Üniversite Tez

Dersin Kodu

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
ĠġL 101
Dersin Adı
Genel Muhasebe I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠKT 101
Dersin Adı
Ġktisada GiriĢ I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
SRV 101
Dersin Adı
Matematik I

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– Üretim teknolojisi
– Tam rekabet ve monopol piyasasında üretim ve fiyatlandırma
1. SINIF GÜZ YARIYILI
– Muhasebenin Tanımı ve Önemi, Muhasebenin Fonksiyonları
– Temel Muhasebe Eşitliği, Ticari Olayların Temel Muhasebe Eşitliğine Etkileri, Dönem Kar veya Zararının Hesaplanması, Temel Mali Tablolar
– Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler
– İktisat ve iktisadi mesele
– Piyasa başarısızlığı
– Tam rekabette etkinlik
– Arz ve talep esneklikleri
– KDV işlemlerinin kaydı, Ticari Mal Alım – Satım İşlemlerinin Kaydı– Aralıklı Envanter Yöntemi
– Ticari Mal Alım – Satım İşlemlerinin Kaydı– Sürekli Envanter Yöntemi
– Ticari Mal Alım – Satım İşlemlerinin Kaydı İle İlgili Örnek
– İktisadi analiz
– Piyasa mekanizması
– Arz ve talep
– Muhasebenin Türleri, Muhasebe Bilgilerini Kullananlar, Muhasebenin Temel Kavramları, Muhasebe Mesleği
– Çift Taraflı Kayıt Yöntemi ve Muhasebe Süreci
– Stok Takip Yöntemleri, Stok Değerleme Yöntemleri
– Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Sistemi ve Tekdüzen Hesap Planı
– Muhasebe Süreci İle İlgili Örnek
– Hesap Kavramı, Hesapların İşleyişi, Hesap Türleri
– Piyasa dengesi ve arz/talep uygulamaları
– Hükümet müdahaleleri
– Tüketici davranışları ve talep: Kardinal yaklaşım

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
T.C.
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ
DERS ĠÇERĠKLERĠ
– Üretim maliyetleri
– Tüketici davranışları ve talep: Ordinal yaklaşım
1/31
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 103
Dersin Adı
Genel ĠĢletme
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
SRV 103
Dersin Adı
Bilgisayar Kullanımı I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– İşletme biliminin tarihi gelişimi, ihtiyaç kavramı, ihtiyaçların sınıflandırılması, işletme, müteşebbis, teşebbüs, yönetici ve girişimci kavramları
– Giriş
– İlişkiler ve fonksiyonlar
– Teori kurabilme
– Eşitlik ve eşitsizlikler
– Temel sayılar
– Sınırlı ve Sürekli fonksiyonlar
– Türevler ve Fonksiyonların özel durumları
– İşletmenin fonksiyonları (üretim, pazarlama)
– Bilgisayarın Temel Yapısı, Donanım, Yazılım, Sürücü, Klasör ve Dosya Kavramları
– İşletmenin fonksiyonları (finansman, personel)
– İşletmenin fonksiyonları (muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme)
– Üretim faktörleri, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi
– Doğrusal, üstsel ve logaritmik fonksiyonlar
– İşletmenin fonksiyonları, amaçları ve sorumlulukları
– Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, İşletmenin fonksiyonları
– İşletmenin fonksiyonları (yönetim–planlama, örgütleme)
– İşletmelerin sınıflandırılması
– İşletmelerin büyüklüğü ve kapasite sorunları, globalleşme sürecinde işletmecilik

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– İşletmenin kuruluşu, kuruluş yeri faktörleri, yapılabilirlik projesi
– İşletmenin fonksiyonları (yönetim–yürütme)
– “Aç” ve “Kaydet” Pencerelerinin Tanıtılması, Dosya Oluşturma İşlemleri
– Başlat Menüsü, Masaüstü Kullanımı, Kısayol Kavramı, Winrar Programı
– Windows XP İşletim Sistemi ve Ağ Kontrolleri, İnternet Hakkında Genel Bilgiler, E–posta Kullanımı, Uygulamalı Klasör Hiyerarşisi ve Dosya Oluşturma İşlemleri
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı’na Giriş I
– Kayıt işlemleri ve ders gruplarının oluşturulması
– İşletmenin fonksiyonları (yönetim– koordinasyon, kontrol)
– Windows İşletim Sistemi, Klavye Kullanımı, Mouse (Fare) Kullanımı, Windows’da Klasör ve Dosya Kavramı, Uzantı Kavramı
– Windows Gezgini Kullanımı, Klasör Oluşturma ve Adlandırma İşlemleri, Klasör ve Dosya Kopyalama,Taşıma, Silme İşlemleri, Disket/CD/Flash Bellek Kullanımı
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı’nın Tanıtılması
– Belge Oluşturma
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı’na Giriş II
– Harf, Hece, Kelime, Kelime Grubu, Cümle, Satır ve Paragraf Kavramları
2/31
Course Code
SRV 105
Course Title
English I
Semester
Fall
Dersin Kodu
SRV 107
Dersin Adı
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– Osmanlı Devletinin gerileyişi
– Türk inkılabını hazırlayan sebepler:
– Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri
– Present Simple, common nouns, adjectives and adverbs
– Possessive adjectives, a/an , plurals, this/that/these/those
– Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri)
– Can/ Can’t, Like + V ing
– Adjectives, telling the time, present simple
– Adverbs of frequency, prepositons of time
– Birinci Cihan Harbi ve sonuçları
– Bütün safhaları ile birlikte Milli Mücadele
– Mudanya Mütarekesi ve Lozan BarıĢı
– a/an + jobs, possessives
– Introduction to the Course and English World
– Pronouns, verb be
– Object Pronouns
– Possesive Pronouns
– Past Simple of be, Past Simple Regular Verbs
– Past Simple Irregular Verbs
– Past Simple regular and Irregular
– Revise And Check, Vocabulary and Daily English Studies
– Present simple
– Sayfa Yapısının Ayarlanması
– Yazı Yazma Kuralları
– Görünüm Özellikleri (Görünüm Menüsü)
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı (Orta Seviye)
– Biçim Özellikleri (Biçim Menüsü)
– Çizim İşlemleri
– Formül Yazımları
– Düzen Menüsü
– Stil Tanımlama ve Stil Kullanımı
– Ekle Menüsü
– Baskı Önizleme ve Yazdırma İşlemi
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı (Orta Seviye)
– Tablo İşlemleri
– Microsoft Word Kelime İşlem Programı (Orta Seviye)
– Microsoft Powerpoint Sunum Programı
– Microsoft Powerpoint Sunu Programı’nın Tanıtılması
– Slayt Hazırlama ve Sunu Oluşturma
3/31
Dersin Kodu
SRV 109
Dersin Adı
Türkçe I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
SRV111
Dersin Adı
Beden Eğitimi ve Spor – I
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 102
Dersin Adı
Genel Muhasebe II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Diğer dönen varlıkların muhasebeleştirilmesi
– Menkul kıymetlerin muhasebeleştirilmesi
– Peşin ödenmiş giderler ve gelir tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi
– Ticari alacakların muhasebeleştirilmesi
– Ticari alacaklar ve diğer alacakların muhasebeleştirilmesi
– Hazır değerlerin muhasebeleştirilmesi
– Öz kaynakların muhasebeleştirilmesi
– Ekler ve çeşitleri
– Hentbolun kuralları ve tarihi gelişimi
– Türk sporunun tarihi gelişimi
– Spor federasyonları ve tarihi gelişimi
– Spor federasyonlarının amaçları
– İlk yardun ve önemi
– İlk yardım ve uygulama teknikleri
– Mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi
– Beden eğitiminin tanımı ve amaçları
– Spor ve sportif oyunların tooplum üzerindeki etkieri
– Sportif oyunlardan fubolun tarihi gelişimi saha ölçüleri
– Hentbolun tarihi gelişimi ve saha ölçüleri
– Mali borçların muhasebeleştirilmesi
– Ticari borçlar ve diğer borçların muhasebeleştirilmesi
– Dilin tarifi
– Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi
– Dil ve kültür münasebeti
– Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri
– Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri
– Türk dilinin buünkü durumu ve yayılma alanları
1. SINIF BAHAR YARIYILI
– Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar
– Hece ve çeşitleri
– İmla ve noktalama kuralları
– İsim ve fiil çekimleri
– Spor ve beslenme
– Sportif faaliyetler
4/31
Dersin Kodu
ĠKT 102
Dersin Adı
Ġktisada GiriĢ II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
SRV 102
Dersin Adı
Matematik II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 104
Dersin Adı
DavranıĢ Bilimleri
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Parasal sistem
– Para politikası ve makro denge
– İşsizlik, enflasyon ve faiz haddi
– Ödemeler dengesi
– Toplam planlanan harcama ve hasıla düzeyi
– Toplam talep
– Toplam arz
– Kısa ve uzun dönem makro denge
– Envanter
– Milli gelirin tanımı ve ölçülmesi
– Gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi
– Muhasebe Kayıt hatalarının düzeltilmesi
– Mal piyasasında denge
– Toplam planlanan harcama
– Makro iktisat politikası
– Bileşik Faiz ve Şimdiki Değer Hesaplamaları
– Matrisler, Matris işlemleri
– Kültür ve davranış, kültür değişimi ve sosyal değişimin davranış üzerindeki etkileri
– Kişilik teorileri
– İktisat ve İşletme ile ilişkilendirilmiş matematiksel uygulamalar
– Davranış tanımı, davranış bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisi ve davranış bilimlerinde metodoloji
– Savunma mekanizmaları ve normal dışı davranışlar, davranış düzlemi ve sosyal kurumların insan davranışı üzerindeki etkileri
– Sosyal çözülme ve kitle kültürü
– Motivasyon kavramı ve benzer kavramlarla ilişkileri
– Uluslararası ticaret
– İktisadi büyüme ve kalkınma
– Tüketici ve Üretici Fazlası
– Kısmi Türevler ve Çok Değişkenli Fonksiyonların Özellikli Durumları
– Belirsiz ve Belirli İntegral
– Eğitim ve sosyal mobilite
– İletişim, kitle iletişimi ve radyo televizyon sosyolojisi
– Bilgi teknolojilerine dayalı iletişim
– Kişiliğin oluşumu, kişilik davranış ilişkisi,
5/31
Dersin Kodu
SRV 104
Dersin Adı
Bilgisayar Kullanımı II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Course Code
SRV 106
Course Title
English II
Semester
SPRING
Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı’nın Temel Çalışma İlkeleri
Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı’nda Formül Kullanımı
Hazır Fonksiyon Yazılımı
Hazır Fonksiyonlar I
– Motivasyon teorileri
– Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı
Layout (Yerleşim) Modülü Özellikleri II
Alan Tanımlama İşlemleri I
Filemaker Pro Veritabanı Programı’nın Modülleri I
Layout (Yerleşim) Modülü Özellikleri I
FILEMAKER PRO 9.0 VERİTABANI PROGRAMI
MICROSOFT EXCEL HESAP TABLOSU PROGRAMI
Hazır Fonksiyonlar II
Filemaker Pro – Microsoft Excel Bağlantısı
– Veritabanı Kavramı
Veritabanı Nedir? Veritabanının Temel Elemanları
Filemaker Pro Veritabanı Programı’nın Modülleri III
Alan Tanımlama İşlemleri II
Microsoft Excel’de Veritabanı İşlemleri
Microsoft Excel’de Makro Tanımları
Filemaker Pro Veritabanı Programı’nın Modülleri Hakkında Temel Bilgiler
– Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı’na GiriĢ I
Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı’nın Özellikleri
– Microsoft Excel Hesap Tablosu Programı’na GiriĢ II
Filemaker Pro’da Tablo Kavramı
Alan Tanımlama İşlemleri III
Filemaker Pro Veritabanı Programı’nın Modülleri II
– Present Continous vs. Simple Present
Düğme Oluşturma ve Script (Makro) Uygulamaları
– There is/there are, There was/there were
– Present Continous / present Simple or present Continous
– a/an, Some, any, How much/ How many
– Be going to ( plans and predictions)
– Filemaker Pro 9.0 Veritabanı Programı
– Stresin tanımı, benzer kavramlarla ilişkisi, stresin kaynakları
– Stresin bireysel ve örgütsel etkileri
Filemaker Pro Veritabanı Programı’nın Temel Çalışma İlkeleri
Microsoft Excel’de Çözücü İşlemleri
– Comperative Adjectives, Superlatives
6/31
Dersin Kodu
SRV 108
Dersin Adı
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
SRV 110
Dersin Adı
Türkçe II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
SRV111
Dersin Adı
Beden Eğitimi ve Spor – II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Kelime çeşitleri ve grupları
– Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeĢitleri ve cümle tahlilleri
– Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.
– Sosyal nitelikli inkılaplar:
Devletin laik platforma oturulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler
– Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefleri ve temel ilkeleri.
– Siyasi nitelikli inkılaplar:
Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin kaldırılması
– Yeni Türkiye Devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması.
– Atatürkçü düşüncenin özellikleri
– Present Perfect tense
– Interjections
– Sporda şiddetin toplumsal etkileri
– Fiziksel ve ruhsal gelişimde beden eğitiminin rolü
– Eski olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi
– Modern olimpiyat oyunlarının tarihi gelişimi
– Tenisin tarihi gelişimi ve tenis kortunun saha ölçüleri
– Tenisin kuralları ve uygulaması
– Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, Rapor, ĠĢ mektupları, özgeçmiĢ gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları
– Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi
– Spor ve beslenme
– Practical English
– Everyday English and Usefeul phrases and Expressions
– Komppozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması
– Present Perfect or Past Sİmple
– Vocabulary Studies
– Writing Techniques
– Voleybolun tarihi ve saha ölçüleri
– Voleybolun kuralları uygulaması
– Basketbolun tarihi gelişimi ve saha ölçüleri
– Beden eğitimi ve sporun insan gelişimi üzerine etkileri
– Egzersizin yararları
– Would like to, Adverbs
7/31
Dersin Kodu
ĠġL 201
Dersin Adı
Envanter ve Bilanço
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
SRV 201
Dersin Adı
Hukukun Temel Kavramları I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 203
Dersin Adı
Pazarlama Ġlkeleri
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Pazarlamada Çevre, Makro Çevre ve Unsurları
– Kira sözleşmesi
– Mikro Çevre ve Değişen Tüketici Trendleri
– Hizmet sözleşmesi
– Kefalet sözleşmesi
– Pazarlamanın Rolü ve Pazarlama Araçları
2. SINIF GÜZ YARIYILI
– Envanter, değerleme ve kar kavramları, envanter işlemlerinin gerekliliği
– Pazarlama Nedir? Pazarlamanın Tanıtılması ve Tarihi Gelişimi
– Stoklar ile ilgili envanter işlemleri
– Borcun ifası
– Karma hukuk dalları
– Gelir ve giderler ile ilgili envanter işlemleri, geçici vergi uygulamaları
– Bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve hesapların kapatılması
– Varlık ve borçların envanter işlemleri ile ilgili örnek uygulama, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması
– Hazır değerler ile ilgili envanter işlemleri
– Menkul kıymetler ve mali duran varlıklar ile ilgili envanter işlemleri
– Borcun sona ermesi
– Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ile ilgili envanter işlemleri
– Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile ilgili envanter işlemleri
– İktisadi varlık ve borçları değerleme esasları, kar veya zararın ölçümü
– Ticari alacaklar ve diğer alacaklar ile ilgili envanter işlemleri
– Basketbolun kuralları ve uygulaması
– Hukukun işlevleri, hukuk sistemleri, Türk Hukuku’nun kaynakları
– Kamu hukukunun dalları
– Özel hukukun dalları
– Hakların türleri, Hakların kazanımı, Hakların kounması, Hakların kaybedilmesi
– Borç ilişkilerinde özel durumlar
– Satım sözleşmesi
– Borcun konusu,Borç, Borç ve sorumluluk, Sözleşmeden doğan borçlar
– Haksız fiil, Sebebsiz zenginleşme
– Sportif oyunlar
8/31
Dersin Kodu
SRV 203
Dersin Adı
Ġstatistik I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Course Code
SRV 205
Course Title
English III
Semester
Fall
– Infinitives, Verb+ing
Dersin Kodu
ĠKT 205
Dersin Adı
Mikro Ġktisat
– Müşteri Değeri ve Müşteri Memnuniyeti
– Genel Olarak Vaka Analiz Çözümü
– Kesikli tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları
– Sürekli tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları
– Word order in Questions
– Present Simple and Present Continous
– Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
– Tesadüfi değişkenler ve olasılık dağılımları
– Bilgilerin özetlenmesi :Gruplandırılmamış veriler için merkezi eğilimi ölçme araçları
– Bilgilerin özetlenmesi :Gruplandırılmamış veriler için dağılmayı ölçme araçları
– Bilgilerin özetlenmesi :Gruplandırılmış veriler için merkezi eğilimi ölçme araçları
– Bilgilerin özetlenmesi :Gruplandırılmış veriler için dağılmayı ölçme araçları
– Tüketici Satın alma Karar Sürecinin Aşamaları
– Hedef Pazarlara İlişkin Pazarlama Stratejileri Geliştirme
– Konumlandırma
– Niş Pazarlar
– Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Araştırma Dizaynı, Veri Tipleri ve Örnek
– Tüketici, Müşteri, Alıcı Kavramları ve Tüketici Satın alma Süreci
– İstatistiğin tanımı
– Olasılık : Örnek uzayları ve olaylar
– Olasılık : Sayma yöntemleri
– Bilgilerin özetlenmesi :Ana kitle ve örnek
– Pazarlama Bilgi Sistemi
– Defining Relative Clasuse
– Past simple regular and Irregular Forms
– Past Continous
– Questions with and without Auxilaries
– So, Because, But, Although
– Adverbials
– Going to ,Present Continous,Will/won’t (predictions)
– Will/won’t (promises,offers nad Decisions)
– Present Perfect Tenses (Experience)
– Present Perfect + Adverbs
– Comperatives / Superlatives
9/31
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
SRV207
Dersin Adı
KiĢisel GeliĢim
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 202
Dersin Adı
ĠĢletme Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Zaman tuzakları ve önlemler
– Değişim ve farkındalık
– Davranış tarzları
– İş yaşamında etik
– Örnek olaylar ve kişisel gelişim tentleri
– Beden dili
– Diksiyon güzel konuşma pratikleri
– Etkili konuşma ve dinleme teknikleri
– Zor insanlarla başa çıkma
– İş başvurusu CV hazırlama
– Kişisel zaman yönetimi
– Sözel iletişim ve yazılı iletişim
– Emek piyasası
– Yönetim Fonksiyonları– Örgütleme
– Monopolcü rekabet ve Oligopolde üretim ve fiyatlandırma
2. SINIF BAHAR YARIYILI
– İktisadi analiz ve piyasa mekanizması
– Monopolde üretim ve fiyatlandırma
– Yönetim Biliminde Güncel konular– Dış kaynaklandırma(Outsourcing), Ağ tipi Örgütler (Network
– İletişim- İletişim nedir, etkili iletişim kurma teknikleri, iletişim engelleri
– Yönetim Fonksiyonları– Kontrol
– Üretim imkanları eğrisi ve iktisadi sistemler
– Tüketici dengesi ve talep
– Talep esneklikleri
– Üretim teknolojisi
– Arz, talep ve piyasa dengesi
– Hükümet müdahaleleri
– Piyasa başarısızlığı
– Tam rekabette üretim ve fiyatlandırma
– Tam rekabette etkinlik
– Yönetim Fonksiyonları– Liderlik
– Bölüm Guruplama Seçenekleri ve Örgüt Yapısı
– Yönetim ve Örgüt Teorileri
– Yönetim Fonksiyonları– Planlama
– Yönetim Fonksiyonları– Koordinasyon
– Yönetim Kavramları ve Orgütün Tanımı
– Üretim maliyetleri
10/31
Dersin Kodu
SRV 202
Dersin Adı
Hukukun Temel Kavramları II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu:
ĠġL 204
Dersin Adı:
ĠĢletme Finansmanı
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
SRV 204
Dersin Adı
Ġstatistik II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Kar payı Dağıtım Politikası
– Vaka Analizi –I
– Asimetrik Bilgi Teorisi
– Kısa vadeli finansman kaynakları
– Paranın zaman değeri, Bugünkü değer kavramı
– Özkaynak ve Yabancı Kaynakların Değerlendirilmesi
– Dönen Varlık Yatırımlarının Değerlendirilmesi, İşletme Sermayesi Yönetimi
– Sermaye yapısının net gelir, net faaliyet geliri ve geleneksel yaklaşım açısından incelenmesi, Optimal sermaye yapısı
– Fon akım analizi, Nakit Bütçesi Analizi
– Örnekleme ve örnekleme dağılımları
– İstatistiksel Tahminleme: Nokta tahmini
– Yönetim Biliminde Güncel konular– Çatışma Yönetimi, Yatay Örgüt
– Çek

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– Finansal planlama, Proforma Bilanço ve Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
– Taşıma senetleri
– Finansal yönetimin tanımı, amacı, kapsamı, değere dayalı finansal yönetim çerçevesinde firma amacı
– Finansal Analiz, Mali Tablolar, Mali tablolar analizinde basit yaklaşımlar ve oran analizi
– Başabaş noktası analizleri, Faaliyet kaldıracı, Finansal kaldıraç, Birleşik Kaldıraç
– Yönetim Biliminde Güncel konular– Değişim Mühendisliği (Reengineering), Hayali Örgütler
– Yönetim Biliminde Güncel konular– Örnek Alma (Benchmarking), Öğrenen Örgütler.
– Ticaret ünvanı ve işletme adı
– Ticari defterler
– Cari hesap, Tacir yardımcıları
– Kıymetli evrak hukukunun genel ilkeleri
– Şirketler hukukunun genel ilkeleri, Adi ortaklık
– Tacir
– Ticari işletme, Ticari işler
– Ticaret sicili
– Anonim şirketler
– Limited şirketler
– Bono
– Poliçe
11/31
Course Code
SRV 206
Course Title
English IV
Semester
SPRING
Dersin Kodu:
ĠKT 206
Dersin Adı:
Makro Ġktisat
Öğretim Yarıyılı ve Yılı:
BAHAR
Dersin Kodu
SRV208
Dersin Adı
Güncel Ekonomik Sorunlar
– Bir ortalama ile ilgili hipoztez testleri
– İstatistiksel Tahminleme: Aralık tahmini
– Hipotez testleri
– Çapraz tablolar ve Ki–Kare analizi
– Regresyon ve Korelasyon Analizi
– Varyans analizi
– Present perfect Tense + adverbs
– Reported Speech
– Word order of phrasal verbs
– Determiners
– Clauses: Noun Clauses
– Habitual Activities (used to/would)
– Passive Constructions
– Toplam Harcama ve Hasıla Düzeyi: Basit Bir Ekonomi
– Para Arzı ve Para Politikası
– Para Talebi ve Denge Faiz Haddi
– Toplam Talep ve Toplam Arz: Açık Ekonomi AD–AS Modeli
– Açık Bir Ekonomide Toplam Harcama ve Hasıla
– İktisadi Büyüme ve Dalgalanma
– Expression Movement
– Adverbial Clauses
– Obligation (have to /have got to)
– Zaman serileri
– Örnek varyans ile ilgili hipotez testleri
– Conditionals
– Possibility (may/might) offer and recommendation(should/shouldn’t)
– İki ana kitle ortalaması farkı için hipotez testleri
– İşsizlik ve Enflasyon
– Toplam Harcama, Faiz Haddi ve Hasıla: IS–LM Modeli
– Ödemeler Dengesi ve Hasıla Düzeyi: IS–LM–BP Modeli
– Makro Ekonomik Faaliyetlerin Ölçülmesi
– Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Fonksiyonları
– Kapalı Bir Ekonomide Toplam Harcama ve Hasıla
– Bazı Temel Kavramlar ve İktisadi Sistemler
– İndeksler
– Örnek oranları ile ilgili hipotez testleri
12/31
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 301
Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 303
Dersin Adı
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
3. SINIF GÜZ YARIYILI
– Ücret Yönetimi
– Örnek Olaylar
– İnsan kaynaklarını İşe alıştırma
– İnsan kaynakları eğitimi
– İnsan kaynakları Değerlemesi
– Disiplin
– İş Değerleme
– AB Türkiye İlişkileri
– Genel Üretim Giderlerinin İncelenmesi
– Dış Ekonomik İlişkiler Sorunu
– Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye’nin Yeri
– İlk Madde ve Malzeme Maliyetinin İncelenmesi
– İşgücü Maliyetinin İncelenmesi
– Maliyet Birimleri, Maliyet ve Harcamaların Dağıtılması
– Maliyetle ilgili kavramlar, Sınıflandırmalar, Birim ve Toplam Maliyet Hesaplamaları
– Türkiye’de Milli Gelir ve Gelir Dağılımı
– Kayıt Dışı Ekonomi
– Enflasyon
– İstihdam ve İşsizlik
– Döviz Piyasası
– Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Buna Bağlı Sorunlar
– Bölgesel Dengesizlikler
– Türkiye Ekonomisinde Sektörel Analizler ve Sektörel Sorunlar
– Sipariş Maliyeti Yöntemi
– Ekonomik Krizler ve Türkiye
– Safha Maliyet Yöntemi
– İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve tarihi gelişimi
– Tek Düzen Muhasebe Sistemi
– Üretilen Malın Maliyetinin Hesaplanması, Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması
– İnsan kaynakları planlaması
– İş analizleri, İş tanımları, iş gerekleri
– İnsan kaynaklarını Bulma ve seçme
– Entegrasyon Teorileri ve Türkiye
– Yeni Ekonomik Düzene Uyum Sorunları 13/31
Dersin Kodu
ĠġL 305
Dersin Adı
Üretim ve ĠĢlemler Yönetimi I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 307
Dersin Adı
Vergi Hukuku
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠKT 301
Dersin Adı
Para ve Banka
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Türev piyasalar
– Türkiye’de finansal sistem ve bankacılık
– Sermaye piyasası
– Faiz oranları ve para
– Faiz oranlarını belirleme mekanizması
– Para ve finansal kurumlar
– Para piyasası
– Gelir vergisi
– Vergi suç ve cezaları
– Vergi alacaklısının korunması
– Finansal sistemin yapısı
– Para, banka ve finansal piyasalar
– Kurumlar vergisi
– Montaj Hattı Dengeleme
– Lojistik Yönetimi
– Finansal piyasaların sınıflandırılması
– Veraset ve intikal vergisi
– Katma değer vergisi
– Diğer harcama vergileri
– Vergi uyuşmazlıkları
– Türk vergi sistemi
– Üretim Yönetimine Giriş
– Üretim Sistemleri
– Üretim Teknolojisinin Seçimi
– Süreç Stratejileri ve Kapasite Planlama
– Fabrika Yerinin Seçimi
– Üretim Stratejileri (Mamul Dizaynı – Ürün Geliştirme)
– Talep Tahminleri
– Vergi yükümlüsünün borçları, Vergi denetimi
– İstatistiksel Kalite Kontrol
– Toplam Kalite Yönetimi – TKY
– Fabrika Düzenleme
– Vergi hukukuna giriş
– Verginin tarafları
– Vergilendirme süreci
14/31
Course Code
SRV 301
Course Title
Reading and Speaking I
Semester
FALL
Dersin Kodu
ĠġL 309
Dersin Adı
Yöneylem AraĢtırması
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 311
Dersin Adı
Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Sermaye piyasası araçları, para piyasası araçları, ipotekli sermaye piyasası araçları ve mortgage krizi
– Halka açılma, halka açık şirketler, hisse senetleri ve tahviller
– Amaç Programlama
– Sermaye piyasası, para piyasasının temel özellikleri, etkileşimleri, piyasaların sınıflandırılması
– Doğrusal Programlama Modellerinde Karşılaşılan Teknik Problemler
– Duyarlılık Analizi, Primal ve Dual Modeller Arasındaki İlişkiler
– Duyarlılık Analizinin Doğrusal Programlama Modellerine Uygulanması
– Dual – Simplex Modeller
– Tamsayılı Programlama
– Dal – Sınır Algoritması
– Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntemi
– Simplex Yöntemine Giriş
– Klasik Maksimizasyon Modellerinin Simplex Yöntemi İle Çözümü
– Klasik Minimizasyon Modellerinin Simplex Yöntemi İle Çözümü
– Translation Techniques
– Some applications in trading
– Major Topics in Business
– Abbrevations in English
– Model Kurma ve Doğrusal Programlamaya Giriş
– Doğrusal Programla İle İlgili Temel Prensipler
– Türkiye’de bankacılık sektörü ve bankacılık krizleri
– Mevduat sigorta sistemleri
– Yöneylem AraştırmasınınTanımı
– Comparing a Product, Case or Operation
– Final Projects, Simulated E-business
– Teaching how to use a specific dictionary
– Introducing the importance of English in the world as an universal language ,
– Speaking; Stating Necessity and Obligation in Working Environment,
– Making Suggestion at Work, Answering Suggestions,
– Giving Verbal Reports about Works Completed Taking about Future and Works to be Done
– Bankacılık sektörünün temel sorunları
– Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması
15/31
Dersin Kodu
ĠġL 313
Dersin Adı
Halkla ĠliĢkiler
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 315
Dersin Adı
Yönetimde ÇağdaĢ YaklaĢımlar
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 317
Dersin Adı
Dağıtım Kanalları
– Bilgi çağı ve Açık Yönetim Anlayışı
– Kriz Yönetimi ve Yeni Yaklaşımlar
– Halkla ilişkiler ve örgüt kültürü
– Değişim Mühendisliği
– Bir yönetim Stratejisi Olarak Outsourcing– Dış Kaynaklardan Yararlanma
– Müşteri İlişkileri Yönetimi
– Ayarlı Konsensüs ve Kültürel Uyumlaştırma
– Kıyaslama– Benchmarking
– İşletmelerde Zaman yönetimi
– Halkla ilişkiler ve iletişim
– Halkla ilişkiler ve etik
– Halkla ilişkilerin yönetimi ve organizasyonu
– Toplam Kalite Yönetimi
– Örgütsel Değişim ve Yönetimi
– Halkla ilişkiler ve etkili sunum teknikleri
– Örnek olaylar
– Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yönetimi
– Stres ve Stres yönetimi
– Personel Güçlendirme–Empowerment, Kariyer Yönetimi
– Kümelenme Yaklaşımı
– Halkla ilişkilerde iç ve dış hedef kitle
– Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluklar
– Halkla ilişkiler ile yakın kavramlar– Reklâm, pazarlama, kurumsal reklâm, propaganda, lobicilik
– Halkla ilişkiler ve toplam kalite yönetimi
– Futures ve Forward sözleşmeleri ve Vadeli İşlem Borsasından uygulamalı örnekler
– Opsiyon sözleşmeleri, Swap işlemleri
– Halkla ilişkilerin tarihi gelişimi
– Halkla ilişkilerin amaçları ve prensipleri
– Risk Yönetimi, İç Denetim ve Dış Denetim
– İMKB Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası
– Sermaye piyasalarındaki alım satım sisteminin bilgisayar ekranı üzerinden tanıtılması ve uygulamadan örnekler verilmesi
– Temel Analiz ve Teknik Analiz yöntemlerinin tanıtılması
– Faiz oranı teorisi, Finansal kurumlar, mevduat kabul eden kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları, TCMB, BDDK, SPK, Hazine ve diğer finansal düzenleyici kurumlar
– Bankaların Fon Kaynakları ve Kullanımı, Bilanço Analizi, Aktif Pasif Yönetimi,
16/31
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 319
Dersin Adı
Pazarlama ĠletiĢimi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 321
Dersin Adı
Ġhtisas Muhasebesi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Toptancılık

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– Dağıtım kanallarının yapısı ve türleri
– Perakendecilik
– Pazarlama İletişimi, İletişim Karması ve iletişim Planı Genel Çerçeve
– Pazarlama İletişimi Nasıl Gerçekleşir
– Dağıtım kanallarında işbirliği, çatışma ve rekabet
– Dağıtım kanalında ürün yönetim stratejileri
– Dağıtım kanalları kavramının açıklanması
– Fiziksel dağıtım: Taşıma, toptancılık, stok kontrol ve sipariş işleme
– Dağıtım kanalı tasarımı
– Dağıtım kanallarnı etkileyen çevresel faktörler
– Halkla İlişkiler
– Bütünleşik Pazarlama İletişimi
– Pazarlama İletişimi ve Marka, Marka, Marka Stratejileri
– Pazarlama İletişimin amaçları
– İletişim Bütçesi ve Bütçe Metotları
– Medya Planlaması, Reklâm ve Reklâm Araştırmaları
– Kişisel Satış
– İşletme ile ilgili kavramlar, Şirketlerin sınıflandırılması
– Şirket kurma ve yatırım yapma ile ilgili işlemler
– Satış Promosyon
– Sponsorluk
– Doğrudan Pazarlama
– İnternet ile iletişim
– Uluslararası İletişim
– Banka muhasebesi, Hesap planı, Bankalarda mevduat işlemleri
– Bankalarda kredi işlemleri
– Bankalarda hizmet ve takas işlemleri
– Şirketlerde sermaye artırımı ve azatlımı
– Şirketlerde kar dağıtımı
– Şirketlerde tasfiye işlemleri
– Şirket birleşmeleri
– Bankalarda finansal raporlarlama
– İnşaat şirketlerinde muhasebe sistemi
– Dağıtım kanalında performans değerlendirme
– Dağıtım kanalında tutundurma yönetim stratejleri
– Dağıtım kanalında fiyat yönetim stratejileri
17/31
Dersin Kodu
ĠġL 302
Dersin Adı
Örgütlerde DavranıĢ
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 304
Dersin Adı
Pazarlama Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
SRV 304
Dersin Adı
AraĢtırma Yöntemleri
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– İnşaat şirketlerinde finansal raporlama
– Örgütsel davranış biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi
– İnşaat şirketlerinde maliyet belirleyicileri ve muhasebesi
– İnşaat Giderleri, Taşerona verilen avanslar, Hakedişler
3. SINIF BAHAR YARIYILI
– İş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık
– Örgüt kültürü
– Örgüt içerisinde gruplar ve grup süreçleri
– Örgütsel davranış disiplinin metodolojisi
– Örgütsel davranışta araştırma teknikleri, örgütlerde kişilik,
– Kişilik tipleri ve davranışa yansımaları
– Duygu, değer ve tutum ile davranış ilişkisi
– Toptancılık
– Motivasyon ve örgütsel davranış
– Liderlik tipleri ve örgütsel davranışa yansımaları
– Örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi
– Stres, stresin örgütsel davranışa yansımaları ve stres yönetimi
– İşyerinde etik sorunlar ve örgütsel davranış
– Ürün ve Ürün Kararları,
– Marka, Ambalaj ve Etiket, Fiyat Konusuna Giriş, Önemi ve Fiyat Kararları
– Maliyet Fiyatlama, Talebe Göre Fiyatlama ve Rekabete Göre Fiyatlama
– Dağıtım Kanallarında İlişkiler
– Promosyon, Promosyon Tipleri ve Reklâmcılığa Giriş
– Satış Promosyon, Tipleri, Halkla İlişkiler Avantaj ve Dezavantajları
– Psikolojik Fiyatlandırma ve Fiyat Uygulamaları
– Dağıtım Kanalları, Kanal Üyeleri, Dağıtım Kanalı Seviyeleri
– Perakendecilik, Tipleri
– Pazarlama Stratejileri Geliştirme
– Pazarlama Kontrolü ve Etik
– Pazarlama Planı Yazabilme
– Bilimsel Araştırma ve Araştırma Türleri
– Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Ön Raporun (Geçici Plan) Hazırlanması
– Kişisel Satış, Tipleri, Amaçları, Satışçı
18/31
Dersin Kodu
ĠġL 306
Dersin Adı
Üretim ve ĠĢlemler Yönetimi II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Course Code
SRV 302
Course Title
Reading and Speaking II
Semester
SPRING
Dersin Kodu
ĠġL 308
Dersin Adı
Yönetim Muhasebesi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Kaynak Gösterme Yöntemleri
– Araştırma Metninin Yazılması: Üslup
– Proje Yönetimi – PERT
– İş Analizleri – Zaman Etüdü
– Toplu Üretim Planlama ve Çizelgeleme
– İş Yükleme ve Sıralama
– Proje Yönetimi – CPM
– Making Forecast, Using Statement of Amount, Ratio Per Cent
– Comparing and contrasting Listening
– Understanding the Structure and Vocabulary Stated in the Speaking Section
– Understanding Conversations on Phone Calling or by Face to Face
– Translation studies of Abridged or graded texts on business and Economics
– Speaking activities in Business Context : General Terms, Marketing, Advertising, Banking
– İnternet Üzerinden Araştırma Yapma
– Kütüphane ve Kütüphane Sistemlerinin Tanıtımı
– Kütüphanelerde Araştırma Yapma
– Giving Exact Date for Something Talking about Advantages and Disadvantages
– Bağımlı ve Bağısız Talep Sistemleri ve Stok Modelleri
– Malzeme İhtiyaç Planlaması – MRP
– Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterme Esasları
– Kaynakların Değerlendirilmesi
– Değişken Maliyet Sistemi
– Yönetim Muhasebesi Temel Kavramlar, Karar Mekanizmasında Yönetim
Muhasebesinin Rolü
– Yönetimde Standart Maliyet Sisteminin Kullanılması, Sorumluluk Muhasebesi
– Araştırma Metninin Yazılması: Şekil Şartları
– Talking about Possibilities,
– Üretim Kaynakları Planlaması – MRP II
– Tam Zamanında Üretim Sistemi – JIT
– Tedarik Zinciri Yönetimi
– Kurumsal Kaynak Planlaması – ERP
– ERP – JIT İlişkisi
– İş Analizleri – Metot Etüdü
– Stok Yönetimine Giriş
19/31
Dersin Kodu
ĠġL 310
Dersin Adı
Modern Örgüt Teorileri
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 312
Dersin Adı
Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 314
Dersin Adı
Finansal Teknikler
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Bütçenin Hazırlanması ve Bütçe Kontrolü
– Bileşik Mamüller, Yan Mamüller, Hurda, Atık, Kusurlu Mal ve Parçalar
– Verilen Kararla İlgili Maliyetler
– Maliyet Hareketleri, Maliyet–Hacim–Kar Analizi, Başabaş Analizi
– Bilimsellik öncesi dönemde yönetim
– Bilimsel dönem ve Klasik (bilimsel yönetim akımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi kuramı)
– Örgüt–Çevre ve Teknoloji İlişkisi
– Post–Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri– Dönüştürücü Yönetim ve Dönüştürücü Liderlik
– Post–Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri– Örnek Edinme, Yeniden Yapılanma
– Post–Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri– Öğrenen Organizasyonlar
– Neo–klasik Yönetim Akımı ve Modern Yönetim Teorileri
– Kurum Teorisi ve Kurumsallaşma
– Popülasyon Ekolojisi ve İktisadi Örgüt Kuramları (İşlem Maliyeti ve Kaynak Bağımlılığı Teorileri)
– Sanal Organizasyonlar
– Şebeke Organizasyonlar
– Reklâm Kampanyaları
– Post–Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri– Kriz Yönetimi,
– Post–Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri– Ekip Yönetimi, Tam Zamanında Üretim
– Yatırım Ortamı ve Yatırım Kararları
– Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar
– Menkul Kıymet Piyasaları ve Değerleme Kavramı ve Türleri, Rassal Yürüyüş Teorisi
– Opsiyon Değerleme Modeli
– Hisse Senetlerinde Değerleme, Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
– Tahvillerde Değerleme
– Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
– Temel Analiz
– Risk Yönetimi
– Finansal Piyasalarda Etkinlik ve Finansal Krizler
– Forfaiting, forfaiting ile finansmanın üstünlük ve sakıncaları
– Forfaiting işleminde uygulanan iskonto hesaplama yöntemleri, forfaiting işleminin maliyeti
– Finansal kiralama, finansal kiralamaya konu olan mallar, finansal kiralama yöntemleri, kiralama yöntemleri, kiralama süreci, finansal kiralama işlemlerinin değerlemesi
– Faktoring, türleri, işleyişi, risk değerlendirilmesi
– Türkiye ve Dünyada faktoring uygulamaları, faktoring işleminin maliyeti
20/31
Dersin Kodu
ĠKT 314
Dersin Adı
Uluslararası Ġktisat
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 316
Dersin Adı
Uluslararası Pazarlama
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 318
Dersin Adı
Güncel Pazarlama YaklaĢımları
– Risk Sermayesi, kavramsal çerçeve, kurumsal yapısı, risk sermayesi şirketlerinin çalışma yöntemleri, KOBİ’ler ve risk sermayesi, risk sermayesi ile finansman süreci
– Melek yatırım, kavramsal çerçeve, risk sermayesinden farklı yönleri, melek yatırım ile finansman süreci
– Türev Ürünler ve Swap tekniği, swap piyasalar ve kullanım alanları, swap sözleşme türleri
– Swap ve risk olgusu, swap işlemlerinde etkinlik sağlanması, Türkiye’de swap işlemleri
– Uluslararası ticaret teorisi analizleri.
– Menkulleştirme, tanım, menkulleştirmeye konu olan varlıklar, süreç, menkulleştirmenin faydaları ve sakıncaları, Türkiye’de menkulleştirme
– Barter İşlemi, maliyeti, faydaları
– Maliyetler ve dış ticaret.
– Faktör donatım teorisi.
– Yeni dış ticaret teorileri.
– Uluslararası iktisat biliminin doğuşu ve kapsamı.
– Uluslararası ticaret teorisinin doğuşu.
– Dış ticaret politikası ve araçları.
–.Küreselleşme ve ekonomik birleşmeler.
– Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri.
– Dış ödemeler bilançosu.
– Döviz piyasası analizleri.
– Döviz türevleri.
– Döviz kuru teorileri.
– Uluslararası para sistemi.
– Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Ticaret
– Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları
– Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları
– Uluslararası Pazarlama Planlaması Süreci ve Strateji Geliştirme
– Uluslararası Pazarlamada Çevre
– Uluslararası Pazarlama Araştırması Süreci
– Uluslararası Pazarlarda Pazara Giriş stratejileri
– İthalat Süreci ve Belgeler
– Belgeler, Proforma ve Ticari Fatura, Konşimento, Taşıma Belgeleri
– Uluslararası Pazarlamada Dağıtım ve Fiziksel Dağıtım Kararları
– Uluslararası Pazarlamada Promosyon Kararları
– Pazarlama Karmasının Kontrol Süreci
– Dış Ticarete Giriş ve Dış Ticarette Satış Tipleri
21/31
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 320
Dersin Adı
Yönetim Bilgi Sistemleri
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu:
ĠġL 401
Dersin Adı:
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler
– Niş pazarlama
– Veritabanlı pazarlama
– Doğrudan pazarlama
– Postmodern pazarlama
– Değer pazarlaması
– Pazar odaklılık
– Müşteri memnuniyeti
– Sosyal pazarlaması
– Bilgi sistemlerini giriş
– İnternette pazarlama
– Mobil pazarlama
– Ağızdan ağıza pazarlama
– Etkinlik pazarlaması
– Güncel pazarlama yaklaşımlarından seçilmiş diğer konular
– Bilgi sistemi geliştirme yaklaşımları
– İletişim ve ağ sistemleri
– Bilgisayara dayalı bilgi sistemleri
– Bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan araçlar
– Veri tabanı tasarımı ve yönetim
– İnternet ve elektronik ticaret
– Bilgi sistemlerinde güvenlik ve ahlaki boyutlar
– Organizasyon bilgi sistemi
– Yapısal sorgulama dili (SQL)
– Stok–Cari Hesap–Kasa–Banka, Alım/Satım Tanımları
– Başlangıç İşlemleri, LKS’de Klavye Kullanımı
– Firma Bilgileri (Firma–Program İlişkisinin Kurulması)
– Program Bilgileri (Temel İşlemler)
– Hesap Planı
– Lks – Ticari Set
– Temel Bilgiler
– Muhasebenin Tanımı
– Muhasebe Bilgi Sistemi
– Hesap Kavramı
– Muhasebe Temel Kavramları
4. SINIF GÜZ YARIYILI
22/31
Dersin Kodu
ĠġL 403
Dersin Adı
Yatırım Proje Analizi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠKT 403
Dersin Adı
Türkiye Ekonomisi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Course Code
SRV 403
Course Title
Professional English I
Semester
FALL

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
– 2002–2004 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
– Türkiye Ekonomisinde 2000’lı Yıllar: 2000–2001 Ekonomi Programları
– Cumhuriyet Öncesi Türkiye Ekonomisi
– Yenileme Kararları,
– İç karlılık oranı, karlılık endeksi
– Belirlilik Ortamlarında Proje Değerleme Yöntemleri
– Muhasebe Hesap Planının Kullanımı
– Yatırım kararını etkileyen faktörler, kuruluş yerinin belirlenmesi, kuruluş yeri seçimin etkileyen faktörler, kapasite seçimini etkileyen faktörler
– Türkiye’de Kamu Maliyesi
– Tarım Sektörü
– Belirsizlik Ortamlarında Proje Değerleme Yöntemleri
– Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, fizibilite etüdü çalışmaları, duran varlık yatırımlarının değerlendirilmesi
– Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi
– Açılış İşlemleri
– Yatırımların Azaltılması
– Yatırım projesinin milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler
– 1923–33 Dönemi Türkiye Ekonomisi (Cumhuriyetin İlk On Yılı)
– Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları,
– Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
– Yatırım projelerinin değerlemesinde kullanılan iskonto oranının tespit edilmesi ve statik yöntemlerin tanıtılması
– Dinamik geri ödeme süresi yöntemi, net bugünkü değer yöntemi
– 1950 –60 Dönemi Türkiye Ekonomisi, Liberal Kalkınma Modeli
– 1960-1978 Dönemi Türkiye Ekonomisi (Planlı Kalkınma Döneminin Başlangıcı)
– 1978–1980 Dönemi Türkiye Ekonomisi ve 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları
– Türkiye Ekonomisinde 1990’lı Yıllar ve 5 Nisan 1994 Kararları
– Sanayi Sektörü
– Hizmetler Sektörü
– Türkiye AB İlişkileri
– 1933–50 Dönemi Türkiye Ekonomisi: Devletçi Sanayileşme Dönemi
– Ticari İşlemler
– Muhasebeleştirme
23/31
Dersin Kodu
ĠġL 405
Dersin Adı
Muhasebe Denetimi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 407
Dersin Adı
Mali Tablolar Analizi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Translating a Text Related to Occupation into English
– Translating a Text Related to Occupation into English
– Giriş, Genel olarak denetim kavramı. Muhasebe denetiminin tanımı, özellikleri ve
tarihsel gelişimi.
– Denetim türleri, denetçi türleri. Bağımsız dış denetim ve işletme yönetiminin
sorumlulukları. Muhasebe denetim ilişkisi.
– Türkiye’de sermaye piyasasında bağımsız dış denetim.
– Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tasdik denetimi. Denetçinin meslek
ahlakı.
– Tabloların bağımsız denetimin hedefleri. Denetim kanıtları ve kanıt teknikleri.
– Çalışma kağıtları. Denetim mizanının hazırlanması. Denetim sürecinin aşamaları.
– Genel kabul görmüş denetim standartları. Türkiye’de bağımsız dış denetimin
gelişimi.
– Denetimde müşteri işletmenin iç kontrol yapısının incelenmesi ve kontrol riskinin
belirlenmesi.
– Türkiye uygulamasında iç kontrol ve iç denetim.
– Muhasebe denetiminde analitik inceleme prosedürleri. Genel denetim planının ve denetim
– Denetim testleri. Denetimin plânlanması. İşletmeyle ilgili temel bilgilerin toplanması.
– Denetimde önemlilik ve risk. Yöneticilerin yolsuzlukları.
– Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi
– Finansal analizin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu;
– Mali Tabloların Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı analiz tekniği, Yüzde yöntemi, Trend yöntemi;
– Oran Analizi, Likitide Oranları, Faaliyet Oranları, Finansal Yapı ile İlgili oranlar, Karlılık Oranları, Du Pont Kontrol Sistemi ve Örnek Uygulamalar
– Bilgisayar ortamında muhasebe denetimi. Muhasebe uygulamalarının denetimi.
– Denetim çalışmalarının tamamlanması. Denetim raporunun düzenlenmesi.
– Fon Akış Analizleri, Fon akım tablosu,
– Net işletme sermayesinde değişim tablosu
– Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim tablosu.
– Writing about the Structure and Vocabulary Stated in the Speaking Section Using Rules of Punctuation and Spelling
– Writing about Operations Having Planned
– Common Vacational English Vocabulary And Usage
– Preparing Documents Used in Procedures of Importing and Exporting
– Understanding Prefixes and Suffixes, Listening to Understand the Main Topic of Conversations Writing
– Taking Notes While Listening and Reading, Writing a Text of Agreement, Writing Reports About a Work Completed
– Reading; Understanding the Terms and Documents Used in Insurance Sector
24/31
Dersin Kodu
ĠġL 409
Dersin Adı
Portföy Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠKT 409
Dersin Adı
Kamu Ekonomisi I
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 411
Dersin Adı
Pazarlama AraĢtırması ve Uygulamaları
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
– Finansal pazarlar ve araçlar, menkul değer ihraçları ve borsalar, yasal düzenlemeler, risk ve verim analizi
– Hisse senedi değerleme, ekonomi ve endüstri analizi, firma analizi, teknik analiz
– Gelir Tablosu Analizleri
– Mali Tablolar Üzerinde Enflasyon Etkisinin Düzeltmesi ve Yeniden değerleme Yapılması
– Konsolide Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Analizi ve Örnek Uygulamalar
– Kamusal Karar Alma Mekanizmasının Özellikleri ve İktisadi Analizi
– Kamu Gelirleri, Vergileme İlkeleri
– Portföy performansının ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve uygulamalar
– Riskteki Değer (VAR) Analizi ve Portföy performansının ölçülmesi
– Tahvil değerleme ve tahvil portföyü yönetimi, opsiyonlar ve pozisyon değerleme, vadeli işlemler
– Portföy teorisi, Portföy riski ve getirisi, beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü
– Portföy analizi
– Sermaye varlık fiyatlama modeli
– Arbitraj fiyatlama modeli
– Yerel Yönetimler ve KİT’ler
– Kurumlar Vergisinin Gelir Dağılımı, Kaynak Ayrımı ve İstikrar Üzerine Etkileri
– Tüketim Vergileri
– Kamu Ekonomisinin Doğuşu, Gelişimi, Konusu ve Fonksiyonları
– Devletin Ekonomideki Payı, Kamu Harcamaları, Uluslararası Karşılaştırmalar
– Sosyal Denge Yaklaşımı
– Kamusal Mallar Teorisi
– Devletin Özel Mal ve Hizmet Üretmesi
– Dışsallıklar Teorisi
– Kişisel Gelir Vergisi
– Kurumlar Vergisi
– Pazarlama Araştırması, Araştırma Süreci, Araştırma Tipleri, Araştırma Dizaynı
– Veri Türleri, Birincil Kaynaklardan Veriler, İkincil Kaynaklardan Veriler, Anket, Gözlem
– Ölçek ve Ölçek Tipleri
– Parafiskal Gelirler
– Kamu Ekonomisinde Fiyatlama Politikası
– Grup Projesi –I
– Grup Projesi – II
25/31
Dersin Kodu
ĠġL 413
Dersin Adı
Tüketici DavranıĢı
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 415
Dersin Adı
Reklâmcılık
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 417
Dersin Adı
Türk Vergi Sistemi Uygulamaları
– Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi
– Faktör Analizi
– Veri Analizleri
– Hipotez Testleri ve Hata Tipleri
– İnternet Ortamında Reklâmlar
– Reklâm Metni Yazma Konusunda Çalışma ( Ödev Değerlendirme )
– Gösteri Kartları Hazırlama
– Tüketici satınalma süreci
– Reklâmcılığın Tarihi Gelişimi
– Reklâm Mesajı Geliştirme
– Reklâm Mesajı ve Etkinliğin Ölçümü
– Reklâm Bütçesi
– Reklâm Kampanyaları
– Reklâm Ajansı
– Çevresel etkiler
– Reklâm ve Reklâmcılık
– Aile
– Non Parametrik Testler
– Kültür ve altkültür
– Sosyal sınıflar ve referans grupları
– Tüketici özellikleri
– Yaşam biçimi
– Korelâsyon Analizi
– Regresyon Analizi
– Örnekleme ve Süreci
– Araştırma Raporu ve Rapor Yazma
– Uluslararası Pazarlama Araştırmaları
– Kişilik
– Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi
– Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri
– Tüketici karar verme süreci
– Tüketici ile ilgili psikolojik konular (ihtiyaçlar, algılamalar ve tutumlar)
– Varyans Analizi
– Medya Planlama, Stratejiler, Televizyon, Gazete, Dergi vs
– Reklâmcılığın Temelleri
– Reklâmcılığın Ekonomik, Sosyal ve Etiksel Etkileri
– Reklâm ve Reklâmcılık Araştırmaları
26/31
Öğretim Yarıyılı
GÜZ
Dersin Kodu
ĠġL 402
Dersin Adı
Stratejik Yönetim
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 404
Dersin Adı
Sosyal Sorumluluk ve Etik
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Course Code
SRV 404
Course Title
Professional English II
Semester
SPRING
– Etik ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler
– Etik türleri
– Stratejik yönetimin temel kavramları (vizyon, misyon, strateji, politika, taktik, program, bütçe)
4. SINIF BAHAR YARIYILI
– Pazarlama Kararlarında Etik : Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, pazarlama araştırmaları
– Etik kodları
– İş etiği
– Pazarlama etiği
– Etik yaklaşımları
– Küresel çevre analizi
– İş çevresi analizi
– Ulusal çevre analizi
– Etik kavramı
– Stratejilerin uygulanması ve kontrol
– Kriz yönetimi stratejileri
– Küçük işletmelerde stratejik yönetim
– Hizmet işletmelerinde stratejik yönetim
– Sosyal sorumluluk kavramı
– Sosyal sorumululuk yaklaşımları
– Sosyal sorumluluğun içeriği
– Çevre analizi–fırsat ve tehditler
– İşletme analizi–üstün ve zayıf taraflar
– Temel işletme stratejileri
– Kurumlar Vergisinin kapsamı ve nitelikleri
– Emlâk Vergisinin kapsamı ve nitelikleri
– Veraset ve İntikal vergisinin kapsam ve nitelikleri
– Motorlu Taşıtlar vergisi, Katma Değer Vergisi
– Gelir Vergisi Kanununa göre gelir unsurları
– Gelir beyanı
– Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi
– Gelirin beyanında kullanılan beyannamelerin doldurulması
27/31
Dersin Kodu
ĠġL 406
Dersin Adı
Uluslararası Finans
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 408
Dersin Adı
Hizmet Pazarlaması
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Everyday Communication in Business Life ; language Tips, Useful Phrases and Expressions
– Understanding Terms and Documents Used in Finance and Accounting, Human Resources and Management Strategies, Economics and Marketing researches
– Understanding Formal Writing Related to Occupation,
– Reading for a Certain Type of Information, Reading for a General Idea
– Companies ands Types Of Corporations, Measurement Units in English
– Everyday Communication in Business Life ; Holdinh or attending Meetings, Conferences,
– Everyday Communication in Business Life; phone Callings, Introducing Yourselves or something to somebody
– IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Uluslararası Likidite, Uluslararası Para Fonu ve Ödemeler Dengesi,
– Döviz piyasaları, Temel Parite Koşulları
– Döviz kurunun belirlenmesi ve uluslararası parite koşullarının temelleri ile dalgalı kur sistemlerinin özellikleri
– Uluslararası tahvil piyasaları, eurodollar piyasaları
– Uluslararası finans sisteminin tarihsel gelişimi
– Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans ––kuramlarının temel kavramları
– Uluslararası Portföy Yatırımları
– Dış Ticaret Finansmanı
– Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Bankacılık
– Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri, –Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri
– Türev Piyasalar
– Riskten Korunma,
– Uluslararası Para Piyasaları
– Hizmet kavramı, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetin özellikleri.
– Bir ürün olarak hizmet: Öz hizmet, ikincil hizmet, Yeni hizmet geliştirme.
– Hizmet sunumu, müşteri talep yönetimi
– Hizmetler ve pazarlama karması
– Hizmetlerde fiyatlandırma
– Hizmetlerde dağıtım
– Hizmet satınalma süreci
– Hizmetlerde tutundurma
– Hizmet kalitesinin tanımlanması ve ölçümü
– Hizmetlerde personel, süreç ve fiziksel kanıtlar
– English in Management and IT
– Understanding Texts about Establishing, Production Stages of Organizations
– Understanding Certificates Used in Operations of Import, Export and Customs
28/31
Dersin Kodu
ĠġL 410
Dersin Adı
ĠĢ Analizleri
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠKT 410
Dersin Adı
Kamu Ekonomisi II
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 412
Dersin Adı
SatıĢ Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Metot Etüdü
– Metot Etüdü ve Mikrohareket Etüdü
– İlişkisel pazarlama
– Hizmetlerin uluslararasılaşması
– İş Etüdü ve Gelişimi
– Hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar
– Maliye politikası ve milli gelir dengesi
– Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi ve sınırları
– Zaman Etüdü Uygulamaları (devamı)
– İş Örneklemesi
– Akış Analizleri
– İş Ölçümü
– Devletin Ekonomide rolü ve müdahale nedenleri
– Maliye politikasının tanımı ve gelişimi
– Maliye politikasının amaçları ve araçları
– Maliye politikasının etkinliğine ilişkin yaklaşımlar
– Zaman Etüdü Kavramına Genel Bakış
– Zaman Etüdü Uygulamaları
– Durgunlukla mücadelede maliye politikası
– Stagflâsyonla mücadelede maliye politikası
– Gelir dağılımı ve maliye politikası
– Ekonomik büyüme ve kalkınma maliye politikası ilişkisi
– Enflasyonla mücadelede maliye politikası
– Önceden Belirlenmiş Hareket – Zaman Sistemleri
– Önceden Belirlenmiş Hareket – Zaman Sistemleri (devamı)
– İş Değerlendirme
– Ücretlendirme
– Ücret Sistemleri
– Tüketim psikolojisi ve satınalma motifleri
– Bütçe Açıkları ve etkileri,
– Bütçe açıklarının ekonomik etkileri
– Sosyal güvenlik ekonomi ilişkisi
– Pazarlama ve Satış
– Satış ve satışçılık mesleği
29/31
Dersin Kodu
ĠġL 414
Dersin Adı
GiriĢimcilik
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
Dersin Kodu
ĠġL 416
Dersin Adı
Muhasebe Standartları
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Satışta itirazları karşılama ve satış kapama
– Satışgücünün belirlenmesi ve eğitimi
– Ara sınav
– Satış Yönetimi
– Finansal plan
– Türk Ticaret Kanunu
– Yönetim planı
– İş kurma süreci
– Franchising
– SPK Tebliği Seri– XI, No– 25 ve TMS / TFRS, IAS / IFRS
– Girişimcilik sürecinde yaratıcılığın rolü
– Muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının gerekliliği, Türk Muhasebe Hukuku
– Uluslararası Muhasebe Standartlarının Önemi ve Uygulaması
– Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
– TMS 8– Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
– Şirket içi girişimciler
– Mevcut bir işletme satın alma
– İş fikri, iş kaynakları, iş fikri oluşturmada kullanılan yöntemler.
– İş planı
– Satış gücünün motivasyonu
– Satışta performans ölçümü
– Girişimciliğin gelişimi
– Ekonomik kalkınmada girişimciliğin rolü
– Vergi Usul Kanunu
– Girişimcinin özellikleri ve girişimci türleri
– Girişimcinin eğitimi ve yetenekleri
– Satış planlama ve bütçeleme
– Satışta iletişimin rolü
– Satış süreci
– Satış sunumu
– Pazarlama planı
– TMS 37– Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, TMS 38– Maddi Olmayan Duran Varlıklar
– TMS 21– Kur Değişiminin Etkileri, TMS 23– Borçlanma Maliyetleri
– TMS 36– Varlıklarda Değer Düşüklüğü
– TMS 1– Finansal Tabloların Sunuluşu
– TMS 2– Stoklar
– TMS 7– Nakit Akış Tablosu
– TMS 16– Maddi Duran Varlıklar

 muhasebe dersleri,      muhasebe programları,      muhasebe ve vergi uygulamaları,      muhasebe staj dosyası,      muhasebe nedir,      muhasebe eğitimi,      muhasebe evrak teslim tutanağı,      muhasebe eğitimleri,      muhasebe elemanı ne iş yapar,      muhasebe elemanı görev tanımı,      ekonomi dergileri,      ekonomi ders notları,      ekonomi dergisi,      ekonomi döviz,      ekonomi dünyası,      iktisat fakültesi,      iktisat faktoring,      iktisat fakültesi nedir,      iktisat forum,      iktisat fakültesi marmara,      iktisat fakültesi bölümleri,      iktisat fakültesi mezunu ne iş yapar,      iktisat fakültesi mezunları,      iktisat formülleri,      iktisat fakültesi dersleri,
30/31
Dersin Kodu
ĠġL 418
Dersin Adı
Kalite Yönetimi
Öğretim Yarıyılı
BAHAR
– Altı sigma
– Toplam kalite yönetiminin karakteristik özelllikleri
– Toplam kalite yönetiminde kullanılan araç ve teknikler
– Beyin Fırtınası – Bench Marking
– Akış diyagramları – Sebep–sonuç diyagramları
– Toplam kalite yönetimi kavram ve atmosferi
– Kalite ve standartlara giriş
– Kalitenin boyutları
– Kalite kontrol
– Toplam kalite yönetimi felsefesi
31/31

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031