Tez Hazırlama Yönergesi

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

I. VE II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 101 Anayasa Hukuku I Güz 4 4 5

Anayasa Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Anayasa hukuku hakkında temel bilgiler, anayasa hukukunun hukuk içindeki yeri, anayasanın yapılması ve kabul usulü, kanunların anayasaya uygunluk kontrolü, anayasanın üstünlüğü, devlet ve doğuşu hakkındaki teoriler, devletin özellikleri, tarifi ve unsurları, devlet iktidarının sınırlandırılması ve devlet çeşitleri, siyasal sistemler, siyasal sistem ayrımları, geleneksel sistem, totaliter sistem, otoriter sistem, demokratik sistem, siyasal partiler, seçim sistemleri, çeşitli hükümet sistemleri, başkanlık sistemi, meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi.ö

bitirme tezi konuları,          bitirme tezi kuralları,           bitirme tezi örnekleri,          bitirme tezi örneği,           bitirme tezleri,           bitirme ödevi,           lisans bitirme tezi,           tez konuları,

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri
 

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 103 Medeni Hukuk I Güz 4 4 5

Medeni Hukuk I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Giriş ve başlangıç hükümleri kısmında, medeni hukukun temel ilkeleri, medeni hukukun temel kavramları, Medeni Kanun’un başlangıç hükümleri, iyi niyet kavramı, hakimin takdir hakkı, hukukun uygulanması ve ispat yükü, şahsın hukuku kısmında ise, hukuki anlamda kişi kavramı, gerçek kişiler,  gerçek ve tüzel kişiler(dernekler ve vakıflar) arasındaki farklar, gerçek kişiliğin sona ermesi, hak ve fiil ehliyeti.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 105 Hukuk Başlangıcı I Güz 3 3 4

Hukuk Başlangıcı I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye’de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe yürümesi durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 107 Roma Hukuku I Güz 3 3 4

 
Roma Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hak, hukuk (ius) ve dava (actio), hak ehliyeti, Roma ailesi ve patria potestas, vesayet ve kayyımlık, hukuki olay, hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü, fiil ehliyeti, temsil, Roma usul hukuku, hakların himayesi, genel bilgiler, ordo iudiciorum privatorum (özel veya adi mahkemeler nizamı), cognitio extra ordinem (nizam harici veya fevkalade usul).

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 109 İktisat I Güz 3 3 4

İktisat I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Ana kavramlar ve temel sorunlar, fiyat teorisine giriş, talep-arz yasası ve özellikleri, tüketici teorisi ve temel kavramlar, üretici teorisi, firma teorisine giriş, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol ve monopollü rekabet piyasası, oligopol ve gelir dağılımı politikası, faktör piyasası ve gelir dağılımı politikası, azalan verimler yasası, üretim fonksiyonu, üretim maliyetleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
TD 107 Türk Dili I Güz 2 2 3

Türk Dili I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri, dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) ve yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması, yazı dili, anadili, ortak dil, konuşma dili (lehçe, şive, ağız), dillerin doğuşu, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, dil sınıflandırmaları, ses bilgisi ve Türkçe’nin ses özellikleri, Türkiye Türkçesi’nin ses olayları, düşme, türeme, değişme, benzeşme, yer değiştirme.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
AI 105 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Güz 2 2 3

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Türk inkılabının niteliği ve önemi, Türk inkılabını hazırlayan nedenler, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yol açan önemli siyasi ve askeri gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin parçalanma süreci, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal’in tutumu, Mustafa Kemal’in milli mücadelenin lideri haline gelme süreci.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
IN 107 Yabancı Dil I Güz 3 3 4

İngilizce I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Verb to be, articles, singular/plural, adjectives/some/any/, there is/are, simple present, but/or, can/can’t, have/has, possesive pronoun, colours, present progressive, simple present, imperatives, simple past (reguler/irregular verbs), object Pronoun, future tense (going to), let’s… kalıpları.

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 101 Uygarlık Tarihi Güz 2 2 3

Uygarlık Tarihi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Orta Doğu, Afrika ve Asya’da ilk uygarlıkların yükselişi, klasik Yunan ve hellenistik dünya, Roma İmparatorluğu, uygarlığın yayılışı ve göçler, Bizans, batı uygarlığı ve kaynakları, hristiyan ve islam düşünce kültürünün doğuşu ve gelişimi, rönesans ve reform hareketleri, Fransız devrimi, aydınlanma dönemi, ulus devletlerin doğuşu, küreselleşme ve 20. yüzyılda kültürel değişim, modernizm, medya ve kültür.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 103 Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Güz 2 2 3

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası benzeri küresel örgütlerin yanında, Avrupa Birliği ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) benzeri bölgesel nitelikteki örgütlerin amaç ve ilkeleri,  karar alma mekanizmalarının analizi.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 105 Mantık Güz 2 2 3

Mantık dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Başlangıcından günümüze kadar mantığın gelişimi, mantığın geçirdiği evrim süreci ve mantığa önemli katkı yapan bilim adamları, mantığın temel problemleri, mantığın bilgi elde etmede bir metot olarak kullanımı ve önemini, mantığın kavram, önerme, çıkarım yapma kuralları.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 107 Sosyal Bilimlere Giriş Güz 2 2 3

Sosyal Bilimlere Giriş dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Sosyal bilimlere giriş dersinin tanımı ve amacı, sosyal bilimler kavramları, sosyal bilimlerin birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilimlerin tarihi gelişimi, sosyal bilimlerin gelişimine hizmet eden düşünürler, sosyoloji, coğrafya, tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji, siyasal bilim, hukuk bilimi dalları ve değerlendirmeler.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 109 Türk Yargı Sistemi Güz 2 2 3

Türk Yargı Sistemi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Yargı kavramı, yargının önemi ve işlevi, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya katılan süjeler, Türk yargı teşkilatı ve mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 111 Lagal Terminology Güz 2 2 3

Lagal Terminology dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Metinler üzerinde terminoloji, okuduğunu anlama ve çeviri çalışmaları, Türk hukukuna giriş, Türk hukukunun kaynakları, kamu hukuku, anayasa hukuku, anayasanın temel prensipleri, yasama, yürütme, yargı, idare hukuku, idare hukukunun anayasal ve hukuki temel esasları, ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkeleri, devletler umumi hukuku, milletlerarası hukukun kaynakları, özel hukuk, medeni hukuk, kişi hukuku, tüzel kişiler, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, borçları hukukunun konusu ve temel kavramları, ticaret hukuku.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

II. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 102 Anayasa Hukuku II Bahar 4 4 5

Anayasa Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Türkiye’nin anayasal gelişmeleri ve 1961 ve 1982 anayasalarının temel nitelikleri, 1982 Anayasası’nın yapılması, 1982 Anayasası’nın başlıca özellikleri, cumhuriyetin temel nitelikleri, yasama organı, TBMM’nin kuruluşu ve milletvekillerinin seçimi, TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin iç yapısı ve çalışma düzeni, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme organı, yürütme organının yapısı, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu, olağanüstü yönetim usulleri, yargı organı, yargı işlevi, anayasa yargısı. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 104 Medeni Hukuk II Bahar 4 4 5

Medeni Hukuk II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Aile hukuku, aile hukukunun temel kavramları, nişanlanma, nişanlanmanın sona ermesi, evlilik birliği, evliliğin genel hükümleri, evliliğin geçersizliği, iptali ve kendiliğinden sona ermesi, boşanma ve boşanma nedenleri, soy bağı (nesep) hukuku, evlilik içi soy bağı ve evlilik dışı soy bağı, evlat edinme, velayet, aile topluluğu, vesayet ve vesayet organlarının sorumluluğu, kayyımlık.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 106 Hukuk Başlangıcı II Bahar 3 3 4

Hukuk Başlangıcı II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuksal ilişkiler ve haklar, hakların türleri, niteliklerine göre özel haklar, hak sahibi, tüzel kişilerin nitelikleri, tüzel kişilerin doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın konusu, hakkın kazanılması ve hakkın kaybedilmesi, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hukuksal eylemler ve hukuki işlemler, hukuki işlemlerin türleri, Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti, yerleşim yeri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 108 Roma Hukuku II Bahar 3 3 4

Roma Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Roma eşya hukuku, ayni hak kavramı, ayni hakların nitelikleri, konusu ve çeşitleri, mülkiyet, mülkiyet hakkının içerdiği yetkiler, mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırları, zilyetlik, mülkiyetin kazanılması yolları, mülkiyetin korunması, sınırlı ayni haklar, Roma borçlar hukuku, genel olarak borç ilişkisi, borç kavramı ve borcun unsurları, borcun konusu, borçların doğuşu, borçların kaynakları, Roma hukukunun sözleşmeler sistemi, borçların sona ermesi.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 110 İktisat II Bahar 3 3 4

İktisat II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Makroekonomi akımı ve temel modeller, klasik ve keynesyen sistemin temelleri, milli gelir hesapları, milli geliri belirleyen faktörler, denge milli gelirin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, paranın özellikleri, paranın makroekonomideki rolü, para ve mal piyasasında eşanlı denge, Merkez Bankası ve işlevleri, enflasyon, istihdam ve işsizlik, döviz ve döviz kuru.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
TD 108 Türk Dili II Bahar 2 2 3

Türk Dili II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazışmalar, yazışma uygulamaları ve değerlendirmeler, resmi yazılar, Türkçe’nin yapı özellikleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, anlatım türleri ve uygulamalar, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri, Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş örnek metinlerin değerlendirilmesi.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
AI 106 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Bahar 2 2 3

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Kongreler yoluyla milli teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli kararları, TBMM’ nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin oluşumu, milli mücadelede cepheler, batı cephesinde yaşanan askeri, siyasi ve diplomatik gelişmeler, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan Lozan Barış Antlaşması’na kadar geçen süreç, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün düşünce yapısı,  Cumhuriyet ve Demokrasi kavramları, Atatürk ilke ve Devrimleri ve Cumhuriyet Dönemindeki sosyal ve siyasal gelişmeler ve yürütülen dış siyaset. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
IN 108 Yabancı Dil II Bahar 3 3 4

İngilizce II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Gerund/infinitive/simple future/too/enough, have to/has to, before/after/when, past progressive, when/while/as/just as, conditional clauses, future in the past, adjective comparisons, present perfect, past perfect, passive voice, relative pronouns, mesleki kelimeler, reported speech, causatives, simplified ESP kalıpları. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 102 Türk Siyasi Tarihi Bahar 2 2 3

Türk Siyasi Tarihi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Osmanlı-Türk siyasi olaylarının tarihi süreci, devlet-toplum ilişkileri temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönem, Cumuriyet dönemi Türk siyasal sistemindeki gelişmeler, siyasal partiler ve parti sisteminin sosyo-kültürel dinamikleri, temel siyasal güçler, çok parti deneyimi ve demokrasinin problemleri, siyasal ideolojiler ve anayasalar.  tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 104 Muhasebe Bahar 2 2 3

Muhasebe dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Temel kavramlar ve ilkeler, muhasebe temel denklemi ve öz sermayenin hesaplanması, temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebede hesap ve önemi, aktif ve pasif karakterli hesaplar, çift taraflı kayıt yönteminin esasları, kasa hesabı ve katma değer vergisi, ticari mallar hesabı ve kayıt yöntemleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 106 Hukuk Başlangıcı II Bahar 3 3 4

Hukuk Başlangıcı II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuksal ilişkiler ve haklar, hakların türleri, niteliklerine göre özel haklar, hak sahibi, tüzel kişilerin nitelikleri, tüzel kişilerin doğuşları, tüzel kişilerin türleri, hakkın konusu, hakkın kazanılması ve hakkın kaybedilmesi, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hukuksal eylemler ve hukuki işlemler, hukuki işlemlerin türleri, Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti, yerleşim yeri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 108 Roma Hukuku II Bahar 3 3 4

Roma Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Roma eşya hukuku, ayni hak kavramı, ayni hakların nitelikleri, konusu ve çeşitleri, mülkiyet, mülkiyet hakkının içerdiği yetkiler, mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırları, zilyetlik, mülkiyetin kazanılması yolları, mülkiyetin korunması, sınırlı ayni haklar, Roma borçlar hukuku, genel olarak borç ilişkisi, borç kavramı ve borcun unsurları, borcun konusu, borçların doğuşu, borçların kaynakları, Roma hukukunun sözleşmeler sistemi, borçların sona ermesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 110 İktisat II Bahar 3 3 4

İktisat II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Makroekonomi akımı ve temel modeller, klasik ve keynesyen sistemin temelleri, milli gelir hesapları, milli geliri belirleyen faktörler, denge milli gelirin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, paranın özellikleri, paranın makroekonomideki rolü, para ve mal piyasasında eşanlı denge, Merkez Bankası ve işlevleri, enflasyon, istihdam ve işsizlik, döviz ve döviz kuru. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
TD 108 Türk Dili II Bahar 2 2 3

Türk Dili II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazışmalar, yazışma uygulamaları ve değerlendirmeler, resmi yazılar, Türkçe’nin yapı özellikleri, cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon bilgileri, anlatım türleri ve uygulamalar, düşünce yazıları, sözlü anlatım türleri, Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş örnek metinlerin değerlendirilmesi.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
AI 106 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Bahar 2 2 3

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Kongreler yoluyla milli teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli kararları, TBMM’ nin açılması ve yeni Türk Devleti’nin oluşumu, milli mücadelede cepheler, batı cephesinde yaşanan askeri, siyasi ve diplomatik gelişmeler, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan Lozan Barış Antlaşması’na kadar geçen süreç, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün düşünce yapısı,  Cumhuriyet ve Demokrasi kavramları, Atatürk ilke ve Devrimleri ve Cumhuriyet Dönemindeki sosyal ve siyasal gelişmeler ve yürütülen dış siyaset.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
IN 108 Yabancı Dil II Bahar 3 3 4

İngilizce II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Gerund/infinitive/simple future/too/enough, have to/has to, before/after/when, past progressive, when/while/as/just as, conditional clauses, future in the past, adjective comparisons, present perfect, past perfect, passive voice, relative pronouns, mesleki kelimeler, reported speech, causatives, simplified ESP kalıpları.

           
Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 102 Türk Siyasi Tarihi Bahar 2 2 3

Türk Siyasi Tarihi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Osmanlı-Türk siyasi olaylarının tarihi süreci, devlet-toplum ilişkileri temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönem, Cumuriyet dönemi Türk siyasal sistemindeki gelişmeler, siyasal partiler ve parti sisteminin sosyo-kültürel dinamikleri, temel siyasal güçler, çok parti deneyimi ve demokrasinin problemleri, siyasal ideolojiler ve anayasalar. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 104 Muhasebe Bahar 2 2 3

Muhasebe dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Temel kavramlar ve ilkeler, muhasebe temel denklemi ve öz sermayenin hesaplanması, temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, muhasebede hesap ve önemi, aktif ve pasif karakterli hesaplar, çift taraflı kayıt yönteminin esasları, kasa hesabı ve katma değer vergisi, ticari mallar hesabı ve kayıt yöntemleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 106 Adli Yazışma Bahar 2 2 3

Adli Yazışma dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, mahkeme kararlarının kaleme alınması ve diğer bazı yazışma örnekleri ile usulleri, icra safhasında kullanılan takip talebi ile ödeme ve icra emri gibi yazıların içerikleri, mahkemelerce kullanılan bazı müzekkere örnekleri ve sözleşmelerin incelenmesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 108 Felsefe ve Genel Sosyoloji Bahar 2 2 3

Felsefe ve Genel Sosyoloji dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır:
Felsefi düşüncenin temel kavramları, Felsefenin Çalışma Alanları, Felsefe Tarihi, Bilim Teorisi, Bilgi Teorisi, Mantık, Ontoloji, Doğa Felsefesi, Tarih Felsefesi, Sanat Felsefesi, Dil Felsefesi, Felsefi Antropoloji, Ahlak Felsefesi, Din Felsefesi, Metafizik, Felsefi Akımlar, Felsefi Perspektifin Geliştirilmesi.
Sosyolojinin tarihi ve metodu, sosyal kişi, sosyalleşme süreci, sosyal statüler, sosyal grup, cemaatler, toplum, sosyal roller, sosyal kurumlar, kültür, sosyal değişme, sosyal kontrol ve suç, sosyal hareket, etnisite, modernite ve post- modernite, küreselleşme. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 110 Dernekler ve Vakıflar Hukuku Bahar 2 2 3

Dernekler ve Vakıflar Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Medeni hukuk tüzel kişileri olan dernekler ve vakıfların kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve sona ermeleri, dernek ve vakıfların uygulama açısından değerlendirilmesi, uygulamada dernek ve vakıfların kurulması ve işleyişi bakımından güncel sorunların ele alınıp değerlendirilmesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 112 Tukey-EU Relations Bahar 2 2 3

Tukey-EU Relations dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: 1950’li yıllarda başvuru  ve görüşmelerle başlayıp 1999’da Türkiye’nin AB adaylığının ilanına kadar devam eden  Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin tarihi, Kopenhag kriterleri ve birliğin müktesebatının tartışılması, siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB’ye uyum, insan hakları, göç, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik ve ortak dış ve güvenlik politikalarının ilişkilere etkisi, Kıbrıs ve Ermeni meselelerinde AB’nin rolü, Türkiye-AB müzakere süreci. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

 

III. VE IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 201 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) Güz 4 4

Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Borçlar hukukunun konusu, temel kavramlar, borç ilişkisi, borçlar hukukunun genel prensipleri, örf ve adet hukuku, içtihatlar, sözleşmeler; kurulması, geçerliliği, hükümsüzlüğü, yorumlanması, borçların hükmü, borçların ifası, borçların ifa edilmemenin sonuçları, borçların sona erme nedenleri; ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas, zamanaşımı.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 203 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) Güz 4 4

Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu, suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 217 İdare Hukuku I Güz 4 4

İdare Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Türkiye’nin idari teşkilatı; genel kuramlar ve anayasal ilkeler, merkezden yönetim ve yerinden yönetim teşkilatı, kamu görevlileri; kamu görevlisi kavramı, devlet memurluğu, memurluğa giriş, memurların hak ve yükümlülükleri, memurların değerlendirilmesi ve yükselmesi, memurlar hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi, idarenin faaliyetleri, kamu malları ve kazanılma usulleri; kamu malları kavramı ve hukuksal rejimi, sınıflandırılması, kazanılma usulleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 207 Devletler Umumi Hukuku I Güz 3 3

Devletler Umumi Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Uluslararası hukukun temel özellikleri, uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının oluşması, uluslararası hukuk kaynakları, antlaşmalar, tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri, uluslararası hukukun kişileri, özel hukuk kişileri, uluslararası hukuk mekansal kuralları, kara sınırı, akarsular, göller ve kanallar, uluslararası deniz hukuku, hava hukuku, uzay hukuku, çevrenin uluslararası düzeyde korunması.

   Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 219 Kamu Maliyesi I Güz 3 3

Kamu Maliyesi I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Maliyenin tanımı ve gelişimi ve disiplinler arası ilişkiler, yaklaşımlar ve amaçlar, kamu sektörünü tanımı, kapsamı ve fonksiyonları, kamu hizmetleri ve nitelikleri, kamu giderleri ve nitelikleri ile kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve çeşitleri, vergi teorisi ve uygulaması, günümüzde vergi sistemi anlayışı, Türkiye’de bütçe uygulaması ve denetimi, bütçenin tanımı, gelişimi, özellikleri ve bütçe ilkeleri, bütçenin aşamaları, bütçe teori ve teknikleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 213 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Güz 3 3

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Bilgi teknolojilerine giriş; bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, algoritma kavramı, algoritmanın temel özellikleri, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemi görevleri ve çeşitleri, bilgisayar yazılımı, uygulama yazılımları, çizim programı, sunu programı, veri iletişimi ve bilgisayar ağları, e-mail Kullanımı, FTP, internet kullanımı, bilgi tarama ve bilgiye erişim, UYAP. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 221 Genel Kamu Hukuku I (Devlet Teorisi) Güz 3 3

Genel Kamu Hukuku I (Devlet Teorisi) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Genel kamu hukukunun konusu ve gelişimi, siyaset biliminin kamu hukuku üzerindeki etkileri, genel devlet teorisi, devletin tanımı ve niteliği, devletin doğuşu hakkında ileri sürülen görüşler, devleti oluşturan öğeler ve tarih içerisindeki oluşum süreçleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 223 Türk Hukuk Tarihi I Güz 3 3

Türk Hukuk Tarihi I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: İslamiyet’ten önceki dönemde Türk hukuku; kaynaklar, Hun Devleti ve hukuku, Göktürk Devleti ve hukuku, Uygur Devleti ve hukuku, Türklerin İslamiyet’ten önce kabul etmiş oldukları dinler; İslamiyet’ten sonraki dönemde Türk hukuku; İslam hukuku, tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin kamu hukuku ve örgütü.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 201 Hukuk Metodolojisi Güz 2 2

Hukuk Metodolojisi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Eğitim, öğretim ve yüksek öğretim gibi temel kavramların tanıtılması. Hukuk öğretimi ve hukukçunun yetiştirilmesi. Hukukun kaynakları, elektronik ortamdaki kaynaklar, UYAP.  Metod, mantık kavramları, metodoloji ve hukuk. Mantık kurallarının hukukun uygulanmasındaki etkisi.  Yorum, kurallar hiyerarşisi, norm türleri, hukuk kurallarının yorumu, yorum türleri ve yöntemleri. Soyut hukuk problemleri, bilimsel çalışma hazırlama yöntemleri. Somut hukuk problemleri, mahkeme kararı incelemesi. Kaynak araştırmaları, uygulamadan hukuk problemleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 205 Kriminoloji Güz 2 2

Kriminoloji dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Kriminoloji kavramının tarihi gelişimi, kriminoloji kavramının içeriği, kullanılan yöntemler, kriminolojide suç, suçluluğun faktörleri; biyolojik faktörler ve suç, fizyolojik faktörler ve suç, psikolojik faktörler ve suç, sosyal çevre ve sosyal şartlar ve suçlu, suçluluk ve sosyokültürel veriler, siyasi rejim, idare ve suç, sosyal buhran ve suç, ekonomi ve suç, uyuşturucu maddeler, alkol ve suç, suç ve suçlu türleri, infaz bilimi, ampirik kriminoloji, sosyal kontrol ve oto kontrol, suçların önlenmesi, mağdur, ceza hukuku yaptırımları. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 207 Mesleki Yabancı Dil I Güz 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, okuduğunu anlama ve çeviri çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Türk hukukuna giriş,  Türk hukukunun kaynakları,  Kamu hukuku,  Genel kamu hukuku,  Genel kamu hukukunun konusu,  Anayasa hukuku,  Anayasanın temel prensipleri,  Yasama,  Yürütme,  Yargı,  Özel hukuka ilişkin kavramlar yabancı dilde tanıtılmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 201 Mesleki Almanca Güz 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, okuduğunu anlama ve çeviri çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Türk hukukuna giriş,  Türk hukukunun kaynakları,  Kamu hukuku,  Genel kamu hukuku,  Genel kamu hukukunun konusu,  Anayasa hukuku,  Anayasanın temel prensipleri,  Yasama,  Yürütme,  Yargı,  Özel hukuka ilişkin kavramlar Almanca olarak tanıtılmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 201 Mesleki Fransızca Güz 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, okuduğunu anlama ve çeviri çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Türk hukukuna giriş,  Türk hukukunun kaynakları,  Kamu hukuku,  Genel kamu hukuku,  Genel kamu hukukunun konusu,  Anayasa hukuku,  Anayasanın temel prensipleri,  Yasama,  Yürütme,  Yargı,  Özel hukuka ilişkin kavramlar Fransızca olarak tanıtılmaktadır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 201 Mesleki İngilizce Güz 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, okuduğunu anlama ve çeviri çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Türk hukukuna giriş,  Türk hukukunun kaynakları,  Kamu hukuku,  Genel kamu hukuku,  Genel kamu hukukunun konusu,  Anayasa hukuku,  Anayasanın temel prensipleri,  Yasama,  Yürütme,  Yargı,  Özel hukuka ilişkin kavramlar İngilizce olarak tanıtılmaktadır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 209 Medya ve Kişilik Hakları Güz 2 2

Medya ve Kişilik Hakları dersi kapsamında, Medya Hukuku mevzuatında ifade özgürlüğü, Anayasa hukuku, Medeni hukuk ve ceza hukukunda kişiliğin korunması, kişilik haklarını ihlal eden hukuka aykırı davranışlar, haber kaynağının gizliliğinin korunması, özel hayatın gizliliğinin korunması, radyo televizyon yayıncılığı hakkındaki yasal düzenlemeler, reklamlarla ilgili yasal düzenleme ve sınırlamalar, marka, telif hakları, kişisel verilerin korunması. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 211 Enerji Hukuku Güz 2 2

Enerji hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri ile bu süreçler içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar hukuki açıdan değerlendirilmesi, hukukun genel ilkeleri çerçevesinde, enerji hukukuna ilişkin mevzuatın ele alınması, enerji alanındaki düzenleme ve denetleme faaliyetleri, EPDK’nın görev ve yetkileri, yaptırımlar ve davalar, enerji sektöründe rekabet, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, LPG Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, EPDK tarafından oluşturulan ikincil mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve idari yargı kararları ile diğer ülkelerden örnek uygulamalar.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 213 Introduction to Public Law Güz 2 2

Introduction to Public Law dersi kapsamında kamu hukukuna ilişkin temel kavramlar Anglo-Sakson hukukuyla karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 215 Einführung ins Öffentliche Recht Güz 2 2

Einführung ins Öffentliche Recht dersi kapsamında kamu hukukuna ilişkin temel kavramlar Alman ve İsviçre hukukuyla karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

IV. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 202 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) Bahar 4 4

Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Haksız fiiller, kusura dayanan sorumluluk, kusur aranmayan sorumluluk halleri, zararın tazmini, birden çok sorumluluk sebebi veya birden çok sorumlu bulunması, sebepsiz zenginleşme, özellik arz eden borç ilişkileri, üçüncü kişinin edimini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borç, alacaklılar arasında teselsül, şarta bağlı borçlar; alacağın temliki ve borcun nakli.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 204 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) Bahar 4 4

Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Genel olarak ceza kavramı; ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği, ceza türleri, cezaya etki eden nedenler, suçun özel görünüş biçimleri; suça teşebbüs, suça iştirak, suçlarda içtima, suçta tekerrür, cezaların bireyselleştirilmesi ve temel cezanın belirlenmesi, dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran nedenler; ön ödeme, af kurumu, ceza hukukunda zamanaşımı, tecil, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin sonuçları. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 218 İdare Hukuku II Bahar 4 4

İdare Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: İdari işlemin nitelik ve özellikleri, idari işlem türleri, idari işlemlerin unsurları, takdir yetkisi ve bağlı yetki, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu; sorumluluk sebepleri ve esasları, hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk, sorumluluğu gerektirmeyen veya kaldıran haller, idari yargılama usulü; idari yargı kuruluşları, idari yargının görev alanı ve görev uyuşmazlıkları, idari yargı davaları, idari yargı yöntemi, kanun yolları. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 208 Devletler Umumi Hukuku II Bahar 3 3

Devletler Umumi Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Milletlerarası hukukun kişileri; devletler, milletlerarası örgütler, tanıma, devletlerin tanıması, hükümetlerin tanınması, milletlerarası hukukta uyuşmazlıkların çözümü usulleri, milletlerarası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yolları, kuvvet kullanma ve silahlı çatışma, Birleşmiş Milletler sistemi, milletlerarası hukukta devletin yetkisi; temel ilkeler, ülke kazanma ve yitirme biçimleri, ülke ile ilgili uyuşmazlıklarda ileri sürülen bazı siyasi esaslar, devletin deniz ülkesi, devletin hava ülkesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

   Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 220 Kamu Maliyesi II Bahar 3 3

Kamu Maliyesi II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Yerel yönetim maliyesi tanımı ve önemi, yerel yönetim kuruluşları, gelirleri giderleri ve bütçeleri, parafiskal gelirler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerin önemi, devlet borçlanması tanımı ve önemi, devlet borçlanmasının nedenleri ve çeşitleri, devlet borçlarının yönetimi, maliye politikasının amaçları ve araçları, vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği, kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi etkinliği, otomatik dengeleyiciler, maliye politikası ve mali yönetim, uluslar arası kamu gelir ve giderleri, uluslar arası maliye politikası.

   Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 222 Genel Kamu Hukuku II (Devlet Teorisi) Bahar 2 3

Genel Kamu Hukuku II (Devlet Teorisi) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Devlet teorileri ve devletin pozitif yönde gelişimi, modern devlet kavramı, devletin unsurları, küreselleşme ve modern devletin konumu, endüstriyel ve post-endüstriyel toplumlarda devletin gelişimi, modern devletin ilke ve kurumlarının değerlendirilmesi, üniter, federal ve konfederal sistemlerin karşılaştırılması, demokrasi teorisi ve demokrasi modellerinin incelenmesi.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 224 Türk Hukuk Tarihi II Bahar 3 3

Türk Hukuk Tarihi II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Osmanlı Devleti’nin kamu hukuku ile örgütünün kökenleri, Osmanlı Devleti’nin kamu hukuku ve örgütü, Divan-ı Hümayun ve önemli devlet görevlileri, Osmanlı adliye teşkilatı, Osmanlı devletinde gayrimüslimler, Osmanlı ceza hukukunda genel ve özel hükümler, kölelik, vakıflar, Osmanlı aile, miras ve arazi hukuku, Tanzimat’tan sonra Türk hukukunun gelişmesi, Avrupa hukukunun gelişmesi, Tanzimat’tan sonra Türk hukuku.
                                                          

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 202 Avrupa Birliği Hukuku Bahar 2 2

Avrupa Birliği Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Avrupa’da birlik fikrinin tarihi temelleri ve 1951’den günümüze Avrupa Birliği’nin tarihçesi, AB hukukunun özellikleri ve üye ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik antlaşmaları, AB kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Ekonomik ve Sosyal Komite ve diğer organlar, AB karar alma süreçleri.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 204 Çevre Hukuku Bahar 2 2

Çevre Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Çevre  hukukunun  hukuk  içindeki  yeri  ve  anayasa  hukuku,  uluslararası  hukuk dallarıyla  ilişkisi,  çevre,  ekoloji  kavramları,  çevre kirliliği ve türleri, idarenin müdahale yolları, çevre  hukukunda,  “katılım”  ve  “kirleten öder” ilkeleri, kusursuz sorumluluk, çevre kolluk işlemleri ve hakim olan ilkeler, kollukların yarışması, izin ve bildirim usulü, aykırı davranışlar olarak idari ve adli çevre suçları ile öngörülen yaptırımlar.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 206 Tüketici Hukuku Bahar 2 2

Tüketici Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Tüketim ve tüketici kavramları, Tüketicinin korunma nedenleri, Tüketici Hukukunun Kapsamı ve Genel Çerçevesi;   Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmetlerden Doğan Hakları;   Ayıplı Malların Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk;  Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması, Genel işlem şartları, Tüketici Kredileri, Taksitli satışlar,   Kampanyalı satışlar,   Kapıdan satışlar, Süreli yayın abonelik Sözleşmesinin  fesih  hakkı,  Satıştan kaçınma;      Aldatıcı      Reklamlara      Karşı      Tüketicinin Korunması; İdari ve Cezai Kurallar, tüketici kuruluşları; Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, yargılamaya ve cezaya ilişki hükümler.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 208 Mesleki Yabancı Dil II Bahar 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, Mahkemelere ilişkin terimler,  Medeni hukuk, Ceza hukuku,  Devletler umumi hukuku, Borçlar hukuku ve İdare hukukuna ilişkin kavramlar yabancı dilde tanıtılmaktadır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 202 Mesleki Almanca Bahar 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, Mahkemelere ilişkin terimler,  Medeni hukuk, Ceza hukuku,  Devletler umumi hukuku, Borçlar hukuku ve İdare hukukuna ilişkin kavramlar Almanca olarak tanıtılmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 202 Mesleki Fransızca Bahar 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, Mahkemelere ilişkin terimler,  Medeni hukuk, Ceza hukuku,  Devletler umumi hukuku, Borçlar hukuku ve İdare hukukuna ilişkin kavramlar Fransızca olarak tanıtılmaktadır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 202 Mesleki İngilizce Bahar 2 2

Mesleki Yabancı Dil I dersi kapsamında, Mahkemelere ilişkin terimler,  Medeni hukuk, Ceza hukuku,  Devletler umumi hukuku, Borçlar hukuku ve İdare hukukuna ilişkin kavramlar İngilizce olarak tanıtılmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 210 Adalet Psikolojisi Bahar 2 2

Adalet Psikolojisi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Adalet psikolojisine giriş; amacı, bölümleri, psikolojideki yeri, metot, suçlu psikolojisi hakkında genel bilgiler; psikolojik denge ve psikolojik dengeyi bozan nedenler, dış denge, suçluların sınıflandırılması, usul psikolojisi; yargıcın psikolojisi, sanığın psikolojisi, mağdurun psikolojisi, tanıklık psikolojisi, yazılı delillerin psikolojik açıklaması, hapsedilenin psikolojisi, cezanın infazı hakkında genel bilgiler, cezaların psikolojik açıklaması, cezanın infazında psikolojik bilgiler.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 212 Introduction to Private Law Bahar 2 2

Introduction to Private Law dersi kapsamında özel hukuka ilişkin temel kavramlar Anglo-Sakson hukukuyla karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS 214 Einführung ins Private Recht Bahar 2 2

Einführung ins Private Recht dersi kapsamında özel hukuka ilişkin temel kavramlar Alman ve İsviçre hukukuyla karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.

V. ve VI. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 301 Eşya Hukuku I Güz 3 3 4

Eşya Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Eşya hukukunun konusu, unsurları, ayni haklardan ayrılması, tasnifi, ayni haklara hakim olan prensipler, eşya hukuku  mevzuatı, mahkeme içtihatları ve doktrin, zilyetliğin tanımı ve hukuki mahiyeti, zilyetliğin kazanılması, zilyetliğin korunması, zilyetliğin sona ermesi ve  zilyetlik  çeşitleri,  tapu  sicili; tapu  sicilinin  unsurları, tapu  sicil  teşkilatı, tapu  sicili  işlemleri; tescil, tadil, terkin, şerhler.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 303 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) Güz 4 4

Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Özel borç ilişkileri ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen akit tipleri, kanun tarafından düzenlenmemiş akitler; kavram, dogmatik temelleri, çeşitleri, kendine özgü yapısı olan sözleşmeler; bileşik sözleşmeler, karma sözleşmeler, temlik borcu doğuran sözleşmeler;  satım, trampa, bağışlama, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler; adi kira, hasılat kirası, ariyet, karz, finansal kiralama (leasing).

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 317 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme) Güz 3 4

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı; ticari sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda kanıtlar ve usul, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, hükümsüzlüğü ve sona ermesi, marka hakkının korunması, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 307 Medeni Usul Hukuku I Güz 3 4

Medeni Usul Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Giriş ve genel esaslar, usul hukukunun amacı, vazifeleri ve sınırları, medeni usul hukukunun uygulama alanı, medeni yargı organları; görev ve yetki, yargılamaya ilişkin esaslar, dava teorisi; dava arkadaşlığı, usul muameleleri teorisi, davanın ikamesi,  layihalar teatisi; dava dilekçesi, cevap layihası, davayı sonuçlandıran taraf muameleleri, tahkikat, ispat teorisi; deliller, sözlü yargılama, hüküm.tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 309 Ceza Hukuku I (Özel Hükümleri) Güz 3 4

Ceza Hukuku I (Özel Hükümleri) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Özel kısma giriş, suçların tasnifi kriterleri, hürriyet aleyhine işlenen suçlar, siyasi haklara karşı suçlar, hürriyetten mahrum etme suçu, tehdit, cebir kullanma suçu, konut dokunulmazlığı aleyhinde suçlar, devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar, ceza kanunu uygulaması yönünden memur kavramı, zimmet, zimmete neden olma, devlet alım ve satımlarında menfaat sağlama, irtikap, rüşvet, görevi ihmal ve kötüye kullanma, adliye aleyhinde işlenen suçlar, suç tasnii, iftira, kendiliğinden hak alma, ammenin nizamı aleyhine işlenen suçlar, ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlar.

tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 311 İdari Yargılama Hukuku I Güz 2 3

İdari Yargılama Hukuku I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Türkiye’de idari yargı, idari yargının kapsamı ve sınırları, idari yargı teşkilatı, idari yargının görev alanı, idari anlaşmazlıklar ve dava türleri, kararlara karşı başvuru yolları, idare mahkemesinin görev alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler, idarenin sorumluluğu. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 313 Mali Hukuk I Güz 3 4

Mali Hukuk I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu, vergi idaresi, vergilendirme işlemleri, vergi mükellefinin ödevleri, vergi mükellefinin hakları, süreler, vergi borcunun sona ermesi, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi denetimi, vergi suçları ve cezaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 315 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi-I Güz 3 3 4

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi-I dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuk ve felsefe ilişkisi, hukuk felsefesinin ilgi alanı, doğal hukuk, hukuki pozitivizm ve hukuki realizm ayrımı, analitik pozitivizm, hukuki realizm, Amerikan hukuki realizmi, İskandinav hukuki realizmi, doğal hukuk, klasik doğal hukukçular, çağdaş doğal hukuk anlayışı, Kelsen ve normativist pozitivizm, marksist hukuk anlayışı. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS301 Fikri Mülkiyet Hukuku Güz 2 3

Fikri Mülkiyet Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Fikri hak,  ayırt edici işaretler, eser, eser sahibi, eser sahibinin hakları, eser ile ilgili sözleşmeler, ihlaller ve davalar, Markalar hukuku; kavram, tescil, koruma ve kapsam, markanın işlemlere konu olması, markanın hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar; Patent hukuku; kavram, buluş sahibi ve hakkı,  patent verilmesi, patentten doğan haklar, patentin hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar, Endüstriyel tasarımlar hukuku; kavram, tasarım hakkı, tasarım hakkının hukuki işlemlere konu olması, tasarım hakkının hükümsüzlüğü, ihlaller ve davalar.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS303 Çocuk Hukuku Güz 2 3

Çocuk Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu, ceza hukuku mevzuatı, çocuk ve küçük kavramı, çocukların cezai ve hukuku ehliyetleri, çocukların isnat kabiliyeti, çocukların haksız fiil sorumluluğu, kamu hukuku ve özel hukukta yer olan bütün hukuk dallarının çocukla ilgili düzenlemeleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HKS307 Mesleki Yabancı Dil III Güz 2 3

Mesleki Yabancı Dil III dersi kapsamında, Eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve medeni usul hukukuna ilişkin temel kavramlar yabancı dilde tanıtılmaktadır.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS309 AİHM ve Yargı Hukuku Güz 2 2 3

AİHM ve Yargı Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kuruluşu, yapısı, organları, mahkemeye başvuru ve mahkemenin karar süreci, mahkeme kararlarının ülkelerin iç hukuklarındaki etkileri, insan hakları hukukunun temel tartışma konuları ve yöntemleri, ‘hakların ihlali” kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar, insan hakları hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma metinleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS311 Genel Hukuk Tarihi Güz 2 2 3

Genel Hukuk Tarihi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Uygarlığın gelişmesi sürecinde, gelenek göreneklerin hukuk kurallarına dönüşmesi aşamaları, antik hukuklar ve hukuk sistemleri.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS313 Hukuk ve Ekonomi Güz 2 2 3

Hukuk ve Ekonomi dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuk ve ekonominin tarihsel gelişimi ve temel kavramları, hukuk ve ekonomi disiplinlerinin birbirleriyle olan ilişkisi, hukuki düzenlemelerin ortaya çıkışları, yapıları, hangi süreçleri içerdikleri ve ekonomik etkileri, hukuk ekonomik analizi, hukuka ekonomik yaklaşımlar, sosyal maliyet problemine yeni bir bakış, mülkiyetin ekonomisi, eşya hukukunun ekonomik temelleri, soyut mülkiyet olarak fikri mülkiyetin ekonomik temelleri, haksız fiilin ekonomisi; sağlığa ve yaşam riskine değer biçmek, ceza hukukunun ekonomisi, suça ve cezaya ekonomik yaklaşım.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 315 İmar Hukuku Güz 2 2 3

İmar Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır:  İmar planları, plan hiyerarşisi, planlama ilkeleri, ifraz ve tevhit işlemleri, imar ruhsatı ve inşaat ruhsatı verme süreci, yapılaşma, yapı kullanım izni, imar konularıyla ilgili idari ve yargısal başvuru, imar hukuku ve şehir planlaması ile gayrimenkul mülkiyeti arasındaki ilişkiler, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumluluk alanları, toprak mülkiyeti çerçevesinde kamulaştırma ve özelleştirme, doğa ve kültür varlıklarının korunması, turistik ve organize sanayi bölgelerine ilişkin düzenlemeler ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde uyulması.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 317 Introduction to Common Law Güz 2 2 3

Introduction to Common Law dersi kapsamında ABD ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanmakta olan Common Law hukukuna ilişkin temel kavramlar İngilizce olarak anlatılacaktır.  tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

VI. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 302 Eşya Hukuku II Bahar 3 4

Eşya Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Mülkiyet; konusu, kapsamı, muhtevası, mülkiyet hakkının korunması; kamu hukuku alanında, özel hukuk alanında, istihkak davası, müdahalenin meni davası, mülkiyet çeşitleri; paylı mülkiyet, elbirliği halinde mülkiyet, gayrimenkul mülkiyeti, menkul mülkiyeti, sınırlı ayni haklar; genel bilgiler, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, gayrimenkul rehni, menkul rehni.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 304 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) Bahar 4 5

Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) şu konular anlatılmaktadır: İş görme borcu doğuran sözleşmeler; hizmet, istisna, neşir (Yayın), vekalet ve vekalet benzeri hukuki ilişkiler, saklama borcu doğuran sözleşmeler; vedia sözleşmesi ve benzeri hukuki ilişkiler, kişisel teminat sözleşmeleri; kefalet, garanti, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler; kumar ve bahis, kaydı hayat ile irat, ölünceye kadar bakma, ortaklık sözleşmeleri, adi ortaklık.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 318 Ticaret Hukuku II (Şirketler) Bahar 3 4

Ticaret Hukuku II (Şirketler) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Ortaklık hakkında genel bilgiler, adi ortaklık, ticaret ortaklıkları hakkında genel hükümler, kolektif ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, komandit ortaklıklar, kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, anonim ortaklıklar; genel bilgiler, kuruluşu, işleyişi, pay kavramı, pay sahiplerinin hukuki durumu, anonim ortaklıklarla ilgili menkul kıymetler, sözleşme değişiklikleri, ortaklığın hesapları, sona erme ve tasfiye, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, komandit ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi,   limited ortaklıklar; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi, kooperatifler. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 308 Medeni Usul Hukuku II Bahar 3 4

Medeni Usul Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: İhtiyati tedbir, kanun yolları; temyiz, karar düzeltme, kesin hüküm, yargılamanın iadesi, yargılama harç ve giderleri; dosya giderleri, tanık giderleri, avukat ücretleri, özel yargılama usulleri, seri yargılama usulü, basit yargılama usulü, özel mahkemeler; iş mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması, tahkim; tahkim sözleşmesi, hakem, tahkim yargılaması usulü, hakem kararlarının icrası, hakem kararlarına karşı kanun yolları. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 310 Ceza Hukuku II (Özel Hükümleri) Bahar 3 4

Ceza Hukuku II (Özel Hükümleri) dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Umumi adap ve aile nizamı aleyhine işlenen suçlar; ırza geçmek, ırza tasaddi, küçüklerle cinsi temas, evlenmek vaadiyle kızlık bozmak, hayasızca hareketler; söz atma, sarkıntılık, kaçırmak, alıkoymak, şahıslara karşı suçlar; adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme, mala karşı işlenen suçlar; nası ızrar, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, yağma, menkul mal yağması, senet gaspı, tevdie icbar suçu. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 312 İdari Yargılama Hukuku II Bahar 2 3

İdari Yargılama Hukuku II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: İdari işlemlerin tanımı, özellikleri, öğeleri ve türleri, idari işlemlerin oluşumu ve uygulanması, idari işlemlerin yarattığı sonuçlar, idari eylemler, idari sözleşmeler, idarenin mali sorumluluğu, idarenin kusura dayanan sorumluluğu, kusursuz sorumluluk halleri, sorumluluğun koşulları, sorumluluğun kaldıran ve azaltan durumlar, idari yargılama usulü, idari yargının görev alanı, idari yargı kuruluşları, dava türleri ve özellikleri, dava açmanın sonuçları, yürütmenin durdurulması, yargılama ve karar. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi
HK 314 Mali Hukuk II Bahar 3 4

Mali Hukuk II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Gelir vergisi; gelirin tanımı, gelir türleri, yükümlülük biçimleri, ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar, verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi, kurumlar vergisi; konusu, mükellefleri, istisna ve muafiyetler, verginin matrahı, beyan, tarhiyat ve ödeme, katma değer vergisi, emlak vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, Türk vergi sistemindeki diğer vergiler.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HK 316 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II Bahar 3 3 4

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Hukuk sosyolojisinin konusu, toplum ve hukuk ilişkisine yönelik hukukçu ve sosyolog yaklaşımları, toplumsal düzen ve insan kişiliği, kültür ve toplumsal normlar, toplum kültürü ve bireyin kişiliği, hukuk ve toplumsal düzen, hukuk ve ideoloji, hukuk politikası ve hakim, hukuksal gelişme ve hukuksal değişme, hukukun reform amaçlı olarak araçsal kullanımı. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 302 Rekabet Hukuku Bahar 2 2 3

Rekabet Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Rekabet hukuku hakkında genel bilgiler, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu davranışlar, anlaşma, uyumlu davranış, işletme birliği kararları, muafiyet, hakim durumun kötüye kullanılması, hakim durumun saptanması, kötüye kullanma, birleşme ve devirler, çeşitleri, yasaklanma usulü, rekabeti sınırlayıcı uygulamaların yaptırımı, cezai yaptırımlar, hukuki yaptırımlar, kanunu uygulayacak makamlar, Rekabet Kurulu, mahkemelerin yetkisi, inceleme ve araştırma usulü, soruşturma, Kurul’un alabileceği kararlar, Kurul kararlarının yargısal denetimi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 304 Karşılaştırmalı Hukuk Bahar 2 2 3

Karşılaştırmalı Hukuk dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Dünya hukuk çevreleri, Avrupa sözleşme hukuku (sözleşmelerin kurulması, geçerliliği ve içeriği, sözleşme öncesi görüşmeler ve sözleşmenin kurulması, sözleşmenin içeriğinin belirlenebilirliği, sözleşmenin ciddiyeti, şekil koşulu, hukuki işlem ehliyeti, sözleşmelerin yorumu, sözleşme özgürlüğünün sınırı, kanuna ve ahlaka aykırı sözleşmeler, hata, hile ve tehdit) üçüncü kişilerin sözleşmeye katılması, sözleşmelerin sona ermesi. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

 

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 306 Atipik Sözleşmeler Bahar 2 2 3

Atipik Sözleşmeler dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Türk hukukunda kanuni düzenlemeye konu olmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülenler; lisans sözleşmeleri, factoring, joint venture, franchising, know-how, yönetim(management), pool contract sponsorluk, gezi sözleşmeleri, bu sözleşmelerin yapılışı, hükümleri, geçersizliği ve bu sözleşmelerden doğan haklar. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 308 Mesleki Yabancı Dil IV Bahar 2 2 3

Mesleki Yabancı Dil III dersi kapsamında, ceza hukuku, idari yargılama hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi ile mali hukuka ilişkin temel kavramlar yabancı dilde tanıtılmaktadır. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 310 İslam Hukuku Bahar 2 2 3

İslam Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: İslam eşya hukuku ile borçlar hukuku kapsamında mal kavramı, malın çeşitleri, hak kavramı ve hakkın çeşitleri, bu çeşitliliğin akitlere etkisi; akit ve akdin teşekkülü, akdin konusu çeşitleri ve akitlerin feshi İslam aile hukuku kapsamında evlilik, evlilik yasakları, evlenme akdinin kuruluşu, şartları ve çeşitleri; boşanma, boşanma yetkisi, şartları, çeşitleri; nafaka, nafaka mükellefiyeti ve kimlere nafaka verileceği.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS312 Reklam Hukuku Güz 2 2 3

Reklam Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, tuzak pazarlama (ambush marketing) karşısında sponsorun haklarının korunması, reklam denetimi, telif hakları sorunları, reklamın eser niteliği, reklamda eser sahipliği, reklamların hukuka uygunluğu ve içerik denetimi, reklam ve rekabet ilişkisi.

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 314 Sağlık Hukuku Bahar 2 2 3

Sağlık Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Sağlık hakkının hukuki kaynakları, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, hasta hakları, hekim hakları, hekimin ve sağlık kurumlarının sorumluluğu, tıbbi müdahaleye rıza, tıbbi araştırmalar, meslek etiği, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartları, hastanın aydınlatılması, hekimin yükümlülükleri, hastanın yükümlülükleri, organ ve doku nakli, ilaç hukuku. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 316 Uluslar Arası Ceza Hukuku Bahar 2 2 3

Uluslar Arası Ceza Hukuku dersi kapsamında, şu konular anlatılmaktadır: Uluslar arası ceza adalet sistemi, BM bünyesinde kurulan ad hoc mahkemeler ve bu mahkemelerin vermiş olduğu kararlar, 1998 Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesinin işleyişi, görev alanı, yapısı, yargılaması ve kararlarının hukuki niteliği, uluslar arası suç fiilleri ve cezalandırma yolları, uluslar arası ceza usul hukuku. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Dersin Kodu Dersin Adı Dönemi Ders saati Ders Kredisi AKTS Kredisi
HKS 318 EU Law Bahar 2 2 3

Avrupa Birliği Hukuku dersi kapsamında, şu konular İngilizce olarak anlatılmaktadır: Avrupa Birliği’nin tarihçesi, AB hukukunun özellikleri ve üye ülkelere etkileri, kurucu antlaşmalar, değişiklik antlaşmaları, AB kurumları; AB Konseyi, AB Komisyonu, AB Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Ekonomik ve Sosyal Komite ve diğer organlar, AB karar alma süreçleri. tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031