sistem için Termodinamik İlişkiler, Kimyasal Potansiyel, Faz Dengesi, Reaksiyon Dengesi. Reaksiyon Standart Entalpisi, Oluşum ve Reaksiyon Standart Entalpilerinin Saptanması, Reaksiyon Isılarının Sıcaklık Bağımlılığı, Konvansiyonel Entropiler ve Termodinamiğin Üçüncü Kanunu, Reaksiyon Standart Gibbs Enerjisi, Termodinamik Özeliklerin Tahmini, Faz Kuralı, Bir Bileşenli Faz Dengesi, Clapeyron Eşitliği, Katı-Katı Faz Geçişleri, Yüksek-Mertebeden Faz Geçişleri.

303

KİM 357 Organik Kimya I
Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar, OrganiK Bileşikler (Fonksiyonel Gruplar, Moleküller Arası Kuvvetler ve IR Spekroskopisi), Organik Tepkimelere Giriş, Aklanlar (Adlandırılmaları, Konformasyon Analizleri ve Sentezlerine Giriş), Stereokimya, İyonik Tepkimeler (Alkil Halojenürlerin Nükleofilik Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri), Alkenler ve Aklinler I (Özellikleri ve Sentezleri), Alkenler ve Aklinler II (Katılma Tepkimeleri),  Yapı Tanımlanmasında Nükleer Magnetik Rezonans ve Kütle Spekroskopisi, Radikalik Tepkimeler, Alkoller ve Eterler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 358 Organik Kimya II
Alkoller-Eterler II, Aromatik ve Heteroaromatik Bileşiklerde Elektrofilik ve Nükleofilik Substitüsyon Tepkimeleri. Çevrilme Tepkimeleri, Organik Kimyada Redoks  Tepkimeleri. İkinci Sıra Elementleri Kimyası, Organik Sentezler, Nukleofilik alifatik Katılmalar (Aldehitler ve Ketonlar), Konjuge Katılmalar, Karboksilik Asitler ve Türevleri, Aktif Metilen Bileşikleri, Aminler, Tiyoller, Fenoller ve Tepkimeleri.

404

 KİM 362 Organik Kimya Lab. I (İngilizce Lisans Programı)
Organik Laboratuvar Tekniği, Fonksiyonel Grupların Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri, Kimyasal ve Spektral Yollar, Yapı Analizleri, Yapı Reaktiflik İlişkilerini Etkileyen Faktörler, Organik Tepkimelerin  İşleyişi, Araştırma Yolları.

082

KİM 401 Seminer
Kimyadaki Son Gelişmeler ve Çalışmalar Hakkında Öğrencilere Kapsamlı Araştırma Yaptırılarak Seminer şeklinde Sunulması Sağlanmaktadır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

101

KİM 404 Endüstriyel Kimya
Su Sertliğinin Giderilmesi ve Atık Su Arıtılması, Azot Endüstrisi, Sülfürik Asit Üretimi, Klor-Alkali Sistemleri, Hidrojen Üretimi ve Hidrojen Enerji Sistemleri, Nitrolama, Oksidasyon, Boyalar, Petrokimyasallar, Farmasötik Endüstrisi.

303

KİM 406 Endüstriyel Kimya Lab
Su Analizi (Sertlik Tayini ve Giderme) Çimentoda Kimyasal Analizler, Petrol Damıtılması ve Anilin Noktası Testi, Yapı Analizi, Potasyumlu Gübre Üretimi, Kömürde Nem, Kül ve Uçucu Madde Tayini, Emaye Üretimi ve Emaye ile Metal Kaplama, Hekzan-Toluen Damıtılması ve Kütle-Enerji Denkliği.

041

KİM 413 Organik Kimya III
Organik Reaksiyon Mekanizmalarının İncelenmesi, Serbest Radikaller, Karbenler, Çevrilme Tepkimeleri, Perisiklik Tepkimeler, Polisiklik ve Heterosiklik Aromatik Bileşikler, Fotokimya ve Elektrokimya, Organometalik Bileşikler. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 430 Polimer Kimya Lab. (İngilizce Lisans Programı)
Poli (MA-alt-(St) kopolimerinin sentezi,  Bilinmeyen  Polimer Örneğinin Çözünürlük ve alev testi  ile belirlenmesi,  Sterin monomerinin kütle polimerizasyonu,  PVC ‘nin  termal bozunması, PVP hidrojellerinin  şişme  çalışmaları, Butil kauçuğunun vulkanizasyonu,  Polielektrolitlerin  viskozimetrik davranışları, Baz katalizörü varlığında  fenol  formaldehit reçinelerinin hazırlanması  ve basamaklı polimerizasyonu.

041

KİM 441 Enstrümantal Analiz Lab. (İngilizce Lisans Programı)
UV/ Görünür Bölge Moleküler, Absorpsiyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, İki Bileşenli Karışımların Spektrometrik Analizi, IR ve NMR Yöntemleri İle Yapı Analizi, Refraktometre Deneyi, Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ve Atomik Emisyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, Kütle Spektrometrisi, İletkenlik ve Potansiyometrik Analiz, Kromatografik Yöntemleri: Gaz Kromatografisi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ve İnce Tabaka Kromatografisi.

062

KİM 461 Organik Kimya Lab. II
Tepkime Sınıfları ve İşlevsel Kümeler İçin Tipik Preparatif Sentezler, İleri Sentez Teknikleri, Ardarda Sentezler, Organik Tepkimelerin Yürüyüşünün Fiziksel Yollarla İzlenmesi, Geliştirme ve Araştırma Deneyleri.

082

KİM 465 Polimer I
Polimerlerin Reaksiyonları ve Teknikleri (Zincir-Reaksiyon Polimerizasyonu; Radikal Zincir, Anyonik ve Katyonik Polimerizasyon, Başlama ve Başlatıcılar, Polimerizasyon Basamakları, Hız ve Molekül Ağırlıkları Kontrolü, Basamaklı-Reaksiyon Polimerizasyonu; Arayüzey ve Homojen Polikondenzasyon, Halka Açılması ve Lineer Olmayan Basamaklı Polimerizasyon) ve Polimerizasyon Teknikleri: Süspansiyon, Emülsiyon ve Yığın Polimerizasyonu, Polimerlerin Zincir Kesilmesi ve Çapraz Bağlanması, Çapraz Bağ Yoğunluğu  ve Ağ Yapısının Tayini,  Sayıca Ortalama Molekül  Ağırlığı, Termogravimetri, Diferansiyel Isı  Analiz ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetreler, Germe-Uzama Testleri, Polimerlerin Dayanıklılığı ve Kırılganlığı. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 466 Polimer II
Polimerlerin Yapılarına Genel Bakış (Stereokimya, İzomerleşme, Konformasyon ve Konfigürasyon), Kopolimerler, Dallanmış ve Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerlerin Çözünürlüğü ve Polimer Çözeltileri (Karışım Hacim Değişimi, Serbest Hacim Kavramı, Teta Çözücüleri, Karışık Çözücülerde Polimerlerin Çözünürlüğü, Polimerlerin Çözeltilerinin Uyumsuzluğu, Çözünürlüğün Temel Termodinamik Tanımı, Üç Boyutlu Çözünürlük Analizi, Etkileşim Parametreleri, Polimerlerin Bozulmamış Boyutları), Molekül Ağırlığı Tayini : (Sayıca, Ağırlıkça, Viskozimetrik ve Z-Ortalama Moleküler Ağırlıkları, Fraksiyonlama ve Polimerlerin Karakterizasyonu

202

KİM 483 Fizikokimya III
Saf Katıların Fiziksel Dönüşümleri, Faz Diagramları,  Faz kararlılıkları ve Faz Geçişleri, Basit Bileşikler, Karışımların Termodinamik Tanımları, Kısmi Molar Büyüklükler, Karışımın Termodinamiği, Sıvıların Kimyasal Potansiyelleri, Çözelti Özellikleri, Kolligatif Özellikler, Aktivite, Faz Diagramları, İki Bileşenli Sistemler, Buhar Basıncı Diagramları, Sıcaklık Bileşim Diagramları, Sıvı-sıvı faz Diagramları, Sıvı-katı Faz Diagramları, Kimyasal Denge, Kendiliğinden Olan Reaksiyonlar, Şartlara Göre Denge Davranışı. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 484 Fizikokimya IV
Elektrokimyasal Denge, Çözeltideki İyonların Termodinamik Özellikleri, İyon Aktiviteleri, Elektrokimyasal Hücreler, Standart Potansiyellerin Uygulamaları, Elektrolit Çözeltisinin İletkenliği, İyonların Hareketliliği, Kimyasal reaksiyonların Hızı, Ampirik Kimyasal Kinetik, Deneysel Teknikler, Diferansiyel Hız Yasaları, Reaksiyon Hızlarına Sıcaklığın Etkisi, Basit Reaksiyonlar, Enzim Kinetikleri, Kompleks Reaksiyonların Kinetikleri, Katı Yüzeyde Adsorbsiyon, Adsorbsiyon davranışları, Adsorbsiyon izotermleri, Yüzey Proseslerinin Hızları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 486 Fizikokimya Lab.
Yüzey Gerilimi ve Gibbs adsorpsiyon isotermleri. Elektroliz, Faraday ve Avogadro sabitleri. Elektrolit çözeltilerde iletkenlik. Asetik asitin aktif karbon üzerine adsorpsiyonun incelenmesi. Çözelti ısısı ve amonyum okzalatın sudaki çözünürlüğü. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak viskozitenin incelenmesi. Üçlü sistemlerin incelenmesi: Su-etanol-toluen. Sıvıların yüzey geriliminin traube stalagmometresi ile ölçülmesi ve parakor hesabı. Çözünürlük ve kısmen karışabilen sıvılar. Radyoaktivite. Etil asetatın asit katalizli hidroliz reaksiyonu ve reaksiyon hız sabitinin bulunması. I3-        I2 + I-  reaksiyonun hız sabitinin Nerst dağılım yasasının kullanılarak bulunması. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

062

 

*****************************************
Bölümümüzde 2007’den itibaren Türkçe Lisans Programı uygulanmaktadır. Halen İngilizce Lisans Programına da devam etmekte olan öğrencilerimiz bulunduğundan her iki programa ait dersler yanlarında hangi programa ait oldukları ile birlikte verilmiştir. Yanında açıklama olmayan dersler her iki programda da aynı kredi ve içerikle yer almaktadır.

******************************************


SEÇMELİ DERSLER

KİM 403 Suda Çözünebilen ve Şişebilen Polimerler
Anyonik, katyonik ve nötral suda çözünebilen ve şişebilen polimerlerin sentezi, uygulama alanları, biyobozunma, güncel öneme sahip biyopolimerlerin tanıtımı tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 405 Bilgisayar Modelleri ve Uygulamaları
Teorik Temelli Bilgisayar Programlarının Kimyaya Uygulanmasına Genel bir Bakış. Moleküler Mekanik. Elektronik Yapılar. Semiampirik ve Abinitio Yöntemler. Yoğunluk Fonksiyon Metodları. Uygulamalar, Noktasal Hesaplamalar, Geometrik Optimizasyonlar, Moleküler Orbitallerin İncelenmesi, Moment ve Atomik Yüklerin Saptanması. Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktifliklerinin Araştırılması. Teorik Yaklaşımlarla Moleküler Spektrumların Bulunması. IR, UV-Görünür Bölge Spektrumları tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 407 Biyoayırma
Biyoayırmaya Genel Bir Bakış, Biyomoleküllerin Ayırma İşlemleri: Çözünmeyen Bileşenlerin Uzaklaştırılması, Süzme ve Mikrosüzme, Santrifüjleme, Hücre Parçalanması, İzolasyon, Ekstraksiyon, Adsorpsiyon, Biyoürün Saflaştırılması, Çöktürme, Ultrafiltrasyon ve Elektroforez, Ürün Parlatma, Kristalizasyon, Kurutma, Yardımcı İşlemler, Elüsyon biyokromatografisi

202

KİM 408 Endüstriyel Anorganik Ürünler
Özel Anorganik kimyasal ürünler; Sodyum Borhidrür, Ditiyonatların Üretrimi, Fosfor, Lityum, Magnezyum ve Aluminyum Bileşikleri; Silikatlar; Titan Bileşikleri, Zirkon ve kalay Bileşikleri; Endüstriyel Krom Bileşikleri; Molibden ve Nikel Bileşikleri;  Nadir Toprak Metallerinin Bileşikleri; Soy metal Bileşikleri ve Yüksek Saflıkta Üretimi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 422 Nükleer Kimya
Çekirdek ve radyoaktivite,  Doğal ve yapay radyoaktif izotoplar, Nükleer reaksiyonlar ,  Radyoaktif  bozunma denklemleri,   Radyasyonun  madde ile etkileşimi, Sayıcılar, Radyasyon güvenliği, Radyasyon işlemciliği ve radyoizotopların uygulamaları.

202

KİM 424 Organik Yapı Analizi
Organik yapı analizinin kapsamı,  Ultraviyole spektroskopisi,  Infrared spektroskopisi Kütle spektroskopisi, Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, Spektroskopik yöntemlerle yapı analizi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 432 Homojen-Heterojen Kataliz
Katalizörlerin Özellikleri, Destek Maddeleri, Katalizör Yüzeyinde Oluşan Reaksiyon Mekanizmaları, Elektron Transfer ve Organometalik Katalizör Sistemleri, Silika-Alumina ve Zeolitlerin Katalitik Özellikleri, Katalizör Yüzeyine Difüzyon, Faz Transfer Katalizörleri

202

KİM 434 Fotokimya
Atom ve moleküllerin fotonlarla etkileşimi, elektronik uyarılma ve unimoleküler sistemlerin elektronik fotolüminesans özellikleri, floresans-fosforesans gecikmeli emisyonlar ve ömürleri,  fotokimyasal reaksiyon çalışmaları,  lazerler. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 440 Elektroanalitik  Kimya
Elektroanaliz tekniklerine giriş. Potansiyometri ve potansiyometrik titrasyon,  kronopotansiyometri.  Taramalı voltametri,  dönüşümlü voltametri, rotating  disk elektrot voltametrisi,  Polarografi, puls polarografisi, AC polarografisi. Sıyırma teknikleri,  kronoamperometri,  kronokulometri   Elektrokimyasal sensörler.

202

KİM 448  Enzim Bilimi
Enzimlerin Keşfi ve Enzim Terminolojisi, Kimyasal Kinetiğin Temelleri, Enzim Katalizli Reaksiyonların Kinetiği, Enzim İnhibisyonu, Enzim Aktivitesi, Enzimlerin Kararlılığı, Enzimlerin İmmobilizasyonu, Enzim İmmobilizasyonunun Avantaj ve Dezavantajları, İmmobilizasyon Teknikleri, Taşıcıya Bağlanma, Çapraz Bağlanma Teknikleri, Tutuklama Teknikleri tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

 

KİM 460 Endüstriyel  Organik Ürünler
Kimya endüstrisinin tarihçesi,  Petrokimya ürünlerinin eldesi , Termal ve katalitik kraking, Hidrokarbonlar, Aromatik hidrokarbonlar, Bazı spesifik prosesler, Polimerizasyon tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 480 Polimer Teknolojisi
Polimer işleme teknikleri   Polimerlerde radyasyon işlemciliği Günlük ve endüstriyel polimerlerin üretim yöntemleri  ve kullanım alanları (PE, PP, Naylon,  poliesterler, poliüretanlar)

202

KİM 485 Bitirme Ödevi (Yıllık)
Bu Dersin Amacı Öğrencinin Kimya Eğitiminde Edinmiş Olduğu Teorik ve Deneysel Bilgilerin, Bilimsel Bir Araştırmanın Kapsamı İçinde Uygulanmasıdır. Öğrenci, Bir Öğretim Üyesinin Rehberliğinde Çalışma Konusunun Önce Literatür Araştırılmasını Yapacak, Deneysel Yöntemlerini Planlayacak ve Deneylerden Elde Edeceği Verileri Değerlendirecektir. Çalışma Sonuçları Bir Rapor Halinde Sunulacaktır. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 491 Ayırma Yöntemleri
Ayırma Yöntemlerinin Amacı, Ayırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması, Destilasyon, Solvent Ekstraksiyonu, Kromatografi (Adsorpsiyon, Gaz ve Kağıt Kromatografileri), Halka-Fırın Tekniği, Bölgesel Eritme, İyon Değişimi, İyon Ekslüzyonu, Diyaliz, Çöktürme, Beraber Çöktürme, Adsorpsiyon, Lotasyon, Biyolojik Ayırma Yöntemleri

202

KİM 493 X-Işınları Difraksiyonu
X-Işınları; X-Işınlarının Madde İle Etkileşmesi; X-Işınları İle Kristal Yapısı Arasındaki İlişki; Toz Yöntemlerinde X-Işınları Deseninin Elde Edilişi; Desenlerin Değerlendirilmesi; X-Işınlarının Elde Edilmesi ve Saptanması; Konu İle İlgili Problemler ve Örnek Değerlendirmeler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

 

 

 


SERVİS DERSLERİ

KİM 101 Temel Kimya
Kimyanın temelleri. Stokiyometri. Kimyasal bileşikler, tepkimeler. Çözeltiler, asitler, bazlar, redoks tepkimeleri. Gazlar. Atomun elektronik yapısı. Kimyasal bağlar (kovalent, iyonik). Kimyasal kinetik. Kimyasal termodinamik. Elektrokimya. Radyoaktivite tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 109 Kimya I
Madde-Maddenin Özellikleri ve Ölçümler. Atomlar ve Atom teorisi. Kimyasal Bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu Çözeltilerdeki Kimyasal Tepkimelere Giriş. Gazlar. Termokimya. Atomda elektronlar. Periyodik Tablo ve Bazı  Atomik Özellikler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 110 Kimya II
Kimyasal Bağlanma I. Temel Bilgiler. Kimyasal Bağlanma II.Ayrıntılı bilgiler. Sıvılar, katılar ve molekül içi kuvvetler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin prensipleri. Asitler ve Bazlar. Genişleştirilmiş yönleriyle asit-baz dengesi. Kompleks-iyon dengesi ve çözünürlük tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 119 Kimya Lab. I
Laboratuarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi. Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin kolligatif özellikleri. Çözeltiler ve hazırlanması. pH kavramı, asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 120 Kimya Lab. II
Kimyasal Denge. Cu(IO3)2 çözünürlüğü Cu(IO3)2 çözünürlük çarpımının tayini. KNO3 çözünürlüğü ve saflaştırılması. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi. Sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi. Yülseltgenme- indirgenme reaksiyonları. Elektrolizle bakır kaplama. Sabun. Organik fonksiyonel grupların analizi tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 121 Genel Kimya Lab. I
Laboratuarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi. Metallerin özgül ısısının bulunması. Stokiyometri. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu yasası. Uçucu bileşiklerin molekül kütlesinin bulunması. Çözeltilerin kolligatif özellikleri. Çözeltiler ve hazırlanması. pH kavramı, asitler ve bazlar. Asit-baz tepkimeleri tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 122 Genel Kimya Lab. II
Laboratuar tanıtımı ve deney teksirlerinin verilmesi. I. Grup Katyon ön deneme. II. Grup Katyon ön deneme. II. Grup Katyon ön deneme devam. III. Grup Katyon ön deneme. IV-V. Grup Katyon ön deneme. I-II. Grup Anyon ön deneme. III-IV-V. Grup Anyon ön deneme. I-V. Grup Anyon bilinmeyen. I-V. Grup Anyon bilinmeyen devam tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

 KİM 125 Temel Kimya I
Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 126 Temel Kimya II
Gazlar. Termokimya. Atomun elektronik yapısı. Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri. Kimyasal bağ tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 127 Kimya I
Madde: özellikleri ve ölçümü. Atom ve atomik teori. Kimyasal bileşenler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözeltilerin tepkimeleri. Termokimya. Atom ve elektronları. Periyodik tablo ve bazı atomların özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar, katılar ve moleküllerarası kuvvetler. Elektrokimya. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 133 Temel Kimya I
Madde ve Özellikleri. Atomlar ve Atomik Teori. Kimyasal Bileşikler. Kimyasal Reaksiyonlar.  Sulu Çözeltilerdeki Reaksiyonlara Giriş.  Gazlar.  Atomlardaki Elektronlar.  Periyodik Tablo ve Bazı Atomik Özellikler.  Kimyasal Bağlanma I: Temel Kavramlar.  Kimyasal Bağlanma II: Detaylı ve Ek Özellikler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 134 Temel Kimya II
Kimyasal kinetik. Kimyasal dengenin ilkeleri. Asitler ve bazlar. Asit-baz dengeleri – ek konular. Organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar. Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar. Alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar. Karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 137 Temel Kimya Lab. I
Laboratuvarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi. Bir metalin özgül ısısının tayini. Uçucu bir sıvının mol ağırlığının saptanması. Çözelti hazırlama. pH. Asit baz titrasyonu. Peynirde tuz tayini. Meyve suyunda C vitamini tayini

031

KİM 138 Temel Kimya Lab. II
Laboratuvarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında ön bilgi .Derişimin tepkime hızına etkisi.  Sıcaklığın tepkime hızına etkisi.  Kimyasal denge.  Sabun eldesi.  Organik fonksiyonel grup analizi.  Organik fonksiyonel grup analizi.  Alkollerin yükseltgenmesi. Krem hazırlanması.  Aspirin eldesi tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

031

KİM 151 Temel Kimya I
Madde ve Özellikleri. Atomlar ve Atomik Teori. Kimyasal Bileşikler. Kimyasal Reaksiyonlar.  Sulu Çözeltilerdeki Reaksiyonlara Giriş.  Gazlar.  Atomlardaki Elektronlar.  Periyodik Tablo ve Bazı Atomik Özellikler.  Sıvılar, katılar. Termokimya tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 152 Temel Kimya II
Kimyasal bağlar (kovalent, iyonik). Moleküller arası kuvvetler. Kimyasal kinetik. Kimyasal termodinamik. Asitler, bazlar. Tampon çözeltiler. Çözünürlük dengeleri. Elektrokimya. Radyoaktivite tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 214 Aletli Analiz
Spektroskopik yöntemlerin temelleri. Moleküler UV-Görünür Bölge Absorbsiyon Spektroskopisi. Moleküler Floresans  ve Fosforesans Spektroskopisi. Infrared  Absorbsiyon ve Raman Spektroskopisi. Nükleer Manyetik Rezonans  ve Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi. Atomik Emisyon ve  Floresans Spektroskopisi. X ışınları Spektroskopisi. Elektrokimyasal yöntemlerin temelleri. Potansiyometrik, amperometrik, voltametrik, polarografik yöntemler. Kromatografinin temelleri, kromatografik yöntemler, gaz ve sıvı kromatografisi. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 233 Analitik Kimya
Kimyasal analizlerdeki hatalar. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Analizlerde gravimetrik metodlar. Titrimetrik metodlar. Sulu çözelti kimyası. İyonik denge üzerine elektrolitlerin etkisi. Nötürleşme titrasyonlarının teorisi. Çöktürme titrasyonları. Electrokimyaya giriş. Standart elektrot potansiyellerinin kullanımı tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

404

KİM 235 Analitik Kimya
Analizler için kantitatif metodların sınıflandırılması. Kimyasal analizlerdeki hatalar. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi. Analizlerde gravimetrik metodlar. Titrimetrik metodlar. Sulu çözelti kimyası. İyonik denge üzerine elektrolitlerin etkisi. Nötürleşme titrasyonlarının teorisi. Çöktürme titrasyonları

202

KİM 249 Fiziksel Kimya
Gazların özellikleri. Birinci yasa ve kavramları. Basit karışımlar. Faz diyagramları. Kimyasal Denge. Denge elektrokimyası. Kimyasal reaksiyonların hızları. Katı yüzeylerdeki olaylar tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 252 Organik Kimya
Organik kimyaya giriş,kimyasal bağlanma. Alkanlar ve sikloalkanlar. Organik Kimyasal reaksiyonlara giriş:Alkoller ve alkil halojenürler. Alkenler ve alkinler: Yapıları, hazırlanışı ve reaksiyonları. Arenler ve aromatiklik. Nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları. Alkoller,eterler ve fenoller. Aldehit ve ketonlar. Karboksilik asitler. Karboksilik asit türevleri. Aminler tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

 

KİM 253 Organik Kimya I
Organik Kimyaya Giriş: Kimyasal bağlanma. Alkanlar ve Sikloalkanlar. Organik Kimyasal reaksiyonlara giriş: Alkoller ve Alkil Halojenürler. Alkenler ve Alkinler I. Yapıları ve Elde edilişleri. Alkenler ve Alkinler II. Reaksiyonları. Arenler ve Aromatiklik tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

202

KİM 254 Organik Kimya II
Stereokimya. Nükleofilik yerdeğiştirme. Alkoller, eterler ve fenoller. Aldehitler ve ketonlar. Karboksilik asitler. Karboksilik asit ve türevleri. Aminler

202

KİM 278 Fizikokimya
Sistemler, haller ve olaylar. Termodinamiğin I. Yasası: Isı, iş ve enerjinin korunumu. Termokimya. Termodinamiğin II. Yasası. Termodinamiğin I. Ve II. yasasının birleştirilmesi. Termodinamiğin III. Yasası. Temel eşitlikler. Açık sistemler. İdeal gaz karışımlarının termodinamiği. Basit sistemlerde faz dengeleri. Aktivite, aktivite katsayısı. tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

303

KİM 355 Organik Kimya
Organik Kimyaya Giriş, Aklanlar ve Sikloalkanlar, Organik Tepkimelere Giriş, Alkenler ve Aklinler I              (Yapıları ve Eldeleri), Alkenler ve Aklinler II (Tepkimeleri), Arenler ve Aromatiklik, Sterokimya, Nükleofilik Yer Değiştirme, Alkoller-Eterler-Fenoller, Aldehitler-Ketonlar, Karboksilki Asitler, Karboksilik Asit Türevleri, Aminler

404

KİM 359 Enstrümantal Analiz Lab
UV/ Görünür Bölge Moleküler, Absorpsiyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, İki Bileşenli Karışımların Spektrometrik Analizi, IR ve NMR Yöntemleri İle Yapı Analizi, Refraktometre Deneyi, Atomik Absorbsiyon Spektrometresi ve Atomik Emisyon Spektrometresi İle Nicel Analiz, Kütle Spektrometrisi, İletkenlik ve Potansiyometrik Analiz, Kromatografik Yöntemleri: Gaz Kromatografisi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ve İnce Tabaka Kromatografisi.tez hazırlama ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez

062

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031