Bilişim Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri
 ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
COME 107 (BİM 107) Algoritmalar ve Programlama I 4(3+0+2) ECTS 6,00Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bileşenleri ve işleyiş. Programlamanın temelleri: dizi, karar yapısı, tekrarlı işlem, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve sıralama algoritmaları, sıradüzensel yapısal tasarım ve biçem.Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.Zorunlu
ENG 101 İleri İngilizce 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca, sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, onları eleştirel düşünceye ve araştırmacılığa sevk etmek hedeflenir.Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4(3+2+0) ECTS 6,00Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L’Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları.Zorunlu
PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4(3+0+2) ECTS 6,00Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi (İlgili deneyler).Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.Zorunlu
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Çağdaş işletme ve ekonomik çevresiyle ilgili temel kavramlar: küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı, işletme çeşitleri, küçük ve orta boy işletmeler, organizasyon ve yönetim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimi, üretim ve operasyonların yönetimi, pazarlama, yönetim bilgi sistemleri ve muhasebe ve finansal yönetim.Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.Zorunlu
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II 3(2+0+2) ECTS 6,00Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde işlemler; ileri dosya işleme teknikleri; kullanıcı tarafından tanımlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giriş, sınıflar ve veri soyutlama: davranış/durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcı/bozucu kavramları, nesne atama.Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları İçin İleri İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu derste Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin İleri İngilizce dersinde edindikleri yabancı dil ve akademik çalışma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullanılan materyaller ve okuma parçaları genel anlamda bu öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece öğrencilere fen ve bilim-teknik alanlarında kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Derste ayrıca öğrencilere fikirlerini farklı organizasyon şekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tanıtılmakta ve kompozisyon yazımı çalışmalarıyla dilbilgisi, yazıda bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çeşitlendirilmesi, doğru bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Zorunlu
MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4(3+2+0) ECTS 6,00Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, düzlemsel eğrilerinin uzunlukları, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, uzayda doğrular, düzlemler ve kuadratik yüzeyler, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, parçalı türevler, zincir kuralı, yönlü türevler, kritik noktalar, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri.Zorunlu
PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4(3+0+2) ECTS 6,00Yük ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kondansatörler, akım ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler).Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.Zorunlu
BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3(3+0+0) ECTS 6,00Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim, planlama araç ve teknikleri; organize etme ve koordinasyon; insan kaynakları yönetimi; liderlik; kontrol.Zorunlu ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
CEE 102 (EHM 102) Lojik Devreler 3(2+0+2) ECTS 5,00Sayı sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanları; Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotları; bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoğullayıcı; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ardışıl lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı; flip-floplar; ardışıl lojik devrelerin analizi; senkron ardışıl lojik devrelerin tasarımı; tümleşik ardışıl devre bileşenleri: yazıcılar, hafızalar, sayıcılar.Zorunlu
COME 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3(3+0+0) ECTS 5,00Ayrık matematiğin hesaplama ile ilgili temel kavramları ve teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, bağıntılar, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel nedensellik, tümevarım ve özyineleme; çizge teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç yapıları, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları.Zorunlu
ISE 204 Nesneye Dayalı Programlama 3(2+0+2) ECTS 6,00Ders içeriği, ağırlıklı olarak nesneye dayalı programlamanın temelleri, sınıf kavramının tanımı konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca ders kapsamında programlama dillerinin ilkeleri, basit arama ve sıralama algoritmaları ve yazılım mühendisliği konuları yer almaktadır.Zorunlu
MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3(3+0+0) ECTS 4,00Matrisler, satır denkliği, ters matris, lineer denklem sistemleri, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, tabanlar, iç çarpım uzayları, Gramm-Schmidt yöntemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, öz değerler, öz vektörler, üstel matrisler, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri.Zorunlu
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.Zorunlu
COME 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar 3(2+0+2) ECTS 6,00Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.Zorunlu
ISE 202 Sayısal Tasarım ve Bilgisayar Mimarisi 4(3+0+2) ECTS 6,00Sayısal devrelerin gözden geçirilmesi. Kombinezonsal devre tasarım temelleri: standartlar, devre zamanlamaları, PLD’ler, kodlayıcılar, kod çözücüler, çoğullayıcılar, karşılaştırıcılar, üç durumlu aletler, toplayıcılar, ALU’lar vs, tasarım örnekleri. Ardışık devre tasarım temelleri ve uygulamaları: hafıza elemanları, durum analizi, standartlar, PLD’ler, sayıcılar, kaydırmalı yazıcılar, tasarım metotları ve örnekler. Tümleşik mikro kontrol devrelerine giriş, çevre birimleri, düzeltme kavramları, gözlem. MCU aygıtlarının I/O yetenekleri, kapılar. Mikro kontrol ailesinin programlama modelleri: yazıcılar, sayıcılar, işaretleyiciler, talimatlar. Adresleme metotları: doğal, anında, direk, vs. Aritmetik lojik kuralları: ADD, SUB, AND vs.Zorunlu
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3(2+2+0) ECTS 6,00Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı diferansiyel denklemler, Cauch-Euler denklemleri, lineer diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin lineer sistemlerin çözümüne uygulamaları, lineer denklemlerin kuvvet serileriyle çözümleri, parçalı diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlerine ayırma.Zorunlu
STAT 203 (İSTA 203) Mühendislik İstatistiği I 3(2+2+0) ECTS 4,00Mühendislikte istatistik, olasılık, olasılık teoremleri; koşullu olasılık; Bayes teoremi, rastgele değişkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik dağılımlar; olasılık dağılımlarının ortalamaları ve varyansları; Chebyshev teoremi; Multinominal dağılım. Sürekli rastgele değişkenler; Normal ve diğer sürekli olasılık yoğunluk fonksiyonları; Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonları. Yöneylem Araştırması’na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans dağılımları, grafikler, örnekleme dağılımları.Zorunlu
TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.Zorunlu
BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3(3+0+0) ECTS 5,00Öğrencilere temel muhasebe bilgi ve pratiğinin kazandırılması. Muhasebe bilgi ve uygulamalarıyla beraber bu bilgilere dayalı finansal raporların hazırlanması, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi ve becerinin edinilmesiZorunlu
COME 361 İşletim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 6,00Giriş, bilgisayar sistemleri yapıları, işletim sistemleri yapıları; süreç ve süreç yönetimi, işlemci zaman çizelgesi, işlem senkronizasyonu, kilitlenme; kayıt yönetimi, hafıza yönetimi, sanal hafıza, dosya sistemi; girdi/çıktı sistemleri, ikincil kayıt yapıları, dağıtık sistemler, ağ yapıları, dağıtık sistem yapıları, dağıtık dosya sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amoeba.Zorunlu
ISE 303 Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi 4(3+0+2) ECTS 7,00Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, ve kargaşa yöntemleri; veri koruma, kurtarma, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler.Zorunlu
COME 342 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3(2+0+2) ECTS 6,00Sistem yaşam döngüsü, Waterfall ve “V” modelleri; ön ürün oluşturma, evrimsel geliştirme, her bölümdeki görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yazılım tasarımı, standartlar ve programlama dilleri çeşidi ve dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.Zorunlu
HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa’nın ve Modern Etiğin Temelleri 3(2+2+0) ECTS 4,00Bu ders INB 301’in devamıdır. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının siyasal, entelektüel ve kültürel gelişiminin 18. Yüzyılın başından günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tartışılır, diğer yandan çağdaş Batı dünyasında öne çıkan modern etik kavramının oluşumu incelenir. Aydınlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ilişkisi, Avrupa’da milliyetçiliğin doğuşu, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzyılın belli başlı konu ve olayları, genel özellikleri ve çağdaş Avrupa’nın şekillenmesinde oynadıkları roller bakımından ele alınır. Derste etik kavramı ile Avrupa uygarlığının gelişimi arasındaki ilişkiler modern Batı etiğinin oluşumu bağlamında incelenir.Zorunlu
IE 338 (EM 338) Üretim Sistemleri Analizi 3(3+0+0) ECTS 4,00Üretim sistemlerinin genel yapıları ve üretim sistem çeşitleri; Değişik üretim çevrelerinde karşılaşılan planlama problemlerinin karakteristikleri; Satış tahmin yöntemleri;Envanter yönetimi sistemleri; Kaba envanter yönetimi; Birleşik ikmal; Dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi.Kaba üretim ve kapasite planlama; Üretim planının çözümlenmesi ve ana üretim çizelgesinin oluşturulması; Kaba kapasite planlaması; Malzeme ihtiyaç planlama; Kapasite ihtiyaçları planlama; Parti büyüklüğü belirleme yöntemleri; Üretim kontrol.Zorunlu ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
ISE 302 Bilişim Sistemleri Analizi 3(3+0+0) ECTS 5,00Sistem geliştirme ve değiştirme/iyileştirme süreçleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, veri modelleme araçlarının kullanımı. Yaşam döngüsü standartlarının geliştirilmesi ve bunlara uyulması. Yaşam döngüsü fazları: isteklerin belirlenmesi, mantıksal tasarım, fiziksel tasarım, test planlaması ve performans değerlemesi. İletişim, kişisel iletişim becerileri, mülakat, sunum becerileri, grup dinamikleri. Risk ve olabilirlik analizi. Grup temelli yaklaşımlar: proje yönetimi, ortak uygulama geliştirme, kurallara ve süreçlere bağlı yol haritası takibi; nesneye yönelik tasarım; yazılım kalite ölçütleri; uygulama kategorileri; profesyonel etik ilkeleri.Zorunlu
COME 411 Bilgisayar Ağları 3(3+0+0) ECTS 5,00Yerel ve geniş alan ağ mimarileri, protokoller, servisler ve uygulamalar; Fiziksel veri iletimi, güvenli ve güvenli olmayan haberleşme protokollerinin öğeleri; Benzer veya farklı nitelikli makineler arasında bilgi aktarımı; Haberleşme servislerinin donanım ve işletim sistemleri ile uyumu.Zorunlu
EF 401 (MF 401) Bilim, Toplum ve Etik 1(1+0+0) ECTS 1,00Bilim, Bilimin Ayırt Edici Özellikleri, Bilimsel Süreç, Bilimsel Süzgeç, Karl Popper ve Yanlışlama, Bilim Adamı Tanımı Üzerine, Ne İçin Bilim, Kimin İçin Bilim, Bilim, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik, Bilim, Teknoloji ve Etik, Ahlak – Etik tanımları, Akademik Yaşam ve Etik, Ulusal / Uluslararası Etik Kurumları, Araştırma Etiği, Bilimsel Yayın Etiği, Aşırma/İntihal, Etik İhlalleri ve Yaptırımlar, Bilimsel Altyapı Eğitimi, Bilim ve Rakamlarla Konuşmak, Bilimsel Öngörü / Kestirim, Bilimsel tartışma, Örnekler.Zorunlu
ISE 401 Veri Madenciliği ve İşlem Yöntemleri 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu ders veri anbarcılığı ve madenciliği alanındaki temel kavram, görev, yöntem ve işleme tekniklerini tanıtmaktadır. Ders özellikle veri madenciliği problemleri ve çözümleri konularına yoğunlaşacaktır. Veri madenciliği ve bilgi keşfi konusu, veri tabanları, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, istatistik, örüntü tanıma ve veri görselleştirme gibi alanlardan alınmış bir çok algoritma ve yöntemleri kullanmaktadır. Bu ders veri tabanları perspektifinden veri madenciliği, temel kavramları ve yöntemleri konularını geniş bir tanıtımını sunmaktadır.Zorunlu
ISE 491 Proje 2(1+2+0) ECTS 7,00Proje araştırması, kişisel çalışma amaçlı, Bilişim Sistemleri Mühendisliği konularını kapsayan alanlarda bölüm tarafından kabul edilebilir konunun belirlenmesi ve ders başlangıç tarihinden itibaren belirlenen süre içerisinde bu konuyla ilgili ön raporu ve sunumu kapsar. Ön rapor projenin amacını ve kapsamını ifade etmelidir. Proje çalışması belirlenen kriterlere uygun bir rapor oluşturulması ile sonuçlanır.Zorunlu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0(0+1+0) ECTS 0,00Bu seminerle, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bilgilenmesi, kendi alanlarında tanınmış saygın kişilerin görüşlerini öğrenmesi, böylece sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere katılımı değerlendirilecektir. Öğrenciler her yarıyıl en az 2 ve sekiz yarıyılda toplam 16 etkinliğe katılarak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.Zorunlu
ISE 492 Bitirme Projesi 3(0+6+0) ECTS 9,00Programın bu bölümünde yapılan çalışma proje dersinin gereklilikleri ile benzerlik gösterir. Ancak Proje ön çalışması planlama ve araştırma yöntemleri üzerinde dururken mezuniyet projesi bir danışman yönetiminde bağımsız gerçek bir Bilişim Sistemleri Mühendisliği probleminin ekonomik, sosyal aynı zamanda teknik analizi üzerine yoğunlaşır.Zorunlu ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
COME 311 Linux Sistem Yönetimi ve Programlama 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu ders öğrencilere Linux sistem yönetimi hakkında temel bilgileri verecek ve onların sistem yönetimi programları geliştirebilmelerini sağlayacaktır. Ders Linux konutları, süreç kontrolü, dosya sistemi, kullanıcı yönetimi, sürücüler ve çekirdek, ağ yönetimi, güvenlik ve sistem programlama gibi konuları içermektedir. Derste farklı Linux versiyonları ve Türk PARDUS versiyonu genel olarak açıklanacaktır. Daha sonra ise Python gibi bu alanda popüler sistem programlama dillerinden biri üzerine odaklanarak sistem programlama anlatılacaktırBölüm Seçmeli
COME 327 Mikroişlemciler ve Mikrokontrolcüler 3(2+0+2) ECTS 6,00Mikroişlemciler ve mikrodenetleyicilerin mimarisine giriş, makine dili ve çevirici dil programları geliştirme, bilgisayar sistemleri donanımı ve arayüz teknikleri; mikrodenetleyicilerin değişik uygulamaları, örnek mikrodenetleyici sistem ve uygulamaları, ileri seviye programlama ve uygulamalar.Bölüm Seçmeli
COME 335 Mobil Uygulama Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu ders öğrencilere mobil uygulama geliştirme ortamı temellerini vermekte ve onların mobil telefonlar, tabletler gibi cihazlar için uygulama geliştirebilmelerini sağlamaktadır. Ders mobil cihazların ve uygulama karakteristiklerinin tanıtımı ile başlamakta ve derste var olan mobil teknolojiler, uygulama modelleri ve altyapıları, mobil uygulama geliştirme platformları ve bileşen kütüphaneleri anlatılmaktadır. Dersin uygulama kısmında yaygın kullanılan mobil uygulama geliştirme platformlarından birisi seçilerek örnekler yapılacaktır.Bölüm Seçmeli
COME 337 Delphi İle Uygulama Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu ders sanal geliştirme ortamları ve Delphi ile hızlı geliştirme süreçleri araçları ve kavramlarıyla ilgili konuları anlatmayı amaçlar. Ders geliştirme arabirimi dahil olmak üzere Pascal dilinin temelleri, hata ayıklama, olay temelli programlama, veritabanı işlemleri, Borland veritabanı motoru ve veritabanı araçları gibi Delphi uygulama geliştirme ortamıyla ilgili konuları kapsar. Dersin genel amacı sunucu/istemci, veritabanı nesnelerini içeren çok katmanlı uygulama geliştirme, SQL diliyle çalışma ve hata ayıklama kavramlarını öğretmektir.Bölüm Seçmeli
COME 339 İleri Java Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu dersin amacı ileri GUI ve Java, sunucu-istemci ve web uygulamaları gibi konuları öğretmektir. Bu konular, ileri nesne yönelimli programlama, çok kanallılık, dosya sistemleri, çoklu ortam, veritabanı kullanımı ve sunucu-istemci uygulamaları için ağ kavramlarından oluşmaktadır. Ek olarak JavaBeans, Kolleksiyon, Internationalization, Servlets, JSP, EJB, ve XML konuları anlatılmaktadır.Bölüm Seçmeli
COME 345 (BİM 345) Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5,00Kurumlarda bilginin tabiatı, bilgisayar tabanlı sistemler ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan kapsamlara giriş. Bu sistemlerin kurumlar ve kullanıcılar üzerindeki etkisi. İş ve mühendislik alanındaki çeşitli bilgisayar uygulamaları konusunda ayrıntılı tartışma. Sistem gereksinimleri ve sistem geliştirme yaşam döngüsü analizi. Süreç ve veri modelleme, ilişkisel veri analizi.Bölüm Seçmeli
COME 355 Algoritma Analizi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders algoritma analiz temelleri, zaman ve uzay karmaşası ve kesme hatalarını kapsar. Aynı zamanda sıralama ve sorgulama gibi standart algoritmaların karmaşıklığı ve bu algoritmaların efektif uygulanabilmesi için gerekli ağaç mimarisi gibi veri yapılarını anlatır. Başlıklar grafik algoritmaları gibi temel veri yapıları, listeler, sorgular, ağaçlar, arama ve sıralama algoritmaları, dinamik programlama, karakter karşılaştırma, bilgisayarlı geometri ve yaklaşım konularını kapsar.Bölüm Seçmeli ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
COME 373 Web Programlama 3(2+0+2) ECTS 5,00Ders internet ve web ortamının genel özellikleri ve bunların temel olarak programlamaya etkileri ile başlamaktadır. Daha sonra ise iş dünyasında en çok kullanılan web programlama teknolojilerinden birisi seçilerek uygulamalı olarak web programlamanın temelleri ve sırasıyla kullanıcı ara yüz tasarımı, durum yönetimi, veri tabanı etkileşimi, web sitesi güvenliği gibi web programcılığına özgü konular ile AJAX ve Web servisleri gibi ileri seviye konular işlenecektir.Bölüm Seçmeli
COME 423 İleri Mikro Elektronik 3(3+0+0) ECTS 6,00PLC ve mikroişlemci mimarisi ve kontrolü, mikroişlemci tabanlı sistemler, merdiven diyagramı, elektronik ara yüz, port konfigürasyonu; Donanım ve yazılım etkileşim analizi ve konfigürasyonu. Gerçek zamanlı sistemler, kontrol devrelerinin tasarımı; Elektronik CAD/CAM ve denetleme.Bölüm Seçmeli
COME 431 Cihazlar ve Kontrol 3(2+0+2) ECTS 6,00Enerji aktarım cihazları, değiştiriciler, ekranlar, denetleyiciler ve ölçme cihazları; Hata ve doğruluk, çözünürlük ve doğrusallık. Açık ve kapalı döngü denetim sistemleri, geri besleme cihazları, sanal yol ve uzaktan denetim cihazları; denetim diyagramları, kararlılık teorisi ve bütünleyici değerlendirme.Bölüm Seçmeli
COME 433 (BİM 433) Robotik 3(2+2+0) ECTS 6,00Hidrolik, pnömatik ve elektriksel sürücüler ve bileşenler. Robotların tipleri ve rolleri, tasarımın önemi, robot programlama ve denetimi, mühendislikte robotik uygulamaları, otomasyon ve bilgisayarlı üretim, benzetim ve modellemeye sistem yaklaşımı. Hücreler ve sistemler için denetim stratejileri. Robot mikroişlemcileri ve PLC ara yüzü.Bölüm Seçmeli
COME 439 (BİM 439) Bilgisayarlı Grafik 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu ders bilgisayar grafiklerinin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir Dersin amacı öğrencilere bilimsel görselleştirme, ara yüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri sunumu ve idaresi, modelleme, ışıklandırma, doku kaplama, ışın izleme tekniklerini kolayca anlayabilme yeteneğini vermektir. Bu ders grafik standardı olmayan fakat en üst grafik sistemleri için grafik kütüphanesi olarak kabul edilen OPENGL temeline dayanır.Bölüm Seçmeli
COME 441 Nesne Yönelimli Sistem Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 6,00Gereksinim analizi, veri akışı modeli, mantıksal veri modeli, veri analizi, varlık/durum modeli; yollar ve diyagramlar; karar tabloları. Programlama dilleri özellikleri, SQL/PL 3-GL, CASE araçları. Prototip geliştirme, resmi tanımlama.Bölüm Seçmeli
COME 447 Bilgi Tabanlı Sistemler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bilgi tabanlı sistemler, karmaşık problemleri çözen yapay zeka programlarıdır. Bu dersin amacı bir bilgi tabanlı sistem geliştirmek için gerekli prensipleri ve sistem-inşa deneyimini vermektir. İşlenecek konular arasında şunlar bulunmaktadır: bilgi gösterimi, neden ve sonuç, mantık programlama, kural-tabanlı sistemler, uzman sistem geliştirmek için gerekli araçlar ve kabuklar, bilgi tabanlı sistemler geliştirmek için kullanılan metodolojiler, veri madenciliği, sinir ağları, belirsizlik, bulanık mantık.Bölüm Seçmeli
COME 493 (BİM 493) Bulanık Sistem ve Yapay Sinir Ağları 3(3+0+0) ECTS 6,00Bulanık küme ve bulanık kümeler üstünde işlemlere giriş. Bulanık sistem ve olasılık teorisi. Bulanık ilişkiler ve bulanık ilişkilerle hesaplama. Dilsel değişken ve kelimelerle hesaplama. Yaklaşık sebeplendirme. Bulanık regresyon modelleri. Bulanık ölçüm. İstatistiksel karar verme uygulaması. Teşhis uygulaması. Kontrol uygulaması. Sinir ağlarına giriş. Temel grafik teorisinin anlatımı. Sinir ağlarının arkasındaki matematiksel yaklaşım teorisinin temelleri. Öğrenme kavram ve hesaplamada öğrenme süreci. korelasyon matris belleği. Algılama ve en küçük kareler yöntemi algoritması. Çok-katmanlı algılamalar. Radyal-temelli fonksiyon ağları. Bazı ileri konular. Süreç modellemesi uygulaması. Karar ve kontrol uygulaması. Birleşik bulanık-sinir hesaplama sistemlerinin özeti.Bölüm Seçmeli ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
ISE 305 Çoklu Ortam Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Çoklu ortam verileri gündelik hayatımızın ve modern araştırma projelerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ders kapsamında, çoklu ortam kavramlarına giriş, çoklu ortam sistemleri uygulamaları ve problemleri, çoklu ortam işaret işlemenin temelleri, metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam veri gösterimi, işleme, bulma ve sıkıştırma ile ilgili sorunların incelenmesi konuları işlenecektir. Ders, çoklu ortam standartları ve sistemleri hakkında basit sezgisel yaklaşımlar sunacaktır.Bölüm Seçmeli
ISE 309 Delphi ile Grafik Kullanıcı Arayüzü Geliştirilmesi 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu ders sanal geliştirme ortamları ve Delphi ile hızlı geliştirme süreçleri araçları ve kavramlarıyla ilgili konuları anlatmayı amaçlar. Modern masaüstü etkileşim mecaz oluşturan etkileşimli, imleç-tabanlı, grafik tekniklerin çoğunu öğreten, pratik, uygulamalı bir derstir. Ders geliştirme arabirimi dahil olmak üzere Pascal dilinin temelleri, hata ayıklama, olay temelli programlama, veritabanı işlemleri, Borland veritabanı motoru ve veritabanı araçları gibi Delphi uygulama geliştirme ortamıyla ilgili konuları kapsar. Dersin genel amacı sunucu/istemci, veritabanı nesnelerini içeren çok katmanlı uygulama geliştirme, SQL diliyle çalışma ve hata ayıklama kavramlarını öğretmektir.Bölüm Seçmeli
ISE 311 Dağıtık Veritabanları 3(2+0+2) ECTS 5,00Dersin amacı dağıtık veritabanları hakkında temel kavramları vermektir. Çoklu fiziksel ve mantıksal veritabanlarının kullanımı, bilgi modelleme, yatay ve dikey parçalama, dağıtık sorgu süreçleri, eşzamanlı kullanım, koşut zaman, kilitlenme ve veri koruma teknikleri, nesne yönelimli veritabanları.Bölüm Seçmeli
ISE 313 Uzman Sistemler 3(2+0+2) ECTS 5,00Uzman sistemler yapay zekanın bir koludur. Bu nedenle özellikle iş ve endüstri alanlarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Uzman sistemler amaca yönelik yazılan program parçalarıdır. Dersin içeriği: Uzman sistemlerde bilgi sunumu, çıkarım yöntemleri, beklenmedik ve mutlak olmayan olayları nedenlerini elde etme, CLIPS ve uzman sistem yazılımları, öğrenme ve uzman sistemlerde alternatif yaklaşımlar ile sinir ağlarıdır.Bölüm Seçmeli
ISE 315 Endüstriyel Otomasyon 3(2+0+2) ECTS 5,00Bilgisayar ve Elektroniğin imalata etkisi, ve diğer güncel gelişmeler. Geleceğin fabrikası. Ürün, sistem ve elektronik tasarımda bilgisayarlar. Bilgisayar destekli işlem planlama, sayısal denetim, grup teknolojisi, otomatik depolama, geri kazanma ve taşıma . Bilgisayar destekli test ve gözlem, bilgisayar destekli fabrika yönetimi, esnek imalat sistemleri, robot sistemleri ve otomasyon.Bölüm Seçmeli
ISE 317 Matlab ile Mühendislik Uygulamaları 3(2+0+2) ECTS 5,00Matlab ile programlamaya giriş. Ayrıca genel mühendislik problemlerini bilgisayar programlarını kullanarak çözme yöntemleri. Ders konuları: basit işlemler ve diziler, dosya işlemleri, 2D ve 3D grafik çizimi, doğrusal denklemlerin temelleri ve çözüm yöntemleri, karar yapıları ve döngüleri içeren Matlab programlama dili olarak sıralanabilir. Çok sayıda örnek uygulama ile öğrencilere mühendislik problemlerinin Matlab ile çözümü konusunda deneyim kazandırılır.Bölüm Seçmeli
ISE 319 Karar Verme Analizi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu dersin kapsamında karar verme aşamasında karşılaşılan problemlerin analizi konusu yer almaktadır. Ders konuları: Karar teorisine giriş, yapısal kararlar, karar ağaçlarının kullanımı, seçimin yapılması, bilginin değerlendirilmesi, fayda teorisi ve uygulamaları, duyarlılık analizi, kompleks kararlar ve simülasyon, zıtlaşan amaçlar ve çözüm yaklaşımları. ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme teziBölüm Seçmeli
COME 214 (BİM 214) Programlama Dili Kavramları 3(2+0+2) ECTS 5,00Programa dillerinin tasarım, değerlendirme ve uygulama evrelerinde dahil edilen prensipler, sözdizimi, semantikler, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama için destek, eş zamanlılık, hata ayıklama ve fonksiyonel mantık ve nesne yönelimli programlama.Bölüm Seçmeli
COME 302 Bilgi ve Veri Analizi 3(2+0+2) ECTS 5,00Sistem teorisine giriş: grafiklerin kullanımı, formüller ve fonksiyonlar; çizelgelerle nakit akışı; istatistiğe giriş; tek değişkenli bağlanım; dizin numaralarının iş, endüstri ve devlet sektöründe kullanılması. Zaman serisi analizi ve tahmin; çok değişkenli verilerin çözümlenmesi ve araştırılmasından güvenilir sonuçların çıkarılması.Bölüm Seçmeli
COME 304 (BİM 304) Sayısal Yöntemler 3(3+0+0) ECTS 5,00Gerçek sayı uzay ve alanı, matematiksel uzayda norm ve uzaklıkları, matrisler, gerçek katsayılı denklemler; matris tersi problemleri, özdeğer ve özvektör, tekrarlı ilişkiler matematiksel tümevarım, özyineli algoritmalar; hata analizi, değerlendirme ve tahmin, hesaplamalı sayısal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, sayısal entegral ve türev, lineer denklem takımlarının çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomların ve rasyonel fonksiyonların bilgisayarlı çözümü, polinomların ayrıştırılması, geliştirilmiş Euclide algoritması, ilişkisel fonksiyonlar ve kısmi parçalar.Bölüm Seçmeli
COME 332 (BİM 332) Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik 3(2+0+2) ECTS 5,00Bilgisayar destekli(CA) sistemler, ‘Tasarla ve Yap’ grup projesi ve tasarım fonksiyonları için bilgisayar destekli mühendislik (CAE) desteği kullanılarak resim ve montaj çizimleri. Uluslararası standartlar kullanılarak tolerans içeren tam montaj çizimleri. Ön üretim evreleri ve planlama. Bilgisayar destekli fiyatlandırma içeren Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD) ve Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) sistemlerinin birleştirilmesi, CAD/CAM işlemleri için CA planlama.Bölüm Seçmeli
COME 334 Microsoft .Net İle Uygulama Geliştirme 3(2+0+2) ECTS 5,00Hızlı uygulama geliştirme özellikle iş dünyasında, bilgisayar programlama konusunda önemli bir etki göstermeye başlamıştır. Bu ders Microsoft .NET Framework görsel geliştirme ortamı kapsamında RAD işlemlerini anlatır. Dersin konuları: Microsoft .NET Framework, yönetilen uygulama ortamları, bileşenlerle çalışma, konuşlandırma ve uyarlama, ortak tip sistemi, tiplerle çalışma, karakter kümeleri, diziler ve derleme, temsilciler ve olaylar, bellek ve kaynak yönetimi, veri akımları ve dosyalar, veritabanı erişimi, Internet erişimi, XML Web servislerine genel bir bakış.Bölüm Seçmeli
COME 336 Yazılım Mühendisleri için Arabirim Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5,00Ders, öğrencinin teorik ve pratik yollar ile arabirim tasarımının temelleri ile yapısal mühendislik kuramı çerçevesinde tanışmasını ayrıca arabirim tasarımcıları tarafından kullanılan sürecler ile bu süreçlere alışmasını sağlayacaktır. Öğrenciler kazandıkları bilgiyi, proje temelli arabirim analizi ve tasarım görevleri ile uygulama fırsatı bulacaklartır. C++, C#, Java, Pascal, yada Python’nın eksiksiz bilinmesi gereklidir. Ders: ” Arabirim tasarımı temelleri ” Mevcut arabirimlerin analizi ” Model-View-Controller ve diğer frameworkler ” Uygulama geliştirme frameworkleri ve UI prototipleri ” Prototip yeniden tasarımı ” Kullanıcı testi temelleri ” Uygulamalı kullancı testi gibi başlıkları içermektedir.Bölüm Seçmeli
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
COME 404 Otomat Teorisi ve Formel Diller 3(3+0+0) ECTS 6,00Giriş: Sistem bilimi ve matematiksel temel kavramları. Düzenli nesnelerden oluşan bir yapının sistem olmasını sağlayan nedir? Açılamalar ve ifadeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, alfabe. Soyut cebir, doğrusal uzay, gruplar ve çeşitlilik konusunda seçilmiş okumaların incelenmesi. İkili mantıksal otomat ile bağlantılı olarak graf teorisine algoritmik giriş; Genelleştirilmiş giriş-çıkış sistemli yapılar. Genelleştirilmiş zamana bağlı sistemler, genelleştirilmiş ayrıştırıcılar ve işlemciler. Sistem yapıcılarının temel ilkeleri. Sonlu durum otomatları. Anahtarlamalı sistem yapıcıları ve sonlu durum makineleri. Ardışık makinelerin cebirsel teorisi. Bilişim teknolojisi, kontrol ve otomasyon teknolojisi ve karar ve yönetim teknolojisinde otomata teorisi uygulamalarına genel bakış.Bölüm Seçmeli
COME 432 Cad-Cam Robot Sistemleri ve Otomasyon 3(2+2+0) ECTS 6,00Bilgisayar ve Elektroniğin imalata etkisi ve diğer güncel gelişmeler. Geleceğin fabrikası. Ürün, sistem ve elektronik tasarımda bilgisayarlar. Bilgisayar destekli işlem planlama, sayısal kontrol, grup teknolojisi, otomatik depolama, geri kazanma ve taşıma. Bilgisayar destekli test ve gözlem, bilgisayar destekli fabrika yönetimi, esnek imalat sistemleri, robot sistemleri ve otomasyon.Bölüm Seçmeli
COME 436 Sayısal Görüntü İşleme 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders sayısal görüntü işlemenin temel teknik ve kavramlarına giriş niteliğindedir. İşlenen konular görüntü kazanımı, sunumu, görsel algılama, resim geometrisi, resim dönüşümü, resim iyileştirme metotları, bölgesel filtreleme, frekans alanı metotları, resim restorasyonu, çoklu çözünürlük işleme, wavelet dönüşümleri; resim sıkıştırma, kodlama standartları, resim ayırma yöntemleri, köşe tanıma ve resim tanımlanmasıdır.Bölüm Seçmeli
COME 444 (BİM 444) Yapay Zeka 3(3+0+0) ECTS 6,00Roller ve uzman sistemlerin sınırlamaları; yapay zekanın maliyeti ve getirileri, mimari, kabuklar, bilgi mühendisliği, yapılandırma, kural temelli ve nesne yönelimli bilgi geliştirme metodolojileri, hızlı prototip geliştirme ve KADS.Bölüm Seçmeli
COME 446 Derleyici Tasarımı 3(3+0+0) ECTS 6,00Derleyicilere giriş, derleyiciler ve yorumlayıcılar, fazlar ve geçişler, diğer dönüştürücüler; düzenli ifadeler ve içerikten bağımsız diller/gramerler, tarayıcılar/sözcük analizcileri, ayırıcı/sözdizimi analizcileri tablo yönetimi, ara kod üretimi, hata yönetimi; kod en-iyileştirme; kod üretimi; derleyici-derleyicisi/derleyici üreticisi; ör. Lex, Yacc; vaka analizleri; proje: mini-Pascal veya mini-C++ gibi küçük programlama dilleri için derleyici üretmekBölüm Seçmeli
COME 448 (BİM 448) Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi 3(2+0+2) ECTS 6,00Veri madenciliği büyük veri tabanlarında ki değişiklikleri, birleşimleri anormallikleri ve desenleri otomatik bulma işlemidir. Bu ders istatistiksel temeller, birleşim keşifleri, sınıflandırma, gurupluma veri tabanı desteği, veri depolama ve OLAP teknolojileri gibi veri madenciliği ve bilgi keşfi temel konularında bilgi vermeyi amaçlar.Bölüm Seçmeli
COME 450 Dağıtık Sistemler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders dağıtık sistemlerin tasarım ve uygulama aşamasında metot ve teknolojileri ile beraber model ve mimarisi hakkında temel karakteristikleri verir. Anlatılacak konular dağıtık sistem mimarisi, iletişim mekanizması, protokoller, uzlaşma algoritmaları, gerçek zamanlı ve eşzamanlı uygulamalar, depolama yönetimi erişim kontrolü, nesne yönelimli dağıtık sistemler, hata toleranslandırma, isimlendirme ve kod taşınılabilirliğini içerir.Bölüm Seçmeli ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
COME 472 İnternet & Web Teknolojileri 3(2+0+2) ECTS 6,00Bu dersin amacı İnternet ve Web teknolojilerinin sistematik şekilde ve derinlemesine anlatılmasıdır. Bu derste anlatılan konular şunlardır: TCP/IP ve IP adresleme, istemci-sunucu modeli, DNS, İnternet servisleri ve protokolleri, HTTP, HTML, JavaScript, dinamik HTML, Web sunucuları, CGI programlama, ASP, PERL, PHP, JSP, ve Servlet programlama, XML, E-ticaret ve güvenlik.Bölüm Seçmeli
ISE 304 Veri İletişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 5,00İletişim sistemlerine giriş. Sinyal tipleri, vektör uzayları, genelleşmiş işlevler. Doğrusal ve açısal kipleme yöntemleri, frekans bölüşümlü çoğullama. GM/SM uygulamaları, stereo TV. Örnekleme, nicemleme, PCM, DPCM, DM, TDM, darbe iletimi: Nyquist iletim kuralları. Bant-geçiren veri iletimi ve sayısal kipleme yöntemleri: ASK, PSK, FSK, QAM.Bölüm Seçmeli
ISE 310 Sayısal Konuşma ve Ses İşlemleri Temeleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, konuşma sentezleme, konuşma ve ses kodlama, konuşma tanıma teknolojileri konusunda teorik ve pratik temel bilgileri içermektedir. Derste insan ses algılama, ses sıkıştırma, sıkıştırılmış uzayda işlem, anlamsal ve yarı anlamsal ses işleme, konuşmadan- metne ve metinden-konuşmaya dönüşüm, müzik işleme, ses ve çoklu-ortam bilgi akımı uygulamaları gibi temel konular anlatılacaktır. Öğrencilerin ses teknolojileri araçları ile pratik uygulamalar geliştirmelerine imkan sağlanacaktır.Bölüm Seçmeli
ISE 312 Web Sitesi Tasarımı ve Yönetimi 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu internet, intranet ve extranet platformlarının web tasarım, mimari ve yönetimi konusundaki kavram ve yöntemleri tanıtmaktadır. Ders özellikle e-iş ve e-ticaret sitelerinin inşası, kurulumu yönetimi konusundaki teknik kavramlar konusuna odaklanacaktır. Bu ders temel İnternet protokolleri, web tarayıcıları, web sunucuları, HTML, XHTML, stil sayfaları, istemci tarafı programlama, sunucu tarafı programlama, veri tabanı entegrasyonu, XML ve XML standartları, web site ve içeriği tasarım ve yönetimi konularını kapsamaktadır.Bölüm Seçmeli
ISE 314 Kurumsal Bilişim Sistemleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Ders kapsamında, bilişim sistemlerinin yönetimsel kavramları ve yönetim bilişim sistemlerinin tanıtımı sunulmaktadır. Ders konuları, YBS bileşenleri ve organizasyon yapılar, sistemlerin tasarımı ve uygulanması ve organizasyonlarda bilişim sistemlerinin öneminin anlaşılması.Bölüm Seçmeli
ISE 316 .NET Teknolojileri ile Grafik Arayüz Tasarımı 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu ders bilgisayar, .NET teknolojilerini kullanarak, programlama ve grafik kullanıcı arayüzü (GUI) geliştirme konusundaki temel kavramları tanıtmaktadır. Öğrencilere Visual Studio .NET’in nesneye dayalı, olay sürümlü, bileşen tabanlı ve GUI ortamında problem analizi, tasarım yöntemleri, programlama yapıları ve yazılım geliştirme kavramları tanıtılacaktır. Öğrenciler bu derste, CLR (Common Language Runtime), .NET tabanlı dillerde nesneye yönelimli programlama, Windows ve web tabanlı uygulama geliştirmek için gerekli Windows ve web tabanlı bileşenleri öğreneceklerdir.Bölüm Seçmeli ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
ISE 318 Görüntü İşleme Yöntemleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu dersin amacı sayısal görüntü işleme teori ve uygulamalarını tanıtmaktır. Ders, bir görüntü işlem sisteminin bileşenleri ve uygulamaları, görsel algılama elemanları, örnekleme ve sayısallaştırma, görüntü iyileştirme, resim uzayları, nesne kenar belirleme ve örüntü tanıma konularını içermektedir. Görüntü işleme teknikleri, görüntü işlemede en yaygın olarak kullanılan yazılım paketi, MATLAB ile gerçekleştirilecektir.Bölüm Seçmeli
ISE 320 Open GL ile Bilgisayar Grafiği 3(2+0+2) ECTS 5,00Bu bilgisayar grafiği konusundaki prensip ve kavramları tanıtmaktadır. Amaç öğrencilerin konunun hem teorik hem de yönlerini öğrenerek, bilimsel görselleşme, arayüz tasarımı, 2 ve 3 boyutlu veri gösterimi ve işleme konularında gerekli bilgilerle donanmalarını sağlamaktır.Bölüm Seçmeli
ISE 402 Üretim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, üretim konusundaki geleneksel yaklaşımlar ile en son teknolojik gelişmeler ve rekabetçi ve stratejik analizlerin birleşimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders konuları: yönetimsel bilişim ve kontrol sistemleri, envanter yönetimi, veritabanlarının kullanımı, gelişmiş süreçler için sistem tasarımı, bütünleşik üretim bilişim sistemlerinin tasarlanması, fabrika bilişim sistemlerinin modellenmesi ve uygulaması.Bölüm Seçmeli
ISE 404 Elektronik Ticaretin Temelleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Dersin amacı, takım projeleri ile elektronik ticaret analizi yapmaktır. Dersin kapsamında elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, internet tabanlı işletme ve ekonomi örnekleri, internetin iş ve teknoloji modelleri, internette güvenlik, sosyal, kanuni ve iş ahlakı ile ilgili problemler. Üretilmek istenen proje, iş planı ve internette işlem yapılabilen bir ilk örnek şirket kurulmasıdır.Bölüm Seçmeli
CEE 201 (EHM 201) Elektrik Devreleri 4(3+0+2) ECTS 6,00Elektrik Devreleri. Akım ve Gerilimin modellenmesi ve ölçülmesi. Yük, Akı, Güç, Enerji tanımları ve dalga şekilleri. Kirchoff Yasaları: Akım ve Gerilim denklemleri. Devre grafikleri. Akım ve Gerilim denklemlerinin bağımsız kümeleri. İdeal 2 uçlu ve çok uçlu devre elemanları: lineer ve lineer olmayan dirençler, endüktans ve kapasite elemanı. Direnç devrelerinin çözümleri: Düğüm ve Çevre denklemleri. Ağ teoremleri . Dinamik devrelerin çözümleri: birinci ve ikinci dereceden devrelerin cevapları. Yüksek dereceden devrelerin durum denklemleri.Fakülte Seçmeli
CEE 241 (EHM 241) Elektromanyetik Alanlar 3(2+2+0) ECTS 6,00Temel aksiyomlar, elektriksel yük, Coulomb kanunu, boşlukta elektrostatik alan, elektrostatik enerji, yüzey yükleri ve Dirac dağılımı, dipoller, bir malzemede elektrostatik alan, temel denklemler ve sınır koşulları, Lorentz kuvveti ve boşlukta manyetostatik alan, Biot-Savart kanunu, Ampere formulü, bir malzemede manyetostatik alan, manyetik enerji, manyetik dipoller ve daimi mıknatıslar, Maxwell denklemleri ve elektromanyetik alanlar, Faraday indüksiyonu, öz ve karşılıklı induktans, elektromanyetik enerji, potansiyel fonksiyonları, özel izafiyet teorisi.Fakülte Seçmeli
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
CEE 311 (EHM 311) Analog Haberleşme 4(3+0+2) ECTS 6,00Haberleşme sistemlerinin bileşenleri. Filtreler. Zaman/bandgenişliği ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Lineer sistemlerde genlik ve faz distorsiyonu. Lineer modülasyon teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek yan bant modülasyonu, artık yan bant modülasyonu. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve Faz Modülasyonu (FM, PM). FM sinyallerinin üretilmesi ve demodülasyonu. FM stereo radyo yayıncılığı. Frekans Bölmeli Çoğullama (FDM). Superheterodin alıcılar.Fakülte Seçmeli
CEE 313 (EHM 313) İşaretler ve Sistemler 3(2+2+0) ECTS 5,00Sürekli ve ayrık zaman işaretlerinin matematiksel gösterilimi, dürtü fonksiyonu, lineer zamanla değişmeyen sürekli ve ayrık zaman sistemlerinin temel özellikleri, periyodik ve periyodik olmayan sürekli zaman işaretlerinin Fourier gösterilimi, ayrık Fourier dönüşümü, Laplace ve z-dönüşümleri, filtreler, işaretlerin lineer sistemler üzerinden iletimi.Fakülte Seçmeli
CEE 331 (EHM 331) Sayısal İşaret İşleme 3(2+0+2) ECTS 6,00Ayrık Fourier serileri ve dönüşümlerinin tekrarı. Hızlı Fourier dönüşümü. Filtreler ve yaklaşıklıklar. Sayısal filtre tasarım teknikleri, sonlu – sonsuz dürtü cevaplı süzgeçler. Hilbert dönüşümleri. Optimum pencereleme problemi. İki boyutlu işaret işleme ve dönüşümler. Rastsal işaretler. Özilişki ve güç spektral yoğunluğu fonksiyonları. Wiener ve Kalman filtreleri. Uyarlamalı işaret işlemeye giriş, ses ve görüntü işleme uygulamaları.Fakülte Seçmeli
CONT 311 Güç Elektroniği Devreleri 3(2+0+2) ECTS 5,00Anahtar devreler ve güç elektroniği temel kavramlarinda, diyot, SCR, GTO, BJT, MOSFET, IGTB, MCT lerin kullanim karakteristikleri, kontrollü ve kontrolsüz bir ve üç faz doğrultucu, DC kesici, Evirici, bir ve üç faz eviriciler, atım genliği modülasyonu ve voltaj düzenlemesi, AC kesiciler, devirliceviriciler, korunumlu ve söndürücülü devreler, Paralel ve seri operasyonlu anahtarlar.Fakülte Seçmeli
CONT 313 Geribeslemeli Kontrol Sistemleri 4(3+0+2) ECTS 6,00Dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu, Geçiş fonksiyonlarının ve durum alanları yaklaşımının matematiksel modellenmesi, Mekanik, elektriksel, akışkan, termal ve karmaşık sistemlerin modellenmesi, sistem yanıtları ve lineer olmayan dinamik sistemlerin lineerleştirilmesinin analitik ve sayısal çözümlemeleri, Geribeslemeli kontrol sistemlerine giriş, geçici yanıt analizi ve değişmeyen durum hatalari kriteri, İstikrar analizi, Root-Locus çizelgeleri, Frekans alanı kriteri, Bodediyagramları, Nyquist diyagramı ve Nyquist istikrar kıstası, Kapalı devre frekans yanıtı, Durum alanı gösterimleri, Durum alanı denklemlerinin çözümleri, Durum alanı analizleri, Denetlenebilirlilik, ayırt edilebilir ve doğal formlar, lineer olmayan control sistemleri.Fakülte Seçmeli
CONT 315 Hareket Kontrol Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Kontrol sistemlerinde mühendislik edavatlarını kullnarak oluşturulan tasarım prosedürler, Mekanik sistemlerin, ilişkili güç elektroniği ekipmanlari ve elektrik motorları, açık ve kapalı döngü tork sistemlerinde çeşitli tiplerde DC,AC ve servo motorlarin, hız ve pozisyonlama kontrollerinin simülasyonu ve modellemesi. Tipik Örnekler.Fakülte Seçmeli
ESCI 107 (MBİ 107) Bilim, Teknoloji ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 5,00Bilim ve teknolojinin tarihsel özeti, bilim – teknoloji ilişkileri, teknoloji – çevre ilişkileri, bilimin toplumsal algılanması, bilimsel süreç, bilimsel yöntem; mühendislikte, sosyal bilimlerde ve tıpta bilimsel öngörü, istatistiksel veri değerlendirme. Örnek problemler ve toplumsal tartışmalar, depremler ve önceden tahmini, elektromanyetik dalgalar ve toplumsal kaygılar, bilim ve etik, risk yönetimi ve temkinli yaklaşım ilkesi.Fakülte Seçmeli ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3(2+2+0) ECTS 6,00Yöneylem Araştırmasının ve uygulamalarının temel özellikleri. Yöneylem Araştırması’nın; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerleşimi; iş değerlendirme; kalite kontrol ve diğer alanlarda uygulanması. Doğrusal programlama: Atama ve Taşıma problemleri. Doğrusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer teknikler. Bilgisayar uygulamaları.Fakülte Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler İçin Oyun Kuramı 3(3+0+0) ECTS 6,00Tam bilgili statik oyunlar, baskın strateji dengesi, Nash dengesi, karışık strateji dengesi, ardışık biçimli oyunlar, geriye doğru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarlı oyunlar, belirsizlik ve bilgi, açık artırma stratejileri ve açık artırmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarlık, oy verme.Fakülte Seçmeli
IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 4,00Değişen iş koşulları ve TKY’nin tarihi gelişimi. Kalitenin firma çapında değerlendirilmesinin temel kavramları. Kalite maliyetleri; kalite planlama; kalite kontrol. İstatistiksel süreç kontrol; kalite yönetimi; üst yönetimin rolü; katılım; tanıma ve ödüllendirme. Kalite kültürünün oluşturulması. Tedarikçi ilişkileri kalite bilişim sistemleri. Kalite Güvencesi; diğer teknikler ve araçlar.Fakülte Seçmeli
IE 401 (EM 401) Matematiksel Modelleme 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste Endüstri Mühendisliğindeki matematik programlama problemlerinin pratik yönleri uygulanması ve çalıştırılması ile ilgili hususlar incelenecek ve analiz edilecektir. Özellikle doğrusal programlama ve türleri üzerinde durulacak ve bu modellerin uygulama alanları; kabulleri; özellikleri ve tipik uygulamaları incelenecektir. Konu ile ilgili tipik vaka çalışmaları analiz edilecek ve incelenecektir.Fakülte Seçmeli
IE 425 (EM 425) Bilgisayarla Bütünleşik İmalat 3(2+0+2) ECTS 6,00Bilgisayarla Tümleşik İmalata (CIM) giriş ve CIM modülleri. NC; CNC ve DNC sistemleri parça programlama. Robotlar ve malzeme taşıma. Robotlu hücrelerin analizi. AGV ve FMS sistemlerinin analizi. AGV ve FMS’lerin benzetimi. CAQ sistemleri. Konveyör sistemlerinin benzetimi. İnternet ve toplam bilgi yönetim sistemleri. Esnek üretim ve katı otomasyon.Fakülte Seçmeli
CEE 222 (EHM 222) Elektronik Devreleri I 4(3+0+2) ECTS 6,00P-n jonksiyonları. Diyod modeli ve diyod devreleri, uygulamaları: doğrultucular, kırpma devreleri ve diğerleri. Diyod devrelerinin küçük işaret analizi. Jonksiyonlar, BJT’nin büyük ve küçük işaret modelleri, çözüm teknikleri, BJT kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri. MOSFET: modelleri, çözüm teknikleri, MOS kuvvetlendiricilerin kutuplanması ve analizleri, Akım Aynaları. Mantık devre kapıları; BJT ve CMOS eviriciler: zamanlama, gecikme, statik ve dinamik güç sarfiyatları.Fakülte Seçmeli
CEE 232 (EHM 232) Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler 3(2+2+0) ECTS 5,00İşaretlerin ve sistemlerin sınıflandırılması: sürekli ve ayrık zaman, analog ve sayısal. Sistem özellikleri, dürtü cevabı, konvolüsyon toplamı, fark denklemleri ve çözümleri. Ayrık zamanlı durum denklemlerinin çözümü, durum geçiş matrisi, kararlılık. Ayrık zaman Fourier dönüşümü, özellikleri ve sistem uygulamaları, frekans uzayı teoremleri. Ayrık Fourier dönüşümü ve uygulamaları. z-dönüşümü, özellikleri ve uygulamaları. Sürekli zaman ve ayrık zaman dönüşümlerinin birbirleriyle ilişkisi. ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme teziFakülte Seçmeli
CEE 244 (EHM 244) Elektromanyetik Dalgalar 3(2+2+0) ECTS 6,00Dalga denklemi, 2 boyutlu dalga denkleminin çözümü, D’Alembert ve Fourier metotları. İletkenliğin etkisi. Monokromatik dalgalar. Helmholtz denklemi. Poynting vektörü ve elektromanyetik enerjinin ortalaması, düzlem dalgalar, elektromanyetik dalgaların iletimi ve yansıması. Dalga kılavuzları, TE, TM ve TEM modları, dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları. İletim hatları, boşluk rezana törü, alan kavramları için antenler. Elektrik ve manyetik dipoller, anten dizisi teorisi, zemin etkisi ve görüntü teorisi.Fakülte Seçmeli
CONT 212 Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar 3(2+0+2) ECTS 5,00Temel kavramlar (hatasızlık, çözünürlük, hassasiyet, hata,şüphe, doğrusallık, vb.), Ölçme sistemlerinin dinamik karakteristikleri (etki, yanıt verme süresi, vb.). Hata türleri ve analizi. Analog ve sayısal ölçü aletleri. Güç ve enerji ölçülme prensipleri. Algılayıcı ve dönüştürücülerin statik ve dinamik özellikleri. Algılayıcı ve dönüştürücülerin özellikleri (hatasızlık, doğrusallık, tekrarlama, çıkış empedansı, vb.). Çeşitli algılayıcıların ölçme prensipleri (basınç, yer değiştirme, sıcaklık, manyetik alan, yakınlık, nem, vb.Deneyler: Güç ve enerji ölçülmesi ile ilgili deneyler.Fakülte Seçmeli
CONT 312 Bilgisayar Kontrollü Sistemler 3(2+0+2) ECTS 6,00Bilgisayar kontrollü sistemlere giriş, örnekleme ve tutma operasyonlari, A/D ve D/A çeviricileri, Fark denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık taşınmış foksiyonlar, sürekli zamanın ayrık zamanla modellenmesi, istikrar ve performans analizi, sürekli zaman ve dijital kontrolculer dizayn metodu ile Ayrık zaman kontrolculeri dizaynı, bilgisayar kontrollü durum alanı analizi, sayısal simulasyon ve kontrol algoritmalarinin yürütülmesi.Fakülte Seçmeli
ESCI 106 (MBİ 106) Katı Mekaniğine Giriş 3(2+2+0) ECTS 6,00Mekaniğin temel kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve kuvvet-çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Dik ve kesme kuvvetleri ve moment diyagramları. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği, genelleştirilmiş Hooke yasası. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, daire kesitli çubuklarda burulma, kirişlerde eğilme ve kayma gerilmeleri, bileşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri alamazlar)Fakülte Seçmeli
IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3(2+2+0) ECTS 6,00Kuyruk Teorisi; sistem yapıları; notasyon; tek servis kanallı ve çok kanallı sistemler. Olasılıksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipariş noktası modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman – akış mekanizması. Benzetim dilleri.Fakülte Seçmeli
IE 356 (EM 356) İşletme ve Toplum 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel toplum; endüstriyel ilişkiler; iş arama; çalışma hayatı; değerler ve sosyal önem; endüstri ve toplumun kooperasyonu; sendikalar; işsizlik; işyerinde sağlık ve güvenlik; profesyonel kurumlar ve hizmetleri; kişiler arası iletişim; kişisel gelişim.Fakülte Seçmeli
IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Mühendislik faaliyetlerinde maliyet ölçümü ve kontrolü. Temel muhasebe kavramları; gelir ölçümü ve değerleme problemleri. İmalat maliyetleri kontrolü ve standart maliyet sistemleri. Sermaye yatırımı; mühendislik seçenekleri ve ekipman yenileme kararları.Fakülte Seçmeli
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
IE 406 (EM 406) Sistem Simülasyonu 3(2+2+0) ECTS 6,00Endüstri Mühendisliği problemlerinde bilgisayar simülasyonuna giriş; simülasyon modellemeye giriş; modelleme kavramları, kanıtlama, çıktı analizi; simülasyonda animasyonun rolü; karmaşık sistemlerin modellendirilmesine ilişkin kavramlar; ileri imalat özellikleri; sürekli ve sürekli-kesikli kombine sistemler; çıktı geliştirme analizlerinde varyans düşürme teknikleri; ARENA yazılımı ortamında uygulamalar.Fakülte Seçmeli
IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3(3+0+0) ECTS 6,00Eşzamanlı mühendisliğe giriş, entegre ürün-süreç tasarımı metodolojilerinin tanımlanması, müşteri girdili kalite fonksiyon yayılımı matrislerinin kurulması. Deney tasarımı süreci adımları; cevap yüzeyi metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı; etkin test stratejileri; çok-seviyeli deneyler. Testler ve deney analizi metotları.Fakülte Seçmeli
IE 476 (EM 476) Çevresel İncelemeler 3(3+0+0) ECTS 6,00Çevresel Konular; kirlilik yasası; kirlilik kontrol sistemleri; kontrol ürünleri ve pazardaki yerleri; hava ve su kalitesi ve kontrolü. Standartlar, sınıflandırmalar; sera etkisi; ozon yırtığı; araç emisyonu ve motor yönetim sistemi; su bakımı; organik bileşenler; sağlık etkileri; Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA); nükleer güç; endüstriyel atık ; atıkların geri kazanımı.Fakülte Seçmeli
ME 103 (MM 103) Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi 3(2+0+2) ECTS 6,00Mühendislikte teknik resmin önemi, çizgi ve geometrik şekiller. İzdüşüm, görünüşler ve kesitler. Ölçülendirme ve toleranslar. Vidalar ve bağlama elemanları, kamalar, yaylar. Dişliler ve kamlar. Perspektif resim. Montaj resmi. Üç boyutlu modelleme.Fakülte Seçmeli
U00035 Üniversite Seçmeli 3(0+0+0) ECTS 5,00Üniversite Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Almanca’ ya bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallarını öğrenmelerini ve bu kuralları kullanarak iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 dersinin devamı niteliğinde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesini, yeni dilbilgisi kurallarının öğrenilmesini ve özellikle dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini hedefler.Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri, günlük yaşama uygun konular ve ortamlarda kullanılarak geliştirilir. Ayrıca dilbilgisi kalıplarının yazılı iletişimde nasıl kullanıldığı üzerinde durulur.Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 104’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 105’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0) ECTS 5,00ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının kullanılmasının yanı sıra ALM 106’de, iş hayatına yönelik kelime dağarcığının geliştirilmesi ve bu sözcüklerin yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve akıcı bir biçimde kullanılabilmesi amaçlanır. Önkoşul: ALM 105 ServisÜniversite Seçmeli
BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3(3+0+0) ECTS 6,00İşletme dili olarak muhasebe; finansal tablolar; muhasebe kayıtları; büyük defter, günlük defter, mizan; karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktivitelerin muhasebeleştirilmesi; dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi.Üniversite Seçmeli
BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Ürün, pazarlama karışımı, pazar konumlandırılması; rekabetçi pazarlama; lojistik, fiyatlandırma, yeni ürün geliştirme, uluslararası pazarlama; promosyon ve reklam, pazarlama bileşenleri; pazarlama stratejilerinin oluşturulması.Üniversite Seçmeli
BA 447 (İŞ 447) Proje Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Proje yönetimi organizasyonu ve karakteri; proje analizlerinin ticari ve finansal çerçevesi, planlama ve çizelgeleme, bilgisayar uygulamaları; satın alma ve malzeme yönetimi; iş ve maliyetlerin yönetimi.Üniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Çince’ye bir başlangıç niteliğinde olup, öğrencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalarını, sözcük bilgisi geliştirmelerini ve temel dilbilgisi kurallarını öğrenerek kullanabilmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 dersinin devamı niteliğinde olup öğrenilen konuların pekiştirilmesini, kelime bilgisinin arttırılmasını ve bunların çeşitli diyaloglarda kullanılmasını hedefler.Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Derste ağırlıklı olarak dinleme, konuşma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulur. Günlük olayları yansıtan çeşitli diyaloglar yardımıyla yeni dilbilgisi kuralları öğretilir ve öğrencinin sözcük dağarcığının geliştirilmesine çalışılır.Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0) ECTS 5,00CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devamıdır. Daha önceki derslerde öğrenilen dil yapılarının tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geliştirilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
CS 103 İletişim Çalışmalarına Giriş 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu derste çeşitli iletişim süreçleriyle birlikte iletişimin bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve kapsamı betimlenecektir. İçsel, kişiler arası, kültürler arası iletişimin yanı sıra grup ve örgüt iletişiminin süreçleri ve işlevleri incelenecektir. Ardından kitle iletişimi ve medya üzerinde durulacak, bunu yaparken temel kavramsal modeller ve kuramlar aktarılacaktır. Medya kurumlarının yapısı ve işleyişi irdelendikten sonra gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi kitle iletişim araçları analiz edilecektir. İzleyici araştırmaları, medya ve toplum ilişkisi ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.Üniversite Seçmeli
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Arz ve talep, fiyatın belirlenmesi; esneklik; tüketici davranışı teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi.Üniversite Seçmeli
ECON 321 (EKON 321) Uluslararası Ekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası ticaretle ilgili klasik ve Neo-Klasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi; güncel teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar, ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik bütünleşme; ödemeler dengesi; döviz piyasaları.Üniversite Seçmeli
ELIT 101 Gramer ve Kompozisyon 4(2+4+0) ECTS 8,00Bu dersin amacı, ileri düzey dilbilgisi yapılarının kullanımını ve kompozisyon yazma tekniklerini öğreterek, öğrencilerin İngilizcelerini ve akademik yazma becerilerini geliştirmektir.Üniversite Seçmeli
ELIT 291 Sinema 3(2+2+0) ECTS 6,00Bu dersin amacı, öğrencilere bir filmin analizi ve eleştirisi için gerekli temel kavramları ve sinemanın kendine özgü dilini tanıtmaktır. Kamera kullanım teknikleri, ışıklandırma, çerçeveleme, montaj, film kuramları ve yazılı metinlerin görsel metinler haline dönüştürülme süreci dersin önemli konuları arasındadır.Üniversite Seçmeli
FRA 101 Fransızca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders Fransızca’ya bir başlangıç niteliğindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
FRA 102 Fransızca II 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğrencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.Üniversite Seçmeli
FRA 103 Fransızca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devamı olup dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki çetrefilli olmayan konuşmaları anlayabilecek düzeye ulaşmaları beklenir. Ayrıca derste, sade bir dille yeniden yazılan kısa edebi metinler okunarak tartışılır.Üniversite Seçmeli
FRA 104 Fransızca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersi tamamlayan öğrenciler, Fransızca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda sınırlı da olsa tartışmalara katılabilirler. Ayrıca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.Üniversite Seçmeli
GRA 335 Web Tasarımı I 3(3+0+0) ECTS 5,00Web tasarimina giriş niteliği taşıyan bu derste statik web sayfalarının oluşturulduğu Dreamweaver, Fireworks programlari ile temel web sayfasi sablon mantığı Photoshop’un web tasarımında kullanılan araçları ve adı geçen programların etkileşimli kullanımları öğretilir.Üniversite Seçmeli
GS 105 (FA 105) Modern Sanat 3(3+0+0) ECTS 5,00Modern sanatın öyküsünde, çağdaş sanatın ustalarının eserlerine bakılırken, “anlama” özelliğinin nasıl bir “ağ sistemi” gibi çalıştığını, resim sanatından örnekler üzerinde çalışılarak gösterilir. Öğrencilerin sezgilerini zorlayarak, onlardan resmin formal analizini, yorumunu yapmaları istenerek, soyutlama, vurgu, oran, çizgi, resmin duygusu gibi sanatsal kavramları kullanmaları, bu yolla sanat eleştirisi alanında gerekli kelime dağarcıklarını arttırmaları istenir. Sanatın günümüzde üstlendiği yeni roller, güncel sanat sergileri, kavramsal sanat yapıtları ve sanatçıların hayatları incelenerek anlatılır. Örnek: Fransız Kültür Merkezi, “Savaşçılar ve Savaşlar” başlıklı Forbin-Börtücene Sergisi. Modern sanatı gezerek, görerek, yaşayarak, sanatçı bakış açılarıyla tanışarak incelememizi yaparken amacımız olayları ve kişileri algılamada yeni bir bakış açısı sağlamak; empati yaparken farkındalıklarımızı geliştirmektir.Üniversite Seçmeli
GS 301 Müzik 3(3+0+0) ECTS 5,00Atatürk İlkeleri ışığında O’nun güzel sanatlara verdiği önem, müzik sanatının kültürümüzdeki yeri, evrensel sanat kalıplarında ileri toplum yaratılmasına imkan verecek olan etkinliklerin tanımlanması ve tanıtılması; müzik sanatının, aynı zamanda nota-solfej eğitimi ile öğretilmesi.Üniversite Seçmeli
GS 305 (FA 305) Sanat Kültürü 3(3+0+0) ECTS 5,00Sanat nedir, sanatın sınıflandırılması, sanatın işlevi nedir, sanatın kaynakları nelerdir, klasik sanat, romantik sanat, soyut sanat, Fransız devriminin sanata etkisi, aydınlanma çağı, teknoloji ve sanat, endüstrinin sanata etkisi, sanatta modernizm bağlamında sanat kültürü eğitimi verilir.Üniversite Seçmeli
HUM 301 (İNB 301) Antik Çağlardan 18. Yüzyıla Akdeniz Uygarlıkları Tarihi 3(2+2+0) ECTS 4,00Derste antik çağlardan 18. yüzyılda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa’da ortaya çıkan uygarlıklar incelenir. Sümer ve Mısır uygarlıklarıyla başlayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaçağ, Rönesans, Reformasyon ve Coğrafi Keşifler dönemlerinde yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin incelendiği bu derste entelektüel ve kültürel akımlar, yaklaşımlar ve dönüşümler kronolojik olarak ele alınırÜniversite Seçmeli
HUM 361 (İNB 361) Doğu Akdeniz Kentlerinin Karşılaştırmalı Tarihi 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin karşılaştırmalı bir incelemesidir. Doğu Akdeniz’in on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere tanık olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasındaki dinamik ilişkileri anlamak açısından değil, aynı zamanda Hristiyanlık, İslam, eski düzen ve ulus devletlerin etkileşim ve kesişim alanı olarak Doğu Akdeniz bölgesindeki daha geniş temaları anlamak açısından önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernleşme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yapısı, cemaatler arası ilişkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin gelişimi ve göç gibi konuları inceleyecektir.Üniversite Seçmeli
INTR 433 Deniz İşletmeciliği ve Liman Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Deniz işletmeciliğinde kargo ve gemi tipleri; gemi operasyonlarının çeşitleri, düzenli ve düzensiz hat taşımacılığı, deniz taşımacılığında aracı ve acentalar, denizcilikte kullanılan belgeler, gemi acentalarının görev ve fonksiyonları, gemi brokerleri; dünya deniz ticareti, ana ticaret rotaları ve yük akışları; limanların önemi, limanların temel fonksiyonları ve özellikleri, liman çeşitleri; limanların gelişimi; liman devlet kontrolü, liman güvenliği, liman idaresi, mülkiyeti ve yönetimi, liman mülkiyetinin çeşitleri, liman idaresi, liman politikaları; limanlarda yönetim ve organizasyon, limanlarda insan kaynakları yönetimi.Üniversite Seçmeli
IR 221 Osmanlı İmparatorluğu Diplomasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Yüzyıllara dayanan Osmanlı diplomasi geleneğinin öğrenilmesi, Osmanlı tarihinde, uluslararası gelişmeler ile yerel gelişmeler arasındaki karşılıklı etkileşimin anlaşılması ve günümüz Türkiye dış politikasının daha iyi değerlendirilebilmesi için anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede derste, önemli başarıları, başarısızlıkları ve diplomatik sürece katkıları ile Osmanlı diplomasi tarihi incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 227 Terörizm 3(3+0+0) ECTS 6,0021. yüzyılın en problematik güvenlik olgusu terörizm tarafından ortaya çıkan tehdittir. Bu sadece 11 Eylül 2001’de New York’ta gerçekleşen şaşırtıcı olay yüzünden olmamıştır. Terörizm çelişkili bir biçimde teknolojideki kaçınılmaz gelişme kadar küreselleşme diye bilinen ve pek çok belirsizliği beraberinde getiren süreçten yararlanan yaygın bir olgudur. Ders, uluslararası sistemin belli başlı öğelerine karşı olan bu tehditin nedenleri ve etkilerini analiz etmek için analitik bir çatı sunar ve öğrencilerin bu olguyu daha iyi anlayabilmesini sağlar.Üniversite Seçmeli
IR 235 Yoksulluk Politikası 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders az gelişmiş ülkelerde görünen yoksulluğun sebeplerini analitik bir perspektifler incelemeyi amaçlar. Fakirliğin sebepleri ile ilgili farklı teorilerin bu ülkelerdeki yansımalarının ve ekonomik kalkınmanın neden gerçekleşmediğini siyasal ve ekonomik açıdan incelemeyi amaçlar. Ders Latin Amerika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa gibi farklı coğrafi bölgelerden ülkeleri incelemekte ve öğrencilere fakirlik üzerine geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 303 Dünya Politikasındaki Güncel Konular 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası İlişkileri ayrı bir disiplin olarak çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri etrafımızdaki aşırı derecede karışık/karmaşık olan dünyaya açıklık kazandırmaktır. Ve dünya gittikçe daha da karmaşık, ele avuca sığmaz bir hal alıyor. Bu yüzden öğrencilerimiz bilgi birikimlerini günün meselelerinin analitik olarak incelenmesinde uygulama alışkanlığını kazanmalıdır. Dersin amacı da budur.Üniversite Seçmeli
IR 313 Uluslararası Örgütler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders, uluslararası sistemin örgütlenmesi, ilkeleri ve yapısı üzerine çalışmaları kapsar. Sistemin uluslararası hukuk, uluslararası politika ve küresel konular üzerindeki etkilerini ve bunlarla ilişkilerini inceler. Ulus-aşırı ilişkiler, kolektif güvenlik, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve uluslararası ticaret örgütleri gibi konuları inceler.Üniversite Seçmeli
IR 405 Balkanlar Tarihi ve Siyaseti 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu derste, Balkan devletlerinde sosyal ve siyasal gelişmelerin tarihi ve bölgesel istikrarsızlığın nedenleri ve sonuçları, bölge ülkeleri ile Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi bölgesel güçler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 407 Dünya Siyaseti ve Ortadoğu 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Ortadoğu’da güncel siyasal sistemler ve bu siyasal sistemlerin oluşumunda etkili olan tarihi, sosyal ve siyasal olaylar incelenmektedir. Arap milliyetçiliğinin etkileri, İslamiyet, bölgesel istikrarsızlık ve sivil-ordu ilişkileri de çalışılmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 413 (Uİ 413) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular I 3(3+0+0) ECTS 6,00Genel kavramlar, çokkültürlülük, demokrasi ve demokratikleşme, Türkiye’de siyasal partiler, siyasal din ve dinin siyasallaşması, terörizm ve demokrasi, uluslararası terörizmin yeni yüzü, NATO ve NATO’nun yeni yüzü, Ortadoğu da su sorunu, Türkiye – AB ilişkileri, Türkiye – ABD ilişkileri, Türkiye – İsrail ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve çözümü.Üniversite Seçmeli
IR 415 Avrupa Güvenliği 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın başlangıcından itibaren kurumsallaşmayla birlikte Avrupa güvenlik paradigması incelenmektedir. Güvenlik çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası farklılaşan güvenlik kavramı, AB ortak güvenlik politikası ve ortak güvenlik kimliği ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 423 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu ders ulusçuluk, sosyalizm, liberalizm, muhafazakârlık ve köktendincilik gibi modern siyasal ideolojileri analiz etmekte ve çalışmaktadır.Üniversite Seçmeli
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
IR 465 Rus ve Avrasya Politikaları 3(3+0+0) ECTS 6,00Sovyetler Birliği’nin dağılışı ve Soğuk Savaş’ın bitiminden beri Asyatik Rusya ile Avrupa arasındaki politik coğrafya dikkate değer bir biçimde birleşti. Bu ders Avrasya diye tanımlanan yeni mekân ve yapının interaktif matriksini olduğu kadar dış hatlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.Üniversite Seçmeli
ISP 101 İspanyolca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders, İspanyolca’ya giriş niteliğinde olup öğrencilere İspanyolca’nın temel dilbilgisi kalıplarını, kısa günlük diyaloglar içinde sunar ve onların bu kalıpları kullanma becerilerini geliştirmelerini amaçlar.Üniversite Seçmeli
ISP 102 İspanyolca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 dersinin devamıdır. Bu derste amaç, öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kelime bilgisinin arttırılarak öğrencilerin gerek yazılı gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.Üniversite Seçmeli
ISP 103 İspanyolca III 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, öğrencilerin kelime dağarcıklarının arttırılarak onların kendilerini olabildiğince akıcı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ISP 104 İspanyolca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devamı niteliğindedir. Bu derste, daha önceki derslerde öğrenilmiş olan bilgilerin ve dört dil becerisinin pekiştirilerek geliştirilmesi amaçlanmıştır.Üniversite Seçmeli
ITA 101 İtalyanca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders İtalyanca’ya başlangıç niteliğinde olup öğrenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kalıpları öğretilir. Ayrıca öğrencinin günlük hayata yönelik çeşitli durumlarda öğrenmiş olduğu kalıpları kullanmasına yönelik uygulamalar yapılır.Üniversite Seçmeli
ITA 102 İtalyanca II 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101 dersinin devamdır. Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi, kelime bilgisinin arttırılması ve öğrencinin gerek sözel gerekse yazılı olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlanır.Üniversite Seçmeli
ITA 103 İtalyanca III 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devamı olup İtalyanca’da konuşma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime dağarcığının geliştirilmesi hedeflenir.Üniversite Seçmeli
ITA 104 İtalyanca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devamıdır. Bu derste öğrenilen dil yapılarının doğru olarak kullanılması, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iş terminolojisi ve ortamına yönelik bilgilerin de kazanılması amaçlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu dersin amacı öğrencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini öğretmektir. Öğrencilerin kullanılacak ders kitabı ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktadır. Daha sonra temel gramere giriş yapılır ve öğrencilerin sahip oldukları kelime dağarcığı ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.Üniversite Seçmeli
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 dersinin devamıdır. Bu derste, öğrencilerin Japonca’da zamanlar, sıfatlar, zarflar ve fiillerin kullanımı konularında ilerlemeleri sağlanarak daha karmaşık cümleler kurabilmeleri amaçlanır. ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0) ECTS 5,00JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devamıdır. Bu derste daha önceki kurlarda öğrenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kalıplarının eklenmesi ile öğrencilerin daha akıcı bir şekilde iletişim kurmaları sağlanır.Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilerin uluslararası Japonca yeterlilik sınavı 4. seviyesine hazırlanmalarına yönelik çalışmalar yapılır. Onların okuma, anlama ve dinleme becerileri arttırılarak Japon dilinde iletişim kurma yetileri geliştirilir.Üniversite Seçmeli
PHIL 311 (FEL 311) Etik 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders, etik kavramının ve etiğe ilişkin konuların Batı metafizik geleneğinde nasıl ve ne biçimde dile getirildiğini ele alıp tartışır. Bu geleneğin belli başlı metinlerini, “insan etosu (yaşam alanı) nedir?” sorusu bağlamında inceleyerek, etik kavramının ortaya çıkışını ve zaman içinde geçirdiği dönüşümü öğrencilere göstermeyi amaçlar.Üniversite Seçmeli
PSY 103 Psikolojiye Giriş 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders, psikoloji alanına genel bir giriş sağlamayı amaçlar. Ders, davranışın nöro-biyolojik temelleri, duyum, algı, dikkat, hafıza, öğrenme, güdülenme, duygular, zekâ bilinç, sosyal biliş, kişilik, psikopatoloji ve psikopatolojinin sağaltımı konularına gibi psikolojinin temel süreçlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu konular, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
PSY 223 Sosyal Psikoloji 4(3+2+0) ECTS 8,00Bu ders sosyal psikoloji alanına kapsamlı bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Sosyal benlik kavramı, sosyal yargı, tutumlar, davranışlar, sosyal karşılaştırmalar, sevgi ve bağlanma, uyum, ikna, grup etkisi, önyargı ve kaynakları, saldırganlık, çatışma ve barış gibi konular ele alınarak, sosyal etki ve etkileşimin bilimsel olarak incelenmesine ağırlık verilmektedir. Böylece, insanların birbirleri hakkında düşünme ve ilişki kurma biçimleri detaylıca incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
BA 242 (İŞ 242) Örgütsel Davranış 3(3+0+0) ECTS 6,00Örgütsel davranışın tanımı; algılama süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; öğrenme; çalışma grupları; çalışma ve stres yönetimi; güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi ; çatışma yönetimi ; kültürÜniversite Seçmeli
BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3(3+0+0) ECTS 6,00Giriş, amaçlar ve eğilimler; iş analizleri, insan kaynakları planlaması ve işe alım; personel seçimi; söyleşiler, organizasyonel eğitim; kariyer geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi; dolaylı ve dolaysız ödemeler.Üniversite Seçmeli
BA 352 (İŞ 352) Uluslararası Pazarlama 3(3+0+0) ECTS 6,00Uluslararası pazarlama kavramları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası piyasalara giriş şekilleri; uluslararası pazarlarda pazar tanımı ve analizi; uluslararası pazarlamada pazarlama bileşenleri; yenilik yayılımı ve ürün yaşam eğrisi .Üniversite Seçmeli
BA 442 (İŞ 442) Yönetim Bilişim Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 6,00Temel sistem kavramları; kişisel ve kurumsal davranışla Yönetim Bileşim Sistemlerinin karşılıklı etkileşimleri; bilişim sistemleri uygulanıcıları; işlevsel sistemler; karar destek ve icra destek bilişim sistemleri; yapay zeka; ofis otomasyonu; bilişim sistemleri ve süreçleme teknolojisi; veri tabanı yönetim sistemleri; kullanıcı uygulamalarının geliştirilmesi.Üniversite Seçmeli
BA 448 (İŞ 448) İletişim Becerileri 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders iletişimle ilgili iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır (a) Kişinin düşüncesini etkin şekilde dile getirmesi, (b) Diğerlerini dinleme ve anlama becerileri. Bu amaca yönelik olarak, ders şu konuların üzerinde durmaktadır: İletişim araçları, görsel iletişim, anlaşmazlıkların etkin çözümü, aracılarda olması gereken nitelikler, karşısındakini küçük düşürmeden meramını anlatmak, zor kişilerle iletişim kurmak, tüketicilerle iletişim kurmak, odak gruplarla iletişim kurmak. ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme teziÜniversite Seçmeli
CHEM 300 (KİM 300) Nanobilim ve Nanoteknoloji 3(2+0+2) ECTS 5,00Nanobilim ve nanoteknoloji tarihi, önemli çalışmalar, nanoteknolojide kimya (yakıt pilleri, sarma, nanoparçacıklar, karbon nanotüpleri, nanokompozitler, kendiliğinden düzenlenme, yüzey kimyası), güncel araştırma alet ve teknikleri (mikroskoplar, simülasyon, kristallografi, enterferometre, kimyasal sentez, plazma muamelesi, litografi), üretim prosesleri (kendiliğinden düzenlenme, litografi, vb.), mikroskopi, software, malzeme, elektronik, enerji ve canlı bilimlerindeki en son gelişmeler, nanoteknolojiye dünyadaki yaklaşım (devletler, üniversiteler, ticari kuruluşlar), güncel ticari faaliyet (nanocihazlar, canlı bilimleri, vb.), nanoteknolojinin geleceği. Kavramlarla ilgili deneyler derse eşlik etmektedir.Üniversite Seçmeli
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli Gelir, milli gelirin bileşimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunları; işsizlik ve enflasyon; maliye politikaları; para ve para politikaları; uluslararası ticaret ve finans.Üniversite Seçmeli
ECON 324 (EKON 324) İktisadi Kalkınma 3(3+0+0) ECTS 6,00Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; iktisadi gelişme modelleri; büyüme, yoksulluk, gelir dağılımı, yüksek nüfus artış hızı, işsizlik, köyden kente göç, tarımsal dönüşüm, eğitim, sanayileşme, ticaret ve dış borçlanma sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik politikalar.Üniversite Seçmeli
ELIT 102 Okuma ve Kompozisyon 3(0+6+0) ECTS 7,00Bu dersin amacı edebi ve edebiyat dışı metinlerin analizi yoluyla öğrencilerin okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmek ve onlara sadeleştirme, özetleme, belgeleme gibi yazma yöntemlerini öğretmektir.Üniversite Seçmeli
GRA 336 Web Tasarımı II 3(3+0+0) ECTS 5,00Web Tasarımı I’in ileri aşaması olan bu derste, Dreamweaver, Fireworks ve Photoshop ile beraber Adobe Flash kullanarak dinamik web sayfalarının nasıl tasarlanacağı öğretilir. Bütünüyle Flash ile yapılmış web sayfası ve Flash Banner gibi uygulamalar geliştirilir, kullanıcının Flash uygulaması ile olan İnteraktif ilişkisinin planlanması gösterilir.Üniversite Seçmeli
GS 302 Sahne Sanatları 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu derste öğrencilere, sahne sanatları konusunda ön bilgiler sahne ve tiyatro tarihinden örneklerle verilir. Dünya tiyatro edebiyatından seçme eserler, Türkiye’de tiyatronun doğuşu ve sahne sanatlarının çeşitleri, tiyatro türleri ve müzikal oyunlar çeşitli eleştirmenlerin yazıları bağlamında ele alınıp incelenir.Üniversite Seçmeli
HUK 134 İşletme Hukuku 3(3+0+0) ECTS 6,00Endüstriyel ilişkileri düzenleyen kurallar; iş hukukunun alanları ve kapsamı; istihdam sözleşmesinin tesisi; istihdam sözleşmesinden doğan sorumluluklar; sözleşmenin sona erdirilmesi; çalışma saatleri ve ücretli izin; işçi sendikaları kanunu-toplu sözleşme.Üniversite Seçmeli
HUK 302 (LAW 302) Bilişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste iletişim teknikleri, internet, siber uzay,bilişim,iletişim ve internette işlenen suç ve kabahatler bunların cezalandırılması,internet ve iletişimi ülkemizde denetleyen kurumlar karşılaştırmalı hukuka da yer verilerek sosyo-hukuki boyutta ele alınacaktır.Ders dili İngilizcedir.Üniversite Seçmeli
HUM 332 (İNB 332) Türk Edebiyatında Kısa Öykü 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk edebiyatında kısa hikayenin gelişimini ele alır. Derste Türk edebiyatının Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Oğuz Atay, Füruzan, Sevgi Soysal, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Erendiz Atasü, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi önemli yazarlardan seçilmiş hikayeler derinlemesine incelenir.Üniversite Seçmeli
  ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme tezi
HUM 352 (İNB 352) Batı ve Diğerleri 3(3+0+0) ECTS 5,00Ders programı, küresel eşitsizlik kavramının ve eşitsizliğin kıstaslarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Meselenin tarihsel arka planını aktarabilmek amacıyla, bugün bildiğimiz haliyle Batı/Batı-dışı eşitsizliğini yaratan Batı kapitalizminin oluşum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bakış sunulacaktır. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçiş süreciyle ve kapitalist gelişme ile ilgili temel teoriler de tartışılacaktır. İlerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görüşünü ortaya çıkaran ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de denizaşırı Keşifler Çağı’ndaki kolonyal yayılma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tartışılacaktır. Ders, Batı ile Batı-dışı arasındaki ilişkinin 20. yy. boyunca izlediği tarihsel eksenin açıklanması ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren Avrupa-merkezci görüşün sosyal bilimsel söylemdeki geçerliliğini yitirmesine neden olan tarihsel ve düşünsel süreçlerin tartışılması ile son bulacaktır. Bu aşamada güncel tarih yazımında giderek daha çok göze çarpan “çok-merkezci” (Avrupa-merkezci yaklaşımlara karşıt anlamında) tezler de tartışılacaktır.Üniversite Seçmeli
HUM 372 (İNB 372) 19. Yüzyılda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders seyahatnameler üzerinde duracaktır. Bir yandan, on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazılan Batılı seyahatnamelerin bazılarını incelerken öte yandan, Osmanlı seyyahlarının “Doğu”ya ilişkin yazdıklarını irdeleyecektir. Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Batılı seyyahların Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih, gelenek ve adetlerini nasıl algıladıklarını ve aynı zamanda Osmanlı’nın dünyayı ve özellikle de “Doğu” yu nasıl algıladığını anlamaktır. Dönem boyunca incelenecek konular arasında Batı Oryantalizmi, Emperyalizm kavramları, Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dair “emperyalist” ve “oryantalist” imajlarının yanı sıra “Osmanlı Oryantalizmi” ve “Osmanlı Kolonyalizmi” kavramları bulunmaktadır.Üniversite Seçmeli
HUM 382 (İNB 382) Ütopya 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders ütopyacı düşüncenin tarihçesini incelerken bu düşüncenin ahlaki ve dini düşünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve doğalcı yaklaşımlar ile sanat ve müzikteki eğilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yansımalarını ele alır. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’daki ve Budist gelenekteki cennet kavramı) başlayan inceleme, Thomas More’un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdiği önemli yapıtından günümüzde yaygınlaşan insan-doğa uyumunu arayan toplulukların ortaya çıkardığı “eko-köy”lere kadar çeşitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çeşitli ütopyalar ve dolayısıyla farklı mutluluk anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınır. Önemli bir tartışma konusu ise ütopyaların gerçekleştirilebilir olup olmadıklarıdır. İnsanlığın nasıl olup da bir yandan ideal bir yaşama ulaşma arzusundan vazgeçmezken, diğer yandan bu arzunun gerçekleştirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor olduğu tartışılmaktadır. Başka bir deyişle, ütopyayı nasıl distopyaya dönüştürdüğümüz ve erişilemeyen cennetin yerine nasıl aldatıcı ikameler koyduğumuz soruları sorulmaktadır. Derste, ütopya düşüncesi üzerine yapılmış çalışmalardan ve birincil kaynaklardan yapılacak bir seçmeden yararlanılacaktır.Üniversite Seçmeli
HUM 402 (İNB 402) Sosyal Bilimlerde Seçme Konular II 3(3+0+0) ECTS 5,00Bu ders sosyal bilimlerdeki farklı konuları, temaları, kuramsal ve metodolojik yaklaşımları inceler.Üniversite Seçmeli
IR 332 Uluslararası Özel Hukuk 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders, uluslararası özel hukukun temel kavramlarına giriş niteliği taşıyarak, konuyla ilgili seçilmiş konuların derinlemesine ve eleştirel analizini hedeflemektedir. Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, aile hukuku, borçlar hukukunu içermektedir.Üniversite Seçmeli
IR 342 Küreselleşme Üzerine Perspektifler 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşır. Ulusdevletlerin küreselleşmeden nasıl etkilendiği ve küreselleşmenin etkin yönetişimi üzerine eğilir. Ders öğrencilerin küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine ve ekonomik açıklığa yönelik tehditlere dikkat çekerÜniversite Seçmeli
IR 346 Komünizm Sonrası Problemler: Merkez/ Doğu Avrupa 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders Merkez ve Doğu Avrupa’da komünizmin düşüşünden sonra gerçekleşen politik, ekonomik ve sosyal değişiklikleri ekonomik açıklık, AB üyeliği ve komünist rejimin mirasının ortaya çıkardığı tehditlere odaklanarak derinlemesine inceler. Ayrıca, yeni kurumsal düzenlemelerin demokrasinin güçlenmesine ve işleyen pazar ekonomisinin kurulmasına ne ölçüde yardım ettiğini araştırır.Üniversite Seçmeli
IR 404 Uzakdoğu ve Çin’de Siyaset 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, Çin ve diğer Asya-Pasifik ülkelerindeki kurumlar ve siyasal düşünceler incelenmektedir. Toplum sözleşmesi ve ekonomik kalkınmanın bölge hükümetleri ve toplumları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.Üniversite Seçmeli
IR 418 (Uİ 418) Türkiye Siyasetinde Güncel Konular II 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme, özelleştirme, dış politika analizi, devletlerin dış politika stratejileri, uluslararası güvenlik ve çevre, Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Avrasya Birliği, göç ve uluslararası göç.Üniversite Seçmeli
IR 424 (Uİ 424) Uluslararası İlişkiler ve Etik 3(3+0+0) ECTS 6,00Derste, etik ve ahlakın, uluslararası hukuk, ulus-aşırı ilişkiler ve dış politika oluşumunda oynadığı rol incelenmektedir.Üniversite Seçmeli
IR 436 (Uİ 436) Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik 3(3+0+0) ECTS 6,00Soğuk Savaş’ın sona ermesinin öngörülebilir sonuçlarından biri de etnik kimliklerin (mikro-milliyetçilik dahil) ve/veya mezhep ayrılıklarının tomurcuklanmasıydı. Soğuk Savaş’ın kendi ağır/keskin ideolojik kararları hakimken etnisite ve din temelli kimlik bir çeşit derin dondurucudaydı. Tüm yapı çökünce, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi yerlerde kimi zaman dehşet verici parçalanma süreçlerine tanık olduk. İslamcı, Hıristiyan evanjelik ya da başka bir şey de olsa dini aşırıcılık Soğuk Savaş yapısının yok olmasıyla kendine elverişli bir zemin buldu. Ders söz konusu olan bu küresel çıkmaza özel olarak dikkat çeker.Üniversite Seçmeli
IR 464 Çin’in Küreselleşmedeki Rolü: Ekonomi, Teknoloji, Lojistik 3(3+0+0) ECTS 6,00Küreselleşme sürecinin Soğuk Savaş sonrası dönemde giderek artan bir hız kazandığı, herkesin malumu olmakla birlikte, özellikle belirtilmesi gereken bir husus var. Global aktörler arasında düşünürsek, bu süreçten en fazla yararlanarak çıkan (ve halen yararlanmakta olan) Çin’dir.Bu dersin kapsamında, Çin’in bu sonuca giden şartları nasıl sağladığı, ve global ilişkiler ağın (=network) nasıl tesis ettiği özellikle üzerinde durulacak konulardır. Bu bağlamda, sektörler olarak, iletişim, ulaşım, para ve bankacılık, teknoloji ve lojistik ayrı ayrı da ele alınacaktır.Üniversite Seçmeli
IR 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.Üniversite Seçmeli
PHYS 224 (FİZ 224) Modern Fizik I 3(3+0+0) ECTS 6,00Fotoelektrik etkisi, parçacıkların dalga özellikleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi, atomun Bohr modeli, dalga mekaniğinde hidrojen atomu, çok elektronlu atomlar, moleküler yapı, istatistiksel fizik (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri), katı hal fiziği (katıların bant teorisi, süperiletkenlik, yarıiletkenler).Üniversite Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 5,00Dersin amacı öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunların irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlarını öğrencilere aktarmaktır. Modern dünyada toplumsal değişimin önemi ve sürekliliği ile sosyoloji biliminin tarih ve gelişiminin ele alınıp tartışılması dersin önemli bir kısmını kapsar. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.Üniversite Seçmeli
HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır. ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ,bilgisayar mühendisliği alanları ,bilgisayar mühendisliği atamaları ,bilgisayar mühendisliği başarı sırası ,bilgisayar mühendisliği cv örnekleri ,bilgisayar mühendisliği ders programı ,bilgisayar mühendisliği erciyes ,bilgisayar mühendisliği iş alanı ,bilgisayar mühendisliği java dersi ,bilgisayar mühendisliği projeleri ,bilgisayar mühendisliği röportajları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim yüksek lisans,özel ders,bitirme teziFazla Ders Yüklü Seçmeli

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031