Uzaktan Eğitim Bölümleri

Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

 uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı
Ders İçerikleri
1. Dönem
TKİŞ 101 – Turizm İşletmeciliği
Öğrencilerin turizm sektörünü tanıması, turizm ile ilgili temel kavramları ve insanları turizme yönelten faktörleri öğrenmesi, turizm işletmelerinin temel özellikleri ve çeşitleri, bu doğrultuda konaklama işletmeleri, yiyecek- içecek işletmeleri, seyahat işletmelerinin (seyahat acentaları, tur operatörleri), yat ve marina işletmelerinin yönetim ve organizasyonları ile uluslar arası turizm işletmeleri hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
TKİŞ 103 – Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Bu dersin temel amacı turizm işletmelerinde muhasebenin temel kavramlarını, finansal tabloları, hesap ve hesap planlarını, hesap kayıt işlemlerini, belgeleri, muhasebe sürecini, genel muhasebe ilkelerini, bilanço ve gelir tablosu hesaplarını ve yıl sonu kayıt işlemlerini öğretmektir.
TKİŞ 105 – Turizm Ekonomisi
Ders kapsamında öğrencilerin genel ekonomi ile ilgili temel kavramları ve turizm ekonomisine ait kavram ve yöntemleri tanımaları, bu konuda bilgi ve beceri düzeylerini, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Buna göre, ekonomi ile ilgili temel kavramlar, turizm talebi ve turizm arzı, turizm sektöründe firma ve tüketicidengesi, turizmin moneter ve reel karakterli ekonomik etkileri, paranın kıymetindeki değişmelerin turizme etkileri, turizmde talep tahmini, turizm gelirleri ve sızıntı ve son olarak Türkiye ekonomisinde turizm konuları ele alınmaktadır.
TKİŞ 107 – Turizmde Sosyal Davranış ve İnsan İlişkileri
Bu ders kapsamında öğrencilerin, turizm ve toplum ilişkisini, turizmin toplum üzerine etkilerini, turizm olayının anlaşılmasında turizm olayına katılanların niteliği ve turizmin içerdiği insan ilişkileri hakkındabilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyolojiye Giriş ve Turizm Sosyolojisi, Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsallaşma ve Turizmin Toplumsal Etmenleri, Davranış ve Davranışın Psikolojik Temelleri, Turistik Deneyim, Turistler Arası İlişkiler ve Turist Kümeleri, Turist- Yerli İlişkisi, Turist-Görevli İlişkisi konuları ele alınmaktadır.

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
HİST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders kapsamında üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisini aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı; Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırmak yer almaktadır.
TURK 101 – Türk Dili I
Dersin içeriğinde, dilin genel özellikleri (dilin mahiyeti, kültürle ilişkisi) ve dilin türleri (yazı dili, konuşma dili, standart dil, ağızlar), dil bilgisinin dalları, dünya dilleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil aileleri, Türkçenin tarihsel gelişimi. Türkiye Türkçesinin Ses Bilgisi (fonem, alofon birim, ünlüler, ünsüzler). Türkçenin ses bilgisel özellikleri (ünlü ve ünsüz uyumları, ses olayları). Türkçede vurgu ve ton. Türkiye Türkçesinin Biçim Bilgisi (morfem, alomorf, yapım ekleri) konuları yer almaktadır.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
MYİ 101 – İngilizce I

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmasını
sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal ortamlarda karşılaşacağı durumlarda iletişim
kurabilmesini sağlayacak yapı ve becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında,
öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve
iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteler yer almaktadır.
2. DÖNEM
TKİŞ 102 – Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefleri
Dersin amacı, ülkemizde ve dünyada turizm sektörünün tarihsel gelişimi, turizm sektörü ve yapısal
özellikleri, geleceğe yönelik eğilimler ile turizm sektöründe stratejik yönetim ve kriz yönetimi hakkında
bilgi edinmektir. Buna göre, turizm ve turist kavramları, dünyada ve ülkemizde turizm gelişimi,
geleceğe yönelik eğilimler, turizm sektörünün yapısı, turizmde stratejik yönetim ve kriz yönetimi konu
başlıkları ele alınmaktadır.
TKİŞ 104 – Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi
Dersin amacı işletmelerin finansal yapısının gözlemlenmesi ve raporlama becerisinin
kazandırılmasıdır. Ders kapsamında, Muhasebe teorisi, işletme örgütlenmesi, finansal tablolar,
özvarlıklar, gelir, gider hesapları, muhasebe kayıtları, otelin departmansal tabloları, nakit akım tablosu
konuları ele alınmaktadır.
TKİŞ 106 – Turizm İşletmelerinde Örgütlenme Modelleri
Bu dersin amacı turizm işletmelerinin örgütlenme modelleri ve örgüt yapısını öğretmek, yönetim,
yönetici, lider, örgüt kültürü ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Otel işletmeciliğinin tanımı, gelişimi ve özellikleri, otel işletmelerinde yönetim, yönetici ve lider
kavramları, Otel işletmelerinin sınıflandırması ve organizasyon yapısı, otel işletmelerinde örgüt kültürü,
çatışma yönetimi ve kullanılan bilgi sistemleri konuları ele alınmaktadır.
TKİŞ 108 – Turizm Konaklama Sisteminde Pazarlama Yönetimi
Ders içeriğini pazarlama ve hizmet pazarlaması kavramları, turizm pazarlaması kavramı içerisinde yer
alan tanımlar, turizm pazarlaması sistemi, fonksiyonları, özellikleri, turizm pazarlama karması
elemanları, modern pazarlama yöntemleri ile pazarlama araştırmaları, pazarlama planı, stratejik plan,
pazarlama stratejileri oluşturmaktadır. Dersin amacını konaklama işletmeleri için pazarlamanın önemi,
konaklama işletmelerinin pazarlama çalışmalarını etkileyen özellikleri ve hedef pazar seçiminin nasıl
yapılabileceğinin öğrenciler tarafından bilinmesini oluşturmaktadır.
HİST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Üniversite gençliğine ulus ve vatan sevgisini aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı; Atatürkçü gençler
olarak yatişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine
hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin
sorunlarına Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği
kazandırmaktır.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
TURK 102 – Türk Dili II
Dersin içeriğinde, dilin genel özellikleri (dilin mahiyeti, kültürle ilişkisi) ve dilin türleri (yazı dili, konuşma dili, standart dil, ağızlar), dil bilgisinin dalları, dünya dilleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dil aileleri, Türkçenin tarihsel gelişimi. Türkiye Türkçesinin Ses Bilgisi (fonem, alofon birim, ünlüler, ünsüzler). Türkçenin ses bilgisel özellikleri (ünlü ve ünsüz uyumları, ses olayları). Türkçede vurgu ve ton. Türkiye Türkçesinin Biçim Bilgisi (morfem, alomorf, yapım ekleri) konuları yer almaktadır.
MYİ 102 – İngilizce II

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal ortamlarda karşılaşacağı durumlarda iletişim kurabilmesini sağlayacak yapı ve becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.
3. DÖNEM
TKİŞ 201 – Turizm İşletmelerinde Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi
Dersin amacını İnsan Kaynakları yönetiminin günümüz örgütlerinde giderek artan stratejik öneminin anlaşılması oluşturmaktadır. Ders kapsamında ele alınan konu başlıkları, İnsan Kaynakları yönetimi, sosyal etik ve yasal konular, işgücü çeşitliliği, iş analizi, işe alma ve seçim, geliştirme ve eğitim, güvenlik, iş memnuniyeti ve performans, küresel insan kaynakları yönetimidir.
TKİŞ 203 – Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
Bu ders, seyahat ve seyahat acenteciliğinin tarihçesi, Turizm işletmelerinde dağıtım sistemi, Ulaşım sistemleri,Türkiye’deki seyahat acentaları ile ilgili mevzuat,Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin faaliyetleri, Ulusal ve uluslar arası seyahat örgütlerinin tanınması,Seyahat endüstrisinde tüketicinin korunması, Türkiye’de seyahat acentaları ve tur operatörlerinin karşılaştığı problemlerin ele alınması konularını ele almaktadır.

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
TKİŞ 205 – Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi
Bu ders, turizm sektörünün temel elemanlarından olan konaklama işletmelerinin en önemli departmanlarından birisi konumundaki önbüro departmanının, görevlerini, sorumluluklarını ve işleyişini ele almaktadır. Konu başlıklarını, Ağırlama endüstrisi, Konaklama İşletmelerinin Türleri, Ön Büro Departmanının Görevleri, Ön Büro Departmanının Diğer Departmanlarla Olan İlişkileri, Ön Büro Departmanının İşleyişi, Ön Büro Departmanında Kullanılan Bilgisayar Programları oluşturmaktadır.
TKİŞ 207 – Konaklama İşletmelerinde Yiyecek, İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı yiyecek-içecek hizmetleriyle ilgili temel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Aynı zamanda bu ders, ileri seviyede yiyecek-içecek servisinin bilgilerini ve deneyimlerini de öğrencilere kazandırır.
MYİ T103 – Mesleki İngilizce I
Bu dersin temel amacı MYÖ İNG 101 ve 102 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta düzey öncesi aşamada Turizm ile ilgili ortamlarda iletişim kurabilmelerini için gereken temel mesleki İngilizce becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Atılım Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye
T. 0 (312) 586 87 90 – F. 0 (312) 586 80 91
ue.atilim.edu.tr – ue@atilim.edu.tr
4. DÖNEM

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
TKİŞ 202 – Turizm Coğrafyası
Bu dersin içeriğini Türkiye’nin Turizm Coğrafyası Kaynaklarını türlerine ve coğrafi bölgelere göre öğrenmek Turizm Coğrafyası ile ilgili kavramlar, Türkiye’nin Turizm Coğrafyasının kaynaklarının incelenmesi oluşturmaktadır.
TKİŞ 204 – Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu dersin temel amacı kat hizmetleri departmanı hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Ders konu başlıklarını, otelcilik endüstrisi, kat hizmetleri planlaması ve örgütlenmesi, kat hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, müşteri odalarının temizliği, genel alan temizliği, güvenlik ve hijyen, çamaşırhane işletmesi konuları oluşturmaktadır.
TKİŞ-206 Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi
Dersin içeriğini, öğrencilerin serbest zaman değerlendirme konusunda gerekli bilgileri edinme, serbest zaman değerlendirme etkinlikleriyle ilgili karşılaştığı sorunları analiz edebilme ve çözüm getirebilme,
serbest zaman değerlendirmede sorunlar için farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği kazanma konuları oluşturmaktadır.
TKİŞ 208 – Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri
Dersin amacı, öğrencilerin, turizmin ekonomi üzerindeki etkilerini, turizm politikası, özellikleri ve başarı koşulları, turizm politikasına olan ihtiyaç, turizm politikasını oluşturan elemanlar, turizm politikasının hedefleri, AB turizm politikası ve Türk turizm politikası, turizm planlaması ve turizm sektöründe yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
MYİ-T104 Mesleki İngilizce II

uzaktan eğitim,     uzaktan eğitim veren üniversiteler,     uzaktan eğitim bölümleri,     uzaktan eğitim nedir,     uzaktan eğitim yüksek lisans,     uzaktan eğitim ücretleri,     uzaktan eğitim harçları,     uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formu,     uzaktan eğitim programları,     uzaktan eğitim ihtiyaç   ,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezli,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans başvuruları 2013,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans nedir,     uzaktan eğitim tezsiz,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans doktora yapabilir mi,     uzaktan eğitim tezli yüksek lisans ücretleri,     uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans 2013,     özel ders,     bitirme tezi,
Bu dersin temel amacı MYÖ İNG 101, 102 ve 103 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta düzey öncesi aşamada Turizm ile ilgili ortamlarda iletişim kurabilmelerini için gereken temel mesleki İngilizce becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmak; gramer, kelime, yanında dinleme, okuma ve yazma becerileri üzerine kapsamlı bir çalışma yapmaktır.
TKİŞ-210 Staj
Öğrencilerin program süresince elde ettikleri teorik bilgileri uygulama ile birleştirmeleri ve turizm endüsrisindeki çalışma koşullarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler, otuz iş günü üzerinden stajlarını tamamlayarak raporlarını hazırlamakta buna göre yüksekokul staj komisyonu tarafından denetlenerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?