Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Bitirme Tezi

Hukuk Fakültesi
Ders İçerikleri
 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık Projeleri I 0(0+0+0) ECTS 1,00Lisans öğrencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda oldukları, gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum örgütleriyle beraber çalışılan takım projeleridir. Öğrenciler ilan edilen projeler arasından tercih yaparak TDP birimi tarafından atanan süpervizörün ve birim asistanın danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alırlar, proje ön çalışmalarını yaparlar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giriş 3(3+0+0) ECTS 6,00Mikro ve makroiktisadın temel kavramları, iktisadi problem; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik kalkınmaya, işsizliğe ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Zorunlu

HUK 111 Medeni Hukuk – I (Giriş ve Kişiler Hukuku) 4(4+0+0) ECTS 5,00Medeni Kanunun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması.

Zorunlu

HUK 121 Anayasa Hukuku – I 4(4+0+0) ECTS 5,00Anayasa kavramı, anayasa hukukunun temel kavram ve ilkeleri, insan hakları ve özgürlükler, siyasal iktidar, demokrasi teorisi, devlet mefhumu, devletin niteliği ve biçimleri, anayasa yapım ve değiştirilme şekilleri, siyasal partiler, seçimler ve seçim sistemleri, hukuk devleti kavramı, kuvvetler birliği-kuvvetler ayrılığı, anayasa yargısı.

Zorunlu

HUK 131 Hukuka Giriş 3(3+0+0) ECTS 3,00Sosyal Davranış Kuralları ve Hukuk, Pozitif Hukukun Yürürlüğü Sorunu (Hukukun Kaynakları, Sosyo-Ekonomik Değişimlerin Türk Pozitif Hukuk Sistemine Etkileri, Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlüğü), Hukuk Kurallarının Yorumu (Yorum Türleri, Metodları, Yorumda Mantık Kuralları), Hukuk Kurallarının Yaptırımları, Hukukun Dalları, Muhakeme Görevi (Muhakeme Makamları, İddia, Savunma, Yargılama; Yargılama Makamlarının Teşkilatı), Hukukta Boşluk ve Hâkimin Hukuk Kuralı Koyma Yetkisi, Hâkimin Takdir Yetkisi.

Zorunlu

HUK 143 Hukuk Tarihi-I (Genel+Roma Hukuku) 2(2+0+0) ECTS 3,00Önceki hukuk sistemleri hakkında genel bilgi, Roma hukuk kaynakları, Roma özel hukuk sistemi, usul hukuku ve Roma Hukukunun sonraki hukuk sistemlerine etkileri.

Zorunlu

HUK 153 Siyasal Düşünceler ve Devlet Teorileri-I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacı, öğrencilere siyasal düşüncenin evrimi, Eski Yunan’da, Roma İmparatorluğu’nda, Ortaçağda siyasal düşünce, monarşiler dönemi, liberalizm ve parlamenter sistem, liberal demokrasi ve çoğulculuk kavramları hakkında detaylı bir eğitim verilmesidir.

Zorunlu

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Yaşamına Giriş 0(0+0+0) ECTS 2,00Zorunlu
İNG 101 İngilizce I 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı İngilizce’ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Zorunlu

TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0) ECTS 3,00Dersin amacına uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe’nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları,dilekçe yazma,özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Zorunlu

CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarlılık Projeleri II 0(0+0+0) ECTS 1,00TDP 101 dersinde teorik eğitim alan öğrenciler, TDP 102 dersi kapsamında gönüllü çalışmaya dayalı ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışılan takım projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi tarafından atanan süpervizörün ve program asistanının danışmanlığında bilgilendirme eğitimleri alır, proje ön çalışmalarını yapar ve projelerini gerçekleştirirler. Başarı durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü tarafından kararlaştırılır.

Zorunlu

HUK 112 Medeni Hukuk- II (Aile Hukuku) 4(4+0+0) ECTS 5,00Nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık.

Zorunlu

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 122 Anayasa Hukuku – II 4(4+0+0) ECTS 5,00Osmanlı-Türk anayasacılığının seyri, Cumhuriyet dönemi anayasalarının temel özellikleri, 1982 Anayasası’nın temel nitelikleri; 1982 Anayasasında Cumhuriyetin nitelikleri, kuvvetler ayrılığı, insan haklarının ele alınışı, yasama fonksiyonu ve işlemleri, yürütme fonksiyonu ve işlemleri, yasama organı, yürütme organı, yargı organı, anayasa yargısı.

Zorunlu

HUK 132 Siyasal Düşünceler ve Devlet Teorileri- II 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu derste liberal, marksist, faşist, nasyonel sosyalist, sosyal devlet sistemleri ve bunların ekonomik, sosyal, siyasal yapıları, adalet ve demokrasi anlayışları incelenecektir. Dersin amacı, dünyada görülen belirli devlet sistemleri hakkında, öğrenciye ayrıntılı bir eğitim vermektir.

Zorunlu

HUK 142 Hukuk Tarihi – II (Türk Hukuk Tarihi) 2(2+0+0) ECTS 3,00İslamiyet öncesi Türk Hukuku, İslamiyet’in kabulünden sonra Türk Hukuku, klasik dönem Osmanlı Hukuku, Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukuku.

Zorunlu

HUK 152 Ceza Hukukuna Giriş 2(2+0+0) ECTS 3,00Ders kapmasında ceza hukukunun tarihçesi, ceza hukukunun tanımı, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza kanununun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçluların geri verilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Zorunlu

İNG 102 İngilizce II 2(0+4+0) ECTS 3,00Bu ders İNG 101 dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin bir önceki derste edindikleri dinleme, okuma, konuşma ve yazmayla ilgili temel düzey dil becerilerini pekiştirmelerini ve geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Zorunlu

TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0) ECTS 3,00Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır.

Zorunlu

HUK 211 Borçlar Hukuku – I (Genel Hükümler-I) 3(3+0+0) ECTS 4,00Borç kavramı, borcun kaynakları, sözleşmenin meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, sözleşmenin konusu, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, maddi ve maddi olmayan yanılma, aldatma, korkutma, temsil, haksız fiil sorumluluğu, haksız fiilin unsurları, sorumluluk, zararın tazmini, maddi ve manevi tazminat, sebepsiz zenginleşme.

Zorunlu,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 221 Ceza Hukuku – I (Genel Hükümler-I) 3(3+0+0) ECTS 4,00Bu derste ceza Hukukunun temel hükümleri ve bu hükümlerde belirtilen Suç genel teorisi, tipiklik, maddi unsurlar, manevi unsurlar, hukuka aykırılık unsuru, suçun özel görünüş şekilleri, kusurluluğu etkileyen haller, şahsi cezasızlık sebebi ve etkin pişmanlık halleri gösterilecektir.

Zorunlu

HUK 231 İdare Hukuku – I 3(3+0+0) ECTS 4,00İdare Hukuku’nun Bilgi Kaynakları, İdare Kavramı, İdare Hukuku’nun Tanımı; Sistemleri, Gelişimi, Uygulama Alanı, Bölümleri ve İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, Türkiye’nin İdari Yapısı, İdari Teşkilat; İdari Teşkilata Hâkim Olan İlkeler, Merkezi İdare, Yerinden Yönetim Kuruluşları, İdari İşlemler; İdari İşlem Kavramı, Bireysel İşlemler.

Zorunlu

HUK 241 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 3(3+0+0) ECTS 4,00Hukuk Kavramının Aracı Olarak Sosyoloji, Hukuk ve Sosyolojinin Ortaklaşa Konuları, Hukuk Kuralının Genel Görünümü Ve Araştırılması Yöntemleri, Gelişim Süreci İçerisinde Hukuk Sosyolojisi, Pozitif Bir Bilim Olarak Hukuk Sosyolojisi, Teorik Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisinin Hukuk Tarihindeki Kökleri, Klasik Hukuk Sosyolojisi Anlayışı ve Hukuk Sosyolojisinin Güncel Konumu.

Zorunlu

HUK 251 Devletler Umumi Hukuku – I 2(2+0+0) ECTS 3,00Uluslararası hukuk kurallarının oluşması ve gelişimi, devletler hukukunun kaynakları, devletler hukukunun kişileri, uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükler, sözleşmelerin iç hukuka etkisi,

Zorunlu

TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk İnkılâbının tarihi anlamı ve önemi; Türk inkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeleri; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kuruluşu; Atatürk’ün dahi asker, büyük devlet adamı ve İnkılâpçı kişiliği ile teşkilatçılığı.

Zorunlu

HUK 212 Borçlar Hukuku – II (Genel Hükümler-II) 4(4+0+0) ECTS 5,00Borçların sonuçları, ifa, borcunun ifa edilmemesinin sonuçları, borçlunun temerrüdü, borçların üçüncü kişilere etkisi, borçların sona ermesi, takas, zamanaşımı, müteselsil borç, şarta bağlı borç, cezai şart, alacağın temliki ve borcun nakli.

Zorunlu,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 222 Ceza Hukuku – II (Genel Hükümler-II) 3(3+0+0) ECTS 4,00Ceza kavramı, cezanın amacı, cezanın nitelikleri ve çeşitleri, hapis cezası, adli para cezası, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi, güvenlik tedbirleri, dava ve ceza ilişkisini sona erdiren nedenler.

Zorunlu

HUK 232 İdare Hukuku – II 3(3+0+0) ECTS 4,00Düzenleyici İşlemler; İdarenin Düzenleme Yetkisi, Kanun Hükmünde Kararnameler, İdari Sözleşmeler; Sözleşme Tipleri, Kamu İhalesi, İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti, Kolluk, İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri, Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu, İdarenin Denetlenmesi.

Zorunlu

HUK 252 Devletler Umumi Hukuku – II 2(2+0+0) ECTS 3,00Diplomatik ilişkiler, uluslararası sorumluluk, uyuşmazlıkların hukuki ve barışçı yollardan çözümü, uluslararası barış ve güvenlik hukuku, uluslararası deniz ve hava hukuku.

Zorunlu

TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2(2+0+0) ECTS 3,00Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığın da üstüne çıkma çabaları, Atatürk İlke ve İnkılâpları; Atatürk düşünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikası; İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye; Türkiye’de çok partili döneme geçiş.

Zorunlu

HUK 311 Eşya Hukuku – I 3(3+0+0) ECTS 4,00Eşya üzerinde kişilere tanınan haklar, ayni hak kavramı, mülkiyet ve mülkiyetin unsurları, menkul ve gayrimenkul mülkiyetinin konuları, kazanılmaları, kapsamları, takyitleri, kaybedilmeleri, korunmaları, türleri.

Zorunlu

HUK 321 Borçlar Hukuku – III (Özel Hükümler-I) 3(3+0+0) ECTS 4,00Türk hukukunda özel borç ilişkilerinin düzenlenmesi, satım, trampa, bağışlama , kira, ariyet, karz, finansal kiralama sözleşmeleri.

Zorunlu

HUK 335 Ceza Hukuku – III (Özel Hükümler- I) 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu derste genel hükümler ile ilişkili biçimde Türk Ceza Kanunundaki “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti “, “Kişilere Karşı Suçlar”, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Hürriyete Karşı Suçlar,Şerefe Karşı Suçlar,Topluma Karşı Suçlar …vs. suçlar ele alınacaktır.

Zorunlu

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 341 Ticaret Hukuku – I 3(3+0+0) ECTS 4,00Ticari işletme, ticarethane, ticari iş, ticari hüküm, tacir, ticaret sicili, tescil, ticaret unvanı ve işletme adı, ticari defterler, cari hesap, haksız rekabet, marka, tacir yardımcıları, yeni ticaret kanunun bu alanda getirdiği yenilikler.

Zorunlu

HUK 351 Medeni Usul Hukuku – I 3(3+0+0) ECTS 4,00Mahkemelerin görev ve yetkileri, iş bölümü , hakimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi, davada taraflar, iki taraf vekilleri, tarafların hak ve vazifeleri, islah, feragat ve kabul, teminat, ihtiyati tedbirler, muhakeme, süreler, eski hale iade, adli tatil, dava çeşitleri, dava açılması ve sonuçları, esasa cevap ve karşılık dava, tahkikat, delil ikamesi, tanıklık, bilirkişi, senet, yemin, keşif, delillerin tespiti, tahkikatın sonuçlanması.

Zorunlu

HUK 361 İdari Yargılama Hukuku 2(2+0+0) ECTS 3,00İdari Yargı Teşkilatı, İdarenin Yargısal Denetimi, Danıştay – İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, İdari Dava Kavramı, Tahkim, İptal Davası, Yürütmenin Durdurulması, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulünde Kanun Yolları.

Zorunlu

HUK 312 Eşya Hukuku – II 3(3+0+0) ECTS 4,00Sınırlı ayni hak kavramı, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, rehin hakları, menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi, rehnin karşılığı ikraz, tapu sicili, zilyetlik.

Zorunlu

HUK 322 Borçlar Hukuku – IV (Özel Hükümler-II) 2(2+0+0) ECTS 3,00Hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, itibar mektubu, vekaletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, ortaklık sözleşmeleri.

Zorunlu

HUK 336 Ceza Hukuku – IV (Özel Hükümler- II) 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu derste genel hükümler ile ilişkili biçimde Türk Ceza Kanunundaki Kamu Güvenliğine Karşı Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar,Genel Ahlaka Karşı Suçlar,Aile Düzenine Karşı Suçlar,Ekonomi,Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar,Bilişim Alanında Suçlar,Millete ve Devlete Karşı Suçlar ele alınacaktır.,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

Zorunlu

HUK 342 Ticaret Hukuku – II 4(4+0+0) ECTS 5,00Adi ortaklıklar, Şahıs şirketlerinin nitelikleri, sorumlulukları, tasfiyeleri, anonim şirketlerin kuruluş şekilleri, sorumluluk halleri, yönetim kurulu, denetçiler, genel kurul, sermaye artırımı, hisse senetleri, fesih ve tasfiye, limited şirketlerin kuruluşu, sorumluluk halleri, yöneticileri, fesih ve tasfiye, yeni ticaret kanununun bu alanda getirdiği değişiklikler, kıymetli evrak kavramı, kambiyo senetleri kavramı, police, bono ve çek kavramı, unsurları, defi ve ziyaı.

Zorunlu

HUK 352 Medeni Usul Hukuku – II 3(3+0+0) ECTS 4,00Hüküm tesisi, dosyanın işlemden kaldırılması, mahkeme masrafları, hükümlere karşı kanun yolları (temyiz, iadei muhakeme, hükümlerin tavzihi), adlî yardım, tahkim, hâkimlerin sorumlulukları.

Zorunlu

HUK 362 Vergi Hukuku 2(2+0+0) ECTS 3,00Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları, vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi, vergi icra hukuku.

Zorunlu

HUK 411 Devletler Özel Hukuku – I 2(2+0+0) ECTS 3,00”Devletler Özel Hukuku-I” Dersinde Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uygulamaları konuları işlenecektir.

Zorunlu

HUK 413 Miras Hukuku-I 2(2+0+0) ECTS 3,00Miras Hukuku I dersinde miras hukukunun temel kavramlarının ve kurumlarının anlatılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle miras hukukunun, mirasın açılmasına kadar olan kısmı incelenecektir. Öncelikle miras, tereke, mirasbırakan, mirasçı kavramları ortaya konmaktadır. Vasiyetname ve miras sözleşmesi kurumlarından sonra mirasın nasıl paylaştırılacağı ve terekenin hesaplanması bu dersin önemli başlıklarını teşkil etmektedir. Bunun arkasından, saklı paylı mirasçılar ve bunların saklı paylarının ihlal edilmesi halinde gündeme gelecek tenkis davası işlenmektedir. Son olarak bu bağlamda denkeştirme kurumu da ele alınmaktadır.

Zorunlu

HUK 421 Deniz Ticaret Hukuku 2(2+0+0) ECTS 3,00Gemi kavramı, nitelik ve türleri, bayrak, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipoteği (tescil, kapsam, paraya çevrilmesi, devri), donatan ve kaptan. Deniz kazaları; müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, römorkaj, eşya taşıma (navlun) sözleşmeleri, yükleme ve boşaltma, taşıyanın sorumluluk ve hakları, yolculuğa engel olan sebepler, konişmento, denizaşırı satış mukaveleleri, deniz ödüncü mukavelesi.

Zorunlu,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 431 Ceza Usul Hukuku – I 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu derste ceza yargılaması hukukunun temel kavramları ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerin türleri, görev, yetki, hakimin davaya bakamaması ve reddi, kararlar, tefhim ve tebliğ, süreler, tanıklar, bilirkişi ve keşif, arama ve el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama, ifade ve sorgu, savunma, kamu davası, duruşma, gaiplerin yargılanması gibi konular ele alınacaktır.

Zorunlu

HUK 441 İş Hukuku – I (Bireysel İş Hukuku) 3(3+0+0) ECTS 4,00Genel bilgiler, İş Kanunu’nun kapsamı, iş akdinin yapılması, iş akdinden doğan borçlar, iş akdinin sona ermesi, çalışma süreleri, ücretli tatiller, yıllık ücretli izin.

Zorunlu

HUK 451 İcra ve İflas Hukuku – I 3(3+0+0) ECTS 4,00İcra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, icra takibinde şikayet ve itiraz kurumları, hakkın külli ve cüzi takip yöntemleri ile temini, takip yollarının yapısı ve özellikleri, icra takibine başlama, haciz yolu ile takip, icra takibinde paraya çevirme aşaması ve alacaklılara dağıtım esasları, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, ilamların icrası ile ihtiyati haciz.

Zorunlu

HUK 471 Sosyal Güvenlik Hukuku 2(2+0+0) ECTS 2,00Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlar, sosyal sigorta türleri, ödemelerin ortak esasları, Sosyal Güvenlik Kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi.

Zorunlu

HUK 412 Devletler Özel Hukuku – II 2(2+0+0) ECTS 3,00”Devletler Özel Hukuku-II” Dersinde Kanunlar ihtilafı ve bağlama kuralları, Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası usul hukuku uygulamaları ve gelişmeleri konuları işlenecektir.

Zorunlu

HUK 432 Ceza Usul Hukuku – II 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu derste ceza yargılaması hukukunun temel kavramları ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerin türleri, görev, yetki, hakimin davaya bakamaması ve reddi, kararlar, tefhim ve tebliğ, süreler, tanıklar, bilirkişi ve keşif, arama ve el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama, ifade ve sorgu, savunma, kamu davası, duruşma, gaiplerin yargılanması gibi konular ele alınacaktır.

Zorunlu

HUK 442 İş Hukuku – II (Toplu İş Hukuku) 2(2+0+0) ECTS 3,00Genel esaslar, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun riskler açısından kapsamı (sosyal sigorta türleri), ödemelerin ortak esasları, kurumun rücu hakkı, geçmiş hizmetlerin değerlendirilmesi, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği.

Zorunlu

HUK 452 İcra ve İflas Hukuku – II 3(3+0+0) ECTS 4,00iflas hukukunun temel kuralları, iflas kavramı ve hukuki niteliği, iflas yolu ile adi takipte iflasın açılması, kambiyo senetlerine dayanan iflas yolu ile takip, iflasın kaldırılması, maddi iflas hukuku, iflasın borçlunun hukuki durumuna etkisi, iflasın alacaklıların hakları üzerindeki etkisi, alacaklılarda sıra, şekli iflas hukuku ve iflasın tasfiyesi, iflasta organlar, iflas masasının teşkili, iflas masasının idaresi, alacaklılar toplanması ve yetkileri, paranın paylaştırılması esasları, iflasta aciz vesikası, iflasın kapanması, iflas suçları, itibarın iadesi, iflasta uluslararası ilişkiler, konkordato ve iptal davası ile İcra ve İflas Kanunu değişikliklerinin hukukumuza kazandırdığı yeni kurumlardan olan sermaye şirketlerinin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması ve iflasın ertelenmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Zorunlu

HUK 462 Miras Hukuku-II 2(2+0+0) ECTS 3,00Bu ders boyunca, Türk Medeni Kanuna göre yasal mirasçılık, hısımlık ilişkisine göre mirasçılık hakkının kazanılması, saklı paylar, ölüme bağlı tasarrufların tabi oldukları esaslar ve bunların çeşitleri, ölüme bağlı tasarrufların yerine getirilmesi, iptali ve bu tasarrufların tenkisinin koşulları, mirasın geçmesinin esasları ve sonuçları, terekenin unsurları ve korunması, miras sözleşmelerinden doğan davalar, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaşılması, mirasın reddi ve mirastan feragat gibi kurumlar ele alınmaktadır.

Zorunlu

HUK 472 Adli Tıp 2(2+0+0) ECTS 2,00Adli psikiyatri, ölüm, kimliklendirme, asfiksi, şiddet, çocuk istismarı, cinsel suçlar, intihar, yaralar, kazalar, zehirlenmeler, tıbbi uygulama hataları, hasta hakları.

Zorunlu

F30033 Fakülte Seçmeli 3(3+0+0) ECTS 3,00Fakülte Seçmeli
F30033 Fakülte Seçmeli 3(3+0+0) ECTS 3,00Fakülte Seçmeli
F30033 Fakülte Seçmeli 3(3+0+0) ECTS 3,00Fakülte Seçmeli
F30033 Fakülte Seçmeli 3(3+0+0) ECTS 3,00Fakülte Seçmeli
F30033 Fakülte Seçmeli 3(3+0+0) ECTS 3,00Fakülte Seçmeli
ECON 427 (EKON 427) Ekonomik Düşünce Tarihi 3(3+0+0) ECTS 6,00Ders ekonomik olayları tarihsel perspektif içinde ele alarak şu gibi konular üzerinde durmaktadır: Klasik dönemden önceki Ekonomik Düşünce: Merkantilizm ve Fizyokratlar, Klasik Ekonomik Düşünce, Adam Smith, Thomas Malthus, D.Ricardo, J.S. Mill ve Karl Marx,  Durkeim, Weber,  Yeni klasik düşünceler Marshall ve diğerleri Keynes  ve Keynes sonrası gelişmeler,  çağdaş yeni klâsik düşünceler.

Fakülte Seçmeli

HUK 101 Hukuk Dili 3(3+0+0) ECTS 3,00Genel olarak hukuk dilinin ve hukukun çeşitli dallarına dair terimlerin aktarılması, teknik terimlerin izah edilmesi, sadeleştirilmiş mevzuat ve yeni dil ile karşılaştırmalı olarak eski ifadelerin açıklanması .

Fakülte Seçmeli

HUK 103 Demokrasi Teorisi 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste, Antik Yunan’da demokrasi, modern demokrasi kuramı, çoğulculuk ve demokrasinin kuramsal yapısı hakkında eğitim verilecektir. Dersin amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin demokrasi konusunda hem tarihsel hem felsefi görüş kazanmalarıdır.

Fakülte Seçmeli

HUK 201 (LAW 201) Çevre Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste çevre hukukuna giriş, çevre ile ilgili karar alımından halkın katılımı,Avrupa Birliği Çevre Hukuku ve Çevre Politikası,sürdürülebilir kalkınma,kirlilik kontrolü,kalkınma ve yer üstü kullanımında yapılan kontroller gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 201 (LAW 201) Çevre Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste çevre hukukuna giriş, çevre ile ilgili karar alımından halkın katılımı,Avrupa Birliği Çevre Hukuku ve Çevre Politikası,sürdürülebilir kalkınma,kirlilik kontrolü,kalkınma ve yer üstü kullanımında yapılan kontroller gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 203 (LAW 203) Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 3,00Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri dersinde, çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 203 (LAW 203) Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri 3(3+0+0) ECTS 3,00Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri dersinde, çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 207 Trafik Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Trafik ve Ulaştırma, Trafikle İlgili Kavramlar, Trafik Kazaları ve Trafik Kazalarının Genel Değerlendirmesi, Sorumluluk Kavramı ve Trafik Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk, Trafik Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk, Trafiğin Yönetimi, Trafik Işık ve İşaretleri, Trafik Kuralları, Trafik ve Çevre Bilgisi.

Fakülte Seçmeli

HUK 301 (LAW 301) Spor Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Spor Teşkilatı, sporda iş hukuku, vergi hukuku, fikri haklar, spor kamu hukuku, uluslararası teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı.

Fakülte Seçmeli

HUK 301 (LAW 301) Spor Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Spor Teşkilatı, sporda iş hukuku, vergi hukuku, fikri haklar, spor kamu hukuku, uluslararası teşkilatların sporda etki ve işlevleri, sponsorluk, doping, sporda cezai ve hukuki sorumluluklar, spor yargısı.

Fakülte Seçmeli

HUK 303 (LAW 303) Tüketici Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ışığında tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici sözleşmeleri, kredi sözleşmelerinin yanı sıra tüketicilerin ayıplı mal veya hizmetler karşısında sahip oldukları haklar, genel işlem şartlarının hukuki denetimi ve tüketici mahkemelerinin işleyişi, dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği Tüketici Hukuku da genel olarak işlenmekte, öğrencilerin bu hususta bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Fakülte Seçmeli

HUK 303 (LAW 303) Tüketici Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ışığında tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici sözleşmeleri, kredi sözleşmelerinin yanı sıra tüketicilerin ayıplı mal veya hizmetler karşısında sahip oldukları haklar, genel işlem şartlarının hukuki denetimi ve tüketici mahkemelerinin işleyişi, dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği Tüketici Hukuku da genel olarak işlenmekte, öğrencilerin bu hususta bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Fakülte Seçmeli

HUK 305 (LAW 305) Uluslararası Tahkim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Uluslararası Tahkim Hukuku” dersinde Uluslararası tahkime genel bakış,tahkim anlaşması ve geçerliliği, uygulanabilecek hukuk kuralları,tahkim mahkemesinin kuruluşu,organizasyonu ve yargı yetkisi, tahkikat esnasında ulusal mahkemelerin rolü, hakem kararlarının tanınması ve uygulanması hususları ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 305 (LAW 305) Uluslararası Tahkim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Uluslararası Tahkim Hukuku” dersinde Uluslararası tahkime genel bakış,tahkim anlaşması ve geçerliliği, uygulanabilecek hukuk kuralları,tahkim mahkemesinin kuruluşu,organizasyonu ve yargı yetkisi, tahkikat esnasında ulusal mahkemelerin rolü, hakem kararlarının tanınması ve uygulanması hususları ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 307 Ekonomik Suçlar 3(3+0+0) ECTS 3,00Ekonomik suç kavramı, ekonomik suçların özellikleri, diğer suçlardan farklılıkları, karşılıksız yararlanma suçu (TCK. m.163), ihaleye fesat karıştırma suçu (TCK m.235) banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu gibi Türk Ceza Kanunundaki ekonomik suçlar, karşılıksız çek keşidesi suçu,Bankacılık Kanununda düzenlenen zimmet suçu, sermaye piyasalarında manipülasyon, Vergi Usul Kanunu’na, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakçılık suçları bu derste ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 309 Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste Ülkemizdeki ceza hukuku uygulamalarına yönelik pratik çalışmalar, şikayet dilekçesi hazırlama, iddianame hazırlama, tutuklama kararlarına itiraz, savunmada dikkat edilecek temel bilgiler, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi bazı yabancı ülkelere ait ceza mevzuatları gösterilecektir.

Fakülte Seçmeli

HUK 365 Uluslararası Deniz Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması, Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü, Açık Denizde Bayrak Devleti Kuralının İstisnaları Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi 1982 BM Deniz Hukuku Söz.’de Deniz Çevresinin Korunması; Konuyla İlgili Türk Mevzuatı

Fakülte Seçmeli

HUK 401 (LAW 401) Sermaye Piyasası Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz, içerden ticaret, yatırım fonları ve ortaklıklar, borsa işlemleri ve bu anlamda hukuki yapının açıklanması.

Fakülte Seçmeli

HUK 401 (LAW 401) Sermaye Piyasası Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz, içerden ticaret, yatırım fonları ve ortaklıklar, borsa işlemleri ve bu anlamda hukuki yapının açıklanması.

Fakülte Seçmeli

HUK 403 (LAW 403) Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste, öğrencilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hakkında genel bilgi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında hakların ve özgürlüklerin uygulanması ve yorumu,AİHM öncesinde başvuru prosedürü, AİHS tarafından öngörülen özgürlüklerin ve hakların analizi, özgürlük ve haklardan yararlanılması,AİHS çerçevesinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırı gösterilecektir. Amaç, öğrencinin Avrupa’daki insan hakları hukuku yapısına hakim olmasıdır.

Fakülte Seçmeli

HUK 403 (LAW 403) Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste, öğrencilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hakkında genel bilgi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında hakların ve özgürlüklerin uygulanması ve yorumu,AİHM öncesinde başvuru prosedürü, AİHS tarafından öngörülen özgürlüklerin ve hakların analizi, özgürlük ve haklardan yararlanılması,AİHS çerçevesinde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırı gösterilecektir. Amaç, öğrencinin Avrupa’daki insan hakları hukuku yapısına hakim olmasıdır.

Fakülte Seçmeli

HUK 405 (LAW 405) Uluslararası Yatırım Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Uluslararası Yatırım Hukuku” dersinde yabancılık unsuru taşıyan Yatırımların Hukuki niteliği, gelişimi ve kapsamı; yatırımcılar ve yatırımlar; yatırım anlaşmaları,kamulaştırma,standartlar ve koruma,devletin sorumluluğu ve yetkisi, siyasal risk sigortası, yatırım ihtilaflarının çözümü

Fakülte Seçmeli

HUK 405 (LAW 405) Uluslararası Yatırım Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Uluslararası Yatırım Hukuku” dersinde yabancılık unsuru taşıyan Yatırımların Hukuki niteliği, gelişimi ve kapsamı; yatırımcılar ve yatırımlar; yatırım anlaşmaları,kamulaştırma,standartlar ve koruma,devletin sorumluluğu ve yetkisi, siyasal risk sigortası, yatırım ihtilaflarının çözümü

Fakülte Seçmeli

HUK 415 Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 3,00Karşılaştırmalı Medeni Hukuk dersinde, Medeni Hukuk kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi karşılaştırmalı olarak işlenerek, karşılaştırmalı hukuk kavramı, Karşılaştırmalı Hukukun Bağımsızlığı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi, Biçimsel / Dogmatik / Tarihsel Karşılaştırmalı Hukuk, Karşılaştırmalı Hukukun görevleri, yönetsel sorunları, hukukun birleştirilmesinde Karşılaştırmalı Hukukun önemi ve yabancı hukukun benimsenmesi ve sonuçları ele alınmaktadır.

Fakülte Seçmeli

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 433 Enerji Piyasası Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Dersin konusunu önemli yaptırımlar içeren, enerji hukuku ile ilgili düzenlemeler, politikalar suçlar ve kabahatler oluşturmaktadır. Ders içeriği aşağıdadır. I. Genel Hükümler: Temel Kavramlar; Enerji, Enerji Piyasası, a) Petrol Piyasası b) Elektrik Piyasası, c) Doğalgaz ve LPG Piyasası, Yenilebilir Eneri Kaynakları, Enerji Verimliliği, dünyada enerji ile ilgili düzenlemeler, enerji politikaları ve idari organlar.(Avrupa Birliği, ABD…),Uluslar arası Enerji Uyuşmazlıklarının Çözümü II. Türkiye’deki Enerji Piyasaları Hakkındaki Genel Bilgiler: Enerjinin Vergilendirilmesi, Enerji Finansmanı Sözleşmeleri, Rekabet Hukuku Kurallarının Enerji Piyasasına Uygulanması, Enerji Sözleşmeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), EPDK’nun İdari Açıdan Yapılanması, İşleyişi ve Kararlarına Karşı idari ve Hukuki Başvuru Yolları III. Ceza Hukuku Alanındaki Düzenlemeler A.Türk Ceza Kanunundaki Genel Düzenlemeler B.Özel Düzenlemeler 1.Enerji Piyasasında Suçlar a.Petrol Kaçakçılığı Suçu b.Ulusal Marker Ticareti Suçu c.Enerji Hırsızlığı Suçu d.Fiyatları Etkileme Suçu 2.Enerji Piyasasında Kabahatler a.Petrol Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler; b. Elektrik Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler c. LPG Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler; d. Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler e. Enerji Verimliliği Kanunu’nda Düzenlenen Kabahatler; f.Yenilebilir Enerji Kaynakları Hakkında Kanunda Düzenlenen Kabahatler

Fakülte Seçmeli

HUK 437 Kitle İletişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Derste basın, internet, radyo televizyon ve sinema rejimi, idari organlar, kurullar (RTÜK, BTK vs.) ile bu konularda ilgili mevzuatta yer alan suç ve kabahatler incelenecektir. Yine bunun yanında kitle iletişim hukuku alanında (yazılı basın, süreli yayınlar, radyo ve televizyon, internet, medya) cevap ve düzeltme hakkı, kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı bireylerin yararlanabileceği imkânlara da değinilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamızın başta basın özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı olmak üzere konuyla ilgili düzenlemeleri, medyanın yarattığı populizmin ceza hukukuna etkisi, medyanın demokrasilerde önemi bağlamında Basın Kanunu’nda düzenlenen basın suçları (dar anlamda basın suçları, basın düzenine karşı suçlar), Türk Ceza Kanunu’nda yer alan basın yoluyla işlenebilecek suçlar ve bunlara ilişkin örnek kararlar da ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 453 Avukatlık Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Savunma Hakkı ve avukatlık, avukatlık mesleğinin tarihçesi, avukatlığın tanımı ve nitelikleri, avukat olma koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hakları ve yükümlülükleri, avukatın hukuki ve cezai sorumluluğu, avukatlık ortaklığı.

Fakülte Seçmeli

HUK 461 Avrupa Birliği Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Avrupa Birliği Hukuku” dersinde Avrupa Birliğinin (AB) gelişimi ve tarihçesi,AB’de karar alma mekanizması,Komisyon,Konsey, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı,AB’nin hukuk işlemleri incelenecek; AB hukukunun üstünlüğü ve doğrudan uygulanabilirliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Gümrük Birliği, Hukukun uyumlaştırılması gibi konuların üzerine durulacaktır.

Fakülte Seçmeli

LAW 211 Introduction to Turkish Law 3(3+0+0) ECTS 3,00Sources of Turkish Law; Legislation, Court Decision, Doctrine, Constitutional Law, Administrative Law; Basic, Political and Legal Principles, Law of Persons; General, Legal Persons, Societies and Associations, Family Law, Law of Succession, Law of Property, Law of Obligations.,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

Fakülte Seçmeli

LAW 221 Introduction to Turkish Civil Law 3(3+0+0) ECTS 3,00Ders dili ingilizcedir. İşte Medeni Hukuk kişilerin birbiri ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilerini düzenleyen bir bilim dalıdır. Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku gibi bölümleri içinde barındıran Medeni Hukuk, toplumsal yaşamın birçok alanında düzenlemeler getirmekte ve kişilerin karşılıklı ilişkilerinde bu kuralların açıkça belirlenmesi hem toplumsal yaşamın düzene sokulmasında önemli bir rol oynamaktadır.. Günlük hayatta örnekleri her zaman karşımıza çıkan ancak detaylarını tam olarak bilemediğimiz bu bilim dalının temel kavramlarının öğrenilmesi bu dersin içeriğini teşkil etmektedir.

Fakülte Seçmeli

LAW 231 Introduction to Turkish Law of Obligations 3(3+0+0) ECTS 3,00Borç kavramı, borcun kaynakları, hukuki işlemlerden, özellikle sözleşmelerden doğan borçlar, sözleşmenin meydana gelmesi, şekli, yorumlanması, irade ile beyan arasında uygunsuzluk, iradeyi sakatlıkları, sözleşmenin konusu, hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü, temsil, haksız fiillerden doğan borçlar, haksız fiilin unsurları, sorumluluk, zararın tazmini, sebepsiz zenginleşme ve bundan doğan borçları konu edinen Borçlar Hukuku temel kavramları üzerinde durulacaktır.

Fakülte Seçmeli

LAW 341 Business Law 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu dersin amacı ortaklıklar ve uluslararası ticari sözleşmelerin unsurlarının ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda ortak girişim, konsorsiyum kavramnına değinilecektir. Ayrıca uluslararası ticaret hukukunda uygulanan güncel diğer sözleşme türlerine yer verilecektir.

Fakülte Seçmeli

ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3(3+0+0) ECTS 6,00Milli gelir ve milli gelirin hesaplanması; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar; makroekonomik politika araçları.

Fakülte Seçmeli

FIN 423 (FİNS 423) Kamu Maliyesi 3(3+0+0) ECTS 6,00Kamu maliyesi kavramı, kamu sektörünün ekonomik işlevleri ve amaçları, sektörler arası kaynak dağılımı ve araçları, kamu maliyesi ilkeleri, kamu mallarının sınıflandırılması ve ekonomik yorumu, ithalat ve ihracat düzenlemesinde kamu maliyesinin rolü, Arrow’un imkansızlık teoremi, kamu projelerinde yarar-maliyet analizi, özel mali sorunlar.

Fakülte Seçmeli

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 102 Anayasa Yargısı 3(3+0+0) ECTS 3,00Anayasa yargısının ortaya çıkışı ve tarihi seyri, Marbury-Madison Davası (1803), Anayasa Yargısının Amacı, Hukuk Devleti İlkesi ve Anayasa Yargısı, Anayasa Yargısı-İnsan Hakları İlişkisi, Anayasa Yargısı Modelleri (Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde), Anayasa Yargısına Başvuru Yolları (Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde), Soyut Norm Denetimi, Somut Norm Denetimi, Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru), Anayasa Yargısının Meşruiyet Temeline Değin Doktriner Görüşler ve Temel İlkeler.

Fakülte Seçmeli

HUK 104 Hukuk Metodolojisi 3(3+0+0) ECTS 3,00Hukuk Normunun Mantıki Analizinin Nasıl Yapılacağı; Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Yetiştirilmesi; Hukuk Alanında Kaynaklar, Metot-Mantık; Hukuk Problemleri, İnceleme, Sorun Çözme, Yazma (Soyut Hukuk Problemleri, Somut-Çekişmeli Hukuk Problemleri) Mantık Yasalarının Yol Göstericiliği; Norm Türleri-Mantık-Hukuk İlişkisi; Sosyal Bilimlerde Metot Problemi; Başlıca Bilgi Edinme Yöntemleri ve Hukuka Yansımaları; Mantıki Delillendirmenin Temelleri.

Fakülte Seçmeli

HUK 124 Hükümet Biçimleri 3(3+0+0) ECTS 3,00Hükümet biçimleri dersi, kuvvetler birliği ve bahusus kuvvetler ayrılığı teorileri muvacehesinde çeşitli hükümet biçimlerinin incelenmesini amaç edinmektedir. Bu cümleden olmak üzere, derse değin çalışmalar şu noktalarda yoğunlaşacaktır: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi, Kuvvetler Birliği Teorisi, Parlamenter Sistem, Başkanlık Sistemi ve Yarı-Başkanlık Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasal nizamında hükümet biçimleri (1921, 1924 ve 1961 anayasalarının öngörmekte oldukları hükümet biçimlerinin incelenmesi), Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1982 Anayasası’nın öngörmekte olduğu hükümet biçimi (2007 Anayasa Değişiklikleri Öncesi ve 2007 Anayasa Değişiklikleri Sonrası).

Fakülte Seçmeli

HUK 136 Türk Demokrasi Tarihi 3(3+0+0) ECTS 3,00TTürk Demokrasi Tarihi dersinde çok partili sistemin kuruluş mücadelesi, muhalif partilerin kuruluşu, iktidar-muhalefet partileri arasındaki farklılıklar, parti içi anlaşmazlıklar, iktidar mücadelesi, milliyetçilik, laiklik, din ve politika, devletçilik ve iktisadi planlama, sosyal sınıflar, batılılaşma ve güncel siyasi olayların kökeni gibi konular ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 202 (LAW 202) Kriminoloji 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste, Kriminolojiye giriş, araştırma metotları, suç, suçluların tasnifi (tipoloji), suç teorileri, suçlular ve suçluluğu etkileyen çevresel faktörler ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 202 (LAW 202) Kriminoloji 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste, Kriminolojiye giriş, araştırma metotları, suç, suçluların tasnifi (tipoloji), suç teorileri, suçlular ve suçluluğu etkileyen çevresel faktörler ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 204 (LAW 204) Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve insan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmaları, insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası güvence mekanizması ve sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki etkileri, bireysel başvuru hakkı uygulama örnekleri.

Fakülte Seçmeli,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 204 (LAW 204) Uluslararası İnsan Hakları Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve insan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler anlaşmaları, insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası güvence mekanizması ve sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki etkileri, bireysel başvuru hakkı uygulama örnekleri.

Fakülte Seçmeli

HUK 206 (LAW 206) Hukuk ve Kültürel Çalışmalar 3(3+0+0) ECTS 3,00Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci icinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanin doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin olçüsünü gösteren aracların bütünüdür. Kültürel Araştrmalar ise, kaynaklarını degişik sosyal ve insani bilim disiplinlerinde bulan ve bunları kültürün her yönüyle araştırılması açısından bir araya getiren “disiplinlerarası” bir alan olup; kültüre sadece yüksek sanat ürünlerini değil, gündelik hayatı da kapsayan “anlamlama”, “anlam üretme” pratikleri olarak yaklaşır. Hukuk ise birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkanlan, kamu güicüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun icin ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Bu seçimlik derste hukukun antropoloji, sosyoloji, psikoanaliz, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları gibi disiplinlerden yararlanılarak edebiyat, sinema, tiyatro ve diger popüler kültür ürünlerindeki temsilleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 206 (LAW 206) Hukuk ve Kültürel Çalışmalar 3(3+0+0) ECTS 3,00Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci icinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanin doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin olçüsünü gösteren aracların bütünüdür. Kültürel Araştrmalar ise, kaynaklarını degişik sosyal ve insani bilim disiplinlerinde bulan ve bunları kültürün her yönüyle araştırılması açısından bir araya getiren “disiplinlerarası” bir alan olup; kültüre sadece yüksek sanat ürünlerini değil, gündelik hayatı da kapsayan “anlamlama”, “anlam üretme” pratikleri olarak yaklaşır. Hukuk ise birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkanlan, kamu güicüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun icin ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Bu seçimlik derste hukukun antropoloji, sosyoloji, psikoanaliz, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları gibi disiplinlerden yararlanılarak edebiyat, sinema, tiyatro ve diger popüler kültür ürünlerindeki temsilleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 234 İhale Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00İhale Hukuku; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Kamu İhale Süreci; Kamu İhale Kanununda Öngörülen Hak Arama Yolları, İhale Hukukunda İdari Yaptırımlar, Kamu İhale Sözleşmeleri, İhale Suç ve Cezaları; İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu.

Fakülte Seçmeli,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 236 İmar Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00İmar Hukuku’nun İdare Hukuku ilkeleri ile birlikte, imar planlamasının özellikleri, hazırlanması, kabul edilmesi, uygulanmasının imar hukuku kanunları, konu ile ilgili içtihatlar ve makaleler ışığında incelenmesi.

Fakülte Seçmeli

HUK 254 Uluslararası İnsancıl Hukuk 3(3+0+0) ECTS 3,00Ders kapsamında, savaş yapma hakkı (ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir. Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

Fakülte Seçmeli

HUK 302 (LAW 302) Bilişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste iletişim teknikleri, internet, siber uzay,bilişim,iletişim ve internette işlenen suç ve kabahatler bunların cezalandırılması,internet ve iletişimi ülkemizde denetleyen kurumlar karşılaştırmalı hukuka da yer verilerek sosyo-hukuki boyutta ele alınacaktır.Ders dili İngilizcedir.

Fakülte Seçmeli

HUK 302 (LAW 302) Bilişim Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu derste iletişim teknikleri, internet, siber uzay,bilişim,iletişim ve internette işlenen suç ve kabahatler bunların cezalandırılması,internet ve iletişimi ülkemizde denetleyen kurumlar karşılaştırmalı hukuka da yer verilerek sosyo-hukuki boyutta ele alınacaktır.Ders dili İngilizcedir.

Fakülte Seçmeli

HUK 304 (LAW 304) Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar.

Fakülte Seçmeli

HUK 304 (LAW 304) Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Telif hakları anlaşmaları ve bilgi ve veri bankalarının korunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, orijinal eser kavramı, teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınai tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınai hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar.

Fakülte Seçmeli

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 306 (LAW 306) Uluslararası Örgütler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Uluslararası Örgütlerin tarihçesi, Tüzel kişilikleri,Üyelik ve temsili,Uluslararası örgütlerin organları,Uluslararası örgütlerin yetki ve sorumlulukları, Üye Devletlerin üçüncü kişilere karşı sorumlulukları,Uluslararası örgütlerin finansmanı, dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü,Uluslararası örgütlerin dağılması (tasfiyesi) ve halefiyet.

Fakülte Seçmeli

HUK 306 (LAW 306) Uluslararası Örgütler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Uluslararası Örgütlerin tarihçesi, Tüzel kişilikleri,Üyelik ve temsili,Uluslararası örgütlerin organları,Uluslararası örgütlerin yetki ve sorumlulukları, Üye Devletlerin üçüncü kişilere karşı sorumlulukları,Uluslararası örgütlerin finansmanı, dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü,Uluslararası örgütlerin dağılması (tasfiyesi) ve halefiyet.

Fakülte Seçmeli

HUK 308 Uluslararası Sözleşmeler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Uluslararası Sözleşmeler Hukuku” dersinde öncelikle uluslararası sözleşme kavramına değinilecektir. Daha sonra milletlerarası sözleşmelere ilişkin maddi hukuk kuralları öngören unidroit milletlerarası satış sözleşmesi ve hükümlerine ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Ayrıca milletlerarası mal teslimine ilişkin Viyana Konvansiyonu incelenecektir. Son olarak banka uygulamasında geçerli olan akreditif sistemi açıklanacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 344 Rekabet Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Rekabet hukuku açısından ekonomik anlamda rekabet kavramı önem ifade etmektedir. Öncelikli olarak ekonomik anlamda rekabet kavramı incelenecektir. Ayrıca rekabet hukukunun aktörü olan teşebbüs kavramına değinilecektir. Daha sonra rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmanın şartları ve koşulları incelenecektir. Rekabet hukukunda hâkim durumun kötüye kullanılması kavramı ve koşulları üzerinde durulacaktır. Son olarak birleşme ve devralma olgusu tanımlanacak ve rekabet kurumundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalara değinilecektir. Ayrıca rekabet hukuku ile ilgili örnek soruşturmalar da irdelenecektir.

Fakülte Seçmeli

HUK 374 (LAW 372) Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri ve Laiklik 3(3+0+0) ECTS 3,00Türkiye’deki Din- Devlet Ilişkilerinin Tarihsel, Sosyal ve Hukuksal Temelleri ve Laiklik Bağlamında Bu Temellerin Değerlendirilmesi; Devlet Otoritesiyle Din Otoritesinin Sınırlandırılması Ile Ortaya Çıkabilecek Sorunsallar; İnsan Hakları Bağlamında Türkiye’de Din- Devlet Ilişkilerinin Değerlendirilmesi; Din ve Devlet Arasındaki Etkileşim ve Mesafe; Laiklik Çeşitleri ve Uygulamaları; Devletin Taraflılığı ve Insan Hakları Ihlalleri.

Fakülte Seçmeli

HUK 374 (LAW 372) Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri ve Laiklik 3(3+0+0) ECTS 3,00Türkiye’deki Din- Devlet Ilişkilerinin Tarihsel, Sosyal ve Hukuksal Temelleri ve Laiklik Bağlamında Bu Temellerin Değerlendirilmesi; Devlet Otoritesiyle Din Otoritesinin Sınırlandırılması Ile Ortaya Çıkabilecek Sorunsallar; İnsan Hakları Bağlamında Türkiye’de Din- Devlet Ilişkilerinin Değerlendirilmesi; Din ve Devlet Arasındaki Etkileşim ve Mesafe; Laiklik Çeşitleri ve Uygulamaları; Devletin Taraflılığı ve Insan Hakları Ihlalleri.

Fakülte Seçmeli

HUK 402 (LAW 402) Banka Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bankalara özgü düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu – Merkez Bankası ilişkileri ve uluslararası bankacılık yöntemleri, çeşitli banka sözleşmeleri, özellikle genel kredi sözleşmesi ve banka teminat mektubu ile akreditif.

Fakülte Seçmeli

 ,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi
HUK 402 (LAW 402) Banka Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bankalara özgü düzenlemeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu – Merkez Bankası ilişkileri ve uluslararası bankacılık yöntemleri, çeşitli banka sözleşmeleri, özellikle genel kredi sözleşmesi ve banka teminat mektubu ile akreditif.

Fakülte Seçmeli

HUK 404 (LAW 404) Uluslararası Ceza Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu ders kapsamında uluslar arası ceza hukukunun gelişim süreci, uluslararası ceza hukukunun genel esasları, Uluslar arası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü’ne göre uluslararası suçların unsurları, cezai sorumluluk çeşitleri, cezai sorumluluk dışı durumlar, UCM’de yapılan kovuşturma ve cezalandırma usulü ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 404 (LAW 404) Uluslararası Ceza Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Bu ders kapsamında uluslar arası ceza hukukunun gelişim süreci, uluslararası ceza hukukunun genel esasları, Uluslar arası Ceza Mahkemesi, Roma Statüsü’ne göre uluslararası suçların unsurları, cezai sorumluluk çeşitleri, cezai sorumluluk dışı durumlar, UCM’de yapılan kovuşturma ve cezalandırma usulü ele alınacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUK 406 (LAW 406) Sağlık Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Sağlık Alanındaki Anayasa Düzenlemeler ve İnsan Hakları, Kamu Sağlığının Korunması, Sağlık Mesleklerinin Uygulamaları, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu.

Fakülte Seçmeli

HUK 406 (LAW 406) Sağlık Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Sağlık Alanındaki Anayasa Düzenlemeler ve İnsan Hakları, Kamu Sağlığının Korunması, Sağlık Mesleklerinin Uygulamaları, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu.

Fakülte Seçmeli

HUK 408 Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku Uygulamaları 3(3+0+0) ECTS 3,00AB Şirketler hukuku, İsviçre anonim ortaklıklar hukuku, Alman anonim ortaklıklar hukuku, Anglo Amerikan şirketler hukukunun genel hatları ile açıklanması ve Türk ticaret mevzuatının bu bağlamda karşılaştırılması.

Fakülte Seçmeli

HUK 424 Taşıma Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Taşıma Hukuku dersi, Taşıma Hukukuna ilişkin genel ilkeler, taşıma işleri ve taşıma senedi, taşıma sözleşmesi, Türk Ticaret Kanununda yer alan Taşıma İşleri ve Taşıma Senedine ilişkin hükümler, Karayoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Sözleşme (CMR) ve uygulaması, Taşıma Hukukuyla ilgili ilk derece mahkemesi ve Yargıtay kararları ile bu konuda ortaya çıkan uluslararası uyuşmazlıkların çözümü konularını içermektedir.

Fakülte Seçmeli,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

HUK 426 Avrupa Birliği Şirketler Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00”Avrupa Birliği Şirketler Hukuku” dersinde öncelikle Avrupa Birliği hukukunda Tüzük ve Yönerge arasındaki farka yer verilecektir. Daha sonra Avrupa Birliğinin Şirketler hukukuna ilişkin yönergelerine değinilecektir. Bu kapsamda, ortaklıkların organları ve ehliyetine ilişkin Birinci Yönerge’ye öncelik verilecektir. Daha sonra birleşme ve devralmalara ilişkin yönerge ile işçi katılımını düzenleyen yönergelere yer verilecektir. Ayrıca anonim oratklığın devralınması kavramı ile devralma ve zorunlu çağrıya ilişkin hüküm incelenecektir. Son olarak Avrupa Şirketi (SE) Tüzüğü ve Avrupa Şirketi kavramına yer verilecektir.

Fakülte Seçmeli

HUK 428 Sigorta Hukuku 3(3+0+0) ECTS 3,00Sigorta sözleşmeleri, sigorta türleri, sigortalının borçları, rizikonun ve zararın kapsamı, zararın rücu.

Fakülte Seçmeli

LAW 352 Alternative Dispute Resolution 3(3+0+0) ECTS 3,00Ders dili ingilizcedir.Sosyal varlık olan insanlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması görevi hukukun üzerine düşmektedir. Tarihin akışı içerisinde, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde çeşitli yöntemlerin kullanıldığını ve bunların çoğunluğunun yargılama yetkisine sahip devlet odaklı veya devlet eliyle kullanıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere yargı, kişilerin haklarını korumayı amaçlayan ve hukuk düzeninin devamını sağlayan, devletin temel fonksiyonlarındandır. Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda tarafların başvurusu üzerine, devlet, önceden belirlenmiş olan yargılama kurallarına göre, uyuşmazlıkların çözümünü garanti eder. Ancak özel hukuktaki her uyuşmazlığın çözümünün devletten beklenmesi devlet mahkemelerinin kendinden beklenen performans ve itinanın arzu edilen seviyede olmasına engel teşkil edeceği açıktır. Zira bu durum mahkemelerin aşırı iş yükü altında kalmalarına ve yargılamanın makul sürede bitirilememesine neden olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle batı dünyasında ortaya çıkan alternatif çözüm yolları arayışı ve buna ilişkin yasal düzenlemeler, günümüzde Türk hukukunda da tartışılır hale gelmiştir. Alternatif çözüm yolları olarak bilinen tahkim usulü, halihazırda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu içinde yer almaktadır ve özellikle son yıllarda giderek artan bir başvuru halini almaktadır. Tahkim usulünün yanı sıra ikinci alternatif uyuşmazlık yolu olan arabuluculuk ve uzlaşma usullerine ilişkin düzenlemeler de, yine son yıllarda pozitif hukuk hükümleri olarak Türk hukukuna girmiştir. Öncelikle Avukatlık Kanunu’na 35/A maddesi olarak “karşılıklı görüşme” hükümleri eklenmiş; ardından yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu’na 2006 yılında yapılan değişiklikle, 253. madde olarak “uzlaşma” ya ilişkin hükümler eklenmiştir. Son olarak, 2004 yılından beri üzerinde çalışılan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” bu yılın başında TBMM gündemine girmiştir.Tasarının hazırlanmasında Uncitral Model Kanun ve Avrupa Birliği Direktif Tasarısı, Özel Hukukta Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usuller Hakkında Yeşil Kitap ile çeşitli ülkelerin Arabuluculuk Kanunlarından yararlanılmıştır.Türk Özel Hukukunda gelecek yıllarda önemi artacak olan ve benzer şekilde mevzuat hükümleri de çoğalacak olan bu kavrama ilişkin bilgilerin, ders içeriği olarak anlatılması yararlı olacaktır.

Fakülte Seçmeli

HUM 322 (İNB 322) Ulusal Kimliğe Tarihsel Yaklaşımlar 3(3+0+0) ECTS 5,00Türk çağdaşlaşma tarihi hiçbir şekilde sadece Cumhuriyet tarihi ile sınırlandırılamaz, bu nedenle kültürden siyasete farklı temaları içerir. Bu bağlamda, ulus inşa sürecinin dinamikleri, yönetici elitlerin bu süreçteki rolü, popüler kültür ile ulusal kimlik arasındaki ilişki ve modernitenin yerel özellikleri gibi temel temalar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Türk ulusal kimliğinin oluşumunun temellerini anlayabilmek için ilk iki derste ulusal kimlik teorileri ve Osmanlı modernleşme süreci incelenecektir. Daha sonra, geniş ve karşılaştırmalı bir bakışla içsel ve küresel dinamikler çerçevesinde Türk ulusal kimliği tartışılacaktır.

Üniversite Seçmeli,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

GS 314 Arkeoloji ve Kültür 3(3+0+0) ECTS 5,00Ülkemizin sahip olduğu arkeolojik miras ve zenginliğin öğrenciye tanıtımı, tarihsel değerlerinin açıklanması, yeni yapılan arkeolojik kazılar ve bulgular hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi, arkeolojik alan ile ilgili kültürel açılım, arkeolojik devirler, buluntu objeler, sit alanları ve su altı arkeolojisi hakkında bilgilendirme.

Üniversite Seçmeli

Uİ 466 Uluslararası İlişkilerde Baskı Grupları ve Lobicilik 3(3+0+0) ECTS 6,00Bu dersin kapsamında sırasıyla ABD’de politikalar nasıl tanımlanır, nasıl ‘formüle’ edilir, nasıl uygulamaya konulur, ve de nasıl takibi yapılır (=monitor), noktaları ele alınacaktır. Lobilerin kurumsal yapıları ile nasıl etkin olabildiklerinin incelemeye alınması yanında, gerek etik, gerekse pragmatik eleştirilerin yapılacağı bir tartışma forumu da oluşturulacaktır.

Üniversite Seçmeli

HSS 311 (İTB 311) Kariyer Planlaması ve Yönetimi 1(0+2+0) ECTS 3,00Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık olan bu derste, mezun olma aşamasına gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nasıl belirlenir, kişiye özgü uygun kariyer planlaması nasıl yapılır konuları örnekler yoluyla incelenerek anlatılır. Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlanması, öngörüşmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tanıtımları, meslekler bağlamında ortaya çıkan iş ve yaşama ilişkin fırsatlar ve zorluklar tartışılarak öğrencilerin ileriye yönelik mesleki bir bakış açısı kazanmaları sağlanır.

Fazla Ders Yüklü Seçmeli,hukuk yüksek lisans ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisansı ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans programları ,hukuk yüksek lisans 2013 ,hukuk yüksek lisans başvuruları ,hukuk yüksek lisans ilanları ,hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim ,hukuk yüksek lisans mülakat soruları ,hukuk yüksek lisans ücretleri ,hukuk yüksek lisans ekşi ,hukuk yüksek lisans faydası ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ankara ,hukuk yüksek lisans ales puanı ,hukuk yüksek lisans ales puan türü ,hukuk yüksek lisans alanları ,hukuk yüksek lisans avukat ,hukuk yüksek lisans ales ,hukuk yüksek lisans almanya ,hukuk yüksek lisans ankara üniversitesi ,hukuk yüksek lisans programları ankara,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031