YÜKSEK LİSANS TEZİ

AMAÇLAR VE HEDEFLER


bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Bölümün Amaçları

Fakültenin temel amacı; içinde bulunduğu toplumun gereksinimlerinin farkında, bilimsel nosyon kazandırılmış, yenilikleri takip eden, teknolojiyi etkin kullanan, ileri tıbbi yeteneklere sahip hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmaları teşfik ederek organize etmek ve iyi bir uzmanlık eğitimi vermektir.

Bölümün Hedefleri

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,

Hedef 1: Moleküllerden hücrelere, hücrelerden organlara ve oradan da tüm organizma düzeyinde insan bedeninin normal yapısını anlayabilme.

Hedef 2: İnsan davranışlarının temel prensiplerini anlayabilme.

Hedef 3: Major patolojik süreçleri ve bunaarın biyolojik değişimlerini tanımlayabilme.

Hedef 4: Major patolojik süreçlerin organ sistemlerini nasıl etkilediğini açıklayabilme.

Hedef 5: Klinik mantığı kullanarak temel bilimler ile epidemiyolojik bilgileri entegre edebilme.

Hedef 6: Hastalar için uygun tedaviyi tespit edip devam ettirebilme.

Hedef 7: Hassas ve doğru bir tıbbi hikaye alabilme

Hedef 8: Hassas ve kesin bir fizik muayene yapabilme.

Hedef 9: Genel klinik prosedürleri uygulayabilme

Hedef 10: Kültürel olarak uygun bir bakım için gerekli olan bilgi, yetenek ve tutumları geliştirebilme.

Hedef 11: Hastalar ve hasta yakınlarıyla birlikte tartışma ve karar alma süreçlerine katılabilme.

Hedef 12: Diğer sağlık çalışanlarıyla etkin bir biçimde çalışabilme.

Hedef 13: Medikal bilgileri kullaranak sözel ve yazılı olarak açık bir şekilde iletişim kurabilme

Hedef 14: Koruyucu hekimliğin temel prensiplerini uygulayabilmek için gerekli bilgi, yetenek ve tutumların geliştirilmesi

Hedef 15: Uzun dönemli hedefler için kişiselleştirilmiş sağlık planlaması yapabilme

Hedef 16: Topluk yada topluluklar için yapılan sağlık planlamalarını anlayabilme

Hedef 17: Sağlam bir klinik temellendirme yapabilme.

Hedef 18: Genel semptom ve bulguları saptayabilme

Hedef 19: Tanı ve tedaviye yön vermesi için testleri kullanabilme

Hedef 20: Yaygın görülen hastalık ve durumlara tanı koyabilme

Hedef 21: Sık görülen problemleri olan hastalar için tedavi seçeneklerini anlayabilmek, tedavi süreçlerine katılabilmek

Hedef 22: Akut hayatı tehdit edici medikal sorunları tanıyabilmek ve tedaviyi başlatabilmek.

Hedef 23: Kronik hastalıkların yönetimi için gerekli olan bilgi ve yetenekleri elde edebilme.

Hedef 24: Yaygın medikal hataların kaynağını tespit edebilme ve ortadan kaldırabilme

Hedef 25: Kalite artırımı modellerini anlayabilme ve uygulayabilme

Hedef 26: Bilgi ve eğitim teknolojilerini araştırma, eğitim ve hasta bakımı alanlarında kullanabilme

Hedef 27: Tıp pratiği, halk sağlığı ve bilimsel araştırmalar konusunda çoklu faktörlerin kritik önemini kavrayabilme

Hedef 28: İlgili ekonomik ve sağlık politikalarını da içeren sağlık sistemiyle tıp uygulamaları arasındaki ayrımı anlayabilme

Hedef 29: Etik prensipleri klinik pratikte ve bilimsel araştırmalarda uygulayabilme

Hedef 30: Sağlıklık kendini koruma ve zorluklarla baş edebilme yetileri geliştirebilme

Hedef 31: Hastalara ve topluma örnek teşkil edebilme

Hedef 32: Geleceğin doktor liderleri olabilmek için yetilerini geliştirebilme

Hedef 33: Bilimsel araştırma yapma, yeni bilgilerin peşinden koşma ve bilgileri diğerlerine aktarma yetenekleri geliştirebilme

Hedef 34: Yaşam boyu öğrenme bağlılığı gösterme

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,


PÇ1 Organizmanın işleyişini anlamada yardımcı olan temel biyofiziksel, biyolojik ve biyokimyasal bilgileri açıklayabilir.
PÇ2 Bir bütün olarak organizmayı ve onu oluşturan organ sistemlerinin normal anatomik, histolojik ve fizyolojik yapı ve işlevlerini açıklayabilir.
PÇ3 Hastalıkların genetik, metabolik, mikrobiyolojik, immünolojik, neoplastik ve travmatik mekanizmalarını çözümleyebilir, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir.
PÇ4 Yaşamı tehdit eden ve acil müdahale gerektiren hastalıkları tanıyıp ilk tedavi seçeneklerini uygulayabilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir.
PÇ5 Hastanın ayrıntılı ve güvenilir hikayesini alabilir ve genel-sistem bazlı muayenelerini yapabilir.
PÇ6 Hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilir ve gerekli tıbbi girişimleri uygulyabilir.
PÇ7 Bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilir ve adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirebilir.
PÇ8 Ülkenin sağlık sorunlarını bilir ve ulusal sağlık sisteminin yapılanması ve işleyişi hakkında genel bilgiler verilebilir.
PÇ9 Hekimlik uygulaması ve hasta haklarının yasal kurallarını değerlendirebilir, etik kavram ve ilkeleri açıklayabilir ve etik sorunları yorumlayabilir.
PÇ10 Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tanı ve tedavilerinin bilimsel verilere dayalı, etkinliği yüksek yöntemlerle yapılabilir.
PÇ11 Toplum sağlığını ilgilendiren temel verileri derleyip, karşılaştırarak sonuç çıkartabilir.
PÇ12 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmeli ve meslektaşları ile iletişim kurabilmeli.

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,


1. Amfi dersleri
Amfi dersleri bilgi aktarmanın klasik ve geleneksel bir yöntemidir. Klinik öncesi eğitim döneminde geleneksel sınıf dersleri, paneller, entegre oturumlar ya da olgu tartışmaları şeklinde uygulanır ve klinik öncesi dönemde  %50-70 arasında ve klinik dönemde %30-50 oranında yer alır.

2. Laboratuar pratikleri ve demonstrasyonlar
Öğrencilere öğrenme konuları hakkında  doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenme şansı tanıyan, öğrenme motivasyonunu artıran, bilimsel bir bakış açısı kazandıran, teorik bilgileri pekiştiren metotlardır. Klinik öncesi eğitim döneminde %15-25 oranında yer almaktadır.

3. Beceri eğitim ve uygulamaları
Öğrencilerimizin hekimlik mesleğinin gerektirdiği becerileri gerçek hasta uygulamadan önce; insancıl bir yaklaşımla hata yapmaya olanak sağlayan bir düzende manken ve maketlerde uygulayarak öğrenmelerini, belirli düzeyde ustalaştıktan sonra gerçek hastalarla çalışmalarını hedefleyen eğitimlerdir. Klinik öncesi eğitim programında %10-20 oranında yer almaktadır.

4. Alan Uygulamaları

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Öğrencilerimizin gerek içinde yaşayacakları ve hizmet verecekleri toplumun özelliklerini tanımlarını ve gerekse hekimliği burada öğrenmelerini sağlamak üzere, özellikle koruyucu hekimlik perspektifi üzerinden klinik öncesi eğitim programında ve intörlük döneminde arasında yer alan eğitimlerdir.

5. Simüle Hasta ile Eğitim
Geçek hastayla çalışmadan önce öğrencilerin özellikle hasta ile iletişim, hasta öyküsü alma ve muayene, tanı ve tedavi becerilerini deneyim kazanarak geliştirdiği klinik öncesi dönemde 2 ve 3. sınıfta yer alan  eğitimlerdir.

6. Klinikte eğitim

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,
Klinik dönem eğitiminde intörnlük sürecinin %100”ünü, stajların %50-70””ni oluşturan klinikte eğitim, öğrencinin bir eğitici gözetim ve denetimi altında gerçek hastalarla ekip içerinde çalışarak yetkinlik ve yeterlik kazanması ve hekimlik sanatını geliştirmesini hedefler.

ALINACAK DERECE


Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Tıp Doktoru unvanı alırlar.

KABUL KOŞULLARI

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,


1-Lise diploması
2-ÖYS sonuç belgesi.
3-Sağlık Kurulu Raporu

Lisans aday öğrenciler programa kayıt için aşağıdaki sertifikaları sunmalıdırlar.

1-Lise diploması
2-ÖYS sonuç belgesi.

İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ


Tıp Fakültesi mezunları kamuya ait sağlık kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası özel sağlık kurumlarında “Tıp Doktoru” unvanıyla iş bulma imkânına sahiptirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,


Öngörülen süreler içinde 6 dönemi de ölçme değerlendirme koşullarını sağlayarak tamamlayanlara “Tıp Doktoru” unvanıyla mezuniyet belgeleri verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. İlk üç yılda integre eğitim sistemi gereği her komite sonunda çoktan seçmeli sınav yapılmakta ve yıl sonunda final sınavı uygulanmaktadır. 4 ve 5. yıllarda öğrenciler staj sonu sözlü, yazılı ve pratik sınavlarla değerlendirilmektedirler. Altıncı yılda staj sonunda devam ve pratik yeterlilik açısından değerlendirilir. Dönem 1,2 ve 3””te yıl içi sınav ortalamasının %60””ı ve final sınavının %40””ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili yılı geçmesi için puan ortalamasının 100 üzerinden 60 puan olması gerekmektedir.

BÖLÜM BAŞKANI VE AKTS KOORDİNATÖRÜ


DERS PLANI – AKTS KREDİLERİ

bitirme tezi örneği,     bitirme tezi örnekleri,           bitirme tezi konuları,       bitirme tezleri,            lisans tezi,       lisans bitirme tezi,       bitirme tezi örnek,       bitirme projesi,       bitirme ödevi,           tez örnekleri,                 bitirme projesi,       bitirme tezi konuları,       bitirme tezi örnek,       bitirme tezi örnekleri,       bitirme tezi örneği,       bitirme tezleri,       bitirme ödevi,       lisans bitirme tezi,       lisans tezi,         tez örnekleri,


1.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP1000 DERS KURULU – I Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 55 Doç.Dr. İLHAN ÇETİN
TÜR1007 TÜRK DİLİ Zorunlu Girer Evet 2 + 0 0 3
YDİL1007 YABANCI DİL SEÇMELİ Seçmeli Girer Evet 3 + 0 0 2
Toplam 5 1.0 60
2.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP2000 DERS KURULU II Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 56 Doç.Dr. ZÜBEYDA AKIN POLAT
TIP2001 TIBBİ İNGİLİZCE Zorunlu Girer Evet 2 + 0 0 4
Toplam 2 1.0 60
3.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP3000 DERS KURULU III Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 60 Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL YILDIRIM
Toplam 0 1.0 60
4.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP4001 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Doç.Dr. SAADETTİN KILIÇKAP
TIP4002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Yrd.Doç.Dr. ALİ KAYA
TIP4003 GENEL CERRAHİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 8 Yrd.Doç.Dr. ALİ KAĞAN GÖKAKIN
TIP4004 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Doç.Dr. AYŞE GONCA YENİCESU
TIP4007 GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Doç.Dr. ÖMER TAMER DOĞAN
TIP4011 KARDİYOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Yrd.Doç.Dr. HEKİM KARAPINAR
TIP4012 RADYOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Doç.Dr. CESUR GÜMÜŞ
TIP4013 NÜKLEER TIP Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Doç.Dr. BÜLENT TURGUT
TIP4014 ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Yrd.Doç.Dr. LEVENT CANKORKMAZ
Toplam 0 9.0 61
5.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP5001 DERMATOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Prof.Dr. MELİH AKYOL
TIP5002 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Yrd.Doç.Dr. ZEKERİYA ÖZTEMÜR
TIP5003 BEYİN VE SİNİR CERRAHİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Doç.Dr. ÖZEN KARADAĞ
TIP5004 NÖROLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Yrd.Doç.Dr. HATİCE BALABAN
TIP5005 ÜROLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Yrd.Doç.Dr. ESAT KORĞALI
TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Yrd.Doç.Dr. AYŞE VURAL ÖZEÇ
TIP5007 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Yrd.Doç.Dr. İSMAİL ÖNDER UYSAL
TIP5008 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Doç.Dr. KENAN KAYGUSUZ
TIP5009 PSİKİYATRİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Prof.Dr. NESİM KUĞU
TIP5010 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 4 Doç.Dr. AYNUR ENGİN
TIP5011 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 5 Doç.Dr. ÖZLEM ŞAHİN
TIP5012 KLİNİK FARMAKOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 2 Doç.Dr. BÜLENT SARAÇ
TIP5015 ADLİ TIP Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 2 Yrd.Doç.Dr. CELAL BÜTÜN
Toplam 0 13.0 49
6.Sınıf Yıllık Ders
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
TIP6002 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 8 Doç.Dr. SAADETTİN KILIÇKAP
TIP6003 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Doç.Dr. AYŞE GONCA YENİCESU
TIP6004 ACİL TIP Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Yrd.Doç.Dr. İLHAN KORKMAZ
TIP6005 KIRSAL HEKİMLİK Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 10 Yrd.Doç.Dr. CEM YENİCESU
TIP6006 PSİKİYATRİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Prof.Dr. NESİM KUĞU
TIP6009 GENEL CERRAHİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 2 Yrd.Doç.Dr. ALİ KAĞAN GÖKAKIN
TIP6030 KARDİYOLOJİ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Yrd.Doç.Dr. HEKİM KARAPINAR
TIP6400 SEÇMELİ STAJ Zorunlu Girer Evet 0 + 0 1 3 Doç.Dr. ÜNAL ÖZÜM
Toplam 0 8.0 49
Seçimlik Ders Listesi (  YDİL1007  )
Kodu Ders Z/S Ortalama 36 Saate Dahilmi? T+U Saat Kredi AKTS Dersi Veren
YDA1007 ALMANCA Seçmeli Girer Evet 3 + 0 0 2
YDF1007 FRANSIZCA Seçmeli Girer Evet 3 + 0 0 2
YDİ1007 İNGİLİZCE Seçmeli Girer Evet 3 + 0 0 2

Üniversite Tanımlı Dersler Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler Bölüm Tanımlı Dersler

DERS KATAGORİLERİ


Kategorilenmemiş Dersler
Kodu Ders AKTS
TIP1000 DERS KURULU – I 55
TIP2000 DERS KURULU II 56
TIP2001 TIBBİ İNGİLİZCE 4
TIP3000 DERS KURULU III 60
TIP4001 İÇ HASTALIKLARI 10
TIP4002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10
TIP4003 GENEL CERRAHİ 8
TIP4004 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 10
TIP4007 GÖĞÜS HASTALIKLARI 5
TIP4011 KARDİYOLOJİ 5
TIP4012 RADYOLOJİ 5
TIP4013 NÜKLEER TIP 5
TIP4014 ÇOCUK CERRAHİSİ 3
TIP5001 DERMATOLOJİ 4
TIP5002 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 4
TIP5003 BEYİN VE SİNİR CERRAHİ 3
TIP5004 NÖROLOJİ 5
TIP5005 ÜROLOJİ 4
TIP5006 GÖZ HASTALIKLARI 4
TIP5007 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 5
TIP5008 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 4
TIP5009 PSİKİYATRİ 3
TIP5010 KLİNİK BAKTERİYOLOJİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI 4
TIP5011 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 5
TIP5012 KLİNİK FARMAKOLOJİ 2
TIP5015 ADLİ TIP 2
TIP6002 İÇ HASTALIKLARI 8
TIP6003 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 10
TIP6004 ACİL TIP 10
TIP6005 KIRSAL HEKİMLİK 10
TIP6006 PSİKİYATRİ 3
TIP6009 GENEL CERRAHİ 2
TIP6030 KARDİYOLOJİ 3
TIP6400 SEÇMELİ STAJ 3
TÜR1007 TÜRK DİLİ 3
YDA1007 ALMANCA 2
YDF1007 FRANSIZCA 2
YDİL1007 YABANCI DİL SEÇMELİ 2
YDİ1007 İNGİLİZCE 2
Toplam 345

 

Destek Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Temel Mesleki Dersler
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Uzmanlık / Alan Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Kodu Ders AKTS
Toplam 0

 

Aktarılabilir Beceri Dersleri
Kodu Ders AKTS

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031