Tezsiz Yüksek Lisans

kina Mühendisliği Programı

Genel Bilgiler

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

İçindekiler

Hedefler
Program Çıktıları
Program Kriterleri (ABET)
Program Paydaşları
Program Komisyonları
Kollar

Makina Fakültesi, 1974 yılından beri dört yıllık makina mühendisliği lisans programını sunmaktadır. Programda 1997 yılında yapılan önemli bir değişiklikle toplam kredi sayısı 153.5’ e düşürülmüş ve ders kredilerinin yüzde 30’ unun İngilizce olarak alınması zorunlu kılınmıştır. Makina Mühendisliği Programı mezunu bir mühendis, başlıca ve genel nitelikler yanında aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır:

a. Mekanik parçalar, sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
b. Isıl sistemler ve süreçler konusunda tasarım ve yönetim becerileri,
c. Makina mühendisliğinin teknik sorunlarını çözebilmek için analitik beceri.

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Eğitim amaçları ve program çıktıları, sanayi temsilcileri, danışma kurulu üyeleri, mezunları ve öğretim elemanları tarafından yapılmış, tüm öneriler ve ABET kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Makina Mühendisliği Programına her yıl yaklaşık 230 öğrenci alınmakta olup, 2010/2011 akademik yılından başlayarak, bu öğrencilerden 30’ u tümüyle İngilizce eğitim programını izleyeceklerdir.

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Programda verilen dersler, temel matematik ve mühendislik altyapısı üzerine, ısı-akışkan, konstrüksiyon, otomasyon ve kontrol disiplinlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Öğrenciler eğitimlerinin dördüncü yılında enerji, tesisat, otomotiv, sistem dinamiği-kontrol, konstrüksiyon-imalat kollarından birini seçebilmektedirler. Programda sekiz dönem için 153.5 kredi saat sağlanması gerekmektedir. Programın toplam kredileri içinde, temel bilimler kredilerin oranı % 23.5, temel mühendislik kredilerinin % 20 ve mühendislik tasarımı kredilerinin % 37’dur. Programın yaklaşık % 19.5’i genel eğitim, sosyal ve beşeri bilimler derslerinden oluşturulmuştur. Programın seçmeli / zorunlu ders kredilerinin oranı yaklaşık % 27’ dir. Toplam kredilerin % 30’u İngilizce olarak verilen derslerle oluşturulmuştur.

Makina Mühendisliği Programı 86 öğretim üyesi, 1 yarı zamanlı öğretim üyesi, 53 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir ve şu anda programa toplam 1300 lisans öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Hedefler^ (Yukarı)

  • Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen,
  • Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,
  • Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen,
  • Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,
  • Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen Makina Mühendislerini yetiştirmektir.

    ,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Program Çıktıları^ (Yukarı)

a.   Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme becerisi,

b.   Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi, c.     Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi, d.    Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi, e.     Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi, f.     Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği, g.    Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi, h.     Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği,

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

i.      Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği,

j.      Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği,

k.     Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi,

l.      Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından birinde (konstrüksiyon-imalat, sistem-kontrol, enerji, otomotiv, tesisat) daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi.

Program Kriterleri ^ (Yukarı)

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Aşağıdaki kriterler, makina ve benzer isimli tüm mühendislik programları için geçerlidir.

1. Ders Programı

Program; mezunlara, mühendislik prensiplerini, temel bilimleri ve matematiği, fiziksel sistemlerin ve bileşenlerinin modellenmesinde, analizinde, tasarımında ve üretiminde kullanabilme yeteneği ve profesyonel olarak ısıl ve mekanik alanda çalışma becerisi kazanmasını sağlamalıdır.

2. Öğretim Üyeleri

Program; üst düzey mesleki programlardan sorumlu öğretim üyelerinin kendi uzmanlık alanlarında sürekliliği sağlamasını gerçekleştirmelidir.

Program Paydaşları^ (Yukarı)

İTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMININ PAYDAŞLARI


Paydaşlar programın kurulmasında ve  eğitim hedeflerinin  geliştirilmesinde  önemli  rol oynamaktadır. Dört ana paydaş (öğretim üyeleri, mezunlar, sanayi ve öğrenci) birlikte program hedefleri ve çıktılarını incelemek ve  değişiklikler için tavsiyelerde bulunmak üzere birara gelirler.  Bölüm bunları göz önünde bulundurarak akademik  eşdeğerleri  ile karşılaştırma yaparak rekabetçi konumunu geliştirmek için yapması gerekenleri daha gerçekçi bir biçimde çıkarabilir.  İmalat mühendisliği lisans programının önemli paydaşları:

• Öğrenciler
• Öğretim Üyeleri
• Mezunlar
• Sanayi / İşverenler
• Fakülte Danışma Kurulu

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Öğrenciler

Öğrenciler bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından birini oluşturur. İTÜ de doğrudan liseden gelen öğrenci profilinin, lisansüstü bir öğrenciye dönüşümünü gerçekleştirmek için uygun bir öğrenim süreci geliştirilmiştir. Öğrenciler programa  değerli bilgiler sağlayabilir ve bulundukları programı iyileştirici önerilerde bulunabilirler. Seçilmiş “Sınıf Temsilcileri” aynı zamanda  “Üniversite Öğrenci Temsilcileri Kurulu”nun üyesidirler.  Birinci sınıftan itibaren her sınıf  bir temsilci seçer.  Bu temsilciler sırayla bir “Fakülte Öğrenci Temsilcisi (FÖT) seçerler.  (FÖT) Fakültenin İdari  ve  Akademik kurullarındaki  öğrenci sorunlarıyla ilgili tartışmalara  katılır. (FÖT)  ayrıca Üniversitenin  “Öğrenci Temsilcileri Kurulu” üyesidir.

Öğretim Üyeleri

İTÜ Makina Mühendisliği Bölümünde, yaklaşık 86 tam zamanlı öğretim üyesi vardır.  Öğretim üyelerinin verdikleri her ders için okutulması gereken ders içeriğini ortaya koymak (öğrenme çıktıları) ve bunları belirli araçlarla gerçekleştirmek (laboratuar, sınıf faaliyetleri, vb) ve son olarak ne kadar iyi öğrenme gerçekleştirildiğinin değerlendirilmesi (ödev, sınavlar, anketler, vb.) gibi görevleri  yerine getirme  sorumluluğu  vardır. Ayrıca  öğretim üyelerinin öğrenmeyi geliştirmenin değişik yolları olup olmadığını anlamak için programın periyodik olarak gözden geçirme gibi daha geniş sorumlulukları  da vardır.

Mezunlar

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

 

Mezunlar bir eğitim sürecinin beş ana paydaşından biridir. Mezunlarımız programa kendi katılımları sırasında biriktirmiş oldukları beceri ve tutumları  istihdam edildikleri  işleri sırasında uygularlar. Bir anlamda bu çalışmaları için mezunların ne denli iyi eğitim süreci  ile hazırlanmış olduğu, programın geliştirilmesi için önemli bir bileşenidir.  Mezunlara yılda en az bir kez yapılan anket çalışması yoluyla görüşleri alınır.
Sanayi / İşverenler

Sanayi eğitim sürecinin diğer temel paydaşlardan biridir. Sanayi mezunlarımızın istihdam etmesi dolayısıyla onların kalitesi hakkında değerli bilgilere sahiptir. Sanayi anketleri mezunlarımızdan beklentilerini periyodik sorgulama araçlarından birini oluşturmaktadır.  Bu bilgiler, Bölüm için çok değerli olup, İmalat Mühendisliği Programının hedefleri  ve çıktılarını gözden geçirme ve revize etmek için büyük yardım sağlar.

Danışma Kurulu

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

 

Sanayi aynı zamanda  1993 yılında kurulan Danışma Kurulu  (DK) tarafından temsil edilmektedir. Bu grup, sanayiden seçkin insanlar, mezunlar, Makine Mühendisliği Fakültesi eski dekanları,  Türkiye’den seçilen çeşitli üniversitelerin makine mühendisliği programlarının akademik liderleri arasından gelen 30 bireyden oluşur.  Danışma Kurulu yılda bir toplanır.

Diğer paydaşları arasında,

• Hükümet
• Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
• Üniversite ve Fakülte Yönetimi
• Ulusal ve Uluslararası Mühendislik Dernekleri
• Aday öğrenciler ve aileleri
• Enstitüler
• Akreditasyon Kurulları bulunmaktadır.

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

Program Komisyonları^ (Yukarı)

Program Yürütücüsü:
Programın yürütülmesinde Bölüm Başkanı yetkisiyle sorumludur. ABET Akreditasyonu sürecinde programın tanıtıcısı ve savunucusudur.

Prof.Dr.Hasan GÜNEŞ

Program Değerlendirme Komisyonu
Bölüm Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders, öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını değerlendirerek program yürütücüsüne rapor verir ve gerekli önerileri sunar. ABET Akreditasyon sürecinde özdeğerlendirme raporunu hazırlar.

Prof.Dr. Hasan GÜNEŞ (Yürütücü)
Prof.Dr. Kadir KIRKKÖPRÜ
Prof.Dr. Ahmet GÜNEY
Prof.Dr. Özgür TURHAN
Prof.Dr. Ekrem TÜFEKÇİ
Doç.Dr. Celaletdin ERGUN

Makina Mühendisliği Programı Kalite Güvence Komisyonu:
Program Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders, öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını değerlendirerek program yürütücülerine durum raporu verir ve gerekli önerileri sunar.

Prof.Dr. Mete ŞEN (Başkan)
Prof.Dr. Haluk EROL
Doç.Dr. M.Salih DOKUZ
Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Doç.Dr. Özgen AKALIN
Y.Doç.Dr. Erdinç ALTUĞ
Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ
Y.Doç.Dr. Erdal BULĞAN

Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu
Bitirme tasarım projesi konularını belirler, öğrencilere dağıtır, değerlendirme esaslarını belirler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Doç. Dr. Şeniz ERTUĞRUL (Başkan)
Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN
Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ
Y.Doç.Dr. Atakan ALTINKAYNAK
Öğr.Gör.Dr. Ali İmre AYDENİZ

Laboratuvar Komisyonu
Öğrenci laboratuarlarının düzenli çalışmasını denetler. Öğrencilerle ilgili deneylerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmelerini sağlayıcı önlemleri alır ve durumu program yürütücüsüne rapor eder. Öğrenci laboratuarlarının ileriye dönük yenileştirme, iyileştirme, bakım, onarım programlarını yapar, izler. Öğretim üyelerinden gelen yeni deney önerilerini değerlendirir.

Prof. Dr. Haluk EROL
Y. Doç. Dr. Yalçın URALCAN (Başkan)
Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ
Y. Doç. Dr. Akın KUTLAR
Y. Doç. Dr. Levent KAVURMACIOĞLU
Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ

Transfer Öğrencileri Komisyonu
İç ve dış yatay geçiş, ÇAP ve Yandal programlarında yer alan öğrencilerin intibak programlarını hazırlar, uygular ve izler. Erasmus ve Farabi program öğrencilerinin danışmanlığını yapar.

Erasmus ve Farabi Programları
Prof.Dr. Hasan GÜNEŞ
Prof.Dr. Özgür TURHAN
Prof.Dr. Ekrem TÜFEKÇİ (Yürütücü)
Öğr. Gör. Dr. M.Resa BECAN

İntibak Komisyonu
Prof. Dr. Özgür TURHAN (Yürütücü)
Doç. Dr. Lütfullah KUDDUSİ (ÇAP Danışm.)
Y. Doç. Dr. Pınar BOYRAZ (Yandal Danışm.)
Arş. Gör. Cem DOLU

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Programdan mezun olan öğrencilerin ve işveren gibi diğer paydaşların kaydını tutar ve günceller. Mezun anketlerini düzenler ve uygular. İTÜ Günü, Makina Fak.Şenliği gibi etkinliklerin organizasyonunda görev alır. Mezun anketlerini uygular.

Prof. Dr. Erkan AYDER (Başkan)
Doç. Dr. Haluk EROL
Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL
Ar. Gör. Dr. Kubilay YAY
Müh. Yalçın DİNÇSOY

Staj İşleri Komisyonu
Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder, staj atölyesinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar, değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program yürütücüsüne sunar.

Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ (Başkan)
Y. Doç. Dr. Zeynep PARLAR
Öğr. Gör. Yusuf Ziya KOCABAL
Y.Doç.Dr. Canan Gamze GÜLERYÜZ
Tekn. Kenan YÜCEL

Öğrenci Oryantasyon, Kariyer Planlama ve Halkla İlişkiler Komisyonu
Yeni öğrenciler için Fakülte’ yi tanıma ve Fakülte’ ye uyum sağlama etkinliklerini planlar ve yürütür. Broşür basılması, güncellemesi ve öğrenci el kitabı hazırlanmasına yardımcı olur.

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU (Başkan)
Doç.Dr. Celaletdin ERGUN
Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK
Y.Doç.Dr. Z.Yağız BAYRAKTAROĞLU
Y. Doç. Dr. Ali GÖKŞENLİ
Öğr.Gör.Dr. Emin SÜNBÜLOĞLU
Arş.Gör.Şengül ARI

Halkla İlişkiler ve Web Sayfası Komisyonu
Programın web sayfasını düzenler, günceller. Bu çalışmaları diğer bölüm web sayfası sorumlularıyla birlikte yürütür.

Y.Doç.Dr. Zeki BAYRAKTAROĞLU (Yürütücü)
Öğr.Gör. Fırat M. GÜNKAN
Öğr.Gör.Dr. Adil YÜCEL
Arş.Gör. Adem CANDAŞ

Program Kolları^ (Yukarı)

Makina Mühendisliği Lisans Programı’nda toplam 5 adet kol bulunmaktadır. Öğrenciler 3.ncü sınıflarının sonunda, uzmanlaşmak istedikleri bir alanda daha fazla bilgi sahibi olmak için bu kollardan birisini seçmek zorundadırlar.

1.      Konstrüksiyon ve İmalat

2.      Enerji

,tez ,tez örnekleri ,tez tour ,tezer özlü ,tez yazım kuralları  ,tezsiz yüksek lisans ,tezhip ,tezkire ,tezmaksan

3.      Tesisat

4.      Sistem Dinamiği ve Kontrol

5.      Otomotiv

Her kol 15 kredilik ders içermektedir. Bu derslerden 2 tanesi zorunlu, 3 tanesi seçimli derlerden oluşmakdadır. Bu dersler öğrencinin bilgi sahibi olmak istediği alanda yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Bu kollar müfredat içinde esneklik sağlamakta ve öğrencilerin akademik eğitimleri içinde kendi şahsi hedeflerine ulaşması için bir fırsat tanımaktadır.

Kol ve Seçmeli Ders Tablosunu indirmek için tıklayınız.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031