Tez Yazım Kılavuzu

 

   LİSANSÜSTÜ

 

  TEZ YAZIM KILAVUZU
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

1. GİRİŞ

1

2. TEZİN BÖLÜMLERİ

1

2.1. Ön Bölüm Başlıkları

1

2.2. Ana Bölüm Başlıkları

3

2.3. Son Bölüm Başlıkları

3

3. BİÇİM STANDARTLARI

4

3.1. Kullanılacak Kağıdın Nitelikleri

4

3.2. Yazım Ortamı ve Yazıların Niteliği

4

3.3. Sayfa Düzeni

4

3.3.1. Kenar boşlukları

4

3.3.2. Satır aralıkları

5

3.3.3. Sayfa numaraları

5

3.4. Yazım Kuralları

6

3.4.1. Bölüm başlıkları

6

3.4.2. Kapak ve iç kapak sayfası

6

3.4.3. Kabul ve onay sayfası

6

3.4.4. İçindekiler

6

3.4.5. Simgeler ve kısaltmalar dizini

7

3.4.6. Çizelgeler/şekiller/resimler dizini

7

3.4.7. Ekler

7

3.4.8. Ana ve son bölüm başlıkları altındaki metin yazımında uyulacak kurallar

8

3.4.8.1. Anlatım

8

3.4.8.2. Alt başlıkların oluşturulması

8

3.4.8.3. Metin içinde kaynak gösterme

9

3.4.8.4. Simgeler ve kısaltmalar

11

3.4.8.5. Birimler

12

3.4.8.6. Çizelgeler/şekiller/resimler

12

3.4.8.7. Eşitlikler

13

3.4.8.8. Dipnotlar

13

3.4.8.9. Özet ve İngilizce özet (summary)

13

3.4.8.10. Diğer kurallar

14

3.4.8.11. Kaynakların sıraya konulması

14

3.4.8.12. Kaynakların yazımı

15

4. KAYNAKLAR

19

5. EKLER

19

 

1. GİRİŞ

Bu kılavuzun amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlarda hazırlanacak olan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim, içerik ve bilimsel yazım kuralları bakımından birlikteliği sağlamaktır.

2. TEZİN BÖLÜMLERİ

                Tez, ön, ana ve son bölüm olmak üzere üç bölümden oluşur (Çizelge 1).

Çizelge 1. Tezin bölümleri

Ön bölüm başlıkları

Ana bölüm başlıkları

Son bölüm başlıkları

Tez Kapağı ve İç Kapak Sayfası

i. Kabul ve Onay Sayfası

ii. Önsöz

iii. İçindekiler

iv. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini*

v. Çizelgeler Dizini*

vi. Şekiller Dizini*

vii. Resimler Dizini*

viii. Ekler Dizini*

1. Giriş

2. Gereç ve Yöntem

3. Bulgular

4. Tartışma

5. Sonuç

Özet

Summary

Kaynaklar

Özgeçmiş

Teşekkür*

 

 

 

* Gereksinime bağlı olarak hazırlanır

2.1. Ön Bölüm Başlıkları

Dış kapak ve iç kapak sayfası

Ön ve arka kapak kartonu 21,0 x 29,7 cm boyutlarında, en az 180 g beyaz bristol olmalıdır. Tezin ön kapağı ile arka kapağı yüksek lisans tezlerinde siyah renkli, doktora tezlerinde bayrak kırmızısı cilt bezi ile sırtlanmalıdır.

İç kapak sayfası dış kapak sayfası gibi hazırlanır ancak iç kapakta üniversite logosu yer almaz.

Kabul ve onay sayfası

Tezin başarılı kabul edildiğini belirten ifadenin, tarihin ve tez jüri üyelerinin kurum, unvan, ad, soyad ve imzasının bulunduğu bölümdür. Tezin gerek oy birliği gerekse oy çokluğu ile kabul edildiği her iki durumda da kabul ve onay sayfasında sınavı yapan tüm jüri üyelerinin imzası bulunmalıdır. Kabul ve onay sayfa örneği Ek 3’deki örneğe uygun hazırlanmalıdır.

Önsöz

                Yazarın tez ile ilgili görüşlerinin, ek bilgilerin verildiği bölümdür. Önsöz kısmında çalışmanın yapılmasına olumlu ve olumsuz katkıları olan etkenler belirtilebilir. Tez çalışması bir proje kapsamında yapılmış ise projenin ve ilgili kurumun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Bu sayfanın “ÖNSÖZ” biçimindeki başlığı, metin bloğu üst sınırından iki aralık bırakıldıktan sonra büyük harflerle, koyu ve ortalı olarak yazılmalı, sayfa metni ise 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

İçindekiler dizini

İç kapak dışındaki tüm özel sayfalarda yer alan ön, ana ve son bölüm başlıkları ile ana bölüm başlıklarındaki alt bölüm başlıklarının sayfa numaraları ile birlikte yer aldığı bölümdür. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının karşısına o başlığın tez içerisindeki başlangıç sayfasının numarası yazılır.

Simgeler ve kısaltmalar dizini

Tez metni içinde geçen standart simgelerin/kısaltmaların veya metin içinde yinelenmesi nedeniyle okuma/anlama akıcılığını bozan sözcük veya sözcük grupları için yapılan kısaltmaların, açık yazılışları ile birlikte alfabetik sıralı bir dizin halinde gösterildiği bölümdür.

Çizelgeler/şekiller/resimler dizini

Tez metni içindeki konuların veya araştırmada elde edilen verilerin daha düzenli ve anlaşılır şekilde anlatılmasını sağlayan çizelgeler, şekiller veya resimlerin kendilerine ait numaraları ile bulundukları sayfanın, sıralı bir dizin halinde gösterildiği bölümdür.


 

Ekler dizini

Tez metni içinde verilmeyen, ama tezin bütünlüğü açısından metnin sonunda verilmesi gerekli görülen çizelge, şekil, yazı gibi ayrıntı bilgilerin bulunduğu bölümdür.

                2.2. Ana Bölüm Başlıkları

Giriş

Çalışmanın amacı, önemi, kapsamı (sınırlılıkları ve sayıltıları) ile konuyu hazırlayıcı bilgilerin verildiği bölümdür.

Bu bölümde:

Problemin Tanımı ve Önemi

Araştırmanın Amacı

Genel Bilgiler

gibi alt başlıklar olabilir

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın yapıldığı yer ve koşullarının, araştırma materyalinin, çalışmanın amacına ulaşabilmesi için kullanılan gereçlerin (evren ve örneklem, araştırma modeli) tanıtıldığı ve uygulanan yöntemlerin (verilerin toplanması ve değerlendirme şekilleri) açıklandığı bölümdür.

Bu bölümde:

Araştırmanın Şekli

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri

Araştırmanın Zamanı

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmaya Alınma ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri

Veri Toplama Araçları

Ön Uygulama

Verilerin Toplanması

Verilerin Değerlendirilmesi

Değişkenler

Bağımlı Değişkenler

Bağımsız Değişkenler

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın Güçlükleri

Araştırmanın Etik Yönü

gibi alt başlıklar olabilir

Bulgular

Çalışma sonucunda elde edilen bulguların, çizelge/şekil/resim gibi anlatım araçlarından da yararlanılarak verildiği bölümdür.

Tartışma

Çalışmanın bulguları ile bulgulara dayalı çıkarımların literatür bilgileri/verileri ile karşılaştırıldığı, kaynaklara uyup uymama nedenlerinin tartışıldığı, yorumlandığı ve bir sonuca varıldığı bölümdür.

Sonuç

Çalışmadan elde edilen sonuçların öz olarak açık biçimde yazıldığı, çalışma sonucunda ortaya konan, uygulamaya veya bundan sonra konu ile ilgili çalışacaklara yönelik önerilerin belirtildiği bölümdür.

                2.3. Son Bölüm Başlıkları

Özet

Çalışmanın amaç, gereç ve yöntem, bulgu ve sonuçları ile anahtar kelimelerin öz olarak verildiği bölümdür. Özetin başında çalışmayı yapan kişinin soyadı, adının ilk harfi ve tezin türkçe adı yazılmalıdır.

Özet içerisinde “amaç”, “yöntem”, “sonuç” gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır.

Summary

Türkçe özetin İngilizce çevirisinin yer aldığı bölümdür.

Çalışmayı yapan kişinin soyadı, adının ilk harfi ve tezin İngilizce adı yazılmalıdır [Ör.: Görkem G. The effects of resveratrol on myokardial iskemia-reperfusion injury in Wistar rats].

Kaynaklar

Tezin hazırlanmasında yararlanılan tüm kaynakların alfabetik sıraya göre yer aldığı bölümdür [Bkz. 3.4.8.12].

Teşekkür

İstenildiği taktirde, tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan veya doğrudan ilgili olmadıkları halde olağan görevleri dışında katkısı bulunan kişi ve kuruluşlara kısa ve öz biçimde teşekkür edildiği bölümdür.

                BİÇİM STANDARTLARI

              3.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği

Tezin yazılacağı kağıtlar; A4 21×29.7 cm boyutlarında, 80 g birinci hamur, beyaz kağıt olmalıdır.

              3.2. Yazım Ortamı ve Yazıların Niteliği

Tezin metni, bilgisayar ortamında “Times New Roman” yazı tipi ile 12 nk büyüklüğünde yazılmalıdır. Gerektiğinde çizelge içi ve şekil içi yazılarda ana metindekinden daha küçük (10 veya 11 nk büyüklükte) harfler kullanılabilir. Eşitlikler normal metin nksu, dip notlar ise 10 nk ile yazılmalıdır. Ön, ana ve son bölüm başlıkları 14 nk harf büyüklüğü ile yazılmalıdır.

Kapaktaki tez başlığında 16 nk, başlık dışında 12 nk harf büyüklüğü kullanılmalıdır.

3.3. Sayfa Düzeni

3.3.1. Kenar boşlukları

Her sayfanın sol kenarında 3 cm, üst, alt ve sağ kenarında 2,5 cm, kapağın ise her kenarından üçer cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar, çizelgeler, şekiller, resimler metin bloğu dışına taşmamalıdır. Metin, sağ ve sol sınırlara yaslanarak hizalanmalıdır.

 

            Satır aralıkları

Tezde yer alan ön, ana ve son bölüm başlıkları metin bloğunun üst sınırından bir adet 18 nk satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarını takip eden alt başlıklar ile metin bloğu arasında bir adet 12 nk satır aralığı bırakılmalıdır. Metin bloğundaki paragraflar arasında bir adet 12 nk satır aralığı, metin bloğu sonu ile yeni alt başlık arasında bir adet 12 nk satır aralığı bırakılmalıdır.

Tezde yer alan ön, ana ve son bölüm başlıkları yeni bir sayfayla başlamalıdır. Bölüm başlıklarını takip eden alt başlıklar ile metin bloğu arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır. Metin bloğundaki paragraflar arasında 12 nk aralık, metin bloğu sonu ile yeni alt başlık arasında 12 nk aralık bırakılmalıdır.

Tezin ana metni bir buçuk satır aralığı ile yazılmalıdır.

Alt başlıklar ile başlıklardan sonra gelen metin bloğu ve metin bloğu içindeki paragraflar sol kenara göre 1.25 cm [= 1 TAB] içerden başlamalıdır. İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, Çizelgeler/Şekiller/Resimler Dizini başlıkları altındaki metin bloğu için sol kenarda boşluk bırakılmamalıdır.

Çizelge, şekil, resim, eşitlik ve anahtar kelimelerin yazımında bu ögelerden önce ve sonra bir adet 6 nk satır aralığı, çizelge üst yazısı ile çizelge arasında, şekil/resim alt yazısı ile şekil/resim arasında 6 nk satır aralığı olmalıdır.

Çizelge açıklamaları, şekil/resim alt yazıları, çizelge veya şekil içindeki yazılar ve dipnotta yer alan satırlar arasında 12 nk aralık olmalıdır.

Dipnotlar ana metinden itibaren bir adet 12 nk satır aralığı bırakıldıktan sonra 10 nk satır aralığı ile yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünün yazımında 12 nk satır aralığı kullanılmalıdır. İki kaynak arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

            Sayfa numaraları

Sayfa numaraları sayfa altında metin bloğu sağ kenar hizasına yazılmalıdır. Ön bölüm başlıklarını içeren sayfalar küçük harf Romen rakamları (i, ii, iii, iv, v,…), ana ve son bölüm başlıklarını içeren sayfalar ise 1, 2, 3, 4, 5… şeklinde numaralandırılmalıdır.

Sayfa düzenine ait örnek Ek 1’de verilmiştir.

3.4. Yazım Kuralları

3.4.1. Bölüm başlıkları

Ön, ana ve son bölüm başlıkları (İç Kapak Sayfası ile Kabul ve Onay Sayfası ifadeleri hariç) yeni bir sayfadan başlamalı ve koyu büyük harflerle ortalanarak yazılmalıdır.

3.4.2.Dış kapak ve iç kapak sayfası

Dış kapakta yukarıdan aşağıya, Adnan Menderes Üniversitesi logosu, üniversite ve enstitünün adı, anabilim dalı, tezin türü yılı ve numarası, tezin başlığı, tezi hazırlayan öğrenci ve danışmanın adı, tezin kabul edildiği yer adı ve yıl belirtilir.

Tez başlığının alt satırı kapak sayfasının ortasına gelecek şekilde yazılmalıdır. Öğrenci adını iki satır halinde yazılacak “DANIŞMAN / DANIŞMANIN ADI” takip etmelidir. Kapağın en alt satırında yer ve yıl (AYDIN- 20..) belirtilmelidir. Kapaktaki tüm yazılar ortalanarak yazılmalıdır. Kapakta kullanılacak nk büyüklüğü, tez başlığı alt satırı ile öğrenci adı, danışman / danışmanın adı ve yer-yıl ifadeleri arasındaki aralıklar ve diğer satır aralıkları Ek 2’de gösterilmiştir.

Kapakta yer alan tez numarasının ilk üçlü harf grubu, anabilim dalının kısaltılmış adını, ikinci ikili harf grubu lisansüstü programın kısaltılmış adını, üçüncü dörtlü rakam grubu tezin kabul edildiği yılı, sonda yer alan dörtlü rakam grubu ise, tezin o yıl içerisindeki sıra numarasını ifade eder.

İç kapak için, tez yazımında kullanılan normal kâğıt kullanılmalı ve iç kapak sayfasının içeriği ile sayfa düzeni, kapak ile aynı olmalıdır.

3.4.3. Kabul ve onay sayfası

Ek 3’teki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.


 

3.4.4. İçindekiler

Bu bölümde kapak sayfası dışında ön, ana, son bölüm başlıkları ile alt bölüm başlıkları eksiksiz olarak yer almalıdır. Tezde kullanılan her başlık, bu bölümde hiçbir değişiklik yapılmaksızın gösterilmelidir. Her başlığın karşısına o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılmalıdır (Ek 4).

3.4.5. Simgeler ve kısaltmalar dizini

Dizin alfabetik sıralı olarak yazılmalıdır. Simgeler arasında α, β, μ … gibi Greek alfabesinde bulunan harfler varsa, Latin alfabesindeki karşılıklarının (örneğin; α, a’nın; λ, l’nin, μ, m’nin) bulunacağı yerde sıralanmalıdır. Simge ve kısaltmanın anlamı dışında açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır. Simge ölçülebilir bir kavrama karşılık ise biriminin parantez içinde yazılması uygun olur. Tez içinde sıkça kullanılan Türkçe veya yabancı dildeki kelime grupları için kısaltma yapılabilir. Türkçe’de kullanılan yabancı dile ait kelime grubu için yapılmış kısaltmanın hem yabancı dildeki, hem de Türkçe karşılığı dizinde verilmelidir. Karşılığı Türkçe’de tam olmayan bilimsel dile ait Türkçe kelime grubu için yapılmış kısaltmanın ise yabancı dildeki karşılığı belirtilmelidir (Ek 5).

3.4.6. Çizelgeler / şekiller / resimler dizini

Ana bölüm içinde çizelge/şekil/resim kullanılması durumunda bu dizinlerin oluşturulması gerekir. Bu dizinlerde metin içindeki ile aynı olacak şekilde çizelge/şekil/resim numarası, açıklaması ve bulunduğu sayfanın numarası yazılmalıdır (Ek 6).

3.4.7. Ekler

Çizelgeler/şekiller/resimler dizinine benzer biçimde düzenlenmelidir. Ekler için rakam kullanılarak (Ek 1, Ek 2, … şeklinde) sıralama yapılmalıdır. Tez metni içinde verilen çizelgeye veya şekle ilave olarak sunulan ekin başlığında (Ek 7), çizelgeye veya şekle atıfta (Ek 1. Çizelge 3. ……. şeklinde) bulunulmalıdır. Kendi başlığı yeterli veya hiç olmayan bilgiler için ise ayrı bir ek başlığı yazılmalıdır. Her ek, ayrı bir sayfada ve sayfa ortalanarak yerleştirilmelidir. Eklerin düzenlenmesinde 3.4.8.6.’da belirtilen kurallara uyulmalıdır.

3.4.8. Ana ve son bölüm başlıkları altındaki metin yazımında uyulacak kurallar

3.4.8.1. Anlatım

Tez kolay anlaşılır bir Türkçe kullanılarak ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Metinde anlatılmak istenenler net olarak ifade edilmeli, cümleler gramer ve fikirce doğru, sade, açık ve uyumlu olmalı, uzun ve karmaşık cümlelerden kaçınılmalı, noktalama işaretleri yerinde kullanılmalıdır.

Türkçe karşılığı yerleşmiş kelimeler için Türkçe karşılığı kullanılmalı, yabancı kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bunun için Türk Dil Kurumunca çıkarılan son yazım kılavuzu esas alınmalıdır. Kullanımı yerleşmiş yabancı kelime veya terimler okunduğu gibi kullanılmalı, gerekirse orijinal yazılışları parantez içinde verilmelidir. Yaygın kullanım alanı bulmamış bilimsel kelime veya terimler ise orjinal yazılışları ile verilmelidir. Tezde kullanılan terimler, bilgilerin sunuluşu ve biçimlerde (çizelge, şekil vb), bir örneklik sağlanması gerekir. Aynı kavramı yansıtmak için tezin her yerinde aynı terimler kullanılmalıdır. Bilgilerin sunuluşunda birörneklik korunmalı, açıklamalar önce makro, sonra mikro düzeyde olmalıdır.

Yazımda, üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi tercih edilmelidir.

3.4.8.2. Alt başlıkların oluşturulması

Bölümlendirmede gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Bölüm başlıkları büyük harf ile yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük, ötekiler küçük yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden alt başlıklarda “ve, veya, ile” gibi bağlaçların ilk harfleri küçük harfle yazılmalıdır.

Zorunlu olmadıkça ikinci derece alt başlıktan daha ileri bölüm başlığı kullanılmamalıdır. Kullanılması gerekirse ilk kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük harf ile yazılmalıdır. Her dereceden bölüm başlıkları koyu yazılmalıdır.

Bölüm başlıklarını takip eden alt başlıklar ondalıklı sisteme göre numaralandırılmalıdır.


 

1. ANA BÖLÜM BAŞLIĞI

1.1.    Birinci Derece Alt Başlık

1.2.    …………..

1.2.1. İkinci Derece Alt Başlık                            

1.2.2. …………..

1.2.2.1. Üçüncü derece alt başlık

1.2.2.2. …………..

              3.4.8.3. Metin içinde kaynak gösterme

Tez içinde bir kaynağa, yazar soyadı ve kaynak tarihi (yayın yılı) belirtilerek atıfta bulunulmalıdır.

Kaynak, metindeki önermenin anlamına bir katkıda bulunmuyor ise yazar soyadı ve tarihin her ikisi de parantez içinde (a), kaynak önermenin bir parçası ise yalnızca tarih parantez içinde (b) gösterilmelidir. Yazımda “a”, “e” gibi takılar tarihe göre değil, yazar soyadına göre (c) kullanılmalıdır.

Metin içinde iki yazarlı bir kaynağa atıfta bulunurken ikisinin de soyadı araya “ve” kullanılarak yazılmalı (d), kaynak ikiden çok yazarlı ise ilkinin soyadı yazılmalı, öteki yazarlar “ve ark” kısaltması ile belirtilmelidir (e). İki ve çok yazarlı kaynaklarda “ve” ile “ve ark” kullanımları hem Türkçe hem de yabancı kaynaklarda aynı şekilde kullanılmalıdır (f).

Metin içinde, bir önerme ile ilgili olarak birkaç kaynağa birden atıfta bulunuluyor ise bu kaynaklar tarih sırasına göre dizilmeli ve kaynaklar tarihten sonra virgül konularak birbirinden ayrılmalıdır (f, g).

Örnekler :

(a)     Yapılan bir çalışmada (Metin 2005),

(b)     Morris (2001), kanatlılarda aydınlatma programlarının …..

(c)     Önol (2003)’a göre bu değişim …..

(d)     Panigrahg ve Bowes (1989), 79.6 mmol olan düzeyin …

(e)     Odabaşı ve ark (1992)’nın bildirdiği …..

(f)      Araştırıcılar (Erden 1999, Morris 2000, Odabaşı ve Çınar 2002, Bowes ve ark 2004) elde edilen sonuçların …..

(g)     Yılmaz (1985), West ve ark (1991) ile Yalçın ve Ergun (1997)’un bildirmiş oldukları …..

Konu ile ilgili kaynak veya kaynaklar, cümle ve paragraf içi ve/veya sonunda kullanıldığında parantez içinde ve tarih sırasına göre verilmelidir (h, ı).

Metin içinde bir yazar veya yazarlar grubunun aynı yılda yayınlanmış birkaç kaynağına atıfta bulunuluyor ise kaynaklar dizinindeki sıralama kaynak tarihine bitişik olarak a, b, … şeklinde işaretler konulmalı ve bu işaretlerle birlikte atıfta bulunulmalıdır (h, ı).

Örnekler :

(h) Vitamin A’nın noksanlığında protein sentezinin azalması (Porter ve ark 1986, Haq ve Chytil 1988a,b),  iştah kaybı (West ve ark 1992) ve performans düşüklüğü (Beynen ve ark 1989, Bermudez ve ark 1993) şekillenmesi nedeniyle …..

(ı) Vitamin A noksanlığında protein sentezi azalır, iştah ve performans düşüklüğü şekillenir (Porter ve ark 1986, Haq ve Chytil 1988a,b, Beynen ve ark 1989, West ve ark 1992, Bermudez ve ark 1993).

Zorunlu kalmadıkça bir yayın içinden başka bir araştırıcıya ait bilgi kullanılması yoluna gidilmemeli, orijinal kaynakların sağlanmasına çalışılmalıdır. Ancak, bütün çabalara rağmen orijinal makaleye ulaşılamazsa, o bilgiden de mutlaka yararlanılması gerekiyorsa ve yazılmadığında eksiklik hissediliyorsa fazla sayıda olmamak koşuluyla bu yola başvurabilir. Bunun için, derleme veya herhangi bir yayın içinde başka bir araştırıcıya ait bilginin tez içinde kullanımında; alındığı yayın kaynak olarak gösterilmeli ve bilgiyi sunanın adı da belirtilmelidir (j, k, l).

Örnek :

Yılmaz’ın 1985 yılında yayınladığı bir makalede; A hastalığının kesin tanısı için X enzimi analizinin gerekliliği hakkında Çınar isimli bir araştırıcıdan alınmış kaynak bilgi varsa, bu bilgi aşağıdaki şekillerde gösterilebilir:

(j) Çınar’a göre kesin tanı için X enzimi analizi gereklidir (Yılmaz 1985).

(k) Yılmaz (1985), Çınar’ın kesin tanı için X enzimi analizinin gerekli olduğunu vurguladığını bildirmiştir.

(l) Yılmaz (1985) tarafından bildirildiğine göre; Çınar kesin tanı için X enzimi analizinin gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Atıf yapılan yayınlar bir yazarın değişik tarihlerdeki yayınları ise bunların sıralaması tarih sırasına göre yapılmalıdır (m).

Örnekler :

(m) Ünaltay (1982, 1989, 1991), …..

………… (Ünaltay, 1982, 1989, 1991).

Bölümleri farklı yazarlar tarafından yazılan kitaplar için atıfta bulunulan bölüm yazar(lar)ının ad(lar)ı kullanılmalıdır.

Yazarın bir kurum/organizasyon olması durumunda atıf yapılırken kurum/organizasyon adı, varsa kısaltması kullanılmalıdır.

İnternetten sağlanan kaynaklara metin içinde yazar veya kuruluş adı ve tarih verilerek atıfta bulunulmalıdır.

Çalışmada yapılan hesaplama ve analiz işlemleri özgün bir bilgisayar yazılımı ile gerçekleştirilmiş ise bu yazılıma da tıpkı bir kitap veya makale gibi tez metni içinde atıfta bulunulabilir ve kaynaklar dizininde gösterilebilir. Yazarı belirli değil ise yazar yerine telif hakkına sahip kurum veya kuruluş adı yazılabilir.

Şekil, çizelge, resim benzeri anlatım araçları bir kaynaktan alınmış ise çizelge üst yazısı veya şekil/resim alt yazısı gibi açıklamalar içinde mutlaka kaynak belirtilmelidir.

3.4.8.4. Simgeler ve kısaltmalar

Tezde standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalara ancak çok gerektiğinde başvurulmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Ancak harfler arasına nokta konulmamalıdır (TBMM, AET, MTA vb). Kısaltma, metin içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır.

Tezde zorunlu olarak simge ve kısaltma kullanılmış ise, simge ve kısaltmaların açık yazılmış bir listesi tezin içindekiler dizininden sonra simgeler ve kısaltmalar dizini olarak verilmelidir.

3.4.8.5. Birimler

Niceliklerin anlatılmasında zorunlu olmadıkça pratik birimlerden kaçınılmalı, Uluslararası Birim Sistemine (system international, SI) ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve önekleri kullanılmalıdır (Ek 7a, 7b, 7c).

Birimi anlatan sözcüğün Türkçe veya Türkçeleşmiş bir karşılığı varsa açık yazımda bu karşılık kullanılmalı, ancak birim simgelerinin yazımında uluslararası standartlara kesinlikle uyulmalı, keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır. Örneğin, açık yazımda saniye, santimetre, litre olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sn,  sm, lt gibi keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır.

Birimi anlatan sözcük veya kısaltmadan sonra nokta konulmamalıdır (örneğin, cm. değil cm olarak yazılmalıdır).

Niceliği anlatan sayı ve birimi arasında boşluk bırakılmalıdır (örneğin, 1cm değil, 1 cm şeklinde yazılmalıdır).

                3.4.8.6. Çizelgeler / şekiller / resimler

Tez içerisinde anlatıma yardımcı olması, yazı ile anlatımda güçlük çekilen konuları daha iyi anlatması bakımından çizelgeler, şekiller, resimler konulabilir. Çizelge, şekil ve resimlerin bilgisayarda biçimlendirilmesi, ana metin içine gömülü durumda yazıcıdan çıktı alınması tercih edilmelidir. Baskı fotoğraf kullanılması durumunda, kabarıklığı önlemek amacı ile fotoğraflar ince fotoğraf kağıdına basılmış olmalıdır.

Çizelge, şekil veya resimler tez metni içinde ilk belirtildikleri sayfa veya hemen sonrasındaki sayfada yer almalıdırlar. Sayfa içinde yerleştirilecekleri alanlar metin bloğunun dışına taşmamalıdır. Aynı sayfada bu anlatım araçlarından birkaçı birden bulunabilir.

Birbirleri ile ilişkili ve aynı sayfada bulunan çizelgeler, şekil veya resimler tek bir numara altında toplanabilir ve a, b, c, d, … ile simgelenerek her biri ayrı olarak açıklanabilir.

Büyük bir çizelge birkaç sayfaya bölünmek zorunda ise, aynı çizelge numarası ve aynı başlık yine yazılmalı, çizelge numarasından sonra Devam sözcüğü yazılmalıdır.

İster cümle içinde, ister cümle sonunda parantez içinde belirtilsin Çizelge, Şekil, Resim kelimelerinin baş harfleri büyük yazılmalıdır.

Çizelgeler, şekiller ve resimlerin her birinin kendisine ait bir numarası olmalıdır. Çizelge, şekil ve resimler her bölüm içinde ve birbirinden bağımsız

olarak numaralandırılmalıdır (Çizelge 1.1., Çizelge 1.2., …. veya Şekil 3.1., Şekil 3.2a., Şekil 3.2b., …. gibi).

Çizelge/şekil/resim açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne, şekil/resim açıklamaları ise şeklin/resmin altına ortalanarak yazılmalıdır. Çizelge/şekil/resim açıklamalarında ilk kelime dışındaki kelimelerin baş harfleri küçük yazılmalıdır.

3.4.8.7. Eşitlikler

Eşitlikler ayrı bir satıra ortalı olarak yazılmalıdır. Fazla sayıda eşitlik varsa ve eşitliklere metin içinde sık sık değinilmesi gerekiyorsa eşitliklerin yazıldığı satırın sağ bloğu sonuna parantez içinde sıra ile numara verilmelidir.

3.4.8.8. Dipnotlar

Konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikte, fakat verilmesi gerekli çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satırı aşmayacak şekilde aynı sayfanın altına dip not olarak verilebilir. Metin içinde dipnot numarası, cümle içindeki ilgili kelimenin veya cümle sonundaki kelimenin bitiminde ara vermeden üst indis olarak ve noktalama işaretlerinden önce konulmalıdır. Dipnotlar, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile metinden ayrılmalıdır. Satır başında dipnot numarası üst indis olarak yazıldıktan sonra bir ara verilip dipnot yazılmalıdır.

3.4.8.9. Özet ve İngilizce Özet (Summary)

Özetin bir sayfaya sığdırılması tercih edilmeli, ancak iki sayfayı kesinlikle aşmamalıdır. Özet metninin sonunda “Anahtar Kelimeler:” başlığı açılmalı ve aynı satırda devam ederek, en fazla 5 anahtar kelime veya deyim, alfabetik sıralı olarak yazılmalıdır.

Summary kısmında, Türkçe özetin İngilizce çevirisi yer almalıdır. Başlık ve anahtar kelimeler de İngilizce olarak yazılmalıdır. Bu sayfanın başlık ve anahtar kelimelerle birlikte, içeriği ve yazım formatları Türkçe Özet ile aynı olmalıdır.

3.4.8.10. Diğer kurallar

Her kelimeden veya noktalama işaretlerinden sonra bir karakter ara verilmeli, noktalama işaretlerinden önce ara verilmemelidir. Cümle sonunda parantez içinde bir açıklama yapılması gerekiyorsa parantez işaretinden önce cümle sonuna nokta konulmamalı, nokta parantez kapatıldıktan sonra yer almalıdır.

Cümleler rakamla başlamamalıdır. Birimi olmayan tek basamaklı rakamlar yazı (altı grup, sekiz koyun gibi), çift ve daha çok basamaklı rakamlar sayı (21 adet, 60 bıldırcın gibi) ile yazılmalıdır. Uzun rakamlar dizisinden oluşan sayıların yazımında üçerli rakam gruplarını ayırmak için bir harf boşluğu tercih edilmeli (1 512 634 gibi), nokta veya virgül gibi noktalama işareti kullanılmamalıdır. Ondalık sayılarda ondalık hane başlangıcında virgül (0,56 gibi) kullanılmalıdır.

Metin içinde koyu, italik, koyu italik, altı çizili gibi biçimler rasgele kullanılmamalı, kullanımları tez konusunu oluşturan bilim alanının gerektirdiği durumlarla sınırlı kalmalıdır.

Alt ve üst indislerin yazımında normal metinden daha küçük harfler (NH3, cm3 gibi) kullanılmalıdır. Tezde bir başka kaynaktan birden fazla cümle içeren bir kısım aynı şekilde aktarılmak isteniyorsa, ana metinden ayrı yeni bir paragraf açılmalı, alıntının tümü ayıraç (“…..”) içinde yazılmalıdır.

3.4.8.11. Kaynakların sıraya konulması

Tez içerisinde verilen her kaynak, kaynaklar bölümünde kaynağın ilk yazarının soyadı harflerine göre alfabetik sıraya konulmuş olarak mutlaka yer almalıdır.

Tek yazara ait kaynak(lar), tarihi (yayın yılı) ne olursa olsun, aynı yazarın başkaları ile ortak olarak hazırladığı kaynak(lar)dan önce yazılmalıdır.

Yazar grubu tarafından hazırlanmış ilk yazarı aynı kaynaklarda, sıralama yayının yılı ve yazar sayısı dikkate alınarak alfabetik olarak yapılır.

Aynı yazar grubu tarafından hazırlanmış birden fazla kaynak varsa tarih sırası esas alınmalıdır.

Aynı yazar grubunun aynı yılda hazırlanmış birden fazla kaynağı varsa, tarihe bitişik olarak a, b, c,… şeklinde harfler kullanılmalı ve metin içinde kaynak gösterilirken bu harfler belirtilmelidir.

Kitap türü bir kaynağın editör(leri) ile kaynak gösterilecek bölümün yazarları farklı ise bölüm yazarlarının adı dikkate alınmalıdır.

Yazarın bir kurum/organizasyon olması durumunda yazar adı yerine kurum/organizasyon adı (varsa önce kısaltması) göz önünde bulundurulmalıdır. Metin içinde kaynak gösterilirken kurumun/organizasyonun kısaltması veya simgesi kullanılmalıdır.

Yazarın belirsiz olması (editörel yazılar) durumunda doğrudan makale adının ilk kelimesindeki harfler dikkate alınmalıdır.

3.4.8.12. Kaynakların yazımı

Her kaynak satırbaşından yazılmaya başlanmalı, diğer alt satırlar içerlek olmamalıdır.

Yazar soyadı tam ve ilk harfi büyük olarak yazılmalı ve bunu büyük harfle yazılmış adının baş harfi izlemelidir. Yazarın birden fazla adı varsa baş harfleri birbirine bitişik ve büyük harfle yazılmalıdır.

Kaynak çok yazarlı da olsa, bütün yazarların adları yazılmalı, dizinde “ve”, “and”, “ve ark”, “et al” gibi kısaltmalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

Birden fazla yazar adı varsa iki yazar adı virgül ile birbirinden ayrılmalı, bunun dışında noktalama işareti kullanılmamalıdır.

Yazar adı/adlarını makale başlığı/kitap adı izlemelidir. Makale başlığının birinci kelimesi ve özel isimler dışında diğer kelimelerin ilk harfleri küçük yazılmalıdır. Kitap adı yazılırken bağlaçlar (ve, veya, ile vb.) dışında tüm kelimeler büyük harfle başlanılarak yazılmalıdır.

Makale başlığını dergi adı, yayın yılı, cilt ve sayfa numaraları izlemelidir. Dergi adı kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. Dergi adını izleyen yayın yılından sonra “;” işareti ve bunu izleyen cilt sayısından sonra “:” işareti konulmalıdır. Dergi sayısının yazılması gerekli ise cilt numarasını takiben ve araya virgül konulmadan parantez içinde verilmelidir. Cilt numarasından sonra’’:’’ işareti kullanarak makalenin sayfa numaraları belirtilmelidir. Makalenin başlangıç ve bitim sayfa numaraları arasında “-” işareti bulunmalı, rakamlar ile “-” işareti arasında ara verilmemelidir (a).

Kitap adını ise, baskı sayısı (varsa),   basım yeri, yayın evi adı, yılı ve sayfalar izlemelidir. Baskı sayısı tek tipte (Türkçe için “2. Baskı”, İngilizce için “2nd Ed.” gibi) yazılmalıdır. Yayınevi adı, kitapta yer aldığı şekliyle alınmalıdır. Bir kitabın tek bölümünden veya belirli bir sayfa aralığından yararlanılmış ise kaynaklar dizininde, atıfta bulunulan bölüm “Bölüm 6”, “Chapter 5” biçimlerinde veya sayfa aralığı “s: 102-120”, “p:190-200” şekillerinde belirtilmelidir. Bir kitabın çok farklı sayfalarından yararlanılmış ise kaynaklar dizininde sayfa belirtilmemelidir (b).

Bölümleri farklı yazarlar tarafından yazılan kitaplar için atıfta bulunulan bölüm yazar/yazarlarının adlarından sonra bölüm başlığı, editör adı, kitap adı, baskı sayısı (varsa), basım yeri, yayınevi adı, tarih, bölüm başlangıç ve bitim sayfa numaraları yazılmalıdır (c).

Bildirilerde yazar ad(lar)ını  bildiri başlığı, kongre adı, tarihi ve yapıldığı yer, tarih, kongre kitapçığı adı ve sayfa numaraları izlemelidir (d).

Tezlerde yazar adını tez başlığı, üniversite-enstitü adı, yeri ve tarih izlemelidir (e).

Yazarın bir kurum / organizasyon olması durumunda kaynak yazımı kurum / organizasyon adı (varsa önce kısaltması) ile başlamalı ve kitaplar için belirtilen yazım sırası izlenmelidir (f).

Kompakt disklere kayıtlı her türlü belge, [CD-ROM] notu ile kaynaklar dizininde gösterilebilir. Yazar(lar)ı belirli değil ise yazar adı yerine kuruluş adı verilebilir (g)

Tez içinde, özgün bir bilgisayar yazılımına (program) atıfta bulunulmuş ise bu yazılım da kaynaklar dizininde gösterilmeli ve yapımcı kişilerin (veya kuruluşların) adı, yazılımın adı, versiyonu, yapım yeri ve tarih yazılmalıdır (h).

Elektronik bir dergi, kaynaklar dizinine kağıda basılı dergi için belirlenen formatta yazılmalıdır. Ancak, dergi adından sonra [Electronic Journal] notu yer almalı, en sonunda ise internet adresi ile erişim tarihi bulunmalıdır. Sayfa numaraları genellikle belirli olmayan elektronik dergilerde, derginin sayısı ve/veya hangi aya ait olduğu da belirtilmelidir (i)

Çalışmada elektronik dergi dışında, diğer internet kaynaklarından alınmış yazılı ve/veya görsel ve işitsel belgelerden yararlanılmış ise bu belgeler de kaynaklar dizininde yer almalıdır. Ancak on-line olarak erişilebilen bu tür belgelerin sık sık güncelleşmesi nedeni ile belirli ise en son güncelleştirildiği tarihin, bu kaynağa hangi tarihte erişildiğinin, ay ve günü de belirterek bildirilmesi gerekmektedir (j).

Örnekler:

(a)     Makaleler:

Manser CE. Effects of lighting on the welfare of domestic poultry. Animal Welfare 1996;5(4):341-360.

Boyd KT, Batt ME. Fracture of the proximal humeral epihysis in an elite junior badminton player. British Journal Sports Medicine 1997;31:252-258.

Arat S, Rzucidlo SJ, Stice SL. Transgenic bovine nuclear embryos from adult somatic cell lines. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 2003; 27: Baskıda.

(b)     Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitaplar

Leloğlu N. Genel mikrobiyoloji. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi; 1973. p. 196-201.

Çok Yazarlı Kitaplar

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. In: Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. (Eds). Biyoistatistik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi; 1998. p.76-156.

Garrick JG, Webb DR. Sport injuries: diagnosis and management. 2nd Ed. Philadelphia: WB Saunders; 1990. p. 320-326.

(c)     Clanton TD. Achilles tendon disorders. In: DeLee JC, Drez D, Stanitski CL (Eds), Orthopaedic sports medicine: principles and practice. London: CRC Press; 1994. p. 642-674.

(d)     Kongre-Sempozyum

Aksoy FT, Ertuğrul O, Nazlıgül A, Yılmaz S. Bir denizli tavuğu sürüsünde kan grubu allelleri. III. Uluslararası Tavukçuluk ve Tavuk Hastalıkları Sempozyumu. 3-5 Ekim 1996, Manisa; 1996. p. 42-43.

(e)     Tezler

Dereli FE. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) ışık kaynağının bazı verim özelliklerine etkisi ile bazı verim ve yumurta özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonlar üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın, Türkiye. 2005.

(f)      Kurum – Organizasyon

US Department of Health and Human Services. Physical activity and health. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta, 1996, p.1-52.

International Atomic Energy Agency. Laboratory training manual on radioimmunassay. Technical Report Series, Vienna, 1994, Nr. 223.

(g)     CD-ROM

Grolier Inc. Grolier Multimedia Encyclopedia for Macintosh. Version 7.0.2 [CD-ROM], Novato, Grolier Inc., 1995.

(h)     Yazılım

Myers E, Blanco C, Hallick RB, Janhnke J. MacMolecule. Version 1.7 University of Arizona, Arizona, 1992.

Wolfram Research. Mathematica. Version 2.2. Champaign, IL: Wolfram Research, 1994.

(i)       Elektronik Dergi

Engel TP. Anesthetic considerations in patients receiving fenfluramine and hertermine for weight control, ESIA [Electronic Journal], 21: December 1996, Erişim: htpp://gasnet.med.yale.edu /esia.html. Erişim Tarihi: 21 Mayıs 1996.

(j)      Diğer Elektronik Kaynaklar

Sutcliffe MJ, Wo ZG, Oswald RE. Three-dimensional models of non-

NMDA glutamate receptors, http://neon.chem.le.ac.uk/cornell/Sutc lif fe _BJ/Sutcliffe_BJ.html. Erişim Tarihi: 22 Aralık 1996.

 

4. KAYNAKLAR

Alaçam E. Bilimsel etkinlik ve yayım. Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1995.

Anonim. Enstitü rehberi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayım No: 2, 1997.

Day RA. Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır. Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 1996.

Karasar N. Bilimsel araştırma yöntemi – kavramlar, ilkeler, teknikler, 6. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., 1995.

İzgür M. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004.

 

5. EKLER

Ek 1. Sayfa düzeni örneği

Ek 2. Dış kapak örneği

Ek 3. Kabul ve onay sayfası örneği

Ek 4. İçindekiler dizini örneği

Ek 5. Simgeler ve kısaltmalar dizini örneği

Ek 6. Çizelgeler dizini örneği

                Ek 7. Birimler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek 1. Sayfa düzeni örneği

2.5 cm

18 nk

 
→ 3 cm ← →2.5 cm ←

BÖLÜM BAŞLIĞI/ANA BAŞLIK

[Yazı karakteri: 14 nk, koyu]

12 nk

←1 TAB→Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12 nk

  1.1.  Alt Başlık [Yazı Karakteri: 12 nk, koyu]

6 nk

←1 TAB→Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6 nk

1.5 satır aralık

←1 TAB→Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

18 nk

Çizelge 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12 nk

←1 TAB→Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

12 nk

_______________________________

Dipnot

←1 cm→Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [Yazı karekteri: 10 nk]

 

1 satır aralık

2.5 cm

 


 

 

 

 

EK 2: Dış Kapak Örneği (Cilt bezi YL siyah, Dr bayrak kırmızısı sol kenardan 1.5 cm eninde)

                                                                                   (Logo 3.5 x 3.5 cm)

 

 

 

3 satır (14 pt) aralık

 

T.C. (12 pt koyu)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

CERRAHİ ANABİLİM DALI

VCR-YL–1999–0001

 

4 satır (14 pt) aralık

 

 

TAVŞANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN SUPRAKONDÜLER FEMUR KIRIKLARININ DEVE KEMİĞİNDEN ELDE EDİLEN KEMİK PİNLERLE TEDAVİSİ (16 pt koyu)

8 satır (12 pt) aralık

 

 

 

 

 

Nevzat YILDIZLI (12 pt koyu)

 

3 satır (12 pt) aralık

 

DANIŞMAN (12 pt koyu)

Prof. Dr. Necdet GÜZEL

 

8 satır (12 pt) aralık

 

                                                                 AYDIN-2000  (12 pt koyu)

 

 


Ek 3. Kabul ve onay sayfası örneği

 

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

AYDIN

 

 

(Anabilim Dalı Adı) Anabilim Dalı (varsa Programın Adı ) Programı öğrencisi (öğrencinin Adı Soyadı) tarafından hazırlanan (Tezin Başlığı) başlıklı tez, (savunma tarihi ) tarihinde yapılan savunma sonucunda aşağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiştir.

 

 

Unvanı, Adı ve Soyadı :                Üniversitesi :                                        İmzası:

 

(Başkan)……………………         ……………………………….            ………….

………………………….……       ……………………………….            ………….

………………………….……       ……………………………….            ………….

………………………….……       ……………………………….            ………….

 

 

Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu (tezin türü) tezi, Enstitü Yönetim Kurulunun ……………………………. Sayılı kararıyla (tarih) tarihinde onaylanmıştır.

 

Unvanı, Adı Soyadı

Enstitü Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 4. İçindekiler dizini örneği

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

KABUL VE ONAY …………………………………………………………      i

ÖNSÖZ …………………………………………………………………………  ii

 

 

İÇİNDEKİLER ………………………………………………………………… iii

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ …………………………… ………. iv

ÇİZELGELER DİZİNİ …………………………………………………  ……… v

ŞEKİLLER DİZİNİ ……………………………………………… ……………. vi

GİRİŞ …………………………………………………………… ………….…… 1

1.1.        ………………………………………………………… …  …………… 3

1.2.        …………………………………………………………   ……………… 5

1.2.1     ……………………………….………………………………………….. 5

1.2.2  …………………………………………………………………….………. 7

2. GEREÇ VE YÖNTEM  ……………………………………………………… 12

2.1      …………………………………………………………………………… 12

2.2   ………………………………………………………………………………14

3. BULGULAR     ……………………………………………………………… 18

3.1  ……………………………………………………………………………… 19

3.2  ……………………………………………………………………………… 24

3.2.1  …………………………………………………………………………..…28

4. TARTIŞMA …………………………………………………………………..45

5. SONUÇ   ………………………………………………………………………57

ÖZET  ……………………………………………………………………………58

SUMMARY   …………………………………………………………………….60

KAYNAKLAR  ………………………………………………………………… 61

ÖZGEÇMİŞ  ……………………………………………………………………. 71

 

 

 

 

 

Ek 5. Simgeler ve kısaltmalar dizini örneği

 

SİMGELER VE KISALTMALAR

h2:                          Kalıtım derecesi

SD:                         Standart sapma (Standard Deviation)

WHA:                    Dünya Sağlık Örgütü (World Health Assembly)

….

….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 6. Çizelgeler dizini örneği

ÇİZELGELER                                                                                                                                                   Sayfa

Çizelge 1.1.           Deneme gruplarında ortalama canlı ağırlık değerleri         15

Çizelge 1.2.           Aydın ili yumurtacı tavuk işletmelerine ait genel veriler    18

Çizelge 2.1.           Plasebo ve deney gruplarında kan glukoz değerleri            32

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 7. Birimler

Çizelge 1. Uluslararası temel ölçü birimleri

 

Çizelge 3. Ölçü birimlerinin sembol, isim ve kısa tanımları
Miktar Birim

Sembol

 

Sembol İsim Kısa Tanım
Uzunluk Metre

m

A Ar 10 m
Kütle Kilogram

kg

oA angstrom 10-10 m
Zaman Saniye

s

Atm standart atmosfer 101.325 N/m2
Elektrik akımı Amper

A

B Bar 10 n/m2
Termodinamik sıcaklık Kelvin sıcaklığı

oK

  C Coulomb A x As
Cal Kalori 4.1859 J
Madde miktarı Mol

mol

Dk dakika (zaman) 60 s
Işık şiddeti Candela

cd

 

Dk dakika (açı) (1/60)
 

Çizelge 2. Ölçü birimlerinin ad ve sembollerinde kullanılan ekler

 

Dyn Din 10-5 N

 

Ev elektron volt 1.60 219×10-19 J

 

erg Erg 10-7 J.dyn x cm
F Farad CN
G Gram 10-3 kg
Faktör Ek

Sembol

Gal Galileo cm/s2
1018 Eksa

E

H Henry Wb/A
1015 Peta

P

ha hektar 104 m2
1012 Tera

T

hp beygir gücü 745.7 W
109 Giga

G

Hz hertz devir/a
106 Mega

M

J joule N m. W s
103 Kilo

k

oK derece Kelvin Termodinamik sıcaklık birimi
102 Hekto

h

10 Deka

da

kgf kilogram kuvvet 9.806 65 N
10-1 Desi

d

l Litre dm3
10-2 Santi

c

lm lumen cd x sr
10-3 Mili

m

ıx Lüks lm/m2
10-6 Mikro

M

N Newton kg x m/s2
10-9 Nano

n

P poise 0.1 N x s/m2
10-12 Piko

p

Pa paskal N/m2
10-15 Femto

f

pz pleze 103 N/m2
10-18 Atto

a

Q kental 102 kg
  Rad radian Düz açı birimi
  S saniye 1/60 dk
  St stokes 10-4 m2/s
  Sa saat 60 dk
  Sn sthene 1000 N
  Sr stradian Katı açı birimi
  T ton 103 kg

 
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930