Tez Sayfa Düzeni

İKTİSADA GİRİŞ

Ekonomi Kavramları ve Analizlerine Giriş/ Arz ve Talep Analizleri/ Firma ve Bireysel Davranış Teorileri/ Rekabet ve Tekel Piyasaları/ Refah Ekonomisi/ Cari Ekonomik Politika Problemlerinin Uygulaması/ Ürünlerin Belirlenmesi/ İstihdam/ İşsizlik/ Faiz Oranları ve Enflasyon/ Devalüasyon ve Yeniden Değerleme/ Döviz Kuru Piyasaları/ Ekonomik Kalkınma Kavramları/ Uluslararası Para Sistemleri/ Ekonomik Kalkınma Modelleri/ Uluslararası Ekonomik Konuların yanında Para ve Mali Politikaları/ Makro İktisadın Temel Modellerine Giriş ve Türkiye ve Yabancı Ekonomilerin deneyimleri ile ilkelerin gösterimi.   Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

İŞLETME

İşletme İle İlgili Temel Kavramlar/ Ticari Kuruluşların Yeri ve Büyüklüğü üzerine Kararlar/ İşletmelerin Sınıflandırılması/ Temel İşletme Fonksiyonları/ Yönetim Fonksiyonu/ Üretim Fonksiyonu/ Pazarlama Fonksiyonu/ Finans Fonksiyonu/ İnsan Kaynakları Yönetimi/ AR – GE.

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

Girdi Aygıtları Kullanımı/ Çevre araçları/ Windows Kullanımı/ Grafiklerle Çalışma/ Hesap Tablosu/ Veri Tabanı/ Sabit diskin bakımı/ Dosya ve Klasör İşletimi/ Yazılım Yükleme ve Kaldırma.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Toplumsal Davranış Kuralları/ Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Arasındaki Farklılıklar/ Hukuki kurumlar/ Haklardaki Değişkenlik/ Yasal Yaptırımlar/ Yasal Yorumlar.

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Sosyal Bilimler ve Tarihin Önemi/ Politika Biliminde Temel Kavramlar (Ulus/ Devlet/ Egemenlik/ Hukuk/ Ekonomiler ve Sınıflar/ İnkilâp)/ Politika Biliminde Türk İnkilâplarının Önemi/ 18. ve 19. Yüzyıllarda Dünya Politika Tarihinin Temelleri/ 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun Politik Tarihinin Temelleri.

TEMEL MATEMATİK

Fonksiyonlar [Tanım Kümesi/ Doğrusal ve Lineer Fonksiyonlar/ İkinci Dereceden Fonksiyonlar (Parabol)/ İlave Basit Fonksiyonlar (Polinom ve Rasyonel/ Üstel ve Logaritmik)/ Ekonomi ve İşletme Uygulamaları]/ Analitik Geometri/ Limit ve Süreklilik (Polinom Fonksiyonlarının Limiti/ Tek Taraflı Limitler ve Süreklilik)/ Türevleme [Türev/ Türevleme Teknikleri/ Değişim ölçüm aracı olarak türev / Zincir Kuralı/ Kısmi Türevleme/ Yüksek Dereceden Türevin İktisadi ve İşletme (Marjnal Analiz) Uygulamaları]/ Grafikleme ve Optimizasyon ( Çizgiler/ Birinci Dereceden Türev Testi).

TÜRK DİLİ I

Türk Dili Dersine ve Niteliklerine Giriş/ Amaçları ve Değerlendirme Biçimleri/ Diğer Dersler İçindeki Yeri ve Önemi/ Dil Nedir?/ Konuşma Dili/ Yazı Dili ve Diğer Şekilleri. Dillerin Doğuşu/ Diller Hakkındaki Teoriler ve Düşünceler/ İnsan ve Toplum Hayatındaki Önemi; Dile Sevgi – Saygı/ Türkçe’nin Yeryüzündeki Diller Arasındaki Yeri/ Türkçe Üzerindeki Çalışmalar, Özelliği ve Güzelliği/ Türk Dili’nin Tarihi Gelişmesi ve Devreleri/ Gelişmiş Dilin Kelime Serveti, Kelime Çeşitleri ve Gelişmiş Bir Dilin Kolları İle Türkçe’nin Lehçe, Şive ve Ağızları / Yazı Dilinin Tasnifleri, Genel Özellikleri/ Türk Edebiyatı, Nesri, Şiiri / Tarih Boyunca Türkçe’de Kullanılan Başlıca Alfabeler / Türk Dili’nin Bugün ve Yayılan Alanlardaki Konumu/ Dil Bilgisinin Bölümleri/ Ses/ İnsan Sesinin Teşekkülü ve Çeşitleri/ Ünlü ve Ünsüz Özellikleri, Sınıflandırılmaları/ Türkçede Ses, Vurgulama, Söz Sanatları ve Diksiyon/ Özet, Dilekçe, Mektup, Telgraf…

GÜZEL SANATLAR

Anadolu Uygarlıkları: Tarih Öncesi ve Hitit/ İlk Demir Çağı Geç Hitit / Yunan ve Roma / İstanbul’da Bizans Sanatı/ Erken İslam Sanatı/ Selçuklu Mimarisi/ Türkmen Beylikler Dönemi Mimarisi/ Erken Osmanlı Sanatı/ Klasik Osmanlı Sanatı/ Geç Osmanlı Mimarisi/ Osmanlı Sarayları/ (Geleneksel Türk sanatı; Minyatürleri/ tezhip sanatı/ vs.). Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE ) I

İktisadi Faaliyet/ Ekonomi Bilimi/ Farklı Ekonomi Sistemleri/ Ekonomi Özgürlüğünün Kısıtlanması/ Ekonomi Kontrol Merkezi/ Karma Ekonomiler/ Fayda ve Fiyatlar/ Arz ve Talep/ Bazı Ekonomi Yasaları/ Emek ve Sermaye/ Pazarlar ve Tekel Piyasalar/ Açık Piyasa/ Para ve Banka.

MİKRO İKTİSAT

Tüketici Davranışları ve Tatmini/ Tüketici Dengesi/ Kar Maksimizasyonu/ Fiyat Tüketim Eğrisi ve Talebi/ Talep Elastikiyeti/ Üretici Davranışları/ Üretici Dengesi/ Verimlilik Analizi ve Ürün Eğrisi/ Fiyat Teorisi/ Piyasalar/ Tekel Piyasa/ Tekel Piyasa ve Fiyat Farklılaştırması/ Tekelci Rekabet ve Oligopol. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

FİNANSAL MUHASEBE

Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe/ Ticari İşlemlerin Ölçümü ve Kayıtı/ İşlemleri Kayıtı: Hesap/ Borç ve Alacak Kuralları/ Çift Kayıt Sistemi/ Temel Muhasebe Eşitliği/ Mizan/ Mali Durum Tabloları: Bilanço ve Gelir Tablosu/ Bir Ticari İşletme için Stokların Alış ve Satış Kayıtları/ Dönen Varlıklar/ Duran Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar/ Bonolar/ Öz Sermaye: Şirket Sermayesi/ Dağıtılmamış Karlar/ Yedekler/ Yeniden Değerleme Fonu. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

BORÇLAR HUKUKU

Şözleşmelerin Çeşitleri ve Kavramları/ Akdi Yükümlülük/ Sözleşme Sorumluluğu/ Sözleşmelerin Feshi/ Haksız Fiiller/ Haksız Zenginlik ve Mülkiyet/ Özel Borç İlişkileri/ Borçların Devir ve Transferi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası Sistem ve Etmenleri/ Uluslararası Politikalarda Devletler ve Stratejileri/ Uluslararası İlişkilerde Temel Kurumsal Yaklaşımlar/ Realizm-Yeni Realizm/ İdealizm-Yeni İdealizm/ Evrensellik.Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

İŞLETME MATEMATİĞİ

Yüzdeler Hakkında Problemler/ Karların Hesaplanması/ Maliyet ve Satış Fiyatları/ Ortalamalar/ Faiz Problemleri/ İskonto Problemleri/ Peşinat Problemleri. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ ll

19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Siyasal Düşüncesi/ Türk İstiklal Savaşı Tarihi (Askeri Hareketler ve 1918’den 1923’e kadar Yabancı ve Yerli Politika ile ilgili olarak)/ Türk İnkilâb Tarihi ( 1923’den 1938’e kadar Yabancı ve Yerli Politika ile ilgili olarak)/ Çağdaşlaşma ve Etkileri( Kültürel/ Eğitim/ Sosyal)/ Modern Türkiye’nin Politikaları.

TÜRK DİLİ II

İmlâ ve Noktalamalar / Düşünce Yolları / Kompozisyon ve Çeşitleri / Yazılı ve Sözlü Kompozisyonda Dikkat Edilecek Noktalar / Anlatım Yolları / Düşünceyi Geliştirme Yolları / Anlatım Ağızları / Anlatım Bozuklukları (Yanlışları) / Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri / Eksik Öğeli Cümleler / Kelime, Türkçe’de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri / Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe’deki Bütün Ekler / Nesir ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri / Türkçe’de Kelime Grupları, Cümleler ve Cümle Tahlilleri / Yerli ve Yabancı Edebi Metinler / Yazılı, Sözlü Anlatım Çalışmaları. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

GÜZEL SANATLAR II

Batı Sanatı; Ortaçağ Sanatı/ İtalya’da Rönesans / İtalya Dışında Rönesans / 17. ve 18. Yüzyılların Sanatları/ 18. ve 19. Yüzyılların Sanatları/ 20. Yüzyıl Sanatı.

MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE ) II

İşletme’de Temel Etkenler/ Organizasyonların Yasal Biçimleri/ Üretim/ Fabrika Düzeni/ Kişisel. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MAKRO İKTİSAT I

Makro İktisada Giriş/ Milli Gelir Muhasebesi (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Yurtiçi Safi Hasıla/ Reel ve nominal GSYIH/ Fiyat Endeksleri)/ Tüketim ve Tasarruf (Tüketim ve Tasarrufun Yaşam Dönemi Teorisi/ Tüketim Düzeyini Belirleyen Gelir)/ Yatırım Harcamaları/ Para Talebi (Paranın Fonksiyonları/ Para Talebi: Teori/ Paranın Dolaşım Hızı ve Miktar Teorisi)/ Emek Piyasası. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Temel Terimler ve Tanımları/ Yönetim Anlayışının Kuruluşu (Klasik Bakış Açısı/ İnsancıl Bakış Açısı/ Yönetim Bilimi Bakış Açısı/ Çağdaş Yaklaşımlar/ Son Eğilimler)/ Yönetimin Çevresi (Evrensel Çevre Yönetimi/ Yönetimsel Ahlak Bilimi ve Birleşmiş Sosyal Sorumluluk)/ Yönetimin Fonksiyonları (Planlama/ Örgütleme/ Yöneltme/ Kontrol). Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

İSTATİSTİK

Dağılma Ölçüleri (Aritmetik Ortalama/ Geometrik Ortalama/ Harmonik Ortalama/ Medyan/ Mod/ Varyans)/ Verilerin Çeşitleri/ Çizimler/ Frekans Dağılımları/ Olasılık Teorisine Giriş/ Koşullu Olasılık/ Bayes Teorimi/ Özel Olasılık Dağılımları/ Örnekleme ve Populasyon/ Hipotez Testi. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Bazı Temel Sosyolojik Kavramlar/ Sosyal Yapı/ Sosyal Durum/ Sosyal Değişme/ Sosyal Gelişme/ Sosyolizasyon/ Aile/ Eğitim/ Neoklasik İktisat ve İktisat Sosyolojisi Arasındaki Farklar/ Sosyal gömülülüğün temel kavramları / Karl Polayni/ Ekonomik İnsan Kavramları/ Rasyonellik/ Sınırlandırılmış Rasyonellik/ Max Weber/ Sanayileşme ve onun Sosyal Etkileri ve Ekonomik Kalkınma/ Kapitalizm ve Aşamaları / Piyasa Ekonomisi/ Tüketim Toplumunun Artışı/ Tüketimin Sosyolojik Teorileri/ Ekonomik Eşitsizlik-Yoksulluk/ Sosyal Sermaye/ Küreselleşme. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku’nun Genel İlkeleri, Ticaret İşletmesi/ Tacir/ Ticari Senetler ve Çeşitleri/ Poliçe/ Bono ve Çekler.

MUHASEBE DEĞERLEME ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

Mali Durum Tabloları/ Değerleme Kavramları ve Metodları/ Aktif Hesapların Değerlemesi (Nakit ve Nakit Eşitlikleri/ Menkul Kıymetler/ Alacaklar/ Stoklar/ Maddi Varlıklar/ Maddi Olmayan Varlıklar)/ Pasif Hesapların Değerlemesi (Borçlar/ Bonolar)/ Kiralama/ Mali Durum Tablolarının Konsolidasyonu. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA

İşletme’de Temel Etkenler/ Organizasyonların Yasal Biçimleri/ Üretim/ Fabrika Düzeni/ Kişisel. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MAKRO İKTİSAT II

Merkez Bankası/ Para/ Faiz ve Gelir ( Mal Piyasası ve IS Eğrisi/ Varlık Piyasaları ve LM Eğrisi)/ Uluslararası Bağlantılar (Dış Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları/ Döviz Kuru Dış Ticaretleri/ Sermaye Hareketliliği/ Mundell-Fleming Modeli)/ Toplam Talep ve Arz/ Para ve Mali Politika/ Enflasyon ve İşsizlik ( Enflasyon ve İşsizlik Arasında Değiş Tokuş/ Enflasyon ve İşsizliğin Maliyeti/ Enflasyonu Düşürmek için Alternatif Stratejiler). Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MALİYET MUHASEBESİ

Temel Maliyet Kavramları/ Maliyetlerin Sınıflandırılması/ Sipariş Maliyeti Sistemi/ Safha Maliyet Sistemi/ Birleşik Maliyet Sistemi/ Yeni Üretim Çevresi ve Maliyet Yönetimi.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgüt ve Yönetim Kuramında Başlıca Yaklaşımlar/ İşlev Alanı/ rol davranışı/ Soysal Kuruluşlar/ Algılama/ Davranışlar/ Kişilik/ Öğrenme/ Gruplar/ Liderlik/ Karar Alma/ İletişim/ Motivasyon. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli Evrak Kavramı ve Çeşitleri/ Kıymetli Evrakın Kayıp ve İptali/ Poliçelerin Çeşitleri/ Bono ve Çekler/ Kıymetli Evrakların başka birine nasıl verileceği/ Bu araçların söz konusu olduğu parayı ödeme ve ödememenin sonuçları. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MALİYE

Hükümet Faaliyetlerinin Mantıksal Temeli/ Kamu Harcamaları/ Kamu Gelirleri/ Bütçeleme Sistemleri/ Hükümetlerarası Mali İlişkiler.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Anlamı/ İnsan Kaynakları Yönetiminde Temel Kavramlar/ İş Analizi/ İnsan Kaynakları Planlaması/ İş Gören Bulma ve Seçme Süreci/ Oryantasyon ve Eğitim/ Performans Değerlendirme/ Kariyer Yönetimi ve Planlaması/ İş Değerlendirme/ İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Sistemleri. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE ) III

Pazarlama/ Dağıtım/ Promosyon/ Mali Durum Tabloları/ Uluslararası İşletme/ Bilgisayar. Bitirme tezi,Özel Ders,tez sorgulama ,tez sunumu ,tez savunması ,tez sayfa düzeni ,tez sunumu örnekleri ,tez sonuç örneği ,tez sonuç bölümü ,tez savunması nasıl olur ,tez tarama

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031