Türk Dili Edebiyatı Yüksek lisans tamamlama

TC
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
1. SINIF I. YARIYIL
OSMANLI TÜRKÇESİ I
1. Türk Dili Dönemleri içinde Osmanlı Türkçesi Dönemi.
2. Arap Alfabesi.
3. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.
4. Türkçe kelimelerin imlası.
5. Standart imlası olan kelimeler.
6. Eklerin yazılması.
TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I- II
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin iki yarıyıl okudukları Türkiye
Türkçesi dersi Türkçenin temel gramerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders 2. sınıfta da
devam edecektir. 1. yarıyılda; dilin tarifi, yeryüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri
arasındaki yeri ve Türk yazı dilinin tarihi gelişimi konularıyla giriş yapıldıktan sonra gramere
geçilecektir. Burada dilin en küçük birimi olan sesten başlanacak, Türkçenin ses olayları
örneklerle anlatılacak; hece, kelime, kök, gövde ve ekler bütün özellikleriyle verilecektir.
2. yarıyılda yapım eklerine geçilecektir. Bütün yapım ekleri Eski Türkçeden
günümüze kadarki tarihî gelişimleriyle birlikte verilecek, Türkiye Türkçesinden seçilen
örnekler tahlil edilecektir. Anlam ve görev bakımından isimlere geçilecek, tariflerden
sonra isim çekim ekleri, sıfatlar, zarflar ve zamirler anlatılarak dönem bitirilecektir.

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
TDE 109 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
1. Türk Edebiyatının tarihi gelişimine genel bir bakış
2. Edebiyat tarihimizin sınıflandırılması
3. İslamiyet’ten önceki edebiyatımız
4. İslamî Devrenin başlangıcı
5. İslamî Türk edebiyatının sınıflandırılması
6. Aruz hakkında teorik bilgiler ve uygulama çalışmaları
TDE 111 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
1. Kaynakça ve genel giriş.
2. Edebiyat nedir? Edebiyat bilimi nedir? Edebiyat ile diğer sanatların, Edebiyat
bilimi ile diğer bilim dallarının ilişkisi.
3. Yeni Türk Edebiyatı’nın Türk Edebiyatı içindeki yeri.
4. Edebiyat tarihi, belli başlı edebiyat tarihçilerimiz ve Edebiyat tarihi çalışmaları.
5. Fuat Köprülü ile Ahmet Hamdi Tanpmar’ın Edebiyat tarihi anlayışlarının
karşılaştırılması.
6. Edebiyat sosyolojisi.
7. Edebiyat eleştirisi ve eleştiri akımları.
8. Edebî türler, Nazım ve nesir, Şiir türleri, nesir türleri.
9. Düzyazının gelişimi.
10. Tanzimat döneminde gazetecilik.
11. Yeni Türk Edebiyatında nazım biçimleri.
12. Vezinler, aruz, hece, serbest vezin.
13. Kafiye, redif, kafiye çeşitleri.
TDE 113 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I
1. Genel Giriş (Dersin kapsamı, amacı ve işlevi. Derste okutulacak kaynak
eserlerin listesinin verilmesi)
2. Halk edebiyatının tanımı ve genel özellikleri (Halk edebiyatı ürünlerinin
yaratımı, aktarımı, yayılması, anonimleşmesi, değişmesi vs.)
3. Halk edebiyatı-halkbilimi ilişki, halk edebiyatıyla diğer edebiyat türleri
arasındaki ilişkiler
4. Türk halk edebiyatının inceleme konuları/ kadrosu (Tasnif)
5. Türk halk edebiyatının kaynaklan-1 (A. Sözlü kaynaklar, B. Yazılı Kaynaklar.
C. Maddî kültür kaynakları)
6. Türk halk edebiyatının kaynakları-2 (Orhun Yazıtlarının Türk halk edebiyatı
ve kültürü açısından önemi)
7. Türk halk edebiyatının kaynakları-3 (Dîvânu Lügati’t-Türk’ün Türk halk edebiyatı
ve kültürü açısından önemi)
8. Türk halk edebiyatı araştırıcıları ve belli başlı eserleri-1
9. Türk halk edebiyatı derleme teknik ve yöntemleri-1
10. Halk edebiyatı türlerinin değerlendirilmesi (Manzum, mensur ve her iki tarzın
bir arada kullanımından oluşan türler hakkında genel bilgi ve tasnif)
11. Türk halk şiiri türleri ve nazım şekilleri (tür ve şekil kavramları, genel bir
bakış, tasnif)
12. Genel değerlendirme

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
TDE 115 EDEBİ BİLGİLER I
Edebiyatın tanımı, Türk Şiirinde kullanılan ölçüler, Aruz ölçüsünün Türk Şiirine girişi,
Türk Şiirinde kullanılan Aruz kalıplan, Aruz ölçüsünün Türk Şiirine uygulanışı; Hece ölçüsü.
Hece ölçüsünün çeşitleri, Hece ölçüsünün Türk Şiirine uygulanışı; Kafiyenin tanımı, Kafiye
çeşitleri; Redifin tanımı; Redif çeşitleri; Edebiyatımıza Batı’ dan giren Edebî Akımlar, Edebî
Akımların edebiyatımıza etkileri, Realizm, Romantizm, Klasizm, Parnasizm, Naturalizm,
Kübizm, Dadaizm gibi Edebî Akımların incelenmesi.
TDE 117 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I
1. Tanışma, Kompozisyon tanımı. Yazılı kompozisyon hakkında bilgi verme,
Mehmet KAPLAN’ın ” Kompozisyon ” adlı makalesinin incelenmesi.
2. Eğitimde yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları.
3. Anlama ve anlatma. Okuma, Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi.
4. Çeşitli okuma becerileri ve teknikleri.
5. Etkili okumayı engelleyen etkenler.
6. Okuma ve not alma, Eleştirel okuma.
7. Okuduğunu transfer etme. Okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkin hızlı
okuma ve hızlı okuma teknikleri.
8. Anlama, Anlama yeteneği nasıl geliştirilebilir? Anlama yöntemleri.
9. Yazma, Yazılı anlatım, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollan.
10. Yazılı anlatımda plânlama. Yazı tekniklerine göre bir metnin düzenlenmesi,
biçimsel plânlama, İçerik bakımından plânlama.
11. Metnin dili. Kelimelerin kullanılışı. Kelimenin âhenginden yararlanma.
Kelime çalışmaları.
12. İyi bir cümle nasıl olmalıdır? Dil kurallarına uygunluk, mantıksal
düzenleme, anlamda açıklık, ahenk ve akıcılık, duruluk ( yalınlık ).
13. Paragraf ve paragraf oluşturma. Yardımcı fikirler ve paragraf girişi,
paragraf çalışmaları.
I. SINIF II. YARIYIL
TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ
1. Arapça Kalıplar: İsm-i Fail, İsm-i Mef’ul… vs.
2. Arapça üçlü kök türleri.
3. Üçlü köklerin çekimde geçirdikleri değişiklikler.
4. Farsça tamlama.
5. Arapça tamlama.
6. Şemsî harfler, Kamerî Harfler.
7. Arapça sayılar ve gün isimleri. Hicrî aylar.
8. ” Kitabe ” örnekleri.
TDE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II
Ders İçeriği I. Sınıf güz Döneminde kayıtlıdır.
TDE 110 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II
Divan Edebiyatı ve özellikleri
Divan Edebiyatı’nda nazım şekilleri
a. Kaside, gazel, mesnevi
b. Rubai, tuyug, kıt’a
c. Müstezat, murabba, şarkı
ç. Musammatlar, tardiyye, terkib-i bend, terci-i bend
3. Divan Edebiyatı’nda türler
a. Manzum: Tevhid, na’t, medhiyye, hicviyye, mersiyye, hezl, fahriyye, luga ve
muamma, sakî-nâme, gazavat-nâme, şehrengiz, mesneviler…
b. Mensur: Münşeat, tarihler, hamse, tezkireler, dînî-tasavvufî eserler, ahlakî
eserler, seyahat-nâmeler, ilmî eserler.
4. Metin şerhi hakkında genel bilgiler.
TDE 112 YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II
Karşılaştırmalı edebiyat.
Kadın Edebiyatı.
Çocuk Edebiyatı.
Metin tahlili. Metin şerhinden farkı. Yeni Türk Edebiyatında metin tahlilleri
çalışmaları.
Mehmet Kaplan, hayatı ve eserleri.
Poetika, Cumhuriyet devri poetikası.
Üslûp tahlili.
Şiir tahlili. Örnekler üzerinde yöntemin tanıtılması.
Bir metin üzerinde şiir tahlili çalışması.
Hikâye tahlili.
Tiyatro tahlili.
Roman tahlili. Örnekler Üzerinde yöntemin tanıtılması.
Bir metin üzerinde şiir tahlili çalışması
TDE 114 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II
1. Türk halk şiiri nazım şekilleri (kavramın tanımı, yapısı, işlevi ve seçilmiş
örnekleri): Anonim halk şiiri 1 (mani)
2. Mitoloji, varlıkbilim, tarih
3. Bektaşîlikte ve Türk mitolojisinde kutlu sayılar
4. Eski Türk dini mitolojisi
5. Budist Türklerin mitolojisi
6. Maniheist Türklerin mitolojisi
7. Yaratılış destanları (Yakutlar, Altay Türkleri ve Lebed Tatar Türklerine ait metinler)
8. Kıyamet/’ Dünyanın sonu ile ilgili destanlar (Telengit, Teleüt ve Altay Türklerine ait
metinler)
9. Genel değerlendirme
TDE 116 EDEBİ BİLGİLER II
Edebî Sanatlar, Edebî Sanatların şiirdeki önemi, Edebî Sanatların şiirde uygulanması,
Teşbih, İstiare, Mecaz-ı Mürsel, Kinaye, Tariz, Tecahül-i Arif, Hüsn-i Talil, Tevriye , Tekrir,
İltifat, Tenasüp, Teşhis ve İntak gibi edebî sanatların incelenmesi ve Türk Şiirinden çeşitli
örneklerle bu edebî sanatların açıklanması.
TDE 118 TÜRKÇE-KOMPOZİSYON II
1. Anlatım biçimleri, Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tasvirci, hikâye yoluyla, konuşma
yoluyla manzum anlatım.
2.Yazma Öğretim Yöntemleri.
3.Öğrenci yazılarını düzeltme yöntem ve yaklaşımları. Genel anlatım bozuklukları.
4.Yazı ve metin tarzları, Form yazılar. Özgeçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor.
5. Karar, ilân ( duyuru ), tutanak, tebliğ, resmî yazılar. —
6. Öğretici metinler, Makale, bilimsel bir yazı nasıl yazılır? Dipnotların yazılması,
eleştiri, deneme, fıkra ( köşe yazısı).
7. Sohbet, röportaj, gezi, anı ( hatıra ), günce, biyografi, didaktik yazılar.
8. Edebî türler. Edebî metin ile öğretici metin arasında ne gibi farklar vardır?
Anlatma esasına bağlı edebî / itibari metinler, lirik metinler, dramatik metinler
9. Edebî metnin unsurları.
10. Seçilmiş yazılarda yazılı anlatım çalışmaları, Tema incelemesi. Eleştiri yazma
çalışmaları.
11. İnceleme yazılarının giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerinde çalışma.
II. SNIF III. YARIYIL

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
TDE 201–202 OSMANLI TÜRKÇESİ II-IV
2. sınıf Osmanlı Türkçesi dersi 1. sınıfın kaldığı yerden devam etmektedir. Osmanlı
Türkçesi içerisinde yoğun olarak yer alan Arapça ve Farsça öğelere 1. sınıfta bir giriş
yapılmıştır, mücerret sülasi mastarlar anlatılmıştır. 2. sınıfta Arapça öğeler üzerinde daha
fazla durulacak, bütün vezinler örnekleriyle birlikte öğretilecektir. Arapça ve Farsça isim ve
sıfat tamlamaları, Farsça birleşik isimler ve sıfatlar, edatlar öğretilirken yanında ders
kitaplarından metinler takip edilecektir. Metinlerde geçen Arapça ve Farsça kelimeler
Bulgar grubu Türk toplulukları ve kısa tarihi, Kıpçak grubu Türk toplulukları ve kısa
tarihi, Oğuz grubu Türk toplulukları ve kısa tarihi.
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkler. Türkistan Türkleri, Kazak, Karakalpak,
Kırgız, Türkmen, Özbek Türklerinin nüfusu, sosyal yapısı, dil ve edebiyat özellikleri.
TDE 203–204 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II-IV
1. Fiiller
a. Türkçedeki Kök Fiiller
b. Fiillerin sınıflandırılması. (Fiil çatıları, yapılarına göre fiiller, özne ile ilgilerine göre,
nesne ile ilgilerine göre, kullanışlarına göre, muhtevalarına göre, durumlarına göre fiillerin
çeşitli şekillerde sınıflandırılmalarının örnekleri işlenecektir.)
c. Fiil çekiminin ifade ettiği anlamlar.
ç. Fiil şahıs Ekleri (Birinci, ikinci, üçüncü tipteki şahıs ekleri)
d. Fiil şekil ve zaman ekleri
e. Fiil kipleri (Bildirme kipleri, Tasarlama kipleri, Basit fiil çekiminin dokuz şekli)
f. Ana Yardımcı Fiil (İsim- Fiil, İ fiili ve çekimleri)
g. Fiillerin birleşik çekimleri (Hikaye, Rivayet, Şart) Katmerli Birleşik çekim.
h. Sıfat-fiil ve zarf-fiillerin özellikleri ve ekleri.
2. Edatlar
a. Edatların özellikleri, çeşitleri.
b. Ünlem edatları ve çeşitleri
c. Bağlama Edatları
ç. Son Çekim Edatları
3. Kelime Tahlili Örnekleri
4. Türkçenin Söz Diziminin Ana Kuralları
a. Kelime sırası kanunu
b. Zaman Sırası Kanunu
c. Eklerin sıralanış Kanunu ve Kelime Grubunun Ekleri
5. Kelime Grupları
a. Kelime grubunun özellikleri ve cümleden farklılıkları
1. Bağlama Grubu 7. Unvan Grubu
2. Sıfat Tamlaması 8. Ünlem Grubu
3. İyelik Grubu İsim Tamlaması 9. Sayı Grubu
4. Aitlik Grubu 10. Edat Grubu
5. Birleşik İsim 11. İsnat Grubu
6. Birleşik Fiil 12.Kısaltma Grupları (İlgi,
yaklaşma, bulunma, ayrılma
grupları)
b. Fiil Grubu
c. Sıfat-fiil Grubu
ç. Zarf-fiil Grubu
d. Kalıplaşmış Gruplar
e. Kelime Grupları Üzerinde Örnek Tahliller
6. Cümle
A. Cümlenin asıl ve yardımcı öğeleri
1. Asıl öğeler Yüklem, Özne
6. Yardımcı öğeler: Nesne, Yer Tamlayıcısı, Zarf ve çeşitleri
7. Cümle dışı unsurlar
B. Yüklemlerine göre cümleler
1. İsim cümlesi
2. Fiil cümlesi
C. Yapılarına Göre Cümleler
1. Basit Cümle
2. Birleşik cümle
a. Şartlı Birleşik Cümle
b. Ki Edatıyla yapılan Birleşik Cümleler
c. İç İçe Birleşik Cümleler
3. Bağlı Cümleler
9. Sıralı Cümleler
Ç. Diğer Cümle Sınıflandırmaları
D. Cümle sınıflandırmalarının Mukayesesi
E. Cümle Tahlili
1. Cümlenin kısa, küçük tahlili
2. Cümlenin uzun, geniş Tahlili.
F. Cümle Tahlili Örnekleri
TDE 205–206 ESKİ TÜRKÇE I-II
1. Türk Dilinin Tarihî Devreleri, Türk Yazı Dili ve Eski Türkçe, bibliyografya
2. Türk Dilinin İlk Yazılı Belgeleri: Orhun Abideleri
3. Orhun Yazısı, yazının özellikleri, harfleri Orhun Harfleri’nin kaynağı ve öğrenilmesi
a. Abidelerin Keşfi ve Üzerinde yapılan Çalışmalar
b. Abidelerin Türk dili, tarihi ve edebiyatı bakımından
önemi
4 Kültigin Anıtı ve özellikleri ve muhtevası
a. Kültigin Anıtı’nın güney ve doğu yüzlerinin özgün metinden işlenmesi
b. Kelime ve cümlelerin morfolojik ve sentaks yönünden incelenmesi tahlilleri
c. Anıttan bugüne gelen mesajlar
5. Bilge Kağan Anıtı tanıtılması
a. Bilge Kağan ve Kültigin Anıtının farklılıkları ve benzerlikleri
b. Tonyukuk I. II. taşların tanıtılması
c. Tonyukuk Anıtları’nın özgün metinden morfolojik ve sentaks bakımından tahlili
4. Göktürk Anıtları’na göre Eski Türklerin erdemleri ve düştükleri hataların işlenmesi
5. Eski Türkçenin İkinci Devri: Uygur Türkçesi
6. Uygur metinlerinin keşfi. Önemi ve Uygur Türkçesi üzerinde yapılan
çalışmalar
7.Uygur Harfleri ve özellikleri
8. Uygur Türkleri’nin arasına yayılan dinler ve alfabeler
9.Eski Türk Şiiri’nin özellikleri ve örnek şiirler
10. Aç Pars Hikâyesi üzerinde dil incelemeleri
a. Cümlelerin anlamı.
b. İsim ve fiil kökleri
c. İsim ve fiil yapım ekleri
ç. İsim ve fiil çekim ekleri
d. Uygur Türkçesinin Cümle Yapısı ve cümle tahlilleri
TDE 207 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihi içindeki yeri ve önemi, Eski Anadolu
Türkçesinin devreleri, Eski Anadolu Türkçesi döneminde Türk Dili’nin gösterdiği gelişim,
Eski Anadolu Türkçesi döneminde karışık dil sorunu, karışık dilli eserler, Eski Anadolu
Türkçesinin ses ve gramer özellikleri. Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerin
tanıtılması ve bu eserlerden seçilmiş parçaların okunması.
TDE 209 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I
1. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı hakkında genel bilgiler
2. İslamî dönem Türk Edebiyatı’nın tarihî gelişimi
a. Karahanlı dönemi (Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık, Divanu Lügati’t-Türk
ve diğer eserler
b. Önemli şahsiyetler (Ahmed Yesevî, Hakim Süleyman Ata, Şair Ali)
3. 13. yy.’da Anadolu Sahasındaki Türk Edebiyatı
a. Hacı Bektaş-ı Velî
b. Mevlana
c. Sultan Veled
ç. Ahmed Fakih
d. Hoca Dehhani
e. Şeyyad Hamza
f. Yunus Emre
4. Örnek Metin İncelemesi
TDE 211 YENİ TÜRK EDEBİYATI I
Öncelikle 19. yüzyıl başlarında kendisini gittikçe hissetirmeye başlayan batılılaşma
hareketlerinin sosyal hayatta gösterdiği değişmeler, bu hareketin kaçınılmaz sonuçlan olarak
kurulan yeni kurumlar ve zihniyet değişikleri hatırlatılır.
Sefaretnameler, Batıdan yapılan ilk tercümeler, batı kaynaklı yeni edebi türlerin
doğuşları ve ilk örnekleri ile bunların özellikleri anlatılır. Ardından Tanzimat’la başlayan
yenileşme hareketinin yerleşmesinde çok önemli bir rolü üstlenen gazetecilik faaliyeti ile
bunun Türk kültür ve edebiyat hayatına getirdiklerinden bahsedilir. Tanzimat edebiyatının ilk
devresinin önemli şahsiyetlerinden olan Ethem Pertev Paşa, İzzet Molla, Münif Paşa, Ahmet
Cevdet Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Şemsettin Sami’nin
biyografisi, fikirleri, edebi görüşleri üzerinde durulur. Bu şahısların eserlerinden seçilmiş
örneklerle devrin fikir ve edebiyat hayatına yaptığı katkıları hakkında tahlil çalışmaları
yapılır.
TDE 213 TÜRK HALK EDEBİYATI
1. Genel Giriş (Dersin kapsamı, amacı ve işlevi. Derste okutulacak kaynak eserlerin
listesinin verilmesi)
2. Türk destanları üzerine yapılan çalışmalar ve Türk destanlarının tasnifi.
3. Destanların genel özellikleri ve diğer anlatı türleri ile ilişkileri
4. Türk destanlarında görülen “alp tipi” ve bu tipin destanlardaki işlevi
5. Türk destanlarında görülen “bilge kişiler” ve “sanatkâr kişiler”, bu tiplerin
destanlara etkileri
6. Türk destan motifleri–1
7. İslâmiyet öncesi Türk destanları: I. Saka Türkleri’nin destanları (A. Alp Er
Tunga destanı, B. Şu destanı)
8. İslâmiyet öncesi Türk destanları: II. Kun-Oğuz destanları (A.Oğuz Kağan destanı–
1)
9. İslâmiyet öncesi Türk destanları: II. Kun-Oğuz destanları–2 (A.Oğuz Kağan destanı–
2, B.Atilla destanı)
10.İslâmiyet öncesi Türk destanları: III. Köktürk destanları (A.Kök Börü/ Bozkurt
destanı)
11. İslâmiyet öncesi Türk destanları: III. Köktürk destanları–2 (B.Ergenekon destanı)
12. İslâmiyet öncesi Türk destanları: IV. Dokuz Oğuz-On Uygur destanları
(A.Türeyiş destanı)
13. Genel değerlendirme
TDE 215 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE PROGRAMLAMA
II. SINIF IV. YARIYIL
TDE 202 OSMANLI TÜRKÇESİ IV
Ders İçeriği II. Sınıf Güz Döneminde kayıtlıdır.
TDE 204 TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV
Ders İçeriği II. Sınıf Güz Döneminde kayıtlıdır.
TDE 206 ESKİ TÜRKÇE II
Ders İçeriği II. Sınıf Güz Döneminde kayıtlıdır.
TDE 208 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II
Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait eserlerden seçilmiş eski yazı metinlerin okunması.
TDE 210 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II
1. 14. yy. Türk coğrafyası hakkında genel bilgiler
2. 14. yy. Orta Asya sahası Türk Edebiyatı
a. Rabguzî
b. Mahmud bin Ali
c. İslam
ç. Kutb
d. Harem
î
e. Seyfi
Sarayı
f Ebu
Hayyan
g.Hüsa
Kâtip
h. Yazan bilinmeyen eserler
3. 14. yy. Anadolu sahası Türk Edebiyatı
a. Gülşehrî
b. Aşık Paşa
c. Hoca Mes’ud
ç. Şeyhoğlu Mustafa
d. Eflâkî
e. Ahmedî
f. Kadı Burhaneddin
4. Mesnevi yazarları ve mesnevileri
5. Örnek Metin İncelemesi
TDE 212 YENİ TÜRK EDEBİYATI II

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
1876–1896 devresi iki bölümde incelenir. 1876–1885 tarihleri arası birinci ve asıl
bölümdür. Ardından 1885–1896 tarihleri arasında yetişen ve Servet-i Fünun Edebiyatının
hazırlık devresi olan Ara Nesil’i oluşturan sanatçıların edebiyat faaliyetleri belirlenir. Türk
şiirinin, Türk romanının ve tenkit hayatının gelişmesi vurgulanır. Bu dönemin sanatçılarından
Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Muallim Naci, Sami Paşazade Sezai,
Menemenlizade Mehmet T ahir, Nabizade Nazım, Beşir Fuad’ın eserlerinden seçilen örnekler
üzerinde tahlil çalışmaları yapılır.
TDE 214 TÜRK HALK EDEBİYATI II
1. İslâmiyet sonrası Türk destanları: I. Manas destanı–1
2. İslâmiyet sonrası Türk destanları: II. Danişment Gazi destanı
3. İslâmiyet sonrası Türk destanları: Eti. Battal Gazi destanı
4. İslâmiyet sonrası Türk destanları: IV. Cengiz Han destanı
5. İslâmiyet sonrası Türk destanları: V. Satuk Buğra Han destanı
8. İslâmiyet sonrası Türk destanları: VI. Köroğlu destanı–1
9. İslâmiyet sonrası Türk destanları: VII. San Saltuk destanı/ Saltuknâme
10. İslâmiyet sonrası Türk destanları: VIII. Dede Korkut–1
11. Genel değerlendirme
III. SINIF V. YARIYIL
TDE 301 TÜRK DİLİ TARİHİ I
Türk Dili’nin Tarihi Devreleri, Eski Türkçe, Orta Türkçe Türkçe devrelerinin
tanıtılması ve bu devrelere ait eserler. Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde Türk
Dili’nin gösterdiği gelişim. Tanzimat, Servet-i Fünün, Fecr-i Âti dönemlerinde Türkçenin
yaşadığı sorunlar, Türk Dili’nin gelişebilmesi için yapılan çalışmalar; Millî Edebiyat
Akımı’nın doğuşu, Türk Diline getirdikleri.
TDE 303 ORTA TÜRKÇE I
Karahanlı Türkleri ve Türkçesi hakkında genel bilgiler ve kaynaklar. Kutadgu
Bilig’den metin okuma ve dil incelemesi. Atebetü’l-Hakayık’tan metin okuma ve dil
incelemesi.
TDE 305 ESKİ TÜRK EDEBİYATI III
1. 15. yy. Türk Edebiyatına genel giriş
2. 15. yy. Çağatay sahası Türk Edebiyatı
3. 15. yy. Azeri sahası Türk Edebiyatı
4. 15. yy. Anadolu Sahası Türk Edebiyatı
a. Ahmed-i Dâî
b. Şeyhî
c. Ahmed Paşa
ç. Necâtî
d. Diğer şahsiyetler (Adlî, Avnî, Cemâli, Melîhî, Mesîhî…)
5. 15. yy. Anadolu Sahası mesnevîcileri ve eserleri
6. Örnek Metin İncelemesi.
TDE 307 YENİ TÜRK EDEBİYATI III
Servet-i Fünun Edebiyatını meydana getiren sosyal ve tarihi şartlar, bu edebi devrenin
özellikleri, edebi tartışmalan, yazar ve şairlerinin biyografileri, onların eserlerinden örnekler
ile Türk edebiyatına katkıları üzerinde durulur.
Tevfık Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf ve diğer Servet-i Fünun
yazar yazar ve şairlerinin eserlerinden örnekler verilerek bu örneklerden hareketle devrin
edebiyata aksi, batılı edebiyat akımlarının tesirleri, Servet-i Fünun Edebiyatına özgü
özelliklerin bu eserlerde görünüşü gibi farklı bakış açılarından tahlil çalışmaları yapılır.
Sanat anlayışları bakımından Servet-i Fünun’un bir devamı olan Fecr-i Ati
Edebiyatını meydana getiren tarihi, sosyal ve edebi şartlar, bu edebiyat faaliyetinin macerası
ve özellikleri aktarılır. Grubun batılı edebiyat faaliyetlerinden aldığı etkiler yorumlanarak
Ahmet Haşim ve onun sanatı üzerinde yoğunlaşılır.
TDE 309 TÜRK HALK EDEBİYATI III
1. Masal türü, özellikleri ve çeşitleri; diğer türlerle ilişkisi
2. Masalların kaynaklan ve masal sınıflandırma çalışmaları
3. Türklerin derlemelerle başlayan bilimsel anlamdaki masal çalışmaları
4. Dünyadaki masal çalışmalar.
5. Masalların tip, motif ve formel yapıları
6. Metin incelemesi ve tahlil (Türk dünyası masal metinleriyle karşılaştırmalı)-1
7. Fıkra türü, özellikleri ve çeşitleri; diğer türlerle ilişkisi
8. Fıkralar üzerine yapılan çalışmalar
9. Fıkra tipleri ve bu tiplerin değişmesi
10. Türk dünyasına ait fıkra tipleri, ayrıca yeni tespit edilen fıkra tipleri
11. Genel değerlendirme.
TDE 311 YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ
1. Kazak Türklerinin Türk dünyası içindeki yeri
2. Bugünkü Kazakistan
3. “Kazak” kelimesinin anlamı
4. Kazak Türkçesi Alfabesi
5. Kazak Türkçesinin Fonetik özellikleri
6. Kazak Türkçesinin Morfolojik Özellikleri
7. Kazak Türkçesinin Cümle Yapısı Özellikleri
8. Kazak Türkçesi ile yazılmış Örnek metinlerin incelenmesi
9. Kazak Türkçesinin Türkiye Türkçesinden farklı kelime ve yapım şekilleri.
TDE 313 TÜRK HALKBİLİMİ I

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
1. Kültür kavramı ve halk kültürü açısından kültürün önemi
2. Kültürün mahiyeti ve vasıfları
3. Dünyada belli başlı kültür proto-tipleri ve Türk kültürünün bunlar içerisindeki yeri
4. Sosyal yaptırımlar ve türleri
5. Halkbiliminin tanımı, önemi ve rolü
6. Halkbiliminin mahiyeti ve temel araştırma alanları
7. Bir Halkbilimcinin sahip olması gereken entelektüel araç ve gereçler
8. Halkbiliminin kadroları
9. Halkbiliminin diğer bilimlerle ilişkisi–1
10. Halkbiliminin diğer bilimlerle ilişkisi–1
11. Folklor- Halk edebiyatı münasebetleri
12. Halkbilimi çalışmalarının tarihçesi
13. Ulusal Halkbilimi kuramlarının genel nitelikleri ve bazı ülkelerdeki uygulamalar
14. Genel değerlendirme
TDE 315 FARSÇA I
1. Fars Dilinin tarihçesi
2. Fars Dilinin gramer yapısı
3. Zaman çekimleri
4. Sayılar
5. Şahıs zamirleri
6. Şemsî takvim.
7. Okuma parçalan üzerinde dilbilgisi tatbikatı.
III. SINIF VI. YARIYIL
TDE 302 TÜRK DİLİ TARİHİ H
Cumhuriyet Döneminde Türk Dili, Cumhuriyet Döneminde Türk Dili için yapılan
çalışmalar, Harf Devrimi, Dil Devrimi, Türkçeleştirme Hareketi, Türkçeleştirme hareketi
sırasında yaşanan sorunlar ve çözüm yollan, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan çeşitli bilim
dallarındaki yayın faaliyeti.
TDE 304 ORTA TÜRKÇE II
Kıpçak Türkleri ve Türkçesi hakkında genel bilgiler ve kaynaklar. Gülistan
Tercümesi’nden metin okuma ve dil incelemesi. Kitâb Fi ‘İlmü’n-nüşşab’dan metin okuma ve
dil incelemesi. Harezm Türkleri ve Türkçesi hakkında genel bilgiler ve kaynaklar. Nehcü’1-
Ferâdis’ten metin okuma ve dil incelemesi.
TDE 306 ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
1. 16. yy. Türk coğrafyasına genel bir bakış
2. 16. yy. Çağatay sahası Türk Edebiyatı
3. 16. yy. Azerî sahası Türk Edebiyatı
a. Fuzûlî
b. Diğerleri
4. 16. yy. Anadolu sahası Türk Edebiyatı
a. Zâtî
b. Hayâlî
c. Bakî
ç. Nev’î
d. Bağdatlı Rûhî
e. Diğer şahsiyetler
5. 16. yy. Anadolu sahası mesnevîciler ve eserleri
6. Örnek Metin İncelemesi
TDE 308 YENİ TÜRK EDEBİYATI IV
II. Meşrutiyetin ilanı Türk basınına, fikir ve edebiyat hayatına hareketlilikler
getirmiştir. Bu sebeple bu dönemde birbirinden farklı fikirler ile bunların etrafında meydana
gelen bir basın ve edebiyat hareketi vardır. Bir yandan Milliyetçilik, İslamcılık ve batıcılık
akımları devri şekillendirmeye çalışırken diğer yandan Balkan Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı, İstiklal Savaşı da devri derinden etkilemiştir. Bunlar etrafında meydana gelen sosyal
ve siyasi oluşumlar edebiyatta kendini göstermiştir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfık, Ziya
Gökalp, Ömer Seyfettin, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Akif Ersoy devrin önemli fikri
ve edebi simalarıdır. Bu simalardan seçilmiş eserler üzerinde devrin fikir ve edebiyat
anlayışlarını ortaya koyacak tahlil çalışmaları yapılır.
TDE 310 TÜRK HALK EDEBİYATI IV
1. Halk hikâyesi türü, özellikleri ve çeşitleri; diğer türlerle ilişkisi
2. Halk hikâyesi anlatma geleneği ve Âşık Edebiyatı içerisindeki yeri
3. Halk hikâyesi üzerine yapılan çalışmalar
4. Halk hikâyelerinin kaynaklan ve tasnifi
5. Halk hikâyelerinin ‘canlı gösterim’ olarak incelenmesi: 1. Güzel Ahmet ve Han
Mahmut Hikâyesi
6. Halk hikâyelerinin ‘canlı gösterim’ olarak incelenmesi: 2. Bey Böyrek, Helvacı
Güzeli ve Âşık Halil Hikâyeleri Hikâyeleri
7. Âşık Garip ve Kerem ile Aslı hikâyeleri (Türk dünyası metinleriyle karşılaştırmalı)
8. Efsane türü, özellikleri ve çeşitleri
9. Efsanelerin diğer türlerle ilişkisi
10. Efsaneler üzerine yapılan çalışmalar
11. Efsanelerin tip ve konu tasnifi
12. Metin inceleme ve tahlil (Türk dünyası metinleriyle karşılaştırmalı)-1
13. Genel değerlendirme
TDE 312 YAŞYAN TÜRK LEHÇELERİ II
Ders İçeriği III. Sınıf Güz Döneminde kayıtlıdır.
TDE 314 TÜRK HALKBİLİMİ II
1. Türk Halkbiliminin kaynakları
2. Türk Halkbilimi çalışmaları: Tarihçe, kadro, çalışma plânı örnekleri
3. Türk Halkbilimi alan araştırması yöntemleri
4. Türk Halkbilimi çalışmalarının sorunları
5. Anadolu-Türk kişilik ve karakterinin belli başlı özellikleri–1
6. Anadolu-Türk kişilik ve karakterinin belli başlı özellikleri–1
7. Türkiye’de beşikten mezara/ geçiş dönemleri–1
8. Türk kültüründe bayramlar
9. Türk kültüründe inanç ve töre kuralları
10. Türk kültüründe tabiat yasalarını etkileme
11. Türk kültüründe oyunlar
12. Halk bilgisi: Halk hekimliği, halk baytarlığı, halk takvimi, halk meteorolijisi, halk
ölçüleri, halk mutfağı vs.
13. Genel değerlendirme.
TDE 316 FARSÇA II
1. Fars dilinin Türkçe ile olan tarihî münasebeti.
2. Farsça ve Türkçenin benzer ve aynı özellikleri.
3. Fars Edebiyatından örnek metinler.
4. Türk Edebiyatı metinleri içinde Farsçanın etkileri.
5. Türk ve Farsça okuma parçaları.
IV. SINIF VII. YARIYIL
TDE 401 ESKİ TÜRK EDEBİYATI V
1. 17. yy. Türk Edebiyatına genel bir bakış
2. Önemli Şahsiyetler
a. Nef’î
b. Şeyhülislam Yahya
c. Şeyhülislam Bahâyı
ç. Nailî
d. Neşâtî
e. Nedîm-i Kadîm Nâbî
f. Sabit
g. Diğerleri
3. Sebk-i Hindî ve Hikemî tarz
4. Osmanlı sahası mesnevileri
5. Örnek Metin incelemesi
TDE 403 YENİ TÜRK EDEBİYATI V
1. Necip Fazıl Kısakürek; Poetikası ve Çile şiirinin tahlili.
2. Cahit Külebi, Şiir görüşleri ve Türküler manzumesinin tahlili.
3. Haldun Taner, Hikâyeleri ve hikâyeciliğinin incelenmesi; hikâye tahlili.
4. Oğuz Atay, Romancılığı ve Tutunamayanlar romanının tahlili.
5. Asaf Halet Çelebi, Şiir görüşleri ve seçme metin tahlilleri.
6. Mustafa Kutlu, Hikâyeciliği ve Sır hikâyelerinin tahlili.
7. Orhan Pamuk, Romancılığı ve Yeni Hayat romanın tahlili.
8. İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu, Bir Yusuf Masalı’nın tahlili.
9. Nazan Bekiroğlu, Hikayeciliği ve Nun Masallarının incelenmesi ve tahlili.
10. Adalet Ağaoğlu, romancılığı ve Romantik’in tahlili.
11. Tank Dursun, Hikâyeleri ve hikâyeciliği; hikaye tahlili.
12. Mehmet Niyazi, romancılığı ve Çanakkale Mahşeri romanının tahlili.
TDE 405 TÜRK HALK EDEBİYATI V
1. Genel giriş; ‘Türk Saz Şiiri” ve ‘Aşık Edebiyatı’ kavramları; Türk saz şiirinin
kaynakları (Cönkler, mecmualar, şairnâmeler vd.)
2. Âşık tarzı şiir geleneği üzerine yapılan çalışmalar; Türk saz şiirinin mahiyeti ve
teşekkülü
3. Türk saz şiirinin meydana getirildiği kültür ortamları ve ortaya çıkış süreçleri
4. Türk saz şiirinin tarihî gelişimi; Türk ozanlık geleneğinin oluşumunda ‘tekke’ ve
‘kahvehane’nin önemi
5. Türk saz şiirinde ‘tür’ ve ‘şekil’ meseleleri; dil ve üslûp özellikleri
6. Canlı gösterim, gelenek/icra töresi, anlatıcı/temsilci/icracı, müzik, dinleyici çevresi ve
‘metin’ kavramları.
7. Türk saz şiirinde rüyanın yeri ve fonksiyonları
8. Âşık fasılları
9. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(16. yüzyıl) .-
10. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(17. yüzyıl: Karacaoğlan–1)
11. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(17. yüzyıl: Âşık Ömer)
12. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(17. yüzyıl: Gevheri)
13. Genel değerlendirme
TDE 407 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI I
1. Çağatay Türkçesi ve Edebiyatının Türk Dili ve Edebiyatı İçindeki Yeri ve Önemi
2. Çağatay Türkçesi ve Edebiyatının Teşekkülü
3. Çağatay Türkçesi ve Edebiyatının Devirleri
4. 4. Kuruluş Devri XIII-XIV Yüzyıllar(İlk Çağatayca Devri
Şairlerinden
Örnekler)Sekkakî, Haydar Tilbe, Mevlâna Lütfî, Yusuf Emirî, Şeydi Ahmet Mirza,
Gedaî,
Atai, Ahmedî
5. Çağatay Türkçesinin Ses Bilgisi Özellikleri
6. Klâsik Devrin Başlangıcı: XV. Yüzyılın İlk Yansı. Hüseyn-i Baykara
7. Çağatay Türkçesinin Şekil Bilgisi Özellikleri
8. Klâsik Çağatayca Devri: XV. Yüzyılın II. Yansı-XVI. Yüzyıl
Ali Şîr Nevâyî
a. Türk Edebiyatı İçindeki Yeri
b. Hayatı ve Yetişmesi
c. Edebi Şahsiyeti
d. Eserleri ve Eserlerinin Muhtevaları ve Özellikleri (Divanları, Hamsesi, Diğer
Fikrî
ve Edebî Eserleri)
e. Divanlarından Seçilmiş Manzum Örnekler
f. Hamseden seçilmiş Örnekler.
g. İki Dilin Mukayesesi: Muhakemetü’l-lugateyn
h. Nevayi’nin Türkçülüğü ve Türkçeciliği
i. Nevayî’nin Tesirleri
9. Çağatay Türkçesinin Cümle Yapısı Özellikleri
10. Klasik Devir Sonrası: XVII. Yüzyıl: Ebü’l-gazi Bahadır Han, Şecere-i Türki,
11. Son Çağatayca Devri: Babur Şah, Ubeyduh Han, Şeybani Han.
12. Çağatay Türkçesinin Özbek Türkçesine Geçişi ve Özbek Türkçesi ve Edebiyatından
seçme Metinler
13. Özbek Türkçesi ve Edebiyatının Bugünkü Durumu ve Genel Özellikleri
TDE 409 İLMİ ARAŞTIRMA METOTLARI (TEZ)
TDE 411 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VE BATI EDEBİYATI I-II
Edebiyat tarihi, edebi tenkit, milli edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat disiplinlerinin
ayrılma/çakışma noktalan ve tereddütler.
1. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin terminolojisi ve bir disiplin olarak
gelişmesi. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri vd. batı ülkelerinde
bu disiplin çerçevesinde yapılan çalışmalar.
2. Fransız ve Amerikan ekolleri.
3. Türkiye’de Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi çerçevesinde yapılan çalışmalar.
5. Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin başlıca faaliyet alanı olan “tesir”lerin
incelenmesinde kullanılabilecek metotlar ve takip edilebilecek usûller.
6. Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin çalışma alanı olan “tesir”lerin tesbitinde
“tercüme faaliyetlerinin” rolünün araştırılması. Dünya medeniyetlerinde ilk tercüme
faaliyetleri ve milli uyanışlarda tercümenin rolünün araştırılması.
7. Modern Türk Edebiyatının teşekkülündeki belli başlı tesirlerin ana hatları: Batılı
ve geleneksel tesirler.
8. Bir araştırma alanı olarak Tanzimat yıllarında Shakespeare tesirleri. (Okunacak
eser: Prof. İnci ENGİNÜN, Tanzimat Devrinde Shakespeare, Tercümeleri ve Tesiri,
İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1979)
9. Bir araştırma alanı olarak, Servet-i Fünûn ve Fecr-i Ati devirlerinde batılı
edebî akımlar: Realist, natüralist, sembolist ve parnas edebî akımlarının
yansımaları.(Okunacak eserler: Halit Ziya, Hikâye makalesi. Orhan Okay, Ahmet
Haşim’in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu)
10. Bir araştırma alanı olarak Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında modernizm
ve postmodernizm.(Okunacak eser: Yıldız Ecevıt, Türk Romanında Postmodernist
Açılımlar, İletişim Yay. ,İst.2001.)
Metin Çözümlemeleri:
1. Ulysses ve Tutunamayanlar’m biçimsel açıdan mukayesesi.
2. Huzur romanının kuruluşunda batılı tesirler.
3. Yalnızız romanında batılı ütopyaların tesirleri.
TDE 415 METİN ŞERHİ I
1. Metin şerhi nedir?
2. Klasik metin şerhi anlayışı.
3. Günümüzde metne yaklaşım yollan.
4. Örnek metin şerhi uygulamaları.
TDE 417 TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ I- II
Dil biliminin ortaya çıkışı ve kısa tarihi. Dil biliminin alt dallan ve konulan. Dil
biliminin bir dalı olarak anlam biliminin ortaya çıkışı, konusu, kavramları ve terimleri.
Kelimenin çeşitli özellikleri, özel adlar, kavramlar, anlatım yolu, kavram alanı, çağrışım alanı,
eşadlılık, eşanlamlılık, çok anlamlılık, anlam daralması, anlam genişlemesi, başka anlama
geçiş, deyim aktarması, deyim aktarması.
TDE 419 ÇOCUK EDEBİYATI I
IV. SINIF VIII. YARIYIL
TDE 402 ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI
1. 18. yy. Türk Edebiyatına genel bir bakış
2. Önemli şahsiyetler
a. Nedim
b. Tâib
c. Seyyid Vehbî
ç. İzzet Ali Paşa, Koca Ragıp Paşa
d. Şeyh Galip
e. Diğer şahsiyetler
3. 19. yy. Türk Edebiyatı’na genel bir bakış
4. Önemli şahsiyetler
a. Enderunlu Vâsıf
b. izzet Molla
c. Yenişehirli Avnî
ç. Leylâ Hanım
d. Şeref Hanım
5. Örnek Metin İncelemesi
TDE 404 YENİ TÜRK EDEBİYATI VI
1950’ye kadar sosyal ve siyasal alanda meydana gelen değişikliklerin aydınlar ve
edebiyatçılar üzerindeki etkileri belirtilerek Türk edebiyatının ana temayülleri üzerinde
çalışmalar yapılır.
Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Muhip
Dranas, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Orhan Veli, Atilla
İlhan, Sait Faik gibi yazar ve şairin eserleri etrafında tahlil çalışmaları yapılarak Türk
edebiyatındaki yerleri vurgulanır.

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,
TDE 406 TÜRK HALK EDEBİYATI VI
1. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(17. yüzyıl: Kayıkçı Kul Mustafa ve Ercişli Emrah )
2. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(18. yüzyıl).
3. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(18. yüzyıl: Levnî).
4. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(Akdeniz ve Magribli Türk Halk Şairleri).
5. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(19. yüzyıl: Âşık Şenlik, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah).
6. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(19. yüzyıl: Dadaloğlu).
7. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(19. yüzyıl: Kusurî, Ruhsatî, Sümmanî).
8. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(20. yüzyıl: Âşık Veysel, Âşık Ali İzzet Özkan)
9. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(20. yüzyıl: Kağızmanlı Recep Hıfzî, Bayburtlu Hicranî, Âşık Ferrahî)
10. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(20. yüzyıl: Posoflu Zülâlî, Âşık Talibî Coşkun, İlhamı)
11. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(20. yüzyıl: Âşık Şeref Taşlıova. Erzurumlu Yaşar Reyhanı)
12. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(20. yüzyıl: Âşık Murat Çobanoğlu).
13. Âşık tarzı kültür geleneği: Temsilciler ve mevcut edebî ürünlerin değerlendirilmesi
(21. yüzyıla doğru).
14. Genel değerlendirme
TDE 408 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI II
Ders İçeriği VIII. Dönemde kayıtlıdır.
TDE 410 İLMİ ARAŞTIRMA METOTLARI (TEZ) II
TDE 412 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK VE BATI EDEBİYATI II
Ders İçeriği VIII. Dönemde kayıtlıdır.
TDE 416 METİN ŞERHİ II
1. Klasik metin şerhi örnek metinleri
2. Her yüzyıldan seçme metinler üzerinde şerh çalışmaları.
3. Günümüzde metni anlamaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi
4. Cumhuriyet Döneminde yapılan metin şerhi çalışmalarına genel bir bakış.
TDE 418 TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ II
Ders İçeriği VIII. Dönemde kayıtlıdır.
TDE 420 ÇOCUK EDEBİYATI II

türk dili edebiyat tez,     türk dili edebiyatı açıköğretim,     türk dili edebiyatı açıköğretim çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı aöf,     türk dili edebiyatı aöf çıkmış sorular,     türk dili edebiyatı açıköğretim sınav soruları,     türk dili edebiyatı açıköğretim puanı,     türk dili edebiyatı açıköğretim soruları,     türk dili edebiyatı atamaları,     türk dili edebiyatı açıköğretim formasyon,      türk dili edebiyat bölümü dersleri,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2013,     türk dili edebiyat bölümü nedir,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları,     türk dili edebiyat bölümü iş olanakları,     türk dili edebiyat bölümünde okutulan dersler,     türk dili edebiyat bölümü taban puanları 2011,     türk dili edebiyat bölümü puanları,     türk dili edebiyat bölümü açıköğretim,     türk dili edebiyatı bölümü,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031