Yüksek Lisans Tezleri

Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
GSKE 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) 0
Öğrencilerin seçtikleri bir konu ya da sanatçı üzerine sanatsal değerlendirme ve sunum çalışmaları. Sanat ve eleştiri konusunda konferans, seminer ve çalıştaylara katılım. ,yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 501 Stüdyo-I: Resim – Baskıresim (Painting – Printmaking) (2+0+4) 4
Desen-Boyaresmi ve özgünbaskı sanatlarına ilişkin araştırma ve uygulamalı çalışmalar; teknik deneyimler ve sanatsal üretim süreçleri. Fantezi ve hayal kaynaklarının sanatta kullanımı; Model ve içsel kaynaklardan faydalanılarak görsel düşünce ve imajların çizim-renk-biçimle anlatımı.yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 502 Stüdyo-II:Heykel-Seramik (Sculpture – Ceramics) (2+0+4) 4
Heykel-Seramik gibi üç boyutlu alanlara ilişkin araştırma ve uygulamalı çalışmalar. Sanat eserinin üretim süreçlerinin üç boyutlu malzeme ile deneyimlemesi. Fantezi ve hayal kaynaklarının sanatta kullanımı, model ve içsel kaynaklardan faydalanarak görsel düşünce ve imajların üç boyutlu teknik ve malzemelerle anlatımı.
Önkoşul : Stüdyo-I veya Anasanat Dalı Başkanlığı Görüşü yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Scientific Research Methods) (3+0+0) 3
Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarım, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri.. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri.yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 522 Görsel Algılama Renk ve Biçim (Visual Perception, Colour and Shape) (3+0+0) 3
Görsel algılama, renk görme ve renk-biçim algılaması. Rengin fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özellikleri. Renk kuramları ve yapısal renk öğretileri.
GSKE 523 Karşılaştırmalı 20.yy Batı Sanatı (Comparative Western Art in the 20th Century ) yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları (3+0+0) 3
20.yy başındaki öncü sanat akımları ve sanatsal yaklaşımları ile 1950 sonrası ortaya çıkan yeni kültür ve sanat hareketleri, anti-kültür hareketleri ve bunun sanata yansıması. Bu akım ve sanat yaklaşımlarının dönemlerinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik belirleyicileri yanı sıra bilim ve felsefedeki gelişmeler ışığında geçirdiği evreler ve dönüşümler. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 524 Türk-İslam Sanatı ve Uzakdoğu Sanatları (Turkish-Islamic Art and Far Eastern Arts) (3+0+0) 3
İslam öncesi Orta Asya’da başlayan Türk sanatı; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, İslam sonrası Anadolu Selçuklu, Anadolu beylikleri, erken ve klasik dönem Osmanlı sanatları, etkilendikleri kaynaklar, yayıldığı coğrafyalar, gösterdiği değişimler, uygulama alanları ve nitelikleri. Uzakdoğu sanat ve kültürünün tanıtılması; Çin, Japon ve Güneydoğu Asya sanatları ve özellikleri. Bu bağlamda Uzakdoğu’ya özgü sanatların çeşitleri ve bölgenin tarihi oluşumunun, dilinin, dini kültürünün, siyasi sisteminin ve ekonomik yapısının sanatsal gelişimi içinde oynadığı rol.
GSKE 526 Çağdaş Türk Sanatı ve Yeni Açılımları (Contemporary Turkish Art and New Trends ) (3+0+0) 3
Türk sanatının gelişim evreleri. Batılılaşma olgusu. Yeni Türk devletinin kurumsallaşma süreci bağlamında Türk sanatının 1940’lı ve 1950’li yıllara kadar geçirdiği evre. Öne çıkan bireysel tavır ve grupsal etkinlikler. Türkiye’de 1950 sonrası çok partili demokratik sisteme geçişle birlikte Türk sanatında beliren sosyo-kültürel değişimler. Bu bağlamda öne çıkan sanatsal tavır, yaklaşım ve eserleri çağdaş sanat düşüncesi paralelinde karşılaştırmalı olarak değerlendirme. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 527 Eleştiri Kuramları (Theories of Criticism) (3+0+0) 3
Eleştiri olgusuna tarihsel bakış; sanat-edebiyat alanında eleştiriye giriş. Eleştirinin evrimi ve gelişimi. Klasik eleştiri yazılarından örnekler. Çağdaş eleştiri ve eleştiri yöntemleri, eleştiri kuramları; Nesnel ve öznel eleştiri. Tematik, dil bilimsel biçimci, psikanalist, gösterge bilimi, gösteren-gösterge vb. eleştiri yöntemleri. Belli başlı eleştiri kuramcıları (Bachelard, Barthes, Greimas, Frankfurt Okulu, Lacan, vb.); bu kuramcılardan örneklemeli eleştiri metni incelemeleri; yazınsal eleştiri. Plastik sanatlarda eleştiri; Türkiye’de plastik sanatlar eleştirisinin ve eleştirmenlerinin yazılarının değerlendirilmesi. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 528 Metin İnceleme (Text Study) (3+0+0)
Metinbilim ve metin türleri; yazınsal metinler: Söylem; anlatı; öyküleme; roman, öykü, şiir, eleştiri metinleri ve özellikleri; roman, öykü, şiire ilişkin örnekler; şiirsel dil ve örnek metin incelemeleri; anlatı dili ve örnek metin incelemeleri. Metinlerde nesnel anlatım, öznel anlatım; gerçekçi, romantik, gerçeküstücü, vb. anlatımlar. Bu anlatımlara ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve örneklemeli metin çözümlemeleri; dil bilimleri ve metin inceleme yöntemleri; tematik, çözümleme; dilbilimsel çözümleme; göstergebilimsel çözümleme; biçembilimsel çözümleme, psikanalitik çözümleme vb. bu yöntemlere ilişkin Türk ve dünya edebiyatından örnek metin çözümlemeleri. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 529 Müze Bilimi ve Müzecilikte Yeni Açılımlar (Museology and New Trends in Museum Studies) (3+0+0) 3
Müze bilimi, tanımı, müze çeşitleri ve tarihinin incelenmesi. Günümüzde değişen müze tanımı ve müzelerin ziyaretçi odaklı kurumlar haline gelmesi; topluma ve eğitim kurumlarına katkısının değerlendirilmesi.
GSKE 531 Çağdaş Sanat Felsefesi (Contemporary Art Philosophy) (3+0+0) 3
Sanat ve felsefe arasındaki ilişkiler, sanat ve felsefenin kesişme noktaları, felsefe ile sanat arasındaki geçişler. Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel’den başlayarak 20.yy. felsefecilerinden Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Frankfurt Okulu (Theodor Adorno ve Walter Benjamin), Gilles Deleuze-Felix Guattari ve Jacque Derrida gibi filozofların felsefi görüşleri ve sanata yaklaşımları. Seçilmiş belli sanat eserleri üzerinde, sanat nesnesi ve görsel imgenin değişik felsefi bakış açılarından yorumlanması. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları (Art Sociology and Related Issues) (3+0+0) 3
Sanat sosyolojisinin temel kavramları: Sanat ve toplum, sanatın ve yaşamın bütünselliği, sosyoloji ve sanat. Sanat, sosyoloji ve tarih: Sanat ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim. Toplumsal yaşamda sanatçının rolü, tarihsel değişim sürecinde sanatçının konumu. Sanat, gelenek ve toplum. Sanat ve kitle, “Kitle” ve “Toplum” kavramları, kitle kültürü ve sanat. Modern çağda kitle iletişim araçları, iletişim simgeleri ve sanat: toplumsal eleştiri olarak sanat, sanat ve eleştiri, sanat ve toplum eleştirisi. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 533 Sanat Yönetimi ve Sorunları (Art Management and Related Issues) (3+0+0) 3
Sanat yönetimi ve ilgili olduğu alanlar. Sanat yönetiminin kapsadığı ürün ve/veya servislerin yönetimi. Sanat ve tasarım’ın ürün/servis olarak tanımlayıcı özellikleri. Sanat’ın ekonomik, sosyal tarihsel gelişimi ve değişimi. Kültür işletmelerinin özellikleri ve toplumsal rolleri. Sanat İşletmeleri ve kar amaçlı olmayan kurumların yönetimsel özellikleri. İşletmelerde stratejik planlama ve organizasyon. Sanat işletmelerinde organizasyon yapıları ve insan kaynağı (görsel sanatlar sektörü baz alınarak müze odaklı). Sanat işletmelerinde halkla ilişkiler ve diğer sektörlerdeki işletmelerle ortak projeler (sponsorluklar, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, hayır işleri vb.). Sanat’ın farklı alanlarında sanat yönetimi (müzik, sinema, tiyatro, edebiyat, müzecilik gibi farklı sektörlerin yönetim özelliklerinin irdelenmesi). Meslek birlikleri ve sanat ürünlerinin muhasebelestirilmesi vb.). Eğitim ve toplumsal kültürel gelişim için sanat yönetiminin rolü. Sanat Yönetimi ile paralel uzmanlık alanları.
GSKE 535 Çevre ve Sanat (Environment and Art) (3+0+0) 3
Sanat yapıtının hem konu hem de üretildiği ortam olarak “çevre” ile ilişkisi. Dada ve Duchamp sonrası yaşanan süreçler. Yeni bir görme ve algılama biçimi olarak sanat eserini “sanat eseri” yapan değerlerin ve sanat-çevre ilişkisinin yeniden tanımlanması. Sanatta 1950’den günümüze uzanan dönemlerdeki değişimler ve olgular. Performans, Happening, Arazi Sanatı, Beden Sanatı, Feminist Sanat, Yeryüzü Sanatı, Arte Povera, Aksiyon, heykelin/sanat nesnesinin çevresiyle ve toplumla kurduğu ilişkiler. 1960’larda ve 1970’lerde sanat alanında yeni önermeler sunan akımların/oluşumların günümüze uzantıları. Kente, kamusal mekâna yayılan sanat etkinlikleri (bienaller, büyük sanat etkinlikleri; Skulpture Projekte Münster gibi.), grafiti, sokak sanatı, yeni tip kamusal sanat (newgenre public art) gibi sanat-çevre ilişkisi bağlamında farklı yaklaşımlar ve eğilimler. İzleyici ve çevre ilişkisinde 1990’larda gelinen aşamada ilişkisel estetik (Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle) gibi 1990’lı ve 2000’li yıllardaki sanat-çevre bağlamındaki yeni kavramlar ve sanatsal pratikler, Türk ve Batı sanatı örnekleri. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
GSKE 590 Yüksek Lisans Tezi (MS Thesis) yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları (Kredisiz)
Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde tez çalışması,
GSKE 580 Dönem Projesi (Term Project) (Kredisiz)
Tezsiz Yüksek Lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde Sanat Kuramı ve Eleştiri alanında bir konudaki dönem projesi çalışması.

SANAT BİLİMİ ANA BİLİM DALI SANAT KURAMI VE ELEŞTİRİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ve RESİM ANASANAT DALI RESİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAK BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans programı çok farklı disiplinlerden gelen öğrencilere açık olduğundan programa katılanlardan ihtiyacı olanlara alt yapılarını kuvvetlendici ve programı destekleyici Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı çevresinde Bilimsel Hazırlık Programı bulunmaktadır.

1. YARIYIL
KOD DERSİN ADI yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları KREDİSİ ECTS
GSB 231 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ (3+0+0) 3 5
GSB 341 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ (3+0+0) 3 5
GSB 201 DESEN-III (2+0+2) 3 6
GSB 241 RESİM TEKNOLOJİSİ I yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları (2+0+2) 3 6
TOPLAM: 12 KREDİ
2. YARIYIL
KOD DERSİN ADI KREDİSİ ECTS
GSB 321 RÖNESANS VE 20. YÜZYILA KADAR SANATIN GELİŞİMİ (3+0+0) 3 5
GSB 252 TÜRK SANAT TARİHİ (3+0+0) 3 6
GSB 202 DESEN-IV yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları (2+0+2) 3 6
GSB 232 SANAT KAVRAMLARI VE TERMİNOLOJİ (3+0+0) 3 5
TOPLAM : 12 KREDİ

Not :

  1. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarından, kendi lisans programlarında gördükleri dersler ve formasyonları yeterli görülmeyenler eksikliklerini gidermek ve alt yapılarını kuvvetlendirmek için Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
  2. Hazırlık programına ayrılan öğrenciler, varsa daha önce mezun oldukları lisans programlarında gördükleri derslerden muaf tutulurlar. Ders seçimleri, duyulan ihtiyaca göre ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamak üzere danışmanlar ve ana bilim dalı başkanlığınca belirlenir. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları
  3. Hazırlık programı için ayrı ücret ödenmez. Hazırlık programı ödenen paket program ücretine dahildir. Hazırlık programında geçirilen süre yönetmelikte belirtilen Yüksek Lisans sürelerine dahil değildir. yüksek lisans tezleri ,yüksek lisans proje örnekleri ,tezsiz yüksek lisans proje örnekleri ,yüksek lisans proje konuları ,biyoloji yüksek lisans ,istatistik yüksek lisans ,ingilizce yüksek lisans ,yüksek lisans öğrencisi ,tez konuları ,pazarlama tez konuları ,sosyoloji tez konularılar ,hazır tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031