Yüksek Lisans Doktora Tez Yazımı

Lisans Dersleri

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,


Bölüm Dersleri

IE 101 – Mühendisliğe Giriş
Mühendisliğe giriş. Mühendislik tasarım sürecinin tartışılması ve analizi. Tasarımın dokümantasyonu. Mühendislik ve tasarımda etik ve legal konular. Dönem projesi ile tasarım süreci konusunda deneyim elde etme.
IE 102 – Endüstri Mühendisliği’ne Giriş

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Endüstri mühendisliği tarihi. Endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları. Problem çeşitleri. Problem çözümünde Endüstri mühendisliği yaklaşımı. Endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş. Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği müfredatına bakış.
IE 201 – Olasılık ve İstatistik I
İstatistiğe ve veri analizine giriş. Olasılık.Rassal değişkenler. Olasılık dağılımları. Beklenen değer. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları. Rassal sayı fonksiyonları. Rassal örnekleme. Birleşik Olasılık Dağılımları.Veri tanımlama ve bazı temel örnekleme dağılımları.
IE 205 – Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma: Tam, yarım, kismi, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembölleri, Hata Payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembölleri, Montaj çizim prensipleri, Endüstri mühendisliği tasarım teknikleri, mühendislik tasarımı çizimleri
IE 202 – Olasılık ve İstatistik II
Bir ve iki örnekli tahmin problemleri. Bir ve iki örnekli hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon. Çoklu doğrusual regresyon, İstatistiksel tahmin, tahmin teknikleri, zaman serileri analizi, mevsimsellik, düzgünleştirme, hareketli ortalamlar, eğilim tahmini. Endüstri mühendisliğinde istatistiksel karar verme teknikleri. Deney Tasarımı.
IE 206 – Mühendislik Maliyet Analizi
Organizasyon. Ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması. Finansal muhasebenin temelleri. Maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri. Maliyet- üretim hacmi- karlılık analizi. Bütçeleme.
IE 301 – Yöneylem Araştırması I
Yöneylem araştırması yöntem bilimi. Üretim ve hizmet birimlerinde karşılaşılan mühendislik problemlerinin modellenmesi. Doğrusal programlama çözüm algoritmaları. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.
IE 307 – Üretim Planlama ve Kontrol
Üretim ve servis sistemlerine giriş. Karar verme sürecinde Üretim Planlama ve Kontrol. Tahmin Yöntemleri. Kapasite Planlama. Malzeme İhtiyaç Planlama. Çizelgeleme. Üretim ve servis sistemlerinin tasarlanmasında modern Üretim Planlama ve Kontrol yaklaşım ve teknikleri.
IE 315 – Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.
IE 399 – Yaz Stajı I

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

20 iş günü bir üretim şirketinden fiilen çalışma ve Bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.
IE 302 – Yöneylem Araştırması II
Tamsayı programlama ile modelleme ve imalat ve servis sistemlerinde uygulamaları. Şebeke modelleri: Modeli formüle etme, minimum yayılma ağacı, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Stokastik süreçler ve modellere giriş. Sıra bekleme modellerine giriş.
IE 304 – Bilgi Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısını anlatmaktır. Farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar içermektedir: Enfosmasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsaminda tedarik zincir yönetimi. Ders aynı zamanda enformasyon teknolojisi kurulumlarında etiğin önemi üzerinde de durmaktadır.
IE 306 – Tedarik Zinciri Modelleme I
Tedarik zinciri yönetimine giriş. Lojistiğe giriş. Tahmin. Satın alma ve planlama kararları. Envanter politikası kararları. Bilgi sistemleri. Kar yönetimi. Tedarik zinciri organizasyonu ve kontrolü. Performans metrikleri.
IE 316 – Ergonomi
Temel ergonomik kavramlar. İnsanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri. Bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi. Antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı. Gösterge ve kontrollerin tasarımı. Çalışma ortamı faktörlerinin etüdü ve ergonomik çalışma ortamı tasarımı.
IE 318 – Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimini Temelleri. Kalite iyileştirme teknikleri. Kalite maliyeti. İstatistiksel Kalite Kontrol metod ve felsefesi, değişkenler ve nitelikler için kontrol grafikleri, süreç yeterliliği. Ürün kabulü, kabul örnekleme planları. Deney tasarımı ile süreç iyileştirme. Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001-2000 Kalite Standardları, güncel felsefeler, kalite değişimi.
IE 401 – Endüstri Mühendisliği Tasarımı I
IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ilki. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bu ilk derste saha çalışması, sorun belirtilerinin incelenmesi ve problem formülasyonu beklenmektedir.
IE 403 – Simülasyon

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Simülasyon temelleri ve metodolojisi. Simülasyonla ilgili olasılık ve istatistik tekrarı.Uygun girdi olasılık dağılımları. Rassal sayı üretimi. Model geliştirme, deney tasarlama ve çıktı analizi.
IE 407 – Tedarik Zinciri Modelleme II
Tedarik zincirleri ve tesis planlamaya giriş. Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme. Alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri. Ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması.
IE 499 – Yaz Stajı II
30 iş günü bir üretim şirketinden fiilen çalışma ve Bölüm tarafından hazırlanmış staj rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu hazırlama.
IE 402 – Endüstri Mühendisliği Tasarımı II
IE 401 ve IE 402 olarak proje tasarm ders serisinin ikincisi. İmalat veya servis sistemindeki ciddi bir soruna endüstri mühendisliği yaklaşımıyla çözümler üretilmesi gerekmektedir. İkinci derste veri toplama ve analiz, ilk derste formüle edilmiş olan sorunu çözmeye yönelik modelleme ve tasarım, gerekli raporlama ve dökümantasyonla birlikte beklenmektedir.
IE 404 – Endüstri Mühendisliği Semineri
Öğretim üyeleri ve endüstriyel, teknik, akademik ve kamu kurumlarından uzmanlar tarafından gerçekleştirilen disiplinlerarası seminer sunumları serisi. Başlıca endüstri mühendisliği sorunlarının ve güncel konuların tartışılması.
ORY 400 – ORY
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bölümlerden Alınan Dersler

COMPE 101 – Bilgisayarlar ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.
ENG 111 – Introduction to Communication Skills
Temel çalışma becerileri. Okuduğunu anlama çalışmaları. Haftanın konusuyla ilgili sınıfiçi tartışmaları. Kelime bilgisi geliştirme çalışmları. Okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi. Serbest yazma. Araştırma ödevleri. Belli bir yazıyı farklı biçimde yazma ve özet çıkarma. İngilizce dil yapılanının gözden geçirilmesi. Noktalama ve büyük harf kullanma çalışmaları. Dinleme ve not alma. Paragraf incelemesi. Yazı planı çıkarma. Akademik paragraf yazma. Sebep-sonuç paragrafı yazma. Kendi yazdığı paragrafı düzeltme. Çalışma portföyü tutma.
ENG 113 – Akademik Dinleme ve Not Alma Yetenekleri
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme.
MATH 151 – Matematik I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L’Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller.
PHYS 101 – Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.
TURK 101 – Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
CHEM 102 – Kimya

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
COMPE 102 – Bilgisayar Programlama Teknikleri
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).
ENG 104 – İngilizce Okuma ve Yazma Yeteneklerini Geliştirme II
Akademik okuma ve kompozisyon yazmaya giriş; kelime dağarcığı geliştirme; dil kullanımı ve mekaniği; uyum & tutarlılık; bütünlük & tamlık; sözdizimi & yapı; aşamalı yazma ve retorik yapılar; kompozisyon yazma; neden-sonuç ve problem çözme kompozisyonları: parçaları & taslak
MATH 152 – Matematik II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.
PHYS 102 – Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
ECON 211 – Ekonominin Temelleri
ENG 211 – İletişim Becerileri III

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Eleştirel okuma beceri ve teknikleri kullanmak,bir okuma parçasının yapısını belirlemek ve örneklemeleri kavrarmak. Metnin ya da durumun anafikrini ve önemli noktalarını çıkarmak. Bir metne izlenim yazısı yazmak. Bir okuma parçasının özetini çıkarmak. Tartışmalı kompozisyonun taslağını=planını çıkarmak ve yazmak. Alınılama tekniklerini kullanmak.
MATE 207 – Mühendislik Malzemeleri
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar. Dersin eski kodu: IE203
MATH 275 – Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
EE 234 – Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.
ENG 212 – Teknik Rapor Yazma ve İletişim
Rapor türleri ve modelleri. Konuların seçimi. Gecici ve son hali verilmis tez cümlelerinin biçimlendirilmesi.Bölümle ilgili calısma konuları.Açımlama ve özet yazılması. Rapor taslagının yazılması. Çıktı ya da elektronik kaynakların degerlendirilmesi. Bibliyografya. Metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi: teori ve pratik. Alıntılama. APA formatının akademik raporlarda kullanımı. Raporun yazılı biçimde ifade edilmesi. Akademik ve teknik raporların yeniden gözden geçirilip hata kontrolü yapılması.
MATH 276 – Differential Equations
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.
MFGE 205 – İmalat Yöntemleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Metal Dökümü, Mekanik Deformasyon Metotları, Talaşlı İmalat ve Birleştirme Operasyonları, Polimer Şekillendirme, Toz Metalurjisi.
TURK 102 – Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.
COMPE 301 – Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). İlişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması. Yapısal Sorgulama Dili (SQL). Labratuvar uygulamalarında yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.
HIST 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İnkilap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.
HIST 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.

Seçmeli Bölüm Dersleri

IE 310 – Tesis Planlama
Facilities Planning and its relation to Supply Chain Management. Definition and modeling solutions of single and multi-facility location problems. Relative location and layout of facilities/departments in production and service industries. Use of computerized layout techniques to generate and evaluate layout alternatives. Introduction to material handling and warehousing.
IE 312 – Yönetim Bilgi Sistemleri
Role of information and information systems in organizations. Basics information concepts, data processing technologies and their applications. Analysis and design of information systems. Database management.
IE 314 – Proje Yönetimi
Proje yönetiminin elemanları ve fazları. Proje yönetiminin fonksiyonları (planlama, personel atama, çizelgeleme, takip ve kontrol) ve teknikleri (CPM, PERT). Proje yönetimi için yazılım araçları. Proje maliyet kontrolü ve zaman/kaynak yönetimi. Liderlik türleri, çatışma ve risk yönetimi.
IE 320 – İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
Bu derste öğrencilere iş süreçlerinin etkli bir şekilde ve ilgi metotlarla yeniden tasarlanmasını, mevcutların geliştirilmesini, ölçülmesini sağlamak ve böylelikle kurumlara ve iş ortaklarının verimliliklerine katkı sağlanması öğretilir. Ayrıca uluslararası en iyi uygulamalar, destek teknikleri ve diğer pratik bilgiler sunumlarla desteklenmektedir.
IE 324 – Rassal Modeller
Bu ders; stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırmaları, Markov zincirleri, kuyruk sistemleri, stokastik envanter modelleri gibi konuları içermektedir.
IE 411 – İş Etüdü ve Tasarımı
İş etüdüne giriş: Etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.
IE 413 – Esnek İmalat Sistemleri
IE 414 – Endüstri Mühendisliği Araçlarının Uygulanması
Endüstri Mühendisliği alanında açık uçlu vakaların, ilgili tekniklerin kullanımıyla analizi. Vakalar iki aşamada ele alınacaktır: a) Problemin sunumu ve analizi ve b) çözüm için değişik yaklaşımların araştırılması. Her vaka için öğrencinin, problem analiz tekniklerini ve çözüm için tavsiyelerini içeren detaylı bir rapor hazırlaması istenecektir.
IE 415 – Endüstriyel Ekonomi
Rekabetçi pazarlar, dünyadaki yerleşmiş uygulamalar ve firmaların iç organizasyonları. Farklı Fiyat Sınıfları. Dikey Kontrol. Oligopoli Kuramı. Oligopoli’de Ürün Ayrımı. Giriş. Giriş Caydırıcılığı ve Yırtıcılık. Yeni Gözlemsel Endüstri Organizasyonu. İşbirliği İçermeyen Oyun Kuramı.
IE 416 – Endüstri Mühendisliği’nde Uzman Sistemler
Uzman sistemlerin teknolojisi, üretim ve servis uygulamalarındaki endüstri mühendisliği uygulamaları. Bilgi edinimi, onayı ve uygulamalarındaki önemli noktalar. Basit bir uzman sistem kurulumu. Yapay zeka kavramları, sezgisellik, problem çözme, akıllı nitelikler. Uzman sistemlerin endüstride akıllı karar destek sistemleri olarak kullanılması. Mühendislik uygulamalarından vaka çalışmaları.
IE 417 – Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
Yöneylem araştırması problem modellemesi. Dantzig-Wolfe indirgeme algoritması. Kolon jenerasyon metodu. Rassal süreçler. Markov zincirleri. Dinamik programlama. Doğrusal olmayan programlama. Kısıtsız ve kısıtlı problemler için doğrusal olmayan programlama algoritmaları.
IE 418 – Karar Analizi

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Belirsizlik ortamında karar verme, Bilginin değeri, Riskin araştırılması ve riske karşı davranış, Fayda teorisi, Çok-amaçlı karar verme. Hedef programlama.
IE 419 – Servis Sistemleri
Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları. Hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik. Hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular. Hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.
IE 420 – Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler
Kombinatoryal problemlerin çözümü için önemli ve popüler olan, geleneksel ve modern çeşitli sezgisel tekniklere giriş. Sezgisel tekniklerin varoluş sebepleri, yetenekleri ve uygulanabilirlikleri.
IE 421 – E-Ticaret ve KKP
Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP’nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.
IE 422 – Müşteri İlişkiler Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimini (MİY) tanıtmak, MİY değer zinciri, MİY’in enformasyon teknolojisi, müşteri portföyü analizi, Müşteri kazanmak, Müşteri Ağı yaratımı ve yönetimi, müşteriler için değer yaratmak, müşteri yaşam değerini yönetmek, müşteri bağlılığı ve gelişimi, MİY organizasyonu.
IE 423 – Yönetim ve Organizasyon
Organizasyon ve yönetim teorileri. Tasarım örgüt yapıları ve prosedürleri. kaynak planlama ve kontrol analiz ve tasarımı. Yönetimde teknoloji. Planlama, karar verme, iletişim, liderlik ve kontrol için temel beceriler. değişim ve yeniden yapılanmaya giriş. E-iş dünyasında yönetim kavramları. Yönetim etiği.
IE 424 – İleri Mühendislik Ekonomisi
İleri mühendislik ekonomisi prensipleri teorisi ve uygulaması. Mühendislik ve yönetimsel karar verme için yöntemler. Ekonomik analizlerde kavramlar ve teknikler, MARR ve sermaye maliyeti, riskli projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, değerleme teorisi ve karar ağacı analizleri.
IE 425 – Yatırım Projeleri Analizi
Mevcut durum analizi. Problem tanımı. Vaka çalışması; talep tahmini, proje için alternatifler geliştirmek, projenin yatırım ve işletme maliyetlerinin kestirimi, işletme sermayesinin hesaplanması, proje alternatiflerinin karşılaştırılması, stratejik planın formule edilmesi ve performans ölçümü.
IE 426 – İş Hukuku

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Genel konular. İş Yasası kapsamı. İşe alma mukaveleleri. İş yerinde işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi. İş yerinde kaza ve riskler. Yükümlülük ve tazminatlar. Sosyal güvenlik. Sendikalar. İşçi-işveren toplu görüşmeleri. Grev ve lokavt.
IE 427 – Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetime bakış. Strateji türleri, strateji oluşturma (Kurum misyon bildirimi, strateji analizi ve seçimi, dış değerlendirme, iç değerlendirme), Strateji uygulama, Strateji Değerlendirme ve Kurumsal Karne.
IE 428 – Mühendislik Tasarımı ve Teknoloji Gelişimi
Teknoloji tarihçesi, gerçek tasarım sorun tespiti, alternatifleri üreten yenilikçi ve etkili bir çözüm seçerek. Sistem düşüncesi ve sistem yaklaşımı. Modelleri ve maksatlı faaliyetleri için stratejiler. Tasarım Karar verme.
IE 429 – Güvenilirlik ve Kalite
Bu ders; sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemlerini, sistemlerin değerlendirilmesi için gerekli teknikleri ve kontrol kartlarının istatistiksel süreç kontrolde kullanımı gibi konuları içermektedir.
IE 430 – İş Değerlendirme
İnsan kaynakları yönetimine giriş, İnsan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, İKY puantaj kartları, İKY planlaması, iş analizi, iş değerlendirme, Diğer İKY fonksiyonlarında iş değerlendirme sonuçlarının kullanılması.
IE 432 – Tahmin Yöntemleri
Tahmine giriş. Mevcut metodolojiler, bireysel metodolojilerin kıyaslanması. Metodoloji seçimi ve belirli yönetim ihtiyaçlarını karşılayan bir tahmin sistemi tasarımı ve organizasyon için karar verme ihtiyaçlarının belirlenmesi. Düzgünleştirme teknikleri, adapte olabilen filtreleme, basit ve çoklu regresyon ve korelasyon. Zaman serisi analizi tahmini. Box-Jenkins metodu. Girdi-Çıktı ve Ekonometrik modeller.
IE 434 – Çizelgeleme
Çizelgeleme ve sıralama problemleri. Temel formülasyon. Tek makinai çok makina çizelgeleme prosedürleri ve sezgisel yöntemleri.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

IE 305 – Mühendislik Ekonomisi

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

 

IE 220 – Probability & Statistics

endüstri mühendisliği tezleri, endüstri mühendisliği tez örnekleri, endüstri mühendisliği tezsiz yüksek lisans, endüstri mühendisliği tez, endüstri mühendisliği bitirme tezi, endüstri mühendisliği tezler, endüstri mühendisliği tezli yüksek lisans, endüstri mühendisliği tezi, endüstri mühendisliği tezsiz,      endüstri mühendisliği bitirme tez konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezleri,     endüstri mühendisliği bitirme tezi,     endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları,     endüstri mühendisliği bitirme tezi örnekleri,       endüstri mühendisliği doktora tez konuları,     endüstri mühendisliği doktora tez,     endüstri mühendisliği doktora tezleri,     endüstri mühendisliği doktora tezi konuları,     endüstri mühendisliği doktora tezi,     özel ders,     bitirme tezi,

Olasık ve istatistiğin mühendislikteki kapsamı. Olasılığa giriş. Olasılık kuralları . Kesikli dağılımlar. Sürekli dağılımlar. Tanımlayıcı istatistikler. Tahmin. Ortalama için çıkarsama. Iki örneğin karşılaştırılması. Basit doğrusal regresyon ve korelasyon. (Introduction to probability and counting. Probability laws. Discrete distributions. Continuous distributions. Joint distributions. Descriptive statistics. Estimation. Inferences on the mean and variance of a distribution. Inferences on proportions. Comparing two means and two variances. Simple linear regression and correlation. Multiple linear regression model. Analysis of variance. Factorial experiments. Categorical data. Statistical quality control.)

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?