Tezli Yüksek Lisans Nedir

0

tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
DÖNEM PROJESĐ, SEMĐNER DERSĐ, YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZĐ
YÖNERGESĐ
2009
AKSARAY
1
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNEM PROJESĐ, SEMĐNER DERSĐ, YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZĐ
YÖNERGESĐ
(Senato’nun ………..tarih ve……. sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmistir. )
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Amaç ve Kapsam
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Aksaray Üniversitesi SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü
(SBE)’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan dönem projesi, seminer dersi, yüksek
lisans ve doktora tezlerinin hazırlama, yazma ve SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsüne
teslim asamalarında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel yazım standartlarına
uygunluğunun sağlanmasıdır. Seminer dersi, yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan
öğrencilerin, tez danısmanlarının denetimi altında bu kılavuzda verilen biçim, içerik ve
sekil ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca tezsiz yüksek lisans dönem
projelerinin de bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.
a. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uymayan tezler SOSYAL
BĐLĐMLER Enstitüsünce kabul edilmez.
b. Yayınlanması ulusal sakıncalar olusturabilecek gizli bilgiler içeren çalısmalar
SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsünce tez çalısması olarak kabul edilmez.
c. Eğer tezin patent alabilecek nitelikte bir çalısmayı içerdiği düsünülüyor ve bu konuda
çalısmalar yapılıyorsa, basvuru halinde tez mezuniyet tarihinden itibaren 90 gün
süreyle okuyucu ve arastırıcıların kullanımına sunulmaz.
1.2. Yasal Dayanak
Madde 2: Bu Yönerge 23.09.2009 tarih ve 27355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıs
bulunan “Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin
32, 33, 35, 40 (2, 3. bendi), 45 (2, 3. bendi), 46 (5. bendi), 48, 51, 52 maddelerine
dayanılarak hazırlanmıstır.
1.3. Tanımlar
Madde 3: Bu yönergede geçen deyim ve kısaltmalar asağıda tanımlanmıstır:
a) Tez: Yüksek lisans ve doktora programlarında arastırma ya da inceleme niteliğinde,
bu yönergede belirtilen yazım kurallarına uygun biçimde yazılan ve sunulan çalısmadır.
2
b) Seminer Dersi: Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı her öğrencinin
alması zorunlu, kredisiz ve 4 yarıyıl içerisinde basarılması zorunlu olan derstir.
c) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı her öğrencinin danısmanı
atandıktan sonra her dönem alması zorunlu ve kredisiz olan derstir.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
2. DÖNEM PROJESĐ YÜRÜTME ĐLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
Madde 4: Dönem projesi, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 40. Maddesi, 2-4 bendine göre uygulanır. Dönem projesi tez yazım
kurallarına uygun olarak hazırlanır ve Enstitüye teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. SEMĐNER DERSĐ YÜRÜTME ĐLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
Madde 5: Seminer Dersi, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 32. ve 48. Maddesine göre uygulanır. Yüksek lisans ve doktora
programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme
ve topluluk önünde konusabilme yeteneğinin gelistirilmesi amacını tasımaktadır.
Bölümde verilen seminerlere, bu dersi ders kayıt formuna yazan herkesin katılması
zorunludur.
3.1. Süre
Madde 6: Öğrenci, seminer dersinin alındığı ders döneminin ilk iki haftası içinde
danısmanıyla birlikte seminer konusunu belirler. Anabilim Dalı Baskanı anabilim
dalındaki seminerleri ders döneminin 4. Haftası içinde bir program halinde yazılı ve bir
CD ye kayıtlı olarak enstitüye gönderir. 10. hafta sonunda hazırlanan seminer
danısmana takdim edilir. Danısmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar
yapılarak seminer anlatıma hazır hale getirilir. Anlatma esnasında projeksiyon veya
bilgisayar kullanılabilir. Seminer, tez yazım kurallarına göre yazılır ve seminer verildiği
dönem sonunda danısman ve anabilim dalı baskanının onayından sonra Enstitüye teslim
edilir. Yüksek lisans öğrencisi; seminer dersini en fazla dört yarıyıl içinde, doktoraya
yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenci; seminer dersini dört yarıyıl içinde,
doktoraya lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci; seminer dersini altı yarıyıl içinde
3
basarmak zorundadır. Belirtilen sürelerin sonunda seminerini basaramayan öğrencinin
Enstitü ile ilisiği kesilir.
3.2. Seminer Dersi Hazırlanırken Kullanılacak Kaynaklar
Madde 7: Öğrenci seminerini hazırlarken danısmanının önerdiği kaynaklardan,
literatürlerden, internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan yararlanabilir.
3.3. Seminer Dersini Duyurulması
Madde 8: Bir yarıyıl için hazırlanan seminer programı Bölüm Baskanlığınca asağıdaki
tablo’ya göre hazırlanır ve Enstitüye gönderilir. Seminerler Enstitünün internet
sayfasında, duyurular adı altında duyurulur. Ayrıca seminer, gününden bir hafta
öncesinde bölüm ilan panosu ve internet yardımıyla duyurulur.
3.4. Seminer Dersinin Anlatımı

tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Madde 9: Seminer için ayrılan süre en az 30 dakika olmalıdır. Sorulacak sorular ve
cevaplamalar ile birlikte seminerin 45 dakikada bitirilmesi önerilir. Dinleyicilerin bu
süreden sonra ilgilerini konu üzerinde yoğunlastırmaları güçleseceği için seminerin bu
süreyi geçmemesine dikkat edilmelidir. Seminerin belirli bir düzen içinde anlatımı
uygun olur.
1. Giris. Seminerin amacı ve kapsamı hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. Seminerin
içeriği verilerek, dinleyicilerin seminer hakkında ön bir bilgiye sahip olmaları
sağlanmalıdır.
2. Seminer anlatılırken perdeye aktarılan bilgilerin mümkün olduğunca kısa ve net
olması gereklidir. Sorulan sorular, açık ve kısa bir sekilde cevaplandırılır, daha detaylı
açıklamayı gerektiren sorular, seminer sonundaki tartısma bölümüne bırakılır.
3. Sonuç bölümünde konunun gelecekteki yerine, önemine ve varsa uygulamalarına
değinilebilir. Tesekkür etmek istenen kisi veya kurumlara da bu bölümde yer verilebilir.
Seminerin bittiği açık ifadelerle belirtilmelidir.
4. Seminer sunucu tarafından tartısmaya açılır. Đkinci bölümde ilgi gören noktalara
açıklık getirip daha detaylı bilgiler verilir. Dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırılır.
Eğer sunucunun da cevabını bulamadığı sorular varsa veya dinleyicilerin bilgilerini
almak isteniyorsa onlar da bu bölümde tartısmaya açılabilir.
4
Tablo: Seminer Programı Tablosu
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı……………Anabilim Dalı Seminer Programı
Seminerin Adı:
Seminerin Tarihi:
Seminerin Yeri:
Seminer Danısmanı:
Semineri Sunan:
Seminerin Özeti:
(50 –100 kelime arasında)
R
Seminerin Adı:
Seminerin Tarihi:
Seminerin Yeri:
Seminer Danısmanı:
Semineri Sunan:
Seminerin Özeti:
(50 –100 kelime arasında)
Seminerin Adı:
Seminerin Tarihi:
Seminerin Yeri:
Seminer Danısmanı:
Semineri Sunan:
Seminerin Özeti:
(50 –100 kelime arasında)
Tarih:……………..
Onaylayan
Unvanı, Adı SOYADI
Anabilim Dalı Baskanı
3.5. Seminer Dersinin Değerlendirilmesi
Madde 10: Seminerin basarılı veya basarısızlığına danısmanı karar verir. Danısman,
dinleyicilerin de fikrini almak isterse; asağıdaki değerlendirme formundan
yararlanabilir. Bu form seminer öncesinde dinleyicilere dağıtılır ve seminer sonunda
toplanır.

tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
5
Seminer Değerlendirme Formu
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
……………….…ANABĐLĐM DALI
Yüksek Lisans/Doktora Semineri Değerlendirme Formu
Semineri Sunanın Adı ve SOYADI:…………………………………………..
Tarih:……………
Seminerin Konusu:…………………………………………………………..
Çok Kötü (1)>>>>Çok
Đyi (5)
SEMĐNERĐN; 1 2 3 4 5
A) Konusunun Güncelliği
B) Đçeriği
C) Amacı
D) Konu Hakkındaki Teorik Bilgi
E) Konuya Hakim Olma Yeteneği
F) Sunusun Akıcılığı ( Ses Tonu ve Stres Vurgusu)
G) Görsel Araçlardan Yararlanma (Tepegöz vs.)
H) Organizasyonu (Giris, Gelisme, Sonuç vs.)
I) Zamanı Kullanma Yeteneği
Đ) Amacına Ulasılmıs mı?
J) Soruları Cevaplama Yeteneği
Seminer Hakkında Diğer Düsünceler:
6
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4. YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA TEZLERĐNĐN ENSTĐTÜYE
ÖNERĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ HÜKÜMLER
4.1. Yüksek Lisans Tezlerinin Enstitüye Önerilmesi
Madde 11: Yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 33. Maddesine göre, süresi içinde Enstitüye önerilir. Bunun için
Ekte 1’de verilen Yüksek Lisans Tez Öneri Formu doldurulur.
4.2. Doktora Tezlerinin Enstitüye Önerilmesi
Madde 12: Doktora tezi önerisi, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 51. Maddesi, 1-5 bendine göre, süresi içinde Enstitüye yapılır.
Öğrenci, danısmanının kontrolünde Ekte 2’de verilen Doktora Tez Öneri Formunu
doldurur ve yapacağı arastırmanın amacını, yöntemini ve çalısma planını kapsayan
raporu, sözlü savunmadan en az on bes gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.
Madde 13: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve
Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine Ek 3’de Doktora Tezi Đzleme
Raporu ile beraber yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalısmaların
özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalısma planı belirtilir.
BESĐNCĐ BÖLÜM
5. DÖNEM PROJESĐ, SEMĐNER DERSĐ, YÜKSEK LĐSANS VE DOKTORA
TEZĐ GENEL BĐÇĐM VE YAZIM PLANI
5.1. Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi
Madde 14: Tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda (210 x 297 mm) ve en az
80 g birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Tez, kağıdın sadece bir yüzüne yazılmalı ve
yazılar siyah renkte olmalıdır. Çoğaltma fotokopi ile, yukarıda özellikleri belirtilen
kağıda yapılmalı, çoğaltılan nüshalarda yazı ve sekiller net ve okunaklı olmalıdır. Cilt
asamasında tez, örneklerde gösterildiği sekildeki tez kapakları ile ciltlenmelidir. ve son
düzenlemeyi içeren bir adet CD ile birlikte 3 kopya olarak Enstitüye teslim edilmelidir.
Tez, ciltlenip kesildikten (tıraslandıktan) sonra 208 x 295 mm boyutunu korumalıdır.
7
5.2. Yazı Özelliği

tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Madde 15: Tez, bilgisayar ortamında gelismis bir kelime-islem programıyla yazılmalı,
yazı karakteri olarak Times New Roman seçilmeli ve yazı büyüklüğü 12 punto
olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karsılasılan zorunlu hallerde daha
küçük punto ile yazılmalıdır. Tez’de özellikle belirtilmesi gereken kısımlarda istenirse
italik yazı sekli kullanılabilir. Bunun dısında diğer yazı türleri kabul edilmez. Bütün
sembol ve özel isaretler bilgisayar veya sablonla yazılmalıdır. Tezde silinti, kazıntı vb.
olmamalı, yazımda noktalama isaretlerinden sonra bir karakter bosluk bırakılmalıdır.
5.3. Sayfa Düzeni
Madde 16: Kağıdın sol kenarında 4 cm (cilt payı dahil), diğer kenarlarda ise 2 cm
bosluk bırakılmalıdır. Sayfanın son satırının son kelimesi ikiye bölünmemeli, alt bölüm
baslıkları, alt kenar bosluk sınırından en az iki satır daha üste ya da sonraki sayfaya
yazılmalıdır. Yazılar iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Önsöz, Türkçe ve Đngilizce
Özetler, Đçindekiler, Giris, Bulgular vb., ana bölüm baslıkları yeni bir sayfadan
baslamalıdır.
5.4. Satır Aralıkları
Madde 17: Tezin yazımında 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Sekillerin ve çizelgelerin
açıklamaları ile alıntılar, dip notlar, esitlikler, dizinler ve kaynaklar listesinin yazımında
ise 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Ana baslıklar, bölüm baslıkları ve alt bölüm baslıkları
ile bunları izleyen ilk paragraf ve metin içerisinde yer alan paragraflar arasında ve bir alt
bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm baslığı arasında 1.5 satır aralığı bosluk
bırakılmalıdır.
5.5. Anlatım
Madde 18: Tez, kolay anlasılır akıcı bir dille, noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu
Đmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Anlatım üçüncü sahıs ağzından
yapılmalı, tümceler kısa ve özlü olmalıdır.
5.6. Bölüm Baslıkları
Madde 19: Birinci derece bölüm baslıkları büyük harf ile ikinci derece alt bölüm
baslıkları her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak yazılmalıdır. Đkinci
8
dereceden baslıklarda eğer “ve/veya/ile” vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle
yazılmalıdır. Üçüncü dereceden bölüm baslığında birinci kelimenin ilk harfi büyük,
diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Olabildiğince üçüncü dereceden daha
ileri derecede bölüm baslığı kullanılmamalıdır. Bir satıra sığmayan baslıkların diğer
satırları, ilk satırın (numara hariç) basladığı kolondan baslatılarak (1 satır aralıkla) blok
yazım yapılır. Baslığın sonuna herhangi bir noktalama isareti konulmaz. Tüm ana ve alt
baslıklar koyu (bold) olarak yazılmalıdır. Bölüm baslıkları ortalı olarak, diğer baslıklar
ve metin sola hizalı olarak yazılmalıdır.
Tüm ana ve alt baslıklar yazıldıktan sonra 1.5 satır aralıklı bir bosluk bırakılarak metne
geçilir ya da bir alt baslık yazılır. Đki alt baslık arasında da 1.5 satır aralıklı bosluk
bırakılır. Baslıklarda gereksiz kelimelere yer verilmemeli, çok uzun baslıklardan
kaçınılmalıdır. Tüm ana ve alt baslıklara (GĐRĐS den itibaren) bir sınıflandırma
numarası verilmelidir. Baslık numaralandırma paragraftan baslar, numara yazılır ve bir
nokta konulup bir harf bosluğu ara verildikten sonra baslık yazılır.
5.7. Sayfaların Numaralandırılması
Madde 20: Sayfa numaraları sayfa altında orta kısma yazılmalı, iç kapak ve onay
sayfası dısında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. ÖNSÖZ, TESEKKÜR, ÖZET,
ABSTRACT, ĐÇĐNDEKĐLER DĐZĐNĐ, SEKĐLLER DĐZĐNĐ,
TABLOLAR/ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ, SĐMGELER VE KISALTMALAR DĐZĐNĐ gibi
tez özel sayfaları, “i,ii,iii,iv…” seklinde küçük harf Romen rakamları ile, GĐRĐS bölümü
ile baslayan tez metni ise “1,2,3,…” seklinde numaralandırılmalıdır. Ana baslıkların
bulunduğu sayfalar numaralandırmada dikkate alınır ancak bu sayfalara sayfa numarası
yazılmaz. Örneğin; “1. GĐRĐS” sayfasına numara konulmayacağı için, numaralandırma,
“1. GĐRĐS” bölümünün ikinci sayfasının üst ortasına yazılan 2 ile baslar. Sayfa
numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. gibi bir karakter
kullanılmamalıdır.
5.8. Tezin Dıs Düzeni
5.8.1. Dıs kapak
Madde 21: Yüksek lisans ve doktora tezleri ilk tesliminde ciltlenmeden teslim edilir.
Son teslimde doktora tezleri; bordo renkli, yüksek lisans tezleri ise gri renkli kapakla
ciltlenir. Kapak üzerindeki ve tez sırtındaki yazılar 14 punto ve yaldızlı yazılır. Dıs
kapak, asağıdaki Örnek ‘te belirtildiği gibi yazılır. Yazarın adı küçük soyadı büyük
9
harflerle yazılmalıdır. Tez ismi yazı alanına ortalanacak sekilde büyük harflerle yazılır.
Eğer tez ismi uzunsa satırlar iki uçtan esit bosluklar kalacak biçimde yerlestirilir. 4 satır
ve daha uzun tez isimleri 1 aralıkla diğerleri 1.5 aralıkla yazılabilir.
5 cm……….T.C. AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
8 cm………… GENEL TÜRK TARĐHĐ
ANABĐLĐM DALI
11 cm………………..TEZĐN ADI
18 cm……YÜKSEK LĐSANS/DOKTORA TEZĐ
21 cm…………… Öğrenci Adı SOYADI
23 cm…………………DANISMAN
Prof. Dr. Adı SOYADI
27 cm……………..AĞUSTOS 2011
AKSARAY
Her hakkı saklıdır
5.8.2. Đç kapak
Madde 22: Dıs kapaktan sonra normal birinci hamur 90 g kağıttan bos bir sayfa
bırakılır. Bos sayfadan sonra iç kapak hazırlanır. Đç kapağın sayfa düzeni ve içeriği dıs
kapak ile aynıdır ve tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine yazılır.
5.8.3. Tez onayı ve kabul
10
Madde 23: Tezin ilk sayfasıdır. Asağıdaki örnek’te görüldüğü gibi 12 punto ile 1.5 satır
aralığı kullanılarak hazırlanır.
Örnek
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
KABUL ve ONAY BELGESĐ
….Öğrenci Adı/SOYAD…’ın …..TEZ BASLIĞI…….. baslıklı Lisansüstü tez çalısması,
Aksaray Üniversitesi SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ………….
tarih ve …………… sayılı kararı ile olusturulan asağıdaki jüri tarafından ……………….
Anabilim Dalında YÜKSEK LĐSANS/DOKTORA Tezi olarak Oy Birliği/Oy
Çokluğu ile kabul edilmistir.
Đmza
Danısman : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) …………….
1. Jüri : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) …………….
2. Jüri : : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) ……………..
3. Jüri : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) …………….
4. Jüri : : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) ……………..
5. Jüri : Unvanı Adı Soyadı (Üniversite) …………….
Tezin Savunulduğu Tarih : …………………….
ONAY
Aksaray Üniversitesi SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ………..tarih
ve ………….sayılı kararı ile……………………….’ın…………….. Anabilim Dalında
Yüksek Lisans/Doktora derecesi alması onaylanmıstır.
SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Adı SOYADI
11
5.8.4. Tez sırtı
Madde 24: Örnek’te görüldüğü gibi hazırlanmalıdır. Tez sırtına, tezi hazırlayanın Adı
SOYADI, YÜKSEK LĐSANS/DOKTORA TEZĐ, YILI 14 punto ve yaldızlı olarak
yazılır.
8cm
Ad SOYAD
8cm
18 cm
YÜKSEK LĐSANS/DOKTORA
25 cm
TARĐH
12
5.9. Tezin Đç Düzeni
5.9.1. Özel sayfalar
5.9.1.1. Önsöz
Madde 25: Bu bölümde, tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalısma ile
ilgili ek bilgilerden, çalısmayı kısıtlayıcı ve / veya olumlu etkenlerden söz edilir. Bu
bölüm 2 sayfayı geçmemelidir. Tez çalısması bir proje kapsamında gerçeklestirilmis ise,
projenin adı ve numarası ile ilgili kurulusun adı da bu bölümde belirtilmelidir.
5.9.1.2. Yenilik Beyanı (doktora tezlerinde)
Madde 26: Yenilik Beyanı, doktora tezlerinde gerekli olup en fazla titizlikle yazılması
gereken kısımdır. Yüksek Lisans çalısmalarında yenilik, yönetmeliklerce gerekli
gösterilmediği için, tezlerde Yenilik Beyanı aranmaz. Yenilik beyanı ayrı bir sayfa
olarak düzenlenir ve koyu 12 punto olarak asağıdaki gibi yazılır ve imzalanır.
“Bu tezdeki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde
edildiğini ve sunulduğunu; ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği sekilde, bu
çalısmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim.
Öğrencinin Adı SOYADI
Đmza”
5.9.1.3. Tesekkür
Madde 27: Bu bölümde, tez çalısmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı
bulunan kisilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dısında katkıda
bulunmus kisi ve kuruluslara tesekkür edilebilir. Tesekkür edilen kisilerin varsa unvanı,
adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kurulus ve çalısmaya olan katkısı kısa ve öz
biçimde belirtilmelidir.
5.9.1.4. Đçindekiler Dizini
Madde 28: Đçindekiler Dizini asağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez
metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm baslıkları, kaynaklar ve varsa ekler
Đçindekiler Dizini’nde eksiksiz olarak aynen verilmelidir.
13
ĐÇĐNDEKĐLER DĐZĐNĐ
SAYFA NO
ÖNSÖZ……………………………………………………………i
TESEKKÜR………………………………………………………ii
ÖZET………………………………………………………………iv
ABSTRACT……………………………………………………….v
SEKĐLLER DĐZĐNĐ……………………………………………… vi
ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ…………………………………………. vii
SĐMGELER VE KISALTMALAR DĐZĐNĐ………………..…. viii
1. GĐRĐS…………………………………………………………..1
2. LĐTERATÜR…………………………………………………. 2
3. MALZEME VE YÖNTEM……………………………………3
3.1. Malzeme……………………………………………………..14
3.2. Yöntem………………………………………………………25
4. BULGULAR…………………………………………………..36
5. TARTISMA VE SONUÇLAR……………………………….40
KAYNAKÇA……………………………………………………..46
EKLER
ÖZGEÇMĐS
iii
14
5.9.1.5. Özet ve Abstract
Madde 29: Özet ve Abstract örneklerde gösterildiği sekilde hazırlanmalı ve içindekiler
dizininden hemen sonra arka arkaya yer almalıdır. Özet/Abstract’ta tez çalısmasının
amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak
belirtilmelidir. Ancak, bunlar baslık seklinde verilmemelidir. Özetlerde kaynak
gösterilmez. Sayfanın üst kısmına “ÖZET” kelimesi büyük harfle (bold) yazılarak
ortalanır. Tez özetinin metni, 1 satır aralıklı yazım sekli ile yazılır. Özet/Abstract içeriği
bir sayfayı asmamalıdır. Özet / Abstract metninden sonra yıl ve sayfa sayısı belirtilmeli
daha sonra ise Anahtar Kelimeler / Key Words yazılmalıdır. Anahtar kelimeler son
satırdan sonra iki satır aralığı bırakılarak sola dayalı tek satır aralıklı yazım sekli ile
yazılır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun
belirttiği Bilim Kodu anahtar kelimelerden sonraki satırda yer almalıdır. Öğretim
üyelerinin unvanlarının yazımında;
Prof. Dr./Prof. Dr., Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr., Yrd. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr.
kısaltmaları kullanılmalıdır.
Örnek
23
ÖZET
Yüksek Lisans/Doktora Tezi
TEZĐN ADI
Öğrencinin Adı SOYADI
Aksaray Üniversitesi
SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü
………………Anabilim Dalı
Danısman: Prof. Dr. Adı SOYADI
Đkinci Danısman: Prof. Dr. Adı SOYADI
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
2004, 75 Sayfa
Anahtar Kelimeler.:………………………………………………………
Bilim Kodu:
15
Örnek
5.9.1.6. Sekiller Dizini
Madde 30: Sekiller Dizini asağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Asağıdaki
örnekteki yazım kuralları, büyük/küçük harf iliskileri, sayfa düzenine dikkat edilerek
aynı kurallar çerçevesinde bu dizin olusturulmalıdır. Đlk sayfada “SEKĐLLER DĐZĐNĐ”
baslığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara baslık
yazılmamalıdır.
ABSTRACT
Master of Science/Ph.D. Thesis
NAME OF THE THESIS
Name SURNAME
Aksaray University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of ………….. Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Name SURNAME
Co-Supervisor: Prof. Dr. Name SURNAME

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
2004, 178 Pages
Key Words : …………………………………….
Science Code:
v
16
SEKĐLLER DĐZĐNĐ
Sekil 4.17. Kirmir çayında kalsiyum değerlerinin aylara göre değisimi…..….12
Sekil 4.22. Beyinde Bilginin Enformasyona Dönüsümü…………..………….28
vi
5.9.1.7. Tablolar/Çizelgeler Dizini
Madde 31: Çizelgeler Dizini asağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki
sayfa düzeni, yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin olusturulmalıdır. Đlk sayfada
“TABLOLAR /ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ” baslığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise
ikinci ve diğer sayfalara baslık yazılmamalıdır.
Örnek
TABLOLAR/ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ
Tablo 1.1. “Dönüstürücü Liderlik Özellikleri”……………………………………12
Çizelge 1.2. ……………………………………………………………………..15
vii
5.9.1.8. Simgeler ve Kısaltmalar dizini
Madde 32: Tezde simgeler ve kısaltmalar, “SĐMGELER DĐZĐNĐ” ve
“KISALTMALAR DĐZĐNĐ” baslıkları altında ayrı sayfalarda alfabetik sıraya göre
verilmelidir. Simgeler ve kısaltmalar sol çerçeve bosluğundan sonra alt alta olmalıdır.
17
Simgelerin ve kısaltmaların tanımları veya açıklamaları simgeden sonra 15 karakter
bosluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. Birimler ve simgelerin kullanımı ve
yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır. Birimlerin
simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna
nokta konulmamalıdır. Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten olusan terimler
için bas harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk
geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Coğrafi yönlerin
kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır (Örneğin; D, B, KB,
GD,. gibi).
SĐMGELER DĐZĐNĐ
N Aktif kural sayısı
S Kanal kesit alanı (m2)
ν Hava hızı (m/s)
ε Hız hata toleransı
μA(x) x’in A bulanık kümesindeki değeri
viii
KISALTMALAR DĐZĐNĐ
a.g.e. Adı geçen eser
a.g.m. Adı geçen makale
DPT Devlet Planlama Teskilatı
Đ.A. Đslam Ansiklopedisi
MEB Milli Eğitim Bakanlığı
SPSS Sosyal Bilimler Đçin Đstatistik Paket Programı
TÜĐK Türkiye Đstatistik Kurumu
TTK Türk Tarih Kurumu
ix
18
5.9.2. Tez içeriğinin düzenlenmesi
Madde 33: Tez, GĐRĐS, LĐTERATÜR, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR,
TARTISMA VE SONUÇ olmak üzere bes ana bölümden olusmalıdır. Ancak tezin
amaç ve kapsamı doğrultusunda Giris bölümü ile Sonuç bölümü arasındaki diğer
bölümler, yazarın ve danısmanının uygun gördüğü sekilde düzenlenebilir. Tezin
sonunda KAYNAKÇA bölümü bulunmalı ve gerekiyorsa EKLER ayrı bir bölüm
olarak verilmelidir. Tezin en sonunda ise adayın ÖZGEÇMĐS’i yer almalıdır.
Örnek:
ĐÇ KAPAK SAYFASI
ONAY ve KABUL SAYFASI
ÖNSÖZ
TESEKKÜR
ÖZET
ABSTRACT
ĐÇĐNDEKĐLER DĐZĐNĐ
SEKĐLLER DĐZĐNĐ
TABLOLAR/ÇĐZELGELER DĐZĐNĐ
SĐMGELER VE KISALTMALAR DĐZĐNĐ
1. GĐRĐS
2. LĐTERATÜR
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Materyal
3.2 Yöntem
4. BULGULAR
5. TARTISMA VE SONUÇ
KAYNAKÇA
EKLER
ÖZGEÇMĐS
19
5.9.2.1. Giris
Madde 34: Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini olusturan giris bölümü
“GĐRĐS” baslığı altında yazılmalıdır. Okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler verildikten
sonra arastırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Arastırmanın kuramsal ve
kavramsal çerçevesi ortaya konulmalıdır. Arastırmanın kuramsal ve kavramsal
çerçevesinin çok genis olması halinde, bunların yeni bir bölümde ve tercihen giris
bölümünü izleyen bir bölümde verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, eğer tez konusu ile
ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalısmalar varsa, bunlar da GĐRĐS bölümü
içinde verilebilir. Eğer tez çalısmasında ve yazımında olağandısı ve/veya tartısmalı bir
adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmıssa, bunların açıklaması yine GĐRĐS
bölümünde verilmelidir.
5.9.2.2. Literatür
Madde 35: Üzerinde çalısılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmıs olan
çalısmaların kısa özetler halinde tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde aynı konudaki
kaynaklara tarih sırasına göre değinilmelidir.
5.9.2.3. Materyal ve yöntem
Madde 36: Materyal, üzerinde çalısılan ya da çalısmada kullanılan objedir. Materyalin
özellikleri, kullanılma sekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır. Yöntem ise
arastırmanın amacına ulasmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan
yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlasılır bir sekilde bu bölümde anlatılması
gereklidir. Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlasmıs bir yöntemse,
yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir
yöntemde herhangi bir değisiklik yapılmıssa ayrıntılı olarak verilmelidir. Arastırma
kapsamının evren ve örneklemle belirlendiği durumlarda ise, yöntem, temel problemler
ve alt problemlerde ele alınan değiskenlere uygun verilerin toplanma biçimi ile alt
problemlere ya da denencelere cevap olabilecek istatiksel bulgular için uygulanacak
analiz tekniklerinin açıklandığı bölümdür.
5.9.2.4. Bulgular
20
Madde 37: Bu bölümde tez çalısmasından elde edilen bulgular olabildiğince öz fakat
açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde tartısılıyorsa, bölüm baslığı
BULGULAR VE TARTISMA biçiminde olmalıdır.
5.9.2.5. Tartısma ve sonuç
Madde 38: Tez çalısması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalısmalar ile
karsılastırılması, arastırıcının yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Tez
arastırmasından elde edilen sonuçlar da yine bu bölümde özlü fakat açık bir biçimde
yazılır. Eğer bulgular bir önceki bölümde tartısılmıssa bölüm baslığı SONUÇ olmalıdır.
5.9.3. Metin içinde kaynak, formül, denklem, sekil, tablo/çizelge, alıntı, dipnot
gösterimi
5.9.3.1. Metin içinde kaynak gösterimi
Madde 39: Tez içinde kaynakların gösteriminde uluslararası geçerliliğe sahip tutarlı bir
sistem olması kosuluyla (APA, MLA, Rakam, Bağlaç veya Dipnot) Anabilim/Anasanat
Dalı tarafından belirlenir. Kaynak gösterimine iliskin temel sistemler asağıda yer
almaktadır.
5.9.3.1.1. Rakam sistemi
Madde 40: Metin içerisinde atıf yapılan kaynaklara, ilk verilenden baslayarak birbirini
izleyen numaralar verilir. Kaynak numaraları metin içinde atıf yapılan yerde köseli
parantez içine alınarak [1], [2, 3], [1, 5-7, 10] seklinde gösterilmelidir.
Örnekler:
1). Özgül ağırlıklarına göre yonga levhalar üç’e ayrılmaktadır [1].
2) Maloney [1] yonga levhaları özgül ağırlıklarına göre üç’e ayırmaktadır.
3) Maloney’e [1] göre, yonga levhalar özgül ağırlıklarına göre üç’e ayrılmaktadır.
5.9.3.1.2. Bağlaç yöntemi ile kaynak gösterme
Uzun açıklama ve dipnot gerektirmeyen yerlerde cümle içinde hemen gönderme
yapılmak istenirse parantez açılarak yazarın sadece soyadı (bas harfi büyük) yazılıp,
araya virgül konmadan eserin yayımlandığı tarih belirtilir.
Örnek: (Basaran 1994)
21
Yazarın aynı yıl yayımlanmıs iki veya daha çok eseri kullanılmıssa bunlar (2001 a),
(2001 b) biçiminde gösterilir.
Örnek: (Soydan 1982 b)
Sayfayı da yazmak gerekirse, tarihten sonra iki nokta konur; (s.), (p.), (pp.) gibi
kısaltmalara yer verilmeden doğrudan sayfa numarası belirtilip parantez kapatılır.
Örnek: (Basaran 1994: 25)
Ciltli eserlerde ise sayfa numarasından önce Romen rakamıyla cilt numarası verilip
virgül “,” konulur, “s.” kısaltması kullanılmadan sayfa numarası belirtilir.
Örnek: (Shaw- Shaw 1994: II, 23)
Gönderme yapılan kaynağın yazar adı metin içinde belirtilmisse parantez içinde sadece
kaynağın yayımlandığı yıl ve gönderme yapılan sayfa numarası yazılır.
Örnek: (1994: 25)
Birden çok kaynağa aynı anda atıf yapılacaksa, kaynakların tamamı parantez içinde
aralarına noktalı virgül (;) konularak yazılır.
Örnek: (Basaran 1994: 25; Tümer 1975: 47)
Ancak metin içi göndermelerin yapıldığı bir tezde “Kaynakça”nın da buna göre
düzenlenmesi gerekir. (Bkz. Ek. 9a)
5.9.3.1.3. Dipnot Sistemi Đle Kaynak Gösterme
Kaynak dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez gönderme yapılıyorsa, burada, eserle ilgili
mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, asağıdaki sıraya göre yer alır:
Yazar soyadı ve adı, makale adı, eser adı, cilt sayısı, yayıma hazırlayan / editör /çeviren
/ çizer adı ve soyadı, atıf yapılan cilt, basım ve yayım bilgisi (basım sayısı, seri adı,
yayım evi, yayım yeri, yayım tarihi), -eser kitap bölümü, makale ya da madde ise- sayfa
numaraları ve yararlanılan sayfa numarası.
Örnekler:
Alpar, Reha, Spor Bilimlerinde Uygulamalı Đstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
2006, s.34
Soydan, Y. Hakkı, Tekdüzen Hesap Planına Göre Sirketler Muhasebesi, Marmara
Kitapevi, Bursa, 1994, s. 28.
Zaim, Sabahaddin, “Yükselme Devrinde Osmanlı Devleti’nin Đktisadî Durumu”,
Osmanlı, I-XII, ed. Güler Eren, c. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss. 32-44,
s. 37.
Basaran, Selman, “Fiili Sünnetin Delil Değeri”, U.Ü.Đ.F.D., c. I, sy. 1, Yıl 1, Bursa,
1986, ss. 13-20, s.15.
22
Eğer kaynak dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa,
yazarın soyadı belirtilir; diğer bilgiler ise kısaltılarak verilir.
Örnekler: : Soydan, a.g.e., s. 28; Basaran, a.g.m., s. 18; Fayda, a.g.md., s. 392.
Kaynağın tekrar gösterilmesinde duruma göre aynı eser (a.e.), aynı yer (a.y.) gibi
kısaltmalar da kullanılır.
Örnek: Homans, a.g.m., a.y.
Bir eserde yazar, kisi veya tüzel kisi (kurum, kurulus gibi) özelliğini tasıyabilir.
Dipnotta, önce yazarın soyadı sonra adı (varsa önce ilk, sonra ikinci adı) belirtilir. Özel
bir anlam tasımadığı sürece “Prof.”, “Dr.” gibi akademik unvanlara yer verilmez.
Đki veya üç yazarlı eserlerde, her yazarın soyadı ve adı, eserin iç kapağında verilen
sırayla ve aralarına tire (-) konularak yazılır.
Örnek:

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Shaw, Stanford J. – Shaw, Ezel Kural, Osmanlı Đmparatorluğu ve Modern Türkiye, I-II,
çev. Mehmet Harmancı, c. I, E Yayınları, Đstanbul, 1994, s. 18.
Üçten fazla yazarı olan eserler için, sadece ilk yazarın soyadı ve adı verildikten sonra
“ve diğerleri” anlamına gelen “v.dğr.” veya yabancı eserlerde “et al.” ibaresi kullanılır.
Atıf yapılan eserin iç kapağında herhangi bir yazar adı verilmemis ve eserin yazar(lar)ı
baska sayfa veya kaynaklardan da elde edilememisse, o zaman dipnot eser adıyla baslar.
Ancak, eserin yazarları baska sayfa veya kaynaklardan doğru olarak saptanmıssa, o
zaman bu adlar, atıf yapılan eserin iç kapağı dısında bir yerden elde edildiklerini
göstermek üzere, parantez içine alınırlar.
Đç kapakta, yazarın takma adı kullanılmıssa, bu ad dipnotta da aynen verilir. Ancak,
yazarın gerçek adı biliniyorsa veya saptanmıssa, takma addan sonra bir parantez veya
köseli parantez içinde gösterilebilir.
Yayıma hazırlayan/editör, çeviren, resimleyen, çizen vb.’nin adları kitap, makale gibi
eser adlarından sonra adı-soyadı sırasıyla gösterilir. Đstenirse, bu islev adları, “yay.haz.,
ed., çev., çiz.” seklinde kısaltılarak da verilebilir.
Örnekler:
Homans, George C., “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, ed. A. Paul Hare-
Edgar R. Bogota- Robert F. Bales, New York, 1962, ss. 170-183, s. 175.
Eser adı, atıf yapılan kaynağın iç kapağında olduğu sekilde –varsa- alt baslıklarıyla
birlikte italik karakter ile yazılır. Bu durumda asıl ve alt baslıklar arasına iki nokta
konur.
23
Örnek: Lewis, Bernard, Çatısan Kültürler: Kesifler Çağında Hıristiyanlar,
Müslümanlar, Yahudiler, çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul,
1996, s. 33.
Eser derleme kitaptaki bir bölüm, bir makale veya ansiklopedi maddesi ise yazar
adından sonra virgül konur. Virgülden sonra bölüm, makale veya madde adı, tırnak
içinde verilir. Bunu çeviren, italik karakter ile yazılan kitap, süreli yayım ya da
ansiklopedi adı, editör/yayıma hazırlayan, cilt, sayı, yayım evi, yayım yeri, yayım yılı,
bölüm, makale veya maddenin yer aldığı sayfa numaraları ve yararlanılan sayfa
numarası izler.
Örnekler:
Zaim, Sabahaddin, “Yükselme Devrinde Osmanlı Devleti’nin Đktisadî Durumu”,
Osmanlı, I-XII, ed. Güler Eren, c. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss. 32-44,
s. 37.

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Sané, Pierre, “Đnsan Hakları ve Kültürler Çatısması”, çev. Levent Cinemre,
Medeniyetler Çatısması, der. Murat Yılmaz, 4.bs., Vadi Yayınları, Ankara, 2001, ss.
160-163, s. 162.
Fayda, Mustafa, “Adnân”, T.D.V. Đslâm Ansiklopedisi, I-XXIX (devam ediyor), c. I,
Đstanbul, 1988, ss. 391-392., s. 391.
Yayımlanmamıs ders notlarına atıf yapılmaz ve kaynaklarda gösterilmez.
Yayımlanmamıs tezlere ise atıf yapılabilir ve yayımlanmadığı parantez içinde
belirtilerek kaynaklarda gösterilir. Eserin adının altı çizilmez, yahut italik veya koyu
karakterle de yazılmaz. Ancak, tezin niteliği, enstitüsü ve yılı belirtilir.
Örnek:
Gökay, Gül, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bir Alt Sistemi Olan Muhasebe Bilgi Sistemi,
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi),
Bursa, 1987, s.25.
Elektronik kaynaklara iliskin dipnotlarda ise ek olarak eserin yer aldığı site adresi,
siteden yararlanma tarihi, CD-ROM vb. bilgilere yer verilir.
Örnek:
Berry, John N., “Educate Library Leaders”, Library Journal, 15 February 1998,
http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2001.
24
Dipnotlarda yazar adı, eser adı, çeviren, çizen, hazırlayan kisilerin adlarından sonra,
basım, cilt, yayım evi, yayım yeri ve yayım tarihi bilgileri sırasıyla ve asağıda açıklanan
özellikleriyle verilir:
Kaynak eserin kaçıncı basılıs olduğu “2. basım”, “ikinci basım” veya “2. bs.” seklinde
belirtilir.
Örnek: Zaim, Sabahaddin, “Yükselme Devrinde Osmanlı Devleti’nin Đktisadî
Durumu”, Osmanlı, I-XII, ed. Güler Eren, c. III, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999,
ss. 32-44, s. 37.
Dipnotlarda gönderme yapılan sayfa numarası cilt numarasından sonra konulan virgülü
izleyerek belirtilir ve küçük s harfi “s.” ile (c. II, s. 13) seklinde ifade edilir. Yabancı
eserlerde duruma göre “vol.”, “p.”, “pp.” kısaltmaları kullanılır.
Kaynakta yayım yeri yoksa, bu durum yayım yeri yok “y.y.”, yayımcı kurulusun adı
yoksa yayımcı yok “yay.y.” ve yayım tarihi belirtilmemisse tarihsiz “ts.” seklinde
kısaltmalarla gösterilir.
Gazete makaleleri ve haberlerine yapılan atıflarda makaleler için belirtilen kurallar
uygulanır.
Arsiv belgelerine yapılan atıflarda belgenin türünü bildiren açıklama, belge tarihi,
belgenin yer aldığı arsiv ve varsa dosya, defter ve yaprak numaraları belirtilir.
Tez içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKÇA bölümünde mutlaka yer
almalıdır.
5.9.3.2. Metin içinde formül ve denklem gösterimi
Madde 42: Metin içerisindeki bütün formül veya denklemler bastan itibaren (1.1),
(1.2), (3.1), seklinde, ekteki denklemler ise (E.1.), (E.2.), (E.3.) seklinde sırasıyla
numaralanmalıdır.
5.9.3.3. Metin içinde sekil, tablo/çizelge gösterimi
Madde 43: Bütün sekil ve tablolar bölümlerine göre numaralandırılır. Metin
içerisindeki sekiller Sekil 1.1., Sekil 1.2., Sekil 1.3., Sekil 2.1., Sekil 2.2., Çizelge 1.1.,
Çizelge 1.2., Çizelge 3.1., Ekteki sekiller ise, Ek Sekil 1., Ek Sekil 2., Ek Sekil 3.
seklinde sırasıyla numaralanır.
5.9.3.3.1. Metin içinde sekil ve tablo/çizelgelerin yerlestirilmesi
25
Madde 44: Sekiller ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde
yer almalıdır. Bunların yerlestirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli
bosluklar kesinlikle asılmamalıdır. Asma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da EK
olarak sunulmalıdır. Katlanmıs sekil veya çizelgeler EK te verilmeli ve cilde
girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar için arka
kapak içine bir cep düzenlenebilir. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde
bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Çizelgenin
devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) ile verilmelidir.
Örnek:
Çizelge 4.34. DSA’da göz çalısmasında deterministik etkiler için esik değerini geçen
skopi ve DSA sınırları
Çizelge 4.34. DSA’da göz çalısmasında deterministik etkiler için esik değerini geçen
skopi ve DSA sınırları (devam)
5.9.3.3.2. Metin içinde sekil, tablo/çizelge açıklamaları
Madde 45: Sekil açıklamaları seklin altına bir satır aralığı kullanılarak yazılmalı, sekil
açıklaması ile seklin alt kenarı arasında da 1.5 satır aralığı kadar bosluk bırakılmalıdır.
Çizelge açıklamaları ise çizelgenin üstüne bir satır aralığı kullanılarak yazılmalı, çizelge
açıklaması son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında da 1.5 satır aralığı kadar bosluk
bırakılmalıdır. Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı asması
halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır bası ile aynı sütundan baslamalı, blok yazım
yapılmalıdır. Tablo/çizelge ve Sekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül
konulmamalıdır Đki sayfaya yerlestirilen tablo/çizelge ve sekillerin ikinci sayfalarında
tablo/çizelge ve sekil numaralarından sonra “Devam” ibaresi yazılmalıdır. Tablo/çizelge
ve sekillerde gerekli açıklamalar dipnot olarak, tablo/çizelgede veya sekil üzerinde
gerekli yerlere (*), (**) veya (1), (2) gibi isaretleme yaparak tablo/çizelgeden ve sekilden
hiçbir sekilde ayrılmayacak sekilde yerlestirilir. Bu açıklamalar, tablo/çizelge bitimine,
alt çizginin altına gelecek sekilde yapılır ve tez içerisinde aynı format devam ettirilir.
Bir satırdan daha fazla olan açıklamalar, birinci satır bası hizası korunarak yazılmalıdır.
Seklin açıklaması seklin baslığının hemen alt satırından baslamalıdır.
26
Örnek:

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Sekil 4.2. Çalısma alanının örnek alım noktalarını gösteren harita (Kaynak..)
Yönetici Lider
Gücünü pozisyonundan alır
Gücünü etkilemeden ve kisisel
iliskilerden alır.
Yeri genellikle örgütün üst kademeleridir. Örgütte her kademede yer alabilir.
Kendisinin tayin ettiği astları vardır.
Grubunda yer almak isteyen üyeleri
vardır.
Basarısı sisteme bağlıdır. Basarısı üyelere bağlıdır.
Denetime güvenir. Đnsanlara güvenir.
Örgütün belirlediği hedeflere ulasmaya
çalısır.
Kendi tasarladığı hedeflerle örgütü
daha iyi duruma götürür.
Örgütteki mevcut statükoyu korumaya
çalısır.
Đhtiyaçlara göre değistirmeye ve
gelistirmeye çalısır.
Dikkatli hareket eder ve kesin
olmayandan korkar.
Değisiklik yapmak ve riske atılmak
eğilimindedir.
Kuralları izler ve uygular. Sonuçlar için çalısır ve yenilik getirir.
Kısa vadede ulasılacak hedef ve amaçlara
odaklanır.
Uzun vadede örgütün neyi
basarabileceği hayalini kurar.
Baskalarının koyduğu hedefleri
gerçeklestirmeye hizmet eder.
Kendi amaçlarını kendisi koyar.
Baskaları tarafından yönetime getirilir.
Đçinde bulunduğu grup tarafından
seçilir.
Biçimsel olanı temsil eder. Doğal olanı temsil eder.
Tablo 2.1. Yönetici ve liderin karsılastırılması (Safak, 2004:28)
5.9.3.3.3. Metin içinde sekil, tablo/çizelgelerde yapılacak değinmeler
Madde 46: Sekiller ile ilgili yapılacak değinmeler asağıdaki gibi olmalıdır.
Örnekler:
(1) Çalısma alanı Bursa H29c1 paftası içinde, Bursa’nın 30 km GD’sunda yer
almaktadır (Sekil 1.1.).
D iv an lı
Çamlık Göleti
R e ce p li
K am p ü s
K a ra zira a t T.
S o o lu k T. K a vu rko ru su b e li T.
S a r ıh a c ı lı
1 km
A
A ’
B
B ’
YO ZG AT K
K ü ç ü km e hm eth ü y ü ğ ü T.
Qa
B ü n e le k S r.
A zizli

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Y 1
Y 2 Y 3
Y 4
Y 5
Y 7 Y 6
Y 8
Y 9
Y 1 0
Y 1 2
Y 11 Y 1 5
Y 1 4
Y 1 3 Y1 6
Y1 7
Y 1 8
Y 1 9
Y 2 0
Y 2 1 Y 2 3
Y 2 2
Y2 5 Y 2 6
Y 2 4
Y 2 7
Y 2 8
Y 2 9Y 3 0
Y 3 2
Y 3 1
Y3 7
Y 3 5
Y 3 6
Y3 3
Y 3 4
Y 3 8
Y 3 9
Y 4 0
Y 4 1
Y 4 2
Y 4 3
Y 4 4
Y 4 5
Y 4 6
Y 4 7
K öy
Te pe
Göle t
Fa y
Ö rne k al ım y e r le r i
Y k 2 Y k 3
Y k 5
Y k 6
Y k 8
Y k 7
Y k 3 2
Y k 6 2
Y k 2 1
Y k 2 3
Yk 2 5
Yk 2 9
Y k 3 2
Y k 3 3
Y k 3 5
27
(2) Polar optik fotonlar için μ’nün T’ye göre davranısı Sekil 2.2.’de gösterilmektedir.
(3) Fıskiyelerin pek çok çesitleri ve her çesidinde değisik türleri olmakla birlikte (Sekil
3.5a, b) genel tasarım dört tipe ayrılır.
(4) Yapılan analizler sonucunda, örneklerdeki bulanıklık kaybının aylara göre değistiği
saptanmıstır (Çizelge 4.3.).
(5) Bu kategorideki meyve sularına ait Japon Gıda Standart’ları Çizelge 2.1.’de
verilmistir.
(6) Peynir örneklerinin olgunlasma boyunca belirlenen ortalama yağ oranları
karsılastırıldığında (Çizelge 4.3.), kuru madde oranlarında olgunlasma boyunca
izlenen eğilimin yağ oranlarına da yansıdığı görülmektedir.
(7) Beden Eğitimi Öğretmen adaylarının yeterlik duygusu dağılımı (sekil 1)
Bir baska yayından aynen ya da değistirilerek alınan sekil veya çizelge kullanılacaksa,
sekil veya çizelgenin açıklama yazısında ‘Soyadı ve yıl’ sistemine göre değinme
yapılmalıdır.
Örnek:

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Sekil 2.2. Evrim yolları ve UX Ari’nin KO 1V bilesiminin olası evrimsel konumu
(Maeder ve Mener 1988)
Sekil 2.3. Fermantasyon süresinin çay deminin özellikleri üzerine etkisi (Hainsworth
1969’dan değistirilerek alınmıstır)
5.9.3.4. Metin içinde alıntı gösterimi
Madde 47: Tez içinde bir baska kaynaktan alınmıs bir bölüm aynen aktarılmak
isteniyorsa, bu alıntı ayıraç “……..” içinde yazılır.
Örnek:
Olhan (1997), organik tarımın desteklenmesi doğrultusundaki görüslerini “organik
tarımla uğrasan ……….” seklinde ifade etmektedir.
5.9.3.5. Tez içinde dipnot gösterimi
Madde 48: Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu
dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç
satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana
metinden sonra iki aralık bırakılarak, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli
28
bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken bosluğa kesinlikle
asılmamalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık bosluk
bırakılmalıdır. Dipnot numarası simge olarak seçilmeli ve dipnotun ilk satırı ile arasında
bir karakter bosluk bulunmalıdır. Dipnotun açıklaması, kullanılan aralığın yarısı kadar
bir aralıkla yazılmalı ve 10 punto kullanılmalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme
sırasına göre “¹” den baslayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması mutlaka
değinmenin geçtiği sayfada yer almalıdır.
Örnek:
Kuzey Anadolu’da meydana gelen her siddetli ve yıkıcı depremde bu fay parçalarından
bir kısmı harekete geçmis, fayın her iki tarafındaki bloklar, birbirlerine nazaran bir
miktar yer değistirmislerdir.1
________________________________
¹ Her bir sismograf kaydından sadece kaydın birinci kısmı kullanılarak deprem anında
istasyondaki ilk yer hareketinin deprem kaynağından uzaklasan mı (bir itme mi),
………
5.10. Kaynakların Yazımı
Madde 49: Kaynaklar bir satır aralıkla yazılmalıdır. Kaynağın yazımı 2. Satıra tasıyorsa
rakam sistemine göre yazılan kaynaklarda sol kenardan bosluk bırakılmadan, soyadı ve
tarih sistemine göre yazılan kaynaklarda ise sol kenardan 5 karakter bosluk bırakılarak
yazılmalıdır. Kaynaklar tez içerisinde tercih edilen sisteme göre bir bütünlük içerisinde
yazılır.
5.10.1. Kaynakların rakam sistemine göre yazılması;
Madde 50: Dergilerdeki Makalelerde: a) Yazar (/lar) ın Soyadı, Ad (/lar) ının ilk harfi,
b) Makalenin adı, c) Derginin adı veya varsa uluslararası yayınlarda kullanılan
kısaltılmıs sekli, altı çizili olarak d) cilt no (varsa sayı no) e) yayınlandığı yıl, f)
Makalenin baslangıç ve bitis sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile
ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır.
Örnekler:
[1] Ertepınar, A. ve Evirgen, H., “Stabilite and vibrations of layered spherical shell
made of hyperelastic materials”, International Journal of Engineering Science,
27, 6 (1989) 623-632
29
[2] Kehr, E., Riehl, G., Roffael, E. ve Dix, B., “Moisture and hydrolysis resistance of
particleboards, bonded with unmodified low formaldehhde UF-resins using
different catalyst systems. part 2: preparation and properties of particleboardds
bonded with unmodified low formaldehyde resins”, Holz als-Roh und Wekstoff,
51 (1993) 365-372.
5.10.2. Kaynakların soyadı ve tarih sistemine göre yazılması
Madde 51: Tez içerisinde kullanılan kaynaklar YAZAR SOYADINA GÖRE DĐZĐNĐ
hazırlanarak, sayfanın sol kenar bosluğu hizasından baslayarak yazılır. Yazar soyadı, ilk
ad (lar)ının bas harfi, yayın yılı, belgenin baslığı, yayınlandığı yer (yayın organı ya da
yayın evi), cilt no, sayı no, sayfa no, yayınlandığı sehir veya ülke sırasında yazılır.
Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile
ayrılır. Aynı yazar (lar)ın farklı yıllarda yayınlanmıs eserleri veriliyorsa önce yaptığı
yayından baslayarak (eskiden yeniye doğru) sıralama yapılmalıdır. Dergi adları ise altı
çizili olarak yazılır.
Örnekler:
Ansin, R., 1994. Tohumlu Bitkileri, KTÜ Basımevi, Orman Fakültesi Yayını, No: 5
Trabzon, 262 s.
Dinwoodie, J.M., 1978. The Properties and Performance of Particleboard
Adhesives, Jour. Ins. Wood Sc., 8, 2, 59-68.
Doğan, S. ve Kılıç, S., 2009. “Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü: Kapadokya
Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBĐ’lerde Bir Arastırma”, ĐsGüç Endüstri
Đliskileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, 11(3), 27-50.
D.P.T., 1989. Altıncı Bes Yıllık Kalkınma Plânı, Devlet Planlama Teskilatı Yayını no:
2174, Basbakanlık Basımevi, Ankara, 362 s.
Düzgünes, O., 1963. Đstatistik Prensipleri ve Metodları, Ege Üniversitesi Matbaası,
Đzmir, 364 S.
Krilov, A., 1985. Feed Speeds in Cutting Silicious Hardwoods by Bandsaw, Holz als
Roh-und Werkstoff 43, 7, 277-281.
Martensson, M., 2000. “A Critical Review of Knowledge Management as a
Management Tool”, Journal of Knowledge Management, 4(3), 204-216.
M.E.B., 2007.Beden Eğitimi Dersi(1-8 sınıflar) Öğretim Programı ve Klavuzu,
Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.
Resmi Gazete, 1996. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Basbakanlık Basımevi
22683, 34-42.
30
Surdyk, L.W., 1967. The Pallmann Flaker, Ist. International Particleboard Symp.,
T.M. Maloney, Ed., W.S.U., Pullman, 77-94.
T.S.E., 1975. Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini, TS-2028, Türk
Standartları Enstitüsü, Ankara, 2 s.
Yıldırım, M., 1989. Ormancılıkta Đs Etüdü, M.P.M. Yayınları, No. 389, Ankara, 83 s.
Yim, N.H., Kim, S.H., Kim, H.W. ve Kwahk, K.Y., 2004. “Knowledge Based Decision
Making On Higher Level Strategic Concerns: System Dynamics Approach”,
Expert Systems With Applications, 27(1), 143-158.
Bildiriler:
a) Yazar (lar) ın soyad (/lar) ı, ad (/lar) ının ilk harfi, b) bildirinin adı, c) kongrenin adı,
tarihi ve yeri, d) bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası
virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır.
Örnekler:
Kaptan,T.,Tamer, K. ve Kartal, R. Maksimal Oksijen Tüketiminin Futbolda Basarıya
Etkisi, 1.Futbol ve Bilim Kongresi Bildirileri, Haziran 1996, Bildiriler Kitabı,
44.
Karadal, H. ve Kılıç, S. (2008, Haziran 19-21). A Study on the Role of Empowerment
in Providing Organizational Commitment. The Proceedings of 4th International
Strategic Management Conference (ss. 893-905), Hollywood Hotel, Sarajevo,
Bosnia-Herzegovina.
Savaskan, T., Torul, O., ve Çuvalcı H., Çinko- Alüminyum Alasımlarının Yapı ve
Mekanik Özelliklerinin Đncelenmesi, 5. Metalurji Kongresi, Kasım 1988, Ankara,
Bildiriler Kitabı, Cilt II, 784 – 799.
Umut, B., Kızılçam Doğal Gençliklerinin Bakımı Üzerine Arastırmalar, Uluslararası
Kızılçam Sempozyumu, Ekim 1993, Marmaris, Bildiriler Kitabı, 205 – 213.
Kitaplar:
a) Yazar (/lar) ın soyad (/lar) ı, ve ad (/lar) ının ilk harfi, b) Kitabın adı, c) varsa editör
ya da çevirenin adı, d) Cilt numarası ve kaçıncı baskı olduğu, e) Yayınevinin adı, f)
Basıldığı yer, g) Yayın yılı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve
daha fazla yazarlarda son yazar “ve” ile ayrılır.
Örnekler:
Ligeti, L., Bilinmeyen Đç Asya, TDK Basımevi, Ankara, 1986.
31

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
Sidney, H.A., Indroduction to Pyhsical Metallurgy, Second Edition, Mc Graw-Hill
Book Co., New York, 1974.
Tamer,K. Sporda, Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,
Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.
Yalçın, Đ., Küçük ve Orta Ölçekli Đsletmelerde Yeniden Yapılanma Stratejileri,
Nobel Yayın No: 539, Eylül, Ankara, 2003.
Tezler:
a) Yazarın soyadı, adının ilk harfi, b) Tezin adı, c) Tezin türü (Yüksek lisans veya
Doktora), d) Çalısmanın yapıldığı kurulusun ve bulunduğu sehrin adı, e) Tezin
bitirildiği yıl.
Örnek
Đskenderoğlu, E., Bazı Ağaç Türlerinin Kursun Kalem Endüstrisinde Kullanılması
Đmkanları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü,
Trabzon, 1993.
Standartlar:
a) Standardı hazırlayan kurulusun kısaltılmıs ismi ve numarası, b) Standartın adı, c)
Hazırlayan kurulus ve bulunduğu sehrin adı, d) Hazırlandığı yıl.
Örnekler:
TS 2478, Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülün Tayini, T.S.E., Ankara, I.
Baskı, Kasım 1976.
ASTM 907, Standart Definitions of Terms Relation to Adhesives, ASTM,
Philadelphia, 1982.
Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmenlik ve Tüzükler):
a) T.C. Resmi Gazete yazılır, b) Kanun, Yönetmelik v.d., c) Sayı, d) Tarih, e) Sayfası
Örnekler:
T.C. Resmi Gazete, Hububat alımına iliskin kararın yürürlüğe konulması hakkında
karar. (21242 mükerrer), 29.5.1992, 2 – 10.
T.C. Resmi Gazete, 1615 sayılı gümrük yönetmenliğinin 1 nolu ekinin değistirilmesine
dair yönetmelik. (21237), 24.5.1992, 85.
Yazarı Belli Olmayan, Sorumluluğu Bir Kurulusa Ait Olan Yayınlar:
32
a) Yayınlayan kurulusun adı (varsa kısaltılmıs adı), b) yayının adı, c) yayın no,
yayınlandığı sehir, d) yayın tarihi.
a) “Anonim,” yazılır, b) yayının adı, c) yayınlayan kurulus, d) yayın yeri ve tarihi
Örnek
D.P.T., Besinci Bes Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Yayın No:1975, Ankara,
1985.
veya,
Anonim, Besinci Bes Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), D.P.T. Yayınları, Yayın
No:1975, Ankara, 1985.
Đnternet Kaynakları:
Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL-sıra
numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin
alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.
Örnekler
URL-1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.
URL-2, www.ogm.gov.tr/ T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Yeniden Yapılanma ve
Norm Kadro Projesi. 11 Mart 2003.
Metin içerisinde yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük
harflerle URL-sıra numarası (,), yıl seklinde yazılmalıdır.
Örnek:
(URL-1, 2003), (URL-1 ve URL-2, 2003)
URL-1’e (2003) göre …
Rakam sistemi yazımında URL- ifadesi yazılmaz, bunun yerine sadece rakamlar
kullanılır, atıflarda rakam sistemi kuralları izlenir.
Yazarı belli internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; Yazar (lar) ın soyad (/lar)
ı, ad (/lar) ının ilk harfi, internet kaynağının yahut sitenin adı, ilgili sitenin internet
adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.
Örnekler:
James, G.T. ve Richards, A.P., 2003. Greenhouse effect and sea level rise: The Cost of
Holding Back the Sea.
33
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ResourceCenterPubli
cationsSLRCost_of_Holding.html 21 Mart 2003
David, C.N. ve Clifford, G.H., 2003. A Criteria ve Indicators approach to community
developmen. http://sfm-1.biology.ualberta.ca/english/pubs/PDF/WP_2002-
2.pdf 21 Mart 2003
Metin içerisinde internet kaynaklarına atıf yapılırken, yazar soyadı sistemine benzer
sekilde yazılmalıdır.
Örnekler:
(James ve Richard, 2003)
David ve Clifford’a (2003) göre …
5.11. Ekler
Madde 52: Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği
engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir
formülün çıkarılısı, genis kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar,
çizimler, sekiller vb. bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama
için uygun bir baslık seçilmeli ve bunlar sunus sırasına göre “EK 1., EK 2., EK 3., …”
seklinde, her biri ayrı bir sayfadan baslayacak sekilde sunulmalıdır. Birden fazla Ek
verilmesi durumunda, her bir Ek’in baslığının yazıldığı ayrı bir “EKLER kapağı
konulmalıdır. Ekler bölümünün sayfa numaraları, Kaynaklar bölümünün bitisini izleyen
sayfa numarası ile devam etmelidir. Ekler, Đçindekiler Dizini’nde sırasıyla ve eksiksiz
olarak verilmelidir.
5.12. Özgeçmis
Madde 53: Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi özgeçmisini verilen
örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin son sayfasından önce vermelidir. Özgeçmisten
sonra normal birinci hamur 90 g kağıttan bir adet bos sayfa yerlestirilir.
34
ÖZGEÇMĐS
Adı Soyadı :
Doğum Yeri :
Doğum Yılı :
Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)
Lise :
Lisans :
Yüksek Lisans :
Haberlesme Bilgileri
Adres :
Telefon :
E-posta :
35
ALTINCI BÖLÜM
6. TEZ SAVUNMA SINAVLARI ve SONUÇLANDIRILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ
HÜKÜMLER
6.1. Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı ve Sonuçlandırılması
Madde 54: Yüksek Lisans tezi savunma sınavı, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre yapılır. Tezini
tamamlayan öğrencinin danısmanı, öğrenicinin tez savunma sınavına girebilmesi için
anabilim dalı baskanlığına basvurur. Anabilim dalı baskanlığı tez jürisi önerisiyle
birlikte tezin ciltlenmemis bes nüshasını Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı
kisisel değerlendirme raporlarını Ekte 4’de verilen Yüksek Lisans Tezi Đnceleme
Raporunu hazırlayarak, öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne
teslim eder ve belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.
Madde 55: Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun sekilde
hazırlanarak öğrencinin danısmanı ile birlikte doldurduğu Ekte 5’de verilen Yüksek
Lisans Tezi Sunus Formu, Ekte 6’de verilen Tez Ön Đnceleme Formu ve bir adet
ciltlenmemis tezi Enstitüye teslim eder. Gerekli son düzeltmeler Enstitüde yapıldıktan
sonra öğrenci ve tez danısmanı Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne
gönderilmek üzere Ekte 7’de belirtilen Zarf Formatını, tezin çoğaltılmıs bes nüshasını,
gerekli diğer doküman ve materyallerle birlikte Enstitüye teslim eder.
6.2. Doktora Tezi Savunma Sınavı ve Sonuçlandırılması
Madde 56: Doktora tezi savunma sınavı, Aksaray Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 52. Maddesine göre yapılır. Tezini tamamlayan
öğrencinin danısmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için anabilim dalı
baskanlığına basvurur. Anabilim dalı baskanlığı tez jürisi önerisiyle birlikte tezin
ciltlenmemis sekiz nüshasını en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri,
tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili ayrıntılı
kisisel değerlendirme raporlarını Ekte 8’de verilen Doktora Tezi Đnceleme Raporunu
hazırlayarak, öğrencinin dosyasına konulmak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim eder ve
belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.
36
Madde 57: Jüri tarafından kabul edilen tezler, tez yazım kurallarına uygun sekilde
hazırlanarak öğrencinin danısmanı ile birlikte doldurduğu Ek 9’da verilen Doktora Tezi
Sunus Formu, Ek 6’da verilen Tez Ön Đnceleme Formu ve bir adet ciltlenmemis tezi
Enstitüye teslim eder. Gerekli son düzeltmeler Enstitüde yapıldıktan sonra öğrenci ve
tez danısmanı Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne gönderilmek üzere Ek
8’de belirtilen Zarf Formatını, tezin çoğaltılmıs sekiz nüshasını, gerekli diğer doküman
ve materyallerle birlikte Enstitüye teslim eder.
YEDĐNCĐ BÖLÜM
7. TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCĐLERĐN ENSTĐTÜ’YE TEZ
TESLĐMĐNE ĐLĐSKĐN HÜKÜMLER
Madde 58: Tezler asağıdaki sekilde hazırlanıp Enstitüye teslim edilecektir.
1. Enstitü Yazım Yönergesine göre hazırlanmıs 3(üç) adet ciltli tezlerden 1 adet,
içinde onay sayfası imzalanmıs olacaktır,
2. Tez onay sayfasının yukarıdaki 3 adet tezden ayrı olarak imzalanmıs orijinal bir
adet onay sayfası hazırlanacaktır,
3. Eğer uzmanlık Alan Dersi alınmıssa, Enstitüden alınacak “Uzmanlık Alan
Dersi” formu danısman öğretim üyesine onaylatılacaktır,
4. Aksaray Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tez Teslim Formu 1 adet
doldurulacaktır,
5. YÖK Tez Merkezi’nin internet sayfasında yer alan Tez Veri Giris Formu
(http://tez2.yok.gov.tr/) doldurulup imzalanacaktır,
6. Enstitü ve YÖK Tez Merkezi’ne gönderilecek olan 3 adet CD’nin her birinde,
PDF formatında hazırlanmıs Tez, Türkçe Özet, Yabancı Dilde Özet ve varsa
Ekler bulunmalıdır. PDF dosyaları ve CD içeriği asağıda açıklandığı gibi bu
bilgilere http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden de ulasılabilir.
7.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması
1. Tezin tamamı tek bir PDF dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf
dosyalarına dönüstürülmesi için bağlantılar
http://tez2.yok.gov.tr/tezhtml/pdfhazirlama.html adresli internet sayfasında
bulunmaktadır. Metin formatı dısında ek içeren karma tezler için açıklamalar madde
9’da yer almaktadır.
2. Hazırlanan PDF dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası
ile aynı olacaktır.
37

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
3. Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca CD’de
yer alacaktır.
4. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değisiklik yapılmayacağı için
tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında asıl nüshası
ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.
5. Dosyalar sıkıstırılmamıs ve sifresiz olacaktır.
6. Farklı bilgisayarda çıkabilecek sorunları önleyebilmek amacıyla, dosyalar
isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.
7. Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği
eklenecektir.
Örnek: ad_soyad_tez.pdf
ad_soyad_ozet_tr.pdf
ad_soyad_ozet_en.pdf
8.Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmıs olan tez ekleri tezin tam
metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital
fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüstürülecektir.
9.Karma tezler: tez, yalnızca metin dosyasından olusmuyorsa, resim, harita, bilgisayar
programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmıs ise bu durum Tez Veri Giris
Formu’nda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses
kayıtları için tercih edilen formatlar asağıda belirtilmistir. Farklı bir program kullanılmıs
ise bunun okuyucuların erisimine izin verecek sekilde lisanslı olarak tezle birlikte
CD’de yer alması gerekmektedir.
7.2. Đstenen Formatlar
i- Resim Formatları
Resim dosyaları asağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.
GIF (.gif)
PDF (.pdf)
TIFF (.tiff)
JPEG (.jpeg)
ii- Görüntü Formatları
MPEG (.mpg)
Quick Time – Apple (.mov)
Audio Video Interleaved –
Microsoft (.avi)
38
iii- Ses Formatları
Wav (.wav)
MIDI (.midi)
MP3 (.mp3)
39
Ek 1
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
YÜKSEK LĐSANS TEZ ÖNERĐ FORMU
……../……/……….
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Enstitünüz ………………… Anabilim dalı Öğrencisi ……………………… No.lu
……………………………..’a ekte çalısma programı bulunan YÜKSEK LĐSANS Tezinin
Danısmanlığını yapabileceğimi bilgilerinize arz ederim.
TEZĐN BASLIĞI:
TEZ DANISMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: Đmza
Bağlı Bulunduğu Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
ĐKĐNCĐ TEZ DANISMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: Đmza
Bağlı Bulunduğu Kurum / Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
ANABĐLĐM DALI BASKANI: Đmza
Tarih
EVRAK KAYIT TARĐHĐ: YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ:
SAYISI:
ÖĞRENCĐNĐN ADRESĐ, TELEFON, e-posta:
Üniversite dısı özel ve kamu kuruluslarında görevli Đkinci Tez Danısmanları iletisim
adreslerini yazacaklardır.
40
Ek 2
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
DOKTORA TEZ ÖNERĐ FORMU
……../……/……….
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Enstitünüz ………….. Anabilim dalı Öğrencisi ………………… No.lu
………………………………………..’ a ekte Tez Önerisi Yazılı Raporu bulunan DOKTORA
Tezinin Danısmanlığını yapabileceğimi bilgilerinize arz ederim.
TEZĐN BASLIĞI :
TEZ DANISMANI
Ünvanı, Adı Soyadı : Đmza
Bağlı Bulunduğu Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
ĐKĐNCĐ TEZ DANISMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: Đmzası
Bağlı Bulunduğu Kurum / Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
ANABĐLĐM DALI BASKANI: Đmzası
Tarih
EVRAK KAYIT TARĐHĐ:
Not: Tez Önerisi Yazılı Raporu ek olarak verilmelidir.
41
Ek 3
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
DOKTORA TEZĐ ĐZLEME RAPORU
……../……/……….
RAPOR NO RAPOR DÖNEMĐ
Öğrencinin Adı Soyadı:
Tez Önerisinin Y.Kurulunda Kabul Tarihi:
TEZĐN BASLIĞI:
DÖNEM ĐÇĐNDE YAPILAN ÇALISMALARIN ĐRDELENMESĐ
(Ana Hatları ile ):
KARSILASILAN ZORLUKLAR:
SONRAKĐ DÖNEME AĐT ÇALISMA PLANININ ĐRDELENMESĐ:
ÇALISMALAR HAKKINDA TEZ ĐZLEME KOMĐTESĐ’nin
DEĞERLENDĐRMESĐ
ÇALISMALAR Basarılı / Basarısız bulunmustur
Oybirliği / Oyçokluğu
Tez Danısmanı Üye Üye
Tarih:
NOT : ÖĞRENCĐ, Tez Đzleme Komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite
Üyelerine çalısmaları hakkında yazılı bir rapor sunar. Öğrencinin raporu, bu formla
birlikte SBE’ne sunulur.
42
Ek 4
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNCELEME RAPORU
……../……/……….
Öğrencinin Adı Soyadı:
Anabilim Dalı:
TEZĐN BASLIĞI:
ĐRDELEMELER (Ek sayfa kullanılabilir)
Sayfa Adedi:
Kaynak Adedi ve En Yeni Kaynak Tarihi:
Yazım Hataları:
Bilimsel Hatalar:
Çalısmanın Dayandığı Temellerde Yanlıslar:
Kurgu Hataları :
Yorum Hataları :
Çalısmanın Olumlu Yönlerini; Katkılarını Veriniz
Çalısmanın Özgün Olup Olmadığı:
TEZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Bilimsel Katkı □ Uygulamaya Katkı □ Herikisi □
TEZ
KABUL EDĐLEBĐLĐR □
DÜZELTME GEREKĐR □
RED □
ÖNERĐLEN EK SÜRE:
JÜRĐ ÜYESĐ
43
Ek 5
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
YÜKSEK LĐSANS TEZĐ SUNUS FORMU
……../……/……….
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
………………………………Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
……………no.lu………………………………….’ın “…………………………………………………”
baslıklı Yüksek Lisans Tezi, SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Tez Yazım
Kuralları’na uygun olarak hazırlanmıs olup, ciltlenmemis 1 nüsha halinde
Müdürlüğünüze sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danısmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
Đmza Đmza
44
Ek 6
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
TEZ ÖN ĐNCELEME FORMU
……../……/……….
Tezin Baslığı
Tezin Türü : Y.Lisans Doktora
Öğrenci : Adı SOYADI imza
Danısman : Unvan Adı Soyadı imza
Kurallara Uygun
EVET H AYIR

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,
1. Dıs Kapak
2. Đç Kapak
3. Önsöz (Tesekkür)
4. Đçindekiler
5. Türkçe Özet
6. Abstract
7. Yenilik Beyanı (Doktora tezlerinde)
8. Semboller
9. Kısaltmalar
10. Sekiller
11. Tablolar
12. Bölümleme
13. Alt Bölümleme
14. Kaynakların Metin Đçinde Verilisi
15. Kaynakların Sunulusu
16. Ekler
17. Özgeçmis
Tez sekil olarak belirtilen hususlarda düzeltilmelidir / uygundur
Enstitü Sekreteri
Tarih
45
Ek 7 Zarf Formatı
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
………………….. ANABĐLĐM DALI
……………………………………….. TEZĐN BASLIĞI…………………..
YÜKSEK LĐSANS veya DOKTORA TEZĐ
.
TEZ YAZARININ ADI VE SOYADI
Bu kapalı zarf içerisinde bulunan CD’deki tüm veri dosyalarının Yüksek Öğretim
Kurulu Baskanlığı tarafından istenilen formata uygun bir biçimde hazırlandığını ve
içeriğinin ise danısmanlığını yaptığım tez savunmasındaki tez ile aynı olduğunu
SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Müdürlüğü’ne beyan ederim.
Tez Danısmanı :
ÜNVAN, Adı SOYADI
imza
Not : Bu zarfın içerisinde;
• 1 Adet Darbeye Dayanıklı CD kabı,
• 1 Adet CD (Tezin tam metni ve eklerinin pdf dosyası, ad_soyadı_tez.pdf, özetler
ise ad_soyadı_ozet_tr.pdf, ad_soyadı_ozet_en.pdf seklinde dosya ismi
verilmelidir. Daha fazla bilgi için
http://tez2.yok.gov.tr/tezhtml/tezteslimklavuzu.html adresinden yararlanılabilir.)
• Tez onay sayfası,
• Doldurulup imzalanmıs, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giris Formu,
Tezler YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne gönderileceğinden yukarıda belirtilenlerin
tümünün “klasöre takılabilen delikli, plastik dosya gömleği” içinde olduğu kontrol
edilmelidir.
46
Ek 8
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
DOKTORA TEZĐ ĐNCELEME RAPORU
……../……/……….
Öğrencinin Adı Soyadı:
Anabilim Dalı:
TEZĐN BASLIĞI:
ĐRDELEMELER (Ek sayfa kullanılabilir)
Sayfa Adedi:
Kaynak Adedi ve En Yeni Kaynak Tarihi:
Yazım Hataları:
Bilimsel Hatalar:
Çalısmanın Dayandığı Temellerde Yanlıslar:
Kurgu Hataları :
Yorum Hataları :
Çalısmanın Olumlu Yönlerini; Katkılarını Veriniz
Çalısmanın Özgün Olup Olmadığı:
TEZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Bilimsel Katkı □ Uygulamaya Katkı □ Herikisi □
TEZ
KABUL EDĐLEBĐLĐR □
DÜZELTME GEREKĐR □
RED □
ÖNERĐLEN EK SÜRE:
JÜRĐ ÜYESĐ
47
Ek 9
T.C.
AKSARAY ÜNĐVERSĐTESĐ
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
DOKTORA TEZĐ SUNUS FORMU
……../……/……….
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
…………………………..Anabilim Dalı Doktora öğrencisi ……………………….. no.lu
…………………………’ın “………………………………………………………………………..” baslıklı
Doktora Tezi, SOSYAL BĐLĐMLER Enstitüsü Tez Yazım Kuralları’na uygun
olarak hazırlanmıs olup, ciltlenmemis 1 nüsha halinde Müdürlüğünüze
sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danısmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
Đmza Đmza

 tezli yüksek lisans,     tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisanstan tezsize geçiş,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları ,      tezli yüksek lisans ücretleri,     tezli yüksek lisans nedir,     tezli yüksek lisans ikinci öğretim,     tezli yüksek lisans şartları,     tezli yüksek lisans ilanları,     tezli yüksek lisans uzaktan eğitim,     tezli yüksek lisans başvuruları,     tezli yüksek lisans uzman öğretmenlik,     tezli yüksek lisans programları 2012,     tezli yüksek lisans bölümleri,     özel ders,      bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930